DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER"

Transkript

1 DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen på mærkepladen modsvarer spændingen i lysnettet. Placering af apparatet - Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer. - Undlad at placere apparatet på et hældende eller usikkert underlag, da det i så fald kan tippe og falde ned. - Forbind apparatet til en stikkontakt i nærheden af det. Der skal altid være let adgang til den stikkontakt, apparatet er forbundet til. - Undgå at placere apparatet under ekstreme temperaturforhold, det må hverken stå for koldt eller for varmt. Placér apparatet på god afstand af varmekilder som f.eks. radiatorer og gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre varmekilder. - Placér aldrig nogen former for stearinlys eller anden form for åben ild ovenpå eller i umiddelbar nærhed af apparatet. - Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød og beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. - Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sluk omgående på stikkontakten, hvis dette skulle ske. Tag stikket ud af kontakten og ret henvendelse til din forhandler. - Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at tildække apparatets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. gardiner og andre stoffer. - Placér ikke apparatet i en bogkasse, i et fast skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum omkring apparatet, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Sikkerhed - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet. - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr. - Dette apparat bliver varmt, når det har været i brug i længere tid. Dette er normalt og er ikke tegn på, at der er noget i vejen med apparatet. FARLIG SPÆNDING Apparatet indeholder strømførende dele, hvis spænding er kraftig nok til at udgøre en fare for personer, der kommer i kontakt med dem. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet. Yderligere sikkerhedsoplysninger finder du i betjeningsvejledningen. Netledning - Sørg for, at apparatet ikke står på netletningen, da vægten af apparatet kan beskadige ledningen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. - Hvis netletningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret personale, da den ellers kan udgøre en sikkerhedsrisiko. DAN-1

2 Interferens - Apparatets normale drift kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det sker, skal du blot nulstille apparatet, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Derved genoprettes de normale driftsforhold. Hvis det ikke er muligt at genoprette normal drift, kan du forsøge med at placere apparatet et andet sted og prøve igen. - Dette apparat indeholder en mikroprocessor, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens / støj eller elektrostatisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at genoprette normal drift. Hold øje med børn - Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Lad aldrig nogen, især ikke børn, få mulighed for at stikke genstande ind i apparatet gennem sprækker og ventilationsåbninger i kabinettet - dette kan medføre elektrisk stød, muligvis med dødelig udgang. Service / Vedligeholdelse - Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne de skruer, der holder kabinettet sammen. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale. - Undlad at åbne de faste dæksler, da du derved kan komme i kontakt med farlige strømførende dele. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. - Brug ingen former for skuresvampe eller kradse rengøringsmidler til rengøring af apparatet, da sådanne kan beskadige kabinettets overflade. - Brug ingen væsker til rengøring af apparatet. KNAPPER OG KONTROLLER 1. HØJTTALER 2. Knappen (tænd/ sluk) 3. LCD-DISPLAY 4. DREJE-/ -TRYKKNAP (vælger) 5. Knappen VOLUME + 6. IR MODTAGER TIL FJERNBETJENING 7. Knappen MEMORY (fast station) 8. Knappen MODE (funktion) 9. Knappen INFO 10. Knappen BACK (tilbage) 11. Knappen MENU 12. Knappen VOLUME STAVANTENNE 14. STIK TIL HOVEDTELEFONER 15. AUX IN-TERMINAL 16. USB INDGANGSTERMINAL 17. NETVÆRKSSTIK 18. DC STRØMINDTAG DAN-2

3 FJERNBETJENING 1. Knappen (tænd/ sluk) 2. Knappen MENU 3. Knappen 4. Knappen 5. Knappen 6. Knappen 7. Knappen 8. Knappen MUTE (lyd fra) 9. Knappen VOLUME Knappen MODE (funktion) 11. Knappen INFO 12. Knappen SLEEP (autosluk) /SNOOZE 13. Knappen 14. Knappen SELECT (vælg) 15. Knappen 16. Knappen ALARM 17. Knappen MEMORY (fast station) 18. Knappen VOLUME + INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING Når du vil betjene apparatet med fjernbetjeningen, skal du pege med den infrarøde sender på fjernbetjeningsenheden direkte mod den infrarøde modtager på apparatets front og trykke på den funktionsknap, du vil aktivere. Fjernbetjeningen har en effektiv rækkevidde på ca. 6 meter og en betjeningsvinkel på ikke over 30. BEMÆRK: Klart sollys kan have indvirkning på fjernbetjeningens funktionsevne. SÅDAN LÆGGER DU BATTERIER I FJERNBETJENINGEN 1. Tryk forsigtigt på batterirummet i pilens retning, som vist på tegningen. 2. Træk batteriskuffen ud af fjernbetjeningen. 3. Læg det medfølgende CR2032 batteri i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet ("+" og "-") på batteriet og inde i batterirummet. Sæt batteriskuffen tilbage i fjernbetjeningen og skub den ind, til den klikker på plads. HÅNDTERING AF BATTERER Følg disse retningslinjer, når du anvender batterier i dette apparat: 1. Advarsel - Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type. 2. Brug kun batterier af den angivne størrelse og type. 3. Sørg for at følge vejledningen om korrekt polaritet og læg batterierne i i overensstemmelse med angivelserne på batteriet og inde i batterirummet. Hvis batterierne vender forkert, kan det beskadige apparatet. 4. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid. På den måde undgår du, at batterier evt. lækker og beskadiger apparatet. 5. Forsøg aldrig at genoplade et batteri, der ikke er beregnet til genopladning. Batteriet kan overophede og briste (følg batteriproducentens anvisninger). 6. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. DAN-3

4 OVERSIGT OVER KNAPPER OG KONTROLLER - RADIO OG FJERNBETJENING Knap Funktion Tryk for at tænde radioen eller stille den på standby (hvor den viser ur og dato). MODE Tryk for at bladre gennem de forskellige funktioner: Internet radio, Musikafspiller, DAB radio, FM radio og Aux in. INFO Tryk for at se flere oplysninger om den station eller musikfil, der afspilles. Tryk igen for at bladre gennem yderligere skærmbilleder og derefter vende tilbage til det normale display Nu afspilles. MENU Tryk for at kalde menuen for den valgte funktion frem på skærmen. Tryk igen for at vise displayet Nu afspilles. BACK Tryk for at vende tilbage til foregående display. Under afspilning kan denne knap anvendes til at vende tilbage til foregående liste over skæringer eller radiostationer. ALARM Tryk for at åbne opsætning af alarmen; for at slå alarmen fra (når den lyder); og for at skifte mellem alarmerne i standby. SLEEP/ Sleep autosluk afbryder afspilningen og stiller apparatet på standby efter det valgte SNOOZE tidsrum. Når alarmen lyder, kan du vælge snooze, hvis du vil sove lidt længere. MEMORY Tryk på knappen for at åbne menuen Preset recall/save (genkald station / gem). Rul op og ned gennem listen for at vælge den faste station, du vil lytte til, og tryk dernæst på knappen Select for at bekræfte. SCROLL/ SELECT VOLUME + VOLUME - På selve radioen; Drej knappen for at rulle gennem en menu eller liste med stationer. Det aktive punkt er markeret i inverteret tekst (dvs. hvide bogstaver på en mørk baggrund). Tryk på knappen for at vælge. Tryk for at springe til foregående skæring eller hold inde for at søge ned ad frekvensbåndet / tilbage i musikken. Tryk for at springe til næste skæring eller hold inde for at søge op ad frekvensbåndet / fremad i musikken. Tryk for at afspille eller pause afspilningen. Tryk for at skrue op for lyden. Tryk for at skrue ned for lyden. MUTE SELECT Tryk for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk for at rulle op gennem en menu eller liste med stationer. Tryk for at rulle ned gennem en menu eller liste med stationer. Tryk for at gå et skærmbillede tilbage. Tryk for at gå et skærmbillede frem. På fjernbetjeningen; Tryk for at vælge den markerede funktion. De fleste af funktionerne på denne enhed kan udføres ved at trykke på knapperne på fronten eller på de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen. OPSÆTNING & TILSLUTNING Tilslutning til lysnettet 1. Forbind netledningen til strømindtaget på radioens bagpanel. 2. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd på kontakten. Netværkstilslutning Kablet netværk 1. Tjek allerførst, om kontrollamperne (LINK/ACT) på din LAN-forbindelse eller router lyser. 2. Brug et Ethernetkabel med RJ45-stik til at forbinde terminalen NETWORK på radioen til LAN-stikket på din router. DAN-4

5 3. Gå herefter frem som beskrevet i afsnittet KOM GODT I GANG" herunder. Det er dog ikke nødvendigt at gennemføre opsætningsguiden Setup Wizard. Bemærk: Oplysninger om LAN-tilslutning finder du i brugervejledningen, der fulgte med din router. Trådløst netværk 1. Tjek allerførst, om kontrollamperne (LINK/ACT) på din WLAN-forbindelse eller router lyser. 2. Gå herefter frem som beskrevet i afsnittet KOM GODT I GANG" herunder. Det anbefales stærkt, at du gennemfører opsætningsguiden Setup Wizard, som beskrevet i afsnittet om systemindstillinger. Bemærk: Oplysninger om tilslutning af WLAN/WiFi-netværk finder du i brugervejledningen, der fulgte med din router. Vægge og andre forhindringer kan have indflydelse på WiFi-netværkets rækkevidde. Prøv at finde den bedst mulige placering, så du undgår afbrydelser og forstyrrelser i modtagelsen. KOM GODT I GANG Tryk én gang på knappen for at tænde radioen. Displayet viser hovedmenuen. Hvis du vil aktivere en funktion eller åbne en undermenu, skal du dreje på knappen SELECT for at vælge og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte. Hver funktion vælges via en menu, der kan bestå af flere niveauer. Hovedmenu Følgende funktioner kan vælges via hovedmenuen: Internet radio, Musikafspiller, DAB radio, FM radio, AUX in, Sleep autosluk, Alarmer, Systemindstillinger. For at vælge en funktion skal du først markere den ved at dreje på knappen SELECT og dernæst bekræfte dit valg ved at trykke på samme knap. Systemindstillinger Opsætningsguiden Setup Wizard Opsætningsguiden Setup Wizard finder du i systemindstillingerne. Du kan gennemgå denne guide og dermed konfigurere indstillingerne for dato/tid og netværk. Når du har gennemført denne opsætning, er din radio klar til brug. Bemærk: Du behøver ikke gennemgå opsætningsguiden Setup Wizard, hvis du anvender et kablet netværk. 12/24 timers display Her kan du vælge, om du foretrækker, at uret vises med et 12- eller 24-timers tidsformat - drej på knappen SELECT for at vælge og tryk dernæst på samme knap for at bekræfte. Tid/ Dato Tid og dato kan indsættes manuelt, eller det kan foregå automatisk via DAB- eller FM-netværket. Automatisk opdatering Den automatiske opdatering fungerer ved hjælp af data sendt over DAB- eller FM-båndet eller via internettet. Uret bliver kun opdateret, når du anvender den funktion, du har angivet i indstillingerne, så det anbefales at vælge en funktion, du bruger regelmæssigt. 1. Vælg auto update fra DAB, FM eller Network (netværk). 2. Vælg din tidszone, hvis den automatiske opdatering skal foretages via internettet. 3. Hvis dit land anvender sommertid, kan tidspunktet fra den automatiske opdatering være en time forkert. Stil punktet daylight savings på ON, hvis der skal tages hensyn til sommertid. Manuel opdatering 1. Hvis du vælger "No update" (ingen opdatering), vil guiden bede dig indsætte dato og tid manuelt. Dato og tid vises i formatet dd-mm-åååå og tt:mm AM/PM. 2. Den værdi, der kan ændres, blinker. Drej på knappen SELECT for at vælge talværdien og tryk på samme knap for at bekræfte og gå videre til næste punkt. Indsæt først datoen og dernæst tidspunktet. Netværk DAN-5

6 Radioen er kompatibel med alle standard netværksprotokoller og krypteringsmetoder, inkl. Wi-Fi Protected Setup (WPS). Hvis dit netværk ikke er krypteret, opretter radioen automatisk forbindelse, og ingen videre opsætning er nødvendig. Standard krypteret netværk 1. For at indtaste koden (password) til dit netværk, skal du dreje på knappen SELECT for at flytte cursor gennem listen med tal og bogstaver og trykke på samme knap for at bekræfte. 2. Det indtastede vises øverst på displayet. WPS-krypteret netværk Et WPS-krypteret netværk identificeres ud fra sit netværksnavn, så snart radioen begynder at søge efter tilgængelige netværk. Vælg dit netværk på listen på en af følgende måder: - Tryk på knappen Radioen beder dig trykke på tilslutningsknappen på routeren og søger dernæst efter det tilhørende netværk og opretter forbindelsen. - Pin (kodenummer) Radioen genererer en ottecifret kode. Indtast denne kode i din trådløse router eller adgangspunkt. - WPS Indtast netværkskoden til dit standard krypterede netværk. Bemærk: Yderligere oplysninger om opsætning af et WPS-krypteret netværk finder du i brugervejledningen til din WPS-router. Gennemførelse Radioen opretter forbindelse til det valgte netværk. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, vender radioen tilbage til foregående display og beder dig prøve igen. Hvis en allerede oprettet netværksforbindelse går tabt, vil radioen automatisk forsøge at genoprette forbindelsen. Equalizer Radioen indeholder en række faste EQ-indstillinger: Normal, Flat (neutral), Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop og News (nyheder). Herudover er det muligt at lave dine egne, brugerdefinerede indstillinger for bas, diskant og loudness, helt efter din egen smag. Netværk View settings (se indstillinger) Du kan se følgende indstillinger for det aktuelt tilsluttede netværk: Aktiv forbindelse, MAC-adresse, WLAN region, DHCP, SSID, IP-adresse, subnetmaske, gatewayadresse, første og andet DNS. WLAN region Vælg den WLAN region, der giver den bedst mulige WLAN-forbindelse: Størsteparten af Europa, USA, Canada, Spanien, Frankrig, Japan, Singapore, Australien, Sydkorea. Manual settings (manuelle indstillinger) Vælg enten en trådløs eller en kablet forbindelse og aktivér/ deaktivér DHCP. Network profile (netværksprofil) Radioen gemmer de seneste fire trådløse netværk, den har været forbundet til, og forsøger hver gang du tænder den at oprette forbindelse til et af dem. Du kan se en liste over de registrerede netværk. På denne liste kan du slette uønskede netværk ved at dreje på knappen SELECT og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte sletningen. Sprog Som standard anvender radioen sproget engelsk. Hvis du vil vælge et andet sprog, skal du dreje på knappen SELECT og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte. Factory reset (nulstilling) DAN-6

7 Hvis du gennemfører en nulstilling, vender radioen tilbage til de indstillinger, den var udstyret med fra fabrikken. Alle manuelle indstillinger som f.eks. tid, dato, netværkskonfiguration og faste stationer slettes. Radioens aktuelle softwareversion påvirkes ikke og forbliver registreret hos en evt. internet radioportal. Favoritter i internetradioen forbliver tilgængelige, indtil du nyregistrerer dig med en anden konto hos internetportalen. Softwareopdatering Softwareopdateringer vil være tilgængelige fra tid til anden. Du kan enten tjekke manuelt eller lade radioen tjekke automatisk. Hvis der findes en ny softwareversion, beder radioen dig bekræfte. Den nye software hentes ned og installeres, når du har godkendt opdateringen. Dine brugerindstillinger påvirkes ikke. Bemærk: Inden du starter download af softwaren, skal du sikre dig, at radioen er forbundet til en stabil strømforsyning. Hvis strømmen afbrydes, mens den nye software hentes ned, kan det medføre ustabilitet og / eller beskadige radioen! Info Viser radioens firmwareversion og Radio ID. Internet Radio Denne radio kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via en internet bredbåndsforbindelse. Når du vælger funktionen Internet Radio, opretter radioen forbindelse til Frontier Silicon Internet radioportal, hvorfra du kan hente en liste over stationer. Når du vælger en station, opretter radioen forbindelse direkte til denne station. Hvis du vil aktivere funktionen Internet Radio, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "Internet radio", eller vælge Internet radio" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Bemærk: Listen over stationer leveres fra Internet radioportalen, så den er kun tilgængelig, når radioen er forbundet til internettet. Stationslister og undermenuer kan ændre sig fra tid til anden. Last listened (sidst lyttet til) Når du tænder internet radioen igen, viser den automatisk en liste over de stationer, du sidst har lyttet til. Hvis du vil have en liste over de stationer, du af og til lytter til, skal du aktivere funktionen Station list (stationsliste). Disse stationer vises herefter øverst på listen. Stationsliste Stationer Vælg stationer fra forskellige kategorier i menuen: Sted, Genre, Populære, Nye. Du kan også søge efter stationer ved hjælp af forskellige søgeord. Navnet på den aktuelle station vises sammen med en beskrivelse af den, når du stiller ind på den. Hvis du vil se yderligere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO. For hvert tryk, vises et sæt nye oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger om navn/ beskrivelse, genre/ område, pålidelighed, codec/ samplingrate, afspilningsbuffer og dags dato. Podcasts Vælg dine podcasts fra kategorierne i menuen: Sted, Genre. Du kan også vælge en bestemt episode ved at indtaste søgeord og søge efter podcasts. My favourites (mine favoritter) Favoritter gemmes på internet radioportalen og er tilgængelige for alle radioer, der er registreret til samme konto. Du skal registrere din radio hos internet radioportalen, inden du kan benytte dig af favoritter. For at registrere din radio hos portalen skal du først finde din radios unikke portal-adgangskode. DAN-7

8 1. Find koden ved at gå ind i menuen "Station list > Help > Get access code" (stationsliste > hjælp > hent adgangskode). Skriv koden ned. 2. Gå ind på portalens website 3. Registrér dig og få oprettet en konto ved at indtaste følgende oplysninger: Adgangskode, -adresse, Password, Wi-Fi radiomodel eller Radio ID (valgfrit). Bemærk: Radioens ID er en kombination af tal og bogstaver, der er permanent tildelt netop din radio. Det kan findes i menuen "Internet radio" under " > System settings > lnfo >" (systemindstillinger > info). Hvis du vil gemme en station som favorit, skal du trykke og holde knappen SELECT, mens du lytter til stationen, indtil displayet viser Favourite added" (favorit tilføjet). Stationen vil herefter blive vist på listen over favoritter. My added stations (mine tilføjede stationer) Selvom Internet radioportalen indeholder tusindvis af stationer, ønsker du måske at lytte til en station, der ikke er på listen. Du kan tilføje dine egne stationer via portalen. Disse tilføjede stationer er tilgængelige ved at vælge Station list > My added stations > [Station] (stationsliste > mine tilføjede stationer > [stationsnavn]). Faste stationer Faste stationer er radiostationer, der er gemt lokalt i radioen og ikke kan tilgås fra andre radioer. Hvis du vil gemme en internet radiostation som fast station, skal du trykke og holde knappen MEMORY, indtil displayet viser skærmen Save to Preset" (gem som fast station). Vælg en af de 10 faste programpladser at gemme den aktuelle station på. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Bemærk: Betjening ved faste stationer er den samme som for Internet radio, DAB og FM. Musikafspiller Musikafspilleren kan afspille audio filformater som f.eks. MP3, AAC, WMA eller FLAC fra en computer på det lokale netværk. For at radioen kan afspille musikfiler fra en computer, skal computeren være sat op til at dele filer og medier. UPnP mediedeling sætter enheder som din radio i stand til at afspille musik fra et delt mediebibliotek, navigere gennem menuerne og søge på tags som f.eks. Kunstner, Album eller Genre. Hvis du har et passende serversystem oppe at køre, som f.eks. en PC med Windows Media Player (WMP) 10 eller nyere, og dit musikbibliotek er korrekt tagget, kan du uden problemer anvende mediedeling. Kun UPnPserveren skal sættes op. Hvis du vil sætte WMP op til mediedeling, skal du gøre følgende: 1. Tjek, at PC'en er forbundet til netværket. 2. Tjek, at radioen er tændt og forbundet til samme netværk. 3. Start WMP, gå ind i mediebiblioteket og tilføj de filer og mapper, du vil kunne dele med din radio. (Library > add to Library... - bibliotek > føj til bibliotek...). 4 Aktivér mediedeling i WMP (Library > Media sharing... - bibliotek > mediedeling). 5. Sørg for, at radioen har adgang til de delte medier ved at vælge den og klikke på ALLOW" (tillad). Du kan også give de delte medier et navn i menuen Settings..." (indstillinger). Klik på OK" for at lukke dialogboksene. 6. Din PC er nu klar til at streame musik til din radio. WMP UPnP-servicen kører i baggrunden, det er ikke nødvendigt fysisk at starte WMP. Bemærk: itunes fungerer ikke pt. som en UPnP medieserver, men du kan få tilføjelsesprogrammer, der kan arbejde sammen med itunes biblioteket. DAN-8

9 Når du vil åbne Musikafspilleren, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser Music player, eller vælge Music player" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Tryk på knappen BACK, hvis du hurtigt vil gå tilbage til foregående menu under afspilning af en titel. Tryk på knappen eller for at gå til foregående eller næste musikfil. Tryk og hold knappen eller for at spole hurtigt frem og tilbage gennem indholdet. Tryk på knappen for at afbryde eller genoptage afspilningen. Navnet på skæringen/ titlen samt navnet på kunstneren vises under afspilningen. En skydebjælke over forløben tid og samlet spilletid vises også. Et ikon i nederste del af displayet angiver den valgte ressource. Hvis du vil se flere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO. For hvert tryk på knappen vises et nyt sæt oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger som skæring eller titel, kunstner, afspilningsstatus, varighed for skæring eller titel, album, codec/ samplingrate, afspilningsbuffer og dags dato. Delte medier Hvis du har sat mediedeling op, vil du kunne se en post bestående af <computer navn>: <Delt medie navn>. Hvis du har mere end én computer, der deler medier, vil alle muligheder være at finde på listen. Vælg det delte medie, du vil afspille. Fra dette tidspunkt og fremad genereres menuerne med de delte medier af serveren. Den første menu viser en liste over medietyper, f.eks. musik, video, billeder og afspilningslister. Radioen kan afspille titler fra kategorierne musik og afspilningslister. Der er også en søgefunktion, så du kan finde skæringer eller titler, fuldstændig som ved søgning efter internet radiostationer. Ved afspilning af musik er der en række søgemuligheder til rådighed, når du vil vælge skæringer eller musikfiler ud til afspilning. Du kan bl.a. søge på genre, kunstner, album, komponist og rating. Når du har fundet den fil, du vil afspille, skal du trykke på knappen SELECT. Afspilning fra USB - A. 1. Forbind en USB-enhed til terminalen på bagpanelet. 2. Displayet viser: "USB disk attached-open folder?" (Yes or No) (USB-disk tilsluttet - åbn mappe? (Ja eller Nej)). 3. Vælg "Yes". 4. Vælg den musik, du vil høre, og tryk på knappen SELECT for at afspille. - B. 1. Vælg funktionen "Musikafspiller". 2. Vælg "USB playback" (USB-afspilning). 3. Vælg den musik, du vil høre, og tryk på knappen SELECT for at afspille. Fjern utilgængelige servere Fra tid til anden kan det være nødvendigt at fjerne de servere, der vises på serverlisten med et spørgsmålstegn ud for navnet. For at gøre dette skal du gå ind i menupunktet Prune servers" og vælge YES (ja). Gentag/Shuffle Du kan gentage skæringer eller afspille dem i vilkårlig rækkefølge ved at vælge "Repeat Play" (gentag afspilning) eller "Shuffle play" (vilkårlig rækkefølge) og dernæst vælge "On". DAN-9

10 DAB Radio Funktionen DAB radio modtager DAB/DAB+ digital radio og viser oplysninger om stationen, radiostrømmen og den skæring, der afspilles. Hvis du vil aktivere funktionen DAB, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "DAB radio", eller vælge "DAB radio i hovedmenuen ved hjælp af knappen SELECT. Søgning efter stationer Første gang, du vælger funktionen DAB radio, eller hvis stationslisten er tom, vil radioen automatisk gennemføre en fuld kanalsøgning efter alle tilgængelige stationer. Det kan også være en god idé at søge manuelt en gang imellem for at opdatere stationslisten af følgende grunde: - Udbudet af tilgængelige stationer kan ændre sig over tid. - Hvis modtagelsen ikke var god på det tidspunkt, hvor den oprindelige søgning blev gennemført, kan det medføre en tom eller ukomplet liste over tilgængelige stationer. Når søgningen er gennemført, viser radioen en liste over de tilgængelige stationer. Valg af stationer Hvis du vil lytte til en station eller skifte station, skal du dreje på knappen SELECT til du finder stationen og dernæst trykke på samme knap for at bekræfte dit valg. Oplysninger om den valgte station vises på displayet. Hvis du vil have adgang til yderligere oplysninger, skal du trykke på knappen INFO - For hvert tryk på knappen vises et nyt sæt oplysninger, og du kan bladre gennem oplysninger som DLS-tekst, programtype, ensemble navn/ frekvens, signalstyrke/ fejlrate, bitrate/ codec/ kanaler og dags dato. Faste stationer Hvis du vil gemme en DAB-station som fast station, skal du stille ind på stationen og holde knappen MEMORY inde, indtil displayet viser meddelelsen "Save to Preset" (gem som fast station). Vælg den af de 10 faste programpladser, hvor du vil gemme den aktuelle station. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Andre indstillinger Prune invalid (fjern ugyldige) Hvis du vil fjerne de stationer fra listen, der ikke længere er tilgængelige, skal du trykke på knappen MENU og vælge punktet "Prune invalid > [YES]" ved at dreje på knappen SELECT og trykke på samme knap for at udføre kommandoen. Manual tune (manuel tuning) 1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du trykke på knappen MENU og vælge punktet "Manual tune". 2. Drej på knappen SELECT for at bladre gennem DAB-stationerne, mens displayet viser "5A til 13F" og deres tilhørende frekvenser. 3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen SELECT for at bekræfte. DRC (komprimering af dynamisk område) Hvis du lytter til musik med et stort dynamisk område på et sted med megen baggrundsstøj, kan det måske være en fordel at komprimere det dynamiske område. Hvis du vil ændre indstillingen for DRC, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen DRC og ved hjælp af knappen SELECT vælge en af indstillingerne "DRC high" (høj komprimering), "DRC low" (lav komprimering) eller "DRC off" (ingen komprimering). Station order (stationsrækkefølge) DAN-10

11 Du kan vælge den rækkefølge, stationerne på din DAB stationsliste skal vises. Du kan vælge at sortere stationerne alfanumerisk, efter ensemble eller efter, om de rent faktisk er tilgængelige. Hvis du vil ændre rækkefølgen på, hvordan stationerne vises, skal du trykke på knappen MENU og vælge undermenuen "Station order". Her kan du med knappen SELECT vælge mellem indstillingerne Alphanumeric, Ensemble eller Valid (tilgængelig). FM Radio Funktionen FM radio modtager de analoge radiostationer fra FM-båndet og viser RDS-oplysninger om stationen, hvis sådanne er tilgængelige. Hvis du vil lytte til FM, skal du enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "FM radio" eller vælge "FM radio i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Søgning efter stationer Hvis du vil søge efter en station, skal du trykke én gang på knappen SELECT, hvorefter radioen begynder at søge op ad frekvensbåndet og automatisk standser, når den finder en station. Alternativt kan du trykke og holde knappen eller for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Hvis du vil indstille manuelt, skal du dreje på knappen SELECT, indtil du finder den ønskede frekvens. Faste stationer Hvis du vil gemme en FM-station som fast station, skal du stille ind på stationen og holde knappen MEMORY inde, indtil displayet viser meddelelsen "Save to Preset" (gem som fast station). Vælg den af de 10 faste programpladser, hvor du vil gemme den aktuelle station. Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst vælge en af de faste stationer på listen. Mens en fast station afspilles, vises "Pn" (P1, P2 osv...) på den nederste del af displayet. Oplysningerne på displayet Mens radioen spiller, vises frekvensen. Hvis RDS-oplysninger er tilgængelige, vises desuden stationens navn og evt. yderligere RDS-oplysninger som f.eks. programmets titel, skæringens titel og stationens kontaktoplysninger. Stereoudsendelser markeres med et ikon øverst på displayet. Hvis du vil se yderligere oplysninger om udsendelsen, skal du trykke på knappen INFO. Andre indstillinger Scan settings (søgeindstillinger) FM kanalsøgning er som standard indstillet til at standse ved alle tilgængelige stationer. Det betyder, at også stationer med svagt signal vil blive fundet. Hvis du vil ændre indstillingen, så radioen kun standser ved stationer med god signalstyrke, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen "Scan settings" og vælge YES ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Audio settings (audioindstillinger) Radioen skifter automatisk mellem FM-modtagelse i stereo og mono, men du kan omgå dette og skifte manuelt, hvilket kan være nyttigt, hvis du vil lytte til en station med et signal, der går svagt igennem. Hvis du vil modtage en station i mono, skal du trykke på knappen MENU, gå ind i undermenuen Audio setting" og vælge YES ved at dreje og trykke på knappen SELECT. Bemærk: Under modtagelse af FM stereo, bliver højre og venstre kanal automatisk kombineret til en enkelt kanal, så signalet tilpasses denne radios design med kun én højttaler. DAN-11

12 AUX in Funktionen AUX in tillader afspilning fra en ekstern signalkilde som f.eks. en MP3-afspiller. Hvis du vil afspille gennem Aux in: 1. Skru ned for lyden både på radioen og på den eksterne signalkilde. 2. Forbind den eksterne signalkilde til terminalen AUX IN (3,5 mm) stereo jackstik. 3. Du kan enten trykke på knappen MODE, indtil displayet viser "AUX in, eller vælge AUX in" i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT. 4. Indstil lydstyrken på radioen og, om nødvendigt, også på den eksterne enhed. Bemærk: For at spare på energien går radioen på standby efter ca. 15 minutter, hvis en signalkilde er tilsluttet Aux in, men intet signal modtages fra kilden. ALARMER OG SLEEP AUTOSLUK Alarmer Radioen tilbyder to individuelle alarmer med snoozefunktion og én sleep autoslukfunktion, der kan slukke radioen efter et vist tidsrum. Hver alarm kan indstilles til at starte på sin egen måde. Hvis du vil indstille eller ændre en alarm, skal du gøre som følger: 1. Vælg enten Alarm 1 eller 2 i hovedmenuen eller tryk på knappen ALARM på fjernbetjeningen. 2. Vælg alarmens nummer (1 eller 2) og indsæt følgende parametre: Enable (aktivér): Off, Daily, Once, Weekends, Weekdays (fra, dagligt, én gang, weekend, hverdage). Time (tidspunkt): Mode (vækkemåde): Buzzer, Internet radio, DAB, FM. Preset (fast station): Last listened (sidst lyttet til) eller Volume (lydstyrke): For at aktivere de nye indstillinger skal du rulle ned i menuen ved at dreje på knappen SELECT og vælge "Save" (gem). De aktive alarmer vises med et ikon nederst til venstre på displayet. 4. Alarmen lyder på det valgte tidspunkt. Hvis du vil slå alarmen midlertidigt fra, skal du trykke på knappen SNOOZE. Radioen skifter til standby i et stykke tid, og ikonet for den tavse alarm blinker på displayet. 5. Mens alarmen lyder, kan du forlænge snoozeperioden ved at trykke gentagne gange på knappen SNOOZE. Page 10 Sleep autosluk Hvis du vil aktivere funktionen sleep autosluk, skal du enten vælge den i hovedmenuen ved at dreje og trykke på knappen SELECT, eller trykke gentagne gange på knappen SLEEP. Displayet viser de mulige perioder for autosluk, du kan vælge mellem følgende: Sleep Off (ingen autosluk), 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutter. Når du har indstillet sleep timeren, vender radioen tilbage til hovedmenuen. DAN-12

13 LYDLØS FUNKTION (kun via fjernbetjeningen) Tryk på knappen MUTE på fjernbetjeningen for at afbryde lyden fra højttaleren midlertidigt. Lyden slås fra, og displayet viser ikonet for lydløs sammen med teksten ' Muted. Når du vil annullere lydløs og genoprette lyden, skal du trykke på knappen MUTE igen eller på en af knapperne VOLUME +/-. STIK TIL HOVEDTELEFONER Du finder et 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefoner på bagsiden af apparatet. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger ikke) til dette stik, hvis du vil kunne lytte i fred uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når du anvender hovedtelefoner. VIGTIGT: Når du anvender hovedtelefoner, bør du først skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på. Tag hovedtelefonerne på og skru gradvist op for lyden, til du finder et behageligt lydniveau. SPECIFIKATIONER Strømforsyning: Udgangseffekt: AC/DC ADAPTER INDGANGSSPÆNDING: V-60/50Hz UDGANGSSPÆNDING: 12V 1,5A 5W USB ladeport: 5V 1A Ydre mål: 180 (L) x 117,3 (B) x 110 (H) mm Temperaturområde: 5 C til 35 C ; Luftfugtighed: 5% til 90% Radioen Frekvensområde: Antenne: DAB/DAB MHz FM MHz Stavantenne Generelt Udgang: 3,5 mm stereo jackstik til hovedtelefoner Aux Indgang: 3,5 mm jackstik *** Ret til uvarslet ændring i specifikationer forbeholdes *** DAN-13

14 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette produkt BTS-21 er i overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark. Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej Egaa Danmark DAN-14

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES DK Brugervejledning SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER Læs alle instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden, og behold dem til senere brug. Kontroller, at spændingen på mærkepladen passer til spændingen i

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere