Miraklet i Vestjylland den genoprettede Filsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miraklet i Vestjylland den genoprettede Filsø"

Transkript

1 Miraklet i Vestjylland den genoprettede genopstod fra svinebrug i efteråret 2012 ude bag klitterne ved Henne Strand nordvest for Varde. Allerede nu lokker søen med spektakulære naturoplevelser. I den anden sommer voksede 35 vandplantearter i søen; i slægten Vandaks alene 12 arter og en speciel krydsning. Udover store bestande af gæs og svømmefugle har to yderst sjældne arter, nordisk lappedykker og sandterne ynglet, og havørnen er et trofast indslag med rede i nærheden. er derfor gentagne besøg værd her i sin dynamiske startfase. Vi fortæller søens dramatiske afvandingshistorie og diskuterer de forhold, som styrer nutidens og fremtidens natur. Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh, Kathrine Petersen, Lars Båstrup-Spohr, Jens Chr. Schou, Bjarne Moeslund og Peter Holm Den nye Det har været spændende og inspireren de at arbejde på til daglig, og en øjenåbner for vandplanteeksperter at besøge søen tre dage i august Flere fiskearter har befolket søen fra tilløbet i sydøst og er gradvis rykket videre op i nordbassinet. Først trepigget hundestejle, men hurtigt der efter aborre, skalle, strømskalle, hork, suder, flire og gedde. Fuglene var også på plads fra første færd med store flokke af ænder, gæs og svaner, pænt med skestorke og, som det eneste sted i landet, ynglepar af nordisk lappedykker og sand terne på de små øer i nordbassinet. Men her er vores ærinde vandplanter ne. Vi blev dybt overrasket over, hvor hurtigt så mange arter havde etableret sig. Det vidner om gode rekrutteringsmuligheder i det vestjyske. Den hurtige vegetative spredning fra de første spire de frø og skud og den intense blomstring har også forbløffet os. 114 URT 38:4 december 2014

2 Aftenstemning ved med den unge kandidat, Kathrine Petersen. Foto Theis Kragh. Men inden vi fortæller mere om nutidens og fremtidens og dens planter, først lidt om den oprindelige og dens dramatiske afvandingshistorie. Kæmpesøen bag klitrækken I 1840 var nordvest for Varde en kæmpe hedesø (Figur 1). Med sine 20 km 2 var den Jyllands største og landets næststørste sø, kun overgået af Arresø. Men så gik kapitalstærke godsejere i gang med at afvande søen og decimere det enestående plante- og fugleliv (Hansen 2011). Dengang var vandstanden i styret af Hans Clemmensen på Henne Vand mølle, der lå i søens nordvestende ved afløbet, Henne Mølleå blot 1,5 km fra Vesterhavet. I 1848 solgte mølleren rettighederne til regulering af vandstanden til to godsejere udefra. Det gamle snoede afløb til Vesterhavet blev kanaliseret og i 1852 trak man stemmeværket op ved møllen. Vandstanden i faldt fra 5,3 til 2,2 m over havet, og mere end 13 km 2 jord blev tørlagt. Det skabte en periode på 50 år med profitabel græsning og høslet for godsejer Tran berg, som undervejs havde købt medejeren ud. Men de lokale bønder følte, de blev narret ved afvandingen, for de fik ikke gunstig græsning men sandflugt i stedet. Det udløste en årelang kamp med tyvgræsning, spærring af adgangsveje og retssager, som de egen sindige vestjyske bønder endte med at tabe med et brag til godsejeren. Efter år 1900 var det imidlertid slut med det indbringende høslet. Arealerne var også blevet for våde til kornavl. Forsøg på yderligere afvanding faldt heller ikke heldigt ud. Det var situation frem til 1940, da staten via det nystiftede Statens Landvindingsudvalg blev en gavmild medspiller for ejerne af. Afvandet og til sidst forsvundet I 1941 ansøgte godsejerne Ernest Tranberg og Axel Olufsen Statens Landvindingsudvalg om økonomisk støtte (2/3 af udgifterne og rentefrie lån for resten) til at tørlægge og kultivere resterne af Fil sø. Lokale og nationale naturinteresser var stærkt imod ansøgningen, men den nød alligevel fremme. I fire omgange (1941, 1946, 1954 og 1974) fik projektet direkte statsstøtte på i alt 61 mio. kroner (i 2013-priser). Fødsels hjælperen var Hedeselskabets direktør Niels Basse, som også sad i Landvindingsudvalget og pressede bevil lingerne igennem, hvorefter Hedeselskabet rykkede ind og varetog projektering, udførelse og kontrol med arbejdet (Hansen 2011). Naturinteresserne havde Basse svære re ved at styre end Landbrugsmini steriets servile embedsmænd. Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste fred ningssag for søen, men frafaldt den, da departementchefen lovede at skåne mellemsøen i fra afvandingen. Hedeselskabet, ejerne og departementschefen spillede imidlertid med fordækte kort. Blot få år senere anvend te man salamiteknikken ved at argu mentere for, at det af praktiske og økonomiske grunde var nødvendigt at tørlægge resten af søen. Man fik sin vil je. I 1951 var tørlagt og kulti veret på nær den lille Fidde Sø mod nordøst. Det oprindelige plante- og dyreliv Som oplæg til rejsning af fredningssagen beskrev dr. phil Poul Jespersen i en artikel i DNs årsskrift de naturværdier, som ville gå tabt ved afvandingen. Artiklen var illustreret af den berømte fuglemaler Johannes Larsen, som hvert år tog ophold på Henne Kro umid delbart nord for for at male og gå på jagt. Jespersen fremhæver i sit skrift først de mange ynglefugle ved Mellemsøen: kobbersnepper, storspover, rørdrum, mosehornugle, hedehøg, rørhøg, og dernæst de hundreder, ja tu sinder, af rastende pibeænder, krik ænder, Figur 1. Den store i det træløse klitlandskab i Tegningen viser panoramaet fra syd over søen mod Blåbjerg. Galschiødt, efter Hansen (2011). 38:4 december 2014 URT 115

3 Tabel 1. Artsliste over vandplanter (inklusive kransnålalger) i i Listen over arter fundet i drænkanaler og tilløb før retableringen er vist med kryds i sin egen kolonne (Aude m. fl. 2012). Arter nævnt i ekskursionsberetning fra 1927 og rødlistede arter i TBU-databasen op til 1995 er også krydset af. Endelig er artslisterne vist fra Søvig Sund og Fidde Sø på baggrund af oplysninger i Miljøportalen og en rapport til Ribe Amt (Ribe Amt 2002). Arter tilført med fugle (ikke fundet i kanaler eller Søvig Sund) er markeret med fed. Arter Kanaler Søvig Sund Fidde Sø Latinsk navn Dansk navn Baldellia ranunculoides Søpryd x x Berula angustifolia Sideskærm x x x Callitriche platycarpa Fladfrugtet Vandstjerne x x x Callitriche stagnalis Storfrugtet Vandstjerne x Callitriche hamulata Smalbladet Vandstjerne x x Ceratophyllum demersum Tornfrøet Hornblad x x Chara aspera Ru Kransnål x Chara connivens Glat Kransnål x Chara globularis Skør Kransnål x x Chara vulgaris Almindelig Kransnål x Crassula aquatica Korsarve x Drepanocladus sp. Seglmos x Elatine hexandra Sekshannet Bækarve x Elatine hydropiper Vandpeber-Bækarve x x x Eleocharis acicularis Nåle-Sumpstrå x x Eleocharis palustris ssp. vulgaris Almindelig Sumpstrå x x Elodea canadensis Almindelig Vandpest x x x x Elodea nuttallii Smalbladet Vandpest x Fontinalis antipyretica Almindelig Kildemos x x Helosciadium inundatum Svømmende Sumpskærm x x Hippurus vulgaris Vandspir x x Hottonia palustris Vandrøllike x x Hydrocharis morsus-ranae Frøbid x x x x x Isolepis fluitans Flydende Kogleaks x Juncus bulbosus Liden Siv x x Lemna minor Liden Andemad x x x x Lemna trisulca Kors-Andemad x x x Lythrum portula Vandportulak x x Myriophyllum alterniflorum Hår-Tusindblad x x Myriophyllum spicatum Aks-Tusindblad x x x x Myriophyllum verticillatum Krans-Tusindblad x x x Najas flexilis Liden Najade x Nitella sp. Glanstråd art x x Nuphar lutea Gul Åkande x x x x Nymphaea alba Hvid Åkande x x Persicaria amphibia Vand-Pileurt x x x x Pilularia globulifera Pilledrager x Plantago uniflora Strandbo x Potamogeton alpinus Rust-Vandaks x x Potamogeton berchtoldii Liden Vandaks x x x Potamogeton x dualis Liden x Spinkel Vandaks x Potamogeton crispus Kruset Vandaks x x x x Potamogeton friesii Brodbladet Vandaks x x x - fortsættes næste side 116 URT 38:4 december 2014

4 Potamogeton gramineus Græsbladet Vandaks x x x Potamogeton natans Svømmende Vandaks x x x x Potamogeton obtusifolius Butbladet Vandaks x x x x Potamogeton perfoliatus Hjertebladet Vandaks x x x x Potamogeton polygonifolius Aflangbladet Vandaks x Potamogeton praelongus Langbladet Vandaks x x x Potamogeton pusillus Spinkel Vandaks x x x Potamogeton rutilus (1947) Rødlig Vandaks x Potamogeton compressus Bændel Vandaks x x Potamogeton lucens Glinsende Vandaks x Ranunculus sp Art af Vandranunkel x x x Ranunculus circinatus Kredsbladet Vandranunkel x x x Ranunculus hederaceum Vedbend-Vandranunkel x Ranunculus peltatus ssp. baudotii Strand-Vandranunkel x x x Ranunculus reptans Krybende Ranunkel x x x Ranunculus trichophyllum Hårfliget Vandranunkel x Rorippa palustris Kær-Guldkarse x x x Sagittaria sagittifolia Almindelig Pilblad x x x x Sphagnum sp. Tørvemos x Spirodela polyrhiza Stor Andemad x x x Stuckenia pectinata Børstebladet Vandaks x x x x Subularia aquatica Sylblad x Utricularia australis Slank Blærerod x x x Utricularia intermedia Storlæbet Blærerod x x Utricularia vulgaris Almindelig Blærerod x x Zannichellia repens Krybende Vandkrans x gråænder, svaner, grågæs, blisgæs, sædgæs og kortnæbbede gæs. De mange sjældne planter i området omtales i en ekskursionsberetning fra 1927 i Dansk Botaniske Tidsskrift. Her fremhæves de lavtvoksende, næringsfattige samfund typiske for sandede søbredder og klitlavninger med Pilledrager, Seks hannet Bækarve (i mængde), Strandbo og Sylblad (i mængde). Liden Najade og Rødlig Vandaks blev også fundet i søen i 1947 og Korsarve i Fidde Sø så sent som 2001 (se Tabel 1). Fra svinefarm til genoprettet sø I 1990 blev der etableret et intensivt svinebrug i den tørlagte. Men med årene satte den tørlagte søbund sig mere og mere, så markerne begyndte at blive for våde at dyrke. End ikke de to millioner i hektartilskud fra EU var nok til at sikre en god økonomi. Det gamle familieaktieselskab fik endvidere nye ejere med andre interesser og prioriteter end landbruget. I 2007 blev den store ejendom derfor sat til salg. I oktober 2011 blev den købt af Aage V. Jensen Naturfond for et u kendt trecifret millionbeløb med det formål at genskabe fortidens store vådområde. Året efter, i 2012 blev arealerne tilsået uden gødning og høstet en sidste gang for at fjerne en del af næringspuljen i jorden, inden der kom vand på i ef teråret Det skete ved at slukke pumperne og lade vandet fra kanalerne oversvømme markerne. Den genskabte sø blev på små 10 km 2, altså halvt så stor som den oprindelige. Den er ganske lavvandet, i snit blot 1,0 m dyb, og rummer flere konstruerede småøer for at holde ræven borte fra jordrugende fug le. Samtidig skulle øerne give læ til etablering af vandplanter. Det har vist sig at holde stik. Den genskabte har et sydligt bassin adskilt fra et lige så stort nordligt bassin af en øst-vest gående dæmning (Figur 2). Det meste vand tilføres søen med tilløbet i Søvig Sund i østenden af det sydlige bassin. Det har kontakt med det nordlige bassin via en kanal gennem dæmningen. Vandet forlader det nordlige bassin mod vest gennem det oprinde lige afløb. Ferskvandsbiologisk Laboratoriums målinger i søen begyndte i forråret 2013 støttet af en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond. Vandets opholdstid er kort, men varierede meget fra i teorien 19 til 275 dage i løbet af Opholds tiden er kortest om vinteren, hvor afstrømningen fra oplandet er størst. Næringstilførslen er også størst om vinteren, men de fleste af disse næringssalte når at blive vasket ud af søen igen inden forårets vækst af planktonalger begynder, fordi vandets opholdstid om vinteren er så kort. Derfor er især tilførslen udefra fra tidligt forår til sensommer afgørende for søens næringstilstand og vandets klarhed og dermed for vandplanternes mulighed for at etablere sig og vokse fra forår til sommer. Men også frigørelse fra de tidligere dyrkede marker er vigtig for søens næringsfor hold. Det har vist sig, at der har været et meget betydeligt tab af fosfor fra de øver ste 2 cm af den nye søbund allerede i det første år (Petersen 2014). Der er også foregået en heftig nedbrydning af stubbe og rodrester efterladt i de tidligere marker. Det har skabt 38:4 december 2014 URT 117

5 brunfarvning af søvandet med humusstoffer. Søvandet har typisk været særligt mørkt umiddelbart efter, at kraftig blæst har hvirvlet bundmateriale op i vandet, mens farven er bleget af solens UV-lys i efterfølgende stille perioder. Blæsende perioder med intens brunfarvning har begrænset opvæksten af planktonalger, som så til gengæld er blomstret op, når de brune humusstoffer er blevet afbleget og derefter nedbrudt af bakterier i stille perioder. Derfor er her i de første måneder efter retableringen præget af et meget vekslende miljø. Miljøkvaliteten i fremtiden vil især afhænge af, hvor langt ned fosforindholdet kommer, når tilførslen af brune humusstoffer efterhånden klinger af og planktonalger får mere lys til at vokse. Fosforindholdet i søvandet afgøres med tiden især af fosfortilførslen med tilløbet, frigivelsen eller bindingen af fosfor i søbunden, og endelig af vandplan ternes dækningsgrad på bunden. Plantebestande kan nemlig forhindre fosfor fri givelse fra bunden og forhindre at bund partikler bliver hvirvlet op. Bundplanterne er derfor også en nøgle til søens fremtidige kvalitet. Figur 2. En billedmosaik. A. Den overlevende, gamle Fidde Sø set fra nord ved Henne landevej. B. Kort over området med de to bassiner i den nye Filså adskilt af en øst-vest gående dæmning. C. Udsigt over dæmningen mod vest. Foto O. Jørgensen og kort Aage V. Jensen Naturfond. Efter Sand-Jensen (2013). Mange planter allerede på plads Under vores elektroniske kortlægning af søens bundforhold og fiskenes fordeling med side-scanner har vi også studeret, hvor planterne vokser. Skanneren giver et fascinerende indblik i bundens konturer og hvor de enkelte fisk og plan ter står. Vi kan se drænkanaler, traktorernes kørespor, men også de bølgeribber, som dannes af bølgeslaget på den eksponerede bund. Tætte plantebestande er allerede etableret i de lavvandede nordøstlige dele af nordbassinet, i læ i bugter og vige samt bag de konstruerede øer. På skanneren kan vi se, hvorledes Vandpest vokser op fra siderne af de tidligere drænkanaler, mens bunden af dræn kanalerne får for lidt lys til at Vandpest kan vokse der. Vi kan se de enkelte skud af græsset Almindelig Kvik, som vokser op fra de nu vanddæk kede marker. Kvik-planterne har stivel sesfyldte rhizomer og har overlevet vand dække indtil nu, mens de mange andre oprindelige sumpplanter i kanalerne er for svundet. Almindelig Kvik vil også forsvinde, når den oplagrede næ ring er brugt op. Den kan nemlig ikke opnå en positiv stofbalance ved fotosyntese un 118 URT 38:4 december 2014

6 Foto 1. Den erfarne botaniker Jens Chr. Schou sammen med den unge Ph.D. i kransnålalger Lars Båstrup-Spohr ved i august Foto Peter Holm. der vand, fordi den kun kan udnytte CO 2 og ikke det opløste bikarbo nat (HCO 3- ), som findes i meget højere koncentrationer i søvandet. Som nævnt er der allerede i 2014 etableret usædvanligt mange vandplanter i 35 arter i alt og dertil en krydsning. Der er mange arter i begge s bassiner. Det meget høje artstal er på samme niveau, som vi finder i de mest planterige søer. Inkluderer vi de fundne rørsumpsplanter kommer vi endnu højere op, men her er artslisten langt fra komplet, da vi indtil nu kun har undersøgt de vådeste dele af rørsumpen. Bemærkelsesværdige arter Udover det meget høje artstal af vandplanter her i planternes anden vækstsæson er der flere andre bemærkelsesværdige forhold. Vi har fundet hele 12 arter af slægten Vandaks plus en krydsning mellem Liden Vandaks og Spinkel Vandaks, som krævede ekstra opmærksomhed ved identifikationen, fordi den mindede en hel del om den supersjældne art Rødlig Vandaks. Vi har fundet både Almindelig og Smalbladet Vandpest og to arter af tusindblad Aks-tusindblad og Kranstusindblad. I for 90 år siden voksede den mere nøjsomme art, Hår-tusind blad. Krybende ranunkel er også på plads igen i, mens vi ikke fandt hverken Strandbo, Sylblad, Pilledrager, Sekshannet Bækarve eller Vandpeber-bækarve. Sidstnævnte sjældne art fandt vi derimod i store mængder i den nyetablerede Hestholm Sø i Skjern Å-dalen vest for Skjern. Den er også fundet i den nærliggende Fidde Sø i lavt antal i 2010 (tabel 1). Så er det også spændende, at der al lerede forekommer fire arter af krans nålalger i : Chara globularis, Chara vulgaris, Chara connivens og Nitella sp. (sterilt individ). Chara globularis og C. vulgaris er de mest almindelig kransnålalger i landet, hvorimod Chara connivens er en sjæl Foto 2. Nordisk lappedykker som ynglefugl var en sensation i i Foto Jens Chr. Schou. 38:4 december 2014 URT 119

7 Foto 3. På den nye søbred vokser de enkelte plantearter i adskilte bestande, som studeres af botanikere med store linser, Peter Holm og Jens Chr. Schou. Foto Bjarne Moeslund. den art, der først for relativt nylig blev registreret for første gang i Danmark. Hvor kommer planterne fra? Man kunne forledes til at tro, at de man ge vandplantearter, vi har fundet her i søens anden sommer, allerede var til stede i kanalerne eller Søvig Sund, før markerne blev sat under vand og omdannet til søbund. Men vi forledes ikke. Vi er overbeviste om, og har også undersøgelser af kanalerne og Søvig Sund fra før retableringen, som bekræfter, at 13 arter må være kommet til udefra. Udefra dækker både den nærliggende Fidde Sø og mere fjerne lokaliteter. Det er også usandsynligt, at de mange arter skulle have overlevet som frø i den dyrkede jord siden 1940 erne. Nogle kransnålalger kan have en endog meget lang overlevelse i frøbanken og de fire arter i kan derfor enten have overlevet som oosporer i den pløjede jord i 70 år. Men mere sandsynligt er de nok kommet udefra. Før gendannelsen af voksede der i alt 14 arter af Vandaks i drænkanalerne og i Søvig Sund. Her er blot Aflangbladet Vandaks kommet til som ny art i. Den kan være kommet fra Nørrekær syd for, eller man kan selvfølgelig også have overset den i dræn kanalerne. Krydsningen mellem Liden og Spinkel Vandaks er noget ganske særligt. Man kan have forvekslet den med Rødlig Vandaks, som tidligere voksede i. Krydsningen kan også være blevet etableret fra de to forældrearter i s første år, eller trods alt stamme fra Søvig Sund, hvor begge forældrearter også vokser. I alt 13 arter af vandplanter i den nye er ikke fundet i kanalerne eller Søvig Sund. Otte af dem kan være spredt med fugle fra Fidde Sø. Det sidste fem tyder så på transport fra lidt større afstand eller som nævnt 70 års overlevelse i pløjelaget. To forhold kan muliggøre hurtig tilførsel af vandplanter til som plantefragmenter, frø eller sporer med vandfugle. For det første findes adskillige planterige lokaliteter ganske tæt på. For det andet flytter usæd vanligt store flokke af ænder og gæs op og ned langs Vestkysten, og de flyver frem og tilbage mellem og Fidde Sø. Så vi har både kilder og spred ningsmekanismer på plads. Allerede det første år snadrede krikænder, 1500 gråænder og 270 skeænder i på visse tidspunkter. Vandplanteæderne pibeand, sangsvane, pibesvane og knopsvane var også til stede i maksimale antal mellem 70 og I forhold til 1927 mangler Strandbo, Tvepibet Lobelie og Sekshannet Bækarve i i De vokser alle tre i flere hedesøer syd for og har derfor mulighed for at indvandre, hvis søbredderne holdes åbne. Korsarve, Pilledrager og Sylblad er derimod meget sjældne og vokser ikke i nærheden. Det vil være en sensation, hvis de også dukker op. Plante pandekager Plantebestandene i i 2014 lignede noget vi sjældent ser i søer. Adskilte run de bestande hver bestående af en enkelt art lå spredt som pandekager ud over bunden. Det som ligner mest er de adskilte mospuder på det tørre ølandske alvar eller de spredte grødeøer i et hastigt strømmende jysk vandløb, som hver vinter spules ren, så bunden må koloniseres på ny hvert forår. 120 URT 38:4 december 2014

8 sø er stor, lavvandet, vindeksponeret og etableret på tidligere dyrkede jorder. Foto 4. Med avanceret skanner ses søbundens konturer, de oprindelige dybe drænkanaler og vandplanterne øverst på kanalens sider. Foto Theis Kragh. Fordelingen kan afspejle vegetativ vækst af et enkelt frø eller skud, der har fået rodfæste og derefter har bredt sig centrifugalt som en gradvis større pandekage, som vi netop kender det fra grødeøer i vandløb. I nogle tilfælde er de nye bestande imidlertid alt for store til, at de kan være opstået fra et enkelt skud eller frø. Her kan større pakker af frø være kvitteret af fuglene som ekskrementer inden for et begrænset område, eller de kan være blevet koncentreret af bølgerne i fordybninger i bunden og i opskyl på bredderne. Etablering af helt nye bestande på et jomfrueligt område resulterer ofte i en overordentlig høj blomstring og frøproduktion. Faktisk blomstrede næsten alle skuddene. Lys og plads er måske forklaringen på den rigelige frøproduktion. I det tætbevoksede område mod nordøst er bestandsudviklingen nået længere frem, måske fordi frø af mange arter er havnet her og har kunnet spire og vokse i det rolige vand bag øerne og landtanger. Bestandene rummer adskillige arter, som har skabt en mere kompleks mosaik. Hestholm Sø giver et billede af, hvilken vegetation, man kan forvente i i de kommende år, idet også denne Planterne og fremtidig vandkvalitet Når den kraftige brunfarvning af vandet pga. nedbrydning af de døde plantedele fra mange års dyrkning klinger af i løbet af de kommende få år, vil vandkvali tet en i som allerede nævnt især være bestemt af fosfortilførslen udefra og udvekslingen med søbunden. Der sker en stor jerntilførsel til søen og der er altid iltet vand ved bunden, da den lavvande de sø er vel opblandet. Det skaber gode muligheder for binding af fosfat til iltet jern i søbunden. Den vigtigste kritiske faktor for den fremtidige vandkvalitet er derfor fosforkoncentrationen i det tilstrømmende vand fra søens opland. Den skal gerne lidt længere ned end nu for at skabe grundlag for en veludviklet vegetation under vand. De store flokke af gæs, som fouragerer på markerne om dagen og kvitterer i søen om natten, repræsenterer sammen med de mange andre fugle en fosfor kilde af ukendt størrelse, som kan påvirke, hvor lavt fosforindholdet bliver. Tætte flokke af planteædende fugle især blishøns, svaner, gæs og pibeænder kan selvfølgelig også direkte medvirke til at begrænse plantebestandene. Effekten er vigtigst vinter og forår, hvor plantebestandene er små og planternes tilvækst lig nul. Men selvom fuglene kan græsse hårdt på planterne, så er der mange ek Foto 5. Den usædvanlige krydsning mellem Liden Vandaks og Spinkel Vandaks (Potamogeton x dualis) minder meget om den rødlistede Rødlig Vandaks. Krydsningen har imidlertid knap så spidse blade. På det indsatte billede ses en bladspids af krydsningen til venstre og af Rødlig Vandaks til højre. Foto Jens Chr. Schou. 38:4 december 2014 URT 121

9 Foto 6. Flere småbestande af Græsbladet Vandaks står tæt på hinanden på lavt vand i. Det tyder på at pakker med frø er blevet afsat med ekskrementer fra fugle. Foto Bjarne Moeslund. sempler på, at fuglerige søer også er rige på planter. De særlige samfund af lavtvoksende bredplanter, som var berømt for, fremmes af kreaturgræsning. Derfor er det vigtigt, at søen ikke bliver hegnet af, og at kreaturerne i de østlige dele af både nord- og sydbassinet kan gå helt ud i vandet. Et hegn ville muliggøre opvækst af store rørsumpsplanter og udvikling af en tæt rørsump, der ville kvæle de små sjældenheder eller forhindre deres genkomst. Vandplanternes udbredelse på søbunden afhænger i øvrigt af vandets klarhed og eksponeringen over for strøm og bølger. er stor, lavvandet, ligger tæt på Vesterhavet og er derfor meget vindeksponeret. Lav vanddybde betyder, at bølgerne aldrig bliver høje, men i stedet stejle og krappe, men påvirkningen af bunden er betydelig, da kraften er størst umiddelbart under vandoverfladen. Udviklingen af tæt vegetation i lavvandede dele mod nordøst i nordbassinet og i læ af de kunstige øer, tyder på, at vanddybde og læ er vigtige forudsætninger Foto 7. Så intens var frøsætningen hos Græsbladet Vandaks og Børstebladet Vandaks i august 2014 i. Foto Jens Chr. Schou. 122 URT 38:4 december 2014

10 for planternes etablering og overlevelse. Vegetationens dækning af bundarealet er desuden i sig selv vigtig for at dæmpe bølgerne, fremme bundfældning af partikler og konkurrere med de mikroskopiske planktonalger om lys og næringsstoffer. Dækker planterne 40 procent af bund arealet, så viser vores modeller, at den lavvandede vil få status som en middel næringsrig sø med relativt få planktonalger og ganske klart vand. Men allerede nu er det fantastisk at se planterne, fiskene og fuglene udfolde sig ved, også selv om vandet i perioder er ganske uklart. Det er bare med at komme ud i naturen. Vi siger tak til Aage V. Jensen Naturfond for miraklet i Vestjylland. Til næste sommer går vi på jagt efter Sylblad, Korsarve og Vandpeber-Bækarve. For nok er der allerede kommet forbavsende mange arter til, men indvandringen og udviklingen er forhåbentlig langt fra slut. Litteratur Aude E. m. fl Kortlægning af botaniske vær dier i kanalsystemerne i -området. Udarbejde af Habitat Vision for Aage V. Jensen Naturfond. Upubliceret. Hansen H.M. og Buchwald N.F Exkursion til Varde-egnen den 5. til 7. August Dansk Botanisk Tidsskrift, Hansen K Folk & Fortællinger fra det tabte land. Bind I Jylland. Forlaget BæreDygtighed. Petersen K Næringsdynamik i. Speciale, MS-Thesis. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Det Natur- og Biovidenskabelige Fa kultet, Københavns Universitet. Ribe Amt Udvikling i vegetationen i og omkring Udarbejdet af Bio/Consult. Upubliceret. Sand-Jensen (red.) Naturen i Danmark. De Ferske Vande. Gyldendal. Om forfatterne Professor Kaj Sand-Jensen ku.dk) forsker i planters fysiologi og økologi, biodiversitet og økosystemer, Lektor Post. Doc. Theis Kragh forsker i omsætning af organisk kulstof og næringssalte i søer samt fiskeøkologi, Videnskabelig Assistent, cand. scient. Foto 8. Korsarve voksede tidligere i. Det seneste fund er fra 2001 i Fidde Sø. I dag er den ikke kendt fra i landet. Dukker den mon op ved den nye. Submers plante fra Søvig Sund Foto Jens Chr. Schou. Kathrine Petersen studerer næringsstofdynamik og temperatureffekter i søer, og Post. Doc. Lars Båstrup-Spohr forsker i biodiversitet og artskarakteristika samt vandløbsrestaurering. Alle fire er ansat ved Ferskvandsbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet. Senior projektleder i Orbicon A/S, cand. scient. Bjarne Moeslund com) beskæftiger sig fortrinsvis med forvaltning, overvågning og restaurering af vandløb, søer og våd natur. Har i mere end 30 år arbejdet med særlig interesse i den danske vandplanteflora. Pensioneret lærer Jens Christian Schou arbejder fortrinsvis med nordisk floristik og har siden 1977 været forfatter og illustrator til en række danske floraværker bl.a. Danmarks Græsser, Danmarks Skærmplanter og Danmarks Halvgræsser. 38:4 december 2014 URT 123

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Danske søer og deres restaurering. TEMA-rapport fra DMU

Danske søer og deres restaurering. TEMA-rapport fra DMU Danske søer og deres restaurering TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 24/1999 m Danske søer og deres restaurering Martin Søndergaard Erik Jeppesen Jens Peder Jensen

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Faglig rapport fra DMU, nr. 355 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

Gyldensteens Inddæmmede Strand

Gyldensteens Inddæmmede Strand Med en helt usædvanlig åbenhjertighed beskrev Carl-Johan Bernstorff i 1958, hvilken skuffelse Gyldensteens store inddæmning fra 1871 havde været op gennem tiden. I tidsskriftet»dansk Hjemstavn«gav han

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96 Årsberetning 2012 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96 Årsrapport 2012 2 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose Gentofte Sø og Brobæk Mose Af Kirsten Tind I den nordlige del af København kun 8 km fra Rådhuspladsen ligger et lille vådområde af stor botanisk værdi. Man har registreret over 600 arter karplanter, bl.a.

Læs mere

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Da Vest Stadil Fjords omtumlede skæbne tog sin begyndelse i 1844, så det vestjyske landskab meget anderledes ud end i dag. Sommerhuse var der overhovedet

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed Det Grønne Kontaktudvalg Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed "Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Ferskvandssymposiet 2010

Ferskvandssymposiet 2010 FERSKVANDSBIOLOGISK LABORATORIUM BIOLOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Foto: Peter Sunde Ferskvandssymposiet 2010 Program og abstracts Ferskvandssymposiet 2010 Forord Organisationskomiteen for Ferskvandssymposiet

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer.

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer. 7 De våde enge De våde enge er på vej tilbage i det danske landskab. Der er mange gode grunde til, at vi nu bruger mange penge på at genskabe noget af denne specielle naturtype. Bent Lauge Madsen giver

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

1 / april 2013 / straatagets kontor / ISSN 1903-5330

1 / april 2013 / straatagets kontor / ISSN 1903-5330 1 / april 2013 / straatagets kontor / ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Spånrygning og lodrette sider Bygningschefen i Den gamle By er ikke bange for at eksperimentere derhjemme. 04også

Læs mere

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Siden midten af 1800-tallet havde lodsejerne omkring Eltang Vig drøftet muligheden for at tørlægge den smalle fjordarm, og i 1871 dannede ni gårdmænd

Læs mere