Regulering af domænenavns- området?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering af domænenavns- området?"

Transkript

1 2. april 2003 Regulering af domænenavns- området? Forfattere: Fuldmægtig Kaare Struve Specialkonsulent Mikael Francke Ravn

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOMÆNENAVNSSYSTEMET ORGANISERING TEKNISKE KARAKTERISTIK REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR DOMÆNENAVNE DET RETLIGE GRUNDLAG BAGGRUND DIFO S REGLER VAREMÆRKELOVEN Erhvervsmæssig brug Forvekslelighed MARKEDSFØRINGSLOVEN NAVNELOVEN RETLIG KARAKTERISTIK AF DOMÆNENAVNE FIRST FILED FIRST SERVED ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF DOMÆNENAVNE BAGGRUND RETSPRAKSIS KLAGENÆVNETS PRAKSIS SAMMENFATNING TVISTER DER INVOLVERER DOMÆNENAVNE NAVNEKRÆNKELSE Uberettiget anvendelse af efternavne og mellemnavne Personer med identiske navne GENEREL KRÆNKELSE AF FORRETNINGS KENDETEGN CYBERSQUATTING HADEDOMÆNER NAVNE PÅ OFFENTLIGE MYNDIGHEDER STEDANGIVELSER OG ANDRE GEOGRAFISKE ANGIVELSER OVERDRAGELSE AF DOMÆNER BAGGRUND HJEMMELSGRUNDLAGET FOR OVERDRAGELSE OVERDRAGELSE - EN BERETTIGET SANKTION? SAMMENFATNING LIGEGODE RETTIGHEDER TIL FORRETNINGSKENDETEGN BAGGRUND PARALLELLE KENDETEGNSRETTIGHEDER FORRETNINGSKENDETEGN UDEN SÆRPRÆG UENS BERETTIGELSE TIL KENDETEGN ANVENDELSE AF GEN ERISKE BETEGNELSER SOM DOMÆNENAVNE FORBUD MOD ANVENDELSE AF GENERISKE BETEGNELSER? GENERISKE BETEGNELSER OG KONKURRENCERETTEN OVERDRAGELSE AF GENERISKE DOMÆNER WAREHOUSING AF DOMÆNENAVNE BAGGRUND LØSNINGSMODELLER SAMMENFATNING

3 10. PORTALER ELLER ANDRE FORMER FOR DELING AF DOMÆNER INTERNATIONAL OG UDENLANDSK DOMÆNENAVNS REGULERING UDRP BELGIEN ITALIEN STORBRITANNIEN USA SAMMENFATNING ANVENDELIGHED PÅ ANDRE TOP LEVEL DOMÆNER END.DK UDFORMNING AF EVENTUEL REGULERING REVIDERING AF MARKEDSFØRINGSLOVEN REVIDERING AF VAREMÆR KELOVEN S ÆRREGULERING NY REGULERING AF DOMÆNENAVNSOMRÅDET?

4 1. Indledning Internettets kommercielle og alment samfundsmæssige betydning er vokset voldsomt fra den sidste halvdel af halvfemserne og frem til nu. Domænenavne indtager i relation hertil en helt central rolle. Ved de fleste former for kommunikation på Internettet har domænenavne stor betydning. Den økonomiske interesse tilknyttet domænenavne, der kan anvendes kommercielt eller som besidder kommercielt potentiale, kan derfor være betydelig. Hvor det at være tilstede på Internettet førhen havde et vist eksotisk islæt, er en stor del af de danske virksomheder nu repræsenteret på Internettet. Det er for disse virksomheder helt afgørende, at deres sider på Internettet er tilgængelige via de forretningskendetegn (firmanavne og varemærker), som de har indarbejdet i afsætningskredsen. De fleste offentlige myndigheder anvender i dag Internettet til at kommunikere med borgerne. Det er vigtigt for denne kommunikation, at myndighederne kan anvende domænenavne, der gør det let for borgerne at finde myndighederne på Internettet. I nærværende analyse undersøges, i et kendetegnsretligt perspektiv, behovet for gennem ny lovgivning at regulere det retlige forhold mellem de eksisterende navne- og kendetegnsrettigheder og domænenavne. 4

5 2. Domænenavnssystemet 2.1 Organisering Den overordnede administration af domænenavnssystemet på verdensplan varetages af no n- profit organisationen The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN har i samarbejde med WIPO udarbejdet et regelsæt, der anvendes i forbindelse med konfliktløsning mellem varemærker og de domænenavne, der er registreret under de generiske top-level-domæner (gtld), herunder.com,.org og.net, jf. nærmere herom afsnit Administrationen af de nationale top-level-domænenavne (cctld), f.eks..dk,.se og.de, er af ICANN uddelegeret til organisationer i de lande, som top-level-domænet vedrører. CcTLD et.dk administreres af den privatretligt baserede organisation Dansk Internet Forum (DIFO). DIFO ejer således aktieselskabet DK Hostmaster, der varetager den daglige administration af.dk domænet. DIFO har endvidere oprettet et klagenævn, der skal behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering er sket i strid med gældende dansk ret eller DIFO s regler. For en nærmere gennemgang af ICANN s regler og Internets og domænenavnenes historie, se bilag A. 2.2 Tekniske karakteristik For at kunne identificere computere tilkoblet Internettet og dermed kunne sende og modtage information, tildeler man hver computer (og dermed internetside) en såkaldt IP adresse, der er et mange-cifret nummer. Da det er vanskeligt at huske de lange numre, har man valgt at etablere det såkaldte Domain Name System (DNS). DNS kobler IP-adressen sammen med en bogstavskombination, således at internetbrugeren i stedet for at skrive et langt nummer i sin browser blot kan skrive navnet på den internetside, som brugeren ønsker at få vist. Systemet kan illustreres ved, at der i en telefon blot kunne siges navnet på den, der skal ringes til, hvorefter en telefoncentral kobler denne persons navn med det egentlige telefonnummer. Et sådant telefonopkaldssystem ville naturligvis lide under, at mange personer har det samme navn. Indtaling af et bestemt navn ville således kun kunne henvise til en person uanset, at mange bærer dette navn. DNS systemet har et tilsvarende problem. Mange borgere eller virksomhe- 5

6 der kan have interesse i, at en bestemt ordsammensætning (domænenavn) henviser til netop deres IP-nummer/ internetside. Der kan imidlertid ikke eksistere flere identiske domænenavne under det samme top level domæne f.eks..dk. Det forhold, at der ikke kan eksistere flere identiske domænenavne under samme top level domæne, skaber problemer i forhold til den fysiske verden, hvor flere identiske kendetegnsrettigheder kan eksistere side om side. 2.3 Registreringsproceduren for domænenavne Før den 15. januar 1997 var adgangen til at registrere domænenavne på.dk stærkt begrænset. Adgangen til at registrere tilkom kun juridiske personer såsom selskaber, fonde og foreninger. Adkomsten til den betegnelse, der ønskedes registreret skulle endvidere dokumenteres ge n- nem f.eks. forevisning af udskrift af Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister. Denne forhåndskontrol af ansøgerens adkomst til det ønskede domænenavn begrænsede ris i- koen for tvister mellem indehaveren af domænenavnsregistreringen og indehaveren af en eventuel identisk eller forvekslelig kendetegnsrettighed. DK-Hostmaster havde imidlertid vanskeligt ved at anvende registreringsbetingelserne i praksis. Der opstod derfor et pres for at få ændret registreringssystemet. 1 Efter den 15. januar 1997 blev reglerne for registrering af domænenavne således ændret radikalt. Efter dette tidspunkt ophørte forhåndskontrollen af ansøgers adkomst til den betegnelse, som ansøger ønskede registreret som domænenavn. Herefter gjaldt alene princippet om først til mølle eller first filed first served. Enhver form for betegnelse kunne herefter registres som domænenavn. Den manglende forhåndskontrol betød en øget risiko for tvister mellem indehavere af domænenavne og indehavere af kendetegnsrettigheder. Endvidere åbnede liberaliseringen op for registrering af generiske betegnelser. Et eksempel på et generisk domænenavn er adressen fisk.dk. 1 Jf. En redegørelse vedrørende reglerne for registrering af domænenavne under topdomænet.dk af advokat Per Harder afsnit III 2. 6

7 3. Det retlige grundlag 3.1 Baggrund Det er nu en selvfølge og fast antaget i såvel teorien som praksis, at hvad der juridisk gælder offline, også gælder online. Lovgivningens regler om forretningskendetegn, som de disse blandt andet kommer til udtryk i markedsføringsloven 1 og 5 og varemærkelovens 4, finder derfor anvendelse i tvister, der involverer domænenavne eller generel brug af forretningskendetegn på Internettet. Det retlige regelkompleks med særlig relevans for domænenavne gennemgås i afsnit DIFO s regler Det fremgår af DIFO s regelsæt for registrering af domænenavne, at registranter af domænenavne ved registreringen og ved fremtidige fornyelser heraf forpligter sig til at overholde DIFO s regler for registrering af domænenavne. 2 Af reglerne fremgår endvidere, at registranten som betingelse for gyldig registrering skal indestå for: at registrantens brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning og som anerkendelse af, at registranten underkaster sig DIFOs til enhver tid gældende regler, herunder afgørelser fra det af DIFO nedsatte klagenævn, jf. del 5 af dette regelsæt. 3 DIFO har således med udgangspunkt i kontraktsretlig regule ring fastsat regler for registreringerne samt givet DIFO s Klagenævn kompetence til at træffe afgørelse om ophævelse eller overdragelse af domænenavnsregistreringer. Klager indgivet til Klagenævnet kan enten begrundes i, at registreringen er i strid med dansk ret, eller at den er i strid med DIFO s regler. 4 Med denne konstruktion kan der potentielt gennem DIFO s regelsæt, gives tredjemand videre muligheder for at få ophævet registreringer, end hvad der er muligt efter gældende ret. En sådan model, hvor registranten binder sig til obligatorisk konfliktløsning med tilhørende materielle regler om adkomst til domænenavne, er blandt andet anvendt i forbindelse med de 2 Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk, vers. 05 af 30. november Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk, pkt.2.2.c 4 jf. Forretningsorden for Klagenævnet for Domænenavne 2, stk. 1. 7

8 generiske topdomæner gennem Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy samt de belgiske og britiske nationale domæner, jf. nærmere kapitel 11. Modellen har dog den begrænsning, at den alene muliggør regulering af det nationale.dk domæne. Danske borgere og virksomheder anvender i vid udstrækning de internationale top level domæner som f.eks.com,.pro og.org. En eventuel regulering bør derfor også omfatte tvister vedrørende disse internationale domæner Varemærkeloven Efter varemærkelovens 4, stk. 1, kan en indehaver af en varemærkeret forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af særprægede tegn, der er identiske eller forvekslelige med varemærket. Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter således at tegnet er anvendt erhvervsmæssigt, at tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og at tegnet er anvendt for de samme eller lignende varer eller tjenesteydelser som varemærkeretten omfatter Erhvervsmæssig brug Af bestemmelsens stk. 3 fremgår hvad der navnlig anses for erhvervsmæssig brug, herunder: at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage, at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn, at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn, eller at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed. Endvidere følger det af varemærkelovens 5 og 6, at det ikke er enhver erhvervsmæssig brug af varemærket, der kan forhindres af varemærkeindehaveren. Således fremgår det af varemærkelovens 5, at indehaveren af en varemærkeret ikke kan forhindre, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 8

9 eget navn og egen adresse, angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. Ydermere følger det af varemærkelovens 6, stk. 1, at indehaveren af en varemærkeret ikke kan forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke. Dog følger det af bestemmelsens stk. 2, at stk. 1 ikke finder anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført Forvekslelighed Anvendelsen af varemærkelovens 4 forudsætter, at der foreligger både mærke-lighed og varelighed. Det er således ikke tilstrækkeligt, at de anvendte mærker ligner hinanden. Der skal tillige foreligge identitet eller lighed i forhold til de varer eller tjenesteydelser for hvilke varemærket er registreret eller anvendt. Dog er der i varemærkelovens 4, stk. 2, særskilt hjemmel til at tildele velkendte mærker en udvidet beskyttelse. Sigtet med bestemmelsen er, at give en varemærkeindehaver mulighed for at forhindre, at andre ved brug af varemærket utilbørligt udnytter eller skader varemærkets særpræg eller renommé. I det omfang et forhold må anses for "utilbørligt", kan der således efter denne bestemmelse lempes på forvekslelighedslærens almindelige krav om lighed me l- lem varer og tjenesteydelser. Der vil som hovedregel alene være tale om en lempelse af dette krav, idet det kun yderst sjældent forekommer, at et mærke må anses for så velkendt, at dette kan begrunde en universal beskyttelse af varemærket. 5 Se nærmere herom kapitel 13. 9

10 3.4 Markedsføringsloven Det følger af markedsføringslovens 5, at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Bestemmelsen har et bredere sigte end varemærkelovens 4, således at alle forretningskendetegn, herunder virksomhedsnavne, forretningsudstyr osv. kan beskyttes efter markedsføringsloven 5. Dog er kravene for beskyttelse efter bestemmelsen meget lig kravene efter varemærkelovens 4, idet forretningskendetegnet blandt andet skal besidde særpræg. En væsentlig forskel på varemærkelovens 4 og markedsføringsloven 5 er endvidere, at beskyttelsen efter markedsføringslovens 5 kan være afgrænset til et mindre geografisk område, hvorimod en etableret varemærkeret nyder en landsdækkende beskyttelse. Markedsføringsloven indeholder endvidere en generalklausul i 1, der ofte anvendes i de tilfælde, hvor lovens øvrige bestemmelserne ikke finder anvendelse. Det følger således af markedsføringsloven 1, at der i erhvervsvirksomhed ikke må foretages handlinger, der strider mod god markedsføringsskik. Bestemmelsen er ofte anvendt i kombination med markedsføringslovens 5, og giver dermed også et ekstra værn mod misbrug af eller snyltning på forretningskendetegn. 3.5 Navneloven Navnelovens 16, stk. 2 har følgende ordlyd: Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet til at ophøre med brugen af navnet. Bestemmelsen beskytter både efternavne og mellemnavne. Beskyttelsen er ikke begrænset til at omfatte personers almindelige anvendelse af navnet som eget navn. Beskyttelsen omfatter således også anden anvendelse af navne herunder som domænenavn. 10

11 3.6 Retlig karakteristik af domænenavne Domænenavne er ikke gennem teorien, praksis eller lovgivning udstyret med en egentlig retlig definition eller status med tilhørende kendetegnsretlig beskyttelse. Det er derimod påpeget, at domænenavne har lighed med et telefonnummer, hvortil der er knyttet en særlig goodwill f.eks og til de tidligere anvendte telegramadresser 78. Registrering af et domænenavn er som nævnt i afsnit 2.2 blot en sammenkædning af en IPadresse og en tekststreng. Registreringen giver i dag i sig selv ikke en retlig beskyttelse af tekststrengen som forretningskendetegn. Såfremt tekststrengen i et domænenavn skal opnå retlig beskyttelse, må dette i dag ske gennem en anvendelse af domænenavnet, der sikrer tekststrengen i domænenavnet beskyttelse efter den eksisterende kendetegnsretlige lovgivning. Som eksempel herpå kan nævnes, at tekststrengen i et domænenavn får karakter af et forretningskendetegn gennem salg af vare- eller tjenesteydelser fra de internetsider, der ligger under domænet. Der eksisterer imidlertid ikke som nævnt ovenfor en egentlig sui generis beskyttelse af domænenavne, der opstår ved den blotte registrering af et domænenavn. En sådan beskyttelse synes ej heller at være påkrævet eller i øvrigt at være hensigtsmæssig. Der vil således kunne opstå afgrænsningsvanskeligheder i forhold til de eksisterende kendetegnsrettigheder, og der vil kunne opstå tvivlsspørgsmål om muligheden for og/eller omfanget af beskyttelsen af betegnelser, der ikke i dag kan beskyttes som forretningskendetegn såsom betegnelser uden særpræg. Det anbefales derfor ikke at etablere en sui generis beskyttelse. 3.7 First filed first served Ved registrering af et domænenavn på.dk domænet foretages der ikke en retlig prøvelse af ansøgers adkomst til den betegnelse, der ønskes registreret som domænenavn. Registrering sker i stedet efter princippet first filed first served altså først til mølle princippet. 9 First filed first served løser det særlige problem beskrevet i afsnit. 2.2, hvorefter der ikke kan ek- 6 Mads Bryde Andersen, IT-retten, 2001 s Knud Wallberg, UfR 1997B, s Staten kan dog erstatningsfrit inddrage telefonnumre, jf i bekg. nr. 989 af 3. december 2002 om den samlede danske nummerplan. 11

12 sistere flere identiske domænenavne. 10 Tidsprioriteten er derfor afgørende for retten til et domænenavn. First filed first served er imidlertid alene et udgangspunkt, idet ansøger gennem sin ansøgning om domænenavnet indestår for: at registrantens brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning 11 Er registrantens registrering således i strid med dansk lovgivning, er registranten ikke berettiget til at opretholde registreringen uanset, at registranten var først i tid. First filed first served princippet anvendes gennemgående på såvel de nationale domæner (cc tlds) som de generiske domæner (.com,.org osv.). 12 På nogle nationale domæner foretages en forudgående prøvelse af, hvorvidt ansøgeren har ret til at anvende den betegnelsen, som domænet udgøres af. Tildeling af et domænenavn blandt flere personer med adkomst til en betegnelse vil imidlertid typisk ske efter first filed frist served princippet. 13 First filed first served princippet vil således alene være udslagsgivende, når flere personer har ligegode rettigheder til den samme betegnelse. En vurdering af sådanne rettigheder må i dag for så vidt angår forretningskendetegn foretages med baggrund i den eksisterende navneog kendetegnsretlige lovgivning som gengivet i kapitel 3. Ligegode rettigheder og first filed first served princippet vurderes i kapitel Erhvervsmæssig brug af domænenavne 9 Regler for registrering, administration og konfliktløsing vedr. domænenavne under top level domænet.dk, pkt Se også Mads Bryde Andersen IT-retten 2001, s Regler for registrering, administration og konfliktløsing vedr. domænenavne under top level domænet.dk, pkt. 2.2.c. 12 Se f.eks. Italien: naming rules pkt. 3, Norge: Navnepolitik for.no pkt. 3.4 og 13.1, Holland: Regulations on Domain name Registration pkt. 81, Luxembourg: Domain Name Policy for the national top level domain LU, pkt. 4.1, Tyskland: DENIC Terms and Conditions 2(1), Schweiz: Domain name policy for CH and LI, pkt. 8. Tjekkiet: Rules of domain names registration in.cz domain, pkt. 3.3, Danmark: Regler for registrering, administration og konfliktløsing vedr. domænenavne under top level domænet.dk, pkt Se f.eks Norge: Navnepolitik for.no pkt. 3.4 og

13 4.1 Baggrund Der eksisterer ikke i dansk ret bestemmelser, der giver indehaveren af et forretningskendetegn (herefter indehaveren) en umiddelbar ret til på objektivt grundlag at forbyde andre at registrere det pågældende kendetegn som domænenavn. Eksistensen af et forretningskendetegn med et givet indhold er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at indehaveren kan kræve en domænenavnsregistrering, der er identisk eller forveksleligt med forretningskendetegnet, overdraget. Indehaveren må anvende reglerne i markedsføringsloven og varemærkeloven, hvis han ønsker at angribe registreringen. Markedsføringsloven og varemærkeloven finder imidlertid kun anvendelse, hvor registranten har handlet erhvervsmæs sigt. 14 Spørgsmålet om hvornår, registrantens brug af domænet er erhvervsmæssig bliver derfor central for den retlige subsumtion og dermed for indehaverens mulighed for at angribe registreringen. 4.2 Retspraksis I sagen vedrørende domænet beologic.com lagde såvel Københavns Byret som 1. instans og senere Østre landsret til grund, at registrering af et domænenavn ikke i sig selv udgør erhvervsmæssig brug. Sålænge registranten ikke anvender domænet til markedsføring af varer eller tjenesteydelser, foreligger der derfor med udgangspunkt i dommen ikke en overtrædelse af markedsføringslovens 5 eller varemærkelovens Sø- og Handelsretten har imidlertid valgt en anden linje i rettens tilkendegivelse i sagen vedrørende domænenavnet mobilglas.dk 16, hvor en konkurrent til Mobilglas 2000 ApS registrerede domænet mobilglas.dk. Retten fandt, at det forhold at konkurrenten afskar Mobilglas fra selv at registrere domænet, må betragtes som en slags negativ markedsføring med et klart kommercielt sigte. 14 Jf. varemærkelovens 4, stk. 1 og markedsføringslovens Jf. UfR 2001, s. 697ø 13

14 Retten tillagde det endvidere ikke betydning, at der ikke var aktivitet på internetsiderne bag domænet, idet det fremgik af DK hostmaster A/S s WHOIS databasen, at konkurrenten havde registreret mobilglas. Derved opnåede konkurrenten, at Mobilglas 2000 ApS varemærke kom til at fremstå synonymt med konkurrentens forretning, hvilket i sig selv ansås for brug i medfør af varemærkelovens 4, stk. 2. Som det fremgår, er der væsentlig forskel på Østre Landsrets og Sø- og Handelsrettens praksis. Østre Landsret har lagt en forsigtig linje, mens Sø- og Handelsretten har udvist stor fleksibilitet i retsanvendelsen. 4.3 Klagenævnets praksis Klagenævnets praksis illustrerer i flere afgørelser de udfordringer, den nugældende lovgivning frembyder i relation til sager, hvor der ikke umiddelbart foreligger erhvervsmæssig brug. Klagenævnet for domænenavne har således i flere tilfælde behandlet sager, hvor indklagedes anvendelse af domænet ikke umiddelbart har kunnet karakteriseres som erhvervsmæssig. 17 Uanset dette har registreringe n været til betydelig ulempe for indehaveren af forretningskendetegnet. Registranten har endvidere ikke haft nogen berettiget interesse i registreringen. I disse sager har Klagenævnet valgt at anvende almindelige retsgrundsætninger som hjemmelsgrundlag eventuelt kombineret med markedsføringsloven ved anvendelse af følgende konstruktion: Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren såvel efter almindelige retsgrundsætninger som forudsat at indklagede har handlet som erhvervsdrivende efter 1 i markedsføringsloven,. 16 Refereret af Annette Andersen og Michael B. Elmer i UfR 2001, s. 409b 17 Se f.eks. Klagenævnets afgørelse vedr. pollefrasnave.dk. 14

15 Konstruktionen bliver særlig relevant, hvor registreringen vedrører et velkendt forretningskendetegn, men hvor registranten ikke har anvendt kendetegnet erhvervsmæssigt. Der vil ofte i sådanne sager bestå en klar indikation af, at registrantens registrering er sket med kendskab til det kendte varemærke. I sagen vedrørende domænet pollefrasnave.dk anvendte Klagenævnet følgende begrundelse: Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af almindelige retsgrundsætninger. Betegnelsen "Polle fra Snave" har en betydelig grad af originalitet og må på grund af klagerens omfattende reklamekampagne antages at have været en velkendt del af klagerens ma r- kedsføring den 19. marts 2001, da indklagede lod "pollefrasnave.dk" registrere som domænenavn. Nævnet finder det på denne baggrund utvivlsomt, at indklagede ved registreringen var bekendt med klagerens anvendelse af betegnelsen "Polle fra Snave". Det er nærliggende at antage, at indklagede ved registreringen har haft en interesse i at "snylte" på den af klageren skabte medieinteresse for "Polle fra Snave"-figuren. Indklagedes registrering og brug af navnet som domænenavn kan samtidig skabe uklarhed om indklagedes tilhørsforhold til klageren, ligesom registreringen hindrer klageren i selv at udnytte "pollefrasnave" som domænenavn, uanset at det er et af klageren skabt forretningskendetegn. Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "pollefrasnave.dk" er udtryk for en illoyal adfærd, som strider mod almindelige retsgrundsætninger. Afgørelsen har udelukkende almindelige retsgrundsætninger som hjemmelsgrundlag og udstiller således den nuvær ende lovgivnings begrænsninger i forhold til domæner, der ikke direkte eller indirekte anvendes erhvervsmæssigt. I afgørelsen påpeges endvidere tre forhold, der er afgørende for, at registreringen synes uretmæssig: At indklagede ved registreringen har haft en interesse i at "snylte" på den af klageren skabte medieinteresse for "Polle fra Snave"-figuren. At indklagedes registrering og brug af navnet som domænenavn kan skabe uklarhed om indklagedes tilhørsforhold til klageren, ligesom 15

16 At registreringen hindrer klageren i selv at udnytte "pollefrasnave" som domænenavn, uanset at det er et af klageren skabt forretningskendetegn. De nævnte forhold illustrerer hvorfor tredjemands registrering af kendte forretningskendetegn i mange tilfælde vil synes uretmæssig uanset, at der ikke foreligger aktuel erhvervsmæssig brug. 18 Anderledes forholder det sig med de knap så velkendte varemærker. Det er alt efter kendskabet til varemærket i videre kredse tænkeligt, at registranten har registreret domænet helt uden kendskab til forretningskendetegnet. En sådan manglende kendskab indikerer, at registreringen ikke er sket med videresalg for øje eller med henblik på snyltning i bred forstand. Problemstillingen illustreres af Klagenævnets afgørelse vedrørende domænet phenix.dk. Her havde en studerende registeret phenix.dk, fordi denne havde anvendt dette navn på Internettet siden 1993 i arbejdsrelaterede kredse på uddannelsen til datamatiker og i diverse chat- og nyhedsgrupper. Klagenævnet fandt på den baggrund, at den studerende havde haft en rimelig og loyal grund til at registrere og anvende "phenix.dk" som domænenavn. Da den studerende var først med hensyn til at lade navnet registrere som domænenavn, havde den studerende efter Klagenævnets opfattelse opnået en bedre ret til phenix.dk. 4.4 Sammenfatning Ved den nuværende retstilstand må domstolene og Klagenævnet i mange tilfælde falde tilbage på, hvad der betegnes som almindelige retsgrundsætninger eller strække definitionen af erhvervsmæssig brug til det yderste. Det synes derfor umiddelbart hensigtsmæssigt, om Klagenævnet og domstolene fik et mere egnet hjemmelsgrundlag til at afgøre sager, hvor registranten ikke bruger domænet erhvervsmæssigt. Dette synes særligt at være relevant ved kendte forretningskendetegn. 18 Se også Annette Andersen og Michael B. Elmer i UfR 2001 s.416b 16

17 I fald den retsstilling der kommer til udtryk i afgørelsen vedrørende phenix.dk skal ændres til fordel for den erhvervsdrivende, må der tillægges forretningskendetegn en helt generel og objektiv beskyttelse mod registrering som domænenavne. En sådan regulering vil klart favorisere den kommercielle anvendelse af Internettet frem for den private, hvilket ikke vurderes som en hensigtsmæssig løsning Det må ikke overses, at registrering og anvendelse af domænenavne, der udgør tredjemands forretningskendetegn, i mange tilfælde kan være berettiget. Heroverfor står, at den nuværende retsstilling kan synes urimelig for den erhvervsdrivende, der ønsker sit kendetegn registreret som domænenavn, men opdager at dette allerede anvendes privat af tredjemand. Det er nødvendigt, at en eventuel regulering nøje afvejer disse hensyn. En regulering kan imidlertid ikke som nævnt ovenfor tage udgangspunkt i en klar objektiv beskyttelse af forretningskendetegnene. Det vil derfor være nødvendigt at tage højde for registrantens motiver til at foretage registreringen. En regulering, der løser konflikter om (påstået) privat anvendelse af forretningskendetegn må således anvende kriterier vedrørende registrantens subjektive forhold og eventuelt varemærkets bekendthedskvalitet. I forhold til registrantens subjektive forhold vil der med fordel kunne søges inspiration i ICANN s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) som beskrevet i afsnit 11.1 En regulering, der tager udgangspunkt i ovenstående, vil være præget af en række vanskelige og til dels usikre vurderinger. Der synes imidlertid ikke at være alternativer til en regulering, hvor også registrantens subjektive forhold inddrages. 17

18 5. Tvister der involverer domænenavne 5.1 Navnekrænkelse Uberettiget anvendelse af efternavne og mellemnavne Som nævnt i afsnit 3.5 omfatter navnelovens 16, stk. 2, anvendelse af efternavne og mellemnavne som domænenavne. Indehavere af et bestemt navn kan derfor i medfør af bestemmelsen som udgangspunkt forbyde andres registrering af navnet som domænenavn, ifald de ikke selv er berettigede til at anvende navnet. Klagenævnet for domænenavne har anvendt bestemmelsen til at overdrage domæner, der bestod af efternavnene: Gerkvist, Gyldenvang, og Lillienskjold. I forhold til hvornår en brug er berettiget, har Klagenævnet anset en fonds registrering af forkortelsen SAMS, der samtidig udgjorde et slægtsnavn for berettiget. Spørgsmålet om hvorvidt et registeret domænenavn og brugen heraf krænker en navneret synes ikke at kunne tilføjes yderligere klarhed ved en selvstændig regulering af spørgsmålet. Det anbefales derfor ikke at regulere området Personer med identiske navne Mange brugere af Internettet har interesse i at få deres efternavn registreret som domænenavn under formen Adgangen til at få et sådant domænenavn registreret er imidlertid kun åben for en enkelt person. Mellem flere personer der bærer det samme efternavn vil first filed first served princippet i dag afgøre, hvem af disse der kan oppebære registreringen. Alternativet til denne retsstilling vil være at gennemtvinge etablering af deledomæner eller portaler. Det vil imidlertid være forbundet med så store praktiske vanskeligheder at etablere og drive sådanne portaler, at denne løsning ikke kan anbefales. Det anbefales derfor, at den nuværende retsstilling opretholdes. 18

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 -------- -------- Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 Udgivet af: Videnskabsministeriet

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne

Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne Af lektor, ph.d. LASSE HØJLUND CHRISTENSEN, Aarhus Universitet, advokat KIM G. HANSEN, ph.d., LL.M., Kromann Reumert og advokatfuldmægtig CHRISTIAN

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 22. januar 2015 1. maj 2015.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere