DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER"

Transkript

1 DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen på mærkepladen modsvarer spændingen i lysnettet. Placering af apparatet - Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer. - Undlad at placere apparatet på et hældende eller usikkert underlag, da det i så fald kan tippe og falde ned. - Forbind apparatet til en stikkontakt i nærheden af det. Der skal altid være let adgang til den stikkontakt, apparatet er forbundet til. - Undgå at placere apparatet under ekstreme temperaturforhold, det må hverken stå for koldt eller for varmt. Placér apparatet på god afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer og gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre varmekilder. - Placér aldrig nogen former for stearinlys eller anden form for åben ild ovenpå eller i umiddelbar nærhed af apparatet. - Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød og beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. - Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sluk omgående på stikkontakten, hvis dette skulle ske. Tag stikket ud af kontakten og ret henvendelse til din forhandler. - Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at tildække apparatets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. gardiner og andre stoffer. - Placér ikke apparatet i en bogkasse, i et fast skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum omkring apparatet, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Sikkerhed - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet. - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. - Dette apparat bliver varmt, når det har været i brug i længere tid. Dette er normalt og er ikke tegn på, at der er noget i vejen med apparatet. FARLIG SPÆNDING Apparatet indeholder strømførende dele, hvis spænding er kraftig nok til at udgøre en fare for personer, der kommer i kontakt med dem. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet. Yderligere sikkerhedsoplysninger finder du i betjeningsvejledningen. Netledning - Sørg for, at apparatet ikke står på netletningen, da vægten af apparatet kan beskadige ledningen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. - Hvis netletningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret personale, da den ellers kan udgøre en sikkerhedsrisiko. DAN-1

2 Interferens - Apparatets normale drift kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det sker, skal du blot nulstille apparatet, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Derved genoprettes de normale driftsforhold. Hvis det ikke er muligt at genoprette normal drift, kan du forsøge med at placere apparatet et andet sted og prøve igen. - Dette apparat indeholder en mikroprocessor, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens / støj eller elektrostatisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at genoprette normal drift. Hold øje med børn - Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Lad aldrig nogen, især ikke børn, få mulighed for at stikke genstande ind i apparatet gennem sprækker og ventilationsåbninger i kabinettet - dette kan medføre elektrisk stød, muligvis med dødelig udgang. Service / Vedligeholdelse - Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne de skruer, der holder kabinettet sammen. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Undlad at åbne de faste dæksler, da du derved kan komme i kontakt med farlige strømførende dele. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. - Brug ingen former for skuresvampe eller kradse rengøringsmidler til rengøring af apparatet, da sådanne kan beskadige kabinettets overflade. - Brug ingen væsker til rengøring af apparatet. KNAPPER OG KONTROLLER 1. HØJTTALER 2. Knappen (tænd/ sluk) 3. LCD-DISPLAY 4. DREJE-/ -TRYKKNAP (vælger) 5. Knappen VOLUME + 6. IR MODTAGER TIL FJERNBETJENING 7. Knappen MEMORY (fast station) 8. Knappen MODE (funktion) 9. Knappen INFO 10. Knappen BACK (tilbage) 11. Knappen MENU 12. Knappen VOLUME STAVANTENNE 14. STIK TIL HOVEDTELEFONER 15. AUX IN-TERMINAL 16. USB INDGANGSTERMINAL 17. NETVÆRKSSTIK 18. DC STRØMINDTAG DAN-2

3 FJERNBETJENING 1. Knappen (tænd/ sluk) 2. Knappen MENU 3. Knappen 4. Knappen 5. Knappen 6. Knappen 7. Knappen 8. Knappen MUTE (lyd fra) 9. Knappen VOLUME Knappen MODE (funktion) 11. Knappen INFO 12. Knappen SLEEP (autosluk) /SNOOZE 13. Knappen 14. Knappen SELECT (vælg) 15. Knappen 16. Knappen ALARM 17. Knappen MEMORY (fast station) 18. Knappen VOLUME + INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING Når du vil betjene apparatet med fjernbetjeningen, skal du pege med den infrarøde sender på fjernbetjeningsenheden direkte mod den infrarøde modtager på apparatets front og trykke på den funktionsknap, du vil aktivere. Fjernbetjeningen har en effektiv rækkevidde på ca. 6 meter og en betjeningsvinkel på ikke over 30. BEMÆRK: Klart sollys kan have indvirkning på fjernbetjeningens funktionsevne. SÅDAN LÆGGER DU BATTERIER I FJERNBETJENINGEN 1. Tryk forsigtigt på batterirummet i pilens retning, som vist på tegningen. 2. Træk batteriskuffen ud af fjernbetjeningen. 3. Læg det medfølgende CR2032 batteri i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet ("+" og "-") på batteriet og inde i batterirummet. Sæt batteriskuffen tilbage i fjernbetjeningen og skub den ind, til den klikker på plads. HÅNDTERING AF BATTERER Følg disse retningslinjer, når du anvender batterier i dette apparat: 1. Advarsel - Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type. 2. Brug kun batterier af den angivne størrelse og type. 3. Sørg for at følge vejledningen om korrekt polaritet og læg batterierne i i overensstemmelse med angivelserne på batteriet og inde i batterirummet. Hvis batterierne vender forkert, kan det beskadige apparatet. 4. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid. På den måde undgår du, at batterier evt. lækker og beskadiger apparatet. 5. Forsøg aldrig at genoplade et batteri, der ikke er beregnet til genopladning. Batteriet kan overophede og briste (følg batteriproducentens anvisninger). 6. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. DAN-3

4 OVERSIGT OVER KNAPPER OG KONTROLLER - RADIO OG FJERNBETJENING Knap Funktion Tryk for at tænde radioen eller stille den på standby (hvor den viser ur og dato). MODE Tryk for at bladre gennem de forskellige funktioner: Internet radio, Musikafspiller, DAB radio, FM radio og Aux in. INFO Tryk for at se flere oplysninger om den station eller musikfil, der afspilles. Tryk igen for at bladre gennem yderligere skærmbilleder og derefter vende tilbage til det normale display Nu afspilles. MENU Tryk for at kalde menuen for den valgte funktion frem på skærmen. Tryk igen for at vise displayet Nu afspilles. BACK Tryk for at vende tilbage til foregående display. Under afspilning kan denne knap anvendes til at vende tilbage til foregående liste over skæringer eller radiostationer. ALARM Tryk for at åbne opsætning af alarmen; for at slå alarmen fra (når den lyder); og for at skifte mellem alarmerne i standby. SLEEP/ Sleep autosluk afbryder afspilningen og stiller apparatet på standby efter det valgte SNOOZE tidsrum. Når alarmen lyder, kan du vælge snooze, hvis du vil sove lidt længere. MEMORY Tryk på knappen for at åbne menuen Preset recall/save (genkald station / gem). Rul op og ned gennem listen for at vælge den faste station, du vil lytte til, og tryk dernæst på knappen Select for at bekræfte. SCROLL/ SELECT VOLUME + VOLUME - På selve radioen; Drej knappen for at rulle gennem en menu eller liste med stationer. Det aktive punkt er markeret i inverteret tekst (dvs. hvide bogstaver på en mørk baggrund). Tryk på knappen for at vælge. Tryk for at springe til foregående skæring eller hold inde for at søge ned ad frekvensbåndet / tilbage i musikken. Tryk for at springe til næste skæring eller hold inde for at søge op ad frekvensbåndet / fremad i musikken. Tryk for at afspille eller pause afspilningen. Tryk for at skrue op for lyden. Tryk for at skrue ned for lyden. MUTE SELECT Tryk for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk for at rulle op gennem en menu eller liste med stationer. Tryk for at rulle ned gennem en menu eller liste med stationer. Tryk for at gå et skærmbillede tilbage. Tryk for at gå et skærmbillede frem. På fjernbetjeningen; Tryk for at vælge den markerede funktion. De fleste af funktionerne på denne enhed kan udføres ved at trykke på knapperne på fronten eller på de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen. OPSÆTNING & TILSLUTNING Tilslutning til lysnettet 1. Forbind netledningen til strømindtaget på radioens bagpanel. 2. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd på kontakten. Netværkstilslutning Kablet netværk 1. Tjek allerførst, om kontrollamperne (LINK/ACT) på din LAN-forbindelse eller router lyser. 2. Brug et Ethernetkabel med RJ45-stik til at forbinde terminalen NETWORK på radioen til LAN-stikket på din router. DAN-4

5 3. Gå herefter frem som beskrevet i afsnittet KOM GODT I GANG" herunder. Det er dog ikke nødvendigt at gennemføre opsætningsguiden Setup Wizard. Bemærk: Oplysninger om LAN-tilslutning finder du i brugervejledningen, der fulgte med din router. Trådløst netværk 1. Tjek allerførst, om kontrollamperne (LINK/ACT) på din WLAN-forbindelse eller router lyser. 2. Gå herefter frem som beskrevet i afsnittet KOM GODT I GANG" herunder. Det anbefales stærkt, at du gennemfører opsætningsguiden Setup Wizard, som beskrevet i afsnittet om systemindstillinger. Bemærk: Oplysninger om tilslutning af WLAN/WiFi-netværk finder du i brugervejledningen, der fulgte med din router. Vægge og andre forhindringer kan have indflydelse på WiFi-netværkets rækkevidde. Prøv at finde den bedst mulige placering, så du undgår afbrydelser og forstyrrelser i modtagelsen. KOM GODT I GANG Tryk én gang på knappen for at tænde radioen. Displayet viser hovedmenuen. Hvis du vil aktivere en funktion eller åbne en undermenu, skal du dreje på knappen SELECT for at vælge og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte. Hver funktion vælges via en menu, der kan bestå af flere niveauer. Hovedmenu Følgende funktioner kan vælges via hovedmenuen: Internet radio, Musikafspiller, DAB radio, FM radio, AUX in, Sleep autosluk, Alarmer, Systemindstillinger. For at vælge en funktion skal du først markere den ved at dreje på knappen SELECT og dernæst bekræfte dit valg ved at trykke på samme knap. Systemindstillinger Opsætningsguiden Setup Wizard Opsætningsguiden Setup Wizard finder du i systemindstillingerne. Du kan gennemgå denne guide og dermed konfigurere indstillingerne for dato/tid og netværk. Når du har gennemført denne opsætning, er din radio klar til brug. Bemærk: Du behøver ikke gennemgå opsætningsguiden Setup Wizard, hvis du anvender et kablet netværk. 12/24 timers display Her kan du vælge, om du foretrækker, at uret vises med et 12- eller 24-timers tidsformat - drej på knappen SELECT for at vælge og tryk dernæst på samme knap for at bekræfte. Tid/ Dato Tid og dato kan indsættes manuelt, eller det kan foregå automatisk via DAB- eller FM-netværket. Automatisk opdatering Den automatiske opdatering fungerer ved hjælp af data sendt over DAB- eller FM-båndet eller via internettet. Uret bliver kun opdateret, når du anvender den funktion, du har angivet i indstillingerne, så det anbefales at vælge en funktion, du bruger regelmæssigt. 1. Vælg auto update fra DAB, FM eller Network (netværk). 2. Vælg din tidszone, hvis den automatiske opdatering skal foretages via internettet. 3. Hvis dit land anvender sommertid, kan tidspunktet fra den automatiske opdatering være en time forkert. Stil punktet daylight savings på ON, hvis der skal tages hensyn til sommertid. Manuel opdatering 1. Hvis du vælger "No update" (ingen opdatering), vil guiden bede dig indsætte dato og tid manuelt. Dato og tid vises i formatet dd-mm-åååå og tt:mm AM/PM. 2. Den værdi, der kan ændres, blinker. Drej på knappen SELECT for at vælge talværdien og tryk på samme knap for at bekræfte og gå videre til næste punkt. Indsæt først datoen og dernæst tidspunktet. Netværk DAN-5

6 Radioen er kompatibel med alle standard netværksprotokoller og krypteringsmetoder, inkl. Wi-Fi Protected Setup (WPS). Hvis dit netværk ikke er krypteret, opretter radioen automatisk forbindelse, og ingen videre opsætning er nødvendig. Standard krypteret netværk 1. For at indtaste koden (password) til dit netværk, skal du dreje på knappen SELECT for at flytte cursor gennem listen med tal og bogstaver og trykke på samme knap for at bekræfte. 2. Det indtastede vises øverst på displayet. WPS-krypteret netværk Et WPS-krypteret netværk identificeres ud fra sit netværksnavn, så snart radioen begynder at søge efter tilgængelige netværk. Vælg dit netværk på listen på en af følgende måder: - Tryk på knappen Radioen beder dig trykke på tilslutningsknappen på routeren og søger dernæst efter det tilhørende netværk og opretter forbindelsen. - Pin (kodenummer) Radioen genererer en ottecifret kode. Indtast denne kode i din trådløse router eller adgangspunkt. - WPS Indtast netværkskoden til dit standard krypterede netværk. Bemærk: Yderligere oplysninger om opsætning af et WPS-krypteret netværk finder du i brugervejledningen til din WPS-router. Gennemførelse Radioen opretter forbindelse til det valgte netværk. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, vender radioen tilbage til foregående display og beder dig prøve igen. Hvis en allerede oprettet netværksforbindelse går tabt, vil radioen automatisk forsøge at genoprette forbindelsen. Equalizer Radioen indeholder en række faste EQ-indstillinger: Normal, Flat (neutral), Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop og News (nyheder). Herudover er det muligt at lave dine egne, brugerdefinerede indstillinger for bas, diskant og loudness, helt efter din egen smag. Netværk View settings (se indstillinger) Du kan se følgende indstillinger for det aktuelt tilsluttede netværk: Aktiv forbindelse, MAC-adresse, WLAN region, DHCP, SSID, IP-adresse, subnetmaske, gatewayadresse, første og andet DNS. WLAN region Vælg den WLAN region, der giver den bedst mulige WLAN-forbindelse: Størsteparten af Europa, USA, Canada, Spanien, Frankrig, Japan, Singapore, Australien, Sydkorea. Manual settings (manuelle indstillinger) Vælg enten en trådløs eller en kablet forbindelse og aktivér/ deaktivér DHCP. Network profile (netværksprofil) Radioen gemmer de seneste fire trådløse netværk, den har været forbundet til, og forsøger hver gang du tænder den at oprette forbindelse til et af dem. Du kan se en liste over de registrerede netværk. På denne liste kan du slette uønskede netværk ved at dreje på knappen SELECT og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte sletningen. Sprog Som standard anvender radioen sproget engelsk. Hvis du vil vælge et andet sprog, skal du dreje på knappen SELECT og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte. Factory reset (nulstilling) DAN-6

7 Hvis du gennemfører en nulstilling, vender radioen tilbage til de indstillinger, den var udstyret med fra fabrikken. Alle manuelle indstillinger som f.eks. tid, dato, netværkskonfiguration og faste stationer slettes. Radioens aktuelle softwareversion påvirkes ikke og forbliver registreret hos en evt. internet radioportal. Favoritter i internetradioen forbliver tilgængelige, indtil du nyregistrerer dig med en anden konto hos internetportalen. Softwareopdatering Softwareopdateringer vil være tilgængelige fra tid til anden. Du kan enten tjekke manuelt eller lade radioen tjekke automatisk. Hvis der findes en ny softwareversion, beder radioen dig bekræfte. Den nye software hentes ned og installeres, når du har godkendt opdateringen. Dine brugerindstillinger påvirkes ikke. Bemærk: Inden du starter download af softwaren, skal du sikre dig, at radioen er forbundet til en stabil strømforsyning. Hvis strømmen afbrydes, mens den nye software hentes ned, kan det medføre ustabilitet og / eller beskadige radioen! Info Viser radioens firmwareversion og Radio ID. Internet Radio Denne radio kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via en internet bredbåndsforbindelse. Når du vælger funktionen Internet Radio, opretter radioen forbindelse til Frontier Silicon Internet radioportal, hvorfra du kan hente en liste over stationer. Når du vælger en station, opretter radioen forbindelse direkte til denne station. Hvis du vil aktivere funktionen Internet Radio, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "Internet radio", eller vælge Internet radio" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Bemærk: Listen over stationer leveres fra Internet radioportalen, så den er kun tilgængelig, når radioen er forbundet til internettet. Stationslister og undermenuer kan ændre sig fra tid til anden. Last listened (sidst lyttet til) Når du tænder internet radioen igen, viser den automatisk en liste over de stationer, du sidst har lyttet til. Hvis du vil have en liste over de stationer, du af og til lytter til, skal du aktivere funktionen Station list (stationsliste). Disse stationer vises herefter øverst på listen. Stationsliste Stationer Vælg stationer fra forskellige kategorier i menuen: Sted, Genre, Populære, Nye. Du kan også søge efter stationer ved hjælp af forskellige søgeord. Navnet på den aktuelle station vises sammen med en beskrivelse af den, når du stiller ind på den. Hvis du vil se yderligere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO. For hvert tryk, vises et sæt nye oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger om navn/ beskrivelse, genre/ område, pålidelighed, codec/ samplingrate, afspilningsbuffer og dags dato. Podcasts Vælg dine podcasts fra kategorierne i menuen: Sted, Genre. Du kan også vælge en bestemt episode ved at indtaste søgeord og søge efter podcasts. My favourites (mine favoritter) Favoritter gemmes på internet radioportalen og er tilgængelige for alle radioer, der er registreret til samme konto. Du skal registrere din radio hos internet radioportalen, inden du kan benytte dig af favoritter. For at registrere din radio hos portalen skal du først finde din radios unikke portal-adgangskode. DAN-7

8 1. Find koden ved at gå ind i menuen "Station list > Help > Get access code" (stationsliste > hjælp > hent adgangskode). Skriv koden ned. 2. Gå ind på portalens website 3. Registrér dig og få oprettet en konto ved at indtaste følgende oplysninger: Adgangskode, -adresse, Password, Wi-Fi radiomodel eller Radio ID (valgfrit). Bemærk: Radioens ID er en kombination af tal og bogstaver, der er permanent tildelt netop din radio. Det kan findes i menuen "Internet radio" under " > System settings > lnfo >" (systemindstillinger > info). Hvis du vil gemme en station som favorit, skal du trykke og holde knappen SELECT, mens du lytter til stationen, indtil displayet viser Favourite added" (favorit tilføjet). Stationen vil herefter blive vist på listen over favoritter. My added stations (mine tilføjede stationer) Selvom Internet radioportalen indeholder tusindvis af stationer, ønsker du måske at lytte til en station, der ikke er på listen. Du kan tilføje dine egne stationer via portalen. Disse tilføjede stationer er tilgængelige ved at vælge Station list > My added stations > [Station] (stationsliste > mine tilføjede stationer > [stationsnavn]). Faste stationer Faste stationer er radiostationer, der er gemt lokalt i radioen og ikke kan tilgås fra andre radioer. Hvis du vil gemme en internet radiostation som fast station, skal du trykke og holde knappen MEMORY, indtil displayet viser skærmen Save to Preset" (gem som fast station). Vælg en af de 10 faste programpladser at gemme den aktuelle station på. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Bemærk: Betjening ved faste stationer er den samme som for Internet radio, DAB og FM. Musikafspiller Musikafspilleren kan afspille audio filformater som f.eks. MP3, AAC, WMA eller FLAC fra en computer på det lokale netværk. For at radioen kan afspille musikfiler fra en computer, skal computeren være sat op til at dele filer og medier. UPnP mediedeling sætter enheder som din radio i stand til at afspille musik fra et delt mediebibliotek, navigere gennem menuerne og søge på tags som f.eks. Kunstner, Album eller Genre. Hvis du har et passende serversystem oppe at køre, som f.eks. en PC med Windows Media Player (WMP) 10 eller nyere, og dit musikbibliotek er korrekt tagget, kan du uden problemer anvende mediedeling. Kun UPnPserveren skal sættes op. Hvis du vil sætte WMP op til mediedeling, skal du gøre følgende: 1. Tjek, at PC'en er forbundet til netværket. 2. Tjek, at radioen er tændt og forbundet til samme netværk. 3. Start WMP, gå ind i mediebiblioteket og tilføj de filer og mapper, du vil kunne dele med din radio. (Library > add to Library... - bibliotek > føj til bibliotek...). 4 Aktivér mediedeling i WMP (Library > Media sharing... - bibliotek > mediedeling). 5. Sørg for, at radioen har adgang til de delte medier ved at vælge den og klikke på ALLOW" (tillad). Du kan også give de delte medier et navn i menuen Settings..." (indstillinger). Klik på OK" for at lukke dialogboksene. 6. Din PC er nu klar til at streame musik til din radio. WMP UPnP-servicen kører i baggrunden, det er ikke nødvendigt fysisk at starte WMP. Bemærk: itunes fungerer ikke pt. som en UPnP medieserver, men du kan få tilføjelsesprogrammer, der kan arbejde sammen med itunes biblioteket. DAN-8

9 Når du vil åbne Musikafspilleren, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser Music player, eller vælge Music player" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Tryk på knappen BACK, hvis du hurtigt vil gå tilbage til foregående menu under afspilning af en titel. Tryk på knappen eller for at gå til foregående eller næste musikfil. Tryk og hold knappen eller for at spole hurtigt frem og tilbage gennem indholdet. Tryk på knappen for at afbryde eller genoptage afspilningen. Navnet på skæringen/ titlen samt navnet på kunstneren vises under afspilningen. En skydebjælke over forløben tid og samlet spilletid vises også. Et ikon i nederste del af displayet angiver den valgte ressource. Hvis du vil se flere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO. For hvert tryk på knappen vises et nyt sæt oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger som skæring eller titel, kunstner, afspilningsstatus, varighed for skæring eller titel, album, codec/ samplingrate, afspilningsbuffer og dags dato. Delte medier Hvis du har sat mediedeling op, vil du kunne se en post bestående af <computer navn>: <Delt medie navn>. Hvis du har mere end én computer, der deler medier, vil alle muligheder være at finde på listen. Vælg det delte medie, du vil afspille. Fra dette tidspunkt og fremad genereres menuerne med de delte medier af serveren. Den første menu viser en liste over medietyper, f.eks. musik, video, billeder og afspilningslister. Radioen kan afspille titler fra kategorierne musik og afspilningslister. Der er også en søgefunktion, så du kan finde skæringer eller titler, fuldstændig som ved søgning efter internet radiostationer. Ved afspilning af musik er der en række søgemuligheder til rådighed, når du vil vælge skæringer eller musikfiler ud til afspilning. Du kan bl.a. søge på genre, kunstner, album, komponist og rating. Når du har fundet den fil, du vil afspille, skal du trykke på knappen SELECT. Afspilning fra USB - A. 1. Forbind en USB-enhed til terminalen på bagpanelet. 2. Displayet viser: "USB disk attached-open folder?" (Yes or No) (USB-disk tilsluttet - åbn mappe? (Ja eller Nej)). 3. Vælg "Yes". 4. Vælg den musik, du vil høre, og tryk på knappen SELECT for at afspille. - B. 1. Vælg funktionen "Musikafspiller". 2. Vælg "USB playback" (USB-afspilning). 3. Vælg den musik, du vil høre, og tryk på knappen SELECT for at afspille. Fjern utilgængelige servere Fra tid til anden kan det være nødvendigt at fjerne de servere, der vises på serverlisten med et spørgsmålstegn ud for navnet. For at gøre dette skal du gå ind i menupunktet Prune servers" og vælge YES (ja). Gentag/Shuffle Du kan gentage skæringer eller afspille dem i vilkårlig rækkefølge ved at vælge "Repeat Play" (gentag afspilning) eller "Shuffle play" (vilkårlig rækkefølge) og dernæst vælge "On". DAN-9

10 DAB Radio Funktionen DAB radio modtager DAB/DAB+ digital radio og viser oplysninger om stationen, radiostrømmen og den skæring, der afspilles. Hvis du vil aktivere funktionen DAB, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "DAB radio", eller vælge "DAB radio i hovedmenuen ved hjælp af knappen SELECT. Søgning efter stationer Første gang, du vælger funktionen DAB radio, eller hvis stationslisten er tom, vil radioen automatisk gennemføre en fuld kanalsøgning efter alle tilgængelige stationer. Det kan også være en god idé at søge manuelt en gang imellem for at opdatere stationslisten af følgende grunde: - Udbudet af tilgængelige stationer kan ændre sig over tid. - Hvis modtagelsen ikke var god på det tidspunkt, hvor den oprindelige søgning blev gennemført, kan det medføre en tom eller ukomplet liste over tilgængelige stationer. Når søgningen er gennemført, viser radioen en liste over de tilgængelige stationer. Valg af stationer Hvis du vil lytte til en station eller skifte station, skal du dreje på knappen SELECT til du finder stationen og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte dit valg. Oplysninger om den valgte station vises på displayet. Hvis du vil have adgang til yderligere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO - For hvert tryk på knappen vises et nyt sæt oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger som DLS-tekst, programtype, ensemble navn/ frekvens, signalstyrke/ fejlrate, bitrate/ codec/ kanaler og dags dato. Faste stationer Hvis du vil gemme en DAB-station som fast station, skal du stille ind på stationen og holde knappen MEMORY inde, indtil displayet viser meddelelsen "Save to Preset" (gem som fast station). Vælg den af de 10 faste programpladser, hvor du vil gemme den aktuelle station. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Andre indstillinger Prune invalid (fjern ugyldige) Hvis du vil fjerne de stationer fra listen, der ikke længere er tilgængelige, skal du trykke på knappen MENU og vælge punktet "Prune invalid > [YES]" ved at dreje på knappen SELECT og trykke på samme knap for at udføre kommandoen. Manual tune (manuel tuning) 1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du trykke på knappen MENU og vælge punktet "Manual tune". 2. Drej på knappen SELECT for at bladre gennem DAB-stationerne, mens displayet viser "5A til 13F" og deres tilhørende frekvenser. 3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen SELECT for at bekræfte. DRC (komprimering af dynamisk område) Hvis du lytter til musik med et stort dynamisk område på et sted med megen baggrundsstøj, kan det måske være en fordel at komprimere det dynamiske område. Hvis du vil ændre indstillingen for DRC, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen DRC og ved hjælp af knappen SELECT vælge en af indstillingerne "DRC high" (høj komprimering), "DRC low" (lav komprimering) eller "DRC off" (ingen komprimering). Station order (stationsrækkefølge) DAN-10

11 Du kan vælge den rækkefølge, stationerne på din DAB stationsliste skal vises. Du kan vælge at sortere stationerne alfanumerisk, efter ensemble eller efter, om de rent faktisk er tilgængelige. Hvis du vil ændre rækkefølgen på, hvordan stationerne vises, skal du trykke på knappen MENU og vælge undermenuen "Station order". Her kan du med knappen SELECT vælge mellem indstillingerne Alphanumeric, Ensemble eller Valid (tilgængelig). FM Radio Funktionen FM radio modtager de analoge radiostationer fra FM-båndet og viser RDS-oplysninger om stationen, hvis sådanne er tilgængelige. Hvis du vil lytte til FM, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "FM radio" eller vælge "FM radio i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Søgning efter stationer Hvis du vil søge efter en station, skal du trykke én gang på knappen SELECT, hvorefter radioen begynder at søge op ad frekvensbåndet og automatisk standser, når den finder en station. Alternativt kan du trykke og holde knappen eller for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Hvis du vil indstille manuelt, skal du dreje på knappen SELECT, indtil du finder den ønskede frekvens. Faste stationer Hvis du vil gemme en FM-station som fast station, skal du stille ind på stationen og holde knappen MEMORY inde, indtil displayet viser meddelelsen "Save to Preset" (gem som fast station). Vælg den af de 10 faste programpladser, hvor du vil gemme den aktuelle station. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Oplysningerne på displayet Mens radioen spiller, vises frekvensen. Hvis RDS-oplysninger er tilgængelige, vises desuden stationens navn og evt. yderligere RDS-oplysninger som f.eks. programmets titel, skæringens titel og stationens kontaktoplysninger. Stereoudsendelser markeres med et ikon øverst på displayet. Hvis du vil se yderligere oplysninger om udsendelsen, skal du trykke på knappen INFO. Andre indstillinger Scan settings (søgeindstillinger) FM kanalsøgning er som standard indstillet til at standse ved alle tilgængelige stationer. Det betyder, at også stationer med svagt signal vil blive fundet. Hvis du vil ændre indstillingen, så radioen kun standser ved stationer med god signalstyrke, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen "Scan settings" og vælge YES ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Audio settings (audioindstillinger) Radioen skifter automatisk mellem FM-modtagelse i stereo og mono, men du kan omgå dette og skifte manuelt, hvilket kan være nyttigt, hvis du vil lytte til en station med et signal, der går svagt igennem. Hvis du vil modtage en station i mono, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen Audio setting" og vælge YES ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Bemærk: Under modtagelse af FM stereo, bliver højre og venstre kanal automatisk kombineret til en enkelt kanal, så signalet tilpasses denne radios design med kun én højttaler. DAN-11

12 AUX in Funktionen AUX in tillader afspilning fra en ekstern signalkilde som f.eks. en MP3-afspiller. Hvis du vil afspille gennem Aux in: 1. Skru ned for lyden både på radioen og på den eksterne signalkilde. 2. Forbind den eksterne signalkilde til terminalen AUX IN (3,5 mm) stereo jackstik. 3. Du kan enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "AUX in, eller vælge AUX in" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. 4. Indstil lydstyrken på radioen og, om nødvendigt, også på den eksterne enhed. Bemærk: For at spare på energien går radioen på standby efter ca. 15 minutter, hvis en signalkilde er tilsluttet Aux in, men intet signal modtages fra kilden. ALARMER OG SLEEP AUTOSLUK Alarmer Radioen tilbyder to individuelle alarmer med snoozefunktion og én sleep autoslukfunktion, der kan slukke radioen efter et vist tidsrum. Hver alarm kan indstilles til at starte på sin egen måde. Hvis du vil indstille eller ændre en alarm, skal du gøre som følger: 1. Vælg enten Alarm 1 eller 2 i hovedmenuen eller tryk på knappen ALARM på fjernbetjeningen. 2. Vælg alarmens nummer (1 eller 2) og indsæt følgende parametre: Enable (aktivér): Off, Daily, Once, Weekends, Weekdays (fra, dagligt, én gang, weekend, hverdage). Time (tidspunkt): Mode (vækkemåde): Buzzer, Internet radio, DAB, FM. Preset (fast station): Last listened (sidst lyttet til) eller Volume (lydstyrke): For at aktivere de nye indstillinger skal du rulle ned i menuen ved at dreje på knappen SELECT og vælge "Save" (gem). De aktive alarmer vises med et ikon nederst til venstre på displayet. 4. Alarmen lyder på det valgte tidspunkt. Hvis du vil slå alarmen midlertidigt fra, skal du trykke på knappen SNOOZE. Radioen skifter til standby i et stykke tid, og ikonet for den tavse alarm blinker på displayet. 5. Mens alarmen lyder, kan du forlænge snoozeperioden ved at trykke gentagne gange på knappen SNOOZE. Page 10 Sleep autosluk Hvis du vil aktivere funktionen sleep autosluk, skal du enten vælge den i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT, eller trykke gentagne gange på knappen SLEEP. Displayet viser de mulige perioder for autosluk, du kan vælge mellem følgende: Sleep Off (ingen autosluk), 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutter. Når du har indstillet sleep timeren, vender radioen tilbage til hovedmenuen. DAN-12

13 LYDLØS FUNKTION (kun via fjernbetjeningen) Tryk på knappen MUTE på fjernbetjeningen for at afbryde lyden fra højttaleren midlertidigt. Lyden slås fra, og displayet viser ikonet for lydløs sammen med teksten ' Muted. Når du vil annullere lydløs og genoprette lyden, skal du trykke på knappen MUTE igen eller på en af knapperne VOLUME +/-. STIK TIL HOVEDTELEFONER Du finder et 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefoner på bagsiden af apparatet. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil kunne lytte i fred uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når du anvender hovedtelefoner. VIGTIGT: Når du anvender hovedtelefoner, bør du først skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på. Tag hovedtelefonerne på og skru gradvist op for lyden, til du finder et behageligt lydniveau. SPECIFIKATIONER Strømforsyning: Udgangseffekt: AC/DC ADAPTER INDGANGSSPÆNDING: V-60/50Hz UDGANGSSPÆNDING: 12V 1,5A 5W USB ladeport: 5V 1A Ydre mål: 180 (L) x 117,3 (B) x 110 (H) mm Temperaturområde: 5 C til 35 C ; Luftfugtighed: 5% til 90% Radioen Frekvensområde: Antenne: DAB/DAB MHz FM MHz Stavantenne Generelt Udgang: 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefoner Aux Indgang: 3,5 mm jackstik *** Ret til uvarslet ændring i specifikationer forbeholdes *** DAN-13

14 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette produkt BTS-21 er i overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark. Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej Egaa Danmark DAN-14

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere