Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2014 2017"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning Driftsoverskud i Totalbudget Totalbudget Hovedoversigt Skolereform ikke en del af driftsbudgetoplægget... 7 Forudsætningerne for budgetlægning Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme i Hovedoversigt (specifikation) Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Lånepuljer, særtilskudspulje og skattepuljer i budget Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for servicebudgetoplæg Serviceudgifterne Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Centrale puljer Fra serviceudgiftsbudget 2013 til budgetoplæg Demografisk udgiftspres Øvrige udgiftsændringer fra 2013 til Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Tilskud og udligning Bloktilskud efter indbyggertal Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskud til ældreområdet Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Grundskyld Selskabsskat VitaPark Odder, driftsbudget for Lov- og cirkulæreprogram... 48

3 3 INDLEDNING. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2014 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2013 og øvrige beslutninger der har økonomiske konsekvenser for budget Driftsoverskud i 2014 på 39,7 mio. kr. Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2014 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for, hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, nye anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. I budgetoplæg 2014 udgør driftsoverskuddet 39,7 mio. kr. Driftsoverskud i 2014 mio. kr. Skatter -967,0 Udligning og generelle tilskud -272,8 Serviceudgifter 920,5 Indkomstoverførsler 227,5 Forsikrede ledige 46,5 Renter 5,6 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -39,7 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen.

4 4 Odder Kommunes driftsoverskud har siden vedtagelsen af spareplan haft en passende størrelse og et stabilt niveau. Ud over budgetoverholdelse, afhænger et passende og stabilt driftsoverskud i høj grad af et stabilt finansieringsgrundlag, et grundlag der i væsentlig grad omfatter skatter og statslige bloktilskud. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at det statslige bloktilskud reduceres med 5 mia. kr. fra Odder Kommunes andel heraf udgør 17 mio. kr. (bloktilskudsreduktionen er yderligere omtalt på side 5). Gennemføres bloktilskudsreduktionen, vil der ved budgetlægningen for 2015, være behov for at gennemføre tiltag, der kan bringe driftsoverskuddet tilbage på 2014-niveau. Det er således nødvendigt at inddrage forventningerne om et reduceret finansieringsgrundlag fra 2015, i budgetlægningen for Totalbudgettet for Driftsoverskuddet i 2014 på 39,7 mio. kr. og den forventede låneoptagelse på 8,0 mio. kr. udgør tilsammen 47,7 mio. kr., heraf anvendes 11,5 mio. kr. til afdrag på lån og finansforskydninger. De resterende 36,2 mio. kr. anvendes i budgetoplægget til anlægsinvesteringer. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af opgradering af Grobshulevej og ny- og ombygning af Skovbakkeskolen godkendt, at den på driftsbudgettet afsatte budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr., anvendes til medfinansiering af disse anlægsudgifter. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., vil fortsat indgå i driftsbudgettet, men kan i perioden ikke anvendes til uforudsete udgifter eller styrkelse af kassebeholdningen. Anlægsrammen udgør herefter 51,4 mio. kr. (36,2 mio. kr. + 15,2 mio. kr.). For 2014 har Byrådet vedtaget/aftalt konkrete anlægsprojekter for 44,7 mio. kr., der er således yderligere 6,7 mio. kr. til rådighed for øvrige anlægsprojekter i Totalbudget 2014 mio. kr. Skatter og generelle tilskud ,8 Driftsudgifter 1.194,5 Renter 5,6 Driftsoverskud før anlæg, lån og finansforskydninger -39,7 Afdrag på lån og finansforskydninger 11,5 Låneoptagelse -8,0 Resultat før anlæg (overskud) -36,2 Anlægsramme 51,4 Budgetresultat (underskud/kasseforbrug) -15,2 Forbrug af budgetforbedringspuljen 15,2 Resultat efter forbrug af budgetforbedringspuljen 0,0 Den endelige anlægsramme i 2014 er dog afhængig af, hvor meget Odder Kommune kan opnå i låneoptagelse fra de statslige lånerammer. De endelige lånemuligheder forventes afklaret i slutningen af august måned 2013.

5 5 Totalbudgettet for Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014 indeholder et ekstraordinært finansieringstilskud til samtlige kommuner på 3 mia. kr., som det var tilfældet i 2013, samt et ekstraordinært bloktilskud på 2 mia. kr. til et løft af anlægsniveauet i Det ekstraordinære bloktilskud til løft af anlægsniveauet i 2014 er finansieret ved en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet ved nedsættelse af serviceudgifterne for samtlige kommuner med 2 mia. kr. Aftalen mellem KL og regeringen er indtil videre, at overfinansieringstilskuddet på 3 mia. kr. og det ekstraordinære anlægsløft på 2 mia. kr. bortfalder fra For Odder Kommune betyder det et indtægtstab på ca. 17 mio. kr. fra Indtægtstabet kan aflæses i nedenstående tabel ved et betydeligt fald i driftsoverskuddet fra 39,7 mio. kr. i 2014 til 22,1 mio. kr. i Virkningen af KL og regeringens forudsætninger om størrelsen af bloktilskuddet i perioden betyder, at de planlagte anlægsinvesteringer ikke kan finansieres af anlægsrammen og budgetforbedringspuljen, hvilket kan aflæses i nedenstående tabel som kasseforbrug på henholdsvis 2,5 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 11,9 mio. kr. i 2015, 2016 og Totalbudget i mio. kr Driftsoverskud -39,7-22,1-25,9-22,8 Lån og finansforskydninger 3,5 3,7 4,5 4,7 Resultat før anlæg (- = overskud) -36,2-18,4-21,4-18,1 Vedtagne/aftalte anlægsinvesteringer 44,7 36,1 39,5 45,2 Ramme til øvrige anlægsinvesteringer 6,7 0,0 0,0 0,0 Budgetresultat 15,2 17,7 17,9 27,1 Forbrug af budgetforbedringspuljen -15,2-15,2-15,2-15,2 Resultat (underskud/kasseforbrug) 0,0 2,5 2,7 11,9 De vedtagne/aftalte anlægsarbejder for perioden fremgår af nedenstående tabel. De vedtagne/aftalte anlægsarbejder omfatter: mio. kr. Ombygning af Skovbakkeskolen 14,1 13,5 22,8 39,9 Kunstgræsbane, tilskud 2,0 PCB sanering Parkvejens skole 3,4 Grobshulevej 15,0 15,0 9,0 Vejkryds Nørregade 1,5 Funktionsudbud veje i oplandet 2,9 3,0 3,1 3,2 Baneoverskæring Rude Havvej 1,2 Energihandleplan 2,0 2,0 2,0 2,0 Klimastrategi for kommunale bygninger 2,5 2,5 2,5 PCB undersøgelser 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 44,7 36,1 39,5 45,2

6 6 Hovedoversigten. Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2012, det vedtagne budget for 2013, budgetforslag 2014 og budgetoverslagsårene Driftsresultatet før anlæg udgør 39,7 mio. kr. i 2014 og gennemsnitlig 23,6 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Faldet i driftsresultatet fra 2014 til på 17,6 mio. kr. skyldes som tidligere nævnt, at det statslige bloktilskud forventes nedsat med 5 mia. kr. fra 2015, hvoraf Odder Kommunes andel udgør 17 mio. kr. HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget 2013 Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -878,3-944,2-967,0-1005, , ,7 Generelle tilskud m.v. -317,1-275,7-272,8-240,1-234,4-225,6 Serviceudgifter 858,4 913,0 920,5 922,6 923,4 928,1 Indkomstoverførsler 256,5 268,7 274,0 276,2 279,6 281,8 Renter 5,8 7,5 5,7 4,8 5,1 5,4 PL-regulering 19,9 41,5 65,2 DRIFTSRESULTAT (overskud) -74,7-30,7-39,7-22,1-25,9-22,8 Lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 14,4 15,9 15,6 16,3 17,0 17,6 Låneoptagelse -12,0-14,9-8,0-8,0-8,0-8,0 Finansforskydninger -8,5-9,5-4,2-4,6-4,6-4,9 I alt -6,1-8,5 3,4 3,6 4,4 4,7 RESULTAT FØR ANLÆG -80,8-39,2-36,2-18,4-21,6-18,1 Anlægsudgifter: Anlægsudgifter, skattefinansieret 32,3 33,5 51,4 36,1 39,5 45,2 Byggemodning 7,2 12,6 11,4 11,5 10,0 10,0 Anlægsindtægter -6,4-16,1-11,4-11,5-10,0-10,0 I alt 33,2 30,0 51,4 36,1 39,5 45,2 RESULTAT (- = overskud) -47,6-9,2 15,2 17,7 17,9 27,1 Forbrug af budgetforbedringspuljen til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -47,6-9,2 0,0 2,5 2,7 11,9 Kassebeholdning Kassebeholdning ,9 60,3 55,3 47,8 40,1 Forventet regnskabsresultat i h.t halvårsregnskab -0,6 Forbrug af uforbrugte anlægsmidler -5,0-5,0-5,0-5,0 Budgetresultat (positivt beløb = overskud) -15,2-17,7-17,9-27,1 Budgetforbedringspulje 15,2 15,2 15,2 15,2 Kassebeholdning ,9 60,3 55,3 47,8 40,1 23,2

7 7 Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede budgetresultat (styrkelse af likvide aktiver eller forbrug af likvide aktiver). R = regnskab, FR = forventet regnskab, B = budget Skolereformen ikke en del af budgetoplægget. Budgetoplægget indeholder ikke de økonomiske konsekvenser af skolereformen, men indgår i hæftet forslag til ny drift. Når de økonomiske konsekvenser af skolereformen ikke er indarbejdet i budgetoplægget, men fremsendes som forslag til ny drift skyldes det, at der i aftalen mellem KL og Regeringen er forudsat, at reformen kan finansieres indenfor de nuværende ressourcer, tillagt et statslig bloktilskud til Odder Kommune på kr. i 2014 og kr. fra Endvidere tildeles kommuner et statstilskud i perioden Dette tilskud fordeles efter kriterier, som fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeren, og udmeldes i august måned Regeringen og KL er enige om, at de nuværende lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger mv. vil kunne varetage de ekstra timer og den nye tid til understøttende undervisning. Der skabes således plads til de nye timer ved ændret anvendelse af lærernes arbejdstid, frigjorte ressourcer fra SFO, afbureaukratisering og bloktilskud fra staten. Forslaget til ny drift indeholder en merudgift som følge af folkeskolereformen på kr. i 2014 (5 måneder) stigende til kr. fra Der vil blive fremlagt forslag til opnåelse af udgiftsneutralitet som forudsat af KL og regeringen.

8 8 Budgetoplægget for (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Besparelser vedtaget af Byrådet den 10. maj 2010 med efterfølgende tilretninger. Fra 2014 tilbageføres Vej og Park kr. Herefter er spareplan indregnet med fuld virkning. Demografiske nettoudgiftspres på 3,4 mio. kr. Beregnet på grundlag af de retningslinjer som er fastlagt i Odder Kommunes budgetvejledning (tidsplan- og procedure). Øvrige udgiftsændringer fra budget 2013 til 2014 på kr. som følge af budgetaftaler i Odder Kommune for 2012 og 2013, regnskabsresultatet for 2012 samt øvrige budgettilretninger (specifikation heraf på de efterfølgende sider). Pris- og lønstigningen fra 2013 til 2014 udgør sammenvejet 1,4 %. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet. Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2014, ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. (specifikation heraf på de efterfølgende sider). Tilskuddet til kommuner med mindre øer er omlagt og forøget med 15 mio. kr. Odder Kommunes andel af omlægningen og tilskudsforhøjelsen udgør kr. I budgetoplæg 2014 er dette tilskud fordelt med kr. til dækning af faldende indtægter på Tunøfærgen, og kr. afsat på Miljø- og Teknikudvalgets budget til senere prioritering. Der er i henhold til aftalen mellem KL og regeringen afsat yderligere kr. til sundhed til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, og kr. til medfinansiering af skolereformen. Beløbene er Odder Kommunes andel af bloktilskudsforhøjelsen på disse 2 områder. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2012, den vedtagne beskæftigelsesindsats samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2014 udgør 11,4 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 11,4 mio. kr.

9 9 I henhold til aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014, er rammen for serviceudgifterne nedsat med 2 mia. kr. på landsplan. Nedsættelsen sker ved en reduktion af bloktilskuddet. Nedsættelsen af serviceudgiftsrammen begrundes med, at kommunernes regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 5,3 mia. kr., og nedsættelsen i øvrigt indgår i regeringens Vækstplan DK. Odder Kommunes andel af servicerammenedsættelsen, og dermed nedsættelse af bloktilskuddet, udgør 6,2 mio. kr. Budgetoplægget for serviceudgifterne udviser en beskeden realvækst på 0,6 mio. kr., svarende til 0,07 pct. Aftalen mellem KL og regeringen om at nedsætte rammen for serviceudgifter med 2 mia. kr. betyder, på trods af den beskedne realvækst, at Odder Kommune overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme med 6,0 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel. Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme for 2013 Sanktions- Budgetoplæg Forskel Mio. kr. ramme 2014 Serviceudgifter i budget 2013 i 2014 pl-niveau 920,3 920,3 Lovændringer -2,4-2,4 Udgiftsstigninger aftalt mellem KL og regeringen 2,0 2,0 Øvrige udgiftsændringer fra 2013 til ,6 I alt realvækst på 0,07 pct. 919,9 920,5 +0,6 Udgifter der ikke indgår i sanktionsrammen: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse mm -67,8-69,2-1,4 Ældreboliger - nettoindtægt 3,4 4,0 +0,6 Statsrefusion særlig dyre enkeltsager 1,7 1,7 I alt 857,2 857,0-0,2 Andel af nedsættelse af servicerammen med 2 mia. kr. -6,2 +6,2 Sanktionsbelagt ramme/sanktionsbelagt budgetoplæg 851,0 857,0 +6,0 Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for Odder Kommune på 851,0 mio. kr., er kun vejledende, idet Odder Kommunes bidrag til overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen i høj grad er afhængig af de øvrige 97 kommunes budgetlægning. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist passende budgetadfærd. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne på 230,5 mia. kr. Overholdes rammen ikke, vil staten foretage en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne, svarende til overskridelsen.

10 10 Totalbudget i kr A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 125 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Spareplan Budgetaftale 2012 og Beslutninger efter budgetvedtagelsen Aftale mellem KL og regeringen Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Anlægsudgifter overført til drift i Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler Forsikrede ledige Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene B i alt driftsudgifter DRIFTSRESULTAT C Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Låneoptagelse, dispensationer fra ØIM Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse "indefrosne" ejendomsskatter C Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger i alt D Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug RESULTAT FØR ANLÆGSUDGIFTER E Anlægsudgifter Anlægsarbejder vedtaget/aftalt i henhold til notat af Anlægsramme til øvrige investeringer E Anlægsudgifter F Jordforsyning Byggemodning Salg af grunde F Jordforsyning RESULTAT, kasseforbrug før brug af budgetforbedringspuljen Forbrug af budgetforbedringspuljen RESULTAT I ALT (kasseforbrug)

11 11 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN. KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 med tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen i hovedtræk: Servicerammen for samtlige kommuner udgør 230,5 mio. kr. i 2014 og fremkommer således: Budget 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau 232,1 mia. kr. Reduktion jf. Vækstplan DK -2,0 mia. kr. Folkeskolereformen 0,2 mia. kr. Udfasning af 60 årsreglen for lærere 0,1 mia. kr. Styrkelse af sundhedsfremmende indsats 0,3 mia. kr. Effektiv befordring -0,1 mia. kr. Lovændringer tidligere år -0,1 mia. kr. I alt 230,5 mia. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, driftsindtægter fra ældreboliger og statsrefusion på særlig dyre enkeltsager indgår ikke i serviceudgiftsrammen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgiftsrammen på 230,5 mio. kr. overholdes. Der er afsat 300 mio. kr. til et løft af den nære sundhed, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er dog en forudsætning, at kommunerne selv finansierer 100 mio.kr. ved øget effektivisering på befordringsområdet. Odder Kommunes andel af nettobloktilskudsforhøjelsen udgør kr. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2014 på 18,1 mia. kr. I forhold til 2013 er anlægsloftet forhøjet med 2 mia. kr., hvilket indtil videre kun er gældende i Der er ikke aftalt et flerårs-perspektiv. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger. I modsætning til 2013 er der ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 18,1 mia. kr., men det forudsættes at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Fra 2014 er kvalitetsfondstilskuddet på 2 mia. kr. (7,6 mio. kr. til Odder Kommune) en del af det ordinære bloktilskud. Medfinansieringskravet og deponeringsreglerne ophører derfor fra 2014, dog forudsættes der anvendt i alt 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet på landsplan. Der afsættes en skattepulje på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser, og 250 mio. kr. til skattenedsættelser.

12 12 Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Der skabes plads til de nye timer ved ændret anvendelse af lærernes arbejdstid, frigjorte ressourcer fra SFO og afbureaukratisering. Der ydes et statsligt bloktilskud på 204 mio. kr. i 2014, stigende til 407 mio. kr. fra 2015 ( kr./ kr. til Odder Kommune). Med dette som udgangspunkt er reformen udgiftsneutral for kommunerne under ét. Der afsættes et bloktilskud på 300 mio. kr. i 2014 og 2017 og 600 mio. kr. i 2015 og 2016 til kommuner med særlige økonomiske udfordringer som følge af folkeskolereformen. Tilskuddet udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i august Der afsættes 700 mio. kr. på landsplan til kompetenceudvikling i perioden Tilskuddet fordeles efter elevtal. KL og regeringen er enige om: - at drøfte afregningsmodellen for friplejeboliger. - Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer i dagtilbud og følge op på anvendelsen af de 500 mio. kr. (1,8 mio. kr. til Odder Kommune) som blev givet til kommunerne i Forbedre kommunernes styringsmuligheder ved BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). - Regelforenkling indenfor Jobcenterområdet. - Et eftersyn af de tidligere aftalte principper for kommunal-statslig samarbejde. - At fastholde fokus på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. - Der etableres et fælles færgesekretariat. Udgifterne hertil forventes at blive 2 mio. kr. som betales at kommuner med færgesejlads. I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 1½ mia. kr. fra til De frigjorte ressourcer kan anvendes til bedre borgernær service i kommunerne. Aftalen betyder, at regeringen og kommunerne hver gennemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i Regeringen har for 2013 og 2014 i alt fremlagt initiativer for 770 mio. kr. og har dermed opfyldt sin forpligtigelse i moderniseringsaftalen. Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digital kommunikation i Den 3. bølge af digitale selvbetjeningsløsninger vil frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94 mio. kr. i 2016.

13 13 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse, idet Odder Kommunes likviditet er noget under landsgennemsnittet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje til kvalitetsfondsområdet. Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet. Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der er til budgetlægningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på kvalitetsfondsområdet på tilsammen 25,5 mio. kr. På baggrund heraf ansøger Odder Kommune om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ansøgt om låneoptagelse på 4,5 mio.kr. til etablering af Tandplejen i VitaPark Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Ordinær lånepulje. Der afsættes en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Der er ansøgt om låneoptagelse til vedtagne/aftalte anlægsprojekter udenfor kvalitetsfondsområdet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet i svar i slutningen af august Lånepulje på 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Odder Kommune har ikke søgt låneoptagelse fra denne pulje. Lånepulje på 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Odder Kommune har ikke søgt låneoptagelse fra denne pulje. Særtilskudspulje. I 2014 er særtilskudspuljen på 400 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 250 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 4. september Skattepulje II. For 2014 etableres en tilskudsordning til de kommuner, der har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Ansøgningsfrist 4. september Når der er svar på låneansøgningerne og tilskudsansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang/tilskud.

14 14 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2012 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2012 på 60,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2012 på 77,0 mio. kr. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 46 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2014 anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 76, kr skønnet 74, kr skønnet 70, kr skønnet 66, kr skønnet 58, kr. Der er i skønnet for 2013 indregnet: Det forventede regnskabsresultat som det er beskrevet i halvårsregnskabet. Heraf fremgår, at der forventes et minimalt kasseforbrug på 0,6 mio. kr. Der er i skønnet for 2014 indregnet: Nedbringelse af uforbrugte anlægsmidler med 5 mio. kr. Anvendelse af budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2012 til 2013 overført 16,5 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 28,3 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. I 2012 var den gennemsnitlige kassebeholdning på kr. pr. indbygger, til sammenligning var den landgennemsnitlige kassebeholdning på kr.

15 15 Nedenstående graf viser udviklingen i kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen (pr ) og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen er beregnet på grundlag af det fremlagte budgetoplæg for R = regnskab, FR = forventet regnskab og B = budget Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden januar 2010 juni 2013.

16 Nedenstående graf viser den gennemsnitlige kassebeholdning i samtlige kommuner for perioden (1. kvartal 2013). 16

17 17 SERVICEUDGIFTERNE I 2014 Økonomiudvalget fastsatte den 6. maj 2013 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Rammen for serviceudgifterne i 2014 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: 1. Fremskrivning af budget 2013 til 2014 pris- og lønniveau (PL-niveau). Prisstigningen udgør 1,7 % og lønstigningen 1,2 %. På baggrund af KTO-forliget for overenskomstperioden , er lønstigningen i 2013 nedjusteret med 0,9 %. Denne nedjustering indregnes i budget 2014 ved en reduktion af lønstigningen i 2014 fra 1,2 % til 0,3 %. 2. Demografisk udgiftspres. 3. Konsekvenser af budgetaftalen for 2012 og 2013, samt virkningen af spareplan Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2013, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer. 6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af ny- og ombygning af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. 8. Økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen indgår ikke i basisbudgettet, der er dog medtaget kr., som er Odder Kommunes andel af den aftalte bloktilskudsforhøjelse på 204 mio. kr. til folkeskoleområdet i De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen indgår i hæftet forslag til ny drift. På baggrund af punkterne 1-8 udgør basisbudgettet for serviceudgifterne 920,5 mio. kr. i Serviceudgiftsbudget i kr. Budget 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Spareplan , tilbageførsel til Vej og Park 521 Budgetaftale Budgetaftale Byrådsbeslutninger med økonomiske konsekvenser Ændringer på grundlag af regnskab 2012 og 1. økonomioversigt Anlægsudgifter overført til drift i Øvrige ændringer 135 Økonomiaftale mellem KL og regeringen Lovændringer Serviceudgifter i budgetoplæg

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere