Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen"

Transkript

1 Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

2 LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave

3 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen Lærebog om indkomstskat 15. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Kapitel 4. Retskilder Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv. 171 Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Kapitel 9. Afskrivninger Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Kapitel 13. Andre indtægter Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Kapitel 16. Fast ejendom

6 Indholdsoversigt Kapitel 17. Renter og kursgevinster Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Kapitel 19. Immaterielle aktiver Kapitel 20. Finansielle kontrakter Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed Afsnit 7 Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Afsnit 8 Familiebeskatning Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn Afsnit 9 Subjektiv skattepligt Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv Afsnit 10 Selskabsbeskatningen Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv Kapitel 31. Andelsselskabs-, institutions- samt fondsog foreningsbeskatning Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv Kapitel 35. Rekonstruktion Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter

7 Indholdsoversigt Afsnit 11 International skatteret Kapitel 37. International skatteret Afsnit 12 Beskatning ved død samt boafgift Kapitel 38. Beskatning ved død Kapitel 39. Boafgift Kapitel 40. Beskatning ved konkurs Afsnit 13 Pensionsbeskatning Kapitel 41. Pensionsbeskatning Afsnit 14 Skatternes beregning og opkrævning Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning Afsnit 15 Strafferetlige sanktioner Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

8

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Begreb og formålet med skatteopkrævning Historisk udvikling Skatteretlige grundprincipper Inddeling af skatterne Fremstillingens genstand og systematik Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Indledning Subjektiv skattepligt Subjektiv skattepligt for fysiske personer Subjektiv skattepligt for selskaber og foreninger mv Subjektiv skattepligt for fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger og brancheforeninger Subjektiv skattepligt for dødsboer Dobbeltbeskatningsoverenskomster Objektiv skattepligt Indkomstbegrebet Driftsomkostningsbegrebet og andre fradragsberettigede udgifter Skatteberegningen Skatteberegning for fysiske personer Skatteberegningen for selskaber, fonde, foreninger mv Særregler om indkomstopgørelse og skatteberegning Fysiske personer Ægtefæller og børn Arbejdsudleje Forskerskatteordningen Sømænd Selskaber, fonde og foreninger mv

10 Andelsselskaber Tonnagebeskatning Arbejdsudleje Kulbrinteskat Boer Dødsboer Konkursboer Skatteopkrævningen Skattekontrollen Skatteforvaltningen International skat og EU-retten Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Indledning Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet Skatterådet Skatteankeforvaltningen Skatteankenævn Landsskatteretten Borger- og retssikkerhedschefen Regler for sagsbehandling Sagsfremstilling og agterskrivelse Bindende svar Frister for ansættelse Ordinær ansættelse Ekstraordinær ansættelse Forældelse efter de almindelige forældelsesregler Skatteforbehold, omgørelse og omvalg Samspillet med forvaltningslovens regler Konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl Klage og domstolsprøvelse Klage over skatteansættelsen Klagens indgivelse Klage, hvor skatteankenævnet træffer afgørelse Klage, hvor Landsskatteretten træffer afgørelse Genoptagelse Overgangsregler mv Domstolsprøvelse Omkostningsgodtgørelse

11 Kapitel 4. Retskilder Den skatteretlige retskildelære De enkelte retskilder Grundloven Grundlovens Delegation af lovgivningsmagt Gælder der et obligatorisk princip eller et opportunitetsprincip? Grundlovens 73 Er der grænser for lovgivningsmagtens skattepålægsmagt? Skattelovgivningen Administrativt fastsatte forskrifter Forskellige typer af administrative forskrifter Bekendtgørelser SKATs juridiske vejledninger, SKATs styresignaler og SKATs meddelelser Særligt om uformelle tilkendegivelser Domspraksis Administrativ praksis Indledning Præjudikatvirkning over for forvaltningen selv lighedsprincippet Præjudikatvirkning over for domstolene Individuel praksisændring i strid med en skatteyders forventninger Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand Traktater EU-skatteret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Udenlandsk praksis Retssædvane Den skatteretlige doktrin Forholdets natur Lovfortolkning Forholdet mellem skatteret og privatret Særligt om omgåelsesproblemet i skatteretten

12 Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Teoretiske indkomstbegreber Indkomstbegrebet i gældende dansk skatteret Positiv begrebsbestemmelse Negativ begrebsbestemmelse Kun nettoindkomsten er skattepligtig Begrænset skattepligtige personers samt selskabers og dødsboers skattepligtige indkomst Globalindkomstprincippet og territorialindkomstprincippet Indkomstperiode Indkomstår og skatteår. Omlægning af indkomstår Begreberne Omlægning af indkomstår Når indkomståret ikke udgør en 12-måneders-periode Periodeafgrænsning og resultatudjævning Periodeafgrænsning Resultatudjævning, herunder underskudsfremførsel Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv Indledning Personskattelovens indkomstbegreber Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Særregler om fradrag Fradrag i den personlige indkomst Fradrag i kapitalindkomsten Fradrag i aktieindkomst Ligningsmæssige fradrag Underskudsfremførsel Generelt om underskud Underskud i den skattepligtige indkomst Underskud i den personlige indkomst Underskud ved anparts- og udlejningsvirksomhed Begrænset skattepligtige

13 3. Samspillet mellem personskatteloven og virksomhedsskatteloven Generelt om virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Andre særordninger i virksomhedskatteloven Særligt om underskud ved virksomhedsbeskatning Arbejdsmarkedsbidrag Generelt om arbejdsmarkedsbidraget Bidragsgrundlaget for løn- og honorarmodtagere Bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Begreb og afgrænsning Opgørelsen af erhvervsindkomst Den skatteretlige indkomstopgørelse bygger på bogføringen og regnskabet i virksomheden Periodisering I almindelighed Betingede overdragelser Igangværende arbejder for fremmed regning Bruttoindkomst og nettoindkomst Samlede retserhvervelser Værdiforskydningers betydning for indkomstopgørelsen Opgørelse af ultimovarelageret Varelagerbegrebet Afgrænsning af varelagre der tilhører virksomheden ultimo Værdiansættelsen af varelageret ultimo Andre bestemmelser om opgørelsen af varelagre mv Værdiforskydninger på debitorer Forskydninger i kreditorerne Bruttoindkomstens fremtrædelsesform Indledning Beskatning af forbrug af egne varer mv Værdien af eget arbejde samt mestersalær Arbejde udført på egne private formuegoder Arbejde udført på goder til erhvervsmæssig brug

14 Arbejde udført for andre Betaling med usædvanlige betalingsmidler Erhvervelser på fordelagtige vilkår Indirekte indkomstopgørelse Virksomhedsskatteloven Indledning Virksomhedsordningen Betingelser for at benytte ordningen Erhvervsmæssig virksomhed Regnskabsmæssige krav mv Indtræden i ordningen Afgrænsning af indskudte aktiver Afgrænsning af indskudte passiver Opgørelse af indskudskontoen Virksomhedens indkomstopgørelse Skattelovgivningens almindelige regler Renteperiodisering Rentekorrektion Refusion af udgifter afholdt af privatøkonomien Privatudgifter afholdt af virksomhedsøkonomien Virksomhedsindkomstens beskatning Beskatningen i grundtræk Beregning og beskatning af kapitalafkast Overførsel af overskud Opsparing af overskud Beskatning af tidligere opsparede overskud Underskud Hæverækkefølgen Beskatning ved afståelse, ophør og omdannelse Udtræden uden virksomhedsophør Konkurs Ophør af skattepligt Afståelse eller ophør af al erhvervsvirksomhed Afståelse og opstart af anden virksomhed Delvis afståelse eller ophør Virksomhedsomdannelse Dødsfald Kapitalafkastordningen Betingelser for at benytte ordningen Kapitalafkastberegningen

15 Ordningen i grundtræk Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget Beregning af kapitalafkastet Henlæggelse til konjunkturudligning Ordningen i grundtræk Opgørelse af henlæggelsen Beskatning af henlæggelsen Den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter Ordningen i hovedtræk Betingelser for anvendelse af ordningen Krav til den skattepligtige Krav til selskabet Opgørelse af kapitalafkastet Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Indledning Driftsomkostninger Generelt om omkostningsbegrebet Udgifterne skal være erhvervsmæssige Kravet om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed Personligt arbejde uden for tjenesteforhold Hobbyvirksomhed Generelt Afgrænsningen mellem erhverv og hobby Afgrænsningen over for udgifter til privatforbrug Generelt Arbejdsværelse i hjemmet Arbejdstøj Sundhedsudgifter Udgifter til pc mv. og telefon Udgifter til faglitteratur Flytteudgifter Rejseudgifter Kursus- og kongresudgifter mv Gaver, repræsentation og reklame Andre driftsudgifter Udgifter vedrørende indkomstgrundlaget

16 Etablering og ophør af virksomhed Forbedring eller ændring af indkomstgrundlaget Aktivering og afskrivning af driftsomkostninger Fradrag for etableringsudgifter mv. med særlig hjemmel Fradragsbegrænsninger omkostninger uden fradrag Indledning Repræsentation, LL 8, stk Udgifter til tobak Udgifter til bestikkelse Værnsregler vedrørende udlandstransaktioner Finansielle udgifter Bistand i skattesager Bøder, bod mv Bidrag til politiske partier Andre omkostninger uden fradrag Udgiftens tidsmæssige placering Driftstab Afgrænsning af driftstab over for afhændelsestab og driftsomkostninger Hjælpebegreber ved afgørelse af, om tab er fradragsberettiget Genstandskriteriet, omsætnings- eller anlægsaktiver Årsagskriteriet Forskellige eksempler på driftstab Afskrivningslovens regler Tab på kontante pengebeholdninger Tab på udlån og kaution Erstatning og lignende Tab opstået ved forsætlig skadeforvoldelse eller strafbar handling Tabets konstatering Tabsreducerende omstændigheder Kapitel 9. Afskrivninger Begreb og lovgrundlag Afskrivningsmetoder Afskrivninger efter afskrivningsloven Lovens anvendelsesområde Opdeling på afskrivningsgrupper efter art Opdelingens overordnede betydning

17 Driftsmiddel eller skib Driftsmiddel eller installation/bygningsbestanddel Installation eller bygningsbestanddel Opdeling efter aktuel anvendelse Opdelingens overordnede betydning Driftsmidler og skibe Bygninger Installationer Driftsmidler og skibe, jf. AL 2 ff Betingelser for påbegyndelse af afskrivninger Afskrivningsmåde. Saldosystemet Afskrivningsgrundlaget Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe, jf. AL Afskrivning på bygninger mv., jf. AL Bygninger og installationer Betingelser for afskrivning Afskrivningsmåde Afskrivningsgrundlag Bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Øvrige afskrivninger efter afskrivningsloven Forskudsafskrivninger Substansforbrug Ombygning af lejede lokaler Goodwill og andre immaterielle aktiver Kvoter og betalingsrettigheder Ombygning af værelser til landboturisme Tilslutningsafgifter Straksafskrivning af aktiver erhvervet ved tilskud Kunstnerisk udsmykning Afskrivninger uden for afskrivningsloven Afskrivninger efter ligningsloven Afskrivninger efter statsskatteloven Indskud på etableringskonti og iværksætterkonti

18 Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Begrebet lønindkomst Beskatning af løn og andre kontante godtgørelser Skattefrie udgiftsgodtgørelser Udlæg efter regning Befordringsgodtgørelse Rejsegodtgørelser Jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser Beskatning af personalegoder mv Afgrænsning af de skattepligtige goder Indledning Goder, der altid beskattes og ikke omfattes af bagatelgrænserne Fri telefon, computer og internetadgang Goder uden væsentlig værdi Bagatelgrænserne i LL 16, stk Rabatter Fri befordring Uddannelsesudgifter, studierejser mv Sundhedsudgifter Køberettigheder, udbytteandele mv Værdiansættelsen Aktieaflønning mv. af medarbejdere Indledning LL Konvertible obligationer Beskatning af øvrige arbejdsvederlag mv Honorarindtægter mv Værdi af eget arbejde mv Øvrige spørgsmål vedr. lønindkomst mv Beskatningstidspunktet for løn og honorarindtægter Afgrænsningen mellem A-indkomst og B-indkomst Indberetningspligt Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Generelt om lønmodtageres fradrag Udgifter uden for fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Befordringsudgifter

19 2.2. Rejseudgifter efter LL 9 A Kontingenter til fagforening og arbejdsløshedsforsikring Standardiserede fradrag for visse lønmodtagergrupper Beskæftigelsesfradrag, jf. LL 9 J Dobbelt husførelse, jf. SL 6, litra a Udgifter omfattet af fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Driftsomkostninger efter SL 6 a Afgrænsning over for privatudgifter Afgrænsning over for etableringsudgifter mv Afskrivning på aktiver Driftstab mv Etablerings- og iværksætterkonti Reglernes formål og virkemåde Fradrag for indskud Etablering af erhvervsvirksomhed Hævning af beløb efter etablering Forlods afskrivning af anskaffede aktiver Dækning af fradragsberettigede udgifter Erhvervelse af virksomhed i selskabsform Efterbeskatning Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Indledning og oversigt Gavebegrebet Gavens fremtrædelsesform og værdi Generelt om gavens fremtrædelsesform Værdiansættelse af gaven Særligt om løbende ydelser og formuegoder med brugseller indtægtsnydelsesret for andre Beskatning af gavemodtager Oversigt Lejlighedsgaver Hædersgaver, studierejselegater og andre engangsbeløb Gaver mellem ægtefæller og registrerede partnere Gaveafgift Den gaveafgiftspligtige personkreds Gaveafgiftens beregning

20 Afgiftspligtens indtræden, grundlaget for opgørelsen, forfaldstid og hæftelse Tilknytningskravet og dobbeltbeskatning Den skattemæssige behandling af gavegiver Fradragsret for gaver Realisation af kapitalgevinst og succession Anskaffelses- og afståelsestidspunkt Kapitel 13. Andre indtægter Generelt om statsskattelovens Understøttelse, aftægt, livrente og lignende De generelle regler i SL 4, stk. 1, litra c Andre særlige lovregler om løbende ydelser Spil og væddemål Erstatninger Tilfældige erhvervelser Særlige skattefritagelsesbestemmelser Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Indledning Plan for fremstillingen i afsnit Generelt om statsskattelovens 5, litra a Generelt om næring Spekulationsbegrebet i SL 5, litra a Generelt om overdragelser mellem parter uden eller med interessefællesskab Realisationskriterier og den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Realisation ved afståelse Realisation ved dispositioner, der sidestilles med afståelse Betingede aftaler Skatteforbehold, omgørelse, LL 2, stk. 5, og selvangivelsesomvalg Køberettigheder Køberet i modsætning til afståelse Køberet som selvstændigt aktiv Udnyttelse af køberet

21 3. Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Principperne for opgørelse af fortjeneste og tab Generelt Berigtigelsesformens betydning Nominel handelsværdi i modsætning til kontantværdi Berigtigelse ved obligationer, pantebreve og gældsbreve Opgørelse af sælgers afståelsessum Opgørelse af købers anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag Berigtigelse i form af en løbende ydelse Særligt om indeksregulering af fremtidige ydelser Den skattepligtige afståelsessum ved vederlagsfrie overdragelser Afståelse af en del af et aktiv Udgifter ved anskaffelse og afståelse Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Afgrænsning af løsøre Lejeindtægter mv. af løsøre Afståelse mv. af løsøre Sondringen mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver Afståelse af private aktiver Afståelse af erhvervsmæssige aktiver Varelagre mv Driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningsloven Sondringen mellem virksomhedsophør og fortsat virksomhed Beskatning ved fortsat virksomhedsdrift Beskatning ved virksomhedsophør Afståelse af kontrakter mv Øvrige erhvervsmæssige aktiver Tidsmæssig placering og opgørelse af fortjeneste og tab Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab Kapitel 16. Fast ejendom Begrebet fast ejendom Afgrænsning mellem kapitalindtægter og kapitalgevinster Kapitalindtægter og -udgifter vedr. fast ejendom Ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt

22 Indtægter ved udlejning og bortforpagtning mv Udgifter vedrørende erhvervsejendomme Ejerboliger Generelt Reglerne i ejendomsværdiskatteloven Indtægter ved delvis udlejning af ejerboliger Udleje mellem parter med interessefællesskab Kapitalgevinster og -tab vedr. fast ejendom Indledning og oversigt Næring Indledning Næringsformodningen Handel med fast ejendom som bierhverv Afsmitning, indkomstflytning mv Næringsvirksomhed på erhvervelsestidspunktet Opgivelse/afkræftelse af videresalgshensigt Undtagelser fra næringsformodningen Ejerboliger Udlejningsejendomme Ejendomme anvendt i erhvervsvirksomheden Omstændighederne ved køb/salg Beskatning af genvundne afskrivninger Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab Førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder Beskatning af fortjeneste og tab efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven Indledning Ejendomsavancebeskatningslovens fritagelsesbestemmelser mv Ejerboliger og aktier mv. med brugsret til en beboelseslejlighed Ekspropriation mv Genanbringelse mv Tidspunktet for erhvervelse og afståelse Opgørelse af fortjeneste og tab Den regulerede anskaffelsessum Den regulerede afståelsessum Regulering og beskatning af fortjeneste/tab Beskatning af genvundne afskrivninger mv

23 Indledning Genvundne afskrivninger på bygninger og installationer Tabsfradrag på bygninger og installationer Bygninger på lejet grund mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Lejede lokaler Værelsesindretning Tilslutningsafgifter Kunstnerisk udsmykning Frigørelsesafgift Kapitel 17. Renter og kursgevinster Indledning Afgrænsning mellem renter og kursgevinster og -tab Renteindtægter og -udgifter Generelt Ikke-fradragsberettigede renteudgifter Retlig forpligtelse til at betale renter i gældsforhold Retlig forpligtelse Kun debitor har fradragsret Refusionskrav mod meddebitor Den tidsmæssige placering af renteindtægter og -udgifter Kursgevinster og -tab Generelt Kursgevinstlovens anvendelsesområde på fordringer og gæld Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab hos fordringshaver Selskabers gevinst og tab på fordringer Fysiske personers gevinst og tab på fordringer Pengenæring Vederlagsnæring mv Indkomstflytning og afsmitning Gældende regler for gevinst og tab på andre fordringer Mindsterentesystemet, lånte midler og fremmed valuta Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på gæld hos debitor Selskabers gevinst og tab på gæld Begrænsning af den generelle beskatning af gevinst på gæld

24 Tidligere begrænsninger i den generelle fradragsret for tab på gæld Fysiske personers gevinst og tab på gæld Gældseftergivelse Pengenæring Anden dansk gæld Anden udenlandsk gæld Beskatningstidspunktet og opgørelse af kursgevinst og kurstab Beskatningstidspunktet Opgørelsen af kursgevinst og kurstab Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Beskatning af udbytte mv. af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Beskatning ved afståelse af aktier mv Indledning Rettigheder omfattet af aktieavancebeskatningsloven Den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab ved afståelse af aktier Fortjeneste Tab Gamle overgangsregler Realisationskriterier Opgørelse af fortjeneste og tab ved aktieafståelse Andele i visse andelsselskaber og foreninger Investeringsselskaber og akkumulerende investeringsforeninger Investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning Næringsaktier Kapitel 19. Immaterielle aktiver Indledning Indtægter og udgifter vedrørende immaterielle aktiver Afhændelse af immaterielle aktiver Historie og generelle bemærkninger Særligt om goodwill Goodwillbegrebet Værdiansættelse af goodwill interessefællesskab

25 3.3. Andre immaterielle aktiver Enerettigheder Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt Udbytteret Godtgørelse ved opgivelse af agentur og indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse Opgørelse af fortjeneste og tab den tidsmæssige placering Kapitel 20. Finansielle kontrakter Indledning Kursgevinstlovens regler for den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter Kontrakter omfattet af loven Selve beskatningen Finansielle kontrakter uden for kursgevinstloven Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Indledning Fordeling af afståelses- og anskaffelsessum ved samlet afhændelse af flere aktiver Den tidsmæssige placering og opgørelse af fortjeneste og tab og fordeling af den løbende indkomst Opgørelse af kapitalgevinst og -tab og den tidsmæssige placering heraf Fordeling af den løbende indkomst mellem køber og sælger Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed Succession generelt Successionsbegrebet Anvendelsesområdet for successionsreglerne Grundlaget for successionen og dens skattemæssige virkninger Værdiansættelser og beregning af passivpost ved succession Familiesuccession Succession ved overdragelse af erhvervsvirksomhed og aktier

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Indholdsoversigt. Indholdsoversigt Indholdsoversigt

Indholdsoversigt. Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning... 49 Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur... 63 Kapitel 3.

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende Henrik Jan Steffensen, Storgaard Lars Hove Bunch, Jan-Christian Bent Nilsen, Larsen Thomas Booker Brian Hansen - selskabsret, regnskab og skat Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen og Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 5. udgave Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 5. udgave Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3227-3 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Studierejse Anders Amstrup Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, hvorvidt udgiften på i alt kr. 24.000 til deltagelse i studierejsen

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 1.1 Multimediebeskatning Det bør være angivet, at Jacob Jarn efter LL 16, stk. 12 er omfattet af multimediebeskatning, således at et beløb på 3.000

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - dansk Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Generationsskifte af Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen* 1. Indledning og oversigt over

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser 14 1. Generei orientering 15 1.1 Bindende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Skatteret 1 Opgaveopsummering

Skatteret 1 Opgaveopsummering Skatteret 1 Opgaveopsummering 0304 vinter Kim Knudsen og Human Consulting ApS 04 sommer 0405 vinter Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende Udbetaling af provision Computer til fri rådighed Sommerhus

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2014 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Arveforskuddet Det bør af besvarelsen fremgå, at arveforskud sidestilles med gaver, jf. BAL 22, stk. 3. Der skal derfor som

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto LBK nr 1175 af 30/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3545952 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere