Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut"

Transkript

1 Ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rpporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finnsieret f Miljøstyrelsens undersøgelsesevilling. Det skl emærkes, t en sådn offentliggørelse ikke nødvendigvis etyder, t det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen etyder imidlertid, t Miljøstyrelsen finder, t indholdet udgør et væsentligt indlæg i detten omkring den dnske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 13 2 KORTLÆGNING FORMÅL MED KORTLÆGNINGEN AFGRÆNSNING PLASTTASKER Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Internetesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Resultt f kortlægning vi internetsider Udvlgte produkter Produktpriser SVØMMEUDSTYR Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Internetesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Resultt f kortlægning vi internetsider Udvlgte produkter Produktpriser BADEBASSINER Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Internetesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Resultt f kortlægning vi internetsider Udvlgte produkter Produktpriser TEKSTILER Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Udvlgte produkter Produktpriser 25 4

4 2.7 DUGE OG DÆKKESERVIETTER Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Internetesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Resultt f kortlægning vi internetsider Udvlgte produkter Produktpriser BØRNEAPPELLERENDE BADEFORHÆNG Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Internetesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Resultt f kortlægning vi internetsider Udvlgte produkter Produktpriser PILATESBOLDE Afgrænsning Fremgngsmåde Butiksesøg Internetesøg Resultt f kortlægningen Resultt f esøg i utikker Resultt f kortlægning vi internetsider Udvlgte produkter Produktpriser 30 3 KEMISKE ANALYSER FORMÅL MED ANALYSER Vlg f ekstrktionsmiddel og prøvetgning Metodeeskrivelse for kvntittive nlyser ANALYSER AF TASKER Kvntittive nlyser f tsker Kommentr til kvntittive nlyser f tsker ANALYSER AF SVØMMEUDSTYR Kvntittive nlyser f svømmeudstyr Kommentr til kvntittive nlyser f svømmeudstyr ANALYSER AF BADEBASSINER Kvntittive nlyser f dessiner Kommentr til kvntittive nlyser f dessiner ANALYSER AF T-SHIRTS Kvntittive nlyser f T-shirts Kommentr til kvntittive nlyser f T-shirts ANALYSER AF VOKUG OG DÆKKESERVIETTER Kvntittive nlyser f voksdug og dækkeservietter Kommentr til kvntittive nlyser f voksdug og dækkeservietter ANALYSER AF BØRNEAPPELLERENDE BADEFORHÆNG Kvntittive nlyser f ørneppellerende deforhæng Kommentr til kvntittive nlyser f deforhæng ANALYSER AF PILATESBOLDE Kvntittive nlyser f piltesolde Kommentr til kvntittive nlyser f piltesolde 51 5

5 3.9 SAMMENFATNING AF KVANTITATIVE ANALYSERESULTATER 51 4 MIGRATIONSANALYSER MIGRATIONSANALYSER Vlg f nvendte simulnter smt eksponeringstempertur og -tid Kriterier for udvælgelse f produkter til migrtionsnlyser Eksponeringsscenrier og vlgte produkter Metodeeskrivelse for migrtionsnlyser RESULTATER AF MIGRATIONSANALYSER SAMMENFATNING AF RESULTATER FOR MIGRATIONSANALYSER 58 6

6 Forord Projektet Ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med er udført i perioden pril 2010 til juni Nærværende rpport eskriver resultterne f projektet, herunder kortlægning og kemiske nlyser f en række udvlgte produkter. Som udgngspunkt er der i projektet kortlgt en række forrugerprodukter på det dnske mrked, som kn forventes t indeholde ftlter, og herefter er der foretget kvntittive nlyser og migrtionsnlyser f en række udvlgte produkter. Projektet er gennemført f Teknologisk Institut med cnd.rch. Kthe Tønning som projektleder og lic.scient. Nils Nilsson, cnd.scient. Ev Jcosen og lortorietekniker Ev Pedersen som projektmedrejdere. Projektet er fulgt f en følgegruppe estående f: Shim Doel, Miljøstyrelsen Mri Mostrup Scheel, Miljøstyrelsen Kthe Tønning, Teknologisk Institut Nils Nilsson, Teknologisk Institut Ev Pedersen, Teknologisk Institut. Projektet er finnsieret f Miljøstyrelsen. 7

7 8

8 Smmenftning og konklusioner Siden 2001 er der gennemført en lng række projekter med det formål t vurdere risici ved rug f en række forskellige produktgrupper. I 2008/2009 lev der gennemført et projekt om 2-åriges smlede udsættelse for kemiske stoffer. Dette projekt viste, t ørns udsættelse for ftlter kn udgøre en risiko, når der ses på den smlede udsættelse for åde fødevrer, indeklim og forrugerprodukter. På denne ggrund er projektet om ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med, igngst. Projektets formål er t få elyst fgivelsen f ftlter fr produkter, som ørn hr direkte kontkt med. Af kpitel 2 fremgår kortlægningen f produkter, som ørn hr direkte kontkt med, og som må forventes t indeholde ftlter. Der er kun medtget produkter, der ikke er legetøj, og som ikke er småørnsrtikler. Der er ltså lene tle om produkter, der ikke er omfttet f regler der gælder for legetøjs- og småørnsrtikler. Der er i projektet fokus på de fire ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP, der lle er klssificeret som reproduktionstoksiske. Følgende produktgrupper er omfttet f kortlægningen: tsker svømmeudstyr (som ikke er legetøj) dessiner (som ikke er legetøj) tekstiler (hvor ørn kn hve kontkt med den del, der indeholder ftlter) voksdug og dækkeservietter ørneppellerende deforhæng piltesolde. Der er i projektet fokuseret på produkter til 2-årige ørn og til ørn i lderen 6/7 år. Ud over t identificere produkter inden for ovenstående produktktegorier er produkter til videre nlyse udvlgt og indkøt. Der er udvlgt og indkøt 72 produkter til kemisk nlyse. Produkterne fordeler sig på 10 tsker, 12 stk. svømmeudstyr, otte dessiner, 10 stk. tekstiler (T-shirts med tryk), 12 voksdug og dækkeservietter, 10 ørneppellerende deforhæng og 10 piltesolde. De udvlgte 72 produkter fr kortlægningen er nlyseret kvntittivt for fire udvlgte ftlter DIBP, DBP, BBP og DEHP. En delprøve f produkterne er ekstrheret med dichlormethn og nlyseret ved gschromtogrfisk mssespektrometri (GC-MS). 9

9 Der er påvist høje koncentrtioner f DEHP og DIBP i en række produkter. I Tel 0.1 er ntl produkter med positive indhold større end 1 (m/m) ngivet smt koncentrtionsintervl. Tel 0.1 Oversigt over produkter med indhold f ftlter større end 1, (m/m) Produktgruppe Antl Antl produkter nlyseret Typer DIBP DEHP Tsker 4 10 Toilettsker og rygsæk 2-20 Svømmeudstyr 1 12 Svømmevinger 33 Bdessin 1 8 Bdessin 26 Voksdug og 4 12 Voksdug dækkeservietter Bdeforhæng 5 10 Bdeforhæng Piltesolde 4 10 Piltesolde Der er ikke påvist BBP i de nlyserede produkter, og DBP er kun påvist i koncentrtioner mindre end 0,1. Der er nlyseret 10 T-shirts, hvor lle de påviste ftlter vr i koncentrtioner mindre end 0,05. I en lng række produkter er der påvist høje indhold f DINP og isoftlt, som ikke er kvntificeret i dette projekt. Ud fr de kvntittive nlyseresultter er der udvlgt 10 produkter til 18 migrtionsnlyser med kunstig sved og kunstigt spyt for t simulere eksponeringen f et rns hud- og mundkontkt med produkterne. Der er ved migrtionsnlyserne påvist migrtion f DEHP i koncentrtioner mindre end 0,005 f det kvntificerede indhold i produkterne, mens der er påvist migrtion f DIBP på 0,02 i et produkt. Der ses en mindre migrtion til kunstigt spyt smmenlignet med kunstig sved. 10

10 Summry nd conclusions Since 2001, wide rnge of projects hve een crried out with the ojective to estimte risks when using numer of different product groups. In 2008/2009, project concerning the totl exposure of 2-yer-olds to chemicl sustnces ws crried out. The project demonstrted tht the exposure of children to phthltes cn form risk when the entire exposure from foodstuffs, indoor climte nd consumer products is considered. It is on tht sis, the project concerning phthltes in products tht children re in direct contct with ws initited. The ojective of the project is to illustrte the liertion of phthltes from products tht children re in direct contct with. The survey of products tht children re in direct contct with nd tht must e expected to contin phthltes ppers in chpter 2. Only products tht re not toys or y rticles were selected. Solely products tht re not covered y regultions for toys or y products were in question. In the project, focus ws on the four phthltes DEHP, BBP, DBP nd DIBP tht re clssified s toxic to the reproduction. The following product groups re comprised y the survey: gs swimming equipment (tht re not toys) swimming pools (tht re not toys) textiles (where children cn hve direct contct with the prt tht contins phthltes) oilcloth nd dinner mts shower curtins tht ppel to children lnce lls. This project focused on products for 2-yer-olds nd for 6/7-yer-olds. Besides identifying products within the ove product ctegories, products for further nlysis were selected nd purchsed. 72 products were selected nd purchsed for chemicl nlysis. The products re distriuted on 10 gs, 12 types of swimming equipment, 8 swimming pools, 10 textiles (T-shirts with print), 12 oilcloths nd dinner mts, 10 shower curtins tht ppel to children nd 10 lnce lls. The 72 selected products from the survey were nlysed quntittively for four selected phthltes DIBP, DBP, BBP nd DEHP. A smple mount of the products ws extrcted with dichloromethne nd nlysed y mens of gs chromtogrphy with mss spectrometric detection (GC-MS). High concentrtions of DEHP nd DIBP were detected in numer of products. In the following tle the products with positive content lrger thn 1 (m/m) re stted s well s the concentrtion intervl. 11

11 Outline of products with content of phthltes lrger thn 1 (m/m) Product group Numer Numer of products nlysed Types DIBP Bgs 4 10 Sponge gs nd DEHP ruckscks Swimming equipment 1 12 Wter wings 33 Swimming pools 1 8 Swimming pools 26 Oilcloth nd dinner mts 4 12 Oilcloth Shower curtins 5 10 Shower curtin Blnce lls 4 10 Blnce lls BBP ws not detected in the nlysed products nd DBP ws only detected in concentrtions less thn T-shirts were nlysed nd ll detected phthltes were in concentrtions less thn A high content of DINP nd isophthlte ws detected in wide rnge of products tht were not quntified in this project. In the light of the quntittive nlysis results, 10 products were selected for 18 migrtion nlyses with rtificil swet nd sliv to simulte the exposure of skin nd mouth contct of child with the products. The migrtion nlyses detected the migrtion of DEHP in concentrtions less thn in the products, while the migrtion of DIBP ws detected in concentrtion of 0.02 in one product. Less migrtion ws oserved to rtificil sliv compred to rtificil swet

12 1 Indledning Miljøstyrelsens projekt om 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer viste, t ørns udsættelse for estemte ftlter kn udgøre en risiko, når der ses på den smlede udsættelse fr åde fødevrer, indeklim og forrugerprodukter. På denne ggrund er en række forrugerprodukter på det dnske mrked undersøgt. Det drejer sig om produkter, der kn indeholde ftlter, og som ørn hr direkte kontkt med. Der er kun medtget produkter, der ikke er legetøj, og som ikke er småørnsrtikler. Der er ltså lene tle om produkter, der ikke er omfttet f regler der gælder for legetøjs- og småørnsrtikler. Der er i projektet fokus på de fire ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP, der lle er klssificeret som reproduktionstoksiske. 13

13 14

14 2 Kortlægning 2.1 Formål med kortlægningen Formålet med kortlægningen hr været t identificere en række forrugerprodukter på det dnske mrked, som ørn forventes t være i direkte kontkt med. Det drejer sig om produktgrupperne: tsker svømmeudstyr (som ikke er legetøj) dessiner (som ikke er legetøj) tekstiler (hvor ørn kn hve kontkt med den del, der indeholder ftlter) duge og dækkeservietter ørneppellerende deforhæng piltesolde. Ud over t identificere produkter inden for ovenstående produktktegorier hr det været formålet med kortlægningen t fremskffe produkter til kemiske nlyser. Kortlægningen omftter kun produkter, der mrkedsføres i Dnmrk eller forhndles på dnske/dnsksprogede internetsider. I det følgende er kortlægningen eskrevet seprt for hver produktgruppe. 2.2 Afgrænsning Der er i nærværende projekt fokuseret på produkter til 2-årige ørn og til ørn i lderen 6/7 år. Afgrænsninger for de enkelte produktgrupper er eskrevet seprt under gennemgngen f produktgruppen. 2.3 Plsttsker Afgrænsning Produktgruppen tsker er fgrænset til plsttsker til ørn. Til produktgruppen hører håndtsker, skuldertsker, toilettsker, rygsække og trolleys. Desuden er plsttsker til spillekonsoller (i form f Nintendo DS) medtget i kortlægningen. Skoletsker og legetsker indgår ikke i kortlægningen. Endvidere er tsker til ærre computere/ltops ikke medtget i kortlægningen, idet ldersgrupperne, der indgår i dette projekt, ikke formodes t være målgruppe for denne type tsker. Heller ikke tsker til moiltelefoner er medtget i kortlægningen. 15

15 2.3.2 Fremgngsmåde Kortlægningen f plsttsker til ørn er gennemført i pril 2010 og første del f mj En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Desuden er der esøgt en lng række internetutikker, der forhndler plsttsker til ørn Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder: tskeutikker stormgsiner sportsutikker tøj og ørnetøjsutikker legetøjsutikker utikker for elektroniske spil rdio- og tv-utikker interiørutikker med tøj, sko og tskefdeling supermrkeder discountutikker. Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc Internetesøg Der er vi søgemskinen Google nvendt diverse søgeord og komintioner f søgeord, som fx plsttsker, plsttsker og ørn, gymnstiktøjsposer og vinyl/pvc, med henlik på t finde frem til en række internetutikker, der forhndler plsttsker Resultt f kortlægningen Plsttsker generelt lev først og fremmest registreret i tskeutikker, stormgsiner, supermrkeder og sportsutikker, mens ududdet vr mere eskedent hos ørnetøjsutikker, interiørutikker og discountutikker. Tsker til spillekonsoller lev primært registreret i rdio og tv-utikker, legetøjsutikker og utikker for elektroniske spil Resultt f esøg i utikker Der lev registreret et meget stort og vrieret udud f tsker med mnge forskellige produktnvne/rnds/mærker og i de fleste tilfælde mnge forskellige modeller inden for det enkelte rnd. En meget stor del f de registrerede tsker vr cotede polyestertsker eller cotede omuldstsker. Mnge f tskerne henvender sig specifikt til piger (håndtsker, tsker med prinsesser etc.). Dog er der registreret rygsække, trolleys, gymnstiktøjsposer 16

16 og toilettsker med motiver, der henvender sig til drenge eller henvender sig til egge køn (fx Peter Plys) Resultt f kortlægning vi internetsider Der lev registreret et meget stort udud f plsttsker til ørn i internetutikker. En række f de esøgte internetutikker forhndler også mnge f de mærker/rnds, der lev registreret i de fysiske utikker Udvlgte produkter Af Tel 2.1 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvlgt i lt 10 plsttsker, herf: 2 håndtsker 2 skuldertsker 2 rygsække 3 toilettsker 1 tske til spillekonsol. Der er ikke skelnet mellem tsker, der primært henvender sig til 2-årige hhv. 6/7-årige. Der er indkøt i lt 10 plsttsker; fem plsttsker fr fysiske utikker og fem plsttsker fr internetutikker. Udvælgelsen f plsttskerne i de fysiske utikker er sket ved en visuel edømmelse f de mteriler, tskerne er fremstillet f (lød PVC eller lignende). Udvælgelsen f plsttskerne fr internetutikkerne er sket på ggrund f den eskrivelse, den enkelte internetutik hr f produktet. Der er udvlgt tsker, hvor mterilet er krkteriseret som fx trnsprent voksdug, regnfrkkestof og imiteret skind. Et ndet kriterium for udvælgelsen f produkter hr været et ønske om, t åde illige og dyrere produkter skulle være repræsenteret. Generelt er der ved udvælges f plsttskerne tget hensyn til, om der er tle om populære/trendy modeller og/eller mærkevrer. Følgende plsttsker er indkøt. Tel 2.1 Indkøte produkter Plsttsker Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-61 Skuldertske Rød tske med Mickey Mouse-figur på forsiden Supermrked 1-62 Håndtske Rød tske ( mulepose ) Discountutik 163 Håndtske Blå håndtske med kttekilling på forsiden Tøjutik 1-64 Tske til Hvid tske med rød rem Legetøjsutik spillekonsol 1-65 Toilettske Gul tske med motiv Internetutik 1-66 Rygsæk Lyserød tske med motiv Internetutik 1-67 Toilettske Sort tske med motiv Tskeutik 17

17 Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-68 Skuldertske Rød tske med motiv Internetutik 1-69 Rygsæk Rød tske med motiv Internetutik 1-70 Toilettske Flermønstret tske med trnsprent voksdug Internetutik Produktpriser Der er ved kortlægningen registreret plsttsker i prisintervllet fr 20,00 kr. til 559,00 kr. 2.4 Svømmeudstyr Afgrænsning Produktgruppen omhndler produkter, der ikke er legetøj. For fgrænsning f egreet legetøj ved kortlægningen f denne produktgruppe er Vejledning om deudstyr og ftlter 1 nvendt. Ved kortlægningen f produktgruppen er ud over svømmeveste, svømmevinger og svømmeælter også medtget svømmeriller, svømmefødder og snorkler Fremgngsmåde Kortlægningen f svømmeudstyr er gennemført i pril 2010 og første del f mj Ududdet f denne type produkter vr reltivt egrænset i de fysiske utikker i denne periode, d desæsonen endnu ikke vr kommet i gng. Til trods for t produktgruppen nvendes hele året (i vinterhlvåret i indendørs svømmehller og ved deferier sydpå), oplyste flere utikker, t ududdet er væsentligt større i sommerperioden. En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Desuden er en lng række internetutikker, der forhndler svømmeudstyr til ørn, esøgt Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder: sportsutikker stormgsiner legetøjsutikker supermrkeder discountutikker. Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc Internetesøg Der er vi søgemskinen Google nvendt diverse søgeord og komintioner f søgeord, som fx svømmeveste, svømmevinger og svømmeælter, svømmeriller, dykkermsker, svømmefødder og snorkler. Søgeordene er også komineret med søgeordet ørn. Disse søgninger er foretget med 1 Miljøstyrelsen 18

18 henlik på t finde frem til en række internetutikker, der forhndler denne produktgruppe Resultt f kortlægningen Svømmeveste, -vinger og -ælter smt svømmeriller, -fødder, dykkermsker og snorkler lev først og fremmest registreret i sportsutikker, stormgsiner og legetøjsutikker, mens produktgruppen ikke lev registreret i supermrkeder og discountutikker. Det er i kortlægningen tilstræt t undgå CE-mærkede produkter 2. Heller ikke produkter, der på Informtionscenter for Miljø & Sundheds hjemmeside 3 er opgivet t være uden ftlter og PVC, indgår i kortlægningen. Svømmeveste, -vinger og -ælter vurderes t live enyttet f åde 2-årige og 6/7-årige, mens svømmefødder, snorkler, svømmeriller og -msker vurderes i mindre grd t live enyttet f 2-årige, men f ldersgruppen 6/7-årige Resultt f esøg i utikker Selvom produktgruppen som ovenfor nævnt - kn finde nvendelse hele året (i svømmehller og ved swimmingpools) vr udvlget reltivt egrænset i de fysiske utikker. To f de registrerede produktnvne er meget dominerende på mrkedet og lev registreret i mnge f de esøgte utikker. De to ovennævnte kriterier (produkter, der ikke er CE-mærkede, og produkter, der på Informtionscenter for Miljø & Sundheds hjemmeside er oplyst t være uden ftlter og PVC), indsnævrede ntllet f produkter gnske etydeligt. Fx lykkedes det ikke i de fysiske utikker t finde svømmeveste eller svømmevinger, der ikke vr CE-mærkede. Lngt den overvejende del f de produkter, der lev registreret i de fysiske utikker, viste sig t være CE-mærkede. I de fleste tilfælde fremgik CEmærkningen f emllgen, men i enkelte tilfælde fremgik CE-mærkningen kun på selve produktet og kunne derfor først registreres, d emllgen lev fjernet Resultt f kortlægning vi internetsider Der lev registreret et stort udud f produktgruppen i internetutikker. Det fremgik ikke f internetutikkernes hjemmesider, hvorvidt produkterne vr CE-mærkede eller ej, men ved kontkt til internetutikkerne viste det sig som for de fysiske utikkers vedkommende t lngt hovedprten f produkterne vr CE-mærkede Udvlgte produkter Af Tel 2.2 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter, DEHP, BBP, DBP og DIBP. 2 En lng række produktgrupper er omfttet f regler for CE-mærkning, herunder legetøj

19 Fordelingen f de 10 produkter, der i første omgng lev udvlgt, fordelte sig med: 2 svømmeveste 4 pr svømmevinger 1 svømmeælte 2 pr svømmefødder 1 pr svømmeriller. Som tidligere nævnt viste en del f de udvlgte produkter sig t være CEmærkede, d internetutikkernes hjemmesider lev kontktet før kø, eller produkterne viste sig først t være CE-mærkede, d emllgen lev fjernet, og derfor lev fordelingen f produkter til videre nlyse følgende: 1 pr svømmevinger 1 svømmeælte 3 pr svømmefødder 2 snorkler 2 svømmemsker 3 pr svømmeriller. Der lev indkøt to ekstr produkter, således t der i lt lev 12 produkter til videre nlyse. Der er indkøt i lt ni produkter fr fysiske utikker og tre produkter fr internetutikker. Kriterierne for udvælgelse f svømmeveste, -vinger og -ælter smt svømmeriller, svømmefødder og snorkler hr som ovenfor nævnt været t undlde produkter, der er CE-mærkede, og produkter, der på Miljø & Sundheds hjemmeside, er opgivet t være uden ftlter og PVC. Et ndet kriterium for udvælgelsen f produkter hr været et ønske om, t åde illige og dyrere produkter skulle være repræsenteret. Lngt den overvejende del f de produkter, der lev registreret i de fysiske utikker, viste sig t være CE-mærkede og er derfor ikke udvlgt til videre nlyse. Udvælgelsen f produkter fr internetutikkerne er seret på informtioner om produkterne på de respektive internetutikkers hjemmesider og ved oplysninger fremskffet ved telefonisk eller skriftlig kontkt til internetutikkerne. Nedenstående svømmevinger, svømmeælte, svømmefødder, snorkler, svømmemsker og svømmeriller lev indkøt. Tel 2.2 Indkøte produkter Svømmeudstyr Nr. Type Kort eskrivelse Bemærkninger Butikstype 1-48 Svømmerille Blå svømmerille Sportsutik 1-49 Snorkel Blå snorkel Sportsutik 1-50 Svømmefødder Blå og sorte Sportsutik svømmefødder 1-53 Svømmeriller Svømmeriller Legetøjsutik med dyremotiv 1-54 Svømmeælte Gult svømmeælte Sportsutik med sort rem 1-55 Svømmemske Rød mske Legetøjsutik 20

20 Nr. Type Kort eskrivelse Bemærkninger Butikstype 1-56 Svømmerille Lyserød Legetøjsutik svømmerille med glimmer 1-57 Snorkel Snorkel med motiv Legetøjsutik del f sæt med snorkel, svømmefødder og svømmemske 1-72 Svømmemske Svømmemske Legetøjsutik med motiv del f sæt med snorkel, svømmefødder og svømmemske 1-58 Svømmefødder Gule Internetutik svømmefødder 1-73 Svømmevinger Røde svømmevinger Internetutik 1-71 Svømmefødder Grønne svømmefødder med sort rem Produktpriser Mærket med NB! Svømmevingerne indeholder "Phthlter" og må derfor ikke nvendes f ørn under 3 år. Internetutik Der er ved kortlægningen registreret svømmeveste, -vinger og -ælter smt svømmeriller, -fødder, dykkermsker og snorkler i prisintervllet fr 24,95 kr. til 479,00 kr. 2.5 Bdessiner Afgrænsning Produktgruppen omhndler produkter, der ikke er legetøj. For fgrænsning f egreet legetøj ved denne produktgruppe er nvendt Vejledning om deudstyr og ftlter Fremgngsmåde Kortlægningen f dessiner er gennemført i pril 2010 og første del f mj En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Desuden er en række internetutikker, der forhndler dessiner, esøgt Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder: yggemrkeder legetøjsutikker stormgsiner lvpriskæder for møler og tekstiler supermrkeder. 21

21 Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc Internetesøg Der er vi søgemskinen Google nvendt diverse søgeord, som fx dessin, svømmessin, pools, hvepools, hvessin og disse søgeord komineret med vinyl og PVC med henlik på t finde frem til internetutikker, der forhndler denne produktgruppe Resultt f kortlægningen Bdessiner lev næsten udelukkende registreret i legetøjsutikker, men produktgruppen lev også registreret i yggemrkeder og hos lvpriskæder for møler og tekstiler Resultt f esøg i utikker Kortlægningen f dessiner er som ovenfor nævnt - gennemført i pril og første del f mj måned, hvor ududdet f denne type produkter vr meget egrænset i de fysiske utikker. Flere utikker oplyste, t dessiner først kommer frem i detilhndlen, når det liver vejr til t enytte dessiner. Et f de registrerede produktnvne er meget dominerende på mrkedet Resultt f kortlægning vi internetsider Der lev registreret et lidt større udud f dessiner i internetutikker end i fysiske utikker Udvlgte produkter Af Tel 2.3 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvlgt i lt otte dessiner. Der er indkøt i lt syv produkter fr fysiske utikker og et produkt fr internetutikker. Der er lene udvlgt dessiner, der ikke er CE-mærkede, og med en vnddyde på over 40 cm 4. Bdessiner med en vnddyde op til 40 cm vurderes t være legetøj. Heller ikke dessiner, der på Miljø & Sundheds hjemmeside er opgivet t være uden ftlter og PVC, er udvlgt. Udvælgelsen f dessiner fr internetutikkerne er seret på de erfringer, der er opnået ved esøg i de fysiske utikker og på ggrund f informtioner om produkterne på de respektive internetutikkers hjemmesider. Følgende dessiner lev indkøt. 4 Vejledning om deudstyr og ftlter. Miljøstyrelsen 22

22 Tel 2.3 Indkøte produkter Bdessiner Nr. Type Kort eskrivelse Bemærkninger Butikstype 1-16 Bdessin Sekskntet dessin Oppusteligt ssin Legetøjsutik med hvmotiv 191 x 178 x 61 cm 1-17 Bdessin Firkntet dessin med Oppusteligt ssin Legetøjsutik stole 229 x 229 x 66 cm 1-18 Bdessin Rundt dessin Oppusteligt ssin Ø Legetøjsutik 366 x 76 cm 1-19 Bdessin Firkntet dessin Oppusteligt ssin Legetøjsutik 305 x 183 x 56 cm 1-20 Bdessin Firkntet dessin med Oppusteligt ssin Legetøjsutik sæder 305 x 183 x 76 cm 1-35 Bdessin Rundt dessin Ø 244 x 46 cm Internetutik 1-36 Bdessin Rundt dessin Oppusteligt ssin Ø Byggemrked 360 x 76 cm 1-37 Bdessin Firkntet dessin Oppusteligt ssin 262 x 175 x 56 cm Internetutik Produktpriser Der er ved kortlægningen registreret dessiner i prisintervllet fr 149,95 kr. til 899,00 kr. Det skl her emærkes, t der hr været fokus på denne prisklsse f hensyn til projektøkonomien. 2.6 Tekstiler Afgrænsning Tekstiler er fgrænset til T-shirts med tryk Fremgngsmåde Kortlægningen f T-shirts er gennemført i pril og første del f mj måned. En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Der er lene registreret T-shirts med tryk i fysiske utikker. Det hr ikke været muligt ud fr et foto på en hjemmeside t fgøre med estemthed, om der er tle om T-shirts, hvor motivet er trykt med stoftryk forstået som tryk, hvor frvestofferne ikke minder om mling - eller der er tle om mlingslignende tryk eller gummigtigt tryk, roderet motiv, påst stofmotiv eller lignende, og derfor er internetutikker ikke inddrget i kortlægningen Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder: tøj- og ørnetøjsutikker stormgsiner supermrkeder sportsutikker mærkevreutikker legetøjsutikker discountutikker. Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc. 23

23 2.6.4 Resultt f kortlægningen T-shirts med tryk lev primært registreret i ørnetøjsutikker, stormgsiner, sportsutikker, mærkevreutikker og supermrkeder. Der lev ikke registreret T-shirts med tryk i legetøjsutikker og discountutikker Resultt f esøg i utikker Der lev registreret et meget stort udvlg f T-shirts med tryk til åde ldersgruppen 2-årige og 6/7-årige. Mnge f de registrerede T-shirts dækker egge ldersgrupper. De fleste T-shirts med tryk er registreret i utikker, der fører flere mærker/rnds, men også i mærkevreutikker lev der registreret T-shirts med tryk. Mnge mærker/rnds vr gennemgående i flere utikker Udvlgte produkter Af Tel 2.4 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvlgt i lt 10 T-shirts med tryk. Smtlige 10 produkter er som tidligere nævnt indkøt i fysiske utikker. Der er lene udvlgt T-shirts, hvor trykket virker plstgtigt/gummigtigt. Der er ved udvælgelsen gjort det modstte f t følge rådene fr Informtionscenter for Miljø & Sundhed. Dvs. T-shirts, der er mærket med Svnen eller Blomsten, er ikke udvlgt i kortlægningen. Der er heller ikke udvlgt T-shirts, hvor motivet er roderet eller trykt med frvestoffer, der ikke minder om mling. Generelt er de specifikke T-shirts, der er testet i henholdsvis Informtionscenter for Miljø & Sundheds undersøgelse fr ferur og Miljøforvltningen i Gøteorgs undersøgelse fr , ikke udvlgt. Der er ved udvælgelse f T-shirts med tryk tget hensyn til, om der er tle om populære/trendy modeller og/eller mærkevrer. Et ndet kriterium for udvælgelsen f produkter hr været et ønske om, t åde illige og dyrere produkter skulle være repræsenteret. Nedenstående T-shirts med tryk lev indkøt. Tel 2.4 Indkøte produkter T-shirts med tryk Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-40 T-shirt med korte Sort T-shirt med mindre ensfrvet motiv Sportsutik ærmer 1-41 T-shirt med korte ærmer Turkis T-shirt med reltivt stort flerfrvet motiv Sportsutik _8.pdf/$file/N800_R2009_8.pdf 24

24 Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-42 T-shirt med korte Grøn T-shirt med reltivt stort flerfrvet motiv Børnetøjsutik ærmer 1-43 T-shirt med korte Rød T-shirt med reltivt stort ensfrvet motiv Stormgsin ærmer 1-44 T-shirt med korte Lyselå T-shirt med reltivt stort 2-frvet motiv Stormgsin ærmer 1-45 T-shirt med korte Rød T-shirt med stort flerfrvet motiv Supermrked ærmer 1-46 T-shirt med korte Mørkelå T-shirt med reltivt stort ensfrvet Stormgsin ærmer motiv 1-47 T-shirt med lnge Hvid T-shirt med reltivt stort flerfrvet motiv Stormgsin ærmer og mønstrede ærmer 1-51 T-shirt med korte Grøn T-shirt med stort flerfrvet motiv Stormgsin ærmer 1-52 T-shirt med korte ærmer Ornge T-shirt med stort flerfrvet motiv Tøjutik Produktpriser Der er ved kortlægningen registreret T-shirts i prisintervllet fr 39,95 kr. til 249,00 kr. 2.7 Duge og dækkeservietter Afgrænsning Duge er fgrænset til voksdug. Voksdug er et meget populært produkt i ørnefmilier specielt i fmilier med mindre ørn. Ved kortlægningen f produktgruppen er også dækkeservietter medtget i egrænset omfng Fremgngsmåde Kortlægningen f voksdug er gennemført i pril 2010 og første del f mj En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Desuden er en række internetutikker, der forhndler voksdug, esøgt Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder stofutikker stormgsiner supermrkeder yggemrkeder oligindretningsutikker møelutikker lvpriskæder for møler og tekstiler isenkræmmere discountutikker. Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc. 25

25 2.7.4 Internetesøg Der er vi søgemskinen Google nvendt diverse søgeord, som fx voksdug, voksdug og PVC/vinyl med henlik på t finde frem til internetutikker, der forhndler denne produktgruppe Resultt f kortlægningen Voksdug lev registreret i lle de esøgte fysiske utikker, ortset fr discountutikker, hvor der lene lev registreret dækkeservietter Resultt f esøg i utikker Udvlget f voksdug i de fysiske utikker er meget stort. Der lev registreret en del forskellige mærker/rnds og mnge forskellige typer/mteriler. Der lev registreret voksdug med etegnelser som cryl, cryl-coted, vinyl/pvc, ftltfri PVC, PVC-coted omuld, PVC-coted hør, plst, EVA, PE. Dækkeservietter er som tidligere nævnt kun medtget i kortlægningen i egrænset omfng. Der lev registreret dækkeservietter i en stor del f de fysiske utikker. Der vr dog for en væsentlig ndel f de registrerede dækkeservietter tle om de smme mærker/rnds i de forskellige utikker. Meget få f de dækkeservietter, der lev registreret, vr fremstillet f vinyl/pvc Resultt f kortlægning vi internetsider Der lev registreret et meget stort udud f voksdug i internetutikker. Der lev ikke søgt efter dækkeservietter generelt i internetutikker. Der lev søgt efter dækkeservietter med ørneppellerende motiver, men for de dækkeservietter, der lev registreret, vr der ikke oplysninger om, hvilket mterile disse er fremstillet f Udvlgte produkter Af Tel 2.5 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvlgt i lt ni voksdug og tre dækkeservietter. Smtlige 12 produkter er indkøt i fysiske utikker. Der er primært udvlgt voksdug, som ekspedienterne i de esøgte utikker oplyste lev køt f ørnefmilier. Et ndet kriterium for udvælgelsen f produkter hr været et ønske om, t åde illige og dyrere produkter skulle være repræsenteret. Nedenstående voksdug og dækkeservietter lev indkøt. Tel 2.5 Indkøte produkter Voksdug og dækkeservietter Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-5 Voksdug Rød voksdug med hvide prikker Stofutik 1-6 Voksdug Klr voksdug med hvide prikker Stofutik 26

26 Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-7 Voksdug Lill voksdug med hvid lomst Stofutik 1-8 Voksdug Blå voksdug med ørnemotiv Byggemrked 1-9 Voksdug Limegrøn voksdug med hvidt stregmønster Supermrked 1-10 Voksdug Striet (sndfrvet og hvid) voksdug Stofutik 1-11 Dækkeserviet Ornge fletmønstret dækkeserviet Isenkræmmer 1-32 Voksdug Blå striemønstret voksdug Lvpriskæde for møler og tekstiler 1-33 Voksdug Sort voksdug med lomstermotiv Lvpriskæde for møler og tekstiler 1-34 Voksdug Hvid londe voksdug Supermrked 1-59 Dækkeserviet Rød- og hvidstriet dækkeserviet med motiv Discountutik 1-60 Dækkeserviet Grøn dækkeserviet formet som frugt Discountutik Produktpriser Der er ved kortlægningen registreret voksdug i prisintervllet fr 19,95 kr. pr. meter til 295,00 kr. pr. meter og dækkeservietter i prisintervllet fr 10,00 kr. pr. stk. til 69,95 kr. pr. stk. 2.8 Børneppellerende deforhæng Afgrænsning Produktgruppen er fgrænset til deforhæng med motiver/mønstre/frver, der må formodes t ppellere til ørn Fremgngsmåde Kortlægningen f ørneppellerende deforhæng er gennemført i pril og første del f mj måned. En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Desuden er en række internetutikker, der forhndler ørneppellerende deforhæng, esøgt Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder: deværelsesudstyrsutikker yggemrkeder stormgsiner supermrkeder oligindretningsutikker olighuse møelutikker lvpriskæder for møler og tekstiler detilkæder for tekstiler stofutikker isenkræmmere discountutikker. Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc. 27

27 2.8.4 Internetesøg Der er vi søgemskinen Google nvendt diverse søgeord, som fx deforhæng, deforhæng og PVC/vinyl, deforhæng og ørn, deforhæng og dyr/dyremotiver med henlik på t finde frem til internetutikker, der forhndler denne produktgruppe Resultt f kortlægningen Bdeforhæng lev registreret i lle de esøgte fysiske utikker, ortset fr discountutikker. Børneppellerende deforhæng lev dog primært registreret i yggemrkeder. Hovedprten f de deforhæng, der lev oserveret i forindelse med registreringen, vr fremstillet f polyester. Ud over PVC/vinyl vr en del fremstillet f PEVA og enkelte f omuld og mikrofier Resultt f esøg i utikker Udvlget f ørneppellerende deforhæng i de fysiske utikker vr meget egrænset Resultt f kortlægning vi internetsider Der lev registreret et større udud f ørneppellerende deforhæng i de esøgte internetutikker end i de fysiske utikker Udvlgte produkter Af Tel 2.6 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvlgt i lt 10 ørneppellerende deforhæng. Der er indkøt i lt fem produkter fr fysiske utikker og fem produkter fr internetutikker. Der er lene udvlgt ørneppellerende deforhæng, der er fremstillet f PVC/vinyl. Et ndet kriterium for udvælgelsen f produkter hr været et ønske om, t åde illige og dyrere produkter skulle være repræsenteret. Følgende ørneppellerende deforhæng lev indkøt. Tel 2.6 Indkøte produkter Børneppellerende deforhæng Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-1 Bdeforhæng Klrt deforhæng med gule ællinger Byggemrked 1-2 Bdeforhæng Klrt deforhæng med kulørte fisk Byggemrked 1-3 Bdeforhæng Hvidt deforhæng med grå delfiner Byggemrked 1-12 Bdeforhæng Klrt deforhæng med guldfisk og sten Stormgsin 1-28 Bdeforhæng Klrt deforhæng med kulørte fisk Internetutik 1-29 Bdeforhæng Sort deforhæng med hvide dødningehoveder Internetutik 1-30 Bdeforhæng Klrt deforhæng med lommer Internetutik 1-31 Bdeforhæng Klrt deforhæng med dyremotiv Byggemrked 1-38 Bdeforhæng Hvidt deforhæng med lyserøde grise Internetutik 28

28 Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-39 Bdeforhæng 3D deforhæng med fisk Internetutik Produktpriser Der er ved kortlægningen registreret ørneppellerende deforhæng i prisintervllet fr 76,00 kr. til 500,00 kr. 2.9 Piltesolde Afgrænsning Kortlægningen omftter ud over piltesolde også i egrænset omfng mindre gymnstikolde Fremgngsmåde Kortlægningen f piltesolde er gennemført i pril 2010 og første del f mj En række detilhndelsutikker i Århus og omegn er esøgt. Der hr primært været tle om lndsdækkende kæder, men også lokle utikker er esøgt. Desuden er en række internetutikker, der forhndler piltesolde, esøgt Butiksesøg Der hr været flgt esøg i en lng række utikker, herunder: sportsutikker stormgsiner supermrkeder yggemrkeder lvpriskæder for møler og tekstiler discountutikker. Derudover er der søgt i ktloger, reklmennoncer etc Internetesøg Der er vi søgemskinen Google nvendt diverse søgeord, som fx piltesolde, piltesolde og PVC/vinyl, træningsudstyr, fitness, gymnstikolde med henlik på t finde frem til internetutikker, der forhndler denne produktgruppe Resultt f kortlægningen Piltesolde lev primært registreret i sportsutikker og stormgsiner med sportsfdeling Resultt f esøg i utikker Enkelte vremærker gik igen i de fleste f de utikker, hvor der lev registreret piltesolde. 29

29 Det vr som ovenfor nævnt - primært i sportsutikker og stormgsiner med sportsfdeling, der lev registreret piltesolde Resultt f kortlægning vi internetsider Der lev registreret et stort udud f piltesolde og mindre gymnstikolde i internetutikker Udvlgte produkter Af Tel 2.7 fremgår de produkter, der i smrejde med Miljøstyrelsen lev udvlgt til nlyse for indhold f de fire klssificerede ftlter DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvlgt i lt 10 piltesolde. Der er indkøt i lt tre produkter fr fysiske utikker og syv produkter fr internetutikker. Såfremt det ud fr emllgen eller eskrivelsen på de enkelte internetutikkers hjemmeside er oplyst, t piltesolden eller gymnstikolden er fremstillet f PVC, er produktet udvlgt. I lngt de fleste tilfælde fremgår der dog ikke oplysninger om det nvendte mterile. Et ndet kriterium for udvælgelsen f produkter hr været et ønske om, t åde illige og dyrere produkter skulle være repræsenteret. Følgende piltesolde og ndre gymnstikolde lev indkøt. Tel 2.7 Indkøte produkter Piltesolde og ndre gymnstikolde Nr. Type Kort eskrivelse Butikstype 1-13 Piltesold Piltesold 55 cm i dimeter. Silver-Metllic Sportsutik 1-14 Piltesold Piltesold 65 cm i dimeter. Sort Sportsutik 1-15 Piltesold Piltesold 70 cm i dimeter. Blå Sportsutik 1-21 Piltesold Mssgeold med gumminopper c. 55 cm i Internetutik dimeter 1-22 Redondoold Gymnstikold - c. 22 cm i dimeter. Blå Internetutik 1-23 Miniolde 9 cm i dimeter. Grønne Internetutik 1-24 Træningsold Blød old i opskummet mterile mx 25 cm i Internetutik dimeter 1-25 Redondoold Gymnstikold - c. 22 cm i dimeter. Ornge Internetutik 1-26 Piltesold Piltesold 65 cm i dimeter. Silver Internetutik Piltesold Piltesold 65 cm. Lill Internetutik Produktpriser Der er ved kortlægningen registreret piltesolde og ndre gymnstikolde i prisintervllet fr 56,25 kr. til 350,00 kr. 30

30 3 Kemiske nlyser 3.1 Formål med nlyser De kemiske nlyser skl elyse, hvorvidt der i en række forrugerprodukter til ørn er et indhold f en eller flere f fire udvlgte ftlter DIBP, DBP, BBP og DEHP. Anlyserne skl desuden elyse, hvorvidt der ved tæt kontkt er risiko for eksponering. Det drejer sig om produktgrupperne: tsker svømmeudstyr dessiner tekstiler voksdug og dækkeservietter ørneppellerende deforhæng piltesolde. Der er fokuseret på produkter til ldersgrupperne 2-årige og 6/7-årige. Alle de udvlgte produkter i kortlægningen er nlyseret kvntittivt for de fire ftlter DIBP, DBP, BBP og DEHP. For t undersøge eksponeringen ved tæt kontkt er der efterfølgende foretget migrtionsundersøgelser med kunstig sved eller kunstigt spyt f udvlgte produkter med kvntificeret indhold f en eller flere ftlter Vlg f ekstrktionsmiddel og prøvetgning Den vlgte nlysemetode til estemmelse f ftlterne DIBP, DBP, BBP og DEHP i produkterne er en ekstrktion med dichlormethn, d det vurderes, t dette solvent er edst egnet til t frigøre ftlterne fuldstændigt fr de relevnte polymermteriler. PVC er eksempelvis opløseligt i dette solvent. Ved de kvntittive nlyser er der udtget en delprøve fr hvert produkt. Nogle produkter estår f flere typer f mteriler, og i disse tilfælde er der udvlgt en delprøve, som forventes t kunne komme i kontkt med hud eller mund. Prøvetgningen er eskrevet mere detljeret i de følgende fsnit under hver produktgruppe Metodeeskrivelse for kvntittive nlyser En fvejet prøvemængde (c. 1 g) lev ekstrheret med 20 ml dichlormethn (DCM) tilst deuteriummærkede interne stndrder (DBP-d 4 og DEHP-d 4 ) ved ultrlydsekstrktion. Ved lette mteriler kn prøvemængden være lvere, og tilsvrende nvendes mindre mængde ekstrktionsmiddel. Der er foretget doeltestemmelse. Ekstrkterne lev nlyseret ved gschromtogrfisk mssespektrometri (GC- MS). Koncentrtionen f ftlterne lev estemt kvntittivt over for stndrder f de respektive ftlter DIBP, DBP, BBP og DEHP. Der er ved 31

31 nlysen medtget lindprøver og kontrolprøver. Hvis der ved nlysen er påvist større koncentrtioner f ndre ftlter, er disse ngivet som kommentr til de kvntittive nlyser. I Tel 3.1 er ngivet ftlternes fulde nvne og CAS-nr. foruden de interne stndrder. Tel 3.1 Oversigt over de nvendte referencestndrder og interne stndrder Ftltforkortelse Nvn CAS-nr. Anvendelse DIBP Diisoutylftlt Referencestndrd DBP Diutylftlt Referencestndrd BBP Benzylutylftlt Referencestndrd DEHP Di(ethylhexyl)ftlt Referencestndrd DBP-d 4 Deuterium mærket Diutylftlt Intern stndrd DEHP-d 4 Deuterium mærket Di(ethylhexyl)ftlt Intern stndrd I Tel 3.2 ses de kromtogrfiske etingelser. Tel 3.2 Prmetre for GC-MS GC/MS-instrument Agilent GC-MS GC-prmetre Kolonne: Phenomex, ZB-5MS 30 m x 0,5 mm id., 0,25 μm filmtykkelse Bæregs: Helium, konstnt flow ved 1,8 ml/min. Ovnprogrm: 40 ºC i 0,5 min., 30 ºC/min. til 250 ºC, 20 ºC/min. til 320 ºC, 320 ºC i 8 min. Injektion: 2 μl, 280 ºC, splitless MS-prmetre Scn mode: m/z Resultterne følger nedenfor inddelt efter de forskellige produktgrupper og er ngivet i hhv. mg/kg og (m/m), som er vægtprocent (msse/msse). Resultterne er ngivet som enkeltestemmelser ( og ), gennemsnittet f doeltestemmelserne () og den eregnede stndrdfvigelse for doeltestemmelsen (). Resultter under detektionsgrænsen er ngivet som < L.O.D, Limit Of Detection. Detektionsgrænserne er 10 mg/kg svrende til 0,001 (m/m), som er vægtprocent (msse/msse). Den reltive usikkerhed for metoden er estimeret til Anlyser f tsker Kvntittive nlyser f tsker De udvlgte tsker estår f flere forskellige mteriler. Der er foretget en nlyse per produkt, og der er ved prøvetgningen lgt vægt på, t delprøven er udtget f mteriler, som vurderes t være f plst, eller som udgør størsteprten f produktet. Kvntittive nlyseresultter fremgår f Tel 3.3 og Tel 3.4. Resultterne er ngivet som enkeltestemmelser ( og ), gennemsnittet f doeltestemmelserne () og den eregnede stndrdfvigelse for doeltestemmelsen (). Resultter under detektionsgrænsen er ngivet som < L.O.D. Detektionsgrænserne er 10 mg/kg svrende til 0,001 (m/m). 32

32 Tel 3.3 Resultter f kvntittive nlyser i mg/kg, tsker DIBP DBP BBP DEHP Produkt nr. Type 1-61 Skuldertske 46,5 48,2 47,4 1,3 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 27,7 27,5 27,6 0, Håndtske 16,2 13,4 14,8 2,0 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 23,4 16,8 20,1 4, Håndtske < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-64 Tske til 10,7 11,1 10,9 0,3 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D spillekonsol 1-65 Toilettske 73,2 47,7 60,5 18,0 16,6 10,8 13,7 4,1 < L.O.D < L.O.D < L.O.D Rygsæk < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 11,8 12,2 12,0 0, Toilettske 73,8 94,4 84,1 14,6 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D Skuldertske < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 13,6 14,4 14,0 0, Rygsæk < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D Toilettske 9,7 10,3 10,0 0,4 20,7 20,2 20,4 0,3 < L.O.D < L.O.D < L.O.D Tel 3.4 Resultter f kvntittive nlyser i (m/m), tsker DIBP DBP BBP DEHP Produkt nr. Type 1-61 Skuldertske 0,005 0,005 0,005 0,0001 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 0,003 0,003 0,003 0, Håndtske 0,002 0,001 0,001 0,0002 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 0,002 0,002 0,002 0, Håndtske < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-64 Tske til 0,001 0,001 0,001 0,00003 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D spillekonsol 1-65 Toilettske 0,007 0,005 0,006 0,002 0,002 0,001 0,001 0,0004 < L.O.D < L.O.D < L.O.D 22,0 13,2 17,6 6, Rygsæk 0,062 0,039 0,051 0,016 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 0,001 0,001 0,001 0, Toilettske 0,007 0,009 0,008 0,001 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 2,34 1,85 2,09 0, Skuldertske < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 0,001 0,001 0,001 0, Rygsæk < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 18,8 21,6 20,2 2, Toilettske 0,001 0,001 0,001 0, ,002 0,002 0,002 0,00003 < L.O.D < L.O.D < L.O.D 5,35 5,42 5,39 0,05 33

33 3.2.2 Kommentr til kvntittive nlyser f tsker Der er påvist høje indhold f DEHP i to tsker (nr. 1-65, toilettske og 1-69, rygsæk) i koncentrtioner på hhv. 18 og 20. I en række tsker er der påvist DIBP, DBP og DEHP i mindre koncentrtioner, mindre end 0,06. To toilettsker (nr og 1-70) hr indhold f DEHP i koncentrtioner på hhv. 2 og 5. Der er ikke påvist BBP i nogen f tskerne over den ngivne detektionsgrænse på 0,001. I flere f tskerne er der påvist ndre ftlter, som er ngivet i Tel 3.5. Det er ikke i projektet undersøgt, om der er ndre ftlter i produkterne. Tel 3.5 Oversigt over ndre ftlter påvist i tsker Ftltforkortelse Nvn CAS-nr. Produktnr. Isoftlt Di-(2-ethylhexyl)-isoftlt , 1-67 DINP Di-isononylftlt Anlyser f svømmeudstyr Kvntittive nlyser f svømmeudstyr De udvlgte produkter til rug ved svømning estår f flere forskellige mteriler. Der er foretget en nlyse per produkt, og der er ved prøvetgningen lgt vægt på, t delprøven er udtget på steder f produktet, hvor der forventes hud- eller mundkontkt, hvilket fremgår f følgende oversigt: Svømmeriller/msker udtget delprøve f lød plst, som sikrer tæt kontkt mellem rillen/msken og huden. Svømmefødder udtget delprøve f indersiden f skodelen, og for en enkelt prøve er der yderligere udtget delprøve f rem g hæl. Svømmeælte udtget delprøve f den opskummede del. Snorkel udtget delprøve f mundstykke. Svømmevinger udtget delprøve f indersiden. Kvntittive nlyseresultter fremgår f Tel 3.6 og Tel 3.7. Resultterne er ngivet som enkeltestemmelser ( og ), gennemsnittet f doeltestemmelserne () og den eregnede stndrdfvigelse for doeltestemmelsen (). Resultter under detektionsgrænsen er ngivet som < L.O.D. Detektionsgrænserne er 10 mg/kg svrende til 0,001 (m/m). 34

34 Tel 3.6 Resultter f kvntittive nlyser i mg/kg, svømmeudstyr DIBP DBP BBP DEHP Produkt nr. Type 1-48 Svømmerille < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D Snorkel 9,9 10,3 10,1 0,3 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-50 Svømmefødder < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-53 Svømmerille < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-54 Svømmeælte < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-55 Svømmemske < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-56 Svømmerille < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-57 Snorkel < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-72 Svømmemske < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D 1-58 Svømmefødder < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* 1-73 Svømmevinger < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D Svømmefødder, < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* < L.O.D* rem 1-71 Svømmefødder, 62,7 64,3 63,5 1,1 < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D < L.O.D fod *Detektionsgrænsen, L.O.D. er hævet til < 50 35

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter med store overflder Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 108 2010 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Ftalater i plastsandaler

Ftalater i plastsandaler Ftlter i plstsndler Kthe Tønning, Bjørn Mlmgren-Hnsen, Ev Pedersen og Ev Jcosen Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 107 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1.

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Næringsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Udrejdet f: Toren Leth Pi Knuthsen Erik Huusfeldt Lrsen Institut for Fødevreundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN Indholdsfortegnelse Træprofil 4 SIDE ESLG IP nr. 61774 90 mm

Læs mere

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC 2015 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC Indholdsfortegnelse SIDE SCHÜCO LU INSIDE

Læs mere

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix Fejlforplntning Lndmålingens fejlteori Lektion 9 Repetition - Fejlforplntning Ksper K Berthelsen - kk@mthudk http://peoplemthudk/ kk/undervisning/lf11 Institut for Mtemtiske Fg Alorg Universitet Lndmåling

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97 Brug f regnerk til eregninger, sttistik og grfisk filning Exel 97 pril 2003 * St Om vurering f tlmterile sie 1 I Definitioner BLOK En eller flere eller eller rækker eller kolonner MARKER BLOK Peg på øverste

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer

Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer 18. Dnske Plnteværnskonference 2001 Rdrensning med og uden ukrudtshrvning i vintersæd om foråret i smspil med forskellige dyrkningsfktorer Row hoeing followed by weed hrrowing in winter cerels in spring

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgslyssystem Soltue 90 DS Dgslyssystem Instlltionsnvisninger 8 Reservdelslist * Antl Kuppel med Ryender 3000-teknik (). Stød-sorerende indvendig kuppel* 8 Tghætte

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH.

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH. Linjer på skift Nr. 15 Tegn B, BC, E, CD og CF, GH, GI. Tegn de to prllelle linjestykker, der kn tegnes til GH. c Hvd hedder de to linjestykker? d Tegn det vinkelrette linjestykke til GH, der endnu ikke

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR.

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. 013 NOVEMBER 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Tlf.: (+45) 98 35 15 00 - Fax (+45) 98 35 22 00 salg@ipabeslag.dk - www.ipabeslag.dk BESTILLINGSNR. MATR. C IPA NR. STÅL BESTILLINGSNR. MATR. IPA NR.

Tlf.: (+45) 98 35 15 00 - Fax (+45) 98 35 22 00 salg@ipabeslag.dk - www.ipabeslag.dk BESTILLINGSNR. MATR. C IPA NR. STÅL BESTILLINGSNR. MATR. IPA NR. ESLG 4-1 RENDEJERN ULTR KORT PLSTMO IP NR. MTR. UDEN SPEIFIKTION MM MM MM MTERILE MM ETEGNELSE VÆGT. KG / STK. 41102-07 41102 1 0 87 1 102 46 115,5 25 X 4 10" 4,5 0,22 41104 1 0 87 1 120 46 123 25 X 4

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Betydningen af gentagne pulse af lambda-cyhalothrin for (PESTPULS) Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 145, 2013

Betydningen af gentagne pulse af lambda-cyhalothrin for (PESTPULS) Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 145, 2013 Betydningen f gentgne pulse f lmbd-cyhlothrin for mkroinvertebrtfunen i vndløb (PESTPULS) Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 145, 2013 Titel: Betydningen f gentgne pulse f lmbdcyhlothrin for mkroinvertebrtfunen

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Implicit differentiation

Implicit differentiation Implicit differentition Implicit differentition Indhold. Implicit differentition.... Tngent til ellipse og hyperel... 3. Prisme i hovedstillingen...3 3. Teoretisk rgument for hovedstillingen...4 Ole Witt-Hnsen

Læs mere

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske - 8 - Appendi : Logistisk vækst og integrlregning. I forbindelse med eksponentielle vækstfunktioner er der tle om en vækstform, hvor funktionens væksthstighed er proportionl med den ktuelle funktionsværdi,

Læs mere

TopWing - varmeventilator TLHD

TopWing - varmeventilator TLHD TopWing - vrmeventiltor TLHD 1 TopWing vrmeventiltor TLHD TLHD en er ekstremt lydsvg og komineret med den trinløse regulering f omdrejningstllet stiller TopWing det væsentlige i forgrunden og lyden i ggrunden.

Læs mere

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DJF rpport Mrkbrug nr. 82 November 2002 Jordberbejdning i økologisk jordbrug pløjedybde og ikke-vendende jordløsning Soil tillge in orgnic frming ploughing depth nd non-inversion deep tillge Per Schjønning,

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup School of the Future : Gennemgriende energirenovering f Hedegårdsskolen i Bllerup Forfttere: Ove Mørck, Kirsten Engelund Thomsen, Birgit Elley Jørgensen c Cenergi Rådgivende Ingeniører, Herlev Hovedgde

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere