Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2014 2017"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning Driftsoverskud i Totalbudget Totalbudget Hovedoversigt Skolereform ikke en del af driftsbudgetoplægget... 7 Forudsætningerne for budgetlægning Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme i Hovedoversigt (specifikation) Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Lånepuljer, særtilskudspulje og skattepuljer i budget Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for servicebudgetoplæg Serviceudgifterne Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Centrale puljer Fra serviceudgiftsbudget 2013 til budgetoplæg Demografisk udgiftspres Øvrige udgiftsændringer fra 2013 til Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Tilskud og udligning Bloktilskud efter indbyggertal Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskud til ældreområdet Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Grundskyld Selskabsskat VitaPark Odder, driftsbudget for Lov- og cirkulæreprogram... 48

3 3 INDLEDNING. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2014 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2013 og øvrige beslutninger der har økonomiske konsekvenser for budget Driftsoverskud i 2014 på 39,7 mio. kr. Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2014 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for, hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, nye anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. I budgetoplæg 2014 udgør driftsoverskuddet 39,7 mio. kr. Driftsoverskud i 2014 mio. kr. Skatter -967,0 Udligning og generelle tilskud -272,8 Serviceudgifter 920,5 Indkomstoverførsler 227,5 Forsikrede ledige 46,5 Renter 5,6 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -39,7 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen.

4 4 Odder Kommunes driftsoverskud har siden vedtagelsen af spareplan haft en passende størrelse og et stabilt niveau. Ud over budgetoverholdelse, afhænger et passende og stabilt driftsoverskud i høj grad af et stabilt finansieringsgrundlag, et grundlag der i væsentlig grad omfatter skatter og statslige bloktilskud. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at det statslige bloktilskud reduceres med 5 mia. kr. fra Odder Kommunes andel heraf udgør 17 mio. kr. (bloktilskudsreduktionen er yderligere omtalt på side 5). Gennemføres bloktilskudsreduktionen, vil der ved budgetlægningen for 2015, være behov for at gennemføre tiltag, der kan bringe driftsoverskuddet tilbage på 2014-niveau. Det er således nødvendigt at inddrage forventningerne om et reduceret finansieringsgrundlag fra 2015, i budgetlægningen for Totalbudgettet for Driftsoverskuddet i 2014 på 39,7 mio. kr. og den forventede låneoptagelse på 8,0 mio. kr. udgør tilsammen 47,7 mio. kr., heraf anvendes 11,5 mio. kr. til afdrag på lån og finansforskydninger. De resterende 36,2 mio. kr. anvendes i budgetoplægget til anlægsinvesteringer. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af opgradering af Grobshulevej og ny- og ombygning af Skovbakkeskolen godkendt, at den på driftsbudgettet afsatte budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr., anvendes til medfinansiering af disse anlægsudgifter. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., vil fortsat indgå i driftsbudgettet, men kan i perioden ikke anvendes til uforudsete udgifter eller styrkelse af kassebeholdningen. Anlægsrammen udgør herefter 51,4 mio. kr. (36,2 mio. kr. + 15,2 mio. kr.). For 2014 har Byrådet vedtaget/aftalt konkrete anlægsprojekter for 44,7 mio. kr., der er således yderligere 6,7 mio. kr. til rådighed for øvrige anlægsprojekter i Totalbudget 2014 mio. kr. Skatter og generelle tilskud ,8 Driftsudgifter 1.194,5 Renter 5,6 Driftsoverskud før anlæg, lån og finansforskydninger -39,7 Afdrag på lån og finansforskydninger 11,5 Låneoptagelse -8,0 Resultat før anlæg (overskud) -36,2 Anlægsramme 51,4 Budgetresultat (underskud/kasseforbrug) -15,2 Forbrug af budgetforbedringspuljen 15,2 Resultat efter forbrug af budgetforbedringspuljen 0,0 Den endelige anlægsramme i 2014 er dog afhængig af, hvor meget Odder Kommune kan opnå i låneoptagelse fra de statslige lånerammer. De endelige lånemuligheder forventes afklaret i slutningen af august måned 2013.

5 5 Totalbudgettet for Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014 indeholder et ekstraordinært finansieringstilskud til samtlige kommuner på 3 mia. kr., som det var tilfældet i 2013, samt et ekstraordinært bloktilskud på 2 mia. kr. til et løft af anlægsniveauet i Det ekstraordinære bloktilskud til løft af anlægsniveauet i 2014 er finansieret ved en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet ved nedsættelse af serviceudgifterne for samtlige kommuner med 2 mia. kr. Aftalen mellem KL og regeringen er indtil videre, at overfinansieringstilskuddet på 3 mia. kr. og det ekstraordinære anlægsløft på 2 mia. kr. bortfalder fra For Odder Kommune betyder det et indtægtstab på ca. 17 mio. kr. fra Indtægtstabet kan aflæses i nedenstående tabel ved et betydeligt fald i driftsoverskuddet fra 39,7 mio. kr. i 2014 til 22,1 mio. kr. i Virkningen af KL og regeringens forudsætninger om størrelsen af bloktilskuddet i perioden betyder, at de planlagte anlægsinvesteringer ikke kan finansieres af anlægsrammen og budgetforbedringspuljen, hvilket kan aflæses i nedenstående tabel som kasseforbrug på henholdsvis 2,5 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 11,9 mio. kr. i 2015, 2016 og Totalbudget i mio. kr Driftsoverskud -39,7-22,1-25,9-22,8 Lån og finansforskydninger 3,5 3,7 4,5 4,7 Resultat før anlæg (- = overskud) -36,2-18,4-21,4-18,1 Vedtagne/aftalte anlægsinvesteringer 44,7 36,1 39,5 45,2 Ramme til øvrige anlægsinvesteringer 6,7 0,0 0,0 0,0 Budgetresultat 15,2 17,7 17,9 27,1 Forbrug af budgetforbedringspuljen -15,2-15,2-15,2-15,2 Resultat (underskud/kasseforbrug) 0,0 2,5 2,7 11,9 De vedtagne/aftalte anlægsarbejder for perioden fremgår af nedenstående tabel. De vedtagne/aftalte anlægsarbejder omfatter: mio. kr. Ombygning af Skovbakkeskolen 14,1 13,5 22,8 39,9 Kunstgræsbane, tilskud 2,0 PCB sanering Parkvejens skole 3,4 Grobshulevej 15,0 15,0 9,0 Vejkryds Nørregade 1,5 Funktionsudbud veje i oplandet 2,9 3,0 3,1 3,2 Baneoverskæring Rude Havvej 1,2 Energihandleplan 2,0 2,0 2,0 2,0 Klimastrategi for kommunale bygninger 2,5 2,5 2,5 PCB undersøgelser 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 44,7 36,1 39,5 45,2

6 6 Hovedoversigten. Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2012, det vedtagne budget for 2013, budgetforslag 2014 og budgetoverslagsårene Driftsresultatet før anlæg udgør 39,7 mio. kr. i 2014 og gennemsnitlig 23,6 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Faldet i driftsresultatet fra 2014 til på 17,6 mio. kr. skyldes som tidligere nævnt, at det statslige bloktilskud forventes nedsat med 5 mia. kr. fra 2015, hvoraf Odder Kommunes andel udgør 17 mio. kr. HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget 2013 Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -878,3-944,2-967,0-1005, , ,7 Generelle tilskud m.v. -317,1-275,7-272,8-240,1-234,4-225,6 Serviceudgifter 858,4 913,0 920,5 922,6 923,4 928,1 Indkomstoverførsler 256,5 268,7 274,0 276,2 279,6 281,8 Renter 5,8 7,5 5,7 4,8 5,1 5,4 PL-regulering 19,9 41,5 65,2 DRIFTSRESULTAT (overskud) -74,7-30,7-39,7-22,1-25,9-22,8 Lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 14,4 15,9 15,6 16,3 17,0 17,6 Låneoptagelse -12,0-14,9-8,0-8,0-8,0-8,0 Finansforskydninger -8,5-9,5-4,2-4,6-4,6-4,9 I alt -6,1-8,5 3,4 3,6 4,4 4,7 RESULTAT FØR ANLÆG -80,8-39,2-36,2-18,4-21,6-18,1 Anlægsudgifter: Anlægsudgifter, skattefinansieret 32,3 33,5 51,4 36,1 39,5 45,2 Byggemodning 7,2 12,6 11,4 11,5 10,0 10,0 Anlægsindtægter -6,4-16,1-11,4-11,5-10,0-10,0 I alt 33,2 30,0 51,4 36,1 39,5 45,2 RESULTAT (- = overskud) -47,6-9,2 15,2 17,7 17,9 27,1 Forbrug af budgetforbedringspuljen til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -47,6-9,2 0,0 2,5 2,7 11,9 Kassebeholdning Kassebeholdning ,9 60,3 55,3 47,8 40,1 Forventet regnskabsresultat i h.t halvårsregnskab -0,6 Forbrug af uforbrugte anlægsmidler -5,0-5,0-5,0-5,0 Budgetresultat (positivt beløb = overskud) -15,2-17,7-17,9-27,1 Budgetforbedringspulje 15,2 15,2 15,2 15,2 Kassebeholdning ,9 60,3 55,3 47,8 40,1 23,2

7 7 Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede budgetresultat (styrkelse af likvide aktiver eller forbrug af likvide aktiver). R = regnskab, FR = forventet regnskab, B = budget Skolereformen ikke en del af budgetoplægget. Budgetoplægget indeholder ikke de økonomiske konsekvenser af skolereformen, men indgår i hæftet forslag til ny drift. Når de økonomiske konsekvenser af skolereformen ikke er indarbejdet i budgetoplægget, men fremsendes som forslag til ny drift skyldes det, at der i aftalen mellem KL og Regeringen er forudsat, at reformen kan finansieres indenfor de nuværende ressourcer, tillagt et statslig bloktilskud til Odder Kommune på kr. i 2014 og kr. fra Endvidere tildeles kommuner et statstilskud i perioden Dette tilskud fordeles efter kriterier, som fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeren, og udmeldes i august måned Regeringen og KL er enige om, at de nuværende lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger mv. vil kunne varetage de ekstra timer og den nye tid til understøttende undervisning. Der skabes således plads til de nye timer ved ændret anvendelse af lærernes arbejdstid, frigjorte ressourcer fra SFO, afbureaukratisering og bloktilskud fra staten. Forslaget til ny drift indeholder en merudgift som følge af folkeskolereformen på kr. i 2014 (5 måneder) stigende til kr. fra Der vil blive fremlagt forslag til opnåelse af udgiftsneutralitet som forudsat af KL og regeringen.

8 8 Budgetoplægget for (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Besparelser vedtaget af Byrådet den 10. maj 2010 med efterfølgende tilretninger. Fra 2014 tilbageføres Vej og Park kr. Herefter er spareplan indregnet med fuld virkning. Demografiske nettoudgiftspres på 3,4 mio. kr. Beregnet på grundlag af de retningslinjer som er fastlagt i Odder Kommunes budgetvejledning (tidsplan- og procedure). Øvrige udgiftsændringer fra budget 2013 til 2014 på kr. som følge af budgetaftaler i Odder Kommune for 2012 og 2013, regnskabsresultatet for 2012 samt øvrige budgettilretninger (specifikation heraf på de efterfølgende sider). Pris- og lønstigningen fra 2013 til 2014 udgør sammenvejet 1,4 %. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet. Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2014, ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. (specifikation heraf på de efterfølgende sider). Tilskuddet til kommuner med mindre øer er omlagt og forøget med 15 mio. kr. Odder Kommunes andel af omlægningen og tilskudsforhøjelsen udgør kr. I budgetoplæg 2014 er dette tilskud fordelt med kr. til dækning af faldende indtægter på Tunøfærgen, og kr. afsat på Miljø- og Teknikudvalgets budget til senere prioritering. Der er i henhold til aftalen mellem KL og regeringen afsat yderligere kr. til sundhed til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, og kr. til medfinansiering af skolereformen. Beløbene er Odder Kommunes andel af bloktilskudsforhøjelsen på disse 2 områder. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2012, den vedtagne beskæftigelsesindsats samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2014 udgør 11,4 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 11,4 mio. kr.

9 9 I henhold til aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014, er rammen for serviceudgifterne nedsat med 2 mia. kr. på landsplan. Nedsættelsen sker ved en reduktion af bloktilskuddet. Nedsættelsen af serviceudgiftsrammen begrundes med, at kommunernes regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 5,3 mia. kr., og nedsættelsen i øvrigt indgår i regeringens Vækstplan DK. Odder Kommunes andel af servicerammenedsættelsen, og dermed nedsættelse af bloktilskuddet, udgør 6,2 mio. kr. Budgetoplægget for serviceudgifterne udviser en beskeden realvækst på 0,6 mio. kr., svarende til 0,07 pct. Aftalen mellem KL og regeringen om at nedsætte rammen for serviceudgifter med 2 mia. kr. betyder, på trods af den beskedne realvækst, at Odder Kommune overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme med 6,0 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel. Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme for 2013 Sanktions- Budgetoplæg Forskel Mio. kr. ramme 2014 Serviceudgifter i budget 2013 i 2014 pl-niveau 920,3 920,3 Lovændringer -2,4-2,4 Udgiftsstigninger aftalt mellem KL og regeringen 2,0 2,0 Øvrige udgiftsændringer fra 2013 til ,6 I alt realvækst på 0,07 pct. 919,9 920,5 +0,6 Udgifter der ikke indgår i sanktionsrammen: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse mm -67,8-69,2-1,4 Ældreboliger - nettoindtægt 3,4 4,0 +0,6 Statsrefusion særlig dyre enkeltsager 1,7 1,7 I alt 857,2 857,0-0,2 Andel af nedsættelse af servicerammen med 2 mia. kr. -6,2 +6,2 Sanktionsbelagt ramme/sanktionsbelagt budgetoplæg 851,0 857,0 +6,0 Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for Odder Kommune på 851,0 mio. kr., er kun vejledende, idet Odder Kommunes bidrag til overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen i høj grad er afhængig af de øvrige 97 kommunes budgetlægning. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist passende budgetadfærd. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne på 230,5 mia. kr. Overholdes rammen ikke, vil staten foretage en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne, svarende til overskridelsen.

10 10 Totalbudget i kr A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 125 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Spareplan Budgetaftale 2012 og Beslutninger efter budgetvedtagelsen Aftale mellem KL og regeringen Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Anlægsudgifter overført til drift i Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler Forsikrede ledige Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene B i alt driftsudgifter DRIFTSRESULTAT C Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Låneoptagelse, dispensationer fra ØIM Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse "indefrosne" ejendomsskatter C Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger i alt D Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug RESULTAT FØR ANLÆGSUDGIFTER E Anlægsudgifter Anlægsarbejder vedtaget/aftalt i henhold til notat af Anlægsramme til øvrige investeringer E Anlægsudgifter F Jordforsyning Byggemodning Salg af grunde F Jordforsyning RESULTAT, kasseforbrug før brug af budgetforbedringspuljen Forbrug af budgetforbedringspuljen RESULTAT I ALT (kasseforbrug)

11 11 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN. KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 med tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen i hovedtræk: Servicerammen for samtlige kommuner udgør 230,5 mio. kr. i 2014 og fremkommer således: Budget 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau 232,1 mia. kr. Reduktion jf. Vækstplan DK -2,0 mia. kr. Folkeskolereformen 0,2 mia. kr. Udfasning af 60 årsreglen for lærere 0,1 mia. kr. Styrkelse af sundhedsfremmende indsats 0,3 mia. kr. Effektiv befordring -0,1 mia. kr. Lovændringer tidligere år -0,1 mia. kr. I alt 230,5 mia. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, driftsindtægter fra ældreboliger og statsrefusion på særlig dyre enkeltsager indgår ikke i serviceudgiftsrammen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgiftsrammen på 230,5 mio. kr. overholdes. Der er afsat 300 mio. kr. til et løft af den nære sundhed, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er dog en forudsætning, at kommunerne selv finansierer 100 mio.kr. ved øget effektivisering på befordringsområdet. Odder Kommunes andel af nettobloktilskudsforhøjelsen udgør kr. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2014 på 18,1 mia. kr. I forhold til 2013 er anlægsloftet forhøjet med 2 mia. kr., hvilket indtil videre kun er gældende i Der er ikke aftalt et flerårs-perspektiv. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger. I modsætning til 2013 er der ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 18,1 mia. kr., men det forudsættes at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Fra 2014 er kvalitetsfondstilskuddet på 2 mia. kr. (7,6 mio. kr. til Odder Kommune) en del af det ordinære bloktilskud. Medfinansieringskravet og deponeringsreglerne ophører derfor fra 2014, dog forudsættes der anvendt i alt 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet på landsplan. Der afsættes en skattepulje på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser, og 250 mio. kr. til skattenedsættelser.

12 12 Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Der skabes plads til de nye timer ved ændret anvendelse af lærernes arbejdstid, frigjorte ressourcer fra SFO og afbureaukratisering. Der ydes et statsligt bloktilskud på 204 mio. kr. i 2014, stigende til 407 mio. kr. fra 2015 ( kr./ kr. til Odder Kommune). Med dette som udgangspunkt er reformen udgiftsneutral for kommunerne under ét. Der afsættes et bloktilskud på 300 mio. kr. i 2014 og 2017 og 600 mio. kr. i 2015 og 2016 til kommuner med særlige økonomiske udfordringer som følge af folkeskolereformen. Tilskuddet udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i august Der afsættes 700 mio. kr. på landsplan til kompetenceudvikling i perioden Tilskuddet fordeles efter elevtal. KL og regeringen er enige om: - at drøfte afregningsmodellen for friplejeboliger. - Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer i dagtilbud og følge op på anvendelsen af de 500 mio. kr. (1,8 mio. kr. til Odder Kommune) som blev givet til kommunerne i Forbedre kommunernes styringsmuligheder ved BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). - Regelforenkling indenfor Jobcenterområdet. - Et eftersyn af de tidligere aftalte principper for kommunal-statslig samarbejde. - At fastholde fokus på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. - Der etableres et fælles færgesekretariat. Udgifterne hertil forventes at blive 2 mio. kr. som betales at kommuner med færgesejlads. I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 1½ mia. kr. fra til De frigjorte ressourcer kan anvendes til bedre borgernær service i kommunerne. Aftalen betyder, at regeringen og kommunerne hver gennemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i Regeringen har for 2013 og 2014 i alt fremlagt initiativer for 770 mio. kr. og har dermed opfyldt sin forpligtigelse i moderniseringsaftalen. Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digital kommunikation i Den 3. bølge af digitale selvbetjeningsløsninger vil frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94 mio. kr. i 2016.

13 13 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse, idet Odder Kommunes likviditet er noget under landsgennemsnittet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje til kvalitetsfondsområdet. Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet. Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der er til budgetlægningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på kvalitetsfondsområdet på tilsammen 25,5 mio. kr. På baggrund heraf ansøger Odder Kommune om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ansøgt om låneoptagelse på 4,5 mio.kr. til etablering af Tandplejen i VitaPark Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Ordinær lånepulje. Der afsættes en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Der er ansøgt om låneoptagelse til vedtagne/aftalte anlægsprojekter udenfor kvalitetsfondsområdet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet i svar i slutningen af august Lånepulje på 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Odder Kommune har ikke søgt låneoptagelse fra denne pulje. Lånepulje på 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Odder Kommune har ikke søgt låneoptagelse fra denne pulje. Særtilskudspulje. I 2014 er særtilskudspuljen på 400 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 250 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 4. september Skattepulje II. For 2014 etableres en tilskudsordning til de kommuner, der har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Ansøgningsfrist 4. september Når der er svar på låneansøgningerne og tilskudsansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang/tilskud.

14 14 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2012 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2012 på 60,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2012 på 77,0 mio. kr. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 46 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2014 anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 76, kr skønnet 74, kr skønnet 70, kr skønnet 66, kr skønnet 58, kr. Der er i skønnet for 2013 indregnet: Det forventede regnskabsresultat som det er beskrevet i halvårsregnskabet. Heraf fremgår, at der forventes et minimalt kasseforbrug på 0,6 mio. kr. Der er i skønnet for 2014 indregnet: Nedbringelse af uforbrugte anlægsmidler med 5 mio. kr. Anvendelse af budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2012 til 2013 overført 16,5 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 28,3 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. I 2012 var den gennemsnitlige kassebeholdning på kr. pr. indbygger, til sammenligning var den landgennemsnitlige kassebeholdning på kr.

15 15 Nedenstående graf viser udviklingen i kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen (pr ) og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen er beregnet på grundlag af det fremlagte budgetoplæg for R = regnskab, FR = forventet regnskab og B = budget Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden januar 2010 juni 2013.

16 Nedenstående graf viser den gennemsnitlige kassebeholdning i samtlige kommuner for perioden (1. kvartal 2013). 16

17 17 SERVICEUDGIFTERNE I 2014 Økonomiudvalget fastsatte den 6. maj 2013 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Rammen for serviceudgifterne i 2014 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: 1. Fremskrivning af budget 2013 til 2014 pris- og lønniveau (PL-niveau). Prisstigningen udgør 1,7 % og lønstigningen 1,2 %. På baggrund af KTO-forliget for overenskomstperioden , er lønstigningen i 2013 nedjusteret med 0,9 %. Denne nedjustering indregnes i budget 2014 ved en reduktion af lønstigningen i 2014 fra 1,2 % til 0,3 %. 2. Demografisk udgiftspres. 3. Konsekvenser af budgetaftalen for 2012 og 2013, samt virkningen af spareplan Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2013, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer. 6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af ny- og ombygning af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. 8. Økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen indgår ikke i basisbudgettet, der er dog medtaget kr., som er Odder Kommunes andel af den aftalte bloktilskudsforhøjelse på 204 mio. kr. til folkeskoleområdet i De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen indgår i hæftet forslag til ny drift. På baggrund af punkterne 1-8 udgør basisbudgettet for serviceudgifterne 920,5 mio. kr. i Serviceudgiftsbudget i kr. Budget 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Spareplan , tilbageførsel til Vej og Park 521 Budgetaftale Budgetaftale Byrådsbeslutninger med økonomiske konsekvenser Ændringer på grundlag af regnskab 2012 og 1. økonomioversigt Anlægsudgifter overført til drift i Øvrige ændringer 135 Økonomiaftale mellem KL og regeringen Lovændringer Serviceudgifter i budgetoplæg

18 18 Nedenstående tabel viser udviklingen i serviceudgifterne i Odder Kommune i perioden opdelt på 15 serviceområder. Serviceområder R2009 R2010 R2011 R2012 B2013 B kr. løbende priser Folkeskoler Ældreområdet Byråd og administration Sundhed Børnepasning Voksne handicappede Børne- og Familiecenter Veje og Grønne områder Fritid, bibliotek og Kultur Kollektiv trafik og havne Udlejning og bygningsvedligeholdelse Redningsberedskab Erhversvfremme og turisme Arbejdsmarked Miljø I alt R = regnskab, B = budget Bevillingsoversigt for serviceudgifterne i 2014 Serviceudgifterne udgør 920,5 mio. kr. i Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene, dog kan udvalgene ikke anvende demografimidler til andre formål uden Byrådets godkendelse. Bevillingsoversigt for serviceudgifter i 2014 i kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt I serviceudgiftsbudgetoplægget for Økonomiudvalget er afsat følgende centrale puljer: Centrale puljer i budget 2014 kroner Budgetforbedringspulje Udviklingspulje Markedsføringspulje Landdistrikspulje

19 19 Ud over de centrale puljer betyder økonomiaftalen mellem KL og regeringen at der afsættes: Yderligere kr. på Social- og Sundhedsudvalgets sundhedsbudget til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser kr. på Miljø- og Teknikudvalgets budget til prioritering indenfor drift af Tunøfærgen mm. Beløbet er afsat i forbindelse med et øget tilskud til kommuner med mindre øer samt ændringer af fordelingen af tilskudsmidlerne fra staten kr. på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets budget til medfinansiering af folkeskolereformen. Beløbet er Odder Kommunes andel af den aftalte bloktilskudsforhøjelse som indgår i aftalen om finansiering af folkeskolereformen.

20 20 Nedenstående tabel viser hvorledes serviceudgiftsbudgettet for 2014 er fastlagt i basisbudgetoplægget. Bemærkninger til de enkelte budgetændringer, punkterne 1 41 er beskrevet på de efterfølgende sider Serviceudgiftsbudget i 2014 (basisbudget) Serviceudgiftsbudget for Reduktion af lønfremskrivning i 2013 på grundlag af KTO-forlig gældende fra Pris- og lønstigninger fra 2013 til 2014 (1,4 pct.) Budget 2013 i 2014 PL-niveau Demografisk udvikling fra 2013 til 2014: Folkeskolen 567 Børnepasning 0-5 årige Skolefritidsordninger -390 Børnetandplejen -166 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme 501 Ældreområdet (budgetaftalen 2013 betyder, at reguleringen udgør 70 % af variable udgifter) Spareplan : 2 Besparelse i 2011 tilbageføres delvist til Vej og Park fra Budgetforlig Kommunal medfinansiering af frivillighedscenter udgår fra Aktiv hverdag, implementering af hverdagsrehabilitering på ældreområdet Budgetforlig Vedligeholdelse/drift af Polititorvet efter omlægning Kontakt og fællesskab for ensomme ældre borgere. Budgetbeløb eetårig En skole i balance ( kr. i 2013). Helårsvirkning kr. fra Klimastrategi (budgettet nedsættes fra til kr.) Etableringstilskud til Karateklub, engangstilskud i Tilskudsramme til udviklingsplan for Spektrum nedsat til kr. i Forhøjes igen til kr. fra kr. 11 Klubben for de årige på Egholmgård, ingen opnormering i God adgang, mærkeordningen for tilgængelighed kr.i 2013 herefter kr Ændringer som følge af politiske beslutninger i øvrigt 13 Reduktion af direktion fra 4 til 3 direktører. Besparelse fra Madservice i Odder Komune, Byrådet den , besparelse efter udbud Solcelleanlæg Hundslund skole, 75 % af energibesparelse Solcelleanlæg Hundslund skole, energibesparelse tilfalder rammebesparelsespulje Nyorganisering af bo- og mentorstøtteordning, budget overført til indkomstoverførsler Europædisk Kulturhovedstad 2017, bidrag hertil. Byrådet den Kollektiv trafik, rejsekort. Byrådet den Øvrige ændringer: 20 Bygningsvedligeholdelse og offentlige arealer (budgettilretning for til- og afgange) Valg til EU i afsat i budget kr. udgift kr Besparelser i f.m. energimærke Besparelser i f.m. energimærke tilfalder rammebesparelsespulje Ikke anvendte midler fra LC-puljen Visitationens huslejeudgift mm i VitaPark Odder Vitapark, nettotilskud i 2014 reduceres fra kr. til kr Afledte driftsudgifter af IT-plan og Den nationale digitaliseringsplan Servicearealtilskud for Åhusene og Stenslund nedsættes fra til kr Tjenestemandspensioner og indbetaling til tjenestemandspension Udarbejdelse af lovpligtige planer mm Ændringer på grundlag af regnskab 2012 og 1. budgetopfølgning Ældreboliger, tilretning af budget for huslejer Tunøfærgen og Tunø teltplads, nedgang i indtægter Reserve til SFO-pædagog på Skovbakkeskolen udgår af budget Stigende udgifter til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (betaling til Regionen) Salg af plejehjemspladser Pasning af døende i eget hjem Anlægsudgifter overført til drift i 2013 Rydning og rensning af badestrande. Budget på kr. alene afsat i Etablering af stier mm kr. i 2013 og kr. i Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan kr. i 2013 og kr. i Renovering af veje/slidlag 1,5 mio. kr. i ,5 mio. kr. fra Etablering af naturpleje i Odder Vest herunder etablering af hegn kr. kun i Ændringer på grundlag af aftale mellem KL og Regeringen mm. 38 Ændring af tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) fratrukket fald i indtægter (32) Kommunale sundhedsfremmende tiltag andel af 200 mio. kr Folkeskolereformen, andel af bloktilskudsforhøjelse på 204 mio. kr I alt før lovændringer Lovændringer Serviceudgifter i 2014 inkl. lovændringer (basisbudget)

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere