Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk."

Transkript

1 Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Rammerne: Regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk (GEIN) havde til formål at udvikle og facilitere et offentligt-privat netværk af energiaktører og interessenter på Bornholm mod en evt. dannelse af en klynge. Denne klynge skulle have til formål at bære Bornholms visioner på energiområdet igennem ved udvikling og demonstration af, hvordan et samfund kan gøre sig mindre sårbare overfor priser på fossile brændstoffer og samtidig bidrage til stabilisering af klimaforandringer. Projektets samlede budget var på ,50 kr.. Hele rammen er blevet udnyttet gennem perioden 1. januar 2009 og frem til 31. december Projektet blev af 3 omgange forlænget i alt et år for, at de sidste planlagte aktiviteter kunne afvikles. Undervejs blev projektet ændret radikalt på indholdssiden, mens formålet med projektet blev fastholdt. Det skyldtes især, at projektets projektleder og netværksfacilitator (Energikoordinator) opsagde sin stilling efter 1½ år. I stedet for at indsætte en ny fuldtidsprojektleder valgte styregruppen en anden tilgang med en mere flad hierarkisk struktur, hvor projektets partnere i højere grad blev ansvarlige for en række nye planlagte aktiviteter, som skulle bidrage til samarbejde mellem Bornholms energiaktører. Effektmål: 1. Projektet forventedes at generere 4 samarbejder internt i virk./inst./org. 2. Projektet forventedes at generere 11 samarbejder mellem virk/inst./org. 3. Projektet forventedes at foranledige at 6 virk./inst./org. udvikler/implementerer nye produkter og/eller processer 4. Projektet forventedes at foranledige at 6 virk./inst./org. styrker deres innovations kompetencer 5. Projektet forventedes endvidere at have en positiv miljøeffekt ved at spare tons CO2 og MW fra ikke-fornyelige ressourcer. Aktiviteterne: Følgende aktiviteter er blevet gennemført under dette projekt: 1. Facilitering af Energy Map for de virksomheder, som har ønsket at deltage Oprindeligt havde projektet en basisprofil på portalen EnergyMap. Partnervirksomheden BCB og Energikoordinatoren øgede Bornholms synlighed op til COP15 ved tilkøb af udstillingsprofilen. Dette også for at styrke fundamentet for EnergyToursBornholm. Det var tanken, at EnergyMap skulle fortsætte sin støttefunktion for EnergyTorusBornholm. Dog skulle virksomhederne selv skrive deres tekster, hvis de skulle opdateres. Energi Koordinatoren ville sørge for, at teksterne blev sendt til webmaster m.h.p. upload. Men der har ikke vist sig behov for redigering. Spørgsmålet er, om sitene og til stadighed fungerer efter hensigten, eller om det blot var aktuelt under COP15.

2 2. Arrangere Klima DM Der blev afholdt KlimaDM på Bornholm 15. maj 2009, hvor finalen blev koordineret med Danmarks Naturfredningsforenings klimakonference på Bornholm. På den måde fik vi lagt en event ind i DNs program og fik samlet pressen om begivenhederne. Bornholm, som havde status som en region i klimadm, har få indbyggere, og der blev gjort et særligt tiltag for at få folk til at melde sig til konkurrencen (breve til mulige deltagere og særlig annoncering på uddannelsessteder). Bornholm fik landets højeste score i deltagere/indbygger, fandt tre gode finalister til DM finalen den 12. juni 2009 og løb med danmarksmesterskabet i kategorien handling med idéen om et rollespil for børn ved navn Agenda-byen udviklet af Thorbjørn Stenholm, Søren Vinding, Pelle Klit Christensen og Birgitte Clausen. 3. Abonnere på det landsdækkende Energy Tours-netværk og faciliteret de lokale aktører, som har ønsket at deltage Partnervirksomheden BCB har udviklet et katalog for EnergytoursBornholm, som stilmæssigt passer ind i de andre brochures layout. EnergyToursBornholm blev kun direkte finansieret gennem projektet i Koordinatoren har dog kunnet facilitere netværket fra tid til anden. Og BCB har naturligt overtaget den daglige styring af EnergyTours m.h.p. at lande det i projektet Convention bureau Bornholm. 4. Deltage med oplæg om energisamarbejde til diverse Energy Tours besøg på Bornholm samt diverse afholdte internationale konferencer / workhops Der har løbende været holdt oplæg til mini-konferencer, møder og modtagelse af interesserede gæster fra andre dele af Danmark og verden. 5. Facilitere Klimakommisionens arrangement på øen Der har været afholdt et koordinerende og oplysende møde med klimakommissionen, og klimakommissionens konference (afholdt i 11 byer i landet) blev afholdt 10. september 2009 på Bornholm. Der var indbudt 50 personer (lokale erhvervsfolk med tilknytning til energi og/eller politik og uddannelse.) Konferencen videregav deres forslag til Klimakommissionen, og der blev fulgt op på klimakommissionens konference på Bornholm ved et møde i energistyrelsen. Her blev landets bidrag vendt og debatteret grundigt. Der blev hovedsageligt fokuseret på barrierer for udbredelse af løsninger, der kan fortrænge fossile brændstoffer. Et eksempel herpå er fx forslaget om månedsafregning af solcelle strøm i stedet for årsafregning. Klimakommissionens færdige forslag vil foreligge til september. 6. Deltage i COP15-udstillingen i Forum og facilitere de aktører, som har ønsket at deltage i Bright Green Island-standen Bornholms stand på udstillingen den december 2009 blev koordineret af partnervirksomheden BCB i projektet Kommercialisering af know how på energiområdet. Forum blev besøgt af ca personer under COP 15. Alle deltagere i standen var glade for et stort fremmøde, og der var positiv respons fra de mange gæster. De udviklede materialer: EnergyTours kataloget og energistrategierne blev delt ud til interesserede personer. 7. Udarbejde energibalancer for Bornholm for 2008 Energibalancen for 2008 blev opgjort og anvendt i Transplan projektet. Resultatet viser en øget anvendelse af lokale vedvarende energiressourcer til fordel for fossile brændsler. De store tiltag som fjernvarme i Åkirkeby og Hasle er ikke fuldt implementeret i tallene. (Hasle begyndte produktionen i efteråret 2008 og har fortrængt ganske lidt olie).

3 8. Udviklet en supplerende energistrategi og faciliteret, at Bornholms 1. generation af energistrategier blev trykt efter en særlig udviklet designskabelon Energikoordinatoren udviklede en energistrategi, som blev vedtaget af vækstforum og afstemt med interesserne i energiklyngen og Bornholms master brand, Bright Green Island. Vækstforums energistrategi er erhvervsrettet og supplerer desuden Bornholms Regionskommunes Energistrategi 2025 og regeringens erhvervsklimastrategi. Energistrategierne (den kommunale og vækstforums) blev desuden oversat til engelsk, og i samarbejde med Business Center Bornholm blev et layout udviklet, som passede ind i master brandet, Bright Green Island og den markedsføringsplatform, der blev udviklet i forbindelse med COP15 og Dansk Industris udstilling i Forum den 11. og 12. december Strategierne i nyt layout er først og fremmest produceret med henblik på COP15 og som bidrag til EnergyTours. 9. Koordinering i forhold til- og lejlighedsvis facilitering af energinetværk, som ellers er aftalt primært varetages under projekterne Bright Green Test Island (BGTI) og klyngeudviklingsprojekterne Det har været en meget dynamisk proces, der har bølget frem og tilbage. Energikoordinatoren har gjort utallige forsøg på at samle en energiklynge, som der kun til dels har vist sig interesse for. Det vurderes, at det bl.a. har hængt sammen med, at der har været mange om budet, da der dels samtidig har været igangsat et klyngeprojekt. Dels har der været interesse fra erhvervslivet om at iværksætte eget samarbejdsprojekt (BGTI). Det har taget noget tid at finde den rette balance. Da tilgangen i projektet midtvejs blev markant ændret blev samarbejdsklimaet også mindre konfliktfyldt. Prisen har været færre styregruppemøder, men til gengæld er der blevet gennemført mange aktiviteter med gode samarbejder mellem færre parter. 10. Projektledelse af el-bil projekt i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommunes elbilprojekt blev projektledt af Regionskommunen frem til 1. jan gennem dette projekt. El-bil projektet har også rapporteret til Energistyrelsen, da indkøbet af bilerne er støttet der igennem. Elbilerne har stort set levet op til den opgivne ydeevne, dog har det direkte indkøb af 3 elbiler fra leverandør i Italien og deraf lang transportvej af reservedele og afklaring af garantiforhold, vanskeliggjort det at holde 3 biler kørende samtidigt. Kommunens 3 indkøbte elbiler har i lange perioder været groundet p.g.a. tekniske vanskeligheder. Årsagerne har bl.a. været en defekt INVERTER, en defekt DC/DC (fordeler strøm fra batteripakke til 12 v. batteri) samt fejl på batteripakken. Der er i BRK generelt ikke tilfredshed med bilernes servicering og drift, men gennem projektledelsen fås nogle uvurderlige erfaringer om indkøbsaftaler og elbilers nuværende rækkevidder i forhold til kommunens kørselsbehov. El-bilerne blev i øvrigt under Folkemødet 2011 på Bornholm brugt til VIP-transport herunder Indenrigs- og sundhedsministeren, Borgmesteren samt formanden for Danmarks Vækstråd 11. Afvikling af underprojektet borgernes el-bil-test CoosEV Der er endvidere blevet kørt et forsøg, hvor 20 bornholmske familier har kunnet låne en elbil i 3 mdr. De 20 familier blev valgt ud på baggrund af deres bopæl (fordelt på hele øen), alder, stilling etc. (187 familier havde søgt). Der har været monteret dataloggere i bilerne, der har bl.a. været aflæst forbrugsmønstre, hastighed, lade intensitet mv. Disse data skulle gøre det muligt at sammenligne med tilsvarende projekter i andre dele af landet, for på den måde at se, om/hvordan Bornholm skiller sig ud. Aktiviteten betegnes som en succes, hvor især de første 10 familier har været meget positive, og alle familier ville gerne udskifte en af familiens biler med en elbil, hvis prisen for en elbil var lavere. Men ingen ville af samme årsag udskifte deres bil på nuværende tidspunkt. Afrapportering af aktiviteten kan rekvireres.

4 12. Analyse af øens biomassepotentiale Der er blevet udarbejdet en rapport, som bl.a. viser, hvad Bornholms potentielle biomasse ressource er for skovarealerne, til at supplere de oplysninger vi har for landbrugsarealerne. Konklusionen er, at der akkurat er et tilstrækkeligt stort biomassepotentiale til at gennemføre en selvforsyning på energiområdet, hvis der kan sparres tilstrækkeligt på energiforbruget, og hvis ressourcen forvaltes rigtigt. Biomasse rapporten kan rekvireres. 13. Udarbejdelse af energibalancer for Bornholm for 2010 Energibalancen for 2010 blev opgjort. Resultatet viser en øget anvendelse af lokale vedvarende energiressourcer til fordel for fossile brændsler. De store tiltag som fjernvarme i Åkirkeby og Hasle samt mere vindenergi og energi fra biogas er de primære årsager. Dog steg mængden af fossile brændstoffer også, især p.g.a. mange ekstraordinære aktiviteter på Østkraft. Metoden bag energibalancen kan evt. anvendes i et fremtidigt testlaboratorium som model eller energimålepind for energiforbrug i et mindre samfund. Noget af dette arbejde er båret over i BGTI-samfundsmodellen, hvor data herfra er udleveret til BGTI-projektet. 14. Udarbejdelse af en hvidbog om Bornholms energistrategi med anbefalinger til en revideret udgave øens energistrategi På baggrund af energibalancerne for 2005 og 2010 har der kunnet spores en udvikling, som har kunnet holdes op i mod den energistrategi, der blev udarbejdet i Denne er blevet analyseret og evalueret med henblik på at kunne give en række anbefalinger til justeringer i en revideret energistrategi. Dette er samlet i en hvidbog. De primære anbefalinger går på at fortsætte i samme spor men i et højere tempo. D.v.s. at der fortsat skal implementeres fjernvarme i bysamfund, hvor det kan betale sig, at der skal gøres noget ved opvarmede huses klimaskærm, at der skal findes en bedre løsning for opvarmning af Rønne, og at der skal ske noget drastisk på transportområdet med bl.a. implementering af mange flere el-biler. Hvidbog kan rekvireres. 15. Analyse af mulighederne for et solkraftværk Mulighederne for at lave et stort fælles solcelleanlæg, ligesom man kender det fra vindmøllelaug er blevet undersøgt. Hovedkonklusionen er, at der ikke vil kunne opnås rentabilitet i anlægget pga. de afregnings- og tilskudsmodeller, der pt eksisterer. I en evt. kommende fase af PV Island Bornholm vil arbejdet med at få etableret et stort solcelleanlæg på Bornholm blive forsat. På trods for den manglende succes i form af et større anlæg på minimum 500 kw, så er det i forbindelse med aktiviteten alligevel lykkedes at få etableret flere store anlæg, der er større end de mere udbredte husstandsanlæg. Resultatet af undersøgelsen kan rekvireres. 16. Analyse af muligheder for udbygning af landbaseret vindenergi og bistand til en planproces herfor Screening af en række identificerede potentielle vindmølleområder indeholdende landskabets visuelle egnethed, mulig produktion fra området i forhold til de mulige møllestørrelser, det mulige antal møller, de mulige opstillingsmønstre på de enkelte arealer, samt mulige konflikter med diverse blødere beskyttelseshensyn. På baggrund heraf blev der udarbejdet et debatoplæg med henblik på et decideret temaanlæg. Der blev også afholdt et debatmøde. Resultatet er, at kommunalbestyrelsen har fået et kvalificeret grundlag at arbejde videre med. 17. Forundersøgelse af geotermi Der er udarbejdet en endelig rapport fra GEUS, der beskriver mulighederne for et geotermisk anlæg på Bornholm. Konklusionerne indikerer, at der muligvis kan etableres et geotermisk anlæg

5 på Bornholm, men der er stor usikkerhed om rentabiliteten, og der kræves en meget stor investering for at få en mere sikker viden om et evt. anlægs økonomi. Resultatet af undersøgelsen kan rekvireres. 18. Gennemførelse af en fælles energistand på folkemødet 2011 Oprindeligt var der på Folkemødet planlagt en seance med ressourcepersoner inden for klima- og energidebatten, men det måtte desværre aflyses, da flere af de ønskede deltagere ikke kunne komme til Bornholm under Folkemødet. Som erstatning herfor har der efterfølgende været arrangeret et par seminarer. Senest den 21. dec. 2011, hvor bl.a. Anders Dyrelund, markedschef Energi fra Rambøll, fortalte om energiplanlægning baseret på rapporterne Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen og Varmeplan Danmark Seminaret blev afrundet af en diskussion, hvor deltagerne diskuterede muligheden for at forsætte omstillingen af energiforbrug og produktion på Bornholm til vedvarende energi. Samlet afrapportering af Folkemødeaktiviteten kan rekvireres. Resultaterne af aktiviteterne er afrapporteret løbende til Erhvervs og Byggestyrelsen i forbindelse med halvårs afrapporteringerne. Evalueringsmetode: Alle 10 netværksdeltagere og partnere er blevet kontaktet pr tlf. og stillet de samme spørgsmål (spørgeskema er vedhæftet), hvorefter der kan konkluderes på nedenstående resultater under udbytte. Spørgeskemaet har dels søgt svar på de opstillede effektmål, dels har det været forsøgt kortlagt energiaktørernes (eksemplificeret ved projektets 10 netværksdeltagere og partnere) kendskabsniveau til 17 projekter indenfor energiområdet på Bornholm. Dette skal bidrage til et pejlemærke om, hvorvidt det er lykkedes at få energiaktørerne til at informere og involvere hinanden i samarbejder på kryds og tværs. Udbyttet: I forhold til de opstillede effektmål har projektet genereret følgende resultater: 1. Projektet genererede 12 nye samarbejder internt i 7 virk./inst./org. 2. Projektet genererede 35 nye samarbejder mellem 8 virk/inst./org. 3. Projektet foranledigede at 8 virk./inst./org. udviklede/implementerede 11 nye produkter og/eller processer 4. Projektet foranledigede at 9 virk./inst./org. styrkede deres innovations kompetencer 5. Vedr. en mulig positiv miljøeffekt har det vist sig vanskeligt at måle nøje af 2 grunde. Dels kan det være vanskeligt at isolere projektets påvirkning i MW eller tons CO2 fra andre øvrige faktorer som også kan påvirke øens CO2 udledning og energiforbrug, dels har det datamæssigt vist sig vanskeligt at arbejde med 2010-data da det var et meget unormalt år med 2 hårde vintre, en meget varm sommer og med helt ekstraordinære mange aktiviteter på Østkraft som alle har påvirket CO2 udledningen i negativ retning. Men det er ikke sandsynligt at projektets aktiviteter har påvirket CO2 udledningen i særlig negativ retning. Tværtimod. Dog forventes aktiviteternes langsigtede effekt (outcome) først at slå igennem om 2-10 år Herudover mener 5 ud af 10 adspurgte virk./inst./org., at projektet har bidraget til vækst i deres virksomhed trods en recession på samfundsniveau.

6 Udvikling hos deltagende virksomheder ja nej styrket innovationskonpetence vækstet I forhold til de adspurgte energiaktørers kendskabsniveau til 17 udvalgte aktiviteter på energiområdet indenfor de seneste 3-4 år ses af nedenstående diagram, at kendskabsniveauet er ret højt. Akkumuleret set (orange + gul + grøn) har aktørerne viden i mere eller mindre grad om 90 % af de 17 udvalgte projekter indenfor energiområdet på Bornholm. I over halvdelen af projekterne er de adspurgte energiaktører direkte involveret i de nævnte projekter (grøn). Dette sammenholdt med en viden om, at der i andet regi (BGTI) arbejdes mere intensivt med at indgå mere forpligtende samarbejder mellem nogle af Bornholms hovedaktører på energiområdet, kan pege på, at projektets formål er godt på vej til at blive indfriet. Dette understøttes af, at mange af projektets aktiviteter har givet anledning til nogle fælles samarbejdsemner.

7 Forankringen: Projektet har kørt på en flerstreget strategi: 1. Dels at varetage et minimum af markedsføring af Bornholm og de bornholmske potentialer inden for energiområdet i forbindelse med Klimatopmødet COP Dels at kitte de mange aktører på energiområdet på Bornholm sammen både ved at iværksætte en række fælles aktiviteter og ved at fastlægge en energistrategi til at danne rammen om øens energiaktiviteter. Vedr. den første del er det selvindlysende, at i kraft af, at et topmøde er en engangsforestilling, så er der ikke yderligere behov for at videreføre den aktivitet. Dog i det videre arbejde med markedsføring af Bornholm med bl.a. grøn energi som omdrejningspunkt, er det blevet forankret flere steder. Det er især hos Business Center Bornholm, at der gennem udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum, er allokeret ressourcer til markedsføring. Hos de øvrige aktører er det primært markedsføring ved eksemplets magt gennem grøn energi projekter. Her kan b.la. nævnes EcoGrid hos Østkraft og projektet omkring BGTI-samarbejdet styret af Væksthus Hovedstadsregionen. Dette projekts rolle har primært været opstarten til de aktiviteter, som nu kører i andre regi. Vedr. den anden del ses det, at samarbejdet mellem øens energiaktører fungerer. Bl.a. projektet her har i startfasen været noget aktørerne kunne mødes om og udvikle nye samarbejder i. Dog har det med projektets begrænsede ressourcer ikke været muligt, at facilitere alle nye samarbejdsaktiviteter og de mest flyvefærdige projekter er derfor udviklet som nye selvstændige projekter, som kører videre i eget regi. Her tænkes igen især på BGTI-samarbejdet. Projektet her har i stedet koncentreret sig om at facilitere mindre aktiviteter, som har kunnet afsluttes indenfor projektets levetid, men som har understøttet samarbejdskulturen energiaktørerne imellem. Det gælder især aktiviteterne omkring de to elbils-aktiviteter, analyser om solenergi, geotermi og vindkraft samt gennemførelse af en energistand under Folkemødet Omkring sidstnævnte aktivitet fandt aktørerne selv ud af at gentage aktiviteten til Folkemødet 2012 uden projektets involvering, og der arbejdes på noget tilsvarende til Folkemødet Omkring det energistrategiske område har projektet understøttet det opstartende arbejde omkring monitorering og yderligere kvalificering af de strategiske mål og midler samt det indledende arbejde til en ny revideret energistrategi. Om arbejdet fortsættes beror på en prioritering hos Bornholms Regionskommune, såvel politisk som administrativt, men opgaven er pt ikke budgetsat.

8 Bilag 1 Spørgeskema Virksomhedsnavn: 1. Er der de seneste 3 år opstået nye samarbejder internt i din virksomhed? 2. Er der de seneste 3 år opstået nye samarbejder til andre virksomheder, institutioner eller organisationer? 3. Er der i virksomheden udviklet nye produkter eller processer indenfor de seneste 3 år? 4. Er din virksomheds innovationskompetence blevet styrket indenfor de seneste 3 år? 5. Har din virksomhed vækstet de seneste 3 år enten i indtjening eller i antal ansatte?

9 6. I hvilken grad kender du til de energiaktiviteter, der er eller har været på Bornholm de seneste 3 år? Powerlap Ecogrid Transplan Klima DM Bornbiofuel CooseEV Grønt teknologi univers klyngeudvikling Energy Tours BGTI Energitelt på folkemøde 2011 Udvikling af grønt byggeri ved spinn-off og uddannelse Geothermi Energy Map COP15 udstilling Green Solution House PV-Island Fjernvarmeudbygning i Hasle, Balka, Åkirkeby og Østerlars Jeg kender ikke projektet Jeg har hørt om projektet Jeg har kendskab til projektet Jeg er inddraget i projektet 7. Er der i din virksomhed foretaget andre aktiviteter de seneste 3 år, som ikke er blevet nævnt, som kan bidrage til eller demonstrere, at et samfund kan udfase fossile brændstoffer?

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler på Bornholms - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Projekt elbilforsøg på Bornholm 2009-2012 Tilskudsrunde

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Hvidbog. Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi. 1: Mål og Baggrund... 2. 2: Nøgletal... 5

Hvidbog. Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi. 1: Mål og Baggrund... 2. 2: Nøgletal... 5 Hvidbog Arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi 1: Mål og Baggrund... 2 2: Nøgletal... 5 3: Revidering af Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm... 7 3.1: Mere og renere fjernvarme... 8 3.2:

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Status på Bright Green Island-strategien 2014

Status på Bright Green Island-strategien 2014 Status på Bright Green Island-strategien 2014 Rød=ikke implementeret Gul=delvis implementeret Lysegrøn=implementeret med plads til forbedringer Mørkegrøn=implementeret, evt. i modificeret form Indsats

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Alumnedag 2009 Syddansk Universitet Chefkonsulent Flemming Nissen (SDU) Indhold Det fossiltbaserede energisystem Det kernekraftbaserede energisystem Det VE-baserede

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Nyhedsbrev Godt nytår! For Energiplan Fyn blev 2014 et spændende år. Et år fyldt med udfordringer, fra den spæde opstart i Januar og frem til nu. Vi kan

Læs mere

Beretning 2009. Produktion

Beretning 2009. Produktion Beretning 2009 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm.

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm. Projektplan for Bornholms fremtid Formål Formålet med projektet Bornholms fremtid er at udarbejde et fælles, anerkendt dialogværktøj, som politik- og strategiudviklingen kan tage udgangspunkt i, i Bornholms

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere