Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1"

Transkript

1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen er identisk med 1 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De efterfølgende bemærkninger er uddybet med den administrative praksis herunder domspraksis, der har fundet sted siden 1. januar Til nr. 1 Der foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl i Grønland. Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt lægges der vægt på, om den pågældende ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted i Grønland. Som udgangspunkt vil rådighed over en helårsbolig være en nødvendighed og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. De konkrete omstændigheder kan dog specielt i en fraflytningssituation være af en sådan art, at afgørelse af, om der foreligger bopæl, må foretages efter en samlet bedømmelse. Det er de faktiske boligforhold, der er afgørende, mens mere formelle kriterier, for eksempel til- og framelding til folkeregistret ikke spiller nogen selvstændig rolle. Har en person bolig såvel her i Grønland som udenfor Grønland, må det afgøres hvilken af disse boliger, der betragtes som det egentlige hjemsted. Følgende elementer vil især indgå i vurderingen: - Hvor arbejder personen. - Hvor opholder familien sig, hvis personen har en sådan. - Hvor har personen truffet de mest omfattende foranstaltninger til sit underhold. - Hvor opholder personen sig længst eller hyppigst. Det her anførte svarer i vidt omfang til bestemmelserne i de af Grønland indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster vedrørende skattemæssigt hjemsted samt til artikel 4 i OECD s Modelkonvention. Til nr. 2 Der foreligger fuld skattepligt for personer, der uden at have bopæl i Grønland, opholder sig dér i mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold uden for Grønland på grund af ferie eller lignende. 1

2 Ved udmålingen af opholdsperioden regnes i måneder, og såvel til- som fraflytningsdagen medregnes. Herefter er det faktiske antal dage i en måned uden betydning. Et ophold med ankomst den 5. januar og udrejse den 4. juli samme år anses for et ophold på 6 måneder. Det må i det enkelte tilfælde afgøres konkret, om der både med hensyn til varigheden og arten af opholdet reelt er tale om kortvarige ophold uden for Grønland på grund af ferie eller lignende. For ferie skal det normalt gælde, at den skal være aftalt som led i arbejdsforholdet, eller at ferien skal stå i rimeligt forhold til den forudgående arbejdsperiode og arbejdets omfang i denne periode. Opsparede feriedage eller afspadsering kan derfor anses for ferie i denne sammenhæng. Omfattet af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende er normalt endvidere kortvarige kursusophold, barselsorlov, hospitalsophold og lignende. Omvendt vil en arbejdsperiode uden for Grønland eller en periode, hvor der modtages arbejdsløshedsdagpenge uden for Grønland, medføre, at opholdet i Grønland er afbrudt. Ferie afholdt uden for Grønland som afslutning på et ophold i Grønland kan ikke medregnes til opholdsperioden i Grønland. Til nr. 3 Fælles for de i 1, stk. 1, nr omhandlede selskaber og foreninger m.v. er, at de skal være hjemmehørende her i landet. Aktie- og anpartsselskaber er hjemmehørende i Grønland, når de i forbindelse med registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen angiver deres hjemsted som værende i Grønland. For ikke registrerede sammenslutninger med videre gælder, at de anses som hjemmehørende i Grønland, hvis ledelsens sæde er her i landet. Afgørelsen af om ledelsens sæde er her i landet, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i sammenslutningen. Ved denne vurdering lægges der først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af sammenslutningen. Til nr. 4 1, stk. 1, nr. 4 omfatter selskaber, som uden at kunne indregistreres som aktie- eller anpartsselskaber har det til fælles med aktie- eller anpartsselskaber, at ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og at overskuddet, herunder et eventuelt likvidationsprovenu, fordeles i forhold til deltagernes indskudte kapital. 2

3 Det sidstnævnte vilkår afskærer disse selskaber fra at regnes for kooperative foreninger som nævnt i 1, stk. 1 nr. 6 og 7, uanset at disse ofte fører betegnelsen a.m.b.a. Ligeledes vil dette vilkår normalt bevirke, at disse selskaber ikke kan regnes for foreninger, jf. 1, stk. 1, nr. 13, da foreninger i reglen ikke har indskudskapital af betydning og heller ikke regler om overskudsfordeling. Under bestemmelsen hører eksempelvis selskaber uden indskudskapital, men med garantikapital, selskaber med vekslende kapital samt selskaber med vedtægtsmæssig begrænsning af udbytte og likvidationsprovenu. Om der foreligger et selskab, som er omfattet af 1, stk. 1, nr. 4, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men herudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at et enkelt af disse ikke kan være ubetinget afgørende. Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af 1, stk. 1, nr. 4: - Det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse - Selvstændige vedtægter - Særskilt regnskab - Særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen - Mulighed for udvidelse af medlemskredsen - Bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning - Indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om en vekslende indskudskapital). Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af 1, stk. 1, nr. 4: - Fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen - En eller flere hæfter personligt - Overskuddet anvendes til almennyttige eller almengørende formål. Til nr. 5 Bestemmelsen fastsætter skattepligten for sparekasser, som er selvejende institutioner. Til nr. 6 Bestemmelsen fastsætter skattepligten for brugsforeninger. Nedennævnte betingelser skal være opfyldt for, at foreningen kan beskattes efter 1, stk. 1, nr. 6. 3

4 - Foreningen må ikke være omfattet af 1, stk. 1, nr Foreningens formål skal være at fremme medlemmernes interesser. - Bortset fra normal forrentning af den indbetalte medlemskapital skal foreningen foretage udlodninger på grundlag af omsætningen med medlemmerne. Til nr. 7 Andre kooperative virksomheder er skattepligtige efter 1, stk. 1, nr. 7. Betegnelsen kooperativ virksomhed er i skattemæssig sammenhæng ensbetydende med en forening. Afgrænsningen af disse selvstændige skattesubjekter overfor sammenslutninger uden selvstændig skattepligt som for eksempel interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier med videre, hvor skattepligten i stedet påhviler hver enkelt deltager, kan være vanskelig at foretage, da interessentskabet kan fremtræde med en organisation, der på et eller flere punkter ligner foreningens organisation. Til nr. 8 Bestemmelsen medfører, at gensidige forsikringsforeninger, som også overtager forsikringer uden forpligtelse til at deltage i det gensidige ansvar er, fuldt skattepligtige. Gensidige forsikringsforeninger, der ikke overtager forsikringer uden forpligtelse til at deltage i den gensidige ansvar anses for at være andre foreninger, jf. 1, stk. 1, nr. 14. Til nr. 9 Bestemmelsen indebærer, at pensionskasser anses som samme skattesubjekt, uanet om de organiserer sig i selskabsform, i en fond eller i en forening. For så vidt følger det allerede af 1, stk. 1, nr. 3, 13 og 14, at pensionskasser er skattepligtige, hvad enten de organiserer sig i selskabsform, i en fond eller i en forening. Da måden hvorpå man opgører den skattepligtige indkomst og skatteprocenten, er forskellig for de 3 skattesubjekter, bestemmes det, at pensionskasser skal være et selvstændigt skattesubjekt, uanset hvorledes de organiserer sig. Ved en pensionskasse forstås her enhver sammenslutning, der har til formål på grundlag af et løfte om pension, at sikre medlemmerne eller andre pension i forbindelse med ansættelse i offentlig eller privat virksomhed. Til nr. 10 Skattepligtig efter 1, stk. 1, nr. 10 er investeringsforeninger. Det er uden betydning for skattepligten, om foreningen har udstedt omsættelige beviser (certifikater) for medlemmernes indskud, eller foreningen alene er kontoførende. 4

5 Til nr. 11 Skattepligtig efter 1, stk. 1, nr. 11, er institutter, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer og som er godkendt hertil i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Bestemmelsen indebærer, at kreditforeninger, der måtte blive oprettet i Grønland, vil være skattepligtige på samme måde som selskaber. Til nr. 12 Skattepligtig efter 1, stk.1, nr. 12, er foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der driver hotel- eller restaurationsvirksomhed. Skattepligten omfatter alene indtægten ved hotel- eller restaurationsvirksomhed samt fortjeneste ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har, eller har haft, tilknytning til disse aktiviteter. I det omfang en forening med videre er skattepligtig af indtægter fra hotel- eller restaurationsvirksomhed, men samtidig driver andet erhverv, hvor den fortsat er skattefri i medfør af 3, stk. 2, hvilket eksempelvis vil være tilfældet med højskoler, skal foreningen med videre alene beskattes af indtægterne ved hotel- eller restaurationsvirksomhed, idet andre indtægter ikke omfattes af skattepligten. Renteindtægter af obligationer, pantebreve og lignende samt renter af bankindestående henregnes normalt ikke til indtægter fra hotel- eller restaurationsvirksomheden, medmindre disse har en direkte tilknytning til eller anvendes som driftskapital til hotel- eller restaurationsvirksomheden. Den samme afgrænsning skal foregå for så vidt andre indtægter og udgifter, herunder renteudgifter. Sådanne foreninger med videre kan vælge at fordele de samlede fradragsberettigede fællesudgifter, herunder ordinære afskrivninger efter forholdet mellem bruttoindtægter fra hotel- eller restaurationsvirksomhed og foreningens samlede bruttoindtægter. Til nr. 13 Bestemmelsen indebærer, at fonde, stiftelser legater og selvejende institutioner er skattepligtige af samtlige deres indtægter, uanset om de stammer fra erhvervsmæssigvirksomhed eller ej. Såfremt de vedtægtsmæssige formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, vil fonde m.v. kunne fritages helt eller delvist for beskatning i henhold til 3, stk. 2. Som betingelse for at godkende fonden med videre, som et selvstændigt skattesubjekt stilles følgende krav, som skal opfyldes i vedtægterne, fundatsen og lignende:: Det skal være udtrykkeligt fastsat, at formuen og dennes afkast ikke kan tilbageføres til stiftere, andre bidragsydere, disses ægtefæller eller samlevere samt de hos nævnte 5

6 hjemmeboende børn. Tilbageførsel anses at finde sted også ved låneoptagelse, herunder lån mod pant i fast ejendom. Hjemstedet skal anføres. Formålet skal angives udtrykkeligt og udtømmende. Der skal være en selvstændig bestyrelse, hvoraf mindst et medlem skal kunne anses som en i forhold til stifteren/bidragydere uvildig og uafhængig person. Der skal overfor bestyrelsen aflægges et revideret regnskab efter hvert regnskabsårs udløb. Til nr. 14 Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse, der omfatter sammenslutninger, der på den ene side er selvstændige skattesubjekter, men på den anden side ikke er omfattet af 1, stk. 1, nr. 12 og 13. Afgrænsningen af disse selvstændige skattesubjekter overfor sammenslutninger uden selvstændig skattepligt som for eksempel interessentskaber, kommanditselskaber, partsrederier med videre, hvor skattepligten påhviler hver enkelt deltager, må foretages på baggrund af en konkret vurdering, da interessentskabet kan fremtræde med en organisation, der på et eller flere punkter ligner foreningens organisation. Af væsentlig betydning for denne sondring er sammenslutningens vedtægter og hensigten med dens virksomhed under hensyn til dens selvstændighed i forhold til de enkelte deltagere. Herudover har i nugældende praksis nedennævnte forhold været af betydning for bedømmelsen. Det bemærkes, at ingen enkelt af disse kan være ubetinget afgørende. For interessentskab taler: - Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser. - Få deltagere. - Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid. - Der kræves enstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger. - Optagelse af ny deltager skal principielt betragtes som stiftelse af nyt interessentskab. - En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation). For selvstændig skattepligtig forening taler: - Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent). - Mange deltagere. - Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre. 6

7 - Sammenslutningen styres af foreningsorganer, det vil sige generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse. - Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemstilgangen helt fri. - En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af denne formue. - Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål. De omfattede foreninger med videre vil kun være skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, og vil kunne fritages helt eller delvist for beskatning, såfremt de vedtægtsmæssige formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, jf. 3, stk. 2. Foreninger med videre, som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige til at indsende selvangivelse. skatteforvaltningen har dog ret til at afkræve foreningen sådanne oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om foreningen fortsat er skattefri. Til stk. 2 Skattepligten for de i 1, stk. 1, nr. 14 nævnte foreninger med videre omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har, eller har haft, tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Foreninger med videre som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige til at indsende selvangivelse. Skatteforvaltningen har dog ret til at afkræve foreningen sådanne oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om foreningen er skattefri. Til 2 Bestemmelsen er identisk med 2 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 med senere ændringer, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De efterfølgende bemærkninger er uddybet med den administrative praksis herunder domspraksis, der har fundet sted siden 1. januar Såfremt betingelserne for fuld skattepligt efter 1 ikke er opfyldt, kan der blive tale om begrænset skattepligt efter 2, for de i 1, stk. 1, nr nævnte former for selskaber, fonde, foreninger med videre samt dødsboer behandlet uden for Grønland. Begrænsningen i skattepligten ligger i, at det kun er de i 2 opregnede indtægter, som inddrages under skattepligten, og som omvendt kan begrunde indrømmelse af fradrag. 7

8 Til stk. 1, nr. 1 Begrænset skattepligt påhviler ifølge 2, stk. 1, nr. 1 personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, lønindkomst, udført i Grønland eller ombord på grønlandske skibe eller luftfartøjer. Den begrænsede skattepligt for arbejdsindtægter er således ikke knyttet sammen med A-indkomstbegrebet i 74, stk. 1, men omfatter derimod erhvervelsen af enhver form for vederlag i tjenesteforhold. Det er således uden betydning for den begrænsede skattepligt, om arbejdsgiveren har hjemting i eller uden for Grønland. Hjemtinget har alene betydning for, hvorvidt arbejdsgiveren har pligt til at indeholde A-skat eller ej. Et skib/luftfartøj har hjemsted i Grønland, når det er registreret her. Selvom skibet/luftfartøjet er registreret med hjemsted uden for Grønland, anses skibet/luftfartøjet for at have hjemsted i Grønland, hvis det uden besætning ( bare-boat ) overtages til befragtning af eller sælges til en grønlandsk virksomhed. Det samme gælder, hvis et grønlandsk ejet skib/luftfartøj med grønlandsk besætning bliver registreret uden for Grønland, medmindre der er tale om, at skibet/luftfartøjet uden besætning er overtaget til befragtning af en udenlandsk virksomhed. På grund af de mange ganske kortvarige ophold, for eksempel tjenesterejser, i Grønland er der som betingelse for den begrænsede skattepligt indsat en tidsmæssig grænse på 60 dage, hvilket samtidig suppleres med en bestemmelse om, at den pågældende fortsat skal være ansat hos den sædvanlige arbejdsgiver. En person som eksempelvis under et ophold i Grønland af mindre end 60 dages varighed er beskæftiget hos en grønlandsk arbejdsgiver, vil således blive omfattet af den begrænsede skattepligt. Ved opgørelse af de 60 dages medregnes både ankomst- og afrejsedage. Der kan ikke dispenseres fra de 60 dage, uanset om overskridelse af de 60 dage sker på grund af sygdom, flyforsinkelse eller lignende. Til stk. 1 nr. 2 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt af vederlag for personligt arbejde, hvortil der først erhverves endelig ret efter skattepligtens ophør. Bestemmelsen vil typisk omfatte løn i opsigelsesperioden, engangsvederlag, tantieme, efterfølgende regulering af løn (overenskomst) med videre. Ved vederlag forstås de i 75 opregnede former. Endvidere omfattes vederlag for indgåelse af en konkurrenceklausul af bestemmelsen. Det er uden betydning for den begrænsede skattepligt, at de omhandlede vederlag har været omtvistet, således at berettigelsen eller størrelsen heraf efterfølgende er afgjort ved dom, rets- 8

9 forlig, voldgift eller lignende. Ved lignende forstås andre måder, som parterne måtte have aftalt at løse konflikten på. Det er ligeledes uden betydning, at vederlaget fremtræder i form af erstatning. Til stk. 1, nr. 3 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt af gage, løn eller lignende fra en grønlandsk arbejdsgiver, når tilflytningen kortvarig forsinkes på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller lignende. Ved kortvarig forsinkelse på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller lignende forstås, at den pågældende, snarest at efter årsagen til forsinkelsen er ophørt, skal tilflytte Grønland. Ved lignende forstås andre uforudsete forhold, der kan medføre en forsinkelse. Som grønlandsk arbejdsgiver betragtes her, alle arbejdsgivere, der er forpligtet til at indeholde grønlandsk A-skat efter skatteloven eller kildeskatteloven m.m. Til stk. 1, nr. 4 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt af gage, løn og lignende fra en offentlig grønlandsk arbejdsgiver, når tilflytningen forsinkes på grund af kortvarig kursusdeltagelse. Ved lignende forstås andre former for vederlag i ansættelsesforholdet. Omfattet af kortvarig kursus deltagelse vil eksempelvis være en nyuddannet skolelærer, der ansættes den 1. juli og deltager i et særligt lærerkursus i en del af juli måned i Danmark med efterfølgende udrejse til Grønland den 8. august. Den pågældende vil være begrænset skattepligtig af den løn, vedkommende har modtaget fra den offentlige grønlandske arbejdsgiver i hele perioden fra den 1. juli. Ved offentlig grønlandsk arbejdsgiver forstås, Grønlands Hjemmestyre, kommuner og kommunale fællesskaber, samt selskaber, der er helt eller delvis hjemmestyreejede. Til stk. 1, nr. 5 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt for studerende med mere uden for Grønland af den uddannelsesstøtte, løn eller lignede, som de modtager fra kilder her i landet. Ved lignende forstås andre former for vederlag i ansættelsesforholdet. Bestemmelsen vil kun have betydning for de studerende m.v., som ikke under studiet har opretholdt den fulde skattepligt til Grønland. Til stk. 1, nr. 6 9

10 Efter 2, stk. 1, nr. 6 er professionelle kunstnere, idrætsmænd og lignende begrænset skattepligtige af indkomster, som modtages ved udøvelse af deres profession i Grønland. Ved lignende forstås personer, der på tilsvarende vis deltager i enkelt arrangementer. Skattepligten påhviler indkomsten, uansat om denne udbetales til kunstneren, idrætsmanden med videre selv eller til andre, eksempelvis en juridisk person der er manager. Til stk. 1, nr. 7 Begrænset skattepligt efter 2, stk. 1, nr. 7 påhviler personer, der fungerer som bestyrelsesmedlemmer, er medlemmer af råd, nævn, udvalg, kommissioner og lignende, der er hjemmehørende i Grønland. Ved lignende præciseres det, at det ikke er afgørende, hvad forsamlingen kaldes. Til stk. 1, nr. 8 Begrænset skattepligt efter 2, stk. 1, nr. 8, er personer, der uden at være omfattet af 1, oppebærer indkomst, der efter 75, stk. 2, nr. 1, skal henregnes til A-indkomst. Bestemmelsen har især betydning for personer, der modtager bestyrelseshonorarer og pensioner med videre fra Grønland. De indkomster, der er gjort til A-indkomst, fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse om A- indkomst. Der stilles ikke krav om anden tilknytning til Grønland end den, der ligger i, at den skattepligtige indkomst hidrører fra Grønland. Til stk. 1, nr. 9 Den begrænsede skattepligt omfatter udbytter, der er omfattet af 14, stk. 1, nr. 3, og 86. Der er tale om et bredt udbyttebegreb, der omfatter samtlige økonomiske fordele, som tilgår aktionæren, anpartshaveren med videre alene i kraft af deres aktionærstatus med videre, bortset fra friaktier samt udlodning af likvidationsprovenu. Såkaldt maskeret udbytte og maskeret udlodning udløser derfor også begrænset skattepligt. Disse begreber omfatter udbytte, der af aktionæren med videre og selskabet gives en anden betegnelse i håbet om at opnå en økonomisk fordel. Den begrænsede skattepligt opfyldes gennem den i 86 omhandlede indeholdelse af udbytteskat. Udbytteskatten er en endelig skat, hvorfor underskud fra anden skattepligtig indkomsterhvervelse i Grønland ikke kan modregnes. Udbytteskatten indeholdes alene i deklareret udbytte. 10

11 Sædvanligvis kan det først ved den efterfølgende ligning konstateres, om der er opstået begrænset skattepligt som følge af maskeret udbytte eller maskeret udlodning. Der skal derfor ikke ske indeholdelse af udbytteskat. I stedet er der i princippet, gennemført en selvangivelsesordning. Der foretages ingen forskudsregistrering af maskeret udbytte eller maskeret udlodning. Opkrævningen og betalingen af skatten af maskeret udbytte eller maskeret udlodning følger reglerne af slutskat med videre. Der skal derfor ikke indeholdes udbytteskat ved maskeret udbytte eller udlodning. Beskatningen sker i disse tilfælde på grundlag af den indleverede selvangivelse. Beskatning af udbytter fra andelsbeviser og lignende værdipapirer sker ligeledes på grundlag af indleveret selvangivelse. Til stk. 1, nr. 10 Ved fastlæggelse af, hvornår der må antages at foreligge fast driftssted, lægges der også vægt på den præcisering af begrebet, der har fundet sted i tilknytning til de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler (DBO er), herunder OECD modelkonvention og kommentarerne hertil. Fast driftssted antages herefter altid at foreligge, når virksomheden drives gennem filial, kontor, fabrik, værksted eller grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet fast sted, hvor naturforekomster udvindes. Det centrale i begrebet fast driftssted er, om der foreligger et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves. DBO erne vil medføre, at Grønland først vil kunne gøre en beskatningsret gældende overfor en bygningsvirksomhed her i landet, når denne virksomhed har varet i en nærmere fastsat periode, som oftest mindst 6 måneder. Varetages virksomheden her i landet af en såkaldt kvalificeret agent, der fra det udenlandske selskab, han repræsenterer, har fuldmagt til at indgå handler med bindende virkning for virksomheden, foreligger der fast driftssted her i landet. Varetages virksomheden her i landet af en formidlingsagent, det vil side en agent, der skal have accept hos den i udlandet beliggende virksomhed på de ordre, han modtager, foreligger der ikke fast driftssted. Såfremt der via en filial med lager her i landet sker bindende salg til aftagere, såvel her i Grønland som i udlandet, omfatter den begrænsede skattepligt fortjenesten vedrørende både salget i Grønland og til udlandet. Tilstedeværelsen af en ren indkøbsfilial her i landet er ikke tilstrækkelig til, at der foreligger fast driftssted. 11

12 Et udenlandsk selskab er begrænset skattepligtigt, hvis det er berettiget til en andel af overskuddet af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, selv om denne ikke drives af selskabet. Bestemmelsen gælder eksempelvis de tilfælde, hvor et udenlandsk selskab som gengæld for ydede lån betinger sig en andel i overskuddet i den herværende virksomhed. Til stk. 1, nr. 11 Bestemmelsen medfører begrænset skattepligt for personer, som udøver virksomhed ved frit erhverv fra et fast sted i Grønland eller med henblik på udøvelse af sådan virksomhed opholder sig i Grønland i mindst 90 dage i sammenhæng, eller på anden måde er berettiget til andel i omsætning, overskud eller lignende af sådan virksomhed. Ved frit erhverv forstås læger, advokater, revisorer, konsulenter med videre. Personer inden for denne gruppe kan således udøve deres erhverv i Grønland under 90 dage uden at blive begrænset skattepligtige. Omfattet af bestemmelsen er endvidere interessenter bosiddende uden for Grønland, som modtager overskud fra et i Grønland hjemmehørende interessentskab. Til stk. 1, nr. 12 Personer og selskaber, der udøver virksomhed ved skibs- eller luftfart i det grønlandske territorium, eller ved regelmæssig trafik mellem en plads i det grønlandske territorium og en plads uden for, er begrænset skattepligtig af indtægten herfra. Det samme gælder, såfremt man deltager i en sådan virksomhed eller på anden måde er berettiget til andel i omsætning, overskud eller lignende af sådan virksomhed. Ved lignende forstås andre parameter, som danner grundlag for andelen. Til stk. 1, nr. 13 Der foreligger begrænset skattepligt af royalty betalt fra kilder i Grønland til modtageren i udlandet. Det er en betingelse for den begrænsede skattepligt, at royaltybetaleren har hjemting her i landet. Der foreligger dog også begrænset skattepligt, hvis udbetalingen foretages af en befuldmægtiget, der har hjemting i Grønland. Til stk. 1, nr. 14 Indtægter ved udleje eller bortforpagtning af virksomhed i Grønland er begrænset skattepligtig. Bestemmelsen medfører, at en ejer af en virksomhed, som er bosiddende uden for Grønland, er begrænset skattepligtig af lejeindtægten eller forpagtningsafgiften. 12

13 Til stk. 1, nr. 15 Personer, der uden at være omfattet af 1, ejer fast ejendom i Grønland, eller nyder indtægter af samme, er begrænset skattepligtige efter 2, stk. 1, nr. 15. Det er således ikke kun indtægt af fast ejendom, som begrunder begrænset skattepligt, men også besiddelse af fast ejendom. Også bortforpagteren af en ejendom i Grønland er begrænset skattepligtig efter denne bestemmelse. Til stk. 1, nr. 16 En person, som oppebærer indtægt som lodtager i et i Grønland behandlet dødsbo, er begrænset skattepligtig af disse indtægter. Baggrunden for bestemmelsen er, at der ikke i Grønland sker beskatning af dødsboer, men derimod af lodtagerne. Indkomst fra et i Grønland behandlet dødsbo vil herefter altid blive beskattet i Grønland enten hos den fuldt skattepligtige lodtager eller den efter denne bestemmelse begrænset skattepligtige. Til 2, stk. 2 Ved indkomstopgørelsen ved begrænset skattepligt skal kun medtages de indtægter, der begrunder skattepligten, og i denne indkomst kan der alene fradrages udgifter i det omfang, de vedrører disse indtægter. Det samme gælder udgifter, der fratrækkes som følge af skattemæssige afskrivninger. For så vidt angår begrænset skattepligtig vederlag betyder dette, at der kun er fradrag for de sædvanlige lønmodtagerfradrag. Og at dette fradrag beløbsmæssig ikke kan overstige 10 procent af vederlaget, og at beløbet årligt højst kan udgøre et af Landstinget fastsat beløb. Det af Landstingets fastsatte årlige beløb fastsættes under en landstingssamling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår. For indkomståret 2007 er beløbet fastsat til kr. En begrænset skattepligtig person vil således ikke kunne fratrække bidrag til egne pensionsordninger eller underholdsbidrag til fraskilt ægtefælle eller børn. Til 3 Bestemmelsen er identisk med 3 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, dog er 1, stk. 1, nr. 8 indsat ved landstingslov nr. 6 af 10. april Bestemmelsen opregner udtømmende, hvem der er undtaget fra skattepligt. 13

14 De efterfølgende bemærkninger er uddybet med den administrative praksis herunder domspraksis, der har fundet sted siden 1. januar Til nr. 1 Ifølge stk. 1, nr. 1 er Kongen, dennes ægtefælle og medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens 11 er fastsat årpenge, og disses ægtefæller, fritaget for skattepligt. Til nr. 2 Stk. 1, nr. 2 fritager Hjemmestyret, kommunerne, staten og disses virksomheder og institutioner for skattepligt. Fritagelsen omfatter ikke offentligt ejede selskaber. Til nr. 3 Stk. 1, nr. 3 fritager fremmede staters herværende diplomater med flere for skattepligt. De beskattes efter reglerne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Til nr. 4 Stk. 1, nr. 4 fritager fremmede staters herværende konsulære repræsentanter med flere for skattepligt. De beskattes efter reglerne i Wienerkonventionen om konsulære forbindelse. Honorære konsuler, der i forvejen er fuldt skattepligtige, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Til nr. 5 Stk. 1, nr. 5 fritager anerkendte trossamfund og kirkelige institutioner oprettet i tilslutning til disse eller til folkekirken for skattepligt. Til nr. 6 Stk. 1, nr. 6 fritager de uddannelsesmæssige, sociale, og kulturelle institutioner, som er selvejende institutioner med almennyttige formål, hvis indtægter udelukkende kan anvendes til den pågældende institutions formål, for skattepligt. Til nr. 7 Stk. 1, nr. 7 fritager de personer og virksomheder m.v., som er omfattet af artikel VII i overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland for skattepligt. Omfattet af fritagelsen er herefter militærpersoner, der opholder sig i forsvarsområderne, og amerikanske virksomheder og disses ansatte, som udfører arbejde i henhold til kontrakt med de militære værn eller den amerikanske regering. Ikke-amerikanske virksomheder og disses ansatte er ikke omfattet af fritagelsen, selv om de udfører arbejde i forsvarsområderne jf. ØLD af 8. september Personer, der ikke er amerikanske statsborgere, og som udfører arbejde for civile amerikanske organisationer, er ikke omfattet af skattefritagelsen. 14

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat. Kapitel 1 Skattepligten

7. august 2006 EM 2006/30. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat. Kapitel 1 Skattepligten 7. august 2006 EM 2006/30 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat Kapitel 1 Skattepligten 1. Fuld skattepligt påhviler: 1) personer, der har bopæl i Grønland, 2) personer, der

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere