En forhandlet løsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En forhandlet løsning"

Transkript

1 En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING

2

3 Appendiks 5

4 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme Kommune 1. Oversigt over grundsalg og priser de senere år? 2. Overvejelser om grundpriser i almindelighed i kommunen: Har kommunen et ansvar? 3. Salgsmetoder for kommunale grunde: Auktion Fast udbud Begrænset udbud?? 4. Cases på specifik prisdannelse på kommunalt ejede grunde 5. Er der kommunaløkonomiske rutiner (provenu, konsekvenser for institutioner mv.), der bruges ved overvejelser om grundsalg? 6. Overvejelser om andre bebyggelsesformer end traditionelle ejerboliger? 7. Har kommunen en bolig-/byggepolitik? 8. Hvorledes giver forskellige aktørers interesser i priser sig udtryk? Borgmester Andre byrådsmedlemmer Developere m.fl. Naboforhold Nabokommuner 9. Politisk opposition til sager inden for de seneste år? 10. Opfattelser af effekter af lille udbud/høje grundpriser (se projektbeskrivelse tema 3) 11. Hvad betyder strukturreformen?

5 APPENDIKS 7 Bilag 2: Data casekommuner Bemærk: Tallene skal illustrere, hvordan kommunerne så ud under undersøgelsesperioden, og der er derfor valgt tal fra før implementeringen af strukturreformen. MM Årslev Maribo Hørsholm Hillerød Helsingør Græsted-Gilleleje Frederikssund Rødovre Høje Taastrup Figur 1 Kilde: Danmarks Statistik. MM Frederikssund Græsted- Gilleleje Helsingør Hillerød Høje- Taastrup Hørsholm Maribo Årslev Areal (km 2 ) 40,8 134,2 121,6 132,8 78,4 31,4 154,0 74,4 Befolkning (1. januar ) Befolkningstilvækst (pct.) Befolkningstæthed (indb./km 2 i 2006) Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse 2006 (pct.) Andel udpendlere 2005 (pct.) Andel indpendlere 2005 (pct.) Andel ejerboliger 2006 (pct.) Andel almennyttige boliger 2006 (pct.) 7,2 1,6 3,1 4,5 0,7 2,8-1,2 6, ,7 85,2 95,8 93,2 96,4 98,0 77,1 78,3 59,8 57,6 45,4 52,8 65,0 71,8 46,6 64,5 53,0 32,1 28,4 62,5 73,6 67,8 43,7 53,0 59,4 73,8 51,1 56,0 56,4 62,9 56,3 72,7 23,1 4, ,3 28,6 18,8 6,5 7,2 Figur 2 Kilde: Danmarks Statistik.

6 8 APPENDIKS Bilag 3. Spørgeramme Developere 1. Opkøb af jord: Hvilke områder af landet arbejder man med? Hvordan spottes udviklingstendenserne? Hvilken tidshorisont arbejdes der med? Ejendomsmæglernes rolle i prisfastsættelsen Proces 2. Kalkuler : Hvordan regnes der baglæns? Er der en minimums projektsum? Hvor ligger værditilvæksten? 3. Samarbejde med kommuner: Kommunale overvejelse og incitamenter Politikere Embedsmænd Borgere Udbudsrunder Lokalplaner 4. Samarbejder med andre developere Erfaring med partnerskaber 5. Generelt: Barrierer for udbuddet af byggegrunde Opfattelser af effekter af lille udbud/høje grundpriser Hvad betyder strukturreformen?

7 APPENDIKS 9 Bilag 4: Metode for databearbejdning af de offentlige vurderinger Ejendommen er et aftryk af det individuelle rum for menneskelig aktivitet i det fysiske miljø. På ejendommen udspiller der sig sociologiske, produktionsmæssige og økonomiske processer i et tæt samspil med naturgrundlaget samt de sociale og samfundsmæssige omgivelser. Ejendommen er ikke nogen statisk størrelse, men påvirkes af dynamiske processer i og omkring ejendommen. I dette individuelle rum på ejendommen sker der ændringer i størrelsen af ejendommen og udnyttelsen af denne som følge af individuelle forhold og foretagsomhed. Ændringer, der ofte vil udkrystallisere sig i fastsættelsen af værdien. Ejendomsværdien har ikke i sig selv nogen eksplicit forklarende kraft, men ejendommen er et billede på noget, og ved at aflæse og afkode udviklingen i forskellige forhold i en særlig sammenhæng, eller diskurs, kan sådanne forhold fortolkes og forstås. Betydningen ligger derfor heller ikke i selve ejendomsdataenes visualisering, men i fortolkningen af dens forskellige udtryk. Ejendomsdatabegrebet dækker over den intuitive opfattelse af vore juridiske og fysiske omgivelser, som forvaltes af samfundet. Begreber som ejendomsret, skel, landbrugsejendomme, tinglysning, bygninger, det åbne land, lokalplaner m.m., er en del af dette område, og ejendomsdata er de data, der hører området til. Almindeligvis kan området afgrænses ved de data, der systematisk registreres og finder anvendelse ved den offentlige forvaltning. Selve begrebet ejendomsinformation dækker over information om forskellige aspekter af en ejendoms: Beliggenhed Besiddelse Benyttelse og bebyggelse Beskyttelse og bevaring Beskatning Belåning Den type af ejendomsinformation, der gøres anvendelse af her, er data, der knytter sig til ejendommens beskatning samt ejendommens beliggenhed. Ejendomsstam- (ESR) og vurderingsregistrene (Statens salgs- og vurderingsregister SVUR) der knytter sig til beskatningen, dækkes principielt af Justitsministeriets ressortområde. SKAT har en omfattende samling af registre, der anvendes til opkrævning af skatter og afgifter, og SVUR er blot et af disse. SKAT har ansvaret for registret. En del af oplysningerne i SVUR stammer fra oplysninger i ESR og Bolig- og Bygningsreistret (BBR). Oplysningerne bruges primært i forbindelse med den statslige del af vurderingen af fast ejendom. I modsætning til den samlede faste ejendom der registreringsenheden i Matriklen, er det den såkaldte vurderingsejendom der er registreringsenheden i ESR og dermed i SVUR. Beskatningen af fast ejendom føder en række data. Disse data bliver her forædlet med henblik på at gøre dem anvendelige ved at generalisere til et højere niveau. Empirifeltet for projektets undersøgelser udgøres af data om ejendommes geografiske lokalisering samt oplysninger om disses offentlige ejendomsog grundvurdering.

8 10 APPENDIKS En vurderingsejendom kan bestå af: Samlet fast ejendom Umatrikuleret ejendom Ejerlejlighed Bygning på lejet grund Bygning på søterritoriet Fraskilt andel i fælleslod Arealer, der tilhører samme ejer og udgør én driftsenhed, registreres som en vurderingsejendom. Identifikationen er et ejendomsnummer. I udtrækket, der er anvendt i analysen, kan det ikke lade sig gøre at opdele vurderingsejendommen i de forskellige typer, hvilket dog ingen praktisk betydning har, da værdierne næsten udelukkende falder i kategorien samlet fast ejendom. Ved vurderingen ansætter told- og skatteforvaltningen en grundværdi for alle vurderingspligtige ejendomme bortset fra bygninger på fremmed grund. Den selvstændige grundværdiansættelse blev indført i 1915 i forbindelse med en ændring af ejendomsskyldloven af Ved grundværdien forstås værdien af grunden (med grundforbedringer) i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse, jf. VUL 13, stk. 1. Ved ansættelsen af grundværdien udøves der et skøn over værdien af grunden i ubebygget stand, dvs. at grundværdien skal ansættes til, hvad grunden er værd i ubebygget stand med de faktisk foreliggende omgivelser. For bebyggede ejendommes vedkommende er grundværdien en fiktiv værdi, fordi grunden ikke uden videre lader sig sælge i ubebygget stand. Er grunden ikke bebygget, er grundværdien og ejendomsværdien normalt den samme. Beliggenheden er den vigtigste prisdannende enkeltfaktor. For landbrugsjords vedkommende ses der bort fra jordens aktuelle driftstilstand, når grundværdien skal ansættes. Derimod tillægges driftstilstanden betydning for ejendomsværdien. Principperne for ejendomsvurderingen er nedfældet i loven om vurdering af landets faste ejendomme (VUL). Den offentlige ejendomsvurdering er grundlag for beskatning efter den kommunale ejendomsskattelov og efter ejendomsværdiskatteloven. Den offentlige ejendomsvurdering anvendes herudover i en lang række andre skatte- og afgiftsmæssige sammenhænge. Efter VUL 1 skal der finde almindelig vurdering sted hvert andet år. Ejerboliger vurderes i ulige år. Andre ejendomme vurderes i lige år. Ejendomsvurderingen foretages af told- og skatteforvaltningen, og som ejendomsværdi ansættes værdien af den faste ejendom i dens helhed. Den offentlige ejendomsvurdering skal udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel under den forudsætning, at købesummen erlægges kontant. Ved de almindelige vurderinger er det ejendommens faktiske og retlige tilstand på vurderingstidspunktet, der lægges til grund ved ansættelsen. Vurderingspligten efter VUL 1 omfatter som udgangspunkt alle landets faste ejendomme, dog undtaget: Kirker og kirkegårde Offentlige torve, gader, veje og parkanlæg Befæstningsanlæg Fyranlæg Jernbaneanlæg, havne-, kanal- og lufthavnsanlæg Københavns Frihavn Private gader og veje forbigås i praksis ved vurderingen, når arealet er umatrikuleret og ifølge servitut eller anden regulering udelukkende er til brug for offentlig færdsel.

9 APPENDIKS 11 De anvendte ejendomsdata kan i princippet repræsenteres som et adressepunkt, hvorved det er muligt at vise information om hver eneste ejendom i Danmark. Problemet er naturligvis, at det ikke er muligt meningsfyldt at vise de ca. to mio.er punkter med tilhørende information på en gang. Denne kompleksitet konstituerer en grundlæggende udfordring for enhver digital repræsentation. Enhver praktisk GIS-anvendelse må derfor gøre brug af generalisering, approksimation eller andre teknikker for at skabe et udtryk, der kan afkodes. Ved de fleste kort er det valgt at anvende kommunerne fra før den seneste strukturreform, som objekt for visualiseringen, da det vurderes at det er muligt at skelne disse meningsfyldt. Ovenpå er dog tegnet de nye kommuner og regioner med en optrukket farve for derved bedre at kunne orientere sig til de nutidige administrative forhold i disse kort. Informationen fra databaserne er aggregeret på kommuneniveauet, og der er medtaget den nødvendige information, herunder information om, i hvilken kommune ejendommen var beliggende før strukturreformen. Dette er metoden bag de første kort og analyser. Men i og med databaserne indeholder information om den præcise geografiske stedfæstelse, er det dog også muligt at lave analyser med en anden rumlig afgrænsning end kommunerne. Det er dette forhold, der er gjort anvendelse af i de afsluttende analyser i undersøgelsen. For at kunne foretage denne præcise stedfæstelse, er det dog nødvendigt med et par yderligere forudsætninger. Ejendomme, der eksisterede i 1993, kan være nedlagte i dag, samt ejendomme, der eksisterer i dag, kan være opstået siden Derfor kan analyserne foretages på flere måder. I denne undersøgelse er det væsentligt at fokusere på en udvikling, og derfor ses der i den ene del på prisudviklingen i de ejendomme, der eksisterede både i 1993 og 2008, og i den anden del drejes fokus over imod de ejendomme, der er opstået siden Der er dermed tale om to ganske forskellige udviklingsparametre, en udviklingsorienteret samt en vækstorienteret. Disse to analyser foretages både på den samlede ejendomsværdi og på den udskilte grundvurdering. I praksis anvendes et officielt adressetema hvor hver adresse er repræsenteret. Dette betyder, at et en ejendom, f.eks. større udlejningsejendomme, kan være repræsenteret med mange adresser. En del af analysen går derfor ud på at få reduceret disse på en måde, så hver ejendom kun optræder en gang i selve kortet, hvorpå der så efterfølgende kan kobles oplysninger fra vurderingsfastsættelsen. Ud over den nominelle udvikling i vurderingen, beregnes også den procentuelle udvikling. Derefter foretages en overførsel af de pågældende værdier til kvadratiske celler. Hvis det er en procentuel udvikling, der overføres, beregnes gennemsnittet af de enkelte værdier, hvorimod den samlede værdistigning eller værdi overføres som en summering. Dette er beskrevet i den enkelte analyse.

10 12 APPENDIKS Bilag 5: Offentlige vurderinger Dette bilag er udarbejdet af Jan Kloster Staunstrup, videnskabelig assistent ved Institut for Geoinformatik og Arealforvaltning, Aalborg Universitet.

11 APPENDIKS 13

12 14 APPENDIKS

13 APPENDIKS 15

14 16 APPENDIKS Den gennemsnitlige offentlige ejendomsvurdering i kommunerne for 1993 i Danmark Læsø Trundholm Gørlev Nykøbing-Rørvig Sydfalster Marstal Samsø Thyholm Nr. Djurs Holmsland Fanø Ærøskøbing Højer Thyborøn Sundsøre Bjergsted Hadsund Sydlangeland Allinge-Gudhjem Pandrup Dragsholm Jægerspris Ebeltoft Tranekær Neksø Hasle Sejlfl od Blaabjerg Sydthy Rudbjerg Farsø Møn Ravnsborg Egvad Roughsø Hanstholm Åkirkeby Skærbæk Spøttrup Otterup Hals Ulfborg. Vemb Ejby Holeby Bramsnæs Blåvandshuk Ullerslev Gilleleje Sydals Løkken. Vrå Broager Bogense Frederiksværk Løgstør Hundested Vinderup Sallingsund Christiansfeld Karup Rønde Fjerritslev Bredebro Nr. Rangstrup Møldrup Skibby Nørhald Fjends Langebæk Hvorslev Stubbekøbing Brørup Vissenbjerg Nr. Alslev Lundtoft Egebjerg Haarby Juelsminde Hirtshals Holsted Helsingør Gudme Morsø Ølgod Tommerup Dronninglund Aabybro Videbæk Ørbæk Dianalund Stenlille Purhus Løgumkloster Tørring-Uldum Årup Nysted Tinglev Kjellerup Lemvig Ryslinge Aalestrup Broby Sindal Assens Sæby Arden Gram Egtved Give Midtdjurs Faaborg Gjern Præstø Kerteminde Sønderhald Nr. Aaby Nibe Årslev Helle Skjern Glamsbjerg Mariager Augustenborg Maribo Åskov Hvidebæk Vordingborg Thisted Bramming Bov Børkop Langå Munkebo Sakskøbing Brovst Trehøje Søndersø Fuglebjerg Brande Rødding Tjele Rosenholm Højreby Rødekro Skørping Struer Ribe Rønnede

15 APPENDIKS 17 Brædstrup Middelfart Ringkøbing Nørre. Snede Skagen Vojens Sundeved Lunderskov Aars Langeskov Suså Rødby Fladså Gedved Skælskør Nakskov Nørager Hedensted Avlum. Haderup Svinninge Vallø Odder Jelling Jernløse Støvring Ikast Grindsted Tønder Bjerringbro Brønderslev Høng Vejen Holmegaard Ry Stevns Nordborg Galten Tornved Vamdrup Hashøj Gråsten Ringe Varde Grenaa Korsør Rønne Hadsten Fakse Them Skive Horsens Frederikshavn Nykøbing F Gundsø Svendborg Nyborg Kalundborg Hammel Tølløse Hørning Ølstykke Herning Hinnerup Skovbo Haderslev Næstved Skanderborg Hobro Lejre Haslev Sorø Hjørring Holbæk Skævinge Hvalsø Slangerup Viborg Ramsø Slagelse Randers Solrød Ledøje. Smørum Kolding Dragør Fredericia Rudkøbing Ringsted Silkeborg Stenløse Holstebro Fredensborg Odense Aalborg Aabenraa Vallensbæk Esbjerg Helsinge Sønderborg Vejle Greve Køge Allerød Billund Rødovre Gentofte Frederikssund Karlebo Hillerød Søllerød Roskilde Tårnby Birkerød Lyngby. Tårbæk Værløse Århus Frederiksberg Høje. Taastrup Ishøj Gladsaxe Farum Hvidovre Herlev Hørsholm Ballerup Glostrup København Brøndby Albertslund

16 18 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den gennemsnitlige offentlige ejendomsvurdering i kommunerne for 2006 i Danmark Læsø Thyborøn Thyholm Brovst Sejlfl od Holmsland Sundsøre Rudbjerg Samsø Sydlangeland Egvad Hals Hadsund Højer Bjergsted Trundholm Nr. Djurs Sallingsund Farsø Hanstholm Sydthy Tranekær Sydfalster Rudkøbing Hirtshals Gørlev Fanø Fjerritslev Broager Sæby Sydals Spøttrup Pandrup Rødby Løkken-Vrå Sindal Løgstør Karup Ryslinge Ulfborg-Vemb Roughsø Augustenborg Munkebo Ravnsborg Møn Vissenbjerg Aabybro Skærbæk Morsø Holeby Vinderup Jægerspris Dronninglund Holsted Ebeltoft Ølgod Bredebro Gram Ullerslev Haarby Arden Brørup Midtdjurs Otterup Videbæk Nakskov Ejby Tommerup Thisted Bogense Aalestrup Blåvandshuk Fjends Års Nr. Rangstrup Lemvig Broby Løgumkloster Glamsbjerg Dragsholm Årup Nørhald Gråsten Faaborg Langebæk Blaabjerg Brande Skørping Maribo Nykøbing-Rørvig Give Grindsted Rønde Hvorslev Kjellerup Christiansfeld Langå Bramming Bov Møldrup Frederikshavn Lundtoft Nordborg Åskov Mariager Sønderhald Struer Nibe Egebjerg Grenaa Årslev Purhus Tinglev Rødding Nysted Børkop Brønderslev Nørre Snede Gudme Hjørring Nørager Tørring-Uldum Stubbekøbing Ribe Langeskov Helle Ørbæk Skjern Vejen Egtved Skagen Assens Sakskøbing Ikast Sundeved Skive Nr. Aaby Avlum-Haderup Trehøje Støvring Them Nr. Alslev Hobro Ringe Hundested Rødekro Vamdrup Hvidebæk Stenlille Rosenholm Bjerringbro Ringkøbing Juelsminde Højreby Dianalund Skibby Bramsnæs Brædstrup Vojens Frederiksværk Varde Søndersø

17 APPENDIKS 19 Tornved Lunderskov Kerteminde Tjele Fuglebjerg Hedensted Præstø Vordingborg Gjern Fladså Svinninge Nykøbing F Billund Tønder Skælskør Fakse Gedved Korsør Jernløse Stevns Jelling Kalundborg Middelfart Galten Herning Holstebro Holmegaard Helsingør Gilleleje Haderslev Suså Tølløse Viborg Hammel Høng Rønnede Svendborg Nyborg Vallø Haslev Hørning Hashøj Hadsten Ry Hinnerup Odder Skovbo Hvalsø Næstved Ølstykke Sorø Esbjerg Horsens Skævinge Randers Gundsø Aabenraa Skanderborg Lejre Ramsø Odense Silkeborg Holbæk Fredericia Slagelse Slangerup Stenløse Aalborg Sønderborg Ringsted Solrød Ledøje-Smørum Greve Frederikssund Kolding Vallensbæk Køge Helsinge Vejle Allerød Karlebo Dragør Hillerød Tårnby Fredensborg Værløse Høje-Taastrup Farum Roskilde Birkerød Ishøj Hvidovre Århus Albertslund Hørsholm Rødovre Søllerød Herlev Ballerup Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Glostrup Brøndby Gentofte København Frederiksberg Læsø Thyborøn Thyholm Brovst Sejlfl od

18 20 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den offentlige ejendomsvurdering i kommunerne per hektar for 1993 i Danmark. Læsø Trundholm Gørlev Nykøbing-Rørvig Sydfalster Marstal Samsø Thyholm Nr. Djurs Holmsland Fanø Ærøskøbing Højer Thyborøn Sundsøre Bjergsted Hadsund Sydlangeland Allinge-Gudhjem Pandrup Dragsholm Jægerspris Ebeltoft Tranekær Neksø Hasle Sejlfl od Blaabjerg Sydthy Rudbjerg Farsø Møn Ravnsborg Egvad Roughsø Hanstholm Åkirkeby Skærbæk Spøttrup Otterup Hals Ulfborg-Vemb Ejby Holeby Bramsnæs Blåvandshuk Ullerslev Gilleleje Sydals Løkken-Vrå Broager Bogense Frederiksværk Løgstør Hundested Vinderup Sallingsund Christiansfeld Karup Rønde Fjerritslev Bredebro Nr. Rangstrup Møldrup Skibby Nørhald Fjends Langebæk Hvorslev Stubbekøbing Brørup Vissenbjerg Nr. Alslev Lundtoft Egebjerg Haarby Juelsminde Hirtshals Holsted Helsingør Gudme Morsø Ølgod Tommerup Dronninglund Aabybro Videbæk Ørbæk Dianalund Stenlille Purhus Løgumkloster Tørring-Uldum Årup Nysted Tinglev Kjellerup Lemvig Ryslinge Aalestrup Broby Sindal Assens Sæby Arden Gram Egtved Give Midtdjurs Faaborg Gjern Præstø Kerteminde Sønderhald Nr. Aaby Nibe Årslev Helle Skjern Glamsbjerg Mariager Augustenborg Maribo Åskov Hvidebæk Vordingborg Thisted Bramming Bov Børkop Langå Munkebo Sakskøbing Brovst Trehøje Søndersø Fuglebjerg Brande Rødding Tjele Rosenholm Højreby Rødekro Skørping Struer Ribe Rønnede Brædstrup Middelfart Ringkøbing Nørre Snede Skagen Vojens Sundeved Lunderskov Års Langeskov Suså Rødby Fladså Gedved Skælskør

19 APPENDIKS 21 Nakskov Nørager Hedensted Avlum-Haderup Svinninge Vallø Odder Jelling Jernløse Støvring Ikast Grindsted Tønder Bjerringbro Brønderslev Høng Vejen Holmegaard Ry Stevns Nordborg Galten Tornved Vamdrup Hashøj Gråsten Ringe Varde Grenaa Korsør Rønne Hadsten Fakse Them Skive Horsens Frederikshavn Nykøbing F Gundsø Svendborg Nyborg Kalundborg Hammel Tølløse Hørning Ølstykke Herning Hinnerup Skovbo Haderslev Næstved Skanderborg Hobro Lejre Haslev Sorø Hjørring Holbæk Skævinge Hvalsø Slangerup Viborg Ramsø Slagelse Randers Solrød Ledøje-Smørum Kolding Dragør Fredericia Rudkøbing Ringsted Silkeborg Stenløse Holstebro Fredensborg Odense Aalborg Aabenraa Vallensbæk Esbjerg Helsinge Sønderborg Vejle Greve Køge Allerød Billund Rødovre Gentofte Frederikssund Karlebo Hillerød Søllerød Roskilde Tårnby Birkerød Lyngby-Tårbæk Værløse Århus Frederiksberg Høje-Taastrup Ishøj Gladsaxe Farum Hvidovre Herlev Hørsholm Ballerup Glostrup København Brøndby Albertslund

20 22 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den offentlige ejendomsvurdering i kommunerne per hektar for 2006 i Danmark. Højer Bredebro Løgumkloster Åskov Avlum-Haderup Egvad Fjerritslev Tinglev Helle Nørre Snede Brovst Hanstholm Skærbæk Nr. Rangstrup Gram Fjends Arden Trehøje Karup Læsø Sindal Holsted Nørager Vinderup Give Tjele Sydthy Them Videbæk Højreby Rødding Møldrup Holeby Sejlfl od Aalestrup Roughsø Ølgod Skørping Sundsøre Grindsted Lemvig Skjern Lundtoft Ulfborg-Vemb Rudbjerg Ravnsborg Mariager Midtdjurs Dronninglund Nørhald Brande Thyholm Spøttrup Farsø Ringkøbing Ribe Egtved Nr. Djurs Nibe Tranekær Purhus Nysted Sydlangeland Sæby Fuglebjerg Thisted Kjellerup Brædstrup Brørup Hvorslev Rødekro Blaabjerg Sakskøbing Haarby Ørbæk Vojens Års Samsø Stubbekøbing Sallingsund Aabybro Løgstør Christiansfeld Støvring Broby Morsø Langå Glamsbjerg Brønderslev Hvidebæk Årup Billund Gudme Ejby Rødby Vejen Lunderskov Nr. Alslev Løkken-Vrå Møn Sønderhald Ryslinge Fladså Høng Hashøj Stenlille Jelling Egebjerg Søndersø Bramming Blåvandshuk Tønder Ikast Jernløse Langebæk Tørring-Uldum Bjerringbro Bogense Vamdrup Gjern Suså Ringe Rønnede Maribo Sundeved Hirtshals Rosenholm Varde Sydals Bov Thyborøn Gedved Hals Hadsund Svinninge Ullerslev Bjergsted Faaborg Rønde Tommerup Nordborg Tornved Hobro Stevns Otterup Tølløse Præstø Hammel Augustenborg Ry Skælskør Nr. Aaby Juelsminde Struer Kerteminde Grenaa Assens Rudkøbing Vissenbjerg Herning Fakse Hadsten

21 APPENDIKS 23 Skive Ebeltoft Årslev Hjørring Gråsten Dianalund Holstebro Pandrup Hvalsø Haslev Gørlev Skagen Holmegaard Børkop Sorø Broager Skævinge Skibby Hedensted Vordingborg Haderslev Ringsted Skovbo Fanø Langeskov Odder Viborg Hørning Sydfalster Lejre Dragsholm Jægerspris Frederikshavn Galten Bramsnæs Hinnerup Nykøbing F Skanderborg Vallø Trundholm Ramsø Aabenraa Kalundborg Munkebo Holmsland Nyborg Slagelse Silkeborg Korsør Aalborg Slangerup Næstved Svendborg Helsingør Stenløse Esbjerg Nakskov Holbæk Gundsø Gilleleje Kolding Randers Middelfart Horsens Køge Hillerød Frederiksværk Hundested Fredensborg Fredericia Ledøje-Smørum Nykøbing-Rørvig Helsinge Holmsland Vejle Sønderborg Allerød Karlebo Frederikssund Odense Ølstykke Solrød Høje-Taastrup Århus Værløse Ishøj Roskilde Greve Farum Tårnby Birkerød Albertslund Dragør Hørsholm Søllerød Ballerup Brøndby Vallensbæk Lyngby-Tårbæk Glostrup Herlev Hvidovre Rødovre Gladsaxe Gentofte København Frederiksberg

22 24 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den samlede offentlige ejendomsvurdering per kommune for 1993 i Danmark Højer Marstal Læsø Thyholm Bredebro Ærøskøbing Ullerslev Holeby Gram Årup Lunderskov Thyborøn Højreby Sundeved Stenlille Haarby Jelling Vissenbjerg Tranekær Munkebo Samsø Brørup Hasle Hvidebæk Nr. Aaby Lundtoft Broager Sydlangeland Augustenborg Broby Glamsbjerg Karup Dianalund Langeskov Jernløse Langebæk Fuglebjerg Hvorslev Gudme Bogense Løgumkloster Svinninge Nørager Ryslinge Holsted Ravnsborg Sallingsund Tommerup Nysted Skævinge Holmegaard Ørbæk Hashøj Rudbjerg Sydals Fanø Sundsøre Åskov Åkirkeby Rønnede Stubbekøbing Fjends Vamdrup Avlum-Haderup Møldrup Egebjerg Gråsten Rønde Skibby Aalestrup Gjern Årslev Fladså Allinge-Gudhjem Purhus Høng Gørlev Midtdjurs Nørhald Suså Spøttrup Rødby Langå Vinderup Arden Hanstholm Sønderhald Hvalsø Præstø Helle Roughsø Nørre Snede Nibe Them Hørning Sejlfl od Brande Mariager Ejby Bjergsted Tjele Farsø Neksø Sakskøbing Brædstrup Nr. Alslev Tornved Trehøje Ulfborg-Vemb Bramsnæs Sindal Nr. Djurs Slangerup Nr. Rangstrup Tinglev Rosenholm Blaabjerg Gedved Skærbæk Rødekro Hundested Fjerritslev Tølløse Egvad Aabybro Christiansfeld Galten Skørping Brovst Ramsø Ølgod Hinnerup Lejre Rødding Tørring-Uldum Søndersø Ry Assens Maribo Rudkøbing Videbæk Hammel Ledøje-Smørum Løgstør Jægerspris Bramming Bov Nykøbing-Rørvig Løkken-Vrå Hadsten Børkop Sydthy Vallø Ringe Holmsland Nordborg Otterup Blåvandshuk Hadsund Tønder Skjern Kjellerup

23 APPENDIKS 25 Kerteminde Sydfalster Billund Stevns Egtved Skælskør Års Møn Nakskov Støvring Give Ølstykke Fakse Skovbo Bjerringbro Haslev Hedensted Dronninglund Vojens Hals Sorø Hobro Gundsø Dragsholm Vejen Rønne Stenløse Juelsminde Ribe Hirtshals Ringkøbing Trundholm Grindsted Dragør Vallensbæk Struer Skagen Pandrup Varde Middelfart Faaborg Lemvig Nyborg Sæby Korsør Vordingborg Brønderslev Skanderborg Grenaa Ikast Morsø Karlebo Solrød Odder Ebeltoft Frederikssund Frederiksværk Fredensborg Nykøbing F Ishøj Kalundborg Helsingør Farum Aabenraa Værløse Gilleleje Skive Sønderborg Allerød Thisted Herlev Glostrup Ringsted Haderslev Birkerød Holbæk Frederikshavn Rødovre Slagelse Svendborg Køge Hørsholm Hjørring Brøndby Viborg Albertslund Holstebro Fredericia Hillerød Næstved Horsens Søllerød Silkeborg Greve Tårnby Herning Kolding Vejle Roskilde Randers Hvidovre Helsinge Høje-Taastrup Ballerup Lyngby-Tårbæk Gladsaxe Esbjerg Frederiksberg Gentofte Aalborg Odense Århus København

24 26 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den samlede offentlige ejendomsvurdering per kommune for 2006 i Danmark Højer Læsø Thyholm Bredebro Thyborøn Gram Ullerslev Munkebo Holeby Årup Vissenbjerg Augustenborg Haarby Højreby Sundeved Tranekær Ryslinge Glamsbjerg Karup Brørup Sallingsund Broager Løgumkloster Hvidebæk Broby Nørager Rudkøbing Lunderskov Lundtoft Langeskov Jelling Sydlangeland Stenlille Tommerup Gråsten Rudbjerg Nr. Aaby Samsø Holsted Hvorslev Langebæk Åskov Bogense Svinninge Brovst Nysted Vamdrup Jernløse Hanstholm Fuglebjerg Aalestrup Ravnsborg Sundsøre Avlum-Haderup Sydals Gudme Ørbæk Rødby Arden Dianalund Fjends Midtdjurs Langå Nørre Snede Fanø Vinderup Them Sindal Purhus Holmegaard Sejlfl od Egebjerg Brande Årslev Spøttrup Møldrup Nibe Fladså Hashøj Hvalsø Stubbekøbing Rønde Helle Skævinge Nørhald Mariager Sønderhald Tornved Rønnede Farsø Fjerritslev Billund Roughsø Sakskøbing Aabybro Høng Nr. Rangstrup Tinglev Ulfborg-Vemb Præstø Hørning Skørping Ejby Tjele Skærbæk Trehøje Ølgod Skibby Suså Bjergsted Gjern Rosenholm Brædstrup Rødekro Rødding Nordborg Maribo Løgstør Nakskov Ringe Tølløse Egvad Videbæk Nr. Djurs Bramming Bov Gørlev Løkken-Vrå Nr. Alslev Gedved Galten Sydthy Års Christiansfeld Assens Søndersø Slangerup Tønder Ramsø Støvring Tørring-Uldum Børkop Kjellerup Hadsund Hammel Hinnerup Blaabjerg Lejre Hundested Bramsnæs Skjern Dronninglund Ry Bjerringbro Ledøje-Smørum Hobro Give Holmsland Stevns Hadsten Hirtshals Blåvandshuk

25 APPENDIKS 27 Otterup Vejen Hals Kerteminde Egtved Vallø Jægerspris Skælskør Fakse Møn Grindsted Vojens Haslev Sæby Ribe Vallensbæk Struer Sydfalster Ølstykke Grenaa Skagen Skovbo Faaborg Hedensted Ringkøbing Sorø Varde Brønderslev Stenløse Ikast Lemvig Korsør Nyborg Nykøbing-Rørvig Morsø Gundsø Karlebo Pandrup Juelsminde Dragør Vordingborg Nykøbing F Frederikssund Dragsholm Middelfart Ishøj Skive Aabenraa Farum Skanderborg Kalundborg Albertslund Solrød Thisted Frederikshavn Sønderborg Fredensborg Odder Ebeltoft Trundholm Værløse Glostrup Herlev Frederiksværk Haderslev Hjørring Allerød Helsingør Ringsted Birkerød Holstebro Viborg Rødovre Hørsholm Svendborg Køge Slagelse Holbæk Gilleleje Hillerød Randers Næstved Brøndby Tårnby Herning Fredericia Greve Høje-Taastrup Horsens Søllerød Silkeborg Hvidovre Ballerup Esbjerg Roskilde Vejle Helsinge Kolding Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Aalborg Frederiksberg Gentofte Odense Århus København

26 28 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den gennemsnitlige offentlige grundvurdering per kommune for 1993 i Danmark Marstal Læsø Thyborøn Thyholm Allinge-Gudhjem Trundholm Hasle Ærøskøbing Højer Sundsøre Samsø Åkirkeby Neksø Egvad Sydthy Videbæk Sallingsund Vinderup Møldrup Hals Farsø Nykøbing-Rørvig Karup Spøttrup Fjends Nr. Rangstrup Hanstholm Aalestrup Løgumkloster Løgstør Gørlev Sejlfl od Bjergsted Nr. Djurs Hvorslev Holmsland Give Ølgod Arden Ullerslev Åskov Rudbjerg Trehøje Skærbæk Brørup Dronninglund Langeskov Kjellerup Lemvig Tommerup Otterup Bredebro Roughsø Vissenbjerg Tjele Struer Tørring-Uldum Fjerritslev Brande Løkken-Vrå Dragsholm Hadsund Bogense Ryslinge Broager Midtdjurs Ebeltoft Nørhald Tranekær Egtved Lundtoft Munkebo Sydlangeland Gram Broby Ravnsborg Års Årup Sindal Purhus Dianalund Nr. Alslev Tinglev Morsø Ulfborg-Vemb Sæby Gjern Sundeved Haarby Skjern Ejby Egebjerg Holeby Nibe Møn Årslev Blaabjerg Ikast Juelsminde Gedved Maribo Holsted Nysted Lunderskov Nørre Snede Sydals Brædstrup Glamsbjerg Helle Sydfalster Jelling Aabybro Thisted Ørbæk Augustenborg Nr. Aaby Sakskøbing Bjerringbro Hedensted Stenlille Rønde Ribe Avlum-Haderup Stubbekøbing Langebæk Fanø Rødding Nørager Vejen Børkop Mariager Bramming Bov Nakskov Grindsted Christiansfeld Søndersø Hvidebæk Ringkøbing Hundested Gudme Præstø Rødekro Rødby Pandrup Vojens Assens Støvring Frederiksværk Skørping Middelfart Nordborg Faaborg Rudkøbing Rønne Svinninge Skive Langå Vamdrup Sønderhald Jernløse Ringe

27 APPENDIKS 29 Jægerspris Bramsnæs Nykøbing F Hobro Hirtshals Kerteminde Skibby Rosenholm Holmegaard Vordingborg Højreby Tønder Rønnede Tornved Skælskør Gråsten Fuglebjerg Svendborg Herning Fladså Suså Varde Nyborg Fakse Tølløse Hashøj Høng Grenaa Horsens Holstebro Gilleleje Stevns Galten Them Haderslev Ry Korsør Brønderslev Billund Kalundborg Hadsten Brovst Helsingør Hammel Sorø Skovbo Skagen Haslev Odder Næstved Blåvandshuk Frederikshavn Hørning Randers Vallø Hinnerup Slagelse Viborg Skanderborg Holbæk Fredericia Kolding Hvalsø Ringsted Hjørring Skævinge Slangerup Vejle Ramsø Odense Gundsø Esbjerg Aabenraa Aalborg Ølstykke Lejre Sønderborg Solrød Silkeborg Køge Ledøje-Smørum Fredensborg Stenløse Karlebo Greve Roskilde Vallensbæk Frederikssund Helsinge Århus Frederiksberg Dragør Allerød Hillerød Farum Høje-Taastrup Rødovre Birkerød Gentofte Ishøj Værløse Søllerød Lyngby-Tårbæk Hvidovre København Gladsaxe Hørsholm Glostrup Ballerup Herlev Tårnby Brøndby Albertslund

28 30 APPENDIKS Tabellen indeholder oplysninger om den gennemsnitlige offentlige grundvurdering per kommune for 2006 i Danmark Thyborøn Læsø Nakskov Farsø Hadsund Thyholm Sejlfl od Hals Løgstør Sallingsund Brovst Karup Sundsøre Sydthy Arden Års Fjerritslev Hanstholm Sindal Sæby Vissenbjerg Egvad Munkebo Morsø Nr. Djurs Augustenborg Otterup Spøttrup Aabybro Broager Hirtshals Samsø Rudkøbing Dronninglund Brørup Thisted Aalestrup Løkken-Vrå Gråsten Vinderup Rudbjerg Ulfborg-Vemb Struer Bjergsted Nørager Møldrup Maribo Fjends Tommerup Nibe Rødby Videbæk Hobro Ølgod Ryslinge Støvring Brande Roughsø Skive Give Langeskov Midtdjurs Broby Frederikshavn Sydlangeland Bramming Bov Højer Årup Skørping Nykøbing F Bogense Haarby Sydfalster Sundeved Bjerringbro Tinglev Ikast Ejby Nørre Snede Sydals Tranekær Hvorslev Lemvig Ullerslev Årslev Lundtoft Kjellerup Holsted Løgumkloster Hjørring Fanø Nr. Alslev Åskov Glamsbjerg Nysted Nr. Rangstrup Egebjerg Nr. Aaby Trehøje Vejen Skjern Gørlev Bredebro Vojens Grindsted Sønderhald Brønderslev Stubbekøbing Skærbæk Gram Grenaa Langå Holmsland Assens Nordborg Ravnsborg Holeby Tjele Dianalund Sakskøbing Purhus Avlum-Haderup Søndersø Tørring-Uldum Rønde Pandrup Nørhald Gjern Ringe Tønder Trundholm Hedensted Ribe Ringkøbing Ebeltoft Stenlille Egtved Rødekro Kerteminde Møn Faaborg Holstebro Billund Gudme Ørbæk Them Varde Rødding Helle Blaabjerg Brædstrup Mariager Langebæk Lunderskov Rosenholm Juelsminde Vamdrup Jægerspris Dragsholm Christiansfeld Børkop

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Kommuner svigter unge arbejdsløse

Kommuner svigter unge arbejdsløse ---------------------------------------------------------- 12. SEPTEMBER 2002 LEDIGHED Det sociale system har spillet fallit. De unge får for mange penge mellem hænderne, lyder kommentaren fra en kommunal

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

ArbejdsMArkedsPo P litisk Sagsbehandlere bremser indvandrerkvinder Ny forskning tyder på, at sags- behandlere i det offentlige system

ArbejdsMArkedsPo P litisk Sagsbehandlere bremser indvandrerkvinder Ny forskning tyder på, at sags- behandlere i det offentlige system 2. april 26 7 Integration Ny forskning tyder på, at sagsbehandlere i det offentlige system hæmmer flygtninge- og indvandrerkvinder i deres jagt på arbejde. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kvinder med dansk oprindelse

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Fordeling af elever i specialklasser og specialskoler fordelt på hjemkommune (skoleår 2004/05)

Fordeling af elever i specialklasser og specialskoler fordelt på hjemkommune (skoleår 2004/05) Uddannelsesudvalget (2. samling) L 108 - Svar på Spørgsmål 49 Offentligt Fordeling af elever i specialklasser og specialskoler fordelt på hjemkommune (skoleår 2004/05) Kommunal foranstaltning Kommune 20.1.

Læs mere

Radon i Aabenraa (Sammensat af: Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Aabenraa) Radon i Aalborg (Sammensat af: Hals, Nibe, Sejlflod, Aalborg)

Radon i Aabenraa (Sammensat af: Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Aabenraa) Radon i Aalborg (Sammensat af: Hals, Nibe, Sejlflod, Aalborg) Det nye radonkort blev lanceret for et lille stykke tid siden af Nordisk Radon Måling. Brugerne har taget rigtig godt i mod kortet og er i dag de mest læste sider på www.ra donfri.dk. Radonkort Radonkortet

Læs mere

statistik januar 2006 alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Side 1

statistik januar 2006 alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Side 1 statistik januar 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for Side 9 Struktur og aktivitet i 2003 og Side 33 Ledige almene lejligheder Side 37 alment byggeri med

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 Assens Kommune / SKOLEÅRET 98/99 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i Frie grundskoler 181 0 0 7 9 16 Folkeskoler 1.059-42 41 68 109 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Meddelelser fra CPR-kontoret. Endeligt fastsatte kommunenumre pr. CPR-kontoret

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 ASSENS KOMMUNE / SKOLEÅRET 97/98 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i ansatte Frie grundskoler 162 24 0 8 12 20 Folkeskoler 1.038-40 39 66 105 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2006 VOJENS ANDELSBOLIGFORENING 8.450 MARIAGER ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født?

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Fastholdelse i golfsporten Du er blevet kontaktet fordi du enten har meldt dig ud af golfklubben eller er tilmeldt et passivt medlemskab. I bestræbelserne på at forbedre og udvikle tilbuddet i golfklubben

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 301 BJERGSTED KOMMUNE / SKOLEÅRET 97/98 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i ansatte Frie grundskoler 86 54 0 5 10 15 Folkeskoler 745-19 29 50 79 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005 Rapport om musikskolevirksomheden 2005 Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling 12 Ventelister 13 Sammenspil 13 Lokaler 14 Samarbejdet med

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 31 Offentligt Bilag Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 I alt Pr. administreret lejemålsenhed VOJENS ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Udgifter til folkeskoleelever svinger kraftigt

Udgifter til folkeskoleelever svinger kraftigt 30. OKTOBER 2003 17 GRUNDSKOLEN Elevudgifterne på landets folkeskoler svinger mere end de gennemsnitlige elevudgifter blandt alle lande i EU. Udgifterne pr. elev er 80 pct. højere i Karlebo kommune end

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere