Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen"

Transkript

1 Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

2 LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave

3 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen Lærebog om indkomstskat 15. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Kapitel 4. Retskilder Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv. 171 Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Kapitel 9. Afskrivninger Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Kapitel 13. Andre indtægter Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Kapitel 16. Fast ejendom

6 Indholdsoversigt Kapitel 17. Renter og kursgevinster Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Kapitel 19. Immaterielle aktiver Kapitel 20. Finansielle kontrakter Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed Afsnit 7 Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Afsnit 8 Familiebeskatning Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn Afsnit 9 Subjektiv skattepligt Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv Afsnit 10 Selskabsbeskatningen Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv Kapitel 31. Andelsselskabs-, institutions- samt fondsog foreningsbeskatning Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv Kapitel 35. Rekonstruktion Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter

7 Indholdsoversigt Afsnit 11 International skatteret Kapitel 37. International skatteret Afsnit 12 Beskatning ved død samt boafgift Kapitel 38. Beskatning ved død Kapitel 39. Boafgift Kapitel 40. Beskatning ved konkurs Afsnit 13 Pensionsbeskatning Kapitel 41. Pensionsbeskatning Afsnit 14 Skatternes beregning og opkrævning Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning Afsnit 15 Strafferetlige sanktioner Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

8

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Begreb og formålet med skatteopkrævning Historisk udvikling Skatteretlige grundprincipper Inddeling af skatterne Fremstillingens genstand og systematik Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Indledning Subjektiv skattepligt Subjektiv skattepligt for fysiske personer Subjektiv skattepligt for selskaber og foreninger mv Subjektiv skattepligt for fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger og brancheforeninger Subjektiv skattepligt for dødsboer Dobbeltbeskatningsoverenskomster Objektiv skattepligt Indkomstbegrebet Driftsomkostningsbegrebet og andre fradragsberettigede udgifter Skatteberegningen Skatteberegning for fysiske personer Skatteberegningen for selskaber, fonde, foreninger mv Særregler om indkomstopgørelse og skatteberegning Fysiske personer Ægtefæller og børn Arbejdsudleje Forskerskatteordningen Sømænd Selskaber, fonde og foreninger mv

10 Andelsselskaber Tonnagebeskatning Arbejdsudleje Kulbrinteskat Boer Dødsboer Konkursboer Skatteopkrævningen Skattekontrollen Skatteforvaltningen International skat og EU-retten Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Indledning Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet Skatterådet Skatteankeforvaltningen Skatteankenævn Landsskatteretten Borger- og retssikkerhedschefen Regler for sagsbehandling Sagsfremstilling og agterskrivelse Bindende svar Frister for ansættelse Ordinær ansættelse Ekstraordinær ansættelse Forældelse efter de almindelige forældelsesregler Skatteforbehold, omgørelse og omvalg Samspillet med forvaltningslovens regler Konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl Klage og domstolsprøvelse Klage over skatteansættelsen Klagens indgivelse Klage, hvor skatteankenævnet træffer afgørelse Klage, hvor Landsskatteretten træffer afgørelse Genoptagelse Overgangsregler mv Domstolsprøvelse Omkostningsgodtgørelse

11 Kapitel 4. Retskilder Den skatteretlige retskildelære De enkelte retskilder Grundloven Grundlovens Delegation af lovgivningsmagt Gælder der et obligatorisk princip eller et opportunitetsprincip? Grundlovens 73 Er der grænser for lovgivningsmagtens skattepålægsmagt? Skattelovgivningen Administrativt fastsatte forskrifter Forskellige typer af administrative forskrifter Bekendtgørelser SKATs juridiske vejledninger, SKATs styresignaler og SKATs meddelelser Særligt om uformelle tilkendegivelser Domspraksis Administrativ praksis Indledning Præjudikatvirkning over for forvaltningen selv lighedsprincippet Præjudikatvirkning over for domstolene Individuel praksisændring i strid med en skatteyders forventninger Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand Traktater EU-skatteret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Udenlandsk praksis Retssædvane Den skatteretlige doktrin Forholdets natur Lovfortolkning Forholdet mellem skatteret og privatret Særligt om omgåelsesproblemet i skatteretten

12 Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Teoretiske indkomstbegreber Indkomstbegrebet i gældende dansk skatteret Positiv begrebsbestemmelse Negativ begrebsbestemmelse Kun nettoindkomsten er skattepligtig Begrænset skattepligtige personers samt selskabers og dødsboers skattepligtige indkomst Globalindkomstprincippet og territorialindkomstprincippet Indkomstperiode Indkomstår og skatteår. Omlægning af indkomstår Begreberne Omlægning af indkomstår Når indkomståret ikke udgør en 12-måneders-periode Periodeafgrænsning og resultatudjævning Periodeafgrænsning Resultatudjævning, herunder underskudsfremførsel Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv Indledning Personskattelovens indkomstbegreber Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Særregler om fradrag Fradrag i den personlige indkomst Fradrag i kapitalindkomsten Fradrag i aktieindkomst Ligningsmæssige fradrag Underskudsfremførsel Generelt om underskud Underskud i den skattepligtige indkomst Underskud i den personlige indkomst Underskud ved anparts- og udlejningsvirksomhed Begrænset skattepligtige

13 3. Samspillet mellem personskatteloven og virksomhedsskatteloven Generelt om virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Andre særordninger i virksomhedskatteloven Særligt om underskud ved virksomhedsbeskatning Arbejdsmarkedsbidrag Generelt om arbejdsmarkedsbidraget Bidragsgrundlaget for løn- og honorarmodtagere Bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Begreb og afgrænsning Opgørelsen af erhvervsindkomst Den skatteretlige indkomstopgørelse bygger på bogføringen og regnskabet i virksomheden Periodisering I almindelighed Betingede overdragelser Igangværende arbejder for fremmed regning Bruttoindkomst og nettoindkomst Samlede retserhvervelser Værdiforskydningers betydning for indkomstopgørelsen Opgørelse af ultimovarelageret Varelagerbegrebet Afgrænsning af varelagre der tilhører virksomheden ultimo Værdiansættelsen af varelageret ultimo Andre bestemmelser om opgørelsen af varelagre mv Værdiforskydninger på debitorer Forskydninger i kreditorerne Bruttoindkomstens fremtrædelsesform Indledning Beskatning af forbrug af egne varer mv Værdien af eget arbejde samt mestersalær Arbejde udført på egne private formuegoder Arbejde udført på goder til erhvervsmæssig brug

14 Arbejde udført for andre Betaling med usædvanlige betalingsmidler Erhvervelser på fordelagtige vilkår Indirekte indkomstopgørelse Virksomhedsskatteloven Indledning Virksomhedsordningen Betingelser for at benytte ordningen Erhvervsmæssig virksomhed Regnskabsmæssige krav mv Indtræden i ordningen Afgrænsning af indskudte aktiver Afgrænsning af indskudte passiver Opgørelse af indskudskontoen Virksomhedens indkomstopgørelse Skattelovgivningens almindelige regler Renteperiodisering Rentekorrektion Refusion af udgifter afholdt af privatøkonomien Privatudgifter afholdt af virksomhedsøkonomien Virksomhedsindkomstens beskatning Beskatningen i grundtræk Beregning og beskatning af kapitalafkast Overførsel af overskud Opsparing af overskud Beskatning af tidligere opsparede overskud Underskud Hæverækkefølgen Beskatning ved afståelse, ophør og omdannelse Udtræden uden virksomhedsophør Konkurs Ophør af skattepligt Afståelse eller ophør af al erhvervsvirksomhed Afståelse og opstart af anden virksomhed Delvis afståelse eller ophør Virksomhedsomdannelse Dødsfald Kapitalafkastordningen Betingelser for at benytte ordningen Kapitalafkastberegningen

15 Ordningen i grundtræk Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget Beregning af kapitalafkastet Henlæggelse til konjunkturudligning Ordningen i grundtræk Opgørelse af henlæggelsen Beskatning af henlæggelsen Den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter Ordningen i hovedtræk Betingelser for anvendelse af ordningen Krav til den skattepligtige Krav til selskabet Opgørelse af kapitalafkastet Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Indledning Driftsomkostninger Generelt om omkostningsbegrebet Udgifterne skal være erhvervsmæssige Kravet om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed Personligt arbejde uden for tjenesteforhold Hobbyvirksomhed Generelt Afgrænsningen mellem erhverv og hobby Afgrænsningen over for udgifter til privatforbrug Generelt Arbejdsværelse i hjemmet Arbejdstøj Sundhedsudgifter Udgifter til pc mv. og telefon Udgifter til faglitteratur Flytteudgifter Rejseudgifter Kursus- og kongresudgifter mv Gaver, repræsentation og reklame Andre driftsudgifter Udgifter vedrørende indkomstgrundlaget

16 Etablering og ophør af virksomhed Forbedring eller ændring af indkomstgrundlaget Aktivering og afskrivning af driftsomkostninger Fradrag for etableringsudgifter mv. med særlig hjemmel Fradragsbegrænsninger omkostninger uden fradrag Indledning Repræsentation, LL 8, stk Udgifter til tobak Udgifter til bestikkelse Værnsregler vedrørende udlandstransaktioner Finansielle udgifter Bistand i skattesager Bøder, bod mv Bidrag til politiske partier Andre omkostninger uden fradrag Udgiftens tidsmæssige placering Driftstab Afgrænsning af driftstab over for afhændelsestab og driftsomkostninger Hjælpebegreber ved afgørelse af, om tab er fradragsberettiget Genstandskriteriet, omsætnings- eller anlægsaktiver Årsagskriteriet Forskellige eksempler på driftstab Afskrivningslovens regler Tab på kontante pengebeholdninger Tab på udlån og kaution Erstatning og lignende Tab opstået ved forsætlig skadeforvoldelse eller strafbar handling Tabets konstatering Tabsreducerende omstændigheder Kapitel 9. Afskrivninger Begreb og lovgrundlag Afskrivningsmetoder Afskrivninger efter afskrivningsloven Lovens anvendelsesområde Opdeling på afskrivningsgrupper efter art Opdelingens overordnede betydning

17 Driftsmiddel eller skib Driftsmiddel eller installation/bygningsbestanddel Installation eller bygningsbestanddel Opdeling efter aktuel anvendelse Opdelingens overordnede betydning Driftsmidler og skibe Bygninger Installationer Driftsmidler og skibe, jf. AL 2 ff Betingelser for påbegyndelse af afskrivninger Afskrivningsmåde. Saldosystemet Afskrivningsgrundlaget Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe, jf. AL Afskrivning på bygninger mv., jf. AL Bygninger og installationer Betingelser for afskrivning Afskrivningsmåde Afskrivningsgrundlag Bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Øvrige afskrivninger efter afskrivningsloven Forskudsafskrivninger Substansforbrug Ombygning af lejede lokaler Goodwill og andre immaterielle aktiver Kvoter og betalingsrettigheder Ombygning af værelser til landboturisme Tilslutningsafgifter Straksafskrivning af aktiver erhvervet ved tilskud Kunstnerisk udsmykning Afskrivninger uden for afskrivningsloven Afskrivninger efter ligningsloven Afskrivninger efter statsskatteloven Indskud på etableringskonti og iværksætterkonti

18 Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Begrebet lønindkomst Beskatning af løn og andre kontante godtgørelser Skattefrie udgiftsgodtgørelser Udlæg efter regning Befordringsgodtgørelse Rejsegodtgørelser Jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser Beskatning af personalegoder mv Afgrænsning af de skattepligtige goder Indledning Goder, der altid beskattes og ikke omfattes af bagatelgrænserne Fri telefon, computer og internetadgang Goder uden væsentlig værdi Bagatelgrænserne i LL 16, stk Rabatter Fri befordring Uddannelsesudgifter, studierejser mv Sundhedsudgifter Køberettigheder, udbytteandele mv Værdiansættelsen Aktieaflønning mv. af medarbejdere Indledning LL Konvertible obligationer Beskatning af øvrige arbejdsvederlag mv Honorarindtægter mv Værdi af eget arbejde mv Øvrige spørgsmål vedr. lønindkomst mv Beskatningstidspunktet for løn og honorarindtægter Afgrænsningen mellem A-indkomst og B-indkomst Indberetningspligt Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Generelt om lønmodtageres fradrag Udgifter uden for fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Befordringsudgifter

19 2.2. Rejseudgifter efter LL 9 A Kontingenter til fagforening og arbejdsløshedsforsikring Standardiserede fradrag for visse lønmodtagergrupper Beskæftigelsesfradrag, jf. LL 9 J Dobbelt husførelse, jf. SL 6, litra a Udgifter omfattet af fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Driftsomkostninger efter SL 6 a Afgrænsning over for privatudgifter Afgrænsning over for etableringsudgifter mv Afskrivning på aktiver Driftstab mv Etablerings- og iværksætterkonti Reglernes formål og virkemåde Fradrag for indskud Etablering af erhvervsvirksomhed Hævning af beløb efter etablering Forlods afskrivning af anskaffede aktiver Dækning af fradragsberettigede udgifter Erhvervelse af virksomhed i selskabsform Efterbeskatning Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Indledning og oversigt Gavebegrebet Gavens fremtrædelsesform og værdi Generelt om gavens fremtrædelsesform Værdiansættelse af gaven Særligt om løbende ydelser og formuegoder med brugseller indtægtsnydelsesret for andre Beskatning af gavemodtager Oversigt Lejlighedsgaver Hædersgaver, studierejselegater og andre engangsbeløb Gaver mellem ægtefæller og registrerede partnere Gaveafgift Den gaveafgiftspligtige personkreds Gaveafgiftens beregning

20 Afgiftspligtens indtræden, grundlaget for opgørelsen, forfaldstid og hæftelse Tilknytningskravet og dobbeltbeskatning Den skattemæssige behandling af gavegiver Fradragsret for gaver Realisation af kapitalgevinst og succession Anskaffelses- og afståelsestidspunkt Kapitel 13. Andre indtægter Generelt om statsskattelovens Understøttelse, aftægt, livrente og lignende De generelle regler i SL 4, stk. 1, litra c Andre særlige lovregler om løbende ydelser Spil og væddemål Erstatninger Tilfældige erhvervelser Særlige skattefritagelsesbestemmelser Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Indledning Plan for fremstillingen i afsnit Generelt om statsskattelovens 5, litra a Generelt om næring Spekulationsbegrebet i SL 5, litra a Generelt om overdragelser mellem parter uden eller med interessefællesskab Realisationskriterier og den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Realisation ved afståelse Realisation ved dispositioner, der sidestilles med afståelse Betingede aftaler Skatteforbehold, omgørelse, LL 2, stk. 5, og selvangivelsesomvalg Køberettigheder Køberet i modsætning til afståelse Køberet som selvstændigt aktiv Udnyttelse af køberet

21 3. Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Principperne for opgørelse af fortjeneste og tab Generelt Berigtigelsesformens betydning Nominel handelsværdi i modsætning til kontantværdi Berigtigelse ved obligationer, pantebreve og gældsbreve Opgørelse af sælgers afståelsessum Opgørelse af købers anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag Berigtigelse i form af en løbende ydelse Særligt om indeksregulering af fremtidige ydelser Den skattepligtige afståelsessum ved vederlagsfrie overdragelser Afståelse af en del af et aktiv Udgifter ved anskaffelse og afståelse Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Afgrænsning af løsøre Lejeindtægter mv. af løsøre Afståelse mv. af løsøre Sondringen mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver Afståelse af private aktiver Afståelse af erhvervsmæssige aktiver Varelagre mv Driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningsloven Sondringen mellem virksomhedsophør og fortsat virksomhed Beskatning ved fortsat virksomhedsdrift Beskatning ved virksomhedsophør Afståelse af kontrakter mv Øvrige erhvervsmæssige aktiver Tidsmæssig placering og opgørelse af fortjeneste og tab Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab Kapitel 16. Fast ejendom Begrebet fast ejendom Afgrænsning mellem kapitalindtægter og kapitalgevinster Kapitalindtægter og -udgifter vedr. fast ejendom Ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt

22 Indtægter ved udlejning og bortforpagtning mv Udgifter vedrørende erhvervsejendomme Ejerboliger Generelt Reglerne i ejendomsværdiskatteloven Indtægter ved delvis udlejning af ejerboliger Udleje mellem parter med interessefællesskab Kapitalgevinster og -tab vedr. fast ejendom Indledning og oversigt Næring Indledning Næringsformodningen Handel med fast ejendom som bierhverv Afsmitning, indkomstflytning mv Næringsvirksomhed på erhvervelsestidspunktet Opgivelse/afkræftelse af videresalgshensigt Undtagelser fra næringsformodningen Ejerboliger Udlejningsejendomme Ejendomme anvendt i erhvervsvirksomheden Omstændighederne ved køb/salg Beskatning af genvundne afskrivninger Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab Førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder Beskatning af fortjeneste og tab efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven Indledning Ejendomsavancebeskatningslovens fritagelsesbestemmelser mv Ejerboliger og aktier mv. med brugsret til en beboelseslejlighed Ekspropriation mv Genanbringelse mv Tidspunktet for erhvervelse og afståelse Opgørelse af fortjeneste og tab Den regulerede anskaffelsessum Den regulerede afståelsessum Regulering og beskatning af fortjeneste/tab Beskatning af genvundne afskrivninger mv

23 Indledning Genvundne afskrivninger på bygninger og installationer Tabsfradrag på bygninger og installationer Bygninger på lejet grund mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Lejede lokaler Værelsesindretning Tilslutningsafgifter Kunstnerisk udsmykning Frigørelsesafgift Kapitel 17. Renter og kursgevinster Indledning Afgrænsning mellem renter og kursgevinster og -tab Renteindtægter og -udgifter Generelt Ikke-fradragsberettigede renteudgifter Retlig forpligtelse til at betale renter i gældsforhold Retlig forpligtelse Kun debitor har fradragsret Refusionskrav mod meddebitor Den tidsmæssige placering af renteindtægter og -udgifter Kursgevinster og -tab Generelt Kursgevinstlovens anvendelsesområde på fordringer og gæld Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab hos fordringshaver Selskabers gevinst og tab på fordringer Fysiske personers gevinst og tab på fordringer Pengenæring Vederlagsnæring mv Indkomstflytning og afsmitning Gældende regler for gevinst og tab på andre fordringer Mindsterentesystemet, lånte midler og fremmed valuta Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på gæld hos debitor Selskabers gevinst og tab på gæld Begrænsning af den generelle beskatning af gevinst på gæld

24 Tidligere begrænsninger i den generelle fradragsret for tab på gæld Fysiske personers gevinst og tab på gæld Gældseftergivelse Pengenæring Anden dansk gæld Anden udenlandsk gæld Beskatningstidspunktet og opgørelse af kursgevinst og kurstab Beskatningstidspunktet Opgørelsen af kursgevinst og kurstab Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Beskatning af udbytte mv. af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Beskatning ved afståelse af aktier mv Indledning Rettigheder omfattet af aktieavancebeskatningsloven Den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab ved afståelse af aktier Fortjeneste Tab Gamle overgangsregler Realisationskriterier Opgørelse af fortjeneste og tab ved aktieafståelse Andele i visse andelsselskaber og foreninger Investeringsselskaber og akkumulerende investeringsforeninger Investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning Næringsaktier Kapitel 19. Immaterielle aktiver Indledning Indtægter og udgifter vedrørende immaterielle aktiver Afhændelse af immaterielle aktiver Historie og generelle bemærkninger Særligt om goodwill Goodwillbegrebet Værdiansættelse af goodwill interessefællesskab

25 3.3. Andre immaterielle aktiver Enerettigheder Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt Udbytteret Godtgørelse ved opgivelse af agentur og indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse Opgørelse af fortjeneste og tab den tidsmæssige placering Kapitel 20. Finansielle kontrakter Indledning Kursgevinstlovens regler for den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter Kontrakter omfattet af loven Selve beskatningen Finansielle kontrakter uden for kursgevinstloven Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Indledning Fordeling af afståelses- og anskaffelsessum ved samlet afhændelse af flere aktiver Den tidsmæssige placering og opgørelse af fortjeneste og tab og fordeling af den løbende indkomst Opgørelse af kapitalgevinst og -tab og den tidsmæssige placering heraf Fordeling af den løbende indkomst mellem køber og sælger Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed Succession generelt Successionsbegrebet Anvendelsesområdet for successionsreglerne Grundlaget for successionen og dens skattemæssige virkninger Værdiansættelser og beregning af passivpost ved succession Familiesuccession Succession ved overdragelse af erhvervsvirksomhed og aktier

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Forord Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere