Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S"

Transkript

1 Prospekt for A/S Privat Pension ved introduktion og aktieemission på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Første tegningsdag: 1. december 2005 Sidste tegningsdag 20. januar 2006 November 2005 A/S Privat Pension CVR-nr Gødvad Bakke Silkeborg Telefon Hjemmeside: 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKTION 4 ANSVAR, ERKLÆRINGER 5 RESUMÉ 7 A/S Privat Pension 7 Samarbejdspartnere 7 Formål med introduktion og kapitaludvidelsen 7 Fremtiden 8 Risikofaktorer 8 Tegningsbeløb 8 Tegningsperiode 8 Tegningskurs 8 Tegningsretter 9 Betalingsdato og sted 9 Tegningssted 9 Handel på Dansk AMP A/S 9 Tilbagekaldelse 9 Fondskoder, rettigheder og registrering 9 Omkostninger 9 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger og prognoser Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Aflønninger og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Større aktionærer Transaktioner med tilknyttede partnere Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser 31 VÆRDIPAPIRNOTE Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering Vilkår og betingelser for tilbuddet Aftaler om optagelse til omsætning og handel Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Udgifter ved emission Udvanding Yderligere oplysninger 41 2

3 BILAG: 41 Tegningsblanket 42 Stiftelsesoverenskomst 43 Vedtægter 45 Årsrapporter for 2002, 2003, 2004 Særskilte dokumenter Halvårsregnskab for Særskilt dokument 3

4 INTRODUKTION Nærværende prospekt er udarbejdet af A/S Privat Pension i forbindelse med den forestående introduktion og kapitaludvidelse med aktieudbud på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP A/S). Formålet med prospektet er at give nuværende såvel som fremtidige investorer, som denne emission er rettet imod, et fyldestgørende investeringsgrundlag ved at beskrive selskabets baggrund, strategi og målsætninger samt selskabets økonomiske stilling. Prospektet er udarbejdet efter de regler, der er foreskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro med tilhørende vejledning. Baggrunden for bekendtgørelsen er direktiv 2003/71/EF vedrørende prospekter, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. I tilknytning til direktivet har Kommissionen udstedt forordning 809/2004 af 29. april 2004, der indeholder minimumskrav til de oplysninger, der skal være indeholdt i prospektet. Direktivets formål er at harmonisere prospekter indenfor EU. 4

5 5

6 6

7 Som indledning til resumeet skal oplyses: - at resumeet bør læses som en indledning til prospektet, - at enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed, - at de fysiske eller juridiske personer, der har udfærdiget resumeet (eller eventuelle oversættelser af dette) og anmodet om godkendelse heraf, kun kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, såfremt resumeet (eller oversættelserne) er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, - at en sagsøgende investor inden sagen indledes kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med en oversættelse af prospektet, såfremt en sag vedrørende prospektets indhold indbringes for en domstol. A/S Privat Pension A/S Privat Pension, er et aktivt ejendomsinvesteringsselskab, som skal gøre det muligt for alle danskere at deltage i ejendomsinvesteringer med henblik på at sikre en optimal opsparing og samtidig konvertere kortsigtede gevinster til langsigtet investering. Selskabet er en aktiv og dynamisk forretning indenfor 3 hovedområder: Erhvervelse af bolig- og erhvervsejendomme, investering i pantebreve og værdipapirer samt investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter såvel i Danmark som i andre europæiske lande. Ved udnyttelse af synergien samt konstant overvågning og deltagelse i alle 3 områder, skal investorerne sikres størst muligt afkast. Siden etableringen af selskabet i 2001 har man opbygget en portefølje af ejendomme og pantebreve, som er gode langsigtede investeringer. Ejendommene har en høj udlejningsprocent til gode og stabile lejere, flere med lange uopsigeligheder. En enkelt ejendom har været udlejet til kontorhotel, der nu er konkurs, og ejendommen søges udlejet eller solgt med fortjeneste. Disse investeringer er langsigtede, og med et stabilt afkast, skal de sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet. Samarbejdspartnere A/S Privat Pension har indgået 10-årige uopsigelige samarbejdsaftaler med selskaber i Svanen Gruppen, om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner. Det gør det muligt for selskabet at trække på den store erfaring og ekspertise, som findes i hele Svanen Gruppen. Svanen Gruppen er et familieejet moderselskab for en række selskaber inden for fast ejendom og finansiering, hvor hovedvægten ligger på udvikling, formidling og finansiering af fast ejendom samt udbud af investeringsprojekter baseret på ejendomme og pantebreve. Med optagelse af selskabets aktier på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP A/S) sikres dels en ensartet og rimelig prisdannelse for selskabets aktier, dels en likviditet i aktien. Det gør det samtidigt muligt at anvende skattebegunstigede opsparingsformer, herunder kapital- og ratepensionskonti, til investering i A/S Privat Pension. Formål med introduktionen og kapitaludvidelsen A/S Privat Pension har siden stiftelsen i 2001 udvidet sin aktiekapital fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio., med henblik på at følge den fastlagte strategi, som er baseret på vækst og øget indtjening. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at investere i nye projekter og aktiviteter, og en kapitaludvidelse er derfor nødvendig for fortsat at følge strategien. Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen er således til disposition for nye investeringer. 7

8 Fremtiden Med den fremlagte investeringsplan forventes det, at selskabets prognoser for såvel afkast som værdistigninger i selskabet kan indfries. Det vil især ske med baggrund i en aktiv investeringspolitik baseret på en konstant overvågning og deltagelse i alle de 3 investeringsområder: Erhvervelse af bolig- og erhvervsejendomme Investering i pantebreve og værdipapirer Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter Der forventes en fortsat positiv vækst indenfor ejendomsmarkedet med fokus på bl.a. Tyskland, og med baggrund i selskabets deltagelse i alle 3 investeringsområder, med en forholdsvis lille markedsandel på hvert af de enkelte markeder, er det bestyrelsens opfattelse, at den eneste begrænsning for selskabets vækst er mangel på kapital. Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til ad 1 eller flere gange frem til 31. maj 2007 at udstede aktier til en samlet aktiekapital på DKK 50. mio., og det forventes, at der løbende tiltrækkes ny kapital gennem kapitalforhøjelser, således at man når ovennævnte mål. Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici. Det gælder også investering i aktier i A/S Privat Pension. Risikofaktorerne knytter sig dels til ejendomsinvesteringer og konjunkturerne herfor, dels til A/S Privat Pension som selskab. Ejendomsinvesteringerne er de langsigtede investeringer, som skal sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet samt et stabilt afkast. Resultatet af disse investeringer afhænger især af makroøkonomiske faktorer samt den generelle erhvervsudvikling. Renteniveauet og dermed finansieringsomkostningerne har stor betydning for det økonomiske resultat. Ved at placere de langsigtede anlægsinvesteringer i henholdsvis ejendomme og værdipapirer spredes denne risiko dog. Ejendomsbranchen er også karakteriseret ved en høj grad af fremmedfinansiering, hvor investorerne ofte har risikoen på hele kapitalen. I A/S Privat Pension er risikoen, dog minimeret til den enkelte investors indskudte aktiekapital. I selskabet er der tale om en konstant aktiv investeringspolitik, og det økonomiske resultat vil være afhængig af en lang række menneskelige beslutninger og skøn, som efterfølgende vil være grundlaget for planlægning, gennemførelse og styring af investeringerne og dermed selskabets succes. Med indgåelsen af 10-årige uopsigelige aftaler med selskaber i Svanen Gruppen om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner, vil A/S Privat Pension samtidig være afhængig af Svanen Gruppens opfyldelse af disse aftaler og deres intentioner. Tegningsbeløb Der udbydes i alt stk. nye aktier á nominelt DKK 1.000, svarende til nominelt DKK 16. mio., og der er ingen fortegningsret. Tegningsperiode Tegningsperioden er fra torsdag den 1. december 2005 til fredag den 20. januar Tegningskurs De udbudte aktier tegnes til kurs pr. aktie á nominelt DKK franko. Kursen er fastsat ud fra aktiekapitalens indre værdi pr. 01. oktober

9 Tegningsretter Der er ingen tegningsretter i forbindelse med emissionen. Betalingsdato og sted Seneste betalingsdato for aktier erhvervet under denne emission er fredag den 20. januar 2006 kl Registrering på investors konto i Værdipapircentralen sker samtidig hermed. Tegningssted Morsø Bank, 7900 Nykøbing M. eller A/S Privat Pension, 8600 Silkeborg Handel på Dansk AMP A/S De nye aktier optages til handel på Dansk AMP A/S. Første handelsdag forventes at blive den 01. februar Tilbagekaldelse Såfremt der indtræffer begivenheder, der efter selskabets opfattelse gør gennemførelsen af noteringen og emissionen utilrådelig, forbeholder A/S Privat Pension sig ret til at tilbagekalde udbuddet til enhver tid inden tegningsperiodens udløb, d.v.s. til og med 20. januar Fondskoder, rettigheder og registrering Alle aktier har samme rettigheder og registreres på investors konto i Værdipapircentralen. Fondskoden for aktierne er DK Omkostninger Selskabets direkte omkostninger i forbindelse med emissionen forventes at udgøre DKK Der er desuden afsat 15 % af emissionsprovenuet til udviklings-, salgs- og markedsføringsomkostninger 9

10 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT 1. Ansvarlige 1.1 A/S Privat Pension Direktion: Michael Brixhuus direktør Bestyrelse: Ingemann Brixhuus, direktør Bent Jensen Smed, direktør Bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem Michael Bach Jensen, advokat (H) bestyrelsesmedlem Lars Peter Larsen, direktør bestyrelsesmedlem Juridisk rådgiver: Gitte Nedergaard, advokat (H), Advokatgruppen Århus, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, CVR-nr Revisor: Jens Gammelby, statsautoriseret revisor, BDO Scanrevision, Åboulevarden 11-13, 8000 Århus C, CVR-nr Erklæringer fra de ansvarlige for registreringsdokument. Der henvises til erklæringer afgivet af direktionen og bestyrelsen, juridisk rådgiver samt revisor på side Revisorer 2.1 BDO Scanrevision, Åboulevarden 11-13, 8000 Århus C Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR-nr Jens Gammelby, statsautoriseret revisor Medlem af FSR 2.2 Fra første regnskabsperiode blev revisionen udført af Mortensen & Beierholm, Guldsmedegade 3, 8000 Århus C Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR-nr Jørgen Bertelsen, statsautoriseret revisor Medlem af FSR Baggrunden for revisorskiftet er et ønske om, at revisionsfirmaet er uafhængig af de øvrige aktiviteter hos Svanen Gruppen, som har Mortensen & Beierholm som hovedrevisor. 10

11 3. Udvalgte regnskabsoplysninger 3.1 Til belysning af udsteders finansielle situation vises nedenfor udvalgte regnskabsoplysninger vedrørende regnskabsårene 2002, 2003, Hoved- og nøgletal tkr. tkr tkr 14 måneder Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Nøgletal i %: Bruttomargin 6,0 13,7 26,1 Overskudsgrad 7,7 12,3 76,2 Afkastningsgrad 0,4 0,5 5,6 Egenkapitalandel 9,3 10,8 19,6 Forrentning af egenkapitalen 0,6 0,8 5,3 3.2 Der gives ikke regnskabsoplysninger vedrørende midlertidige perioder. 4. Risikofaktorer Generelt Enhver investering i aktier indebærer risici. Nedenstående er skitseret et antal risikofaktorer, som generelt for investeringsområdet og specifikt for A/S Privat Pension kan have indflydelse på driften og de økonomiske resultater. De nævnte risikofaktorer er ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikofaktorerne er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge. Ejendomsbranchen er karakteriseret ved en høj grad af fremmedfinansiering, hvor investorerne ofte har risikoen på hele kapitalen. I A/S Privat Pension er risikoen dog minimeret til den enkelte investors indskudte aktiekapital. 11

12 Konjunkturer Ejendomsinvesteringerne er de langsigtede investeringer, som skal sikre grundlaget for værdistigninger i selskabet samt et stabilt afkast. Resultatet af disse investeringer afhænger især af makroøkonomiske faktorer samt den generelle erhvervsudvikling. Renteniveauet og dermed finansieringsomkostningerne har stor betydning for det økonomiske resultat i de enkelte år. Ved at placere de langsigtede anlægsinvesteringer i henholdsvis ejendomme og værdipapirer spredes denne risiko. De 3 investeringsområder Erhvervelse af ejendomme. Der er en række risici ved investering i erhvervsejendomme som bl.a. afhænger af lejeres betalingsevne, erhvervsudviklingen i området, samt den enkelte ejendoms beliggenhed og vedligeholdelsesstandard. Investeringerne i A/S Privat Pension vil også ske i boligudlejningsejendomme, hvor de ovennævnte risici for erhvervsejendomme er mindre, men forrentningen af den investerede kapital er generelt også mindre. Investering i pantebreve og værdipapirer. Ved investering i pantebreve og værdipapirer vil der være en risiko afhængig af pantets placering samt vurderingen af den enkelte debitor. Risikoen vil samtidig være afhængig af den generelle udvikling på markedet samt om ejendommen ligger indenfor selskabets investeringsstrategi. Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter. Risici ved deltagelsen i andele af ejendoms- og udviklingsprojekter vil være afhængig af ejerandelen af det enkelte projekt, og afsætningsmulighederne for de kortsigtede investeringer (1-2 år) vil være afhængig af en gennemførelse af projektet indenfor såvel de aftalte tidsrammer som de økonomiske rammer. Samarbejdspartnere Der er indgået en 10-årig uopsigelig aftale med selskaber i Svanen Gruppen om ejendomsadministration, selskabsadministration samt levering af investeringsemner, og A/S Privat Pension vil være afhængig af Svanen Gruppens opfyldelse af denne aftale og dens intentioner. Aktive investeringer Da der er tale om en konstant aktiv investeringspolitik vil det økonomiske resultat være afhængig af en lang række menneskelige beslutninger og skøn, som efterfølgende vil være grundlaget for planlægning, gennemførelse og styring af investeringerne og dermed selskabets succes. 5. Oplysninger om udsteder 5.1 Udsteders historie og udvikling Stiftelse Etableringen af udsteder foregik i efteråret 2001, hvor en kreds af investorer besluttede at stifte selskabet med en aktiekapital på DKK 2 mio. Idegrundlag På lige fod med professionelle investorer skulle det være muligt for alle danskere at deltage i ejendomsinvesteringer med henblik på at sikre en optimal opsparing, og ideen var en slags folkeaktie med et stort antal investorer. Det viste sig sværere end først antaget at få kommunikeret udsteders intentioner ud til et meget stort antal af mindre aktionærer, og dermed sikre den nødvendige volumen i investeringerne. Efterfølgende valgte man at tiltrække et mindre antal, men til gengæld større investorer, hvorved aktiekapitalen blev fordoblet til DKK 4 mio. Det er hidtil ikke lykkedes at skabe den nødvendige volumen og omsætning i aktien, men samtidig har de enkelte investeringer samt udviklingen, bl.a. indenfor ejendomsaktier, tydelig vist, at idegrundlaget er bæredygtigt, og forretningsmulighederne for et ejendomsselskab med aktiviteter indenfor flere aspekter af ejendomsinvesteringer, er meget gunstige. 12

13 5.1.1 Udsteders juridiske navn er A/S Privat Pension Udsteders registrerede hjemsted er Silkeborg Kommune og registreringsnummeret er CVR-nr Udsteders registreringsdato er , og det har dermed eksisteret i 4 år Udsteders domicil er Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg, og den juridiske form er et aktieselskab. Udsteder er underlagt aktieselskabsloven og registreret i Danmark. Udsteders telefonnummer er Udover at udsteder i foråret 2005 fik udvidet aktiekapitalen fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio. henvises der vedrørende væsentlige begivenheder i udsteders forretningsmæssige udvikling til afsnit 5.2 nedenfor, hvor udsteders aktiviteter og investeringer er omtalt. 5.2 Investeringer Udsteders portefølje af ejendomme og pantebreve er gode investeringer og bortset fra 1 ejendom, er udlejningen 100 % til gode og stabile lejere, flere med lange uopsigeligheder. Ejendommenes standard er i top. En enkelt ejendom har været udlejet til kontorhotel, der nu er konkurs, og ejendommen søges genudlejet eller solgt med fortjeneste Detaljerne for hver enkelt nyinvestering i ejendomme siden selskabets etablering fremgår af nedenstående. For værdipapirer er det dog kun muligt at opgive de enkelte års nyinvesteringer: 2002 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 10,5 mio. Investeringen består af en 779 m2 kontorejendom beliggende i Skanderborg i et fuldt udbygget erhvervs/boligområde. Ejendommen er udlejet til en statsvirksomhed, og lejemålet er ikke opsagt. Det er ikke udsteder bekendt, at der skulle være planer om fraflytning. Investeringen består endvidere af 738 m2 kontorejendom i Silkeborg, der i 2004 er gennemrenoveret/ombygget og fuldt udlejet, dels til en kontorvirksomhed på en 10-årig uopsigelig lejekontrakt, dels til en motorcykelbutik. Der forhandles p.t. med motorcykelbutikken om yderligere udvidelse af butikken med op til 400 m2, som skal nybygges. Der er på grunden plads til yderligere cirka m2 udbygning. Ejendommen er velbeliggende i et udbygget erhvervsområde. Sidste investering i 2002 er en kontorejendom i Herning, udlejet som kontorhotel. Driftsselskabet som lejede ejendommen og forestod videreudlejningen som kontorhotel, gik konkurs i Ejendommen har siden stået tom og forsøges udlejet eller alternativt solgt med fortjeneste. Ejendommen er på sammenlagt m2, og der er en restgæld i ejendommen pr. 30/ på DKK ,- Nyinvesteret kapital i pantebreve 2003 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 2,1 mio. DKK 6,9 mio. Investeringen består af en 952 m2 butiksejendom i et veludbygget retailområde i Herning, med facade mod hovedvejen til Holstebro. Ejendommen er udlejet til en kontorforsyningsvirksomhed på en uopsigelig lejekontrakt til Lejemålet forventes at fortsætte ved lejekontraktens udløb. Nyinvesteret kapital i pantebreve DKK 1,5 mio. 13

14 2004 Nyinvesteret kapital i ejendomme DKK 7,0 mio. Investeringen består af en nyopført ejendom på 692 m2, udlejet til en landsdækkende køkkenkæde. Ejendommen er beliggende i Slagelse i et veludbygget retailområde. Der er på arealerne ved siden af butikken, igangsat planer om et nyt storcenter, og ejendommens beliggenhed bliver dermed yderligere optimeret. Lejekontrakten er uopsigelig frem til 28/ , og lejemålet forventes at fortsætte. Nyinvesteret kapital i pantebreve DKK - 0,7 mio Investeringerne beskrevet i er for 85 % vedkommende finansieret eksternt, dels med realkredit eller realkreditlignende lån med 20 års løbetid og variabel forrentning, dels med fastforrentede pantebreve med op til 25 års løbetid Ledelsesorganerne har ikke forpligtet sig til fremtidige investeringer 6 Forretningsoversigt 6.1 Hovedvirksomhed Udsteders virksomhed består i at erhverve, bygge, eje, udleje samt administrere fast ejendom og anden lignende virksomhed, samt handel med og investering i værdipapirer og pantebreve og enhver anden dermed forbunden virksomhed. Udsteders hovedvirksomhed har været uændret siden stiftelsen. Der henvises endvidere til punkt Der er ikke lanceret nye produkter eller tjenesteydelser. 6.2 Væsentlige markeder Udsteders historiske marked er ejendoms- og finansieringsmarkedet i Danmark. Der gives ikke særskilte oplysninger om indtægter pr. aktivitetskategori og pr. geografisk marked, da selskabet kun har en aktivitetskategori og opererer på et geografisk marked. I fremtiden vil andre geografiske markeder kunne komme på tale, især med fokus på Tyskland. Der henvises i øvrigt til årsrapporterne. 6.3 De under 6.1 og 6.2 givne oplysninger er ikke påvirket af ekstraordinære forhold. 6.4 Udsteder er ikke afhængigt af patenter, licenser, industri-, handels- eller finanskontrakter eller nye fremstillingsprocesser. 6.5 Udsteder har ikke afgivet udtalelser om dennes konkurrencestilling. 7 Organisationsstruktur 7.1 Udsteder indgår ikke i en koncern. 14

15 7.2 Udsteder har ingen datterselskaber. 8 Ejendomme, anlæg og udstyr 8.1 Udover udsteders portefølje af investeringsejendomme har udsteder ikke faste anlægsinvesteringer eller lejede ejendomme, og der er ikke planlagte investeringer. Investeringsejendommene er i alt 5 erhvervsejendomme beliggende i Herning, Silkeborg, Skanderborg og Slagelse med en samlet regnskabsmæssig værdi pr på DKK , Ejendommene anvendes lovligt indenfor den gældende miljølovgivning, og der er ingen miljømæssige tvivlsspørgsmål. 9 Gennemgang af drift og regnskaber 9.1 Finansiel tilstand Selskabets 1. driftsperiode er præget af en konvertering af løbende lejegaranti, der er konverteret til eengangsydelse. Resultaterne er i 2003 og 2004 præget af den manglende lejegaranti. Resultatet for de første 3 år, skal således ses i et sammenhænge, idet lejegarantien dækker en periode på 5 år. Selskabets drift er herudover præget af en begrænset aktivitet. Kapacitetsomkostninger er således højere end ønskeligt i forhold til balancen. Udsteders væsentligste indtægtsgrundlag er afkast af investeringer i ejendomme og værdipapirer tkr. tkr. tkr. 14 måneder Resultatopgørelse: Resultat før skat Årets resultat - efter skat Balance: Egenkapital - ultimo Driftsresultat Der har ikke været væsentlige faktorer, herunder usædvanlige eller sjældne begivenheder eller nye udviklinger, der har haft væsentlig indflydelse på udsteders driftsindtægter Der har ikke været væsentlige ændringer i omsætning eller indtægter, idet der henvises til punkt Udsteder er ikke underlagt statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på udsteders virksomhed. 10 Kapitalressourcer 10.1 Udsteders nuværende likviditetssituation er, at der ikke kan foretages yderligere investeringer såvel kortsigtet som langsigtet. Denne situation ændres efter gennemførelsen af aktieemissionen. 15

16 10.2 Selskabets egenkapital udgør som grundlag 20 % af enhver investering. Med sikkerhed i selskabets ejendomme og værdipapirer, søges fremmedfinansiering, såvel lang finansiering som kort finansiering. Der henvises til prognoser pkt. 13. Selskabets forventninger til de fremtidige pengestrømme er som følger: Selskabets pengestrømme før finansielle poster, svarende til driften af investeringsejendommene fratrukket eksterne omkostninger og personaleudgifter er positiv i hele budgetperioden stigende fra 480 tkr. i 2006 til tkr. i 2025 som følge af selskabets voksende porteføjle af ejendomme. Pengestrømme fra selskabet finansielle indtægter og -udgifter bidrager netto med likviditet til selskabet i størrelsesordenen tkr. i 2005 til budgetteret i De finansielle udgifter, svarende til selskabets udgifter til finansiering af ejendomme stiger støt over hele budgetperioden som følge af den voksende porteføjle af ejendomme og belåningen af disse. Indtægter af værdipapirer er et nettobeløb som følge af selskabets investering i pantebreve og finansierings- og udviklingsprojekter. Beløbet vokser fra tkr. i 2006 til ved udgangen af budgetperioden i Selskabets investeringsaktivitet kræver likviditet dels til investeringer i ejendomme, pantebreve og værdipapirer i finansierings- og udviklingsprojekter. Disse investeringer kræver i tkr. stigende til et investeringsniveau på tkr. i Det er forudsat at overskudslikviditet anvendes til investering i pantebreve. Det er derfor, at der ikke sker nogen ændring i likvider samlet set over et budgetår. Pengestrømme fra selskabet finansieringsaktivitet stammer fra provenue ved låneoptagelse og forøgelse af depositaindbetaling modregnet den forventede udbetaling af udbytte til selskabets aktionærer. De samlede pengestrømme over perioden stiger fra tkr. i år 2006 til forventet i Den kraftige stigning i beløbet skyldes tildels, at der budgetteres med en fast udbetaling på tkr. pr. år i udbytte over hele budgetperioden og at der ikke afdrages på langfristet gæld. Deposita er beregnet til at udgøre et beløb svarende til 6 måneders husleje. Det forventes at friværdien i selskabets ejendomme løbende udnyttes til låneoptagelse som anvendes til nye investeringer. Samlet set generer selskabet over budgetperioden fri likviditet som dog geninvesteres til investorernes bedste Selskabet ejendomme finansieres med lange realkreditlån eller realkreditlignende lån, op til 80 % af finansieringssummen. Lån optages i DKK eller anden valuta. Ud fra en aktuel vurdering, vil valuta, renten og lånevilkårene blive fastlagt og løbende overvåget med henblik på ændringer og evt. afsikringer. Selskabets pantebreve og værdipapirer finansieres med op til 80 % af kursværdien med pengeinstitutkredit. Aftaler vil være korte og baseret på mulighed for optagelse i anden valuta end DKK. Ud fra en aktuel vurdering, vil valuta, rente og løbetider være overvåget med henblik på ændringer og evt. afsikringer Fremmedfinansiering af pantebreve og værdipapirer, vil være aftalt indenfor en investeringsramme, og med sikkerhed i det enkelte aktiv. Herudover vil der ikke være forhold, der kan få indflydelse på udsteders virksomhed Der afgives af konkurrencemæssige hensyn ikke oplysninger om specifikke kapitalkilder. Generelt vil der være tale om realkreditinstitutter og pengeinstitutter, såvel danske som udenlandske. 11 Forskning og udvikling, patenter og licenser Udsteder har ikke haft forsknings- og udviklingsaktiviteter og påtænker heller ikke at få det i fremtiden 12 Trendoplysninger 12.1 Som følge af udsteders forretningsområde, investering og finansiering indenfor fast ejendom, er der ikke tendenser inden for produktion, salg og lagerbeholdning samt udgifter og salgspriser fra udgangen af sidste regnskabsår til datoen for registreringsdokumentet. 16

17 12.2 Udsteder har ikke kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på udsteders fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 13 Resultatforventninger og prognoser Resultatbudget Lejeindtægter Ejendommens driftsomk Bruttoresultat Andre eksterne omkostning Personaleomkostninger Driftsresultat før værdireg Værdireg. af investeringseje Driftsresultat Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering: Res. for dagsv. af investerin Udloddet udbytte Overført resultat I alt

18 Budgetteret balance Primo Aktiver Ejendomme Materielle anlægsaktiver Pantebreve Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdip. i finans. og udv.projekter Værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Res.dagsvæd. af invest.ejendm Overført overskud Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Prioritetsgæld Bankgæld Deposita Langfristet gæld Selskabsskat Moms Anden gæld Skyldig udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

19 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Finansielle indtægter tilbageført Finansielle udgifter tilbageført Indtægter af værdipapirer tilbageført Regulering ejendom til dagsvær.tilbageført Skat af årets resultat tilbageført Betalt selskabsskat Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld i øvrigt Pengest. fra drift før finansielle poster Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengest. fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Køb af værdipapirer Pengest.fra investeringsaktivitet Provenue ved langfristet låneoptagelse Forøgelse af deposita Betalt udbytte Pengest.fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Følgende væsentlige antagelser ligger til grund for prognosen: Procentvis andel af den investerede kapital Erhvervelse af ejendomme 40% Investering i pantebreve og værdipapirer 30% Investering i aktier og andele i ejendoms- og udviklingsprojekter 30% Ejendommenes værdi forventes gennemsnitligt at stige med 2 % pr. år, med baggrund i et forventet afkast på den enkelte ejendom på 6,25 % samt en lejestigning på 2 %. Disse forhold er bestemt af samfundets og ejendomsmarkedets generelle udvikling, og kan afvige i såvel positiv som negativ retning. Ejendomme indkøbes til en gennemsnitsforrentning, der er i overensstemmelse med prognoserne. I det omfang der ikke kan købes egnede ejendomme på grund af markedsforholdene i Danmark, vil indkøb ske i andre Europæiske lande bl.a. med fokus på Tyskland, således at såvel risikoprofil som mål for forrentningen opretholdes. Ejendommenes belåning er forudsat til gennemsnitligt at kunne ske til 4,25 %. Renteudviklingen i samfundet kan betyde, at dette afviges i såvel positiv som negativ retning. Administrators overvågning af markedet og en aktiv udnyttelse af rentestrukturer samt evt. delvis anvendelse af lån i anden valuta end DKK, vil blive anvendt til en stadig optimering af finansieringen og dermed minimering af finansieringsudgifterne. Pantebreve og værdipapirer forventes gennemsnitligt at give et bruttoafkast på 11,5 %. Der er hensat 1 % til tab, og fremmedfinansiering er ansat til 4,25 %. Markedets generelle udvikling kan betyde en afvigelse af disse i såvel positiv som negativ retning. Administrators overvågning af markedet, indkøb og vægtning af de 19

20 enkelte typer af pantebreve og værdipapirer samt valg af finansiering, herunder valuta, vil blive anvendt til en optimering af porteføljen og minimering af finansieringsudgifterne. Aktier og andele i projekter forventes at give et afkast på 16,5 %. Markedets aktuelle situation er afgørende for, hvorvidt der kan opnås dette afkast. Afkastet kan afvige i såvel positiv som negativ retning. Administrators overvågning af markedet vil medvirke til deltagelse i de projekter, der opfylder investeringskravene. Investering vil kunne foregå i andre geografiske markeder, såfremt betingelserne herfor er opfyldte Grundlaget for prognosen er udfærdiget i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper, og der henvises til revisorerklæring side Prognosen er udarbejdet på et grundlag, der svarer til og er sammenlignelige med de historiske regnskabsoplysninger Udsteder har ikke tidligere offentliggjort et prospekt med resultatforventninger. 14 Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere 14.1 Nedenfor er medlemmerne af udsteders direktion og bestyrelse anført. Direktion: Michael Mølgaard Brixhuus, 27 år Direktør Svanen Gruppen A/S Gødvad Bakke Silkeborg Indehaver og direktør i Mibx Invest ApS Ejerforhold og ledelsesposter i øvrigt: Bestyrelsesmedlem og medejer af SVANEN Gruppen A/S, med hvis datterselskaber der er indgået management og formidlingsaftaler med udsteder. Brixhuus A/S, direktør, bestyrelsesmedlem Svanen EjendomsInvest A/S, bestyrelsesmedlem Invest af A/S, bestyrelsesmedlem Svanen Finans A/S, bestyrelsesmedlem Svanen Development A/S, direktør, bestyrelsesmedlem K/S Løgumklostervej 121, Aabenraa, bestyrelsesformand K/S Christians X s Vej 1-3, Haderslev, bestyrelsesmedlem K/S Ahlenfeldtsgade 6-8 A, Rudkøbing, bestyrelsemedlem K/S Østergade 5, Toftlund, bestyrelsesmedlem K/S Storegade 22, Broager, bestyrelsesformand K/S Marievej 3, Esbjerg, bestyrelsesmedlem K/S Torvet 4-6, Gråsten, bestyrelsesformand Svanen Kaution A/S, bestyrelsesformand BBH I ApS, diirektør Komplementarselskabet af ApS, direktør Godsbanegade K/S, direktør Amagerbrogade 56 ApS, direktør Svanen Management ApS, fratrådt som direktør i 2005 Er desuden konstitueret bestyrelsesformand i en række kommanditselskaber, udbudt af SVANEN Erhvervs- Invest A/S, indtil 1. ordinære generalforsamling afholdes i de respektive selskaber. 20

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere