Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017"

Transkript

1 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden September 2014

2 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler Stikordsregister

3 Afsnit 1 - Overenskomst Indholdsfortegnelse: Kapitel I Gyldighedsområde...4 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser...5 Kapitel III Løn, pension og ferietillæg...23 Kapitel IV Andre ansættelsesbestemmelser...28 Kapitel V Ferie og frihedsbestemmelser...30 Kapitel VI Uddannelse og kompetenceudvikling...32 Kapitel VII Sociale bestemmelser...35 Kapitel VIII Afskedigelser, fratrædelsesgodtgørelse og pensionsalder...41 Kapitel IX Særlige medarbejdergrupper

4 Kapitel I Gyldighedsområde 1 Virksomhedsoverenskomstens gyldighedsområde Stk. 1. Virksomhedsoverenskomsten i JN Data A/S, omfatter ansatte medarbejdere i JN Data A/S. Ved etableringen af nye virksomheder, fusioner med eller opkøb af virksomheder, der kan dækkes af virksomhedsoverenskomsten, optages forhandling mellem organisationerne om udvidelse af virksomhedsoverenskomstens gyldighedsområde. Stk. 2. Alle virksomhedsoverenskomstansatte er omfattet af Funktionærloven. Stk. 3. Virksomhedsoverenskomsten fraviges for følgende medarbejderkategorier - se nærmere i kapitel IX: a) Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 1 måned. b) Medarbejdere med en arbejdstid på 8 timer ugentligt eller derunder respektive 34,7 timer månedlig. c) Vikarer og medarbejdere i løsere ansættelsesforhold. d) Medarbejdere, der er udstationerede i udlandet, idet vilkårene for udstationering aftales individuelt. Med hensyn til ovenstående medarbejdergruppers ansættelsesvilkår mv. henvises til kapitel IX. For så vidt angår service teknikere henvises til afsnit 2 bilag III. 4

5 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser 2 Arbejdstidens længde Årsnorm Stk. 1. Den effektive arbejdstid er for heltidsansatte 1924 timer på årsbasis. Ved effektiv arbejdstid forstås eksklusiv pauser og anden eventuel frihed. Medarbejdere med en lavere arbejdstid end 37 timer i gennemsnit pr. uge (deltidsansatte) behandles forholdsmæssigt med hensyn til arbejdstid og arbejdstidskoncepter. Medarbejdere, der arbejder efter reglerne om aftalt arbejdstid, skiftehold samt deltidsansatte medarbejdere, skal have en årsnorm, der svarer til medarbejdere på almindelig arbejdstid, og har derfor ret til erstatningsfrihed, når en planlagt arbejdsfri dag falder på en søgnehelligdag. Arbejdstidens længde Stk. 2. Arbejdstiden er for heltidsansatte i den enkelte uge 37 timer. Stk. 3. Deltidsansatte medarbejderes løn beregnes efter forholdet mellem det årlige aftalte timetal og Beregning af det årlige timetal sker på basis af 52 uger. Stk. 4. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer, inklusiv merarbejde/ overarbejde, over en periode på 13 uger. 3 Almindelig arbejdstid placeret af JN Data Stk. 1. For medarbejdere kan arbejdstiden i den enkelte uge placeres af JN Data mandag fredag, dog kan skifteholdsarbejde, rådighedsvagt, telefoniske forespørgsler, merarbejde, overarbejde, systemafhænigt merarbejde samt tilkald placeres inden for alle ugens 7 dage. For heltidsansatte kan den effektive daglige arbejdstid udgøre mellem 6 og 10 timer. Stk. 2. Arbejdstiden kan på ugens 5 hverdage placeres mellem kl til kl eller 4 dage indtil kl og 1 dag indtil kl Placering af arbejdstiden skal ske med størst mulig hensyntagen til medarbejdere, der har pasningsog afhentningsproblemer for mindre børn. Ved størst mulig hensyntagen forstås, at der skal være fornøden tid for medarbejderen til at få undersøgt og arrangeret pasning og afhentning. Derudover skal JN Data undersøge, om der er mulighed for andre løsninger, uden at det får driftsmæssige konsekvenser for JN Data. Lykkes det ikke herved at få løst problemerne omkring pasning og afhentning, skal der være fornøden tid til, at medarbejderen kan kontakte NYKREDS med henblik på at forhandle sagen lokalt. Lykkes det ikke at finde en løsning ved forhandlingen, kan arbejdstidsændringen gennemføres med et efter omstændighederne rimeligt varsel. 5

6 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. 4 Aftalt arbejdstid Stk. 1. Der kan mellem leder og medarbejder indgås skriftlig aftale om arbejdstidens placering indenfor tidsrummet kl til kl på ugens 5 hverdage. Det skal fremgå af aftalen på hvis foranledning aftalen er indgået. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid kan variere mellem 20 og 43 timer over 2, 3, 4 eller 5 dage. Beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer, kan ske over en periode på indtil 4 uger. Stk. 3. Arbejdstidens placering skal aftales med den enkelte medarbejder således, at arbejdstidens placering kendes mindst 4 uger forud. Såfremt den skriftlige aftale indgås på JN Datas initiativ, ydes tillæg efter 4, stk. 5, for de omfattede tidsrum. Såfremt aftalen udelukkende indgås med baggrund i medarbejderens behov og initiativ, betales ingen tillæg. Stk. 4. Medarbejderen kan opsige aftalen med 4 ugers varsel, såfremt aftalen er indgået på medarbejderens initiativ. I øvrigt kan medarbejder og JN Data opsige aftalen med 3 måneders varsel. Stk. 5. Ved aftalt arbejdstid på særlige tidspunkter på JN Datas initiativ betales: For arbejde på ugens 5 hverdage: i tidsrummet kl og kl et tillæg på 45 % af timelønnen i tidsrummet kl et tillæg på 65 % af timelønnen For arbejde på lørdage, søndage og helligdage: i tidsrummet kl et tillæg på 65 % af timelønnen i tidsrummet kl et tillæg på 75 % af timelønnen Ved sygdom, ferie mv. betales sædvanligt tillæg. Tillæg opgøres løbende og overføres til timebanken. 5 Søgnehelligdage og sidestillede dage Stk. 1. Ved aftalt arbejdstid på en søgnehelligdag gives der medarbejderen tilsvarende erstatningsfrihed. Erstatningsfriheden overføres til timebanken. Stk. 2. For søgnehelligdage og sidestillede dage, hvor disse falder inden for fast aftalte arbejdstider, betales som en almindelig arbejdsdag. Det samme gælder ved ferie og sygdom. Stk. 3. Arbejde på fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag sidestilles med arbejde på søgnehelligdage. 6

7 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Stk. 4. Ved merarbejde/overarbejde på søgnehelligdage samt lørdag og/eller søndag i påsken og pinsen gives tilsvarende erstatningsfrihed. Erstatningsfriheden overføres til timebanken. Stk. 5. Der honoreres efter bestemmelser for søgnehelligdage til dagen efter en søgnehelligdag kl Stk. 6. Erstatningsfriheden er time for time. 6 Pauser og bespisning Medarbejdere, der har en daglig arbejdstid på mindst 4 timer, har en daglig pause på mindst 30 minutter. Hvis medarbejderen på grund af sit arbejde ikke kan holde pause uden afbrydelse, eller hvis medarbejderen skal være til rådighed for JN Data i pausen, regnes pausen som arbejdstid. Pausen lægges på et tidspunkt, der passer ind i arbejdets udførelse. JN Data betaler ikke løn for pauser i arbejdstiden. Hvis der indføres nye pauser, regnes disse som arbejdstid. Ved udvidelse af eksisterende pauser regnes udvidelsen som arbejdstid. Ved beordret merarbejde/overarbejde gives der betalte spisepauser. 7 Registrering af arbejdstid Registreringen af ferie, merarbejde/overarbejde, flekstid og afspadsering skal foregå i et centralt system. 8 Timebank Stk. 1. Timebanken er en opgørelse af medarbejderens tilgodehavende frihed eller skyldige arbejdstid. Der føres en konto for hver medarbejder. Stk. 2. JN Data stiller et registreringssystem til rådighed. Systemet skal gøre det muligt at se, hvilke typer indskud, der er tilgået medarbejderens konto, samt hvordan træk på timebanken er fordelt på henholdsvis afspadsering og udbetaling. Stk. 3. Den enkelte medarbejder skal have adgang til oplysninger om indeståender på timebankkontoen. Efter aftale med den Faglige repræsentant skal JN Data mindst én gang årligt levere statistiske oplysninger om timebankens anvendelse. Stk. 4. Alle indskud i timebanken konverteres til tid efter aktuel løn på optjeningstidspunktet. Følgende indskydes i timebanken, med mindre andet aftales mellem JN Data og den Faglige repræsentant: Overarbejdstimer og tillæg herfor for løntrin 1-48 Merarbejdstimer for løntrin 1-48 Systemafhængigt merarbejde Erstatningsfrihed for søgnehelligdage Tilkald, rådighedsvagt og telefoniske forespørgsler 7

8 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Tillæg for arbejde i tidsrummet kl samt tillæg for arbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage Tillæg for ændring i skifteholds turnusplan Tillæg for weekendvagt, jf. 15, stk. 6 Flekstid* Omsorgsdage* Ekstra feriedage* * Flekstid, omsorgsdage og ekstra feriedage overføres først til timebanken på det aftalte opgørelsestidspunkt. I JN Data kan flekstid indskudt i timebanken alene afspadseres. Stk. 5. Pr. 31. december opgøres afholdte omsorgsdage i det forløbne år. Resterende dage omregnes til timer og indskydes på timebankkontoen. Der beregnes pension ved afholdelse eller udbetaling af omsorgsdage. Ved opsigelse bliver ikke-afholdte omsorgsdage indskudt på timebanken. Stk. 6. Saldoen kan maksimalt være 481 timer i overskud og 21 timer i underskud, medmindre der mellem JN Data og den Faglige repræsentant er aftalt en anden grænse. Saldoens udvikling drøftes mellem medarbejder og leder mindst en gang om året. I særlige tilfælde kan der individuelt aftales et formålsbestemt højere maksimum. Stk. 7. Medarbejderen kan vælge, om indestående ønskes udbetalt kontant eller som afspadsering, nedsat tid eller orlov. Kontant udbetaling finder sted i forbindelse med lønudbetaling og til den aktuelle timeløn inklusiv pension. Såfremt indeståendet anvendes til frihed, afholdes friheden med lønkompensation til aktuel timesats inklusiv pension. Friheden aftales med JN Data under afbalanceret hensyn til JN Datas og medarbejderens behov. Afspadsering holdes fortrinsvis som halve eller hele sammenhængende dage. Medarbejderen har krav på at afspadsere i op til 3 sammenhængende dage. Afspadsering skal være afviklet senest 3 måneder efter ønske herom er fremsat. Nedsat tid og orlov skal være planlagt inden 3 måneder efter ønske herom er fremsat. Stk. 8. Medarbejdere i opsagt stilling kan ikke oparbejde ekstra timer i timebanken. Der skal ikke ske modregning i indestående på timebankkontoen i forbindelse med fritstilling. 9 Lokal flekstidsordning Der kan max. optjenes 2 timers fleks pr. dag. Flekstid overføres til timebanken og kan alene afspadseres/afholdes, ikke udbetales. Medarbejdere ansat på skiftehold indgår ikke i flekstidsordningen. 8

9 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Fælles holdning: Afvikling kan ske ind i normal arbejdstid under forudsætning af teamets funktionsduelighed. Som udgangspunkt er fleks selvvalgt omlægning af den daglige arbejdstid. 10 Merarbejde Stk. 1. JN Data kan beordre merarbejde ud over den fastlagte/aftalte arbejdstid. JN Data er ansvarlig for, at der er fastlagt procedurer for registrering af beordret merarbejde. Merarbejde skal så vidt muligt begrænses. Systematisk merarbejde må ikke finde sted for den enkelte medarbejder. Systematisk merarbejde foreligger, når JN Data i sin daglige arbejdstilrettelæggelse kalkulerer med udførelsen af en bestemt merarbejdsmængde, og dette ikke skyldes midlertidige spidsbelastninger. Forbuddet mod systematisk merarbejde er ikke til hinder for, at der lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten kan aftales merarbejde ved gennemførelse af projekter. Heraf er dog undtaget merarbejde som følge af, at medarbejderen er til disposition under frokosten. Ved indgåelse af en aftale om systematisk merarbejde aftales, hvordan og hvornår arbejdstiden bringes ned på medarbejdernes normtid. Medarbejderne informeres efterfølgende herom. Hvis aftalen dækker flere tillidsmandsområder, skal den indgås mellem ledelsen og den Faglige repræsentant. Ved beordring af merarbejde skal der tages skyldigt hensyn til medarbejderens personlige grunde for i en konkret situation ikke at kunne påtage sig merarbejde. Merarbejde i weekender/søgnehelligdage skal varsles 2 dage i forvejen. Ved akut opstået behov for beordret merarbejde er der intet varsel. Når merarbejdet varsles, skal det forventede start- og sluttidspunkt oplyses. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må under respekt af ovennævnte begrænsninger ikke overstige 48 timer, inklusive merarbejde/tilkald/telefoniske forespørgsler over en 13-ugers periode. Det er for betalingen af merarbejdet en forudsætning, at dette er beordret, kontrolleret og godkendt. Beordring af merarbejde Stk. 2. Medarbejdere kan ikke beordres til at udføre merarbejde på dage, der er arbejdsfrie. Opgørelsestidspunktet Stk. 3. Antallet af merarbejdstimer opgøres løbende og overføres til timebanken. Ved opgørelsen regnes med begyndte kvarte timer. 9

10 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Transportomkostninger ved merarbejde Stk. 4. Såfremt der med en medarbejder er aftalt merarbejde, og medarbejderen, inden merarbejdet finder sted, kan tage hjem, betaler JN Data transportomkostninger efter aftale. Betaling ved merarbejde Stk. 5. Det bør tilstræbes, at den effektive ugentlige arbejdstid udgør 37 timer. Stk. 6. Merarbejde bør så vidt muligt begrænses til medarbejderens arbejdsområde og bør efterfølgende forsøges udlignet i fornødent omfang. Ved beordret merarbejde gives der ud over merarbejdsbetalingen tillige tillægget, som medarbejderen modtager i umiddelbar tilknytning til merarbejdet, jf. 4, stk. 3 (aftalt arbejdstid). Merarbejde honoreres i forholdet 1:1 og overføres til timebanken Merarbejde på medarbejderens arbejdsfrie dage Stk. 7. For en medarbejder betales der ved merarbejde på en arbejdsfri dag for mindst 2 timers merarbejde. 11 Overarbejde Stk. 1. JN Data kan beordre overarbejde ud over den fastlagte/aftalte arbejdstid. JN Data er ansvarlig for, at der er fastlagt procedurer for registrering af beordret overarbejde. Overarbejde skal så vidt muligt begrænses. Systematisk overarbejde må ikke finde sted for den enkelte medarbejder. Systematisk overarbejde foreligger, når JN Data i sin daglige arbejdstilrettelæggelse kalkulerer med udførelsen af en bestemt overarbejdsmængde, og dette ikke skyldes midlertidige spidsbelastninger. Forbuddet mod systematisk overarbejde er ikke til hinder for, at der lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten kan aftales overarbejde ved gennemførelse af projekter. Heraf er dog undtaget overarbejde som følge af, at medarbejderen er til disposition under frokosten. Ved indgåelse af en aftale om systematisk overarbejde aftales, hvordan og hvornår arbejdstiden bringes ned på medarbejdernes normtid. Medarbejderne informeres efterfølgende herom. Hvis aftalen dækker flere tillidsmandsområder, skal den indgås mellem ledelsen og den Faglige repræsentant. Ved beordring af overarbejde skal der tages skyldigt hensyn til medarbejderens personlige grunde for i en konkret situation ikke at kunne påtage sig overarbejde. Overarbejde i weekender/søgnehelligdage skal varsles 2 dage i forvejen. Ved akut behov for beordret 10

11 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. overarbejde er der intet varsel. Når overarbejdet varsles, skal det forventede start- og sluttidspunkt oplyses. Såfremt varslet overarbejde aflyses senere end kl arbejdsdagen før overarbejde skulle være påbegyndt, betaler JN Data for den varslede tid, dog højst for 2 overarbejdstimer. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må under respekt af ovennævnte begrænsninger ikke overstige 48 timer, inklusive overarbejde/tilkald/telefoniske forespørgsler over en 13-ugers periode. Det er for betalingen af overarbejdet en forudsætning, at dette er beordret, kontrolleret og godkendt. Beordring af overarbejde Stk. 2. Medarbejdere kan ikke beordres til at udføre overarbejde på dage, der er arbejdsfrie. Mellemtimereglen Stk. 3. For overarbejde, der udføres uden umiddelbar tilslutning til den daglige arbejdstids ophør, betales timeløn + samme tillæg pr. time, som medarbejderen ville have fået, hvis der var arbejdet uden afbrydelse. Opgørelsestidspunktet Stk. 4. Antallet af overarbejdstimer opgøres løbende og overføres til timebanken. Ved opgørelsen regnes med begyndte kvarte timer. Transportomkostninger ved overarbejde Stk. 5. Såfremt der med en medarbejder er aftalt overarbejde, og medarbejderen, inden overarbejdet finder sted, kan tage hjem, betaler JN Data transportomkostninger efter aftale. Afspadsering af overarbejde Stk. 6. Overarbejde foreligger først, når den individuelle dagsnorm er realiseret. Overarbejde honoreres i almindelighed ved afspadsering. For hver times overarbejde ydes 1 1/2, henholdsvis 2 timers frihed, jf. stk. 7. Fælles holdning: Dagsnormen på 7,4 timer skal være tidsregistreret fuldt ud, for at overarbejde kan honoreres. Ved en realiseret individuel dagsnorm på mindre end 7,4 timer, registreres manglende tid i forhold til dagsnormen ved brug af timer fra timebanken. For medarbejdere med lavere dagsnorm end 7,4 timer gælder den individuelle aftalte dagsnorm. Betaling for overarbejde Stk. 7. Betalingen er timeløn + 50 % for de første 3 timer og derefter samt på lørdage, søndage og søgnehelligdage timeløn %. 11

12 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Ved overarbejde ved arbejdstid, hvor der betales tillæg efter 11, stk. 7 gives der ud over overarbejdsbetalingen tillige tillægget som medarbejderen modtager i umiddelbar tilknytning til overarbejdet, jf. 4, stk. 3 (aftalt arbejdstid). For heltidsansatte beregnes timelønnen ved at dividere årslønnen med Ved overarbejde ved arbejdstid, for hvilken der betales tillæg efter 4, stk. 3 (aftalt arbejdstid) bortses der ved timelønnens beregning fra disse tillæg. Tillæg for overarbejde opgøres løbende og overføres til timebanken. Overarbejde på medarbejderens arbejdsfrie dage Stk. 8. For en medarbejder betales der ved overarbejde på en arbejdsfri dag for mindst 2 timers overarbejde. 12 Løntrin Uden højeste tjenestetid Stk. 1. Medarbejdere, der er ansat på løntrin 49 og derover, er ansat uden højeste tjenestetid og har ikke krav på særskilt betaling for merarbejde og overarbejde. Stk. 2. Der sker honorering for systemafhængigt merarbejde, rådighedsvagt, telefoniske forespørgsler og tilkald. Stk. 3. Medarbejdere ansat uden højeste tjenestetid er omfattet af fleksordningen. Fælles holdning: Erlagte arbejdstimer ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer pr. uge, skal tidsregistreres på overtidsarten merarbejde og kan afholdes i fornødent omfang efter nærmere aftale med personaleleder. Grundet det udvalgsarbejde der pågår i overenskomstperioden samt projektregistrering generelt, er det vigtigt at alle timer registreres. 13 Overholdelse af 11 timers reglen Såfremt overholdelse af 11 timers reglen medfører, at en medarbejder skal møde senere end den individuelle arbejdstids begyndelse, kompenseres den manglende arbejdstid i arbejdsopgørelsen. Den daglige hvileperiode Stk. 1. Hver dag ved arbejdstids begyndelse skal den ansatte have afholdt en sammenhængende hvileperiode på 11 timer, når man regner 24 timer tilbage. Stk. 2. Den daglige hvileperiode kan udskydes eller nedsættes i de nedenfor under stk. 3 nævnte tilfælde. Nedsættelsen kan dog ikke ske til mindre end 8 sammenhængende timer, beliggende inden for det normale arbejdsdøgn. 12

13 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Ved enhver nedsættelse af den daglige hvileperiode skal der ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode eller anden kompensation. Før der træffes aftale med den enkelte medarbejder om en nedsættelse af hvileperioden i henhold til stk. 3, punkterne 1-6, skal der, om muligt, mellem arbejdsgiver eller dennes repræsentant og tillidsrepræsentanten foreligge en drøftelse om omfanget af arbejdet og nedsættelsen, respektive udskydelsen af hvileperioden. Nedsættelse, respektive udskydelse af hvileperioden kan højst ske 10 gange i en kalendermåned og højst 45 gange i et kalenderår. Nedsættelse, respektive udskydelse i henhold til stk. 3, punkt 3, kan dog højst ske 14 gange i et kalenderår, og i henhold til stk. 3, punkt 5, højst 20 gange i et kalenderår. Stk Ved rådighedstjeneste, jf. bekendtgørelsens kapitel I it-virksomheder ved: svigt i hardware eller styresystemer (systemnedbrud) omlægning af hardware implementering af nye systemer uforudsete maskin-, system- og programfejl, hvor udbedringen ikke kan opsættes uden væsentlig forstyrrelse af driften 3. Ved arbejde i direkte forbindelse med virksomhedens egen årlige og halvårlige regnskabsafslutning. 4. Ved arbejde i projektarbejdsgrupper, der er nedsat med det formål at udføre opgaver, fx organisationsomlægninger eller andre arbejdsopgaver af væsentlig karakter, der kræver en arbejdsindsats på mindst 3 mandemåneder fordelt på mindst 2 personer. 5. Arbejde, som på grund af kontakten til andre persongrupper, fx ved kundemøder, aktionærmøder og lignende lejlighedsvis er placeret i aftentimerne. 6. Ved konkrete arbejdsopgaver, som afviger fra punkterne 1-5, efter aftale i hvert enkelt tilfælde, jf. bekendtgørelsens 22. Fridøgn Stk. 4. Inden for hver periode på 7 døgn skal den ansatte have et fridøgn. Dette fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage, og så vidt muligt samtidig for alle ansatte i virksomheden. I virksomheder, hvor der forekommer weekendarbejde, kan fridøgnet placeres på andre dage. Det skal fremgå af turnusplanen, hvilken ugedag der er fridøgn. Der kan ved planlægningen ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. Da fridøgnet gives i sammenhæng med en hvileperiode, har den ansatte normalt krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer. Stk. 5. Den ansattes ugentlige fridøgn kan omlægges i de nedenfor under stk. 6 nævnte tilfælde. I forbindelse med omlægningen træffes aftale om ny placering af fridøgnet. Dette erstatningsfridøgn gives således, at der højst forekommer 12 arbejdsdøgn mellem to fridøgn. 13

14 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. Før der træffes aftale med den enkelte medarbejder om omlægning af et fridøgn, skal der, om muligt, mellem arbejdsgiver eller dennes repræsentant og tillidsrepræsentanten foregå en drøftelse om tilrettelæggelsen af arbejdet, jf. bekendtgørelsens 11. Stk Ved rådighedstjeneste, jf. bekendtgørelsens kapitel I it-virksomheder ved: svigt i hardware eller styresystemer (systemnedbrud) omlægning af hardware implementering af nye systemer uforudsete maskin-, system- og programfejl, hvor udbedring ikke kan opsættes uden væsentlig forstyrrelse af driften 3. Ved arbejde i projektarbejdsgrupper, der er nedsat med det formål at udføre opgaver, fx organisationsomlægninger eller andre arbejdsopgaver af væsentlig karakter, der kræver en arbejdsindsats på mindst 3 mandemåneder fordelt på mindst 2 personer. 4. Ved arbejde i direkte forbindelse med virksomhedens egen årlige eller halvårlige regnskabsafslutning. 5. Ved konkrete arbejdsopgaver, som afviger fra punkterne 1-4, efter aftale i hvert enkelt tilfælde, jf. bekendtgørelsens 22. Der henvises i øvrigt til afsnit 2 bilag II, herunder for forpligtelsen til at føre til tilsynsbog og regler ved konsultationer. 14 Garantier i tilknytning til arbejdstidsdirektivet Stk. 1. JN Data skal tilbyde natarbejdere gratis helbredskontrol, inden de begynder at beskæftige sig med natarbejde, og derefter med regelmæssige mellemrum. Hvis en natarbejder lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at vedkommende udfører natarbejde, skal JN Data, når det er muligt, overføre medarbejderen til dagarbejde, som passer til denne. Stk. 2. JN Data skal for natarbejdere og skifteholdsarbejdere sikre et beskyttelsesniveau for sikkerhed og sundhed, som svarer til arten af det arbejde, de udfører. I den forbindelse skal der findes passende beskyttelses-, forebyggelsestjenester og -faciliteter for natarbejderes og skifteholdsarbejderes sikkerhed og sundhed, som svarer til dem, der gælder for de øvrige medarbejdere, og som er til rådighed til enhver tid. Stk. 3. Hvis JN Data agter at tilrettelægge arbejdet efter en bestemt rytme, skal der tages hensyn til det generelle princip om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, specielt med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i en fast rytme, og alt efter arbejdets art til krav om sikkerhed og sundhed, særligt for så vidt angår pauser i arbejdstiden. Stk. 4. Den normale arbejdstid for natarbejdere må ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer, 14

15 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. beregnet som et gennemsnit over en periode på 13 uger. Stk. 5. Hvor en natarbejder er beskæftiget ved særligt risikofyldt arbejde eller ved arbejde, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må der ikke arbejdes mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken der udføres natarbejde. 15 Nat- og Skifteholdsarbejde Stk. 1. Natperioden er i tidsrummet mellem kl og kl Natarbejdere er medarbejdere, der normalt udfører mindst 3 timer af deres daglige arbejdstid i natperioden, eller der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode af 12 måneder. Stk. 2. Skifteholdsarbejde er enhver form for tilrettelæggelse af holdarbejde, som består i, at arbejdstagerne afløser hinanden på de samme arbejdspladser efter en bestemt tidsplan, herunder på skift, og som kan være kontinuerligt eller diskontinuerligt, hvilket kræver, at arbejdstagerne arbejder på forskellige tidspunkter over en given periode af dage eller uger. Skifteholdsarbejdere er medarbejdere, som deltager i skifteholdsarbejde. Skifteholdsarbejde Medarbejdere, hvis ugentlige arbejdstid er placeret ved en forud fastlagt turnus med flerholdsdrift, omfattes af følgende bestemmelser: Stk. 3. Den effektive årlige arbejdstid er 1690 timer, eksklusiv pauser og anden eventuel frihed. Arbejdstiden er 32,5 time pr. uge. Arbejdstiden beregnes over en periode på op til 13 uger. Stk. 4. Den ugentlige effektive arbejdstid er 32,5 timer fordelt på højst 5 på hinanden følgende arbejdsperioder. Den daglige arbejdstid kan ikke være fastlagt til mere end 10 timer - på lørdage, søndage samt søgnehelligdage dog 12,5 timer. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdsperioder for samtlige medarbejdere på skiftehold, eller grupper heraf, lægges med varierende ugentlige arbejdsperioder, dog må der ikke ved planlægning være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. Fælles holdning: Lokal enighed indebærer, at henholdsvis ledelse som den samlede medarbejdergruppe, som er omfattet af den pågældende vagtplan til enhver tid er enige om den aftalte arbejdsperiodeplanlægning. Stk. 5. Der ydes et skifteholdstillæg på 25 % af månedslønnen forud. Stk. 6. Ved skifteholdsarbejde i tidsrummet lørdag fra kl til mandag kl samt på søgnehelligdage kl til dagen efter kl betales et ekstra tillæg på 40 % af timelønnen. Tillæg 15

16 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. opgøres og overføres til timebanken. Merarbejde honoreres i forholdet 1:1 og overføres til timebanken. Overarbejde honoreres med timeløn + 50 % for de første 3 timer og derefter samt på lørdage, søndage, søgnehelligdage og arbejdsfridage timeløn %. Timer og tillæg for overarbejde opgøres løbende og overføres til timebanken. Ved opgørelsen regnes med begyndte kvarte timer, og timelønnen beregnes ved at dividere årslønnen, inklusive skifteholdstillægget på 25 %, med I tilfælde af sygdom, frihed ved barns sygdom, ferie og omsorgsdage udbetales sædvanlig løn, dvs. incl. 25 % tillæg og evt. 40 % tillæg. Stk. 7. For hver søgnehelligdag, der indgår i den for medarbejderen fastlagte arbejdstid, gives tilsvarende erstatningsfrihed. Erstatningsfrihed overføres til timebanken. Stk. 8. Flekstidsreglerne er ikke gældende for medarbejdere på skifteholdsarbejde. Stk. 9. Senest 13 uger i forvejen skal der foreligge en turnusplan for arbejdets udførelse. I særlige tilfælde, fx når en skifteholdsmedarbejder fratræder, ved langvarig sygdom (ud over 14 dage) eller ved flytning af en medarbejder fra skifteholdsarbejde fx til projektarbejde, er JN Data berettiget til med et kortere varsel (mindre end 10 ugers varsel) at ændre turnusplanen for den enkelte medarbejder. I tilfælde af at en medarbejders turnusplan ændres med et kortere varsel (mindre end 10 ugers varsel), ydes et engangsbeløb på kr.: pr. 1. juli 2014 kr. 485 pr. 1. juli 2015 kr. 495 pr. 1. juli 2016 kr. 505 Tillæg opgøres og overføres til timebanken. Stk. 10. Medarbejdere, der i over 2 år har arbejdet på skiftehold, og som på JN Datas foranledning får arbejdstiden omlagt til almindelig arbejdstid, eller hvis dette sker af lægeligt dokumenterede helbredsmæssige årsager, modtager i det: 1. år: 3/4 2. år: 1/2 3. år: 1/4 16

17 Kapitel II Arbejdstid, merarbejde, overarbejde, uden højeste tjenestetid og tjenesterejser, fort. af det i de sidste 12 måneder oppebårne skifteholdstillæg incl. 40 % tillæg, jf. stk. 6. Der ydes pensionsbidrag af tillægget. Aftrapningstillæg opgøres og udbetales som et månedligt tillæg til lønnen. Der kan ske modregning for lønstigninger i forbindelse med ydelse af nye præstations- og kvalifikationstillæg knyttet til arbejdsfunktionen samt eventuel højere lønindplacering. Stk. 11. Ved fastlæggelse af vagtplaner for medarbejdere på skiftehold bør der tages hensyn til JN Datas sikkerheds- og driftsmæssige forhold samt arbejdsmiljøet. Det tilstræbes, at sådanne overvejelser gennemføres, hvor JN Data har igangsat eller planlægger at igangsætte aktiviteter, hvor medarbejderen skal være alene på arbejdspladsen. Stk. 12. Hvis en medarbejder på skiftehold efter den teknologiske udvikling ønsker at deltage i efter eller videreuddannelse, bør JN Data tage hensyn hertil ved fastlæggelsen af vagtplanen. 16 Maskin-/systemafhængigt merarbejde Maskin-/systemafhængigt merarbejde, der beordres udført mellem kl og kl eller mellem lørdag kl og søndag kl samt søgnehelligdage mellem kl og kl , betales med kr. pr. time: pr. 1. juli 2014 kr. 455 pr. 1. juli 2015 kr. 465 pr. 1. juli 2016 kr. 475 Tillæg opgøres og overføres til timebanken. Hvis maskin-/systemafhængigt merarbejde ikke ligger i forlængelse af den normale arbejdstid, betales fra det tidspunkt medarbejderen må forlade hjemmet, og indtil medarbejderen er nået tilbage til sin bopæl, dog mindst for 2 timer. Ovenstående er alene gældende for medarbejdere, som har valgt afregning i henhold til merarbejdsordning eller medarbejdere uden højeste tjenestetid. 17 Rådighedsvagt Rådighedsvagt kan placeres inden for alle ugens 7 dage. Ved rådighedsvagt forstås, at medarbejderen uden for vedkommendes arbejdstid, men inden for et nærmere fastsat tidsrum, er til rådighed for udførelse af opgaver. Der kan højst beordres rådighedsvagt 40 gange pr. år - dog max 480 timer pr. år - for den enkelte medarbejder. Rådighedsvagt, der så vidt muligt skal fordeles ligeligt på de enkelte medarbejdere, skal så vidt muligt varsles senest 17

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2017-2020 August 2017 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2017...49 Stikordsregister...68

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

KONCERN- OVERENSKOMST

KONCERN- OVERENSKOMST KONCERN- OVERENSKOMST 2014-2017 INDHOLD AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit... 4 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler - Løntabeller...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Koncernoverenskomst

Koncernoverenskomst Koncernoverenskomst 2017-2020 Indhold Afsnit 1 Overenskomst 2 AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit 33 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Kendelse af 10. juni 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 10. juni 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 10. juni 2016 i faglig voldgift FV2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere