Videokonferencesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videokonferencesystem"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Videokonferencesystem Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. MODEL RVF (V2.2)

2 2 Sikkerhedsoplysninger 1 Sikkerhedsoplysninger 1 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) INGEN BRUGER-BRUGBARE DELE INDVENDIGT OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet. FCC ADVARSEL: Dette udstyr kan generere eller bruge radiofrekvensenergi. Ændringer eller modifikationer af dette udstyr kan forårsage skadelig interferens, medmindre ændringerne udtrykkeligt er godkendt i betjeningsvejledningen. Brugeren kan miste retten til at bruge dette udstyr, hvis der er lavet en uautoriseret ændring eller modifikation. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER: FCC afsnit 15 Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for Klasse A digitalt udstyr i henhold til afsnit 15 i FCCreglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen på egen regning. Der skal være passende ledningstilslutninger, udkastere eller pakninger til stede i dette produkts kabelindgange ved anvendelse. Advarsel: Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Skal udskiftes med samme eller tilsvarende type som anbefalet af producenten. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Huller i metal, hvor isolerede ledninger passerer igennem, skal have glatte og afrundede overflader eller være forsynet med børstninger. Advarsel: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende. Advarsel: Ledningsføringen skal være i overensstemmelse med den nationale elektriske norm, ANSI / NFPA 70. Advarsel: Dette er et klasse A-produkt. I et hjemligt miljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, hvor det vil være påkrævet at brugeren træffer passende foranstaltninger. Advarsel: For at mindske risiko for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel: Denne installation bør foretages af en kvalificeret tekniker, og skal være i overensstemmelse med alle lokale love. Advarsel: For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes. Overlad al service til kvalificeret personale. Advarsel: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende) og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen, skal du trække netkabelstikket ud. Når du installerer produktet, skal du sørge for, at stikket er let tilgængeligt. LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF. Centre for Europæiske standarder Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen Holland.

3 Sikkerhedsoplysninger Bortskaffelse af dit gamle apparat 1. Når det overkrydsede skraldespandssymbol er anbragt på produktet, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra den kommunale affaldsproduktion via specifikke indsamlingssteder, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. 4. For mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, bedes du kontakte dit kommunekontor, genbrugsstationen eller den butik, hvor du købte produktet. Sikker måde at fjerne batteriet eller batteripakke fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batteripakke, og følg trinene i modsat rækkefølge i forhold til monteringen. For at forhindre forurening af miljøet og en mulig trussel mod menneskers og dyrs sundhed, skal det gamle batteri eller batteriet lægges i egnede beholdere ved specifikke indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batteri ud sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refunderingsordninger for batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for høj varme såsom solskin, ild eller lignende. Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer 1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produket er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC. 2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholer mere end 0,0005% kviksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004% bly.. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder. 4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/ akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed. 5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/ akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1. Læs disse anvisninger. 2. Opbevar disse anvisninger.. Vær opmærksom på alle advarsler. 4. Følg alle anvisninger. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden i polariserede stik eller jordforbindelsesstik. Et polariseret stik har to flade stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbindelsesstik har to flade stikben og et tredje ben til jordforbindelse. Det brede ben eller det det tredje ben er til stede for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt strømledningen fra at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de kommer ud fra apparatet. 11. Brug kun tilkoblinger/tilbehør, der er angivet af producenten. 12. Brug kun med vogn, stativ, trefod, arm eller bord, der er angivet af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, for at undgå skade ved at snuble. 1. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. 14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet på nogen måde er blevet beskadiget, såsom når strømledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske eller genstande er faldet ned på apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt. 1 Sikkerhedsoplysninger

4 4 Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsadvarsler og forsigtighedsregler 1 Sikkerhedsoplysninger Følgende er advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugernes sikkerhed og til forebyggelse af eventuelle materielle skader. Læs venligt følgende grundigt. ADVARSEL Sluk for systemet inden installationen. Sæt ikke flere elektriske apparater til samme stikkontakt. Dette kan medføre overophedning, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke nogen form for væskebeholder på systemet, såsom vand, kaffe eller andre drikkevarer. Hvis væsken hældes ind i systemet, kan det medføre et systemnedbrud eller brand. Sørg for, at strømkablet ikke bliver alvorligt bøjet eller er udsat for tryk af en tung genstand. Det kan forårsage brand. Støv regelmæssigt af omkring systemet. Brug altid en tør klud ved rengøring af systemet. Brug ikke en våd klud eller andre organiske opløsningsmidler. Det kan beskadige systemets overflade og kan forårsage systemnedbrud eller elektrisk stød. Undgå at placere systemet nær fugt, støv eller sod. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Når du trækker strømkablet ud af stikket, skal det gøres forsigtigt. Rør ikke ved stikket med våde hænder og undgå at bruge stikket, hvis hullerne i stikkontakten er for løse. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre systemet på egen hånd. Det er yderst farligt på grund af den høje spænding, der løber gennem systemet. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller alvorlig skade. Tjek for eventuelle faresignaler såsom et vådt gulv, et løsnet eller beskadiget strømkabel, eller en ustabil overflade. Hvis du støder på problemer, så spørg din forhandler om assistance. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hold en afstand på mindst 15 cm mellem bagsiden af systemet og væggen til kabler, der er tilsluttet systemet, da de ellers kan blive bøjes, beskadiget eller skåret over. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade. Installér systemet på et køligt sted uden direkte sollys og bevar altid stuetemperatur. Undgå stearinlys og varmefrembringende udstyr, såsom varmeapparater. Hold systemet væk fra steder, hvor der passerer mange mennesker. Det kan forårsage brand. Installér systemet på en plan overflade med tilstrækkelig ventilation. Anbring ikke systemet på en hævet overflade. Dette kan forårsage systemnedbrud eller alvorlig skade. Stikkontakten skal placeres på jorden, og spændingsområdet skal være inden for 10 % af den nominelle spænding. Brug ikke samme stikkontakt med en hårtørrer, strygejern, køleskab, eller varmeapparater. Dette kan medføre brand, overophedning eller elektrisk stød.

5 Sikkerhedsoplysninger 5 ADVARSEL Vær opmærksom på følgende forholdsregler, før du installerer VCS. Undgå at placere produktet på et sted, hvor det kan komme i kontakt med fugt, støv eller sod. Undgå anbringelse i direkte sollys eller i nærheden af varmeapparater. Hold produktet væk fra elektriske gnister eller magnetiske materialer. Undgå ekstreme temperaturer (anbefalet driftstemperatur er mellem 0 C - 40 C). Anbring ikke noget ledende materiale gennem ventilationsristene. Hold systemet slukket inden installationen. Sørg for, at der er nok plads tilbage til kabelforbindelserne. Placér systemet på en fast overflade med tilstrækkelig ventilation. Undgå enhver overflade, der vibrerer. Placering af systemet nær elektroniske enheder, såsom en radio, kan medføre driftsafbrydelse af produktet. Skil ikke produktet af uden at søge assistance fra LG Electronics. Undgå at placere tunge genstande på systemet. Sørg for, at der ikke indføres nogen substanser i systemet. Dette kan medføre at systemet går ned. Installér systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation. Hold en afstand på mindst 15 cm mellem bagsiden af systemet og væggen. Undlad at installere systemet på et sted med høj magnetisk, elektrisk bølge, eller trådløse enheder, såsom en radio. Undlad at installere systemet på et sted med magnetiske genstande, elektriske frekvenser eller vibrationer. Undgå at placere tunge genstande på systemet. Dette kan medføre at systemet går ned. Installér systemet på en stabil, plan overflade. Systemet kan muligvis ikke fungere ordentligt. Installér systemet på et sted med passende fugtighed og temperatur. Undgå at installere systemet på et sted med høj (over 40 C) eller lav (under 0 C) temperatur. Systemet kan blive beskadiget af et kraftigt slag eller vibrationer. Undgå at kaste med genstande i nærheden af systemet. Undgå direkte sollys eller varmeapparater. Anbefalet driftstemperatur er over 0 C (2 F). Ventiler luften inde i rummet, hvor systemet i er drift, og stram systemets dæksel godt til. Systemnedbrud kan være forårsaget af et uhensigtsmæssigt miljø. Det anbefales at bruge AVR (Automatic Voltage Regulator) for en stabil strømforsyning. Det anbefales at vikle ferritkernen omkring systemets forbindelsesstik for at undgå elektromagnetisk interferens. Udgangen skal være placeret på jorden. Hvis der er en mærkelig lyd eller lugt, skal du tage strømkablet ud og kontakte et servicecenter. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. For at opretholde en stabil systemdrift, skal dit system kontrolleres jævnligt af servicecentret. LG Electronics er ikke ansvarlig for systemnedbrud som følge af forkert håndtering fra brugerens side. Der er en risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. Produktet må ikke væltes under brug. 1 Sikkerhedsoplysninger

6 6 Indhold Indhold 1 Sikkerhedsoplysninger VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 4 Sikkerhedsadvarsler og forsigtighedsregler 2 Klargøring 8 Indledning 8 Hvad er VCS-systemet? 8 Funktioner 9 Udpakning 10 Oversigt over codec-enhed 11 Oversigt over HD-kamera 11 Fjernbetjening 11 Batteriinstallation 12 Fjernbetjeningsfunktioner 1 Tilslutninger 1 Forholdsregler 1 Oversigt over tilslutning 14 HDMI-tilslutning 15 Tilslutning af HD-kamera 16 Pc-tilslutning 17 Tilslutning til et netværk 18 Tilslutning af hovedtelefoner 18 Tilslutning en mikrofon. 19 Tilslutning af strøm 19 Kontrol af systemtilslutning 20 Indledende indstillinger 2 Oversigt over hovedskærmbilledet 24 Systemkonfigurationsmenu 25 Brugerindstillinger 25 General (Generelt) 26 Audio 27 Video 28 Date Time (Dato & tid) 29 Admin-indstillinger 29 Opkaldsindstillinger Netværksindstillinger

7 Indhold 7 7 Systemindstillinger 8 Systeminformation 8 System Status 8 Audio/Video 9 Network Utility (Netværksværktøj) 9 Server Status 4 Betjening 40 Før brug af systemet. 40 Foretagelse af et opkald 40 Foretagelse af et opkald manuelt 41 Foretagelse af et opkald fra Opkaldshistorik 41 Foretagelse af et opkald fra biblioteket 42 Foretagelse af et opkald ved hjælp af hurtigopkald 42 Besvarelse eller afvisning af et opkald 42 Håndtering af et opkald 42 Afslutning af et opkald 42 Skjul eller vis brugergrænsefladeelementer 42 Håndtering af lyd 4 Håndtering af videolayout 4 Deling af indhold 4 Visning af opkaldsinformation 44 Tag et Snapshot 44 Håndtering af Directory (bibliotek) 44 Tilføjelse af en post til biblioteket 45 Redigering eller sletning af en post fra biblioteket 46 Kopiering af en post fra Opkaldshistorik 46 Kopiering af en post fra Virksomhedskontakt 46 Sletning af en post fra Call History (Opkaldshistorik) 47 Sortering og søgning 47 Foretagelse af et opkald, når enheden er registreret i Gatekeeper-server 47 Foretagelse af et opkald, når enheden er registreret i SIP-server 47 Brug af fjernkamerastyring 48 Brug af Forudindstilling af fjernkamera 48 Brug af Snapshot 48 Brug af WebService 48 Log på webservice 49 Opgradering af din systemsoftware 49 Uploadning af certificeringsfil 49 Importering eller eksportering af adressekartoteket 5 Tillæg Fejlfinding 52 Softwaremeddelelse om Open Source 5 Specifikationer

8 8 Klargøring 2 Klargøring 2 Klargøring Indledning Hvad er VCS-systemet? LG-videokonferencesystemet er designet til at blive brugt til videokonferencer, der gør det muligt for mennesker på forskellige steder at have et møde ved at se, lytte og tale til hinanden på en skærm. Ved hjælp af dette apparat kan ledere eller direktører ikke blot have et møde og kommunikere med kunder, underleverandører og medarbejdere i realtid, men endvidere træffe beslutninger, og udveksle oplysninger virtuelt og umiddelbart, og dermed spare rejsetid, omkostninger og energi. VCS Netværk VCS Funktioner Praktisk og nem grafisk brugerflade H.2 / SIP-netværk International standard codec HD-videokvalitet 1280 X 720 (0 fps) Redigerbare skærmlayout Grafisk præsentation ved hjælp af indholdsdelingsteknologi (dele dokument /Audio /Video) Administratoradgangskode og H25 codec (avanceret krypteringsstandard) for sikkerhed One-touch opkald tilslutning ved hjælp af hurtigkald Opret grafisk bibliotek ved hjælp af snapshot og grupper kan specificeres Nem søgefunktion for telefonbog 720p højdefinitionskamera Naturligt lydende samtale med fuld duplekstilstand Indbygget højttale. Elektronisk kondensatormikrofon

9 Klargøring 9 Udpakning Kontrollér produktets emballage for følgende genstande. Hvis der er noget mangler tilbehør, skal du kontakte den lokale forhandler, hvor du har købt dit produkt. Illustrationerne i denne betjeningsvejledning kan afvige fra det faktiske produkt og genstand. 2 Klargøring Codec-enhed HD-kamera Fjernbetjening og batterier Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE 4 HDMI CABLE LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional Strømadapter HDMI-kabel Tilslutningskabel for kamera Cd-betjeningsvejledning MicPod Bæretaske

10 10 Klargøring Oversigt over codec-enhed a b 2 Klargøring HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Strømindikator: Lyser, når apparatet tændes. Indbygget højttaler. HDMI-port: Forbinder VCS og displayenheden med et HDMI-kabel. Ventilator. Forbindelsesport for kamera: Tilslutter HD-kameraet. RGB(PC) IN-port: Forbinder pc'en med et D-sub-kabel til præsentation. LAN-port: Forbinder til et netværk via en hub med RJ-45-stik. Strømstik: Forbinder til en DC 12 V-strømforsyning ved hjælp af de rette kabler. Tænd/sluk-knap: Tænder eller slukker apparatet. Du skal tænde enheden ved hjælp af tænd-/sluk-knappen, når strømledningen er tilsluttet. Du kan bruge denne knap til at nulstille systemet. MIC-stik: Tilslutter en mikrofon. AUDIO-stik: Tilslutter en hovedtelefon.

11 Klargøring 11 Oversigt over HD-kamera a 2 Klargøring b c d a b c d Intern mikrofon Fjernbetjeningssensor: Peg fjernbetjeningen i denne retning. Kameraaktiveringsindikator: Lyser, når kameraet er tilsluttet codec-enheden og er aktiveret korrekt. CAMERA IN-port: Slutter codec-enhed og HD-kameraet med det medfølgende tilslutningskabel for kamera. Fjernbetjening Denne fjernbetjening giver trådløs styring af alle videokonferencesystemets funktioner og giver dig mulighed for at navigere i brugergrænsefladen, foretage og modtage opkald og styre fjernkameraet, der er tilsluttet systemet. Batteriinstallation Åbn batteridækslet, udskift batterier (1,5 V AAA) der matcher 2 og ender til etiketten inde i rummet, og luk derefter batteridækslet. ADVARSEL Bland ikke gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.

12 12 Klargøring Fjernbetjeningsfunktioner Knap 2 Beskrivelse Knap Beskrivelse Klargøring Ikke anvendt. Viser system- eller opkaldsoplysninger. Anvend denne knap for at zoome ind eller ud I forhold til forsiden og bagsiden af kameraet. Brug denne knap til at justere systemets lydstyrke under et opkald. Brug denne knap til at slå mikrofoner fra i den nærmeste ende af systemet. Ikke anvendt. Brug denne knap til at vælge nær- eller fjernkameraet. Du kan benytte nedenstående funktioner. Ikke anvendt. Forudindstilling PTZ-kontrol Vælger en videokilde Viser systemets opsætningsmenu. Brug denne knap til at ændre præsentationsfunktionen. Piletaster Navigerer i menupunkterne. Brug denne knap til panorering/tiltning af nærkamera. Brug denne knap for at vende tilbage til den forrige tilstand. OK: Bekræfter menuvalg. Brug denne knap til at forudindstille fjernkameraet. Brug denne knap til at ændre skærmlayoutet. Brug denne knap, når du ønsker at foretage et opkald. Viser biblioteksmenuen. Brug denne knap, når du ønsker at afslutte opkaldet. Funktionsknapper. Hver knapfunktion ændres efter tilstandene for menuen og systemdrift referer til hver skærm for yderligere detaljer. Brug disse knapper til at indtaste tekst eller tal. Brug disse knapper til at kontrollere LG TV'et. Hvis du ønsker at benytte denne funktion, skal VCS tilsluttes med HDMI-TV'et via HDMIudgangsstik. : Tænder eller slukker for TV'et. CH. +/- : Brug denne knap til at skifte kanal. INPUT: Vælger indgangskilde MUTE: Afbryder lyden. VOL + /-: Brug denne knap til at justere systemets lydstyrke under et opkald. DEL.: Slet et tegn foran markørens position. SPACE: Indsæt et mellemrum ved markørens position. 1/a/A: Skift indtastningstype mellem tal, små bogstaver og store bogstaver.

13 HDMI OUT 1 Tilslutninger Forholdsregler Før opsætning af dette system, skal det sikres, at skærmen, computersystemet og andet tilsluttede udstyr er slukket. Oversigt over tilslutning Illustrationen nedenfor viser systemets tilslutninger. For specifikke oplysninger om hver enkelt tilslutning henvises til de næste sider. Oversigt over tilslutning HDMI CABLE CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER CAMERA CABLE Optional 1 2 Optional 4 LAN CABLE D-sub CABLE

14 14 HDMI-tilslutning Overfører de digitale video- og audiosignaler fra systemet til din skærm med HDMI-kablet, som vist i illustrationerne nedenfor. Tilslutning af HDMI-kabel HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER BEMÆRK Det anbefales at bruge skærmen med 1280 x 720 tilstand for den bedste billedkvalitet. Hvis du tilslutter codec-enheden til HDMI-tv'et og bruge tv'ets højttaler, bør afstanden mellem kamera og TV være mere end 1 meter. Den anbefalede afstand mellem kameraet og brugeren er ca. 1 m til 2 m. Hvis du tilslutter Codec-enheden til skærmens (TV) DVI-port ved hjælp af HDMI til DVI-konverter, vil du kunne høre lyden via den indbyggede højttaler eller hovedtelefoner, fordi DVI ikke understøtter lyd-interface. Du bedes gå til Setup> User> Audio> Audio out og skifte lydudgang til "Butilt-In Speaker (Indbygget højttaler)" eller "Headset Out (Hovedtelefon-ud)". Hvis du bruger HDMI TV eller skærm som lydudgang og ønsker at få den høje lydkvalitet, skal du køre lydudgangstesten for HDMI i menuen [System Info > Audio/Video].

15 HDMI OUT RGB(PC) IN 15 Tilslutning af HD-kamera Tilslut HD-kameraet til kamera-stikket på codec-enhed med det medfølgende kamera-tilslutningskabel, som vist i illustrationerne nedenfor. Tilslutning af HD-kamera CAMERA LAN DC IN POWER BEMÆRK Når tilslutning er afsluttet, skal du justere vinklen på kameraet, så den passer til din visning. Hvis du bruger den indbyggede højttaler i codec-enheden, skal afstanden mellem kameraet og codec-enheden være mere end 1 meter. Den anbefalede afstand mellem kameraet og brugeren er ca. 1 m til 2 m.

16 16 Pc-tilslutning Sender et analogt videosignal fra din pc til codec-enheden. Forbinder pc'en og codec-enheden med det valgfri D-sub 15-pin signalkabel, som vist i illustrationerne nedenfor. Du kan lave en præsentation for fjernbrugeren med denne forbindelse. Pc-tilslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER

17 17 Tilslutning til et netværk Tilslut codec-enhedens LAN-port til den tilsvarende port på din router eller netværk ved hjælp af ekstra LAN- eller Ethernet-kabel med RJ-45 stik. Netværksforbindelse HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER BEMÆRK Når du tilslutter eller frakobler LAN-kablet, skal du holde stikdelen af kablet. Når du frakobler, skal du holde stikkets lukkedel.

18 18 Tilslutning af hovedtelefoner Tilslut et hovedtelefonkabel til porten for hovedtelefoner på codec-enheden, som vist i illustrationerne nedenfor. Tilslutning af hovedtelefon HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Tilslutning en mikrofon. Tilslut en mikrofon til MIC-porten på codec-enheden som vist i illustrationerne nedenfor. Mikrofontilslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER BEMÆRK Den anbefalede afstand mellem mikrofonen og brugeren er ca. 1 m til 2 m.

19 19 Tilslutning af strøm Tilslut strømkablet, som vist i illustrationerne nedenfor. Strømtilslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER ADVARSEL Du skal bruge en understøttet adapter. Hvis du slutter en anden adapter, der ikke tilbydes med systemet, kan der opstå funktionsfejl, svigt eller brand. Kontrol af systemtilslutning Når alle tilslutninger er udført, skal du følge nedenstående trin for at kontrollere systemets funktion. 1. Tænd for skærmen. 2. Tryk på POWER på bagsiden af codec-enheden. Systemopstart vil begynde. Når opstarten er afsluttet, vil den indledende konfigurationsmenu blive vist. Hvis den ikke vises, skal du kontrollere enhedens tilslutninger og sørge for, at forbindelserne er korrekt indstillet. Nu kan du bruge systemet. Udfør den næste konfiguration. BEMÆRK Systemets videoudgang er som standard 720p. Hvis skærmen (TV) ikke understøtter 720p, skal du trykke på den blå knap 5 gange. Systemet genstarter automatisk i 480p.

20 20 Indledende indstillinger Når du åbner VCS for første gang, vises skærmen for indledende indstilling. Vælg et sprog og tilpas de grundlæggende indstillinger. 1. Sæt to AAA-batterier, så de passer korrekt til 2 og i fjernbetjeningen. 2. Tænd for enheden. Systemopstart vil begynde. Logobilledet vises under systemopstarten.. Når opstarten er færdig, vil den indledende konfigurationsmenu blive vist. 4. Vælg sprog for den tekst, der vises på skærmen Tryk på OK eller [ ]. Sproglisten vises Vælg sprog ved hjælp af [ ] eller [ ] og tryk på OK. 4-. Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. 5. Vælg den guidede valgmulighed.

21 Vælg én af nedenstående valgmuligheder. Start Wizard: Vælg denne valgmulighed, når du vil indstille konfigurationen med guide. Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du følge de næste trin. BEMÆRK Det anbefales, at du bruger valgmuligheden Startguide frem for den manuelle indstilling. Manual Setting: Spring over den guidede konfiguration og få vist hovedopsætningsvinduet. Du kan indstille systemkonfigurationen manuelt. BEMÆRK Hvis du opsætter forkert i manuel indstilling, kan du muligvis ikke være i stand til at forbinde til opkald Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. 6. Vælg tidszone Brug [ ] eller [ ] til at vælge tidszone, og tryk på OK Brug [ ] eller [ ] til at vælge det land, hvor enheden er placeret, og tryk på OK. 6-. Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. 7. Vælg én af netværksindstillingsmulighederne.

22 22 DHCP: Vælg denne indstilling, når der installeret en DHCP-server på netværket til at tillade IP-adressetildeling. Med denne indstilling tildeles IP-adressen automatisk Vælg denne indstilling, og tryk på. Vinduet med information om IP-adressen vises Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. Static (Statisk): Vælg denne indstilling, når du indstiller netværkskonfigurationen manuelt Vælg denne indstilling, og tryk på Indstil nedenstående valgmuligheder. IP adress (IP-adresse): Indtast den statiske IP-adresse for enheden. Subnet Mask (Subnetmaske): Indtast subnetmasken for IP-adressen. Gateway: Indtast gateway IP-adressen. DNS Server (DNS-servere): Indtast IP-adressen for at konfigurere DNS-servere. 7-. Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. 8. Indtast et beskrivende navn for systemet. Når du bruger fjernbetjeningen 8-1. Tryk på OK for at redigere systemnavnet Indtast systemnavnet ved hjælp af fjernbetjeningsknapperne og tryk på OK for at bekræfte det. DEL.: Sletter det foregående tegn ved markørens position. SPACE: Indsætter et mellemrum ved markørens position. 1/a/A: Ændrer indgangstypen til tal, små bogstaver eller store bogstaver. Numbers/[. * #]: Vælg tallene, de små bogstaver eller store bogstaver, der er valgt som indgangstype. Tryk gentagne gange på knappen for at vælge det tegn eller symbol, du ønsker. 8-. Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. Når du bruger det virtuelle tastatur Vælg ikonet for det virtuelle tastatur og tryk på OK. Den virtuelle tastaturs indtastningsmenu vises Brug piletasterne til at vælge et bogstav og OK for at bekræfte dit valg. a: Flytter markøren til venstre. d: Flytter markøren til højre. Clear: Sletter det foregående tegn ved markørens position. Clear All: Slet alle indtastede tegn, tal og symboler. Space: Indsætter et mellemrum ved markørens position. a/a/?!: Ændrer det virtuelle tastaturs indstillinger til små bogstaver, store bogstaver eller symboler. OK: Bekræft og luk menuen. Cancel: Vender tilbage til forrige skærm. 8-. Vælg [Next (Næste)] og tryk på OK for at gå til næste trin eller tryk på. 9. Meddelelsen om at guiden er færdig vises. Tryk på OK for at starte VCS. VCS-hovedskærmbilledet vil blive vist.

23 2 BEMÆRK Se derudover vejledningen på skærmen for hver valgmuligheds indstilling. Hvis du ønsker at flytte til den foregående valgmulighed, skal du vælge Forrige og trykke på OK eller tryk på. Oversigt over hovedskærmbilledet a b c d e f g h i j k l m n

24 24 a b c d e f Aktuel dato og klokkeslæt: Viser den aktuelle dato og klokkeslæt. Call History (Opkaldshistorik): Du kan foretage et opkald ved at vælge et nummer fra en liste over senest kaldte numre. Speed Dial (Hurtigopkald): Du kan se en liste over nyligt gemte hurtigopkaldsnumre. Du kan foretage et opkald ved at trykke på en talknap på fjernbetjeningen i mere end 1 sekund og vælge et nummer fra listen. Lokal videoområde: Viser den aktuelle indgangsvideo for det lokale kamera. Directory (Bibliotek): Indtast biblioteksfanen for at se listerne Min Kontakt og Opkaldshistorik. Statusikoner Aktiveret Deaktiveret Beskrivelse Ikke vist Viser sikkerhedsstatussen. Dette ikon vises under et opkald. Ikke vist Viser serverstatus. Viser mikrofonens til- eller fra-tilstand. Viser kamerastatus. Viser højttalerstatus. Viser netværksstatus. g h i j k l m n Systemnavn: Viser det nuværende systemnavn. IP-adresse: Viser den nuværende IP-adresse for enheden. Tekstindtastningsfelt: Indtast opkaldsnumre eller IP-adressen manuelt. Opkaldsknap: Brug denne knap, når du vil foretage et opkald. Menu Hide (Skjul menu): Du kan skjule elementer i brugergrænsefladen, og du kan få vist et andet element i brugergrænsefladen end fjernnøglen. System Info (Systeminfo): Du kan få vist systemstatus, Audio /Video, Netværksværktøj og Serverstatus. Setup (Opsætning): Du kan gå ind i opsætningsmenuen, så du kan ændre systemstatus. Call (Opkald): Du kan foretage et opkald fra tekstindtastningsfeltadresse. Systemkonfigurationsmenu Funktioner og muligheder i VCS-systemet konfigureres gennem opsætningsmenuen. 1. På hovedskærmen skal du trykke på Setup at få adgang til opsætningsmenuen. Brug nedenstående knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menupunkterne. Piletaster: Brug disse taster til at vælge menupunkter eller justere indstillingsværdi. OK: Vælg menupunktet eller bekræft indstillingen. RETURN: Vender tilbage til forrige menu eller niveau. 2. Tryk på Setup for at afslutte opsætningsmenuen.

25 25 Brugerindstillinger General (Generelt) System Name (Systemnavn): Indtast et systemnavn på op til 127 tegn. Det indtastede systemnavn vises på hovedskærmbilledet. 1. Tryk på OK. 2. Rediger systemnavnet ved hjælp af det virtuelle tastatur eller fjernbetjeningen.. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. Call Mode (Opkaldstilstand): Vælg en opkaldstilstand: Audio+Video: Når du foretager et opkald med lyd og video. Audio Only (Kun Audio): Vælg denne valgmulighed, når du vil foretage et opkald kun med lyd. Answer Type (Svartype): Vælg svartype for det indgående opkald. Auto answer (Autosvar): Systemet besvarer automatisk indgående opkald. Manual (Manuel): Du skal manuelt besvare indgående opkald. Do Not Disturb (Vil ikke forstyrres): Når systemfunktionen Vil ikke forstyrres er aktiveret, viser systemet hovedskærmbilledet. Opkalderen hører en optagettone og ubesvarede opkald vises i Opkaldshistorik. Overvej at bruge denne funktion, for eksempel, hvis du bruger mødelokalet til et andet formål end en videokonference, og ikke ønsker at blive forstyrret af indgående opkald. Auto Answer & Mute: Systemet besvarer automatisk indgående opkald, og den aktive mikrofon har automatisk slået lyden fra ved et opkald. Screen Saver (Pauseskærm): Når dit system er inaktivt i det valgte tidsrum, bliver den aktiveret og LG-logo vises på skærmen. Et indgående opkald eller et tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen aktiverer automatisk systemet. Language (Sprog): Vælg et sprog for opsætningsmenuen og informationsdisplayet.

26 26 Audio Juster indstillinger for lydindgangs- og udgangsenheder, der er tilsluttet systemet. Microphone (Mikrofon): Vælg den lydindgang, der skal bruges for den aktive mikrofon. Auto: Systemet vælger lydindgangen automatisk. Camera (Kamera): Lydindgang kan kun aktiveres med intern mikrofon i HD-kameraet. Ext. Microphone (Ekst. Mikrofon): Lydindgang kan kun aktiveres med ekstern mikrofonenhed. Ext. Microphone Gain (Ekst. Mikrofonforstærkning): Justerer lydstyrken for den eksterne mikrofon. 1. Tryk på OK og juster lydstyrken ved hjælp af venstre eller højre piletast. 2. Tryk på OK for at bekræfte. Echo Control (Ekkostyring): Vælg ekkofunktion til TIL eller FRA. On (Til): Vælges, når du ønsker at tænde for ekkoannullering. Off (Fra): Vælges, når du ønsker at slukke for ekkoannullering. Audio Out (Audio Ud): Vælg placering for lydudgang under opkald. Auto: Systemet vælger lydudgangen automatisk. Hvis du vælger denne mulighed, vælger enheden dybest set den indbyggede højttaler i codec-enhed. Hvis du tilslutter via hovedtelefonstikket, udsendes lyden via den tilsluttede hovedtelefonenhed. Hvis du ønsker at lytte gennem HDMI, skal du indstille HDMI i audio ud. HDMI: Lyden udsendes via den tilsluttede HDMI-enhed. Built-In Speaker (Indbygget højttaler): Lyden udsendes via den indbyggede højttaler i codec-enheden. Headset Out (Hovedtelefon-ud): Lyden udsendes via den tilsluttede hovedtelefonenhed. Ringetone: Vælg lydstyrken for ringetoner. Off (Fra): Ringetonens lydstyrke er slået fra. Small (Svag): Ringetonens lydstyrke er indstillet til svag. Middle (Mellem): Ringetonens lydstyrke er indstillet til mellem. Loud (Høj): Ringetonens lydstyrke er indstillet til høj.

27 27 Video Display Resolution (Skærmopløsning): Vælg skærmopløsningen for den tilsluttede monitor. Hvis du ændrer opløsningen, vises bekræftelsesvinduet. Tryk derefter på OK for at genstarte systemet. Du kan indstille systemet til 720p eller 480p. Standarden er 720p. Camera Brightness (Kameraets lysstyrke): Vælg lysstyrken for kameraet. Kameraets lysstyrke refererer til den modtagede mængde lys gennem kameraets linse. Du kan forbedre mørke billeder ved manuelt at justere kameraets lysstyrke. 1. Tryk på OK og juster lysstyrken ved hjælp af venstre eller højre piletast. 2. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. Camera White Balance (Kameraets hvidbalance): Vælg aktiveringstilstanden for hvidbalance: Juster hvidbalancen, når videofarver ser ud til at være ubalanceret. Hvidbalance påvirkes af lyskildetypen. Auto: Hvidbalancefunktionen aktiveres automatisk. Manuel: Juster hvidbalanceniveauet i hvidbalanceniveaumenuen. White Balance Level (Hvidbalanceniveau): Indstil hvidbalanceniveauet. Denne indstilling er aktiveret, når du indstiller til manuel i [Camera White Balance] indstillingsmenuen. 1. Tryk på OK og juster hvidbalance ved hjælp af venstre eller højre piletast. 2. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. Camera Exposure (Kameraets eksponering): Vælger eksponeringsmenuen til at matche dine lysforhold. Auto: Systemet vælger autoeksponeringsmenuen til at matche dine lysforhold. Hvis der opstår flimren, skal du prøve en anden indstilling. Camera WDR (Kamera WDR): WDR-funktion (wide dynamic range) kan være meget nyttigt til at håndtere meget krævende lysforhold. Det er i stand til at fange både den mørke og lyse del og kombinere forskellene i et billede for at generere et meget realistisk billede ligesom originalbilledet. On (Til): Vælges, når du ønsker at aktivere WDR-funktionen. Off (Fra): Ikke anvendt.

28 28 Date Time (Dato & tid) Time Server (Tidsserver): Vælg tidsindstillingsmetode. Auto: Indstil tidsserveren automatisk. Manuel: Indstil tidsserveren manuelt. Brugbare NTP-servere vises nedenfor. NTP-server time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP-adresse Time Server Address (Tidsserveradresse): Indtast tidsserverens IP-adresse eller værtsnavn. Denne indstilling er aktiveret, når du indstiller til manuel i [Time Server] indstillingsmenuen. Date Format (Datoformat): Vælg visningsformatet for dato. Daylight Saving (Sommertid): Indstiller sommertiden. 1. Tryk på OK og derefter vil menuen for sommertidsindstilling blive vist. 2. Afmærk for at indstille sommertidsfunktionen.. Indstil starttidspunkt for sommertid. 4. Indstil sluttidspunkt for sommertiden. 5. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. Efter indstilling er sommertidsvalgmuligheden sat til Til. Time Zone (Tidszone): Vælg tidszonen for dit system.

29 29 Admin-indstillinger Hvis du vælger denne, vises vinduet for indtastning af adgangskode. For at ændre administratorindstillinger, skal du indtaste adgangskoden. Standardadgangskoden for administrator er "124". Indtast adgangskoden for at få vist undermenupunkterne for administrator. Opkaldsindstillinger General Maximum Call Time (Maksimal opkaldstid): Indtast den maksimale opkaldstid fra 1 minut til minutter. Efter de indtastede minutter, vil systemet automatisk miste opkaldet. Maximum Bandwidth (Maksimal båndbredde): Vælg den maksimale båndbredde, der skal bruges til videoopkald. Outgoing Protocol (Udgående protokol): Vælg den protokol, der skal bruges ved forsøg på udgående opkald. Du kan vælge H.2, SIP, eller Auto. Hvis du vælger H.2 eller SIP, kan du foretage en opkaldsvalgt værdi. Hvis fjernbrugeren ikke aktiverer den samme protokol, kan du ikke oprette forbindelse til fjernstedet. Hvis du har valgt Auto, vil du være i stand til at komme i moderat forbindelse med fjernstedsindstillingen. (H.2 er prøvet før SIP. Hvis H.2 ikke opretter forbindelse, forsøges et SIP-opkald automatisk.) SIP Transport Protocol (SIP-transportprotokol): Vælg den transportprotokol, der skal bruges under SIP-udgående opkald. Du kan vælge TCP, UDP, eller Auto. Hvis du vælger TCP eller UDP, kan du foretage et SIP-opkald med den valgte værdi. Hvis fjernbrugeren ikke aktiverer den samme transportprotokol, kan du ikke oprette forbindelse til fjernstedet. Hvis du vælger Auto, vil du være i stand til at komme i moderat forbindelse med fjernstedet.

30 0 H.2 Denne enhed understøtter H.2-protokollen for at foretagelse og modtagelse af video- og taleopkald. Den bruges, når en gatekeeperfunktion er forsøgt. H.2 Name (H.2 Navn): Indtast navnet på den enhed, der bruges, når du foretager opkald med H.2 med alfabetet, tal og specialtegn. E.164 Name (E.164 Navn): Indtast navnet på den enhed, der bruges, når du foretager opkald med E.164. Dette navn bruges, når brugere registrerer i gatekeeper-serveren. Hvis enheden er registreret på gatekeeper-server, kan fjernbrugeren kalde op til dette navn. Security (Sikkerhed): H bit AES-sikkerhed i H.2-opkald. Når funktionen er aktiveret, vil systemet automatisk kryptere opkald til andre systemer, der har AES-kryptering aktiveret. Når den er sat til AES, er opkaldsforbindelse kun krypteret, hvis fjernenheden understøtter AES-kryptering. Hvis fjernbrugeren ikke understøtter AES-kryptering, er opkald ikke krypteret. Use Gatekeeper (Brug Gatekeeper): Indstil til Til, når du bruger gatekeeper-funktionen. Denne enhed understøtter H.460-protokollen for firewall og NAT-traversal for H.2-opkald. Du skal have en H.460-server, der er konfigureret i dit miljø til denne funktion for at fungere korrekt. Hvis du indstiller til Til, er mulighederne H.460 NAT, Gatekeeper-adresse og Gatekeeper-port aktiveret til at indstille den. H.460 NAT: Indstil til Til, når du bruger H.460-standarden for NAT og firewall traversal. Gatekeeper Address (GateKeeper-adresse): Indtast IP-adressen for den primære H.2-gatekeeper. Gatekeeper Port (GateKeeper-port): Indtast portnummeret for den primære H.2-gatekeeper. BEMÆRK Du kan kontrollere den registrerede status i Serverstatusmenuen for systeminformationsvinduet.

31 1 SIP Denne del anvendes, når brugere forsøger at bruge en SIP-server. SIP Name (SIP-navn): Indtast navnet på den enhed, der bruges, når du foretager opkald med SIP. SIP-navnet kan bruges med alfanumerisk. Hvis du indtaster andre tegn end bogstaver, tal, "." "-" og "_", kan du ikke tilslutte et SIP-opkald. Use SIP Server (Brug SIP-server): Indstil til Til, når du bruger SIP-serveren. Hvis du indstiller til Til, er indstillinger for brugernavn, adgangskode, TLS, registerserveradresse, registerserverport, proxy-serveradresse og proxy-serverport aktiveret til at indstille den. User Name (Brugernavn): Indtast brugernavn for godkendelse af SIP-serveren. Password (Adgangskode): Indtast adgangskode for godkendelse af SIP-serveren. TLS: Når brugere kalder op, giver TLS sikre oplysninger om en eventuel meddelelse. Hvis du indstiller til Til, er mulighederne for registerserverport og proxy-serverport automatisk indstillet til Register Server Address (Registerserveradresse): Indtast værtsnavnet eller IP-adressen for SIP-registerserveren. Register Server Port (Registerserverport): Indtast IP-portnummeret for SIP-registerserveren. Proxy Server Address (Proxy-serveradresse): Indtast værtsnavnet eller IP-adressen for SIP-proxy-serveren. Proxy Server Port (Proxy-serverport): Indtast IP-portnummeret for SIP-proxy-serveren.

32 2 QoS Du kan angive netværk Quality of Service (QoS) indstillinger. Dynamic Bandwidth (Dynamisk båndbredde): Justerer automatisk båndbredden for den bedste videobåndbredde, der er til rådighed. On (Til): Dynamisk båndbredde-funktion anvendes. Off (Fra): Ikke anvendt. IP QoS Type: Vælg den type af TCP / IP Quality of Service (QoS), som dit netværk bruger. None (Ingen): Ikke anvendt. DiffServ: Indstil til DiffServ (differentierede servicer) type af service (QoS) for lyd, video and datapakker. IntServ: Indstil til IntServ (integrerede servicer) type af service (QoS) for lyd, video and datapakker for servicepræferencen (ToS). Hvis du vælger denne indstilling, er muligheden IntServToS aktiveret til at kunne indstille den. IntServToS: Vælg IP type af servicer. Dette hjælper en router ved at vælge en routersti, når der er flere stier tilgængelig.

33 Netværksindstillinger IP Du skal indstille IP-adressen for opkaldet. Assignment (Tildeling): Indstil til STATISK eller DHCP for din netværkskonfiguration. DHCP: Vælg denne indstilling, når der installeret en DHCP-server på netværket til at tillade IP-adressetildeling. Med denne indstilling tildeles IP-adressen automatisk. Hvis du indstiller til dette, er IP-adressen, subnetmaske, gateway, hoved-dns og sub-dnsindstillinger nedtonede. STATIC: Vælg denne indstilling, når du indstiller netværkskonfigurationen manuelt. IP Address (IP-adresse): Indtast den statiske IP-adresse for enheden. Subnet Mask (Subnetmaske): Indtast subnetmasken for IP-adressen. Gateway: Indtast standardgateway IP-adressen. Main DNS (Hoved-DNS): Indtast den primære domænenavnsserver, der oversætter værtsnavnene til IP-adresse. Sub DNS: Indtast sub-dns-serveradressen, som backupper hoved-dns. Firewall Denne funktion anvendes, når brugere forsøger at omgå firewallen. NAT Configuration (NAT-konfiguration): Disable (Deaktiver): Ikke brugt med denne funktion.

34 4 Enable (Aktiver): Vælges, når den statiske NAT-server bruges til at gennembryde din firewall. Hvis du vælger denne indstilling, er muligheden NAT-offentlig adresse aktiveret. NAT Public Address (Offentlig NAT-adresse): Indtast den offentlige IP-adresse eller systemets værtsnavn. Fixed Port (Fastsat port): Du kan fastsætte TCP- og UDP-portrække. Hvis du indstiller til Til, er mulighederne TCP-port og UDP-port aktiveret. TCP Port: Indtast det laveste/højeste tal i den reserverede række for TCP-portnumre. UDP Port: Indtast det laveste/højeste tal i den reserverede række for UDP-portnumre. Service Web Server: Hvis du indstiller til Til, kan du oprette forbindelse til denne enhed ved hjælp af webbrowseren. Telnet: Hvis du indstiller til Til, kan du oprette forbindelse til denne enhed ved hjælp af telnet. SSH: Hvis du indstiller til Til, kan du oprette forbindelse til denne enhed ved hjælp af SSH. SNMP SNMP: Giver administratorer mulighed for at fjernstyre systemet ved hjælp af SNMP. Disable (Deaktiver): Ikke brugt med denne funktion. Enable (Aktiver): Vælges, når SNMP er tilladt adgang til denne enhed. Hvis du vælger denne indstilling, er mulighederne Trap Host og Community aktiveret. Trap Host 1 til : Angiver IP-adressen på den computer, du vil bruge som din netkontrolstation, og som SNMP-traps vil blive sendt til.

35 5 Community: Angiver det SNMP-administrationscommunity, hvor du ønsker at aktivere dette system (f.eks lgecommunity eller offentlig). LDAP LDAP er evnen til at læse registrerede adressebøger i LDAP-serveren. Hvis du opretter forbindelse til en LDAP-server, kan du bekræfte i fanen virksomhedskontakt i biblioteket. LDAP: Disable (Deaktiver): Ikke brugt med denne funktion. Enable (Aktiver): Vælges, når LDAP-serveren er tilladt adgang til denne enhed. Hostname (Værtsnavn): Indtast værtsnavnet eller IP-adressen for din LDAP-server. User (Bruger): Indtast brugernavnet for din LDAP-server. Password (Adgangskode): Indtast adgangskoden for din LDAP-server. Base (Basis): Indtast det basis Distinguished Name (DN), der bruges til at forespørge din LDAP-server. Filter: Indtast filterstrenge, som du bruger til at angive en delmængde af dataelementer i en LDAP-datatype. IEEE802.1x Angiver om 802.1X-netværksadgang er aktiveret. Dette system understøtter følgende autentificeringsprotokoller: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS

36 6 IEEE802.1x Disable (Deaktiver): Ikke brugt med denne funktion. Enable (Aktiver): Vælg denne indstilling for 802.1x-brugergodkendelse. Hvis du vælger denne indstilling, er mulighederne identitet, adgangskode og EAP-metode aktiveret. Identity (Identitet): Indtast det identitetsnavn, du har fået af din it-administrator. Dette angiver systemets identitet, der anvendes til 802.1X-godkendelse. Password (Adgangskode): Indtast den adgangskode, du har fået af din it-administrator. Dette angiver systemets adgangskode, der anvendes til 802.1X-godkendelse. EAP Method (EAP-metode): Vælg EAP-metoden. BEMÆRK Når brugeren bruger EAP-MD5 Hvis du bruger EAP-MD5, behøver du ikke at uploade nogen filer i webservice. Når brugeren bruger EAP-TTLS 1. Hvis du bruger EAP-TTLS, skal du modtage ca.pem, client.pem, client.key fra 802.1x-netværksmanageren. 2. Upload ca.pem, client.pem, client.key filer til dit systems webservice, som vist på billedet nedenfor. Når brugeren bruger EAP-PEAP 1. Hvis du bruger EAP-PEAP, skal du modtage en ca.pem fil fra 802.1x-netværksmanageren. 2. Upload ca.pem filen til dit systems webservice, som vist på billedet nedenfor. Efter Indstilling af 802.1x 1. Når du er færdig med disse indstillinger, skal du bekræfte, at du kan se din IP på hovedskærmen. 2. Udfør en pingtest i System Info> Network Utility > Command.. Du kan nu forsøge at kalde op til andre VCS-systemer.

37 7 Systemindstillinger Management Admin Password (Admin-adgangskode): Skift adgangskoden for administratoren, hvis du ønsker. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver. System Restart (Systemgenstart): For at genstarte systemet, skal du udføre trinene nedenfor. 1. Vælg Restart (Genstart) og tryk på OK. Advarselsvinduet vises. 2. Vælg [OK] og tryk på OK. Systemet genstartes. Setup Initialization (sinitialisering): Du kan initialisere konfigurationen af opsætningsmenuen. 1. Vælg Reset (Nulstil), og tryk på OK. Advarselsvinduet vises. 2. Vælg [OK] og tryk på OK. Systemet initialiseres og genstartes. Factory Reset (Fabriksnulstilling): Du kan nulstille systemet til dens oprindelige fabriksindstillinger. 1. Vælg Reset (Nulstil), og tryk på OK. Advarselsvinduet vises. 2. Vælg [OK] og tryk på OK. Systemet nulstilles til fabriksindstilling og. genstartes. BEMÆRK Hvis du vælger valgmulighed [Factory Reset], vil den gemte adresse i biblioteket blive slettet.

38 8 Systeminformation Efter konfigurationsopsætningen kan du se systemets tilstand. Tryk på (INFO) for at se informationsvinduet. System Status Du kan se information om den nuværende systemstatus og konfiguration. Audio/Video Du kan kontrollere audio-/video-tilstanden. Sådan testes lydudgangen 1. Vælg valgmulighed Test af lydudgang ved hjælp af piletasten. 2. Tryk på OK, og vælg valgmuligheden lydudgang blandt valgmuligheden HDMI, indbygget højttaler eller Hovedtelefon-ud.. Tryk på OK og vælg [Start]. 4. Tryk på OK igen for at teste lydudgangen. Du vil høre tre biplyde. Afslut derefter testen. Hvis du ikke kan høre bippene, skal du kontrollere lydstyrken eller tilslutninger.

39 9 BEMÆRK Hvis du bruger HDMI TV eller skærm som lydudgang og ønsker at få den høje lydkvalitet, skal du køre lydudgangstesten for HDMI i menuen [System Info > Audio/Video]. Network Utility (Netværksværktøj) Du kan foretage fejlfinding af netværksforbindelsesproblemer med dit system ved hjælp af værktøjerne ping og traceroute i Netværksværktøj. 1. Vælg feltet IP-adresse. 2. Tryk på OK for at indtaste en værdi. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge 1/a/A for at ændre metoden for tekstindtastning for tekstfelter eller vælge tastaturikonet for at få vist det virtuelle tastatur. Efter indtastning af en værdi, skal du skjule tastaturet (hvis du har brugt det til at indtaste værdien) og trykke på OK for at forlade feltet.. Vælg valgmuligheden for kommandomenuen. Ping: Ping-kommandoen tester modtagelighed mellem to enheder. Traceroute: Traceroute-kommandoen tester modtagelighed og sporer stien for en pakke fra en enhed til den anden. 4. Tryk på Start og tryk på OK for at teste den. Server Status Du kan se serverens status.

40 40 Betjening 4 Betjening Før brug af systemet. 4 Betjening Før du bruger LG VCS-enheden, skal du sørge for, at forbindelserne er korrekte, og kontrollere, at der anvendes en passende strømforsyning. Kontrollér, at LG VCS-enhedens forbindelser har de rette tilstande. Kontrollér, at LG VCS-enheden er tilsluttet til netværket, og at der leveres strøm. Før du bruger VCS, skal du sørge for at netværksindstillingerne er korrekte. Før du foretager et opkald, skal du kontrollere den nærmeste endes videobillede fra det tilsluttede kamera til dit system. Hvis billedet flimrer, farver synes ubalancerede eller billedet er for mørkt, skal du muligvis justere rumbelysningen eller kameraet lysstyrke og hvidbalance, ok kontrollere menuen for kameraets eksponering. Foretagelse af et opkald Du kan foretage et opkald fra dit system til et andet VCS-system. Begynd et opkald på en af følgende måder: Foretagelse af et opkald manuelt Du kan foretage et opkald ved at indtaste IP-adressen manuelt. 1. Vælg tekstindtastningsfeltet og tryk på OK. 2. Indtast en IP-adresse eller opkaldsnumre. Anvend til at ændre metoden til tekstindtastning i tekstindtastningsfelt.. Tryk på OK efter indtastning af en værdi. vælges automatisk. 4. Tryk på OK igen for at foretage et opkald. Dialogboksen for opkaldsstatus vises. Dialogboksen for opkaldsstatus viser det nummer eller den IP-adresse, du forsøger at kalde op til og status af opkaldet.

41 Betjening 41 BEMÆRK Hvis du annullerer et opkald, skal du trykke på OK under opkaldningen. Hvis systemet ikke besvarer opkaldet inden for ca. 120 sekunder, vil dit system automatisk blive afbrudt. Kontrollér systemets IP-adresse, før du foretager et opkald. Hvis du ikke indstiller IP-adressen korrekt, eller indstiller den forkerte IP-adresse, kan du ikke foretage et opkald. Foretagelse af et opkald fra Opkaldshistorik Listen over Opkaldshistorik gemmer de 10 senest kaldte telefonnumre. Den ældste post på listen fjernes automatisk, når systemet modtager et opkald eller foretager et opkald efter det maksimale antal af poster er blevet nået. Det senest foretagede opkald vises altid først på listen. 1. Fra hovedskærmen, kan du trykke på den øverste piletast. Opkaldshistorikfanen udvides. 4 Betjening 2. Brug venstre [ ] eller højre [ ] knap for at vælge en post.. Tryk på OK for at foretage et opkald. Dialogboksen for opkaldsstatus vises. BEMÆRK For at annullere et opkald, skal du trykke på OK under opkaldningen. Foretagelse af et opkald fra biblioteket Biblioteket gemmer en liste med navne og numre, hvorfra du kan foretage opkald. For at foretage et opkald fra biblioteket, skal du følge disse trin: 1. Fra hovedskærmen skal du trykke på DIRECTORY på fjernbetjeningen eller vælge [Directory (Bibliotek)] på hovedskærmbilledet, og trykke på OK for at få adgang til biblioteket. 2. Brug piletasterne til at vælge den post, du ønsker at kalde op til.. Tryk på OK for at foretage opkaldet. Dialogboksen for opkaldsstatus vises. BEMÆRK Se afsnittet om Bibliotetsindstilling for flere detaljer.

42 42 Betjening Foretagelse af et opkald ved hjælp af hurtigopkald Hvis du indstiller et hurtigopkaldsnummer, kan du foretage et opkald hurtigt og nemt. Tryk på og hold det registrerede nummer nede et stykke tid, indtil dialogboksen for opkaldsstatus vises. Besvarelse eller afvisning af et opkald 4 Betjening Du kan konfigurere dit system til automatisk at besvare indgående opkald ved at indstille præferencer i menuen [User > General > Answer Type] som følger: Auto Answer (Autosvar): Hvis du vælger denne indstilling, vil systemet automatisk besvare det første indgående opkald. Manual (Manuel): Hvis du vælger denne indstilling, skal du manuelt besvare indgående opkald. Hvis dit system er konfigureret til at besvare opkald manuelt, skal du vælge en af følgende muligheder, når et indgående opkald modtages: Vælg [Pick up (Svar)], og tryk på OK for at acceptere opkaldet. Vælg [Reject (Afvis)], og tryk på OK for at afvise opkaldet. Do not disturb me (Vil ikke forstyrres): Hvis du vælger denne indstilling, kan du blokere alle opkald fra det andet system. Meddelelsen "Do not disturb (Vil ikke forstyrres)" vises midtfor i toppen af hovedskærmen. Ubesvarede opkald vises i Opkaldshistoriklisten. Overvej at bruge denne funktion, for eksempel, hvis du bruger mødelokalet til et andet formål end en videokonference, og ikke ønsker at blive forstyrret af indgående opkald. Auto Answer & Mute: Hvis du vælger denne indstilling, vil systemet besvarer automatisk indgående opkald, og den aktive mikrofon har automatisk slået lyden fra ved et opkald. BEMÆRK Hvis du kalder op til et andet system, når funktionen "Do not disturb (Vil ikke forstyrres)" er aktiveret, vises advarselsvinduet, og opkaldet afbrydes automatisk. Håndtering af et opkald Under et opkald, kan du se oplysninger om status for opkaldet og den tilsluttede opkalders identitet. Afslutning af et opkald Du kan afslutte et opkald ved hjælp af på fjernbetjeningen. Tryk på, når du vil afslutte et opkald. Skjul eller vis brugergrænsefladeelementer For at skjule eller vise brugergrænsefladeelementer på ethvert tidspunkt under et opkald, skal du trykke på. Håndtering af lyd Du kan justere lydstyrken og mute den aktive mikrofon. Justering af lydstyrken For at justere lydstyrken under et opkald, skal du bruge [VOL + / -] på fjernbetjeningen. Hvis lydstyrken er indstillet til "0", er lydudgangen mutet og Mute-ikonet vises på hovedskærmen. BEMÆRK Hvis kameraet er for tæt på tv'et, kan Ekkoudførelse være dårlig tilstand. Hvis du bruger den indbyggede højttaler, og kameraet er for tæt på codec-boksen kan Ekkoudførelse være dårlig tilstand.

43 Betjening 4 Muting af den aktive mikrofon Tryk på på fjernbetjeningen. Når den aktive mikrofon er mutet under et opkald, skifter mikrofonsymbolet til det mutede mikrofon ikon. Håndtering af videolayout Under et opkald vises video fra den tilsluttede opkalder på din skærm. Du kan ændre skærmens layout for nær- og fjernvideo. Forstå skærmlayouts Typisk vises skærmlayouts som følgende typer: En fjerndeltager eller en præsentation vises i venstre vindue. Dit sted (nærdeltageren) vises i højre vindue. Ændring af skærmlayout 1. Under et opkald skal du trykke på knappen LAYOUT for vise vinduet for valg af layout Vælg skærmlayout ved hjælp af venstre [ ] eller højre [ ].. Tryk på OK for at bekræfte. Betjening Deling af indhold Under et opkald kan du dele digitalt indhold. 1. Tilslut pc'en til systemet med D-sub-kabel (se side 16). 2. Før videoudgangen korrekt ud på din pc (f.eks. Fn + F7 eller dobbeltskærmsindstilling). Tryk på PRESENTATION. Meddelelsen Video source is changing... (Videokilden ændres...) vises på skærmen. Pc-skærmen vises i den nærmeste endes videovindue. 4. Hvis du trykker på PRESENTATION igen, vender den tilbage til kameraskærmen. BEMÆRK Denne enhed understøtter 640x480, 800x600, 1024x768 og 1280x768 opløsninger til pc-udgangsopløsninger. Visning af opkaldsinformation Du kan se opkaldsinformationen. 1. Tryk på (INFO) under et opkald. Det aktuelle opkaldsinformationsvindue vises på skærmen. Call Protocol (Opkaldsprotokol): Viser opkaldsprotokollen. Resolution (Opløsning): Viser opløsning i pixels for det sendte eller modtagede videobillede. Video Frame Rate (Videobilledefrekvens): Viser videobilledefrekvensen i billeder pr. sekund. Video/Audio Codec: Viser Video/Audio codec, der bruges til at komprimere og dekomprimere Video/Audio. Video Packet loss/audio Packet loss (Video pakketab/audio pakketab): Viser antallet af datapakker, der ikke når frem til deres bestemmelsessted. Pakketab kan være forårsaget af en række faktorer, herunder signalforringelse over netværksmediet, overmættede netværkslinks, beskadigede pakker, der er afvist i transit, defekt netværkshardware, skadelige systemdrivere eller netværksapplikationer, eller normale routing-rutiner. Video/Audio jitter (Video-/Audio-flimmer): Viser variation, i millisekunder, i tiden mellem pakkerne, der ankommer, forårsaget af overbelastning af nettet, timingsglid, eller ruteændringer. Video/Audio BW: Viser mængden af Video-/Audiodata, der overføres pr. sekund i kilobit.

44 44 Betjening Cumulative (Kumulativ): Viser den ajourførte optælling af pakker, der er mistet i opkaldet. Percentage (Procentdel): Viser pakketab som en procentdel af de samlede pakker, der er sendt. 2. Tryk på RETURN for at afslutte. BEMÆRK Opkaldsinformation opdateres automatisk hvert 5. sekund. Tag et Snapshot Under et opkald kan du tage et snapshot af det aktuelle videobillede. Det vil blive vist i posten for Call History List (Opkaldshistoriklisten). Tryk på for at tage et snapshot. 4 Håndtering af Directory (bibliotek) Betjening Hvis du har adgang til det lokale bibliotek, kan du tilføje, fjerne eller redigere poster. Tilføjelse af en post til biblioteket Du kan oprette op til 1000 poster i biblioteket. For at tilføje en post i biblioteket, skal du følge disse trin: 1. Fra hovedskærmen skal du trykke på DIRECTORY på fjernbetjeningen eller vælge knappen [Directory (Bibliotek)] på hovedskærmbilledet, og trykke på OK for at få adgang til biblioteket. 2. Vælg fanen Mine Kontakter ved hjælp af piletasterne.. Brug piletasterne til at vælge [Add (Tilføj)] og tryk på OK eller tryk på. Vinduet for Tilføj til bibliotek vises.

45 Betjening Brug piletasterne til at vælge feltet Navn. Tryk på OK for at indtaste en værdi. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge 1/a/A for at ændre metoden for tekstindtastning for tekstfelter eller vælge tastaturikonet for at få vist det virtuelle tastatur. Efter indtastning af en værdi, skal du skjule tastaturet (hvis du har brugt det til at indtaste værdien) og trykke på OK for at forlade feltet. 5. Brug piletasterne til at vælge feltet Adresse. Tryk på OK for at indtaste en værdi. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge 1/a/A for at ændre metoden for tekstindtastning for tekstfelter eller vælge tastaturikonet for at få vist det virtuelle tastatur. Efter indtastning af en værdi, skal du skjule tastaturet (hvis du har brugt det til at indtaste værdien) og trykke på OK for at forlade feltet. 6. Brug piletasterne til at vælge Gruppe og tryk på OK. Vælg en gruppe, og tryk på OK. 4 Betjening BEMÆRK Hvis du laver en ny gruppe, skal du udføre trinene nedenfor Vælg [+New(Ny)] og tryk på OK. Vinduet for den nye gruppe vises Indtast det nye gruppenavn, og tryk på OK. Vælg OK i vinduet, og tryk på OK for at bekræfte det. 7. Du kan bekræfte gemte poster i Hurtigopkald. Hvis du vil slette et gemt hurtigopkaldsnummer, kan du slette det ved at vælge i Rediger til biblioteket Fra hovedskærmen skal du trykke på DIRECTORY på fjernbetjeningen eller vælge [Directory (Bibliotek)] på hovedskærmbilledet, og trykke på OK for at få adgang til biblioteket Vælg fanen Mine Kontakter ved hjælp af piletasterne. 7-. Brug piletasterne til at vælge en ændringsliste og tryk på Brug piletasterne til at vælge hurtigopkaldet og tryk på OK. Vælg et nummer, der skal slettes på listen, og tryk på OK Du vil se et pop-op-vindue, og tryk derefter på OK. 8. Brug piletasterne til at vælge opkaldstypen og tryk på OK. Vælg en opkaldstype, og tryk på OK. 9. Når du har afsluttet indstillingerne, skal du vælge OK og trykke på OK på fjernbetjeningen. Redigering eller sletning af en post fra biblioteket 1. Fra hovedskærmen skal du trykke på DIRECTORY på fjernbetjeningen eller vælge [Directory (Bibliotek)] på hovedskærmbilledet, og trykke på OK for at få adgang til biblioteket. 2. Vælg fanen My Contact (Mine Kontakter) ved hjælp af piletasterne.. Vælg den post, som du ønsker at redigere, og tryk på. Vinduet for Redigér bibliotek vises. Hvis du sletter posten, skal du vælge post og trykke på eller [DEL.]. Vinduet Slet Kontakt vises og du skal vælge OK og trykke på OK på fjernbetjeningen.

46 46 Betjening 4. Redigér værdier i dialogboksen Redigér bibliotekspost. 4 Betjening Kopiering af en post fra Opkaldshistorik Du kan kopiere en post fra Opkaldshistoriklisten til listen Mine kontakter. 1. Fra hovedskærmen skal du trykke på DIRECTORY på fjernbetjeningen eller vælge [Directory (Bibliotek)] på hovedskærmbilledet, og trykke på OK eller trykke på pil op-knappen for at gå ind i biblioteket. 2. Vælg fanen Opkaldshistorik.. Vælg den post, som du ønsker at kopiere til fanen Mine kontakter. 4. Tryk på. Vinduet for Tilføj til bibliotek vises. 5. Vælg OK for vinduet Tilføj til bibliotek. Hvis du ønsker at redigere elementet, skal du ændre værdien, før du gemmer det. 6. Tryk på OK på fjernbetjeningen. Kopiering af en post fra Virksomhedskontakt Når LDAP er aktiveret, vises Virksomhedskontakt i biblioteket. 1. Gå ind i fanen Virksomhedskontakt og vælg en post og tryk på. 2. Vinduet for Kopier til Mine kontakter vises. Vælg OK.. Tryk på OK på fjernbetjeningen. Sletning af en post fra Call History (Opkaldshistorik) 1. Gå ind i Opkaldshistorik. 2. Vælg den post, som du ønsker at slette, og tryk på eller [DEL.].. Vinduet for Slet historik vises. 4. Vælg OK eller tryk på OK på fjernbetjeningen.

47 Betjening 47 Sortering og søgning Dybest set sorteres biblioteker i følgende rækkefølge: specielle tegn, tal, tegn. All (Alle): Alle poster vises. Alphabet (Alfabet): Hvis det første bogstav i et navn i posterne indgår i den valgte alfabettast, vises posterne. Group (Gruppe): Hvis posterne indgår i den valgte gruppetast, vises posterne. Search (Søg): Hvis bogstavet eller specialtegnet i navnet indgår i det skrevne tegn i søgefeltet, vises posten. Foretagelse af et opkald, når enheden er registreret i Gatekeeper-server Dy kan foretage et opkald ved at indtaste navnet på det registrerede fjernsted i gatekeeper-server. 1. Du skal bekræfte navnet på det registrerede fjernsted i gatekeeper-server. 2. Vælg tekstindtastningsfeltet og tryk på OK.. Indtast navnet på et registreret fjernsted. Brug 1/a/A til at ændre metoden til tekstindtastning i tekstindtastningsfelt. 4. Tryk på OK efter indtastning af en værdi. vælges automatisk. 5. Tryk på OK igen for at foretage et opkald. Dialogboksen for opkaldsstatus vises. 4 BEMÆRK Hvis du vil slette et opkald, skal du trykke på OK under opkaldningen. Hvis du ikke besvarer opkaldet inden for 2 minutter, vil systemet automatisk afbryde opkaldet. Betjening Foretagelse af et opkald, når enheden er registreret i SIP-server 1. Du skal bekræfte navnet på det registrerede fjernsted i SIP-server. 2. Vælg tekstindtastningsfeltet og tryk på OK.. Indtast navnet på et registreret fjernsted. Brug 1/a/A til at ændre metoden til tekstindtastning i tekstindtastningsfelt. 4. Tryk på OK efter indtastning af en værdi. vælges automatisk. 5. Tryk på OK igen for at foretage et opkald. Dialogboksen for opkaldsstatus vises. BEMÆRK Hvis du vil slette et opkald, skal du trykke på OK under opkaldningen. Hvis du ikke besvarer opkaldet inden for 2 minutter, vil systemet automatisk afbryde opkaldet. Brug af fjernkamerastyring Hvis fjernstedskameraet har PTZ-funktionen, kan du styre fjernstedskameraet under opkaldet. 1. Forbindelse til fjernstedet. 2. Tryk på FAR på fjernbetjeningen.. Du kan styre fjernstedskameraet ved at trykke på CAM ZOOM +, CAM ZOOM - og piletasterne.

48 48 Betjening Brug af Forudindstilling af fjernkamera Hvis fjernstedskameraet har PTZ-funktion eller en anden videokilde, kan du bruge forudindstillingsfunktionen. 1. Forbindelse til fjernstedet. 2. Tryk på PRESET på fjernbetjeningen.. Tryk på på fjernbetjeningen og vælg en videokilde. 4. Flyt markøren til det nummer, du ønsker at gemme. 5. Tryk på på fjernbetjeningen. 6. Styr fjernstedskameraet til det sted, som du ønsker. 7. Tryk på. Du vil så være i stand til at gemme placeringen på det pågældende nummer. 8. Du kan styre fjernstedskameraet til den gemte placering ved at vælge det gemte nummer. 4 Betjening Brug af Snapshot Du kan gemme en post i biblioteket med fjernstedets brugerskærmbillede. 1. Forbindelse til fjernstedet. 2. Tryk på på fjernbetjeningen. "Snapshot of Far side is saved (Snapshot af fjernsted er gemt)" vises på skærmen. BEMÆRK Du kan bekræfte denne snapshotinformation i Call History (Opkaldshistorik). Du kan gemme en post med denne snapshotinformation i listen Mine kontakter. Brug af WebService Du kan udføre den samme konfiguration fra webgrænsefladen, der er tilgængelig fra enheden. Den webgrænsefladen indeholder ekstra funktioner, der ikke kan konfigureres på enheden. Du kan også opdatere systemet, uploade certificering, importere eller eksportere adressekartotek i webservicen. Log på webservice 1. Start webbrowseren. Den anbefalede browser er Internet Explorer med Windows. 2. I adressefeltet, skal du indtaste og IP-adressen for VCS. Du kan bruge det værtsnavn, som du har indtastet i DDNS-opsætningsmenuen for VCS.. Tryk på ENTER på tastaturet og derefter vil siden for LG VCS webservice log ind blive vist. 4. Vælg ID og indtast password (adgangskode). Adgangskoden er administratoradgangskoden.

49 Betjening 49 Opgradering af din systemsoftware For at opgradere software for dit system, skal du følge disse trin: 1. Følg trin 1-4, der er beskrevet i "Log på webservice". 2. Vælg [Setup (Opsætning)] og gå ind i Administratoropsætningsmenuen.. Vælg valgmuligheden [Management (Administration)]. 4. Klik på [Upgrade (Opgrader)] for valgmuligheden [System Update (Systemopdatering)]. 5. Klik på [Gennemse]. 6. Find og åbn firmwarefilen. 7. Klik på [OK]. Efter opgraderingen er afsluttet, vil systemet blive genstartet. Uploadning af certificeringsfil 1. Følg trin 1-2, der er beskrevet i "Opgradering af din systemsoftware". 2. Klik på [Upload] for valgmuligheden [Upload Certificate (Upload certifikat)].. Klik på [Gennemse]. 4. Find og åbn certifikatfilen. 5. Klik på [OK]. 4 Importering eller eksportering af adressekartoteket Betjening Eksportering af adressekartoteket 1. Følg trin 1-4, der er beskrevet i "Log på webservice". 2. Vælg fanen [Directory (Bibliotek)].. Klik på menuen [Export File (Eksporter fil)]. Eksporteringsvinduet vises. 4. Klik på [Save (Gem)]. 5. Vælg mappe og skriv et nyt eksportfilnavn. 6. Klik på [Save (Gem)]. Importering af adressekartoteket 1. Følg trin 1-4, der er beskrevet i "Log på webservice". 2. Vælg fanen [Directory (Bibliotek)].. Klik på menuen [Import File (Importer fil)]. Vinduet med Importer CSV-fil vises. 4. Find og åbn adressekartoteksfilen og klik derefter på [OK]. Den importerede adresse vil blive tilføjet, og du kan se den tilføjede adresse på listen.

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere