Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S"

Transkript

1 Prospekt for A/S Privat Pension ved introduktion og aktieemission på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Første tegningsdag: 1. december 2005 Sidste tegningsdag 20. januar 2006 November 2005 A/S Privat Pension CVR-nr Gødvad Bakke Silkeborg Telefon Hjemmeside: 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKTION 4 ANSVAR, ERKLÆRINGER 5 RESUMÉ 7 A/S Privat Pension 7 Samarbejdspartnere 7 Formål med introduktion og kapitaludvidelsen 7 Fremtiden 8 Risikofaktorer 8 Tegningsbeløb 8 Tegningsperiode 8 Tegningskurs 8 Tegningsretter 9 Betalingsdato og sted 9 Tegningssted 9 Handel på Dansk AMP A/S 9 Tilbagekaldelse 9 Fondskoder, rettigheder og registrering 9 Omkostninger 9 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger og prognoser Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Aflønninger og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Større aktionærer Transaktioner med tilknyttede partnere Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser 31 VÆRDIPAPIRNOTE Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering Vilkår og betingelser for tilbuddet Aftaler om optagelse til omsætning og handel Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Udgifter ved emission Udvanding Yderligere oplysninger 41 2

3 BILAG: 41 Tegningsblanket 42 Stiftelsesoverenskomst 43 Vedtægter 45 Årsrapporter for 2002, 2003, 2004 Særskilte dokumenter Halvårsregnskab for Særskilt dokument 3

4 INTRODUKTION Nærværende prospekt er udarbejdet af A/S Privat Pension i forbindelse med den forestående introduktion og kapitaludvidelse med aktieudbud på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP A/S). Formålet med prospektet er at give nuværende såvel som fremtidige investorer, som denne emission er rettet imod, et fyldestgørende investeringsgrundlag ved at beskrive selskabets baggrund, strategi og målsætninger samt selskabets økonomiske stilling. Prospektet er udarbejdet efter de regler, der er foreskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro med tilhørende vejledning. Baggrunden for bekendtgørelsen er direktiv 2003/71/EF vedrørende prospekter, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. I tilknytning til direktivet har Kommissionen udstedt forordning 809/2004 af 29. april 2004, der indeholder minimumskrav til de oplysninger, der skal være indeholdt i prospektet. Direktivets formål er at harmonisere prospekter indenfor EU. 4

5 5

6 6

7 Som indledning til resumeet skal oplyses: - at resumeet bør læses som en indledning til prospektet, - at enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed, - at de fysiske eller juridiske personer, der har udfærdiget resumeet (eller eventuelle oversættelser af dette) og anmodet om godkendelse heraf, kun kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, såfremt resumeet (eller oversættelserne) er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, - at en sagsøgende investor inden sagen indledes kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med en oversættelse af prospektet, såfremt en sag vedrørende prospektets indhold indbringes for en domstol. A/S Privat Pension A/S Privat Pension, er et aktivt ejendomsinvesteringsselskab, som skal gøre det muligt for alle danskere at deltage i ejendomsinvesteringer med henblik på at sikre en optimal opsparing og samtidig konvertere kortsigtede gevinster til langsigtet investering. Selskabet er en aktiv og dynamisk forretning indenfor 3 hovedområder: Erhvervelse af bolig- og erhvervsejendomme, investering i pantebreve og værdipapirer samt investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter såvel i Danmark som i andre europæiske lande. Ved udnyttelse af synergien samt konstant overvågning og deltagelse i alle 3 områder, skal investorerne sikres størst muligt afkast. Siden etableringen af selskabet i 2001 har man opbygget en portefølje af ejendomme og pantebreve, som er gode langsigtede investeringer. Ejendommene har en høj udlejningsprocent til gode og stabile lejere, flere med lange uopsigeligheder. En enkelt ejendom har været udlejet til kontorhotel, der nu er konkurs, og ejendommen søges udlejet eller solgt med fortjeneste. Disse investeringer er langsigtede, og med et stabilt afkast, skal de sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet. Samarbejdspartnere A/S Privat Pension har indgået 10-årige uopsigelige samarbejdsaftaler med selskaber i Svanen Gruppen, om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner. Det gør det muligt for selskabet at trække på den store erfaring og ekspertise, som findes i hele Svanen Gruppen. Svanen Gruppen er et familieejet moderselskab for en række selskaber inden for fast ejendom og finansiering, hvor hovedvægten ligger på udvikling, formidling og finansiering af fast ejendom samt udbud af investeringsprojekter baseret på ejendomme og pantebreve. Med optagelse af selskabets aktier på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP A/S) sikres dels en ensartet og rimelig prisdannelse for selskabets aktier, dels en likviditet i aktien. Det gør det samtidigt muligt at anvende skattebegunstigede opsparingsformer, herunder kapital- og ratepensionskonti, til investering i A/S Privat Pension. Formål med introduktionen og kapitaludvidelsen A/S Privat Pension har siden stiftelsen i 2001 udvidet sin aktiekapital fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio., med henblik på at følge den fastlagte strategi, som er baseret på vækst og øget indtjening. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at investere i nye projekter og aktiviteter, og en kapitaludvidelse er derfor nødvendig for fortsat at følge strategien. Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen er således til disposition for nye investeringer. 7

8 Fremtiden Med den fremlagte investeringsplan forventes det, at selskabets prognoser for såvel afkast som værdistigninger i selskabet kan indfries. Det vil især ske med baggrund i en aktiv investeringspolitik baseret på en konstant overvågning og deltagelse i alle de 3 investeringsområder: Erhvervelse af bolig- og erhvervsejendomme Investering i pantebreve og værdipapirer Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter Der forventes en fortsat positiv vækst indenfor ejendomsmarkedet med fokus på bl.a. Tyskland, og med baggrund i selskabets deltagelse i alle 3 investeringsområder, med en forholdsvis lille markedsandel på hvert af de enkelte markeder, er det bestyrelsens opfattelse, at den eneste begrænsning for selskabets vækst er mangel på kapital. Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til ad 1 eller flere gange frem til 31. maj 2007 at udstede aktier til en samlet aktiekapital på DKK 50. mio., og det forventes, at der løbende tiltrækkes ny kapital gennem kapitalforhøjelser, således at man når ovennævnte mål. Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici. Det gælder også investering i aktier i A/S Privat Pension. Risikofaktorerne knytter sig dels til ejendomsinvesteringer og konjunkturerne herfor, dels til A/S Privat Pension som selskab. Ejendomsinvesteringerne er de langsigtede investeringer, som skal sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet samt et stabilt afkast. Resultatet af disse investeringer afhænger især af makroøkonomiske faktorer samt den generelle erhvervsudvikling. Renteniveauet og dermed finansieringsomkostningerne har stor betydning for det økonomiske resultat. Ved at placere de langsigtede anlægsinvesteringer i henholdsvis ejendomme og værdipapirer spredes denne risiko dog. Ejendomsbranchen er også karakteriseret ved en høj grad af fremmedfinansiering, hvor investorerne ofte har risikoen på hele kapitalen. I A/S Privat Pension er risikoen, dog minimeret til den enkelte investors indskudte aktiekapital. I selskabet er der tale om en konstant aktiv investeringspolitik, og det økonomiske resultat vil være afhængig af en lang række menneskelige beslutninger og skøn, som efterfølgende vil være grundlaget for planlægning, gennemførelse og styring af investeringerne og dermed selskabets succes. Med indgåelsen af 10-årige uopsigelige aftaler med selskaber i Svanen Gruppen om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner, vil A/S Privat Pension samtidig være afhængig af Svanen Gruppens opfyldelse af disse aftaler og deres intentioner. Tegningsbeløb Der udbydes i alt stk. nye aktier á nominelt DKK 1.000, svarende til nominelt DKK 16. mio., og der er ingen fortegningsret. Tegningsperiode Tegningsperioden er fra torsdag den 1. december 2005 til fredag den 20. januar Tegningskurs De udbudte aktier tegnes til kurs pr. aktie á nominelt DKK franko. Kursen er fastsat ud fra aktiekapitalens indre værdi pr. 01. oktober

9 Tegningsretter Der er ingen tegningsretter i forbindelse med emissionen. Betalingsdato og sted Seneste betalingsdato for aktier erhvervet under denne emission er fredag den 20. januar 2006 kl Registrering på investors konto i Værdipapircentralen sker samtidig hermed. Tegningssted Morsø Bank, 7900 Nykøbing M. eller A/S Privat Pension, 8600 Silkeborg Handel på Dansk AMP A/S De nye aktier optages til handel på Dansk AMP A/S. Første handelsdag forventes at blive den 01. februar Tilbagekaldelse Såfremt der indtræffer begivenheder, der efter selskabets opfattelse gør gennemførelsen af noteringen og emissionen utilrådelig, forbeholder A/S Privat Pension sig ret til at tilbagekalde udbuddet til enhver tid inden tegningsperiodens udløb, d.v.s. til og med 20. januar Fondskoder, rettigheder og registrering Alle aktier har samme rettigheder og registreres på investors konto i Værdipapircentralen. Fondskoden for aktierne er DK Omkostninger Selskabets direkte omkostninger i forbindelse med emissionen forventes at udgøre DKK Der er desuden afsat 15 % af emissionsprovenuet til udviklings-, salgs- og markedsføringsomkostninger 9

10 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT 1. Ansvarlige 1.1 A/S Privat Pension Direktion: Michael Brixhuus direktør Bestyrelse: Ingemann Brixhuus, direktør Bent Jensen Smed, direktør Bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem Michael Bach Jensen, advokat (H) bestyrelsesmedlem Lars Peter Larsen, direktør bestyrelsesmedlem Juridisk rådgiver: Gitte Nedergaard, advokat (H), Advokatgruppen Århus, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, CVR-nr Revisor: Jens Gammelby, statsautoriseret revisor, BDO Scanrevision, Åboulevarden 11-13, 8000 Århus C, CVR-nr Erklæringer fra de ansvarlige for registreringsdokument. Der henvises til erklæringer afgivet af direktionen og bestyrelsen, juridisk rådgiver samt revisor på side Revisorer 2.1 BDO Scanrevision, Åboulevarden 11-13, 8000 Århus C Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR-nr Jens Gammelby, statsautoriseret revisor Medlem af FSR 2.2 Fra første regnskabsperiode blev revisionen udført af Mortensen & Beierholm, Guldsmedegade 3, 8000 Århus C Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR-nr Jørgen Bertelsen, statsautoriseret revisor Medlem af FSR Baggrunden for revisorskiftet er et ønske om, at revisionsfirmaet er uafhængig af de øvrige aktiviteter hos Svanen Gruppen, som har Mortensen & Beierholm som hovedrevisor. 10

11 3. Udvalgte regnskabsoplysninger 3.1 Til belysning af udsteders finansielle situation vises nedenfor udvalgte regnskabsoplysninger vedrørende regnskabsårene 2002, 2003, Hoved- og nøgletal tkr. tkr tkr 14 måneder Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Nøgletal i %: Bruttomargin 6,0 13,7 26,1 Overskudsgrad 7,7 12,3 76,2 Afkastningsgrad 0,4 0,5 5,6 Egenkapitalandel 9,3 10,8 19,6 Forrentning af egenkapitalen 0,6 0,8 5,3 3.2 Der gives ikke regnskabsoplysninger vedrørende midlertidige perioder. 4. Risikofaktorer Generelt Enhver investering i aktier indebærer risici. Nedenstående er skitseret et antal risikofaktorer, som generelt for investeringsområdet og specifikt for A/S Privat Pension kan have indflydelse på driften og de økonomiske resultater. De nævnte risikofaktorer er ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikofaktorerne er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge. Ejendomsbranchen er karakteriseret ved en høj grad af fremmedfinansiering, hvor investorerne ofte har risikoen på hele kapitalen. I A/S Privat Pension er risikoen dog minimeret til den enkelte investors indskudte aktiekapital. 11

12 Konjunkturer Ejendomsinvesteringerne er de langsigtede investeringer, som skal sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet samt et stabilt afkast. Resultatet af disse investeringer afhænger især af makroøkonomiske faktorer samt den generelle erhvervsudvikling. Renteniveauet og dermed finansieringsomkostningerne har stor betydning for det økonomiske resultat i de enkelte år. Ved at placere de langsigtede anlægsinvesteringer i henholdsvis ejendomme og værdipapirer spredes denne risiko. De 3 investeringsområder Erhvervelse af ejendomme. Der er en række risici ved investering i erhvervsejendomme som bl.a. afhænger af lejeres betalingsevne, erhvervsudviklingen i området, samt den enkelte ejendoms beliggenhed og vedligeholdelsesstandard. Investeringerne i A/S Privat Pension vil også ske i boligudlejningsejendomme, hvor de ovennævnte risici for erhvervsejendomme er mindre, men forrentningen af den investerede kapital er generelt også mindre. Investering i pantebreve og værdipapirer. Ved investering i pantebreve og værdipapirer vil der være en risiko afhængig af pantets placering samt vurderingen af den enkelte debitor. Risikoen vil samtidig være afhængig af den generelle udvikling på markedet samt om ejendommen ligger indenfor selskabets investeringsstrategi. Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter. Risici ved deltagelsen i andele af ejendoms- og udviklingsprojekter vil være afhængig af ejerandelen af det enkelte projekt, og afsætningsmulighederne for de kortsigtede investeringer (1-2 år) vil være afhængig af en gennemførelse af projektet indenfor såvel de aftalte tidsrammer som de økonomiske rammer. Samarbejdspartnere Der er indgået en 10-årig uopsigelig aftale med selskaber i Svanen Gruppen om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner, og A/S Privat Pension vil være afhængig af Svanen Gruppens opfyldelse af denne aftale og dens intentioner. Aktive investeringer Da der er tale om en konstant aktiv investeringspolitik vil det økonomiske resultat være afhængig af en lang række menneskelige beslutninger og skøn, som efterfølgende vil være grundlaget for planlægning, gennemførelse og styring af investeringerne og dermed selskabets succes. 5. Oplysninger om udsteder 5.1 Udsteders historie og udvikling Stiftelse Etableringen af udsteder foregik i efteråret 2001, hvor en kreds af investorer besluttede at stifte selskabet med en aktiekapital på DKK 2 mio. Idegrundlag På lige fod med professionelle investorer skulle det være muligt for alle danskere at deltage i ejendomsinvesteringer med henblik på at sikre en optimal opsparing, og ideen var en slags folkeaktie med et stort antal investorer. Det viste sig sværere end først antaget at få kommunikeret udsteders intentioner ud til et meget stort antal af mindre aktionærer, og dermed sikre den nødvendige volumen i investeringerne. Efterfølgende valgte man at tiltrække et mindre antal, men til gengæld større investorer, hvorved aktiekapitalen blev fordoblet til DKK 4 mio. Det er hidtil ikke lykkedes at skabe den nødvendige volumen og omsætning i aktien, men samtidig har de enkelte investeringer samt udviklingen, bl.a. indenfor ejendomsaktier, tydelig vist, at idegrundlaget er bæredygtigt, og forretningsmulighederne for et ejendomsselskab med aktiviteter indenfor flere aspekter af ejendomsinvesteringer, er meget gunstige. 12

13 5.1.1 Udsteders juridiske navn er A/S Privat Pension Udsteders registrerede hjemsted er Silkeborg Kommune og registreringsnummeret er CVR-nr Udsteders registreringsdato er , og det har dermed eksisteret i 4 år Udsteders domicil er Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg, og den juridiske form er et aktieselskab. Udsteder er underlagt aktieselskabsloven og registreret i Danmark. Udsteders telefonnummer er Udover at udsteder i foråret 2005 fik udvidet aktiekapitalen fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio. henvises der vedrørende væsentlige begivenheder i udsteders forretningsmæssige udvikling til afsnit 5.2 nedenfor, hvor udsteders aktiviteter og investeringer er omtalt. 5.2 Investeringer Udsteders portefølje af ejendomme og pantebreve er gode investeringer og bortset fra 1 ejendom, er udlejningen 100 % til gode og stabile lejere, flere med lange uopsigeligheder. Ejendommenes standard er i top. En enkelt ejendom har været udlejet til kontorhotel, der nu er konkurs, og ejendommen søges genudlejet eller solgt med fortjeneste Detaljerne for hver enkelt nyinvestering i ejendomme siden selskabets etablering fremgår af nedenstående. For værdipapirer er det dog kun muligt at opgive de enkelte års nyinvesteringer: 2002 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 10,5 mio. Investeringen består af en 779 m2 kontorejendom beliggende i Skanderborg i et fuldt udbygget erhvervs/boligområde. Ejendommen er udlejet til en statsvirksomhed, og lejemålet er ikke opsagt. Det er ikke udsteder bekendt, at der skulle være planer om fraflytning. Investeringen består endvidere af 738 m2 kontorejendom i Silkeborg, der i 2004 er gennemrenoveret/ombygget og fuldt udlejet, dels til en kontorvirksomhed på en 10-årig uopsigelig lejekontrakt, dels til en motorcykelbutik. Der forhandles p.t. med motorcykelbutikken om yderligere udvidelse af butikken med op til 400 m2, som skal nybygges. Der er på grunden plads til yderligere cirka m2 udbygning. Ejendommen er velbeliggende i et udbygget erhvervsområde. Sidste investering i 2002 er en kontorejendom i Herning, udlejet som kontorhotel. Driftsselskabet som lejede ejendommen og forestod videreudlejningen som kontorhotel, gik konkurs i Ejendommen har siden stået tom og forsøges udlejet eller alternativt solgt med fortjeneste. Ejendommen er på sammenlagt m2, og der er en restgæld i ejendommen pr. 30/ på DKK ,- Nyinvesteret kapital i pantebreve 2003 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 2,1 mio. DKK 6,9 mio. Investeringen består af en 952 m2 butiksejendom i et veludbygget retailområde i Herning, med facade mod hovedvejen til Holstebro. Ejendommen er udlejet til en kontorforsyningsvirksomhed på en uopsigelig lejekontrakt til Lejemålet forventes at fortsætte ved lejekontraktens udløb. Nyinvesteret kapital i pantebreve DKK 1,5 mio. 13

14 2004 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 7,0 mio. Investeringen består af en nyopført ejendom på 692 m2, udlejet til en landsdækkende køkkenkæde. Ejendommen er beliggende i Slagelse i et veludbygget retailområde. Der er på arealerne ved siden af butikken, igangsat planer om et nyt storcenter, og ejendommens beliggenhed bliver dermed yderligere optimeret. Lejekontrakten er uopsigelig frem til 28/ , og lejemålet forventes at fortsætte. Nyinvesteret kapital i pantebreve DKK - 0,7 mio Investeringerne beskrevet i er for 85 % vedkommende finansieret eksternt, dels med realkredit eller realkreditlignende lån med 20 års løbetid og variabel forrentning, dels med fastforrentede pantebreve med op til 25 års løbetid Ledelsesorganerne har ikke forpligtet sig til fremtidige investeringer 6 Forretningsoversigt 6.1 Hovedvirksomhed Udsteders virksomhed består i at erhverve, bygge, eje, udleje samt administrere fast ejendom og anden lignende virksomhed, samt handel med og investering i værdipapirer og pantebreve og enhver anden dermed forbunden virksomhed. Udsteders hovedvirksomhed har været uændret siden stiftelsen. Der henvises endvidere til punkt Der er ikke lanceret nye produkter eller tjenesteydelser. 6.2 Væsentlige markeder Udsteders historiske marked er ejendoms- og finansieringsmarkedet i Danmark. Der gives ikke særskilte oplysninger om indtægter pr. aktivitetskategori og pr. geografisk marked, da selskabet kun har en aktivitetskategori og opererer på et geografisk marked. I fremtiden vil andre geografiske markeder kunne komme på tale, især med fokus på Tyskland. Der henvises i øvrigt til årsrapporterne. 6.3 De under 6.1 og 6.2 givne oplysninger er ikke påvirket af ekstraordinære forhold. 6.4 Udsteder er ikke afhængigt af patenter, licenser, industri-, handels- eller finanskontrakter eller nye fremstillingsprocesser. 6.5 Udsteder har ikke afgivet udtalelser om dennes konkurrencestilling. 7 Organisationsstruktur 7.1 Udsteder indgår ikke i en koncern. 14

15 7.2 Udsteder har ingen datterselskaber. 8 Ejendomme, anlæg og udstyr 8.1 Udover udsteders portefølje af investeringsejendomme har udsteder ikke faste anlægsinvesteringer eller lejede ejendomme, og der er ikke planlagte investeringer. Investeringsejendommene er i alt 5 erhvervsejendomme beliggende i Herning, Silkeborg, Skanderborg og Slagelse med en samlet regnskabsmæssig værdi pr på DKK , Ejendommene anvendes lovligt indenfor den gældende miljølovgivning, og der er ingen miljømæssige tvivlsspørgsmål. 9 Gennemgang af drift og regnskaber 9.1 Finansiel tilstand Selskabets 1. driftsperiode er præget af en konvertering af løbende lejegaranti, der er konverteret til eengangsydelse. Resultaterne er i 2003 og 2004 præget af den manglende lejegaranti. Resultatet for de første 3 år, skal således ses i et sammenhænge, idet lejegarantien dækker en periode på 5 år. Selskabets drift er herudover præget af en begrænset aktivitet. Kapacitetsomkostninger er således højere end ønskeligt i forhold til balancen. Udsteders væsentligste indtægtsgrundlag er afkast af investeringer i ejendomme og værdipapirer tkr. tkr. tkr. 14 måneder Resultatopgørelse: Resultat før skat Årets resultat - efter skat Balance: Egenkapital - ultimo Driftsresultat Der har ikke været væsentlige faktorer, herunder usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger, der har haft væsentlig indflydelse på udsteders driftsindtægter Der har ikke været væsentlige ændringer i omsætning eller indtægter, idet der henvises til punkt Udsteder er ikke underlagt statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. 10 Kapitalressourcer 10.1 Udsteders nuværende likviditetssituation er, at der ikke kan foretages yderligere investeringer såvel kortsigtet som langsigtet. Denne situation ændres efter gennemførelsen af aktieemissionen. 15

16 10.2 Selskabets egenkapital udgør som grundlag 20 % af enhver investering. Med sikkerhed i selskabets ejendomme og værdipapirer, søges fremmedfinansiering, såvel lang finansiering som kort finansiering. Der henvises til prognoser pkt. 13. Selskabets forventninger til de fremtidige pengestrømme er som følger: Selskabets pengestrømme før finansielle poster, svarende til driften af investeringsejendommene fratrukket eksterne omkostninger og personaleudgifter er positiv i hele budgetperioden stigende fra 480 tkr. i 2006 til tkr. i 2025 som følge af selskabets voksende porteføjle af ejendomme. Pengestrømme fra selskabet finansielle indtægter og -udgifter bidrager netto med likviditet til selskabet i størrelsesordenen tkr. i 2005 til budgetteret i De finansielle udgifter, svarende til selskabets udgifter til finansiering af ejendomme stiger støt over hele budgetperioden som følge af den voksende porteføjle af ejendomme og belåningen af disse. Indtægter af værdipapirer er et nettobeløb som følge af selskabets investering i pantebreve og finansierings- og udviklingsprojekter. Beløbet vokser fra tkr. i 2006 til ved udgangen af budgetperioden i Selskabets investeringsaktivitet kræver likviditet dels til investeringer i ejendomme, pantebreve og værdipapirer i finansierings- og udviklingsprojekter. Disse investeringer kræver i tkr. stigende til et investeringsniveau på tkr. i Det er forudsat at overskudslikviditet anvendes til investering i pantebreve. Det er derfor, at der ikke sker nogen ændring i likvider samlet set over et budgetår. Pengestrømme fra selskabet finansieringsaktivitet stammer fra provenue ved låneoptagelse og forøgelse af depositaindbetaling modregnet den forventede udbetaling af udbytte til selskabets aktionærer. De samlede pengestrømme over perioden stiger fra tkr. i år 2006 til forventet i Den kraftige stigning i beløbet skyldes tildels, at der budgetteres med en fast udbetaling på tkr. pr. år i udbytte over hele budgetperioden og at der ikke afdrages på langfristet gæld. Deposita er beregnet til at udgøre et beløb svarende til 6 måneders husleje. Det forventes at friværdien i selskabets ejendomme løbende udnyttes til låneoptagelse som anvendes til nye investeringer. Samlet set generer selskabet over budgetperioden fri likviditet som dog geninvesteres til investorernes bedste Selskabet ejendomme finansieres med lange realkreditlån eller realkreditlignende lån, op til 80 % af finansieringssummen. Lån optages i DKK eller anden valuta. Ud fra en aktuel vurdering, vil valuta, renten og lånevilkårene blive fastlagt og løbende overvåget med henblik på ændringer og evt. afsikringer. Selskabets pantebreve og værdipapirer finansieres med op til 80 % af kursværdien med pengeinstitutkredit. Aftaler vil være korte og baseret på mulighed for optagelse i anden valuta end DKK. Ud fra en aktuel vurdering, vil valuta, rente og løbetider være overvåget med henblik på ændringer og evt. afsikringer Fremmedfinansiering af pantebreve og værdipapirer, vil være aftalt indenfor en investeringsramme, og med sikkerhed i det enkelte aktiv. Herudover vil der ikke være forhold, der kan få indflydelse på udsteders virksomhed Der afgives af konkurrencemæssige hensyn ikke oplysninger om specifikke kapitalkilder. Generelt vil der være tale om realkreditinstitutter og pengeinstitutter, såvel danske som udenlandske. 11 Forskning og udvikling, patenter og licenser Udsteder har ikke haft forsknings- og udviklingsaktiviteter og påtænker heller ikke at få det i fremtiden 12 Trendoplysninger 12.1 Som følge af udsteders forretningsområde, investering og finansiering indenfor fast ejendom, er der ikke tendenser inden for produktion, salg og lagerbeholdning samt udgifter og salgspriser fra udgangen af sidste regnskabsår til datoen for registreringsdokumentet. 16

17 12.2 Udsteder har ikke kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på udsteders fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 13 Resultatforventninger og prognoser Resultatbudget Lejeindtægter Ejendommens driftsomk Bruttoresultat Andre eksterne omkostning Personaleomkostninger Driftsresultat før værdireg Værdireg. af investeringseje Driftsresultat Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering: Res. for dagsv. af investerin Udloddet udbytte Overført resultat I alt

18 Budgetteret balance Primo Aktiver Ejendomme Materielle anlægsaktiver Pantebreve Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdip. i finans. og udv.projekter Værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Res.dagsvæd. af invest.ejendm Overført overskud Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Prioritetsgæld Bankgæld Deposita Langfristet gæld Selskabsskat Moms Anden gæld Skyldig udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

19 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Finansielle indtægter tilbageført Finansielle udgifter tilbageført Indtægter af værdipapirer tilbageført Regulering ejendom til dagsvær.tilbageført Skat af årets resultat tilbageført Betalt selskabsskat Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld i øvrigt Pengest. fra drift før finansielle poster Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengest. fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Køb af værdipapirer Pengest.fra investeringsaktivitet Provenue ved langfristet låneoptagelse Forøgelse af deposita Betalt udbytte Pengest.fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Følgende væsentlige antagelser ligger til grund for prognosen: Procentvis andel af den investerede kapital Erhvervelse af ejendomme 40% Investering i pantebreve og værdipapirer 30% Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter 30% Ejendommenes værdi forventes gennemsnitligt at stige med 2 % pr. år, med baggrund i et forventet afkast på den enkelte ejendom på 6,25 % samt en lejestigning på 2 %. Disse forhold er bestemt af samfundets og ejendomsmarkedets generelle udvikling, og kan afvige i såvel positiv som negativ retning. Ejendomme indkøbes til en gennemsnitsforrentning, der er i overensstemmelse med prognoserne. I det omfang der ikke kan købes egnede ejendomme på grund af markedsforholdene i Danmark, vil indkøb ske i andre Europæiske lande bl.a. med fokus på Tyskland, således at såvel risikoprofil som mål for forrentningen opretholdes. Ejendommenes belåning er forudsat til gennemsnitligt at kunne ske til 4,25 %. Renteudviklingen i samfundet kan betyde, at dette afviges i såvel positiv som negativ retning. Administrators overvågning af markedet og en aktiv udnyttelse af rentestrukturer samt evt. delvis anvendelse af lån i anden valuta end DKK, vil blive anvendt til en stadig optimering af finansieringen og dermed minimering af finansieringsudgifterne. Pantebreve og værdipapirer forventes gennemsnitligt at give et bruttoafkast på 11,5 %. Der er hensat 1 % til tab, og fremmedfinansiering er ansat til 4,25 %. Markedets generelle udvikling kan betyde en afvigelse af disse i såvel positiv som negativ retning. Administrators overvågning af markedet, indkøb og vægtning af de 19

20 enkelte typer af pantebreve og værdipapirer samt valg af finansiering, herunder valuta, vil blive anvendt til en optimering af porteføljen og minimering af finansieringsudgifterne. Aktier og andele i projekter forventes at give et afkast på 16,5 %. Markedets aktuelle situation er afgørende for, hvorvidt der kan opnås dette afkast. Afkastet kan afvige i såvel positiv som negativ retning. Administrators overvågning af markedet vil medvirke til deltagelse i de projekter, der opfylder investeringskravene. Investering vil kunne foregå i andre geografiske markeder, såfremt betingelserne herfor er opfyldte Grundlaget for prognosen er udfærdiget i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper, og der henvises til revisorerklæring side Prognosen er udarbejdet på et grundlag, der svarer til og er sammenlignelige med de historiske regnskabsoplysninger Udsteder har ikke tidligere offentliggjort et prospekt med resultatforventninger. 14 Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere 14.1 Nedenfor er medlemmerne af udsteders direktion og bestyrelse anført. Direktion: Michael Mølgaard Brixhuus, 27 år Direktør Svanen Gruppen A/S Gødvad Bakke Silkeborg Indehaver og direktør i Mibx Invest ApS Ejerforhold og ledelsesposter i øvrigt: Bestyrelsesmedlem og medejer af SVANEN Gruppen A/S, med hvis datterselskaber der er indgået management og formidlingsaftaler med udsteder. Brixhuus A/S, direktør, bestyrelsesmedlem Svanen EjendomsInvest A/S, bestyrelsesmedlem Invest af A/S, bestyrelsesmedlem Svanen Finans A/S, bestyrelsesmedlem Svanen Development A/S, direktør, bestyrelsesmedlem K/S Løgumklostervej 121, Aabenraa, bestyrelsesformand K/S Christians X s Vej 1-3, Haderslev, bestyrelsesmedlem K/S Ahlenfeldtsgade 6-8 A, Rudkøbing, bestyrelsemedlem K/S Østergade 5, Toftlund, bestyrelsesmedlem K/S Storegade 22, Broager, bestyrelsesformand K/S Marievej 3, Esbjerg, bestyrelsesmedlem K/S Torvet 4-6, Gråsten, bestyrelsesformand Svanen Kaution A/S, bestyrelsesformand BBH I ApS, diirektør Komplementarselskabet af ApS, direktør Godsbanegade K/S, direktør Amagerbrogade 56 ApS, direktør Svanen Management ApS, fratrådt som direktør i 2005 Er desuden konstitueret bestyrelsesformand i en række kommanditselskaber, udbudt af SVANEN Erhvervs- Invest A/S, indtil 1. ordinære generalforsamling afholdes i de respektive selskaber. 20

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere