ÅRS RAPPORT MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816"

Transkript

1 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.:

2 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0 En stærk forretningsmodel Pension til kostpris Finansiel styrke og langsigtet fokus Øget fleksibilitet med fondsmæglerselskab CSR (Corporate Social Responsibility) Styr på risikoen Meget mere end bare livrente Rådgivning efter smag og behag Resultat og balance Forventninger til 2012 Ledelsens påtegning Side 33 Påtegning fra medlemsrevisor Side 34 Den uafhængige revisors erklæringer Side 35 Resultatopgørelse Side 36 Balance Side 37 Egenkapitalopgørelse Side 39 Noter Side ÅRSRAPPORT 2011

3 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal (beløb i mio. kr.) Resultatopgørelse Medlemsbidrag Pensionsydelser Investeringsafkast før skat Pensionsafkastskat Ændring i pensionshensættelser Årets tilskrevne bonus Ændring i særlige bonushensættelser Pensionsmæssige administrationsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Balance Aktiver: Ejendomme Kapitalandele (aktier mv.) Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Rentederivater Likvide beholdninger og andre aktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Pensionshensættelser Særlige bonushensættelser Gæld mv Passiver i alt Afkastnøgletal 1. Afkast før pensionsafkastskat 1,9% -7,6% 16,2% 13,3% 3,8% 2. Afkast efter pensionsafkastskat 1,9% -6,5% 13,9% 11,5% 3,3% Omkostnings- og resultatnøgletal 3. Omkostningsprocent af medlemsbidrag 2,0% 2,1% 1,8% 1,6% 1,9% 4. Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 5. Omkostninger per medlem 677 kr. 748 kr. 679 kr. 596 kr. 711 kr. 6. Omkostningsresultat 0,08% 0,07% 0,24% 0,01% -0,01% 7. Risikoresultat 0,16% 0,04% 0,34% 0,28% 0,39% Konsolideringsnøgletal 8. Bonusgrad ,0% 0,0% 9. Medlemskapitalgrad - - 5,1% 5,7% 5,3% 10. Egenkapitalgrad 17,0% 12,5% 14,9% 21,9% 19,6% 11. Overdækningsgrad 12,7% 8,9% 17,0% 24,4% 21,3% 12. Solvendækning 434% 471% 707% 879% 710% Forrentningsnøgletal 13. Egenkapitalforrentning før skat 14,5% -17,4% 20,6% 46,1% -4,1% 14. Egenkapitalforrentning efter skat 14,0% -23,7% 18,4% 44,3% -5,4% 15. Forrentning af hensættelser til pensionsaftaler før skat -0,5% -5,7% 10,4% 1,7% 5,4% 19. Forrentning af særlige bonushensættelser før skat ,4% 15,4% 3,8% Der er kun vist hoved- og nøgletal for koncernen, idet de er sammenfaldende med moderselskabet med undtagelse for Aktiver i alt. Nøgletal er ikke relevante for pensionskassen og gengives derfor ikke. 03 ÅRSRAPPORT 2011

4 Af Arne Grønborg Johansen, formand for bestyrelsen i MP Unipension version 2.0 I bestyrelsen har vi brugt de første år med vores administrationsfælleskab Unipension på at sammenlægge administrationen af vores pensionskasse med de to andre pensionskasser i Unipension Arkitekternes Pensionskasse (AP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD). I dag har vi en fælles administration på alle områder som for eksempel; medlemsservice, aktuarservice, investering, it, kommunikation samt risikostyring og compliance. I 2011 har vi i de tre bestyrelser bag Unipension for alvor taget fat på det strategiske arbejde med at formulere Unipension version 2.0. Vi har vedtaget en fælles forretningsstrategi med den vision, at Unipension skal være de højtuddannedes mest attraktive pensionsudbyder. Vi ved, at det er ambitiøst, men vi mener, at det er opnåeligt. Den helt centrale styrke i Unipension er vores forretningsmodel. Med den kan vi have og fastholde en investeringsstrategi, som er optimal for alle medlemmer uanset alder. Forretningsmodellen har vist sin styrke under de senere års turbulens på finansmarkederne, hvor vi har haft frihed til at investere ideelt uden samtidig at være tvunget til at nedbringe risikoen for at klare de voldsomme kursudsving. Arne Grønborg Johansen, formand for bestyrelsen i MP Omkostningerne ved at drive pensionsvirksomhed falder i takt med, at volumen stiger. Derfor ønsker vi i Unipension også at være en attraktiv samarbejdspartner for andre pensionsudbydere. Et bredere samarbejde kan give os den mervolumen, som skal til for at stå endnu stærkere på markedet. I 2011 har vi etableret Fondsmæglerselskabet Unipension og har dermed taget det første store skridt mod at være en attraktiv samarbejdspartner, som kan tilbyde formueforvaltning for andre. I administrationen af Unipension har vi i bestyrelserne defineret tre grundlæggende indsatsområder: Orden i eget hus, effektivitet og tilfredse medlemmer. Hvert af de tre indsatsområder er guidelines for al aktivitet i Unipension, ligesom de bliver inddraget i vores beslutningsprocesser og vores valg af løsninger. Vi har i 2011 ansat Cristina Lage som administrerende direktør i Unipension og de tre pensionskasser, og med hende er ledelsen på plads til at gennemføre strategien. I 2011 har vi også etableret en Solvens II- og risikofunktion og gennemført en organisationsændring. Med organisationsændringen er de tre indsatsområder - orden i eget hus, effektivitet og tilfredse medlemmer nu afspejlet i opbygningen af organisationen. I Unipension er vi nu klar til at implementere strategien og vinde flere stordriftsfordele ved at samarbejde med andre om for eksempel produktudvikling, medlemsservice, it-udvikling og implementering af nye lovkrav. Velkommen i Unipension version 2.0 Arne Grønborg Johansen Formand for bestyrelsen i MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) 04 ÅRSRAPPORT 2011

5

6 Af Cristina Lage, administrerende direktør i Unipension og de tre pensionskasser i fællesskabet En stærk forretningsmodel I pensionskasserne under Unipension har vi en forretningsmodel med ét fokus: at optimere pensionerne i trygge rammer. Modellen fastholder princippet om gennemsnitsrente, og det forener det bedste fra to verdener: stabile pensioner og en stor investeringsfrihed med forventning om højere afkast. I lovgivningen bliver der stillet krav til den reservekapital, som skal være til stede i et pensionsinstitut; solvenskravet. Reservekapitalen skal sikre, at pensionskassen altid har penge nok til at udbetale de lovede pensioner. I pensionskasserne har vi to indtægtskilder: afkast af investeringerne og medlemmernes pensionsindbetalinger. Indtægterne dækker både omkostninger og risikotillæg. Risikotillægget er med til at opbygge reserverne, så pensionskassen kan fastholde den optimale investeringsstrategi, selv når markederne svinger voldsomt. Når medlemmerne går på pension, bliver risikotillægget betalt tilbage som en del af pensionsudbetalingen. I pensionskassen har vi kun to udgifter ud over pensionsudbetalinger: omkostninger til administration og omkostninger til investering der er ingen betalinger til tredjeparter som for eksempel aktionærer. Det er medlemmerne selv, der ejer pensionskassen. Pensionskassen er et medlemsejet formuefællesskab. Uanset hvor pengene befinder sig i pensionskassens kredsløb eller hvad pengene bliver kaldt, tilhører de medlemmerne der er ingen modsatrettede interesser Cristina Lage, administrerende direktør Investeringsfrihed og tryghed til medlemmerne En lille reservekapital kræver forsigtige investeringer, giver et lavere forventet afkast og dermed lavere pensioner. Det ønsker vi ikke i Unipension. Vi har i stedet valgt en forretningsmodel, hvor vi opbygger en stor reservekapital. Det giver en god sikkerhedsmargen og styrke til at modstå finansielle kriser, en stor investeringsfrihed og mere stabile pensioner. Vores model har vist sin styrke de seneste år, hvor vi har fastholdt en langsigtet investeringsstrategi på trods af finans- og kreditkriser samtidig med, at medlemmerne har fået en meget konkurrencedygtig forrentning i form af kontorenten. Vi ved, at vores medlemmer ønsker tryghed og stabile pensioner. Derfor udlodder vi afkast til medlemmerne efter et princip om gennemsnitsrente, hvor forrentningen kontorenten bliver fastsat på baggrund af flere års investeringsafkast. Det giver netop stabile pensioner og tryghed til medlemmerne, og det kan lade sig gøre på grund af pensionskassens reservekapital, der fungerer som en stødpude mod svingende markeder. 06 ÅRSRAPPORT 2011

7 -20% -25% Afkast før skat Kontorente før skat 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 25% Sådan opbygges reservekapitalen 20% Reservekapitalen består af egenkapital og særlige bonushensættelser. Den bliver blandt andet bygget op 15% ved, at 10% medlemmerne hvert år betaler et risikotillæg svarende til 4,5 pct. (2011) af den eksisterende reservekapital. 5% Risikotillægget bliver betalt tilbage til medlemmerne og er dermed en slags depositum for tryghed: 0% man betaler risikotillæg, mens man sparer op og får risikotillægget betalt tilbage igen som pension. -5% Havde -10% pensionskassen ikke risikotillæg, ville egenkapitalen forsvinde gradvist, for den tilhører de nuværende -15% medlemmer og skal udloddes til dem, når de bliver pensionister. Kommende medlemmer -20% ville på den måde ikke have en reserve, der optimerer investeringsstrategien. I en pensionskasse uden -25% egenkapital forsvinder muligheden for at fastholde princippet om gennemsnitsrente. Det er ikke længere muligt at opfange udsvingene i de årlige investeringsafkast, og det giver ustabile pensioner, som svinger op og ned Afkast i takt med før skat de enkelte Kontorente års investeringsafkast. før skat Afkast før skat Kontorente før skat Egenkapital Investeringsafkast Særlige bonushensættelser Pensionsudbetalinger Pensionsindbetalinger Pensionshensættelser Uanset hvor pengene befinder sig i pensionskassens kredsløb eller hvad pengene bliver kaldt tilhører de pensionskassens medlemmer. Egenkapitalen og de særlige bonushensættelser er medlemmernes kollektive puljer, der kan dække tab og forrentes med investeringsafkastet plus risikotillæg. Egenkapitalen består af opsparet overskud, som nuværende medlemmer ikke har fået udbetalt endnu. Pensionshensættelserne er markedsværdien af medlemmernes pensioner. Hensættelserne bliver opbygget af pensionsindbetalinger og investeringsafkast. 07 ÅRSRAPPORT 2011

8 Risikotillægget er ikke en omkostning Risikotillægget som bliver brugt til at opbygge egenkapital, udgør gennemsnitligt mere end 60 pct. af medlemmernes årlige omkostninger i procent og kroner (ÅOP og ÅOK). Når medlemmerne går på pension, får de risikotillægget tilbage i form af opsparet egenkapital og særlige bonushensættelser. Sådan er ÅOP sammensat Her kan du se den gennemsnitlige fordeling af omkostningerne i pensionskassen. Størstedelen af omkostningerne risikotillægget bliver betalt tilbage til dig som pension. Risikotillæg Investeringsomkostninger Administrationsomkostninger Arkitekternes Pensionskasse opgørelse og fordeling af realiseret resultat for 2011 (tal mio. kr.) Når vi bruger branchens fælles beregningsmodel for ÅOP og ÅOK, skal vi indregne risikotillægget som Fordelt til EK Lån fra EK Til EK Tillægspensioner Årets resultat EK en omkostning. Det giver god 70,7 mening + i kommercielle -106,5 selskaber, = hvor -35,8 ejerne + og kunderne -35,9 ikke = er de -71,6 Realiseret resultat samme, 92,7men i en medlemsejet pensionskasse tilhører pengene medlemmerne uanset hvad. Da risiko- SB andel af tillægspensioner tillægget -5,8 udgør Fordelt 60 pct. til af SB de gennemsnitlige Lån fra SB årlige omkostninger, Til SB kommer SB vi til andet at fremstå dyre Ændring i en i SB Andre ændringer i SB -4,4 sammenligning af omkostninger 14,4 til + trods for at vores -21,8 omkostninger = -7,3 ikke + er højere, tværtimod. 4,4 = -2,9 Resultat til fordeling 82,4 I Unipension har Hensat vi derfor til pensioner SB =Særlige bonushensættelser valgt at vise Lånt medlemmerne fra EK og SB to tal, Tilbagebetaling når de tjekker omkostninger enten Årets via Min tilskrevne bonus -2, ,2 + af lån i hvilende = 118,8 EK = Egenkapital Pension eller omkostningsmåleren: Branche ÅOP/ÅOK medregner pensioner risikotillæg og Medlem ÅOP/ÅOK er de rene omkostninger uden risikotillæg. -6,7 MP Pension opgørelse og fordeling af realiseret resultat for 2011 (tal mio. kr.) Fordelt til EK 788,5 + Lån fra EK ,6 = Til EK -360,1 + Tillægspensioner -223,2 = Årets resultat til EK -583,4 Realiseret resultat 757,9 EK andel af tillægspensioner 223,2 SB andre ændringer -50,3 Resultat til fordeling 930,8 Fordelt til SB 206,2 + Lån fra SB -290,6 = Til SB -84,4 + SB andet 50,3 = Ændring i SB -34,1 SB =Særlige bonushensættelser EK = Egenkapital Hensat til pensioner -63,9 + Lånt fra EK og SB 1.439,2 = Årets tilskrevne bonus 1.375,3 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger opgørelse og fordeling af realiseret resultat for 2011 (tal mio. kr.) Realiseret resultat 190,2 SB andel af tillægspensioner -8,7 Andre ændringer i SB -2,0 Resultat til fordeling 179,4 Fordelt til EK Fordelt til SB 112,1 + 27,2 + Lån fra EK Lån fra SB -106,8 = -25,8 = Til EK 5,3 + Til SB 1,4 + SUL 0,6 + SB andet 2,0 Tillægspensioner -35,5 = = Ændring i EK Ændring i SB -29,6 3,4 SB =Særlige bonushensættelser EK = Egenkapital SUL = Syge- og ulykkesforsikring Hensat til pensioner 40,2 + Lånt fra EK og SB 132,5 = Årets tilskrevne bonus 172,6 0 8 ÅRSRAPPORT 2011

9 Af Steen Ragn, chefaktuar, Pension til kostpris I pensionskassen arbejder vi efter et princip om kostpris, og vores medlemmer betaler, hvad det koster at drive pensionskassen hverken mere eller mindre. Gennemsigtighed er et bærende princip i pensionskassen, og det gælder også for vores omkostninger. Derfor har vi fastsat prisen som medlemmerne betaler for administration og forsikring så præcist som muligt, så medlemmerne løbende kan se, hvad de betaler for at pensionskassen administrerer deres opsparing og forsikringer. Prisen for forsikringer fastlægges ud fra det historiske kendte niveau, mens prisen for administration bliver fastsat ud fra årets budgetter. Ingen skjulte elementer Med et princip om kostpris undgår vi, at en gruppe medlemmers penge går til andre grupper via skjulte elementer. Vi arbejder efter, at det enkelte medlem får del i overskuddet svarende til det, medlemmet har bidraget med i forhold til risiko og overskud. For omkostningerne til både forsikringer og administration gælder, at egenkapitalen og kollektivt bonuspotentiale opfanger både overskud og underskud. Vi samler løbende erfaringerne op og justerer priserne hvis erfaringen tilsiger det. Da egenkapitalen tilhører medlemmerne, vil pengene fra en eventuel kortvarig overpris komme tilbage til medlemmerne som tillægspension. Vores omkostningsstruktur skal være gennemsigtig. Derfor har vi et princip om kostpris, hvor medlemmerne betaler, hvad det koster at drive pensionskassen hverken mere eller mindre Steen Ragn, chefaktuar 09 ÅRSRAPPORT 2011

10 Mio. Mio. kr. kr , , , ,5 607 Mio. kr. 2,0 506 Mio. kr. Mio. kr. 40 1, , , , Omkostninger til administration Prisen for at få pensionsordningerne administreret dækker primært lønninger til pensionskassens medarbejdere. Det gælder dog ikke investeringsmedarbejdere, hvis lønninger hører hjemme under omkostninger til investering. Omkostninger til administration omfatter også it-udgifter herunder udvikling og vedligeholdelse af pensionskassens medlemssystem, hjemmesider og Min Pension. Den lyse søjle viser de faktiske omkostninger, mens den mørke søjle er de omkostninger, medlemmerne har betalt til dækning af omkostninger. Som det ses, har vi opnået en fin balance over to år mellem de faktiske omkostninger og de opkrævede omkostninger. Gruppeforsikringen De medlemmer, som er dækket af gruppeforsikringen, betaler via et fradrag i bonus. Prisen er fastsat som et gennemsnit af flere års udbetalinger under forsikringen. Også her fastlægges prisen altså med det mål at ramme den faktiske udbetaling. Den lyse søjle viser gennemsnittet af de faktiske skader de seneste 3 år, mens den mørke søjle er den pris medlemmerne har betalt Mio. kr. 150 Mio. kr Invalideforsikringen De medlemmer, som er dækket af en forsikring ved invaliditet, betaler den pris, vi har fastsat som den forventede gennemsnitsskade. Markant færre medlemmer er blevet invalide fra og med 2010 sammenlignet med tidligere. I 2012 har det derfor været muligt at sænke prisen for invalideforsikringen med ikke mindre end 40 pct. Den lyse søjle viser de faktiske skader, mens den mørke søjle er den pris, medlemmerne har betalt. Dødsfaldsforsikringen I 2009 er vi begyndt at anvende et nyt grundlag for beregning af levetider, og derfor er vores erfaringer stadig så spinkle, så vi ikke kan fastslå overskudsgraden. Vi forventer dog, at prisen er tæt på den faktiske 18 udvikling, og at der er balance mellem den opkrævede pris og de faktiske skader. Vi vil i løbet af analysere udviklingen for at kunne estimere niveauet og fastsætte bonus fra og med Mio. kr ÅRSRAPPORT

11 Af Niels Erik Petersen, investeringschef i Unipension, Finansiel styrke og langsigtet fokus I 2011 fastholdt Pensionskassen sin finansielle styrke trods gældskriser, rekordlave renter og store udsving på de finansielle markeder. Pensionskassens finansielle styrke har tilladt tildeling af en kontorente for 2012 på 5,02 pct. før skat og 4,25 pct. efter skat. Siden 2009 er der i alt blevet tilskrevet 11,0 pct. til pensionerne efter skat, hvilket er højt i den danske pensionsbranche uanset om der er tale om kommercielle pensionsselskaber eller arbejdsmarkedspensionskasser % 4% 18% -5% De høje tilskrivninger til medlemmerne viser, at investeringsstrategien med sin 19% langsigtede tidshorisont 13% 14% og store 15% spredning af aktiver også virker i ekstraordinære tider med gældskriser, rekordlave renter og store udsving 10% på de finansielle markeder 11% 7% 7% 8% 6% 7% 7% Niels Erik Petersen, 2% investeringschef i Unipension og direktør i Unipension Fondsmæglerselskab -2% -1% var investeringsmæssigt et svært år præget af faldende aktiekurser og rekordlave danske obligationsrenter. Trods det blev afkastet i ,3 pct. efter skat, og over de seneste tre år har det samlede -15 afkast -20 været på 31,2 pct. efter skat. Nedenfor er vist investeringsafkastet opgjort -18% efter Finanstilsynets vejledning for beregning af nøgletallet, N2, i perioden Investeringsafkast efter skat (N2): % % % 5% 16% % 16% 13% 10% % 13% % 0% -4% % 5% 14% -1% % -7% 14% 12% 3% % 20 16% 15 14% 16% 16% 12% 10 9% 10% 7% 7% 7% 8% 5% 6% 511 ÅRSRAPPORT % 0 14% 13% 3% 6%

12 Merafkast Trods vanskelige markeder er investeringsafkastet i 2011 for tredje år i træk højere end benchmark. Samlet er der i perioden skabt et merafkast på 3,6 mia. kr. Afkast før skat ift. det strategiske benchmark (pct.) Afkast er opgjort ekskl. ejendomme Investeringsafkast 21,8 15,2 4,9 Afkast af strategisk benchmark 18,3 12,6 4,4 Merafkast 3,5 2,6 0,5 Bidrag til merafkast: Afkast af obligationer 2,5 1,9 0,1 Afkast af aktier 0,5 0,5 0,2 Fordeling af aktivklasser 0,5 0,1 0,2 Tabellen viser investeringsafdelingens performance i forhold til bestyrelsens benchmark. De finansielle markeder i blev endnu et yderst turbulent år på de finansielle markeder med store udsving i såvel aktie- som obligationskurser. Frem for alt blev 2011 året, hvor høj offentlig gældsætning og mistillid til det politiske systems evne til at håndtere gældsproblemerne for alvor påvirkede kurserne. Statsbankerot blev for stadig flere euro-lande en reel mulighed, og de finansielle markeder begyndte at tvivle på Euroens levedygtighed. Kombination af gældskrise og aftagende global økonomisk vækst betød, at risikofyldte aktiver herunder blandt andet aktier - havde et svært år, mens den 10-årige statsobligationsrente i USA, Tyskland og Danmark faldt markant i løbet af året til lige under 2 pct. ved udgangen af året. Samtidig steg forskellen i en række euro-landes rentespænd til Tyskland ganske voldsomt i løbet af Spredningen af statsgældskrisen indenfor euroområdet førte i løbet af året til en høj efterspørgsel efter statspapirer fra lande med høj kreditværdighed uden for euroområdet, herunder Danmark. I slutningen af november 2011 faldt det danske rentespænd til Tyskland brat, og ved udgangen af 2011 var den danske 10-årige obligationsrente på 1,6 pct. og dermed klart under den tilsvarende tyske på 1,8 pct. Konsekvensen af det isolerede danske rentefald var, at flere danske liv- og pensionskasser med ringe solvens i forhold til Finanstilsynets krav kom i problemer. Dette var ikke tilfældet for pensionskassen, der fortsat har en pæn overdækning i forhold til Finanstilsynets krav. Pensionskassen var i stand til at fastholde sin investeringsstrategi med fokus på langsigtet afkast og stor spredning af aktiver. Obligationer Pensionskassens obligationsinvesteringer er delt i to: En internt forvaltet portefølje af europæiske statsog realkreditobligationer og en eksternt forvaltet portefølje bestående af højt forrentede virksomhedsobligationer (High Yield) og obligationer udstedt i Emerging Markets. I den europæiske obligationsportefølje, som hovedsagelig består af danske stats- og realkreditobligationer, blev risikoen i porteføljen reduceret gennem foråret 2011, da risikopræmierne efter vores opfattelse generelt var blevet for små. Samtidig så vi en forøget risiko for en fastfrysning af markedet, som vi så i 2008/2009. Pensionskassens primære renteeksponeringer i 2. halvår 2011 har derfor ligget i danske, tyske og finske statsobligationer. Porteføljens lave risiko har til gengæld givet plads til at udnytte nogle af de muligheder, 2011 bød på med blandt andet kurve- og landestrategier, der alle har bidraget til merafkastet. 12 ÅRSRAPPORT 2011

13 Samlet set blev der på den internt forvaltede obligationsportefølje skabt et afkast på 11 pct., hvilket er knap 1 pct. mere end benchmark bød på et særdeles udfordrende investeringsmiljø for High Yield og Emerging Market porteføljerne. Eskaleringen af gældskrisen henover sommeren betød en reduktion i investorernes risikovillighed, der ramte afkastet på både Emerging Market og High Yield aktiverne, der ellers igennem foråret havde givet merafkast. På manager-niveau var der betydelig spredning i de opnåede afkast, men samlet endte begge aktivklasser året med et afkast, der på benchmark niveau var cirka 1 pct. lavere end afkastet på guldrandede obligationer. Det samlede afkast på obligationsområdet blev 12 pct. mod benchmark 12 pct. Aktier På udenlandske aktier har der i 2011 været et afkast på linje med det globale aktiemarked. Siden 2008 har pensionskassen formået at placere sig i den øvre fjerdedel globalt set, hvad angår det risikojusterede afkast på globale aktier. En stram risikostyring har bidraget til resultatet. Således er større eksponeringer mod bestemte regioner/lande blevet reduceret ved hjælp af blandt andet futures, og i stedet har porteføljen fået en større vægt af aktier med høj egenkapitalforrentning, lav finansiel gearing og stabil indtjening. Disse aktier vurderes at være mindre sårbare overfor udsving i konjunkturerne. Ellers har de omlægninger,der er foretaget i løbet af 2011, været en fortsættelse af den langsigtede strategi, hvor risiko især bliver opsøgt på områder, hvor forholdet mellem afkast og risiko er størst. På danske aktier blev merafkastet af pensionskassens beholdning i ,5 pct. bedre end markedsafkastet. Det er dermed fjerde år i træk, at pensionskassens beholdning af danske aktier klarer det bedre end markedet. Over de sidste 3 år er det samlede merafkast efter investeringsomkostninger 11,4 pct. Merafkastet i 2011 var jævnt stigende over året trods et stærkt svingende aktiemarked. Pensionskassens danske investeringer er delt i to: En internt og en eksternt forvaltet portefølje. I 2011 har den internt forvaltede portefølje haft et merafkast på mere end 2 pct.-point, mens den eksterne porteføljes merafkast er tæt på nul. Den internt forvaltede portefølje har hvert af de sidste 4 år givet et merafkast. Den interne porteføljes merafkast i 2011 skyldes især betydelige overvægte i Satair og Danisco og undervægt i Pandora. Pensionskassens eksponering mod unoterede aktier (Private Equity) sker gennem nøje udvalgte Private Equity fonde, som har specialiseret sig i dette område. Disse investeringer genererede i 2011 et positivt afkast på 7,8 pct. og bidrog mærkbart til det samlede merafkast. Afkastet fra pensionskassens Private Equity program nyder blandt andet fortsat gavn af, at Unipension i 2009 erhvervede en betydelig eksponering fra nogle andre markedsdeltagere, som med kort varsel ønskede at komme ud af disse fonde af likviditetsmæssige årsager. Pensionskassen har i 2011 fortsat øget eksponeringen til Private Equity i overensstemmelse med den strategi, som blev fastlagt i Nye investeringer i Private Equity sker i dag sammen med de øvrige pensionskasser i Unipension via Unipension PE K/S. Der er tale om et program, som stadig befinder sig i opbygningsfasen. Det samlede afkast på aktieområdet blev -6 pct. mod benchmark -6 pct. Investeringsstrategi Pensionskassens investeringsstrategi er fastlagt ud fra grundige afvejninger af risiko og afkast med det formål at give det højeste afkast på lang sigt uden unødvendige risici. Investeringsstrategien indebærer også, at pensionskassen kan holde fast i investeringerne selv i vanskelige år og ikke er tvunget til at sælge aktier af solvensmæssige årsager. Ved udgangen af 2011 har pensionskassen derfor fortsat en betydelig andel investeret i aktier og højrenteobligationer. 13 ÅRSRAPPORT 2011

14 4% 17% 2% 7% 25% 4% 44% Guldrandede obligationer Øvrige obligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Ejendomme 18% Diagrammet viser pensionskassens aktivfordeling ved udgangen af Pensionskassens aktieinvesteringer er 3% primært 1% i børsnoterede aktier og kun i mindre omfang i unoterede aktier. Som udgangspunkt foretrækker vi børsnoterede investeringer fremfor unoterede, fordi de unoterede aktier har en lavere likviditet og er dyrere at investere i. Det er dog Guldrandede ikke alle eksponeringer, obligationer der kan opnås gennem børsnoterede aktier, 28% og pensionskassen har gennem 46% de senere Øvrige obligationer år opbygget en portefølje af unoterede aktier. Denne portefølje er domineret af fonde, der tilbyder Danske eksponering, aktier som ikke umiddelbart Udenlandske aktier og enkelt kan opnås i børsnoterede aktier. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at pensionskassen kompenseres for de ekstra risici, som unoterede investeringer indeholder sammenholdt med mere likvide og Unoterede aktier mere regulerede børsnoterede 4% Ejendomme aktier. 18% Det danske aktiemarked er i den globale sammenhæng et nichemarked. Når pensionskassen så alligevel har betydende investeringer i danske aktier skyldes det en overbevisning om, at med et dybdegående kendskab til og forståelse af markedet, kan der skabes merafkast. Dette er en afspejling af den overordnede investeringsfilosofi; jo tættere på fondskodeniveau der ageres, des større bliver chancen for merafkast. Vil du vide mere, kan du downloade en mere detaljeret redegørelse på Ideel balance mellem afkast og risiko Styring og overvågning af investeringsrisici er et hovedfokusområde for pensionskassen. Risikostyring er en integreret del af alle investeringsprocesser og foregår på alle niveauer i organisationen. Pensionskassens risikostyringsteam overvåger dagligt alle investeringer og sikrer, at de foretages indenfor de fastsatte politikker og retningslinjer, og der bliver løbende udarbejdet rapporter til ledelse og bestyrelse. En effektiv risikostyring sikrer, at investeringsaktiviteterne foregår betryggende og understøtter den strategiske målsætning om at være en foretrukket pensionsudbyder og en attraktiv samarbejdspartner. 14 ÅRSRAPPORT 2011

15 Det overordnede formål med vores finansielle risikostyring er at opnå en tilfredsstillende afvejning mellem afkast og risiko og at have en hensigtsmæssig balance mellem risikoen på aktiverne i forhold til pensionshensættelserne og de markedsmæssige muligheder. Til det formål anvendes Asset Liability Management-analyser (ALM-analyser), som bygger på en samtidig simulering af både aktiver og passiver. I risikostyringen anvendes en række risikomål, herunder Value at Risk, Tracking Error, nøglerentefølsomheder, Monte Carlo simulation, historiske scenarier med videre. Anvendelsen af de forskellige risikomål giver et mere nuanceret billede af risikoen og dermed et bedre beslutningsgrundlag. De seneste år har vi løbende forbedret vores redskaber til styring af investeringsrisikoen, og vi er godt rustede til at håndtere en eventuel ny finansiel krise. I løbet af 2011 har vi således implementeret et finansielt risikostyringssystem BarraOne som gør det muligt for os at foretage komplicerede scenario analyser af hele eller dele af investeringsporteføljen. Forventninger til 2012 Der forventes også i 2012 store udsving på de finansielle markeder, da gældskrisen ikke er overstået endnu. Samtidig vil den globale vækst ikke være højere end, at der fra tid til anden vil opstå frygt for en ny global nedtur. For hele året er det dog forventningen, at gældskrisen langsomt vil aftage, og at verden ikke står foran en ny økonomisk nedtur. På denne baggrund forventer vi et positivt afkast på porteføljen. Gevinst på virksomhedslån I foråret 2011 erhvervede pensionskasserne i Unipension en portefølje på cirka EUR 300 mio. bestående af 65 unoterede lån ydet til 24 større og solide virksomheder primært europæiske. Porteføljen indeholdt blandt andet lån til selskaber som Boots, ISS, Mölnlycke og Weetabix. Teamet for alternative investeringer i Unipension havde et indgående kendskab til portefølje-forvalteren og til de underliggende virksomheder samt deres ejere i form af Private Equity fonde. Porteføljen blev erhvervet med betydelig rabat til markedskursen, fordi en hurtig beslutning var væsentlig for sælgeren. Allerede inden første rate af købesummen skulle betales, blev en del af rabatten forvandlet til gevinst. Cirka 20 pct. af porteføljen svarende til cirka 60 mio. kr., blev indfriet i forbindelse med, at selskaberne blev handlet. Den tilbageværende del af porteføljen har i 2011 givet et samlet afkast på cirka 9 pct., og vi forventer et årligt afkast på pct. hvert af de kommende 4 år. 15 ÅRSRAPPORT 2011

16 Af Niels Erik Petersen, investeringschef i Unipension Fondsmæglerselskab, Øget fleksibilitet med fondsmæglerselskab I 2011 har de tre pensionskasser i Unipension i fællesskab etableret Fondsmæglerselskabet Unipension. Ganske som hidtil er den overordnede målsætning at skabe høje afkast på lang sigt inden for de vedtagne risikorammer og retningslinjer for ansvarlige investeringer. I foråret 2011 besluttede de tre bestyrelser bag pensionskasserne i Unipension at etablere Fondsmæglerselskabet Unipension A/S. Fondsmæglerselskabet er etableret for at muliggøre pensionskassernes fælles strategiske ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner for andre pensionskasser. Der er meget betydelige stordriftsfordele at hente indenfor investeringsområdet ved samarbejde med andre pensionskasser. Dette gælder både i den interne forvaltning og i relation til de forvaltningshonorarer, vi kan handle på plads med de eksterne forvaltere. I forbindelse med den interne forvaltning, er der både arbejdsopgaver og krav til kompetencer, der er de samme uanset pensionskassens størrelse eller antallet af pensionskasser under forvaltning. Et samarbejde med andre pensionskasser på investeringsområdet gennemføres af lovgivningsmæssige årsager mest hensigtsmæssigt gennem et fondsmæglerselskab, da alt andet vil være en meget kompliceret administrativ affære. Fondsmæglerselskabet er derfor en forudsætning for at kunne høste yderligere stordriftsfordele på investeringsområdet, udover det, vi allerede har opnået gennem samarbejdet i Unipension. Alle tre pensionskasser har indgået en såkaldt diskretionær porteføljeforvaltningsaftale med fondsmæglerselskabet om forvaltning af pensionskassernes midler, og fondsmæglerselskabet varetager allerede fra i år hovedparten af pensionskassernes investeringer. Samtlige medarbejdere, som har været med til at skabe stærke resultater for Unipension i de sidste tre år, er blevet overført til fondsmæglerselskabet. Læs mere om Unipension Fondsmæglerselskab på 16 ÅRSRAPPORT 2011

17 Fokus på omkostninger og fleksibilitet I det administrative set-up har vi i fondsmæglerselskabet fokus på omkostninger og fleksibilitet. Stort set alle børsnoterede investeringer og unoterede renteprodukter er ejet af investeringsforeninger, der igen er ejet af pensionskasserne i fondsmæglerselskabet, og for unoterede aktier sker alle nye investeringer gennem et fællesejet K/S. Alle investeringer inden for samme område bliver betragtet som én portefølje på tværs af pensionskasser, og dermed kan vi hurtigt skalere investeringerne fra dag til dag uden betydelige meromkostninger. Ejendomsinvesteringerne er forsat styret af administrationsfællesskabets ejendomsafdeling. Fondsmæglerselskabet foretager kun investeringer for pensionskasserne og har derfor ikke private kunder. For de deltagende pensionskasser udfører fondsmæglerselskabet blandt andet følgende opgaver: ALM-beregninger Bidrag til solvens- og trafiklysberegninger Forslag til strategisk aktivallokering Udvælgelse og kontinuerlig overvågning af managers og deres performance Risikoovervågning Intern forvaltning hvor det kan betale sig Overholdelse af etiske retningslinjer Praktisk gennemførsel af investeringerne Løbende ledelsesinformation om de finansielle markeder og afkast 17 ÅRSRAPPORT 2011

18 Af Niels Erik Petersen, investeringschef i Unipension Fondsmæglerselskab, CSR (Corporate Social Responsibility) Pensionskassens primære forretningsaktivitet er forvaltning af medlemmernes pensionsindbetalinger via investeringer. Derfor fokuserer pensionskassen arbejdet med CSR på samfundsansvaret i de virksomheder, hvor vi investerer medlemmernes opsparing. Retningslinjer I 2009 tilsluttede pensionskassen sig FN s Principper for ansvarlige investeringer (herefter UN PRI ), som skaber strukturen for pensionskassens arbejde på området. Det medfører, at vi har særlig fokus på aktivt ejerskab, samarbejde med andre investorer og ønsket om at være så åben som muligt omkring tiltag på området. Emnemæssigt bygger retningslinjerne for ansvarlige investeringer på principperne i FN s Global Compact, Anbefalinger for god selskabsledelse fra Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse og OECD s principper for god selskabsledelse. Derudover omfatter pensionskassens retningslinjer emner som kontroversielle våben, handelsrestriktioner og våbenembargoer. I en medlemsejet pensionskasse er medlemmernes holdninger afgørende. I efteråret 2008 foretog vi en medlemsundersøgelse, som viste, at medlemmerne finder det vigtigt at investere på et ansvarligt grundlag, selvom der er en risiko for, at afkastet af denne grund eventuelt kunne blive lavere. De hidtidige resultater viser dog, at afkastet ikke er blevet reduceret som følge af ESG-aktiviteter (Environmental, Social and Governance). Screening I 2011 har pensionskassen udskiftet de hidtil anvendte screeningbureauer Ethical Investment Research Services (EIRIS) Limited og Ethix SRI Advisors AB med Hermes Equity Ownership Services Limited. Hermes varetog i forvejen dialog- og afstemningsopgaver. Tilknytning af Hermes på screeningdelen gør, at vi nu har én leverandør til alle essentielle områder inden for ESG, hvor ekstern bistand er nødvendig. Dette gør det daglige arbejde mere simpelt og struktureret uden behov for koordinering mellem flere leverandører. Hermes foretager en global screening og identificerer selskaber, der anklages for at overtræde pensionskassens retningslinjer. Disse selskaber optages på fokuslisten, som er en liste over virksomheder, vi har besluttet at undersøge nærmere. Selskaber, som vurderes at overtræde retningslinjerne bliver opdelt i to kategorier: selskaber, som det vurderes formålstjenligt at gå i dialog med og selskaber, hvor dialogen forventes at ende resultatløs. Ved udgangen af 2011 havde pensionskassen 280 selskaber på fokuslisten. Dialog Pensionskassen går i dialog med de selskaber, som overtræder retningslinjerne, og hvor vi forventer at opnå de ønskede forbedringer. Dialog med selskaberne er meget resurse- og tidskrævende. Det er også nødvendigt at have indgående kendskab til markedet og branchen. Desuden opnås bedre resultater oftest ved koordinerede henvendelser fra en gruppe af investorer. Derfor har pensionskassen indgået en aftale med Hermes, som står for det praktiske arbejde med dialogen i selskaber uden for Danmark. Pensionskassen går selv i dialog med danske selskaber, idet kendskabet til markedet, selskaberne og de andre lokale investorer gør det muligt og frugtbart. I 2011 har pensionskassen i alt haft 223 selskaber på dialoglisten. 7 af dem har været danske selskaber. 18 ÅRSRAPPORT 2011

19 Desuden er pensionskassen i 2011 begyndt at skabe et tættere forhold til en række større danske virksomheder med henblik på at forstå virksomhedernes tankegang, strategi, forretningsgange med videre inden for CSR-området. Det gør det nemmere for pensionskassen som investor at forstå virksomhedens handlemønstre og føre dialogen med virksomheden på et mere professionelt niveau, hvis overtrædelserne finder sted. Eksklusion Hvis det vurderes, at en dialog med selskabet ikke vil bære frugt, eller en dialog gennem længere tid ikke har opfyldt pensionskassens forventninger, kan vi træffe en beslutning om eksklusion og optage selskabet på eksklusionslisten. Eksklusion af et selskab betyder, at vi ikke må investere i selskabet. Ved udgangen af 2011 havde pensionskassen 26 selskaber på eksklusionslisten. Langt de fleste af dem er involveret i aktiviteter forbundet med kontroversielle våben, der strider mod retningslinjerne. Systematikken omkring processerne for screening, dialog og eksklusion kan illustreres på følgende måde: Investeringsunivers Screening Andre kilder Fokusliste NEJ Vurdering: overtrædelse af retningslinjer? JA Vurdering: frugtbar dialog forventes? JA NEJ Dialogliste JA Dialog: frugtbar? NEJ Eksklusionsliste Ønsker dialog Ufrugtbar dialog Dialog under eksklusion Overtrædelse ophørt Inklusion Afgivelse af stemmer på generalforsamlinger Pensionskassen har i 2011 afgivet stemmer på alle stemmeberettigede aktier i porteføljen. Dette er sket på 847 generalforsamlinger, hvoraf 45 var i Danmark. Målrettet afstemning kræver indgående kendskab til forholdene og lovgivningen i de respektive lande, hvorfor vi i forbindelse med afstemninger uden for Danmark modtager rådgivning fra Hermes. Beslutningerne om, hvordan der skal stemmes på de danske generalforsamlinger, træffer vi selv, da kendskabet til markedet og selskaberne gør det praktisk muligt. Pensionskassens stemmeafgivelse på både danske og udenlandske selskaber kan ses på hvor der også er mulighed for at søge på navngivne selskaber, lande og generalforsamlingsperioder. Rapportering I 2011 aflagde pensionskassen sin anden rapportering til UN PRI. Resultaterne var særdeles tilfredsstillende: i en sammenligning med andre investorer, som har tilsluttet sig principperne, lå vi i bedste kvartil globalt set. I sammenligning med rapporteringen i 2010 var resultaterne for 2011 endda bedre på flere punkter. Årsagen er, at vi løbende implementerer flere relevante elementer i vores arbejde med ESG. 19 ÅRSRAPPORT 2011

20 Bestyrelsesposter og netværk Pensionskassen har fortsat en bestyrelsespost i Dansif (Danish Social Investment Forum), og ultimo 2010 blev investeringschef Niels Erik Petersen som den første fra Norden valgt ind i bestyrelsen for UN PRI. Det betyder, at pensionskassen deltager i de vigtigste beslutninger og er med til at påvirke udviklingen på området både nationalt og internationalt. Pensionskassen er desuden fortsat aktiv i diverse nationale og internationale fora såsom ICGN (International Corporate Governance Network) og CDP (Carbon Disclosure Project). Transparens Pensionskassen ønsker at være åben og transparent i arbejdet med ansvarlige investeringer. På kan man finde: En generel beskrivelse af vores arbejde på ESG-området. Medlemsundersøgelsen fra Retningslinjerne for ansvarlige investeringer. Oversigt over eksterne forvaltere. Den til enhver tid gældende eksklusionsliste. Aktiebeholdninger i de enkelte selskaber Resultaterne af afstemninger på generalforsamlinger i selskaber i ind- og udland. Diverse relevante rapporter vedrørende aktivt ejerskab og vores rapportering til UN PRI. Læs mere om vores arbejde med ESG i Rapport om ansvarlige investeringer for 2011 på 20 ÅRSRAPPORT 2011

ÅRS RAPPORT 2011. Arkitekternes Pensionskasse, CVR-nr.: 22078615

ÅRS RAPPORT 2011. Arkitekternes Pensionskasse, CVR-nr.: 22078615 ÅRS RAPPORT 2011 Arkitekternes Pensionskasse, CVR-nr.: 22078615 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0 En stærk forretningsmodel

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, CVR-nr.: 30186028

ÅRS RAPPORT 2011. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, CVR-nr.: 30186028 ÅRS RAPPORT 2011 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, CVR-nr.: 30186028 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0 En

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2012 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Det går godt for vores pensionskasse. I 2010 præsterede vi igen ét af markedets bedste investeringsafkast, vores medlemmer har fået én af

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Det går godt for vores pensionskasse. I 2010 præsterede vi igen ét af markedets bedste investeringsafkast, vores medlemmer har fået én af

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2016 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Kommercielle pensionsselskaber bruger ofte arbejdsmarkedspensionerne som løftestang for debatten om frit pensionsvalg. De hævder, at fordi

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2016 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2016 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, cvr. 30 18 60 28 HALVÅRSRAPPORT 2017 Indhold Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Ledelsesberetning Hovedresultater i 1. halvår 2017

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 Bestyrelsen fremsatte et forslag om en ny formålsbestemmelse på generalforsamlingen i april. Forslaget opnåede 61 pct. flertal, men ikke den nødvendige 2/3 tilslutning.

Læs mere

Årsrapport 2008. Resumé. Året i overblik. Resumé

Årsrapport 2008. Resumé. Året i overblik. Resumé Årsrapport 2008 Resumé Årsrapport 2008 Resumé Året i overblik Pensionskassen kunne i 2008 aflægge et regnskab med et negativt resultat på -1.588 mio. kr. mod et positivt resultat på 983 mio. kr. året forinden.

Læs mere

ÅRSRAPPORT CVR-nr.:

ÅRSRAPPORT CVR-nr.: ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr.: 22078615 En del af Unipension Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT CVR-nr.:

ÅRSRAPPORT CVR-nr.: ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr.: 2076 6816 En del af Unipension Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere