Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S"

Transkript

1 Prospekt for A/S Privat Pension ved introduktion og aktieemission på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Første tegningsdag: 1. december 2005 Sidste tegningsdag 20. januar 2006 November 2005 A/S Privat Pension CVR-nr Gødvad Bakke Silkeborg Telefon Hjemmeside: 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKTION 4 ANSVAR, ERKLÆRINGER 5 RESUMÉ 7 A/S Privat Pension 7 Samarbejdspartnere 7 Formål med introduktion og kapitaludvidelsen 7 Fremtiden 8 Risikofaktorer 8 Tegningsbeløb 8 Tegningsperiode 8 Tegningskurs 8 Tegningsretter 9 Betalingsdato og sted 9 Tegningssted 9 Handel på Dansk AMP A/S 9 Tilbagekaldelse 9 Fondskoder, rettigheder og registrering 9 Omkostninger 9 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger og prognoser Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Aflønninger og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Større aktionærer Transaktioner med tilknyttede partnere Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser 31 VÆRDIPAPIRNOTE Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering Vilkår og betingelser for tilbuddet Aftaler om optagelse til omsætning og handel Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Udgifter ved emission Udvanding Yderligere oplysninger 41 2

3 BILAG: 41 Tegningsblanket 42 Stiftelsesoverenskomst 43 Vedtægter 45 Årsrapporter for 2002, 2003, 2004 Særskilte dokumenter Halvårsregnskab for Særskilt dokument 3

4 INTRODUKTION Nærværende prospekt er udarbejdet af A/S Privat Pension i forbindelse med den forestående introduktion og kapitaludvidelse med aktieudbud på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP A/S). Formålet med prospektet er at give nuværende såvel som fremtidige investorer, som denne emission er rettet imod, et fyldestgørende investeringsgrundlag ved at beskrive selskabets baggrund, strategi og målsætninger samt selskabets økonomiske stilling. Prospektet er udarbejdet efter de regler, der er foreskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro med tilhørende vejledning. Baggrunden for bekendtgørelsen er direktiv 2003/71/EF vedrørende prospekter, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. I tilknytning til direktivet har Kommissionen udstedt forordning 809/2004 af 29. april 2004, der indeholder minimumskrav til de oplysninger, der skal være indeholdt i prospektet. Direktivets formål er at harmonisere prospekter indenfor EU. 4

5 5

6 6

7 Som indledning til resumeet skal oplyses: - at resumeet bør læses som en indledning til prospektet, - at enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed, - at de fysiske eller juridiske personer, der har udfærdiget resumeet (eller eventuelle oversættelser af dette) og anmodet om godkendelse heraf, kun kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, såfremt resumeet (eller oversættelserne) er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, - at en sagsøgende investor inden sagen indledes kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med en oversættelse af prospektet, såfremt en sag vedrørende prospektets indhold indbringes for en domstol. A/S Privat Pension A/S Privat Pension, er et aktivt ejendomsinvesteringsselskab, som skal gøre det muligt for alle danskere at deltage i ejendomsinvesteringer med henblik på at sikre en optimal opsparing og samtidig konvertere kortsigtede gevinster til langsigtet investering. Selskabet er en aktiv og dynamisk forretning indenfor 3 hovedområder: Erhvervelse af bolig- og erhvervsejendomme, investering i pantebreve og værdipapirer samt investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter såvel i Danmark som i andre europæiske lande. Ved udnyttelse af synergien samt konstant overvågning og deltagelse i alle 3 områder, skal investorerne sikres størst muligt afkast. Siden etableringen af selskabet i 2001 har man opbygget en portefølje af ejendomme og pantebreve, som er gode langsigtede investeringer. Ejendommene har en høj udlejningsprocent til gode og stabile lejere, flere med lange uopsigeligheder. En enkelt ejendom har været udlejet til kontorhotel, der nu er konkurs, og ejendommen søges udlejet eller solgt med fortjeneste. Disse investeringer er langsigtede, og med et stabilt afkast, skal de sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet. Samarbejdspartnere A/S Privat Pension har indgået 10-årige uopsigelige samarbejdsaftaler med selskaber i Svanen Gruppen, om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner. Det gør det muligt for selskabet at trække på den store erfaring og ekspertise, som findes i hele Svanen Gruppen. Svanen Gruppen er et familieejet moderselskab for en række selskaber inden for fast ejendom og finansiering, hvor hovedvægten ligger på udvikling, formidling og finansiering af fast ejendom samt udbud af investeringsprojekter baseret på ejendomme og pantebreve. Med optagelse af selskabets aktier på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP A/S) sikres dels en ensartet og rimelig prisdannelse for selskabets aktier, dels en likviditet i aktien. Det gør det samtidigt muligt at anvende skattebegunstigede opsparingsformer, herunder kapital- og ratepensionskonti, til investering i A/S Privat Pension. Formål med introduktionen og kapitaludvidelsen A/S Privat Pension har siden stiftelsen i 2001 udvidet sin aktiekapital fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio., med henblik på at følge den fastlagte strategi, som er baseret på vækst og øget indtjening. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at investere i nye projekter og aktiviteter, og en kapitaludvidelse er derfor nødvendig for fortsat at følge strategien. Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen er således til disposition for nye investeringer. 7

8 Fremtiden Med den fremlagte investeringsplan forventes det, at selskabets prognoser for såvel afkast som værdistigninger i selskabet kan indfries. Det vil især ske med baggrund i en aktiv investeringspolitik baseret på en konstant overvågning og deltagelse i alle de 3 investeringsområder: Erhvervelse af bolig- og erhvervsejendomme Investering i pantebreve og værdipapirer Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter Der forventes en fortsat positiv vækst indenfor ejendomsmarkedet med fokus på bl.a. Tyskland, og med baggrund i selskabets deltagelse i alle 3 investeringsområder, med en forholdsvis lille markedsandel på hvert af de enkelte markeder, er det bestyrelsens opfattelse, at den eneste begrænsning for selskabets vækst er mangel på kapital. Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til ad 1 eller flere gange frem til 31. maj 2007 at udstede aktier til en samlet aktiekapital på DKK 50. mio., og det forventes, at der løbende tiltrækkes ny kapital gennem kapitalforhøjelser, således at man når ovennævnte mål. Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici. Det gælder også investering i aktier i A/S Privat Pension. Risikofaktorerne knytter sig dels til ejendomsinvesteringer og konjunkturerne herfor, dels til A/S Privat Pension som selskab. Ejendomsinvesteringerne er de langsigtede investeringer, som skal sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet samt et stabilt afkast. Resultatet af disse investeringer afhænger især af makroøkonomiske faktorer samt den generelle erhvervsudvikling. Renteniveauet og dermed finansieringsomkostningerne har stor betydning for det økonomiske resultat. Ved at placere de langsigtede anlægsinvesteringer i henholdsvis ejendomme og værdipapirer spredes denne risiko dog. Ejendomsbranchen er også karakteriseret ved en høj grad af fremmedfinansiering, hvor investorerne ofte har risikoen på hele kapitalen. I A/S Privat Pension er risikoen, dog minimeret til den enkelte investors indskudte aktiekapital. I selskabet er der tale om en konstant aktiv investeringspolitik, og det økonomiske resultat vil være afhængig af en lang række menneskelige beslutninger og skøn, som efterfølgende vil være grundlaget for planlægning, gennemførelse og styring af investeringerne og dermed selskabets succes. Med indgåelsen af 10-årige uopsigelige aftaler med selskaber i Svanen Gruppen om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner, vil A/S Privat Pension samtidig være afhængig af Svanen Gruppens opfyldelse af disse aftaler og deres intentioner. Tegningsbeløb Der udbydes i alt stk. nye aktier á nominelt DKK 1.000, svarende til nominelt DKK 16. mio., og der er ingen fortegningsret. Tegningsperiode Tegningsperioden er fra torsdag den 1. december 2005 til fredag den 20. januar Tegningskurs De udbudte aktier tegnes til kurs pr. aktie á nominelt DKK franko. Kursen er fastsat ud fra aktiekapitalens indre værdi pr. 01. oktober

9 Tegningsretter Der er ingen tegningsretter i forbindelse med emissionen. Betalingsdato og sted Seneste betalingsdato for aktier erhvervet under denne emission er fredag den 20. januar 2006 kl Registrering på investors konto i Værdipapircentralen sker samtidig hermed. Tegningssted Morsø Bank, 7900 Nykøbing M. eller A/S Privat Pension, 8600 Silkeborg Handel på Dansk AMP A/S De nye aktier optages til handel på Dansk AMP A/S. Første handelsdag forventes at blive den 01. februar Tilbagekaldelse Såfremt der indtræffer begivenheder, der efter selskabets opfattelse gør gennemførelsen af noteringen og emissionen utilrådelig, forbeholder A/S Privat Pension sig ret til at tilbagekalde udbuddet til enhver tid inden tegningsperiodens udløb, d.v.s. til og med 20. januar Fondskoder, rettigheder og registrering Alle aktier har samme rettigheder og registreres på investors konto i Værdipapircentralen. Fondskoden for aktierne er DK Omkostninger Selskabets direkte omkostninger i forbindelse med emissionen forventes at udgøre DKK Der er desuden afsat 15 % af emissionsprovenuet til udviklings-, salgs- og markedsføringsomkostninger 9

10 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT 1. Ansvarlige 1.1 A/S Privat Pension Direktion: Michael Brixhuus direktør Bestyrelse: Ingemann Brixhuus, direktør Bent Jensen Smed, direktør Bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem Michael Bach Jensen, advokat (H) bestyrelsesmedlem Lars Peter Larsen, direktør bestyrelsesmedlem Juridisk rådgiver: Gitte Nedergaard, advokat (H), Advokatgruppen Århus, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, CVR-nr Revisor: Jens Gammelby, statsautoriseret revisor, BDO Scanrevision, Åboulevarden 11-13, 8000 Århus C, CVR-nr Erklæringer fra de ansvarlige for registreringsdokument. Der henvises til erklæringer afgivet af direktionen og bestyrelsen, juridisk rådgiver samt revisor på side Revisorer 2.1 BDO Scanrevision, Åboulevarden 11-13, 8000 Århus C Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR-nr Jens Gammelby, statsautoriseret revisor Medlem af FSR 2.2 Fra første regnskabsperiode blev revisionen udført af Mortensen & Beierholm, Guldsmedegade 3, 8000 Århus C Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR-nr Jørgen Bertelsen, statsautoriseret revisor Medlem af FSR Baggrunden for revisorskiftet er et ønske om, at revisionsfirmaet er uafhængig af de øvrige aktiviteter hos Svanen Gruppen, som har Mortensen & Beierholm som hovedrevisor. 10

11 3. Udvalgte regnskabsoplysninger 3.1 Til belysning af udsteders finansielle situation vises nedenfor udvalgte regnskabsoplysninger vedrørende regnskabsårene 2002, 2003, Hoved- og nøgletal tkr. tkr tkr 14 måneder Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Nøgletal i %: Bruttomargin 6,0 13,7 26,1 Overskudsgrad 7,7 12,3 76,2 Afkastningsgrad 0,4 0,5 5,6 Egenkapitalandel 9,3 10,8 19,6 Forrentning af egenkapitalen 0,6 0,8 5,3 3.2 Der gives ikke regnskabsoplysninger vedrørende midlertidige perioder. 4. Risikofaktorer Generelt Enhver investering i aktier indebærer risici. Nedenstående er skitseret et antal risikofaktorer, som generelt for investeringsområdet og specifikt for A/S Privat Pension kan have indflydelse på driften og de økonomiske resultater. De nævnte risikofaktorer er ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikofaktorerne er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge. Ejendomsbranchen er karakteriseret ved en høj grad af fremmedfinansiering, hvor investorerne ofte har risikoen på hele kapitalen. I A/S Privat Pension er risikoen dog minimeret til den enkelte investors indskudte aktiekapital. 11

12 Konjunkturer Ejendomsinvesteringerne er de langsigtede investeringer, som skal sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet samt et stabilt afkast. Resultatet af disse investeringer afhænger især af makroøkonomiske faktorer samt den generelle erhvervsudvikling. Renteniveauet og dermed finansieringsomkostningerne har stor betydning for det økonomiske resultat i de enkelte år. Ved at placere de langsigtede anlægsinvesteringer i henholdsvis ejendomme og værdipapirer spredes denne risiko. De 3 investeringsområder Erhvervelse af ejendomme. Der er en række risici ved investering i erhvervsejendomme som bl.a. afhænger af lejeres betalingsevne, erhvervsudviklingen i området, samt den enkelte ejendoms beliggenhed og vedligeholdelsesstandard. Investeringerne i A/S Privat Pension vil også ske i boligudlejningsejendomme, hvor de ovennævnte risici for erhvervsejendomme er mindre, men forrentningen af den investerede kapital er generelt også mindre. Investering i pantebreve og værdipapirer. Ved investering i pantebreve og værdipapirer vil der være en risiko afhængig af pantets placering samt vurderingen af den enkelte debitor. Risikoen vil samtidig være afhængig af den generelle udvikling på markedet samt om ejendommen ligger indenfor selskabets investeringsstrategi. Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter. Risici ved deltagelsen i andele af ejendoms- og udviklingsprojekter vil være afhængig af ejerandelen af det enkelte projekt, og afsætningsmulighederne for de kortsigtede investeringer (1-2 år) vil være afhængig af en gennemførelse af projektet indenfor såvel de aftalte tidsrammer som de økonomiske rammer. Samarbejdspartnere Der er indgået en 10-årig uopsigelig aftale med selskaber i Svanen Gruppen om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner, og A/S Privat Pension vil være afhængig af Svanen Gruppens opfyldelse af denne aftale og dens intentioner. Aktive investeringer Da der er tale om en konstant aktiv investeringspolitik vil det økonomiske resultat være afhængig af en lang række menneskelige beslutninger og skøn, som efterfølgende vil være grundlaget for planlægning, gennemførelse og styring af investeringerne og dermed selskabets succes. 5. Oplysninger om udsteder 5.1 Udsteders historie og udvikling Stiftelse Etableringen af udsteder foregik i efteråret 2001, hvor en kreds af investorer besluttede at stifte selskabet med en aktiekapital på DKK 2 mio. Idegrundlag På lige fod med professionelle investorer skulle det være muligt for alle danskere at deltage i ejendomsinvesteringer med henblik på at sikre en optimal opsparing, og ideen var en slags folkeaktie med et stort antal investorer. Det viste sig sværere end først antaget at få kommunikeret udsteders intentioner ud til et meget stort antal af mindre aktionærer, og dermed sikre den nødvendige volumen i investeringerne. Efterfølgende valgte man at tiltrække et mindre antal, men til gengæld større investorer, hvorved aktiekapitalen blev fordoblet til DKK 4 mio. Det er hidtil ikke lykkedes at skabe den nødvendige volumen og omsætning i aktien, men samtidig har de enkelte investeringer samt udviklingen, bl.a. indenfor ejendomsaktier, tydelig vist, at idegrundlaget er bæredygtigt, og forretningsmulighederne for et ejendomsselskab med aktiviteter indenfor flere aspekter af ejendomsinvesteringer, er meget gunstige. 12

13 5.1.1 Udsteders juridiske navn er A/S Privat Pension Udsteders registrerede hjemsted er Silkeborg Kommune og registreringsnummeret er CVR-nr Udsteders registreringsdato er , og det har dermed eksisteret i 4 år Udsteders domicil er Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg, og den juridiske form er et aktieselskab. Udsteder er underlagt aktieselskabsloven og registreret i Danmark. Udsteders telefonnummer er Udover at udsteder i foråret 2005 fik udvidet aktiekapitalen fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio. henvises der vedrørende væsentlige begivenheder i udsteders forretningsmæssige udvikling til afsnit 5.2 nedenfor, hvor udsteders aktiviteter og investeringer er omtalt. 5.2 Investeringer Udsteders portefølje af ejendomme og pantebreve er gode investeringer og bortset fra 1 ejendom, er udlejningen 100 % til gode og stabile lejere, flere med lange uopsigeligheder. Ejendommenes standard er i top. En enkelt ejendom har været udlejet til kontorhotel, der nu er konkurs, og ejendommen søges genudlejet eller solgt med fortjeneste Detaljerne for hver enkelt nyinvestering i ejendomme siden selskabets etablering fremgår af nedenstående. For værdipapirer er det dog kun muligt at opgive de enkelte års nyinvesteringer: 2002 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 10,5 mio. Investeringen består af en 779 m2 kontorejendom beliggende i Skanderborg i et fuldt udbygget erhvervs/boligområde. Ejendommen er udlejet til en statsvirksomhed, og lejemålet er ikke opsagt. Det er ikke udsteder bekendt, at der skulle være planer om fraflytning. Investeringen består endvidere af 738 m2 kontorejendom i Silkeborg, der i 2004 er gennemrenoveret/ombygget og fuldt udlejet, dels til en kontorvirksomhed på en 10-årig uopsigelig lejekontrakt, dels til en motorcykelbutik. Der forhandles p.t. med motorcykelbutikken om yderligere udvidelse af butikken med op til 400 m2, som skal nybygges. Der er på grunden plads til yderligere cirka m2 udbygning. Ejendommen er velbeliggende i et udbygget erhvervsområde. Sidste investering i 2002 er en kontorejendom i Herning, udlejet som kontorhotel. Driftsselskabet som lejede ejendommen og forestod videreudlejningen som kontorhotel, gik konkurs i Ejendommen har siden stået tom og forsøges udlejet eller alternativt solgt med fortjeneste. Ejendommen er på sammenlagt m2, og der er en restgæld i ejendommen pr. 30/ på DKK ,- Nyinvesteret kapital i pantebreve 2003 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 2,1 mio. DKK 6,9 mio. Investeringen består af en 952 m2 butiksejendom i et veludbygget retailområde i Herning, med facade mod hovedvejen til Holstebro. Ejendommen er udlejet til en kontorforsyningsvirksomhed på en uopsigelig lejekontrakt til Lejemålet forventes at fortsætte ved lejekontraktens udløb. Nyinvesteret kapital i pantebreve DKK 1,5 mio. 13

14 2004 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 7,0 mio. Investeringen består af en nyopført ejendom på 692 m2, udlejet til en landsdækkende køkkenkæde. Ejendommen er beliggende i Slagelse i et veludbygget retailområde. Der er på arealerne ved siden af butikken, igangsat planer om et nyt storcenter, og ejendommens beliggenhed bliver dermed yderligere optimeret. Lejekontrakten er uopsigelig frem til 28/ , og lejemålet forventes at fortsætte. Nyinvesteret kapital i pantebreve DKK - 0,7 mio Investeringerne beskrevet i er for 85 % vedkommende finansieret eksternt, dels med realkredit eller realkreditlignende lån med 20 års løbetid og variabel forrentning, dels med fastforrentede pantebreve med op til 25 års løbetid Ledelsesorganerne har ikke forpligtet sig til fremtidige investeringer 6 Forretningsoversigt 6.1 Hovedvirksomhed Udsteders virksomhed består i at erhverve, bygge, eje, udleje samt administrere fast ejendom og anden lignende virksomhed, samt handel med og investering i værdipapirer og pantebreve og enhver anden dermed forbunden virksomhed. Udsteders hovedvirksomhed har været uændret siden stiftelsen. Der henvises endvidere til punkt Der er ikke lanceret nye produkter eller tjenesteydelser. 6.2 Væsentlige markeder Udsteders historiske marked er ejendoms- og finansieringsmarkedet i Danmark. Der gives ikke særskilte oplysninger om indtægter pr. aktivitetskategori og pr. geografisk marked, da selskabet kun har en aktivitetskategori og opererer på et geografisk marked. I fremtiden vil andre geografiske markeder kunne komme på tale, især med fokus på Tyskland. Der henvises i øvrigt til årsrapporterne. 6.3 De under 6.1 og 6.2 givne oplysninger er ikke påvirket af ekstraordinære forhold. 6.4 Udsteder er ikke afhængigt af patenter, licenser, industri-, handels- eller finanskontrakter eller nye fremstillingsprocesser. 6.5 Udsteder har ikke afgivet udtalelser om dennes konkurrencestilling. 7 Organisationsstruktur 7.1 Udsteder indgår ikke i en koncern. 14

15 7.2 Udsteder har ingen datterselskaber. 8 Ejendomme, anlæg og udstyr 8.1 Udover udsteders portefølje af investeringsejendomme har udsteder ikke faste anlægsinvesteringer eller lejede ejendomme, og der er ikke planlagte investeringer. Investeringsejendommene er i alt 5 erhvervsejendomme beliggende i Herning, Silkeborg, Skanderborg og Slagelse med en samlet regnskabsmæssig værdi pr på DKK , Ejendommene anvendes lovligt indenfor den gældende miljølovgivning, og der er ingen miljømæssige tvivlsspørgsmål. 9 Gennemgang af drift og regnskaber 9.1 Finansiel tilstand Selskabets 1. driftsperiode er præget af en konvertering af løbende lejegaranti, der er konverteret til eengangsydelse. Resultaterne er i 2003 og 2004 præget af den manglende lejegaranti. Resultatet for de første 3 år, skal således ses i et sammenhænge, idet lejegarantien dækker en periode på 5 år. Selskabets drift er herudover præget af en begrænset aktivitet. Kapacitetsomkostninger er således højere end ønskeligt i forhold til balancen. Udsteders væsentligste indtægtsgrundlag er afkast af investeringer i ejendomme og værdipapirer tkr. tkr. tkr. 14 måneder Resultatopgørelse: Resultat før skat Årets resultat - efter skat Balance: Egenkapital - ultimo Driftsresultat Der har ikke været væsentlige faktorer, herunder usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger, der har haft væsentlig indflydelse på udsteders driftsindtægter Der har ikke været væsentlige ændringer i omsætning eller indtægter, idet der henvises til punkt Udsteder er ikke underlagt statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. 10 Kapitalressourcer 10.1 Udsteders nuværende likviditetssituation er, at der ikke kan foretages yderligere investeringer såvel kortsigtet som langsigtet. Denne situation ændres efter gennemførelsen af aktieemissionen. 15

16 10.2 Selskabets egenkapital udgør som grundlag 20 % af enhver investering. Med sikkerhed i selskabets ejendomme og værdipapirer, søges fremmedfinansiering, såvel lang finansiering som kort finansiering. Der henvises til prognoser pkt. 13. Selskabets forventninger til de fremtidige pengestrømme er som følger: Selskabets pengestrømme før finansielle poster, svarende til driften af investeringsejendommene fratrukket eksterne omkostninger og personaleudgifter er positiv i hele budgetperioden stigende fra 480 tkr. i 2006 til tkr. i 2025 som følge af selskabets voksende porteføjle af ejendomme. Pengestrømme fra selskabet finansielle indtægter og -udgifter bidrager netto med likviditet til selskabet i størrelsesordenen tkr. i 2005 til budgetteret i De finansielle udgifter, svarende til selskabets udgifter til finansiering af ejendomme stiger støt over hele budgetperioden som følge af den voksende porteføjle af ejendomme og belåningen af disse. Indtægter af værdipapirer er et nettobeløb som følge af selskabets investering i pantebreve og finansierings- og udviklingsprojekter. Beløbet vokser fra tkr. i 2006 til ved udgangen af budgetperioden i Selskabets investeringsaktivitet kræver likviditet dels til investeringer i ejendomme, pantebreve og værdipapirer i finansierings- og udviklingsprojekter. Disse investeringer kræver i tkr. stigende til et investeringsniveau på tkr. i Det er forudsat at overskudslikviditet anvendes til investering i pantebreve. Det er derfor, at der ikke sker nogen ændring i likvider samlet set over et budgetår. Pengestrømme fra selskabet finansieringsaktivitet stammer fra provenue ved låneoptagelse og forøgelse af depositaindbetaling modregnet den forventede udbetaling af udbytte til selskabets aktionærer. De samlede pengestrømme over perioden stiger fra tkr. i år 2006 til forventet i Den kraftige stigning i beløbet skyldes tildels, at der budgetteres med en fast udbetaling på tkr. pr. år i udbytte over hele budgetperioden og at der ikke afdrages på langfristet gæld. Deposita er beregnet til at udgøre et beløb svarende til 6 måneders husleje. Det forventes at friværdien i selskabets ejendomme løbende udnyttes til låneoptagelse som anvendes til nye investeringer. Samlet set generer selskabet over budgetperioden fri likviditet som dog geninvesteres til investorernes bedste Selskabet ejendomme finansieres med lange realkreditlån eller realkreditlignende lån, op til 80 % af finansieringssummen. Lån optages i DKK eller anden valuta. Ud fra en aktuel vurdering, vil valuta, renten og lånevilkårene blive fastlagt og løbende overvåget med henblik på ændringer og evt. afsikringer. Selskabets pantebreve og værdipapirer finansieres med op til 80 % af kursværdien med pengeinstitutkredit. Aftaler vil være korte og baseret på mulighed for optagelse i anden valuta end DKK. Ud fra en aktuel vurdering, vil valuta, rente og løbetider være overvåget med henblik på ændringer og evt. afsikringer Fremmedfinansiering af pantebreve og værdipapirer, vil være aftalt indenfor en investeringsramme, og med sikkerhed i det enkelte aktiv. Herudover vil der ikke være forhold, der kan få indflydelse på udsteders virksomhed Der afgives af konkurrencemæssige hensyn ikke oplysninger om specifikke kapitalkilder. Generelt vil der være tale om realkreditinstitutter og pengeinstitutter, såvel danske som udenlandske. 11 Forskning og udvikling, patenter og licenser Udsteder har ikke haft forsknings- og udviklingsaktiviteter og påtænker heller ikke at få det i fremtiden 12 Trendoplysninger 12.1 Som følge af udsteders forretningsområde, investering og finansiering indenfor fast ejendom, er der ikke tendenser inden for produktion, salg og lagerbeholdning samt udgifter og salgspriser fra udgangen af sidste regnskabsår til datoen for registreringsdokumentet. 16

17 12.2 Udsteder har ikke kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på udsteders fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 13 Resultatforventninger og prognoser Resultatbudget Lejeindtægter Ejendommens driftsomk Bruttoresultat Andre eksterne omkostning Personaleomkostninger Driftsresultat før værdireg Værdireg. af investeringseje Driftsresultat Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering: Res. for dagsv. af investerin Udloddet udbytte Overført resultat I alt

18 Budgetteret balance Primo Aktiver Ejendomme Materielle anlægsaktiver Pantebreve Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdip. i finans. og udv.projekter Værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Res.dagsvæd. af invest.ejendm Overført overskud Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Prioritetsgæld Bankgæld Deposita Langfristet gæld Selskabsskat Moms Anden gæld Skyldig udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s

L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Prospekt om offentligt udbud af aktier i L e d r e b o r g Pa l a c e Go l f a /s Grøn: Pantone 3308 CMYK 100/0/60/72 Guld: Pantone 124 CMYK 0/27.5/100/6 Indhold Resumé..................................

Læs mere