Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1"

Transkript

1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen er identisk med 1 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De efterfølgende bemærkninger er uddybet med den administrative praksis herunder domspraksis, der har fundet sted siden 1. januar Til nr. 1 Der foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl i Grønland. Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt lægges der vægt på, om den pågældende ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted i Grønland. Som udgangspunkt vil rådighed over en helårsbolig være en nødvendighed og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. De konkrete omstændigheder kan dog specielt i en fraflytningssituation være af en sådan art, at afgørelse af, om der foreligger bopæl, må foretages efter en samlet bedømmelse. Det er de faktiske boligforhold, der er afgørende, mens mere formelle kriterier, for eksempel til- og framelding til folkeregistret ikke spiller nogen selvstændig rolle. Har en person bolig såvel her i Grønland som udenfor Grønland, må det afgøres hvilken af disse boliger, der betragtes som det egentlige hjemsted. Følgende elementer vil især indgå i vurderingen: - Hvor arbejder personen. - Hvor opholder familien sig, hvis personen har en sådan. - Hvor har personen truffet de mest omfattende foranstaltninger til sit underhold. - Hvor opholder personen sig længst eller hyppigst. Det her anførte svarer i vidt omfang til bestemmelserne i de af Grønland indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster vedrørende skattemæssigt hjemsted samt til artikel 4 i OECD s Modelkonvention. Til nr. 2 Der foreligger fuld skattepligt for personer, der uden at have bopæl i Grønland, opholder sig dér i mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold uden for Grønland på grund af ferie eller lignende. 1

2 Ved udmålingen af opholdsperioden regnes i måneder, og såvel til- som fraflytningsdagen medregnes. Herefter er det faktiske antal dage i en måned uden betydning. Et ophold med ankomst den 5. januar og udrejse den 4. juli samme år anses for et ophold på 6 måneder. Det må i det enkelte tilfælde afgøres konkret, om der både med hensyn til varigheden og arten af opholdet reelt er tale om kortvarige ophold uden for Grønland på grund af ferie eller lignende. For ferie skal det normalt gælde, at den skal være aftalt som led i arbejdsforholdet, eller at ferien skal stå i rimeligt forhold til den forudgående arbejdsperiode og arbejdets omfang i denne periode. Opsparede feriedage eller afspadsering kan derfor anses for ferie i denne sammenhæng. Omfattet af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende er normalt endvidere kortvarige kursusophold, barselsorlov, hospitalsophold og lignende. Omvendt vil en arbejdsperiode uden for Grønland eller en periode, hvor der modtages arbejdsløshedsdagpenge uden for Grønland, medføre, at opholdet i Grønland er afbrudt. Ferie afholdt uden for Grønland som afslutning på et ophold i Grønland kan ikke medregnes til opholdsperioden i Grønland. Til nr. 3 Fælles for de i 1, stk. 1, nr omhandlede selskaber og foreninger m.v. er, at de skal være hjemmehørende her i landet. Aktie- og anpartsselskaber er hjemmehørende i Grønland, når de i forbindelse med registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen angiver deres hjemsted som værende i Grønland. For ikke registrerede sammenslutninger med videre gælder, at de anses som hjemmehørende i Grønland, hvis ledelsens sæde er her i landet. Afgørelsen af om ledelsens sæde er her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i sammenslutningen. Ved denne vurdering lægges der først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af sammenslutningen. Til nr. 4 1, stk. 1, nr. 4 omfatter selskaber, som uden at kunne indregistreres som aktie- eller anpartsselskaber har det til fælles med aktie- eller anpartsselskaber, at ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og at overskuddet, herunder et eventuelt likvidationsprovenu, fordeles i forhold til deltagernes indskudte kapital. 2

3 Det sidstnævnte vilkår afskærer disse selskaber fra at regnes for kooperative foreninger som nævnt i 1, stk. 1 nr. 6 og 7, uanset at disse ofte fører betegnelsen a.m.b.a. Ligeledes vil dette vilkår normalt bevirke, at disse selskaber ikke kan regnes for foreninger, jf. 1, stk. 1, nr. 13, da foreninger i reglen ikke har indskudskapital af betydning og heller ikke regler om overskudsfordeling. Under bestemmelsen hører eksempelvis selskaber uden indskudskapital, men med garantikapital, selskaber med vekslende kapital samt selskaber med vedtægtsmæssig begrænsning af udbytte og likvidationsprovenu. Om der foreligger et selskab, som er omfattet af 1, stk. 1, nr. 4, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men herudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at et enkelt af disse ikke kan være ubetinget afgørende. Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af 1, stk. 1, nr. 4: - Det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse - Selvstændige vedtægter - Særskilt regnskab - Særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen - Mulighed for udvidelse af medlemskredsen - Bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning - Indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om en vekslende indskudskapital). Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af 1, stk. 1, nr. 4: - Fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen - En eller flere hæfter personligt - Overskuddet anvendes til almennyttige eller almengørende formål. Til nr. 5 Bestemmelsen fastsætter skattepligten for sparekasser, som er selvejende institutioner. Til nr. 6 Bestemmelsen fastsætter skattepligten for brugsforeninger. Nedennævnte betingelser skal være opfyldt for, at foreningen kan beskattes efter 1, stk. 1, nr. 6. 3

4 - Foreningen må ikke være omfattet af 1, stk. 1, nr Foreningens formål skal være at fremme medlemmernes interesser. - Bortset fra normal forrentning af den indbetalte medlemskapital skal foreningen foretage udlodninger på grundlag af omsætningen med medlemmerne. Til nr. 7 Andre kooperative virksomheder er skattepligtige efter 1, stk. 1, nr. 7. Betegnelsen kooperativ virksomhed er i skattemæssig sammenhæng ensbetydende med en forening. Afgrænsningen af disse selvstændige skattesubjekter overfor sammenslutninger uden selvstændig skattepligt som for eksempel interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier med videre, hvor skattepligten i stedet påhviler hver enkelt deltager, kan være vanskelig at foretage, da interessentskabet kan fremtræde med en organisation, der på et eller flere punkter ligner foreningens organisation. Til nr. 8 Bestemmelsen medfører, at gensidige forsikringsforeninger, som også overtager forsikringer uden forpligtelse til at deltage i det gensidige ansvar er, fuldt skattepligtige. Gensidige forsikringsforeninger, der ikke overtager forsikringer uden forpligtelse til at deltage i den gensidige ansvar anses for at være andre foreninger, jf. 1, stk. 1, nr. 14. Til nr. 9 Bestemmelsen indebærer, at pensionskasser anses som samme skattesubjekt, uanet om de organiserer sig i selskabsform, i en fond eller i en forening. For så vidt følger det allerede af 1, stk. 1, nr. 3, 13 og 14, at pensionskasser er skattepligtige, hvad enten de organiserer sig i selskabsform, i en fond eller i en forening. Da måden hvorpå man opgører den skattepligtige indkomst og skatteprocenten, er forskellig for de 3 skattesubjekter, bestemmes det, at pensionskasser skal være et selvstændigt skattesubjekt, uanset hvorledes de organiserer sig. Ved en pensionskasse forstås her enhver sammenslutning, der har til formål på grundlag af et løfte om pension, at sikre medlemmerne eller andre pension i forbindelse med ansættelse i offentlig eller privat virksomhed. Til nr. 10 Skattepligtig efter 1, stk. 1, nr. 10 er investeringsforeninger. Det er uden betydning for skattepligten, om foreningen har udstedt omsættelige beviser (certifikater) for medlemmernes indskud, eller foreningen alene er kontoførende. 4

5 Til nr. 11 Skattepligtig efter 1, stk. 1, nr. 11, er institutter, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer og som er godkendt hertil i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Bestemmelsen indebærer, at kreditforeninger, der måtte blive oprettet i Grønland, vil være skattepligtige på samme måde som selskaber. Til nr. 12 Skattepligtig efter 1, stk.1, nr. 12, er foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der driver hotel- eller restaurationsvirksomhed. Skattepligten omfatter alene indtægten ved hotel- eller restaurationsvirksomhed samt fortjeneste ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har, eller har haft, tilknytning til disse aktiviteter. I det omfang en forening med videre er skattepligtig af indtægter fra hotel- eller restaurationsvirksomhed, men samtidig driver andet erhverv, hvor den fortsat er skattefri i medfør af 3, stk. 2, hvilket eksempelvis vil være tilfældet med højskoler, skal foreningen med videre alene beskattes af indtægterne ved hotel- eller restaurationsvirksomhed, idet andre indtægter ikke omfattes af skattepligten. Renteindtægter af obligationer, pantebreve og lignende samt renter af bankindestående henregnes normalt ikke til indtægter fra hotel- eller restaurationsvirksomheden, medmindre disse har en direkte tilknytning til eller anvendes som driftskapital til hotel- eller restaurationsvirksomheden. Den samme afgrænsning skal foregå for så vidt andre indtægter og udgifter, herunder renteudgifter. Sådanne foreninger med videre kan vælge at fordele de samlede fradragsberettigede fællesudgifter, herunder ordinære afskrivninger efter forholdet mellem bruttoindtægter fra hotel- eller restaurationsvirksomhed og foreningens samlede bruttoindtægter. Til nr. 13 Bestemmelsen indebærer, at fonde, stiftelser legater og selvejende institutioner er skattepligtige af samtlige deres indtægter, uanset om de stammer fra erhvervsmæssigvirksomhed eller ej. Såfremt de vedtægtsmæssige formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, vil fonde m.v. kunne fritages helt eller delvist for beskatning i henhold til 3, stk. 2. Som betingelse for at godkende fonden med videre, som et selvstændigt skattesubjekt stilles følgende krav, som skal opfyldes i vedtægterne, fundatsen og lignende:: Det skal være udtrykkeligt fastsat, at formuen og dennes afkast ikke kan tilbageføres til stiftere, andre bidragsydere, disses ægtefæller eller samlevere samt de hos nævnte 5

6 hjemmeboende børn. Tilbageførsel anses at finde sted også ved låneoptagelse, herunder lån mod pant i fast ejendom. Hjemstedet skal anføres. Formålet skal angives udtrykkeligt og udtømmende. Der skal være en selvstændig bestyrelse, hvoraf mindst et medlem skal kunne anses som en i forhold til stifteren/bidragydere uvildig og uafhængig person. Der skal overfor bestyrelsen aflægges et revideret regnskab efter hvert regnskabsårs udløb. Til nr. 14 Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse, der omfatter sammenslutninger, der på den ene side er selvstændige skattesubjekter, men på den anden side ikke er omfattet af 1, stk. 1, nr. 12 og 13. Afgrænsningen af disse selvstændige skattesubjekter overfor sammenslutninger uden selvstændig skattepligt som for eksempel interessentskaber, kommanditselskaber, partsrederier med videre, hvor skattepligten påhviler hver enkelt deltager, må foretages på baggrund af en konkret vurdering, da interessentskabet kan fremtræde med en organisation, der på et eller flere punkter ligner foreningens organisation. Af væsentlig betydning for denne sondring er sammenslutningens vedtægter og hensigten med dens virksomhed under hensyn til dens selvstændighed i forhold til de enkelte deltagere. Herudover har i nugældende praksis nedennævnte forhold været af betydning for bedømmelsen. Det bemærkes, at ingen enkelt af disse kan være ubetinget afgørende. For interessentskab taler: - Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser. - Få deltagere. - Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid. - Der kræves enstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger. - Optagelse af ny deltager skal principielt betragtes som stiftelse af nyt interessentskab. - En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation). For selvstændig skattepligtig forening taler: - Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent). - Mange deltagere. - Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre. 6

7 - Sammenslutningen styres af foreningsorganer, det vil sige generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse. - Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemstilgangen helt fri. - En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af denne formue. - Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål. De omfattede foreninger med videre vil kun være skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, og vil kunne fritages helt eller delvist for beskatning, såfremt de vedtægtsmæssige formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, jf. 3, stk. 2. Foreninger med videre, som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige til at indsende selvangivelse. skatteforvaltningen har dog ret til at afkræve foreningen sådanne oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om foreningen fortsat er skattefri. Til stk. 2 Skattepligten for de i 1, stk. 1, nr. 14 nævnte foreninger med videre omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har, eller har haft, tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Foreninger med videre som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige til at indsende selvangivelse. Skatteforvaltningen har dog ret til at afkræve foreningen sådanne oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om foreningen er skattefri. Til 2 Bestemmelsen er identisk med 2 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 med senere ændringer, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De efterfølgende bemærkninger er uddybet med den administrative praksis herunder domspraksis, der har fundet sted siden 1. januar Såfremt betingelserne for fuld skattepligt efter 1 ikke er opfyldt, kan der blive tale om begrænset skattepligt efter 2, for de i 1, stk. 1, nr nævnte former for selskaber, fonde, foreninger med videre samt dødsboer behandlet uden for Grønland. Begrænsningen i skattepligten ligger i, at det kun er de i 2 opregnede indtægter, som inddrages under skattepligten, og som omvendt kan begrunde indrømmelse af fradrag. 7

8 Til stk. 1, nr. 1 Begrænset skattepligt påhviler ifølge 2, stk. 1, nr. 1 personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, lønindkomst, udført i Grønland eller ombord på grønlandske skibe eller luftfartøjer. Den begrænsede skattepligt for arbejdsindtægter er således ikke knyttet sammen med A-indkomstbegrebet i 74, stk. 1, men omfatter derimod erhvervelsen af enhver form for vederlag i tjenesteforhold. Det er således uden betydning for den begrænsede skattepligt, om arbejdsgiveren har hjemting i eller uden for Grønland. Hjemtinget har alene betydning for, hvorvidt arbejdsgiveren har pligt til at indeholde A-skat eller ej. Et skib/luftfartøj har hjemsted i Grønland, når det er registreret her. Selvom skibet/luftfartøjet er registreret med hjemsted uden for Grønland, anses skibet/luftfartøjet for at have hjemsted i Grønland, hvis det uden besætning ( bare-boat ) overtages til befragtning af eller sælges til en grønlandsk virksomhed. Det samme gælder, hvis et grønlandsk ejet skib/luftfartøj med grønlandsk besætning bliver registreret uden for Grønland, medmindre der er tale om, at skibet/luftfartøjet uden besætning er overtaget til befragtning af en udenlandsk virksomhed. På grund af de mange ganske kortvarige ophold, for eksempel tjenesterejser, i Grønland er der som betingelse for den begrænsede skattepligt indsat en tidsmæssig grænse på 60 dage, hvilket samtidig suppleres med en bestemmelse om, at den pågældende fortsat skal være ansat hos den sædvanlige arbejdsgiver. En person som eksempelvis under et ophold i Grønland af mindre end 60 dages varighed er beskæftiget hos en grønlandsk arbejdsgiver, vil således blive omfattet af den begrænsede skattepligt. Ved opgørelse af de 60 dages medregnes både ankomst- og afrejsedage. Der kan ikke dispenseres fra de 60 dage, uanset om overskridelse af de 60 dage sker på grund af sygdom, flyforsinkelse eller lignende. Til stk. 1 nr. 2 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt af vederlag for personligt arbejde, hvortil der først erhverves endelig ret efter skattepligtens ophør. Bestemmelsen vil typisk omfatte løn i opsigelsesperioden, engangsvederlag, tantieme, efterfølgende regulering af løn (overenskomst) med videre. Ved vederlag forstås de i 75 opregnede former. Endvidere omfattes vederlag for indgåelse af en konkurrenceklausul af bestemmelsen. Det er uden betydning for den begrænsede skattepligt, at de omhandlede vederlag har været omtvistet, således at berettigelsen eller størrelsen heraf efterfølgende er afgjort ved dom, rets- 8

9 forlig, voldgift eller lignende. Ved lignende forstås andre måder, som parterne måtte have aftalt at løse konflikten på. Det er ligeledes uden betydning, at vederlaget fremtræder i form af erstatning. Til stk. 1, nr. 3 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt af gage, løn eller lignende fra en grønlandsk arbejdsgiver, når tilflytningen kortvarig forsinkes på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller lignende. Ved kortvarig forsinkelse på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller lignende forstås, at den pågældende, snarest at efter årsagen til forsinkelsen er ophørt, skal tilflytte Grønland. Ved lignende forstås andre uforudsete forhold, der kan medføre en forsinkelse. Som grønlandsk arbejdsgiver betragtes her, alle arbejdsgivere, der er forpligtet til at indeholde grønlandsk A-skat efter skatteloven eller kildeskatteloven m.m. Til stk. 1, nr. 4 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt af gage, løn og lignende fra en offentlig grønlandsk arbejdsgiver, når tilflytningen forsinkes på grund af kortvarig kursusdeltagelse. Ved lignende forstås andre former for vederlag i ansættelsesforholdet. Omfattet af kortvarig kursus deltagelse vil eksempelvis være en nyuddannet skolelærer, der ansættes den 1. juli og deltager i et særligt lærerkursus i en del af juli måned i Danmark med efterfølgende udrejse til Grønland den 8. august. Den pågældende vil være begrænset skattepligtig af den løn, vedkommende har modtaget fra den offentlige grønlandske arbejdsgiver i hele perioden fra den 1. juli. Ved offentlig grønlandsk arbejdsgiver forstås, Grønlands Hjemmestyre, kommuner og kommunale fællesskaber, samt selskaber, der er helt eller delvis hjemmestyreejede. Til stk. 1, nr. 5 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt for studerende med mere uden for Grønland af den uddannelsesstøtte, løn eller lignede, som de modtager fra kilder her i landet. Ved lignende forstås andre former for vederlag i ansættelsesforholdet. Bestemmelsen vil kun have betydning for de studerende m.v., som ikke under studiet har opretholdt den fulde skattepligt til Grønland. Til stk. 1, nr. 6 9

10 Efter 2, stk. 1, nr. 6 er professionelle kunstnere, idrætsmænd og lignende begrænset skattepligtige af indkomster, som modtages ved udøvelse af deres profession i Grønland. Ved lignende forstås personer, der på tilsvarende vis deltager i enkelt arrangementer. Skattepligten påhviler indkomsten, uansat om denne udbetales til kunstneren, idrætsmanden med videre selv eller til andre, eksempelvis en juridisk person der er manager. Til stk. 1, nr. 7 Begrænset skattepligt efter 2, stk. 1, nr. 7 påhviler personer, der fungerer som bestyrelsesmedlemmer, er medlemmer af råd, nævn, udvalg, kommissioner og lignende, der er hjemmehørende i Grønland. Ved lignende præciseres det, at det ikke er afgørende, hvad forsamlingen kaldes. Til stk. 1, nr. 8 Begrænset skattepligt efter 2, stk. 1, nr. 8, er personer, der uden at være omfattet af 1, oppebærer indkomst, der efter 75, stk. 2, nr. 1, skal henregnes til A-indkomst. Bestemmelsen har især betydning for personer, der modtager bestyrelseshonorarer og pensioner med videre fra Grønland. De indkomster, der er gjort til A-indkomst, fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse om A- indkomst. Der stilles ikke krav om anden tilknytning til Grønland end den, der ligger i, at den skattepligtige indkomst hidrører fra Grønland. Til stk. 1, nr. 9 Den begrænsede skattepligt omfatter udbytter, der er omfattet af 14, stk. 1, nr. 3, og 86. Der er tale om et bredt udbyttebegreb, der omfatter samtlige økonomiske fordele, som tilgår aktionæren, anpartshaveren med videre alene i kraft af deres aktionærstatus med videre, bortset fra friaktier samt udlodning af likvidationsprovenu. Såkaldt maskeret udbytte og maskeret udlodning udløser derfor også begrænset skattepligt. Disse begreber omfatter udbytte, der af aktionæren med videre og selskabet gives en anden betegnelse i håbet om at opnå en økonomisk fordel. Den begrænsede skattepligt opfyldes gennem den i 86 omhandlede indeholdelse af udbytteskat. Udbytteskatten er en endelig skat, hvorfor underskud fra anden skattepligtig indkomsterhvervelse i Grønland ikke kan modregnes. Udbytteskatten indeholdes alene i deklareret udbytte. 10

11 Sædvanligvis kan det først ved den efterfølgende ligning konstateres, om der er opstået begrænset skattepligt som følge af maskeret udbytte eller maskeret udlodning. Der skal derfor ikke ske indeholdelse af udbytteskat. I stedet er der i princippet, gennemført en selvangivelsesordning. Der foretages ingen forskudsregistrering af maskeret udbytte eller maskeret udlodning. Opkrævningen og betalingen af skatten af maskeret udbytte eller maskeret udlodning følger reglerne af slutskat med videre. Der skal derfor ikke indeholdes udbytteskat ved maskeret udbytte eller udlodning. Beskatningen sker i disse tilfælde på grundlag af den indleverede selvangivelse. Beskatning af udbytter fra andelsbeviser og lignende værdipapirer sker ligeledes på grundlag af indleveret selvangivelse. Til stk. 1, nr. 10 Ved fastlæggelse af, hvornår der må antages at foreligge fast driftssted, lægges der også vægt på den præcisering af begrebet, der har fundet sted i tilknytning til de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler (DBO er), herunder OECD modelkonvention og kommentarerne hertil. Fast driftssted antages herefter altid at foreligge, når virksomheden drives gennem filial, kontor, fabrik, værksted eller grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet fast sted, hvor naturforekomster udvindes. Det centrale i begrebet fast driftssted er, om der foreligger et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves. DBO erne vil medføre, at Grønland først vil kunne gøre en beskatningsret gældende overfor en bygningsvirksomhed her i landet, når denne virksomhed har varet i en nærmere fastsat periode, som oftest mindst 6 måneder. Varetages virksomheden her i landet af en såkaldt kvalificeret agent, der fra det udenlandske selskab, han repræsenterer, har fuldmagt til at indgå handler med bindende virkning for virksomheden, foreligger der fast driftssted her i landet. Varetages virksomheden her i landet af en formidlingsagent, det vil side en agent, der skal have accept hos den i udlandet beliggende virksomhed på de ordre, han modtager, foreligger der ikke fast driftssted. Såfremt der via en filial med lager her i landet sker bindende salg til aftagere, såvel her i Grønland som i udlandet, omfatter den begrænsede skattepligt fortjenesten vedrørende både salget i Grønland og til udlandet. Tilstedeværelsen af en ren indkøbsfilial her i landet er ikke tilstrækkelig til, at der foreligger fast driftssted. 11

12 Et udenlandsk selskab er begrænset skattepligtigt, hvis det er berettiget til en andel af overskuddet af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, selv om denne ikke drives af selskabet. Bestemmelsen gælder eksempelvis de tilfælde, hvor et udenlandsk selskab som gengæld for ydede lån betinger sig en andel i overskuddet i den herværende virksomhed. Til stk. 1, nr. 11 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt for personer, som udøver virksomhed ved frit erhverv fra et fast sted i Grønland eller med henblik på udøvelse af sådan virksomhed opholder sig i Grønland i mindst 90 dage i sammenhæng, eller på anden måde er berettiget til andel i omsætning, overskud eller lignende af sådan virksomhed. Ved frit erhverv forstås læger, advokater, revisorer, konsulenter med videre. Personer inden for denne gruppe kan således udøve deres erhverv i Grønland under 90 dage uden at blive begrænset skattepligtige. Omfattet af bestemmelsen er endvidere interessenter bosiddende uden for Grønland, som modtager overskud fra et i Grønland hjemmehørende interessentskab. Til stk. 1, nr. 12 Personer og selskaber, der udøver virksomhed ved skibs- eller luftfart i det grønlandske territorium, eller ved regelmæssig trafik mellem en plads i det grønlandske territorium og en plads uden for, er begrænset skattepligtig af indtægten herfra. Det samme gælder, såfremt man deltager i en sådan virksomhed eller på anden måde er berettiget til andel i omsætning, overskud eller lignende af sådan virksomhed. Ved lignende forstås andre parameter, som danner grundlag for andelen. Til stk. 1, nr. 13 Der foreligger begrænset skattepligt af royalty betalt fra kilder i Grønland til modtageren i udlandet. Det er en betingelse for den begrænsede skattepligt, at royaltybetaleren har hjemting her i landet. Der foreligger dog også begrænset skattepligt, hvis udbetalingen foretages af en befuldmægtiget, der har hjemting i Grønland. Til stk. 1, nr. 14 Indtægter ved udleje eller bortforpagtning af virksomhed i Grønland er begrænset skattepligtig. Bestemmelsen medfører, at en ejer af en virksomhed, som er bosiddende uden for Grønland, er begrænset skattepligtig af lejeindtægten eller forpagtningsafgiften. 12

13 Til stk. 1, nr. 15 Personer, der uden at være omfattet af 1, ejer fast ejendom i Grønland, eller nyder indtægter af samme, er begrænset skattepligtige efter 2, stk. 1, nr. 15. Det er således ikke kun indtægt af fast ejendom, som begrunder begrænset skattepligt, men også besiddelse af fast ejendom. Også bortforpagteren af en ejendom i Grønland er begrænset skattepligtig efter denne bestemmelse. Til stk. 1, nr. 16 En person, som oppebærer indtægt som lodtager i et i Grønland behandlet dødsbo, er begrænset skattepligtig af disse indtægter. Baggrunden for bestemmelsen er, at der ikke i Grønland sker beskatning af dødsboer, men derimod af lodtagerne. Indkomst fra et i Grønland behandlet dødsbo vil herefter altid blive beskattet i Grønland enten hos den fuldt skattepligtige lodtager eller den efter denne bestemmelse begrænset skattepligtige. Til 2, stk. 2 Ved indkomstopgørelsen ved begrænset skattepligt skal kun medtages de indtægter, der begrunder skattepligten, og i denne indkomst kan der alene fradrages udgifter i det omfang, de vedrører disse indtægter. Det samme gælder udgifter, der fratrækkes som følge af skattemæssige afskrivninger. For så vidt angår begrænset skattepligtig vederlag betyder dette, at der kun er fradrag for de sædvanlige lønmodtagerfradrag. Og at dette fradrag beløbsmæssig ikke kan overstige 10 procent af vederlaget, og at beløbet årligt højst kan udgøre et af Landstinget fastsat beløb. Det af Landstingets fastsatte årlige beløb fastsættes under en landstingssamling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår. For indkomståret 2007 er beløbet fastsat til kr. En begrænset skattepligtig person vil således ikke kunne fratrække bidrag til egne pensionsordninger eller underholdsbidrag til fraskilt ægtefælle eller børn. Til 3 Bestemmelsen er identisk med 3 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, dog er 1, stk. 1, nr. 8 indsat ved landstingslov nr. 6 af 10. april Bestemmelsen opregner udtømmende, hvem der er undtaget fra skattepligt. 13

14 De efterfølgende bemærkninger er uddybet med den administrative praksis herunder domspraksis, der har fundet sted siden 1. januar Til nr. 1 Ifølge stk. 1, nr. 1 er Kongen, dennes ægtefælle og medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens 11 er fastsat årpenge, og disses ægtefæller, fritaget for skattepligt. Til nr. 2 Stk. 1, nr. 2 fritager Hjemmestyret, kommunerne, staten og disses virksomheder og institutioner for skattepligt. Fritagelsen omfatter ikke offentligt ejede selskaber. Til nr. 3 Stk. 1, nr. 3 fritager fremmede staters herværende diplomater med flere for skattepligt. De beskattes efter reglerne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Til nr. 4 Stk. 1, nr. 4 fritager fremmede staters herværende konsulære repræsentanter med flere for skattepligt. De beskattes efter reglerne i Wienerkonventionen om konsulære forbindelse. Honorære konsuler, der i forvejen er fuldt skattepligtige, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Til nr. 5 Stk. 1, nr. 5 fritager anerkendte trossamfund og kirkelige institutioner oprettet i tilslutning til disse eller til folkekirken for skattepligt. Til nr. 6 Stk. 1, nr. 6 fritager de uddannelsesmæssige, sociale, og kulturelle institutioner, som er selvejende institutioner med almennyttige formål, hvis indtægter udelukkende kan anvendes til den pågældende institutions formål, for skattepligt. Til nr. 7 Stk. 1, nr. 7 fritager de personer og virksomheder m.v., som er omfattet af artikel VII i overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland for skattepligt. Omfattet af fritagelsen er herefter militærpersoner, der opholder sig i forsvarsområderne, og amerikanske virksomheder og disses ansatte, som udfører arbejde i henhold til kontrakt med de militære værn eller den amerikanske regering. Ikke-amerikanske virksomheder og disses ansatte er ikke omfattet af fritagelsen, selv om de udfører arbejde i forsvarsområderne jf. ØLD af 8. september Personer, der ikke er amerikanske statsborgere, og som udfører arbejde for civile amerikanske organisationer, er ikke omfattet af skattefritagelsen. 14

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat. Kapitel 1 Skattepligten

7. august 2006 EM 2006/30. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat. Kapitel 1 Skattepligten 7. august 2006 EM 2006/30 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat Kapitel 1 Skattepligten 1. Fuld skattepligt påhviler: 1) personer, der har bopæl i Grønland, 2) personer, der

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Side 1 af 15 OVERENSKOMST MELLEM FÆRØERNE OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUE-SKATTER. Kapitel I Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 1 De af overenskomsten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Januar 2009 GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger For at lette beskatningen af de udbytter, som grønlandske moderselskaber modtager fra danske datterselskaber, indgik det daværende landsstyre den 12. juni 2002 en tillægsaftale

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Side 1 af 19 OVERENSKOMST MELLEM ISLAND OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER. Island og Grønland, der ønsker at

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat

Landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat Landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat Kapitel 1. Skattepligten 1. Fuld skattepligt påhviler: 1) personer, der har bopæl i Grønland, 2) personer, der uden at have bopæl i Grønland, opholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel 1. Overenskomst

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere