Udkast Projekt Frivillighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast Projekt Frivillighed 28-05-2015"

Transkript

1 Projekt Frivillighed Indledning Med Projekt Frivillighed ønsker TUCJOB ApS, i samarbejde med Jobcenter Hedensted, at nytænke, udvikle og gennemføre en tværfaglig støttende indsats overfor borgere i Hedensted Kommune, der i væsentlig grad bygger på frivillighed. Målgruppen for projektet er borgere, som enten deltager i et ressourceforløb, et jobafklaringsforløb eller et forløb for aktiv sygemeldte, Udbyttet af Kommunens indsats over for disse borgere, hvad enten denne er beskæftigelsesrettet eller sundhedsfremmende, afhænger i høj grad af personens motivation for og evne til at deltage aktivt i indsatsen. En sygemeldt borger, der ikke har det godt fysisk eller psykisk, og som måske oven i købet har det svært i pressede situationer (som en sygemelding kan være) eller i sociale sammenhænge m.m., kan have svært at finde motivationen for og ressourcerne til at komme op om morgenen og ud ad døren for at deltage i behandling eller andre aktiviteter og indsatser, herunder beskæftigelsesrettede indsatser. Projekt Frivillighed bygger på tanken om; at forpligtende ansigt-til-ansigt aftale om at deltage i og fremmøde til den iværksatte indsats, kombineret med hurtig og individuel støtte når det bliver svært, kan styrke den enkelte persons motivation for og evne til at fremmøde og deltage aktivt. I projektet indgår frivillige rollemodeller, som støttepersoner der lytter, der motiverer og som hjælper med at fastholde. I projektet vil der derudover være ansat faglig koordinator, der løbende rådgiver og sparre med borgerene og de frivillige rollemodeller, der ønsker at deltage i projektet. Faglig koordinator foranlediger kontakten mellem borgeren og den frivillige, og kordinere indsatsen til borgerens sagsbehandler, eventuel koordinerende sagsbehandler, sygedomsbehandler og aktivitetssted m.m. Formål og indhold Formålet med Projekt Frivillighed er, at yde støtte til borgere i Hedensted Kommune, så de får styrket deres motivation for og evne til at deltage aktivt i beskæftigelsesrettet og sundhedsfremmende indsatser samt eventuel andre aktiviteter, der er iværksat af Kommunen som en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Herunder motivere sygemeldte for, at bibeholde kontakten til eventuel arbejdsgiver og gradvis vende tilbage til arbejdet når forudsætningerne herfor er til stede. Alternativt arbejde for at blive afklaret om nye realistiske beskæftigelsesperspektiver således, at sygemelding ikke længere er en begrænsning. Det overordnede mål er, at de derigennem bliver hurtigere raskmeldt, så de kan genindtræde på arbejdsmarkedet. Støtten skal desuden medvirke til, at borgeren får styrket sine forudsætninger for at håndtere hverdagen, med de udfordringer som lang ledighed, sygemeldingen, begrænsede ressourcer m.m. kan have forårsaget, på en hensigtsmæssig måde. Dette skal ske ved, at borgeren får tilknyttet en personlig rollemodel, i form af en frivillig person, som pågældende kan tale med om de udfordringer vedkommende møder, bl.a. i forhold til at væ- Side 1 af 8

2 re sygemeldt, herunder eventuelle udfordringer i at skulle deltage i forskellige indsatser og aktiviteter, f.eks. i et sygeopfølgningsforløb. Rollemodellen skal kunne lytte til den sygemeldte når pågældende beskriver sin situation og de udfordringer vedkommende oplever, og via dialog forsøge at finde løsninger på disse udfordringer sammen med borgeren. Rollemodellen skal i den forbindelse være med til at synliggøre værdien af de iværksatte indsatser og aktiviteter, og derigennem forsøge at motivere borgeren til at deltage aktivt. Rollemodellen skal derudover være med til at fastholde borgeren i sin iværksatte indsats eller aktivitet ved f.eks. at minde pågældende om aftaler og kontakte personen straks vedkommende udebliver eller ikke deltager aktivt, for en dialog om årsagen hertil. Dette vil ske i tæt samarbejde med faglig koordinator, som fungerer som rollemodellens livslinje ved konkrete spørgsmål og som sparringsperson i forhold til dialogen med borgeren. Målgruppen for projektet Målgruppen for projektet er borgere i Hedensted Kommune, som har svært ved at fremmøde til og deltage aktivt i beskæftigelsesrettede og sundhedsfremmende indsatser samt andre aktiviteter, der er iværksat af Kommunen. Det vil primært omfatte sygemeldte borgere. Men det kan også være raske borgere, der har mere komplekse problemstillinger at se til og derfor er udfordret i forhold til at deltage aktivt og stabilt i Kommunens iværksatte indsatser og derfor ikke opnår det ønskede resultat heraf. Målgruppen indbefatter: Aktiv sygemeldte på kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse m.m. Sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse Borgere i ressourceforløb på ressourceforløbsydelse Eventuel andre Projektets baggrund Baggrunden for projektet er Kommunens erkendelse af, at en gruppe af borgere, herunder specielt sygemeldte, har svært ved at fremmøde stabilt og deltage aktivt i de sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettede indsatser og øvrige aktiviteter, som Kommunen iværksætter sammen med borgerne. Udbyttet og varigheden heraf er derfor ikke altid som ønsket og forventet. Kommunen har derudover et ønske om, at finde alternative redskaber til f.eks. traditionel mentorstøtte, når de ønsker at styrke borgernes motivation for og evne til at fremmøde og deltage aktivt i iværksatte indsatser og aktiviteter, som samtidig kan hjælpe borgeren med at håndtere hverdagens udfordringer på en hensigtsmæssig måde. Det nyskabende element i projektet Det nyskabende i projektet er, at inddrage ældre borgere som frivillige rollemodeller og derigennem være med til at give flere ældre mulighed for at få en aktiv tilværelse og en indholdsrig alderdom. Dette kan være medvirkende til at modvirke social isolation og ensomhed men også generere følelsen af, at tage del i samfundets opgaver og bidrage aktivt til at andre mennesker får det bedre. Side 2 af 8

3 Det engagement, den glæde og gnist, som projektet er med til at skabe hos den ældre frivillige person, skal videregives som støtte til den sygemeldte eller langtidsledige borger, som vedkommende er rollemodel for. Borgeren og rollemodelen skal i forløbet finde det fælles match, der kan skabe motivation for og evne til at borgeren fremmøder og deltager aktivt i den iværksatte indsats, og således være medvirkende årsag til bl.a. hurtigere raskmelding og derved tilbagevenden på arbejdspladsen, til rådighed for arbejdsmarkedet eller evt. påbegyndelse af uddannelse. Både borgeren og den frivillige rollemodel vil få tilknyttet faglig koordinator, som koordinerer indsatsen og som kan give individuel sparring og rådgivning, herunder supervision til den frivillige i forhold til funktionen som rollemodel overfor borgeren. Projektets nytteværdiskabelse Projektet skaber nytteværdi for såvel, de involverede borgere, de frivillige rollemodeller samt for Kommunen. Borgeren opnår: At føle sig anerkendt og respekteret At få større indsigt i og mening med de iværksatte indsatser og aktiviteter m.m. At få styrket sin tro på at målet er inden for rækkevidde At kunne mestre sin situation tilstrækkeligt til, at hverdagen fungerer hensigtsmæssigt At kunne mestre sin situation tilstrækkeligt til, at kunne fremmøde og deltage aktiv i beskæftigelsesrettet og sundhedsfremmende indsatser samt eventuel andre aktiviteter, der er iværksat af Kommunen som en helhedsorienteret og tværfaglig indsats At få individuel støtte når det bliver svært Øget motivation for selv at gøre en aktiv indsats Større livsglæde rehabilitering!! Nyt og måske varigt bekendtskab med en ældre borger Den frivillige rollemodel opnår: At få et aktivt og et indholdsrigt seniorliv At føle sig værdsat og nytteskabende Tilfredsstillelse ved at tage del i samfundets opgaver og bidrage aktivt til at hjælpe andre mennesker At undgå social isolation og ensomhed Nyt og måske varigt bekendtskab med et andet menneske Kommunen opnår: Støttende indsats der virker Øget fremmøde og forbedret aktiv deltagelse på iværksatte indsatser og aktiviteter Større udbytte af beskæftigelsesrettet og sundhedsfremmende indsatser samt Side 3 af 8

4 andre aktiviteter, der er iværksat af Kommunen som helhedsorienteret og tværfaglig indsats Økonomiske besparelser ved hurtigere raskmeldinger, tilbagevenden til arbejde, indtræden på arbejdsmarkedet og påbegyndelse af uddannelse m.m. Frigivelse af ressourcer til andre kerneopgaver At få bygget bro til kommunens ældre borgere og få dem iværksat på en samfundsnyttig måde De frivillige De frivillige i Projekt Frivillighed vil fortrinsvis være ældre personer, som ikke længere er erhvervsaktive. Det er personer, som har en lang aktiv erhvervskarriere og bred erhvervserfaring med sig som baggage og som har samlet sig en stor portion nyttig livserfaring, som de er interesseret i og evner at give videre til andre, i form af personlig støtte og velmenende råd. De frivillige vil besidde evne til forståelse, indsigt og empati. Begrundelsen for at anvende ældre, som har trukket sig tilbage fra et aktivt arbejdsliv er, at persongruppen indeholder store ressourcer og så har de som udgangspunkt tiden til at fungere som frivillige rollemodeller. Undersøgelser har desuden vist, at ikke erhvervsaktive ældre er i risiko for at blive isoleret fra sociale sammenhænge såfremt de ikke selv er aktive. De er således selv i fare for at blive ensomme. Dette kan forebygges ved at indgå som frivillig i projektet. Ældre sagen Hedensted har indvilliget i at indgå i projektet med kandidater til støttefunktionen som frivillige rollemodeller. Kan medlemmer af Ældresagen i Hedensted ikke dække behovet for frivillige rollemodeller, vil TUCJOB ApS tage kontakt til og indgå aftale med andre foreninger. Dette kunne være relevante foreninger under paraply organisationen Ældre Mobiliseringen m.fl. TUCJOB ApS s rolle i projektet TUCJOB ApS s rolle i projektet er, at varetage funktionen som faglig koordinator med den ressourcekapacitet, der er nødvendigt for at projektet forløber hensigtsmæssigt. Derudover har TUCJOB ApS en lang række fagpersoner tilknyttet, enten ansatte eller freelance tilknyttede medarbejdere, som efter behov vil kunne inddrages som videns personer og sparringspartnere overfor såvel borgeren, den frivillige rollemodel samt faglig koordinator. TUCJOB ApS foranlediger og varetager opgaven med at oplære og coache de frivillige således, at de er klædt på til at indgå i projektet som frivillig rollemodel. Faglig koordinator foretager relevant matchning mellem borgeren og den frivillige efter en visitationssamtale med borgeren, umiddelbart efter visitering til projektet. Faglig koordinator koordinerer indsatsen med borgerens sagsbehandler, eventuel koordinerende sagsbehandler, sygedomsbehandler og aktivitetssted m.m. Faglig koordinator har ansvaret for, at den frivillige indsats skaber fornøden udvikling og progression i borgerens situation. Faglig koordinator foranlediger, at der løbende følges op herpå og giver fornøden afrapportering tilbage til kommunens sagsbehandler herom. Faglig koordinator iværksætter supplerende initiativer såfremt der ikke sker fornøden progression i borgerens situation. Side 4 af 8

5 TUCJOB ApS har ansvaret for, at der bliver søgt diverse projekt- og støtte midler hjem til projektet sammen med Hedensted Kommune og Ældre Sagen, og eventuel andre frivillige organisationer, der kommer til at indgå i projektet. Matchning mellem borger og den frivillige Efter en indledende visitationssamtale med borgeren, hvor faglig koordinator fortæller om projektets formål og indhold, og borgeren har tilkendegivet ønske om at deltage, vil faglig koordinator matche borgeren med relevant frivillig rollemodel. Ved matchningen vil flere forskellige kriterier være vigtig. Det er vigtigt at finde match, som kan bygge på gensidig accept, respekt og tillid, så der er grobund for god relation, hvor borgeren føler sig hørt og forstået, og hvor den frivillige rollemodel kan tillade sig at stille kritiske og til tider ømtålige spørgsmål uden, at dette ødelægger samarbejdet. Nærhedsprincippet er ligeledes vigtigt. Borgeren skal føle, at have sin frivillige rollemodel tæt på sig, hvilket betyder, at der vil blive tilstræbt at etablere match mellem borgeren og en frivillig rollemodel, der bor i samme område af kommunen (Juelsminde, Hedensted og Tørring/Uldum). I de tilfælde, hvor det giver mening, vil matchningen ydermere bygge på faglig kriterier, så som sproglige kompetencer, faglig baggrund, erhvervserfaring m.m. Dette kunne være en pensioneret sygeplejerske, som er frivillig rollemodel for en sygemeldt social- og sundhedsassistent, eller ældre polsk herre, som er frivillig rollemodel for en ung polsk mand med svage dansk kundskaber. Matchningen er først endelig, når borgeren og den frivillige rollemodel har mødt hinanden og sammen er blevet enige om at indgå i projektet sammen. Projektets forankring i Kommunen Kommunen deltager aktivt i projektet via involverede medarbejdere og eventuel medfinansiering. Det er den enkelte kommunale sagsbehandler, eventuel koordinerende sagsbehandler, der sammen med borgeren vurdere om han/hun vil kunne profitere af forløbet og som visiterer borgere til projektet. Sagsbehandleren indgår efterfølgende i opfølgningen af indsatsen på forløbet, i det omfang der er behov for det. Sammen med borgeren definerer kommunens sagsbehandler det overordnede formål med indsatsen og sammen med faglig koordinator afstemmer de hvilke progressionsmål, der skal indgå i borgerens forløb til vurdering af borgerens udbytte heraf. I det efterfølgende afsnit: Projektets effekt, er tankerne bag individuel vurdering af progression og effekt via relevante definerede indikatorer beskrevet nærmere. Kommunens sagsbehandlere varetager myndighedsfunktionen i forhold til borgeren og indsatsen og vil derfor blive inddraget i de tilfælde hvor denne funktion skal udmøntes. Dette vil være i forhold til lovgivningsmæssig stillingtagen samt i forbindelse med afgørelsessager m.m. Omfanget heraf vurderes at ville variere fra borger til borger. For at opnå et effektivt og smidigt samarbejde mellem kommunens sagsbehandlere, borgere og faglig koordinater kan det være relevant at udpege en kommunal tovholder på projektet, som faglig koordinator kan kontakte ved mere generelle forespørgsler. De enkelte sagsbehandlere kan derved koncentrere sig om forespørgsler, der vedrøre den enkelte borger, som de har visiteret til forløbet. Side 5 af 8

6 Det er i den forbindelse relevant med jævnlige styregruppemøder mellem kommunal tovholder, gaglig koordinator og repræsentant for de frivillige, så indsatsen kan tilrettelægges og justeres løbende efter ændrede behov og vilkår m.m. Inddragelse af borgen i vurderingen af forløbets relevans, defineringen af forløbets overordnede formål samt beslutning om hvilke progressionsmål, der skal indgå i vurdering af om indsatsen har den ønskede effekts - kombineret med tæt samarbejde mellem borgeren, den frivillige rollemodel, faglig koordinator og borgerens sagsbehandler - skal motivere borgeren til, at tage ansvar/ ejerskab for egen situation og fremme ønsket om at gøre en selvstændig aktiv indsats for at blive raskmeldt, komme i arbejde, påbegynde uddannelse eller for at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Projektets effekt Viljen til at ville giver evnen til at kunne Projektet skal gerne være med til at skabe nytteværdi for de involverede parter, såvel borger, den frivillige rollemodel og for Kommunen (jfr. ovenstående beskrivelse af Projektets nytteværdiskabelse). Såvel borgerne i projektet som Kommunen vil opleve, at borgerne får styrket deres motivation for og evne til at deltage aktivt i de beskæftigelsesrettet og sundhedsfremmende indsatser samt andre aktiviteter, der er iværksat af Kommunen, og derigennem opnå større udbytte heraf. Større udbytte af iværksatte indsatser vil alt andet lige resultere i hurtigere raskmelding, hurtigere tilbagevenden til arbejde og uddannelse, og hurtigere mulighed for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Da projektet og derved den frivillige indsats er en støttende indsats, sideløbende med Kommunens iværksatte indsatser og aktiviteter, som kan have et længerevarende tidsperspektiv - af op til 2 års varighed for jobafklaringsforløb, med mulighed for forlængelse, og fra 1 til 5 års varighed for ressourceforløb så vil det være relevant at arbejde med delmål for løbende vurdering af indsatsens effekt. Med udgangspunkt i Projekt Resultatbaserede samtaler indikatorer, spørgsmål og kendetegn fra Jobcenter Vejle, vil TUCJOB ApS udarbejde relevante indikatorer i forhold til borgernes udfordringer og Kommunens opdrag, som der følges op på løbende i løbet af borgerens deltagelse i projektet. Der vil i forbindelse med visiteringen til forløbet blive aftalt 1-3 indikatorer, som vurderes relevant at følge op på i forhold til den enkelte borger. Borgeren har medindflydelse på hvilke indikatorer der er vigtige i forhold til pågældendes aktuelle situation således, at han/hun opfatter det som relevant og derved får ejerskab herfor. Borgeren og den frivillige rollemodel komites til løbende at følge op herpå ved, at inddrage det i deres samtaler. Det bliver derved muligt, at få effektmål for, i hvor høj grad den frivillige indsats skaber fornøden udvikling og progression i borgerens situation. I Projekt Resultatbaserede samtaler indikatorer, spørgsmål og kendetegn fra Jobcenter Vejle, arbejdes der med følgende indikatorer: Arbejdsidentitet: Motivation til job, uddannelse, brancheskift eller revalidering Fremtræden: Borgerens personlige fremtræden i forhold til normerne på ar- Side 6 af 8

7 bejdsmarkedet Samarbejde: Borgerens samarbejde med sagsbehandleren Samarbejde: Borgerens samarbejde med arbejdsplads/kontaktperson/aktør/praktiksted/tilbud Stabilitet: Hvordan er borgerens fremmøde og stabilitet? Omstillingsevne: Forandringer Helbred: Behandlings- og træningsaktiviteter Netværk Økonomi Misbrug: Motivation til behandling Danske sprogkundskaber: Læse- og skrivefærdigheder ADL: Mestring af dagligdags gøremål Øge fremmøde/arbejdstid/arbejdsopgaver: Optrapningsplan For yderligere omkring Resultatbaserede samtaler indikatorer, spørgsmål og kendetegn henvises til Økonomiske betragtninger I forbindelse med gennemførslen af Projekt Frivillighed er der udgifter til løn af faglig koordinator funktion og til speciel faglig bistand/sparring. Derudover er der udgifter til husleje, transport, telefon og øvrig administration samt udgifter til dækning af de frivilliges omkostninger ved at varetage funktionen som frivillig rollemodel. Dette omfatter udgifter til transport, telefon og eventuel forplejning. Kommunen har udgifter til løn og transportgodtgørelse m.m. til de medarbejdere i Kommunen, som bliver involveret i projektet i det omfang de deltager. Da projektet vil indgå som en støttende indsats, sideløbende med øvrige beskæftigelsesrettede og sundhedsfremmende indsatser samt eventuel andre aktiviteter, der er iværksættes af Kommunen som en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, vurderes opgaven i høj grad at kunne indgå i den ordinære drift af indsatserne. Hvis indsatsen f.eks. iværksættes, som alternativ til mentorstøtte, vil Kommunens udgift til lønomkostning m.m. være udgiftsneutral idet der ikke vurderes, at være nævneværdig forskel på det ressourcemæssige forbrug ved at bevilge deltagelse i Projekt Frivillighed i forhold til mentorstøtte. Der vurderes, at være en samlet økonomisk besparelse for Kommunen, ved at indgå i projektet, når udgiften til den frivillige indsats sammenlignes med alternativer, som f.eks. kunne være mentorstøtte. Derudover vil der være en økonomisk gevinst for Kommunen ved mere effektiv udnyttelse af den iværksatte helhedsorienterede og tværfaglige indsats samt ved, at borgerne opnår hurtigere raskmelding, hurtigere tilbagevenden til arbejde og uddannelse, og hurtigere mulighed for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De direkte afledte udgifter ved Projekt Frivillighed anslås til at udgør ca. 1,8 mio. kr. det første år, hvilket bygger på forventning om løbende 75 deltagende borgere (ca. 200 borgere for en periode på 3-6 måneder). Dette skal ses i relation til, at et ressourceforløb har varighed fra 1-5 år og et jobafklaringsforløb kan løbe i op til 2 år, med mulighed for forlængelse. Side 7 af 8

8 Den faglige koordinator funktionen påregnes at omfatte 1 fuldtidsmedarbejder for hver ca. 50 deltagende borgere i projektet. Budget for 1. projekt år på 12 måneder Ved 75 borgere løbende - med forløb af individuel varighed på 3-6 måneder. Udgifter til faglig koordination, speciel faglig bistand, husleje, administration m.m. Løn til faglige koordinatorer (kr ,- pr. mdr.) ,- Løn til speciel faglige sparringspersoner (kr ,- pr. mdr.) ,- Husleje, transport, administration (kr ,- pr. mdr.) ,- Udgifter ved den frivillige rollemodels indsats Transport, telefon, evt. forplejning (kr. 150,- pr. borger pr. uge) ,- Samlede udgifter ,- TUCJOB ApS vil sammen med de frivilliges organisationer ansøge midler til projektet via relevante fonde og puljer, der har fokus på samarbejde med frivillige. De frivilliges eventuelle udgifter til transport, telefonudgifter og lignende vil eventuelt kunne dækkes af Kommunens 18 midler. Eventuel manglende finansiering kan dækkes via Kommunens aktiveringsindsats eller eventuel forsøg- og udviklingspulje. Side 8 af 8

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer 1. Korte afklarende psykologforløb med fokus på arbejdsmarkedet. 2. Kognitive forløb for personer med angst/depression Forløb

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalgets høring - Førtidspensions- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret v. Lisbeth Spenner Konteksten for Socialcentret Hvordan har Socialcentret grebet processen an med forandringsteori Gode råd i processen De private organisationers

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær

Fra sygefravær til produktivt nærvær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har viden, metode og teknologi, der hjælper virksomheden med at reducere sygefravær og skabe produktivt nærvær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Seniormanager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting Empowerment af borgere 1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere