DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER"

Transkript

1 DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen på mærkepladen modsvarer spændingen i lysnettet. Placering af apparatet - Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer. - Undlad at placere apparatet på et hældende eller usikkert underlag, da det i så fald kan tippe og falde ned. - Forbind apparatet til en stikkontakt i nærheden af det. Der skal altid være let adgang til den stikkontakt, apparatet er forbundet til. - Undgå at placere apparatet under ekstreme temperaturforhold, det må hverken stå for koldt eller for varmt. Placér apparatet på god afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer og gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre varmekilder. - Placér aldrig nogen former for stearinlys eller anden form for åben ild ovenpå eller i umiddelbar nærhed af apparatet. - Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød og beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. - Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sluk omgående på stikkontakten, hvis dette skulle ske. Tag stikket ud af kontakten og ret henvendelse til din forhandler. - Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at tildække apparatets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. gardiner og andre stoffer. - Placér ikke apparatet i en bogkasse, i et fast skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum omkring apparatet, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Sikkerhed - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet. - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. - Dette apparat bliver varmt, når det har været i brug i længere tid. Dette er normalt og er ikke tegn på, at der er noget i vejen med apparatet. FARLIG SPÆNDING Apparatet indeholder strømførende dele, hvis spænding er kraftig nok til at udgøre en fare for personer, der kommer i kontakt med dem. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet. Yderligere sikkerhedsoplysninger finder du i betjeningsvejledningen. Netledning - Sørg for, at apparatet ikke står på netletningen, da vægten af apparatet kan beskadige ledningen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. - Hvis netletningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret personale, da den ellers kan udgøre en sikkerhedsrisiko. DAN-1

2 Interferens - Apparatets normale drift kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det sker, skal du blot nulstille apparatet, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Derved genoprettes de normale driftsforhold. Hvis det ikke er muligt at genoprette normal drift, kan du forsøge med at placere apparatet et andet sted og prøve igen. - Dette apparat indeholder en mikroprocessor, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens / støj eller elektrostatisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at genoprette normal drift. Hold øje med børn - Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Lad aldrig nogen, især ikke børn, få mulighed for at stikke genstande ind i apparatet gennem sprækker og ventilationsåbninger i kabinettet - dette kan medføre elektrisk stød, muligvis med dødelig udgang. Service / Vedligeholdelse - Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne de skruer, der holder kabinettet sammen. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Undlad at åbne de faste dæksler, da du derved kan komme i kontakt med farlige strømførende dele. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. - Brug ingen former for skuresvampe eller kradse rengøringsmidler til rengøring af apparatet, da sådanne kan beskadige kabinettets overflade. - Brug ingen væsker til rengøring af apparatet. KNAPPER OG KONTROLLER 1. HØJTTALER 2. Knappen (tænd/ sluk) 3. LCD-DISPLAY 4. DREJE-/ -TRYKKNAP (vælger) 5. Knappen VOLUME + 6. IR MODTAGER TIL FJERNBETJENING 7. Knappen MEMORY (fast station) 8. Knappen MODE (funktion) 9. Knappen INFO 10. Knappen BACK (tilbage) 11. Knappen MENU 12. Knappen VOLUME STAVANTENNE 14. STIK TIL HOVEDTELEFONER 15. AUX IN-TERMINAL 16. USB INDGANGSTERMINAL 17. NETVÆRKSSTIK 18. DC STRØMINDTAG DAN-2

3 FJERNBETJENING 1. Knappen (tænd/ sluk) 2. Knappen MENU 3. Knappen 4. Knappen 5. Knappen 6. Knappen 7. Knappen 8. Knappen MUTE (lyd fra) 9. Knappen VOLUME Knappen MODE (funktion) 11. Knappen INFO 12. Knappen SLEEP (autosluk) /SNOOZE 13. Knappen 14. Knappen SELECT (vælg) 15. Knappen 16. Knappen ALARM 17. Knappen MEMORY (fast station) 18. Knappen VOLUME + INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING Når du vil betjene apparatet med fjernbetjeningen, skal du pege med den infrarøde sender på fjernbetjeningsenheden direkte mod den infrarøde modtager på apparatets front og trykke på den funktionsknap, du vil aktivere. Fjernbetjeningen har en effektiv rækkevidde på ca. 6 meter og en betjeningsvinkel på ikke over 30. BEMÆRK: Klart sollys kan have indvirkning på fjernbetjeningens funktionsevne. SÅDAN LÆGGER DU BATTERIER I FJERNBETJENINGEN 1. Tryk forsigtigt på batterirummet i pilens retning, som vist på tegningen. 2. Træk batteriskuffen ud af fjernbetjeningen. 3. Læg det medfølgende CR2032 batteri i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet ("+" og "-") på batteriet og inde i batterirummet. Sæt batteriskuffen tilbage i fjernbetjeningen og skub den ind, til den klikker på plads. HÅNDTERING AF BATTERER Følg disse retningslinjer, når du anvender batterier i dette apparat: 1. Advarsel - Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type. 2. Brug kun batterier af den angivne størrelse og type. 3. Sørg for at følge vejledningen om korrekt polaritet og læg batterierne i i overensstemmelse med angivelserne på batteriet og inde i batterirummet. Hvis batterierne vender forkert, kan det beskadige apparatet. 4. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid. På den måde undgår du, at batterier evt. lækker og beskadiger apparatet. 5. Forsøg aldrig at genoplade et batteri, der ikke er beregnet til genopladning. Batteriet kan overophede og briste (følg batteriproducentens anvisninger). 6. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. DAN-3

4 OVERSIGT OVER KNAPPER OG KONTROLLER - RADIO OG FJERNBETJENING Knap Funktion Tryk for at tænde radioen eller stille den på standby (hvor den viser ur og dato). MODE Tryk for at bladre gennem de forskellige funktioner: Internet radio, Musikafspiller, DAB radio, FM radio og Aux in. INFO Tryk for at se flere oplysninger om den station eller musikfil, der afspilles. Tryk igen for at bladre gennem yderligere skærmbilleder og derefter vende tilbage til det normale display Nu afspilles. MENU Tryk for at kalde menuen for den valgte funktion frem på skærmen. Tryk igen for at vise displayet Nu afspilles. BACK Tryk for at vende tilbage til foregående display. Under afspilning kan denne knap anvendes til at vende tilbage til foregående liste over skæringer eller radiostationer. ALARM Tryk for at åbne opsætning af alarmen; for at slå alarmen fra (når den lyder); og for at skifte mellem alarmerne i standby. SLEEP/ Sleep autosluk afbryder afspilningen og stiller apparatet på standby efter det valgte SNOOZE tidsrum. Når alarmen lyder, kan du vælge snooze, hvis du vil sove lidt længere. MEMORY Tryk på knappen for at åbne menuen Preset recall/save (genkald station / gem). Rul op og ned gennem listen for at vælge den faste station, du vil lytte til, og tryk dernæst på knappen Select for at bekræfte. SCROLL/ SELECT VOLUME + VOLUME - På selve radioen; Drej knappen for at rulle gennem en menu eller liste med stationer. Det aktive punkt er markeret i inverteret tekst (dvs. hvide bogstaver på en mørk baggrund). Tryk på knappen for at vælge. Tryk for at springe til foregående skæring eller hold inde for at søge ned ad frekvensbåndet / tilbage i musikken. Tryk for at springe til næste skæring eller hold inde for at søge op ad frekvensbåndet / fremad i musikken. Tryk for at afspille eller pause afspilningen. Tryk for at skrue op for lyden. Tryk for at skrue ned for lyden. MUTE SELECT Tryk for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk for at rulle op gennem en menu eller liste med stationer. Tryk for at rulle ned gennem en menu eller liste med stationer. Tryk for at gå et skærmbillede tilbage. Tryk for at gå et skærmbillede frem. På fjernbetjeningen; Tryk for at vælge den markerede funktion. De fleste af funktionerne på denne enhed kan udføres ved at trykke på knapperne på fronten eller på de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen. OPSÆTNING & TILSLUTNING Tilslutning til lysnettet 1. Forbind netledningen til strømindtaget på radioens bagpanel. 2. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd på kontakten. Netværkstilslutning Kablet netværk 1. Tjek allerførst, om kontrollamperne (LINK/ACT) på din LAN-forbindelse eller router lyser. 2. Brug et Ethernetkabel med RJ45-stik til at forbinde terminalen NETWORK på radioen til LAN-stikket på din router. DAN-4

5 3. Gå herefter frem som beskrevet i afsnittet KOM GODT I GANG" herunder. Det er dog ikke nødvendigt at gennemføre opsætningsguiden Setup Wizard. Bemærk: Oplysninger om LAN-tilslutning finder du i brugervejledningen, der fulgte med din router. Trådløst netværk 1. Tjek allerførst, om kontrollamperne (LINK/ACT) på din WLAN-forbindelse eller router lyser. 2. Gå herefter frem som beskrevet i afsnittet KOM GODT I GANG" herunder. Det anbefales stærkt, at du gennemfører opsætningsguiden Setup Wizard, som beskrevet i afsnittet om systemindstillinger. Bemærk: Oplysninger om tilslutning af WLAN/WiFi-netværk finder du i brugervejledningen, der fulgte med din router. Vægge og andre forhindringer kan have indflydelse på WiFi-netværkets rækkevidde. Prøv at finde den bedst mulige placering, så du undgår afbrydelser og forstyrrelser i modtagelsen. KOM GODT I GANG Tryk én gang på knappen for at tænde radioen. Displayet viser hovedmenuen. Hvis du vil aktivere en funktion eller åbne en undermenu, skal du dreje på knappen SELECT for at vælge og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte. Hver funktion vælges via en menu, der kan bestå af flere niveauer. Hovedmenu Følgende funktioner kan vælges via hovedmenuen: Internet radio, Musikafspiller, DAB radio, FM radio, AUX in, Sleep autosluk, Alarmer, Systemindstillinger. For at vælge en funktion skal du først markere den ved at dreje på knappen SELECT og dernæst bekræfte dit valg ved at trykke på samme knap. Systemindstillinger Opsætningsguiden Setup Wizard Opsætningsguiden Setup Wizard finder du i systemindstillingerne. Du kan gennemgå denne guide og dermed konfigurere indstillingerne for dato/tid og netværk. Når du har gennemført denne opsætning, er din radio klar til brug. Bemærk: Du behøver ikke gennemgå opsætningsguiden Setup Wizard, hvis du anvender et kablet netværk. 12/24 timers display Her kan du vælge, om du foretrækker, at uret vises med et 12- eller 24-timers tidsformat - drej på knappen SELECT for at vælge og tryk dernæst på samme knap for at bekræfte. Tid/ Dato Tid og dato kan indsættes manuelt, eller det kan foregå automatisk via DAB- eller FM-netværket. Automatisk opdatering Den automatiske opdatering fungerer ved hjælp af data sendt over DAB- eller FM-båndet eller via internettet. Uret bliver kun opdateret, når du anvender den funktion, du har angivet i indstillingerne, så det anbefales at vælge en funktion, du bruger regelmæssigt. 1. Vælg auto update fra DAB, FM eller Network (netværk). 2. Vælg din tidszone, hvis den automatiske opdatering skal foretages via internettet. 3. Hvis dit land anvender sommertid, kan tidspunktet fra den automatiske opdatering være en time forkert. Stil punktet daylight savings på ON, hvis der skal tages hensyn til sommertid. Manuel opdatering 1. Hvis du vælger "No update" (ingen opdatering), vil guiden bede dig indsætte dato og tid manuelt. Dato og tid vises i formatet dd-mm-åååå og tt:mm AM/PM. 2. Den værdi, der kan ændres, blinker. Drej på knappen SELECT for at vælge talværdien og tryk på samme knap for at bekræfte og gå videre til næste punkt. Indsæt først datoen og dernæst tidspunktet. Netværk DAN-5

6 Radioen er kompatibel med alle standard netværksprotokoller og krypteringsmetoder, inkl. Wi-Fi Protected Setup (WPS). Hvis dit netværk ikke er krypteret, opretter radioen automatisk forbindelse, og ingen videre opsætning er nødvendig. Standard krypteret netværk 1. For at indtaste koden (password) til dit netværk, skal du dreje på knappen SELECT for at flytte cursor gennem listen med tal og bogstaver og trykke på samme knap for at bekræfte. 2. Det indtastede vises øverst på displayet. WPS-krypteret netværk Et WPS-krypteret netværk identificeres ud fra sit netværksnavn, så snart radioen begynder at søge efter tilgængelige netværk. Vælg dit netværk på listen på en af følgende måder: - Tryk på knappen Radioen beder dig trykke på tilslutningsknappen på routeren og søger dernæst efter det tilhørende netværk og opretter forbindelsen. - Pin (kodenummer) Radioen genererer en ottecifret kode. Indtast denne kode i din trådløse router eller adgangspunkt. - WPS Indtast netværkskoden til dit standard krypterede netværk. Bemærk: Yderligere oplysninger om opsætning af et WPS-krypteret netværk finder du i brugervejledningen til din WPS-router. Gennemførelse Radioen opretter forbindelse til det valgte netværk. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, vender radioen tilbage til foregående display og beder dig prøve igen. Hvis en allerede oprettet netværksforbindelse går tabt, vil radioen automatisk forsøge at genoprette forbindelsen. Equalizer Radioen indeholder en række faste EQ-indstillinger: Normal, Flat (neutral), Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop og News (nyheder). Herudover er det muligt at lave dine egne, brugerdefinerede indstillinger for bas, diskant og loudness, helt efter din egen smag. Netværk View settings (se indstillinger) Du kan se følgende indstillinger for det aktuelt tilsluttede netværk: Aktiv forbindelse, MAC-adresse, WLAN region, DHCP, SSID, IP-adresse, subnetmaske, gatewayadresse, første og andet DNS. WLAN region Vælg den WLAN region, der giver den bedst mulige WLAN-forbindelse: Størsteparten af Europa, USA, Canada, Spanien, Frankrig, Japan, Singapore, Australien, Sydkorea. Manual settings (manuelle indstillinger) Vælg enten en trådløs eller en kablet forbindelse og aktivér/ deaktivér DHCP. Network profile (netværksprofil) Radioen gemmer de seneste fire trådløse netværk, den har været forbundet til, og forsøger hver gang du tænder den at oprette forbindelse til et af dem. Du kan se en liste over de registrerede netværk. På denne liste kan du slette uønskede netværk ved at dreje på knappen SELECT og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte sletningen. Sprog Som standard anvender radioen sproget engelsk. Hvis du vil vælge et andet sprog, skal du dreje på knappen SELECT og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte. Factory reset (nulstilling) DAN-6

7 Hvis du gennemfører en nulstilling, vender radioen tilbage til de indstillinger, den var udstyret med fra fabrikken. Alle manuelle indstillinger som f.eks. tid, dato, netværkskonfiguration og faste stationer slettes. Radioens aktuelle softwareversion påvirkes ikke og forbliver registreret hos en evt. internet radioportal. Favoritter i internetradioen forbliver tilgængelige, indtil du nyregistrerer dig med en anden konto hos internetportalen. Softwareopdatering Softwareopdateringer vil være tilgængelige fra tid til anden. Du kan enten tjekke manuelt eller lade radioen tjekke automatisk. Hvis der findes en ny softwareversion, beder radioen dig bekræfte. Den nye software hentes ned og installeres, når du har godkendt opdateringen. Dine brugerindstillinger påvirkes ikke. Bemærk: Inden du starter download af softwaren, skal du sikre dig, at radioen er forbundet til en stabil strømforsyning. Hvis strømmen afbrydes, mens den nye software hentes ned, kan det medføre ustabilitet og / eller beskadige radioen! Info Viser radioens firmwareversion og Radio ID. Internet Radio Denne radio kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via en internet bredbåndsforbindelse. Når du vælger funktionen Internet Radio, opretter radioen forbindelse til Frontier Silicon Internet radioportal, hvorfra du kan hente en liste over stationer. Når du vælger en station, opretter radioen forbindelse direkte til denne station. Hvis du vil aktivere funktionen Internet Radio, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "Internet radio", eller vælge Internet radio" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Bemærk: Listen over stationer leveres fra Internet radioportalen, så den er kun tilgængelig, når radioen er forbundet til internettet. Stationslister og undermenuer kan ændre sig fra tid til anden. Last listened (sidst lyttet til) Når du tænder internet radioen igen, viser den automatisk en liste over de stationer, du sidst har lyttet til. Hvis du vil have en liste over de stationer, du af og til lytter til, skal du aktivere funktionen Station list (stationsliste). Disse stationer vises herefter øverst på listen. Stationsliste Stationer Vælg stationer fra forskellige kategorier i menuen: Sted, Genre, Populære, Nye. Du kan også søge efter stationer ved hjælp af forskellige søgeord. Navnet på den aktuelle station vises sammen med en beskrivelse af den, når du stiller ind på den. Hvis du vil se yderligere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO. For hvert tryk, vises et sæt nye oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger om navn/ beskrivelse, genre/ område, pålidelighed, codec/ samplingrate, afspilningsbuffer og dags dato. Podcasts Vælg dine podcasts fra kategorierne i menuen: Sted, Genre. Du kan også vælge en bestemt episode ved at indtaste søgeord og søge efter podcasts. My favourites (mine favoritter) Favoritter gemmes på internet radioportalen og er tilgængelige for alle radioer, der er registreret til samme konto. Du skal registrere din radio hos internet radioportalen, inden du kan benytte dig af favoritter. For at registrere din radio hos portalen skal du først finde din radios unikke portal-adgangskode. DAN-7

8 1. Find koden ved at gå ind i menuen "Station list > Help > Get access code" (stationsliste > hjælp > hent adgangskode). Skriv koden ned. 2. Gå ind på portalens website 3. Registrér dig og få oprettet en konto ved at indtaste følgende oplysninger: Adgangskode, -adresse, Password, Wi-Fi radiomodel eller Radio ID (valgfrit). Bemærk: Radioens ID er en kombination af tal og bogstaver, der er permanent tildelt netop din radio. Det kan findes i menuen "Internet radio" under " > System settings > lnfo >" (systemindstillinger > info). Hvis du vil gemme en station som favorit, skal du trykke og holde knappen SELECT, mens du lytter til stationen, indtil displayet viser Favourite added" (favorit tilføjet). Stationen vil herefter blive vist på listen over favoritter. My added stations (mine tilføjede stationer) Selvom Internet radioportalen indeholder tusindvis af stationer, ønsker du måske at lytte til en station, der ikke er på listen. Du kan tilføje dine egne stationer via portalen. Disse tilføjede stationer er tilgængelige ved at vælge Station list > My added stations > [Station] (stationsliste > mine tilføjede stationer > [stationsnavn]). Faste stationer Faste stationer er radiostationer, der er gemt lokalt i radioen og ikke kan tilgås fra andre radioer. Hvis du vil gemme en internet radiostation som fast station, skal du trykke og holde knappen MEMORY, indtil displayet viser skærmen Save to Preset" (gem som fast station). Vælg en af de 10 faste programpladser at gemme den aktuelle station på. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Bemærk: Betjening ved faste stationer er den samme som for Internet radio, DAB og FM. Musikafspiller Musikafspilleren kan afspille audio filformater som f.eks. MP3, AAC, WMA eller FLAC fra en computer på det lokale netværk. For at radioen kan afspille musikfiler fra en computer, skal computeren være sat op til at dele filer og medier. UPnP mediedeling sætter enheder som din radio i stand til at afspille musik fra et delt mediebibliotek, navigere gennem menuerne og søge på tags som f.eks. Kunstner, Album eller Genre. Hvis du har et passende serversystem oppe at køre, som f.eks. en PC med Windows Media Player (WMP) 10 eller nyere, og dit musikbibliotek er korrekt tagget, kan du uden problemer anvende mediedeling. Kun UPnPserveren skal sættes op. Hvis du vil sætte WMP op til mediedeling, skal du gøre følgende: 1. Tjek, at PC'en er forbundet til netværket. 2. Tjek, at radioen er tændt og forbundet til samme netværk. 3. Start WMP, gå ind i mediebiblioteket og tilføj de filer og mapper, du vil kunne dele med din radio. (Library > add to Library... - bibliotek > føj til bibliotek...). 4 Aktivér mediedeling i WMP (Library > Media sharing... - bibliotek > mediedeling). 5. Sørg for, at radioen har adgang til de delte medier ved at vælge den og klikke på ALLOW" (tillad). Du kan også give de delte medier et navn i menuen Settings..." (indstillinger). Klik på OK" for at lukke dialogboksene. 6. Din PC er nu klar til at streame musik til din radio. WMP UPnP-servicen kører i baggrunden, det er ikke nødvendigt fysisk at starte WMP. Bemærk: itunes fungerer ikke pt. som en UPnP medieserver, men du kan få tilføjelsesprogrammer, der kan arbejde sammen med itunes biblioteket. DAN-8

9 Når du vil åbne Musikafspilleren, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser Music player, eller vælge Music player" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Tryk på knappen BACK, hvis du hurtigt vil gå tilbage til foregående menu under afspilning af en titel. Tryk på knappen eller for at gå til foregående eller næste musikfil. Tryk og hold knappen eller for at spole hurtigt frem og tilbage gennem indholdet. Tryk på knappen for at afbryde eller genoptage afspilningen. Navnet på skæringen/ titlen samt navnet på kunstneren vises under afspilningen. En skydebjælke over forløben tid og samlet spilletid vises også. Et ikon i nederste del af displayet angiver den valgte ressource. Hvis du vil se flere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO. For hvert tryk på knappen vises et nyt sæt oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger som skæring eller titel, kunstner, afspilningsstatus, varighed for skæring eller titel, album, codec/ samplingrate, afspilningsbuffer og dags dato. Delte medier Hvis du har sat mediedeling op, vil du kunne se en post bestående af <computer navn>: <Delt medie navn>. Hvis du har mere end én computer, der deler medier, vil alle muligheder være at finde på listen. Vælg det delte medie, du vil afspille. Fra dette tidspunkt og fremad genereres menuerne med de delte medier af serveren. Den første menu viser en liste over medietyper, f.eks. musik, video, billeder og afspilningslister. Radioen kan afspille titler fra kategorierne musik og afspilningslister. Der er også en søgefunktion, så du kan finde skæringer eller titler, fuldstændig som ved søgning efter internet radiostationer. Ved afspilning af musik er der en række søgemuligheder til rådighed, når du vil vælge skæringer eller musikfiler ud til afspilning. Du kan bl.a. søge på genre, kunstner, album, komponist og rating. Når du har fundet den fil, du vil afspille, skal du trykke på knappen SELECT. Afspilning fra USB - A. 1. Forbind en USB-enhed til terminalen på bagpanelet. 2. Displayet viser: "USB disk attached-open folder?" (Yes or No) (USB-disk tilsluttet - åbn mappe? (Ja eller Nej)). 3. Vælg "Yes". 4. Vælg den musik, du vil høre, og tryk på knappen SELECT for at afspille. - B. 1. Vælg funktionen "Musikafspiller". 2. Vælg "USB playback" (USB-afspilning). 3. Vælg den musik, du vil høre, og tryk på knappen SELECT for at afspille. Fjern utilgængelige servere Fra tid til anden kan det være nødvendigt at fjerne de servere, der vises på serverlisten med et spørgsmålstegn ud for navnet. For at gøre dette skal du gå ind i menupunktet Prune servers" og vælge YES (ja). Gentag/Shuffle Du kan gentage skæringer eller afspille dem i vilkårlig rækkefølge ved at vælge "Repeat Play" (gentag afspilning) eller "Shuffle play" (vilkårlig rækkefølge) og dernæst vælge "On". DAN-9

10 DAB Radio Funktionen DAB radio modtager DAB/DAB+ digital radio og viser oplysninger om stationen, radiostrømmen og den skæring, der afspilles. Hvis du vil aktivere funktionen DAB, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "DAB radio", eller vælge "DAB radio i hovedmenuen ved hjælp af knappen SELECT. Søgning efter stationer Første gang, du vælger funktionen DAB radio, eller hvis stationslisten er tom, vil radioen automatisk gennemføre en fuld kanalsøgning efter alle tilgængelige stationer. Det kan også være en god idé at søge manuelt en gang imellem for at opdatere stationslisten af følgende grunde: - Udbudet af tilgængelige stationer kan ændre sig over tid. - Hvis modtagelsen ikke var god på det tidspunkt, hvor den oprindelige søgning blev gennemført, kan det medføre en tom eller ukomplet liste over tilgængelige stationer. Når søgningen er gennemført, viser radioen en liste over de tilgængelige stationer. Valg af stationer Hvis du vil lytte til en station eller skifte station, skal du dreje på knappen SELECT til du finder stationen og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte dit valg. Oplysninger om den valgte station vises på displayet. Hvis du vil have adgang til yderligere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO - For hvert tryk på knappen vises et nyt sæt oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger som DLS-tekst, programtype, ensemble navn/ frekvens, signalstyrke/ fejlrate, bitrate/ codec/ kanaler og dags dato. Faste stationer Hvis du vil gemme en DAB-station som fast station, skal du stille ind på stationen og holde knappen MEMORY inde, indtil displayet viser meddelelsen "Save to Preset" (gem som fast station). Vælg den af de 10 faste programpladser, hvor du vil gemme den aktuelle station. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Andre indstillinger Prune invalid (fjern ugyldige) Hvis du vil fjerne de stationer fra listen, der ikke længere er tilgængelige, skal du trykke på knappen MENU og vælge punktet "Prune invalid > [YES]" ved at dreje på knappen SELECT og trykke på samme knap for at udføre kommandoen. Manual tune (manuel tuning) 1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du trykke på knappen MENU og vælge punktet "Manual tune". 2. Drej på knappen SELECT for at bladre gennem DAB-stationerne, mens displayet viser "5A til 13F" og deres tilhørende frekvenser. 3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen SELECT for at bekræfte. DRC (komprimering af dynamisk område) Hvis du lytter til musik med et stort dynamisk område på et sted med megen baggrundsstøj, kan det måske være en fordel at komprimere det dynamiske område. Hvis du vil ændre indstillingen for DRC, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen DRC og ved hjælp af knappen SELECT vælge en af indstillingerne "DRC high" (høj komprimering), "DRC low" (lav komprimering) eller "DRC off" (ingen komprimering). Station order (stationsrækkefølge) DAN-10

11 Du kan vælge den rækkefølge, stationerne på din DAB stationsliste skal vises. Du kan vælge at sortere stationerne alfanumerisk, efter ensemble eller efter, om de rent faktisk er tilgængelige. Hvis du vil ændre rækkefølgen på, hvordan stationerne vises, skal du trykke på knappen MENU og vælge undermenuen "Station order". Her kan du med knappen SELECT vælge mellem indstillingerne Alphanumeric, Ensemble eller Valid (tilgængelig). FM Radio Funktionen FM radio modtager de analoge radiostationer fra FM-båndet og viser RDS-oplysninger om stationen, hvis sådanne er tilgængelige. Hvis du vil lytte til FM, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "FM radio" eller vælge "FM radio i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Søgning efter stationer Hvis du vil søge efter en station, skal du trykke én gang på knappen SELECT, hvorefter radioen begynder at søge op ad frekvensbåndet og automatisk standser, når den finder en station. Alternativt kan du trykke og holde knappen eller for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Hvis du vil indstille manuelt, skal du dreje på knappen SELECT, indtil du finder den ønskede frekvens. Faste stationer Hvis du vil gemme en FM-station som fast station, skal du stille ind på stationen og holde knappen MEMORY inde, indtil displayet viser meddelelsen "Save to Preset" (gem som fast station). Vælg den af de 10 faste programpladser, hvor du vil gemme den aktuelle station. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Oplysningerne på displayet Mens radioen spiller, vises frekvensen. Hvis RDS-oplysninger er tilgængelige, vises desuden stationens navn og evt. yderligere RDS-oplysninger som f.eks. programmets titel, skæringens titel og stationens kontaktoplysninger. Stereoudsendelser markeres med et ikon øverst på displayet. Hvis du vil se yderligere oplysninger om udsendelsen, skal du trykke på knappen INFO. Andre indstillinger Scan settings (søgeindstillinger) FM kanalsøgning er som standard indstillet til at standse ved alle tilgængelige stationer. Det betyder, at også stationer med svagt signal vil blive fundet. Hvis du vil ændre indstillingen, så radioen kun standser ved stationer med god signalstyrke, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen "Scan settings" og vælge YES ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Audio settings (audioindstillinger) Radioen skifter automatisk mellem FM-modtagelse i stereo og mono, men du kan omgå dette og skifte manuelt, hvilket kan være nyttigt, hvis du vil lytte til en station med et signal, der går svagt igennem. Hvis du vil modtage en station i mono, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen Audio setting" og vælge YES ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Bemærk: Under modtagelse af FM stereo, bliver højre og venstre kanal automatisk kombineret til en enkelt kanal, så signalet tilpasses denne radios design med kun én højttaler. DAN-11

12 AUX in Funktionen AUX in tillader afspilning fra en ekstern signalkilde som f.eks. en MP3-afspiller. Hvis du vil afspille gennem Aux in: 1. Skru ned for lyden både på radioen og på den eksterne signalkilde. 2. Forbind den eksterne signalkilde til terminalen AUX IN (3,5 mm) stereo jackstik. 3. Du kan enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "AUX in, eller vælge AUX in" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. 4. Indstil lydstyrken på radioen og, om nødvendigt, også på den eksterne enhed. Bemærk: For at spare på energien går radioen på standby efter ca. 15 minutter, hvis en signalkilde er tilsluttet Aux in, men intet signal modtages fra kilden. ALARMER OG SLEEP AUTOSLUK Alarmer Radioen tilbyder to individuelle alarmer med snoozefunktion og én sleep autoslukfunktion, der kan slukke radioen efter et vist tidsrum. Hver alarm kan indstilles til at starte på sin egen måde. Hvis du vil indstille eller ændre en alarm, skal du gøre som følger: 1. Vælg enten Alarm 1 eller 2 i hovedmenuen eller tryk på knappen ALARM på fjernbetjeningen. 2. Vælg alarmens nummer (1 eller 2) og indsæt følgende parametre: Enable (aktivér): Off, Daily, Once, Weekends, Weekdays (fra, dagligt, én gang, weekend, hverdage). Time (tidspunkt): Mode (vækkemåde): Buzzer, Internet radio, DAB, FM. Preset (fast station): Last listened (sidst lyttet til) eller Volume (lydstyrke): For at aktivere de nye indstillinger skal du rulle ned i menuen ved at dreje på knappen SELECT og vælge "Save" (gem). De aktive alarmer vises med et ikon nederst til venstre på displayet. 4. Alarmen lyder på det valgte tidspunkt. Hvis du vil slå alarmen midlertidigt fra, skal du trykke på knappen SNOOZE. Radioen skifter til standby i et stykke tid, og ikonet for den tavse alarm blinker på displayet. 5. Mens alarmen lyder, kan du forlænge snoozeperioden ved at trykke gentagne gange på knappen SNOOZE. Page 10 Sleep autosluk Hvis du vil aktivere funktionen sleep autosluk, skal du enten vælge den i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT, eller trykke gentagne gange på knappen SLEEP. Displayet viser de mulige perioder for autosluk, du kan vælge mellem følgende: Sleep Off (ingen autosluk), 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutter. Når du har indstillet sleep timeren, vender radioen tilbage til hovedmenuen. DAN-12

13 LYDLØS FUNKTION (kun via fjernbetjeningen) Tryk på knappen MUTE på fjernbetjeningen for at afbryde lyden fra højttaleren midlertidigt. Lyden slås fra, og displayet viser ikonet for lydløs sammen med teksten ' Muted. Når du vil annullere lydløs og genoprette lyden, skal du trykke på knappen MUTE igen eller på en af knapperne VOLUME +/-. STIK TIL HOVEDTELEFONER Du finder et 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefoner på bagsiden af apparatet. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil kunne lytte i fred uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når du anvender hovedtelefoner. VIGTIGT: Når du anvender hovedtelefoner, bør du først skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på. Tag hovedtelefonerne på og skru gradvist op for lyden, til du finder et behageligt lydniveau. SPECIFIKATIONER Strømforsyning: Udgangseffekt: AC/DC ADAPTER INDGANGSSPÆNDING: V-60/50Hz UDGANGSSPÆNDING: 12V 1,5A 5W USB ladeport: 5V 1A Ydre mål: 180 (L) x 117,3 (B) x 110 (H) mm Temperaturområde: 5 C til 35 C ; Luftfugtighed: 5% til 90% Radioen Frekvensområde: Antenne: DAB/DAB MHz FM MHz Stavantenne Generelt Udgang: 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefoner Aux Indgang: 3,5 mm jackstik *** Ret til uvarslet ændring i specifikationer forbeholdes *** DAN-13

14 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette produkt BTS-21 er i overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark. Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej Egaa Danmark DAN-14

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22.

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22. ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VRC-22 LÆSER NEDENSTÅENDE ADVARSLER OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DENVER VRC-22. Inden

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere