Stress på FTF-arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress på FTF-arbejdspladsen"

Transkript

1 Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006

2 1 Indholdsfortegnelse Forord Omfanget af stress Stressrelateret sygefravær Stress er arbejdsbetinget Stresshåndtering på arbejdspladserne Hvordan kan stress reduceres? Hvad giver stress? Aftalt arbejdstid Overarbejde giver stress Følelsesmæssige krav og stress Udfordringer og stress Støtte fra leder og kollegaer Fakta om FTF s stressundersøgelse Deltagende FTF-organisationer i undersøgelsen Bilag

3 2 Forord Der er gode grunde til, at opmærksomheden omkring arbejdsbetinget stress har været stor i de seneste år. Tallene i den netop gennemførte stressundersøgelse blandt FTF-grupperne er alarmerende. Undersøgelsens resultater viser klart og tydeligt, at der fortsat er store arbejdsmiljømæssige udfordringer på de danske arbejdspladser. Der er da også stor enighed om, at stress er et samfundsproblem, som der skal gøres noget ved. Det er på tide, at ordene bliver til handling. Hver sjette FTF er bliver hvert år syg af stress. Blandt de helt store stress-syndere er en for stor arbejdsbyrde og overarbejde. Undersøgelsens resultater slår en gang for alle fast, at stress er arbejdsbetinget, og at løsningerne skal findes i måden arbejdet tilrettelægges på. Arbejdsbetinget stress koster både for den enkelte, for arbejdspladserne og for samfundet. Alligevel gøres der alt for lidt for at bekæmpe stress. Kun 5 procent af arbejdspladserne har i dag formuleret en stresspolitik, mens det på halvdelen af arbejdspladserne overlades til den enkelte selv at håndtere stress. Det er ikke godt nok. Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Det er på tide, at de påtager sig det ansvar. I FTF mener vi, at det både af menneskelige og økonomiske grunde er nødvendigt at forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress. Vi foreslår derfor, at der gøres en særlig indsats mod stressen på de danske arbejdspladser. FTF foreslår: at alle arbejdspladser skal have en nedskreven stresspolitik med klare retningslinier for, hvordan stress forebygges, og hvordan man kan hjælpe stressramte, når skaden er sket. at ledere, der har personale ansvar, skal have tilstrækkelig uddannelse til at kunne sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. at Arbejdstilsynets nuværende tilsynsindsats skal forbedres således, at problemer i det psykiske arbejdsmiljø i langt højere end det er tilfældet i dag opfanges og bringes i orden. at der etableres stress-klinikker på alle landets arbejdsmedicinske klinikker. På Arbejdsmedicinsk klinik i Hillerød har man forsøgt sig med samtaler til stressramte, der var langtidssygemeldte og erfaringerne taler for sig selv. Efter et år var 83 pct. af de, der havde fulgt programmet, i fuldtidsjob igen, mens det sammen kun var tilfældet for 47 pct. af de, der var i kontrolgruppen og derfor ikke fulgte programmet. Bente Sorgenfrey FTF-formand

4 3 Stress på FTF-arbejdspladserne FTF har undersøgt omfanget af stress på FTF-arbejdspladserne, konsekvenserne af det høje stress-niveau og baggrunden for, at så mange ansatte føler sig stresset i arbejdet. Resultaterne bygger på besvarelser fra godt sygeplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, socialrådgivere, farmakonomer, IT-ansatte, ansatte hos told og skat og mange flere FTF-gruppe. Undersøgelsen viser, at 27 pct. af samtlige FTF ere i høj føler sig stressede 17 pct. af FTF erne har haft sygefravær som følge af stress Stress er i høj arbejdsbetinget Kun 5 pct. af arbejdspladserne har en stresspolitik På hele 50 pct. af arbejdspladserne er det op til den enkelte at håndtere stress. 70 pct. vurderer, at bedre balance mellem arbejdsmængde og -tid vil kunne begrænse stress 40 pct. af de FTF ere, der arbejder over mere end 4 timer ugentligt er i høj stressede 60 pct. af de FTF erne, der ofte oplever følelsesmæssige belastende situationer i arbejdet, er i høj stressede 40 pct. af de FTF ere, der sjældent oplever anerkendelse fra deres leder er i høj stressede 1. Omfanget af stress FTF erne er i høj stressede. Undersøgelsen viser, at 27 pct. af samtlige FTF ere i meget høj eller i høj føler sig stressede. 48 pct. føler sig delvist stressede, mens 18 pct. kun i ringe føler sig stressede. Der er ikke væsentlige forskelle mellem mænds og kvinders oplevelse af stress. Heller ikke aldersmæssigt varierer omfanget af stress. Leder og medarbejdere oplever stort set også samme stressniveau. Tabel 1. Omfanget af stress høj I høj Delvist I ringe ringe Ved ikke Det skal bemærkes, at i undersøgelsen måles FTF ernes selvoplevede stress. Det er ikke undersøgt, hvor mange der i klinisk forstand har symptomer på stress. Stress i klinisk forstand er en alvorlig lidelse, der kan have varige mén og symptomerne kan påvirke både mentalt og fysisk helbred.

5 4 2. Stressrelateret sygefravær Undersøgelsen viser, at der en markant sammenhæng mellem stress og sygefravær. Hele 17 pct. af FTF erne svarende til hver sjette - har haft stressbetinget sygefravær inden for det seneste år. Tabel 2. Sygemelding som følge af stress, herunder stressrelaterede sygdomme Ja Nej Der er væsentlig ikke forskel på omfanget af stressrelateret sygefravær mellem mænd og kvinder, mellem aldersgrupper og mellem ledere og medarbejdere. 3. Stress er arbejdsbetinget I undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om at vurdere, i hvor høj det er hhv. arbejdskrav, familiekrav eller spændingsfeltet mellem arbejds- og familieliv, der er skyld i, at de føler sig stressede. Det fremgår af tabel 3, at 71 pct. af dem, der føler sig stressede oplever, at det i høj skyldes krav i arbejdet. 28 pct. svarer, at det delvist er arbejdets krav, mens kun 1 pct. svarer, at det i ringe eller i meget ringe er kravene i arbejdet, der er skyld i, at de føler sig stressede. Tabel 3. Er stress arbejds- eller familierelateret? Høj Delvist Ringe Ikke relevant / Ved ikke Arbejdskrav Familiekrav Spæningsfeltet mellem arbejds- og familieliv Note: Kun respondenter, der i meget høj, i høj eller delvis oplever stress har besvaret spørgsmålet. Kun 8 pct. oplever, at stress i meget høj eller i høj skyldes familiemæssige krav. 28 pct. svarer delvist, mens 58 pct. svarer, at det i ringe eller i meget ringe er familiekrav, der er skyld i, at de føler sig stressede. Undersøgelsen viser, at 20 pct. mener, at deres stress i meget høj eller høj skyldes spændingsfeltet mellem arbejds- og familieliv. 33 pct. svarer delvist og 37 pct. mener, at det kun i ringe eller meget ringe er spændingsfeltet mellem arbejds- og familieliv, der er årsag til, at de føler sig stressede. Der er ingen forskel på, hvordan mænd og kvinder, ledere og medarbejdere begrunder den stress, de oplever. Sammenfattende kan det således fastslås, at den stress som FTF erne oplever først og fremmest er arbejdsbetinget. Langt størstedelen vurderer, at det er arbejdskrav, der er årsag til, at de føler sig stressede. Dernæst følger spændingsfel-

6 5 tet mellem arbejds- og familieliv, som hver femte i høj vurdere at være kilden til stress. 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne Undersøgelsen viser, at håndteringen af arbejdsbetinget stress i høj behandles som et individuelt anliggende. Det sker på trods af, at stress først og fremmest skyldes forhold i arbejdet. Ifølge undersøgelsen er det kun 5 pct. af arbejdspladserne, der har en stresspolitik med klare retningslinjer for, hvordan man forebygger stress eller håndterer det, hvis f.eks. en pædagog, skolelærer, sygeplejersker, jordemoder eller socialrådgiver går ned med arbejdsrelateret stress. Undersøgelsen viser dog, at man på 6 pct. af arbejdspladserne er i gang med at udarbejde en stresspolitik, at 20 pct. af arbejdspladserne hhv. hjælper medarbejdere, der er ramt af stress og behandler spørgsmål om stress på møder mellem personale og ledelse. Men tilbage står, at det på 50 pct. af arbejdspladserne er op til den enkelte at håndtere stress. Tabel 4. Arbejdspladsens indsats over stress Andel i pct. Arbejdspladsen har en stresspolitk 5 Arbejdspladsen er ved at udarbejde en strespolitk 6 Arbejdspladsen hjælper medarbejdere, der er ramt af stress 21 Spørgsmålet om stress behandles på møder mellem personal og ledelse 21 Håndtering af stress klares i høj af den enkelte 49 Andet 16 Resultatet understreger vigtigheden af fortsat at sætte fokus på, at stress primært skyldes forhold i arbejdet, og at løsningerne derfor skal findes på arbejdspladserne, frem for hos den enkelte. 5. Hvordan kan stress reduceres? Undersøgelsen viser, at en bedre balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid er den vigtigste kilde til at begrænse stress. Hele 69 pct. vurderer, at en bedre balance mellem arbejdsmængde og -tid vil kunne begrænse deres stressniveau. Det understreger, at en det er arbejdsbetingelserne, der skal ændres for at forebygge stress. Derudover mener 51 pct., at deres stress kan reduceres, hvis de selv bliver bedre til at håndtere den. Som den tredje vigtigste løsningsmulighed peger 42 pct. af deltagerne på, at mere kompetenceudvikling til at løfte opgaverne vil kunne mindske risikoen for stress.

7 6 Tabel 5. Hvad kan begrænse stress Andel i pct. Bedre balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid 69 Bedre til at håndtere min egen stress 51 Mere kompetenceudvikling til at løfte opgaverne 42 Mere støtte fra min leder 36 Andre har realistiske forventninger til mit arbejde 34 Bedre balance mellem arbejds- familie- og fritidsliv 31 Mere indflydelse på mit arbejde 21 Mere støtte fra mine kolleger 14 Andet 16 Derudover mener 36 pct. at mere støtte fra egen leder vil kunne mindske stressniveauet, mens 34 pct. peger på, at hvis andre havde mere realistiske forventninger til deres arbejde, så ville stressniveauet være lavere. For 31 pct. af deltagerne vil en bedre balance mellem familie og arbejde give en mindre stresset hverdag. Undersøgelsen viser således, at der primært skal sættes ind på disse 6 områder, hvis problemerne med stress skal forebygges. Der er ingen væsentlig forskel på, hvad mænd og kvinder og de enkelte aldersgrupper vurderer som indsatsområder i forhold til at reduceres stress. Dog mener de 30-39årige i højere end øvrige aldersgrupper, at bedre balance mellem arbejds- og familieliv er en vigtig kilde til at forebygge stress. 6. Hvad giver stress? FTF ernes stress er i høj arbejdsbetinget. Det er derfor interessant at se på sammenhængen mellem forekomsten af stress og arbejdsforholdene for FTF erne. Undersøgelsen viser, at der er meget tydelige sammenhænge mellem omfanget af stress og de arbejdsbetingelser som FTF erne møder. Det drejer sig om omfanget af overarbejde, krav i jobbet både af kvantitativ og følelsesmæssige karakter, støtte fra ledelse og kollegaer. De viste sammenhænge er alle klart signifikante. 6.1 Aftalt arbejdstid Der er ingen sammenhæng mellem stress og aftalt arbejdstid for de FTF ere, der har en ugentlig aftalt arbejdstid mellem 30 og 40 timer. Så hvad enten FTF erne har en aftalt arbejdstid på timer eller timer om ugen, er stressniveauet det samme. Det ses af tabel 6, at 27 pct. af FTF erne, der arbejder timer om ugen er i meget høj eller i høj er stressede, mens det gælder for 29 pct. af FTF erne, som har en ugentlig arbejdstid på mellem timer.

8 7 Tabel 6. Sammenhæng mellem en af stress og aftalt arbejdstid Graden af stress høj eller i høj Under 30 timer timer Aftalt arbejdstid timer 37 timer timer over 40 timer Delvist ringe eller ringe N= FTF ere, der arbejder under 30 timer om ugen oplever imidlertid et mindre stressniveau end FTF ere, der har en aftalt ugentlig arbejdstid over 40 om ugen. Blandt FTF ere, der har en aftalt arbejdstid på under 30 timer om ugen, er 24 pct. i høj eller meget høj stressede. For FTF ere, der arbejder 40 timer eller derover, gælder det for 32 pct. Undersøgelsen slår således fast, at længere ugentligt arbejdstid ikke er vejen frem, hvis stressniveauet skal reduceres. 6.2 Overarbejde giver stress Undersøgelsen viser, at 54 pct. af FTF erne har overarbejde hver uge. Godt hver femte arbejder hver uge 5 timer eller mere udover deres aftalte arbejdstid. Tabel 7. Omfang af overarbejde Andel med overarbejde pct. Ingen overarbejde timer timer timer timer 8 9 timer eller derover N= FTF ernes høje overarbejdsniveau er særligt et problem, når det ses i sammenhæng med stress. Det fremgår nemlig af undersøgelsen, at overarbejde er en vigtig kilde til stress. Jo flere overarbejdstimer FTF erne har jo større er risikoen for, at de føler sig stressede, jf. tabel 8. For FTF ere, der ikke arbejder over, er 20 pct. i meget høj eller i høj stressede. Derimod er stressniveauet dobbelt så højt for de FTF ere, der har 5 eller flere overarbejdstimer om ugen, idet 40 pct. i meget høj eller høj er stressede (beregnet ud fra de sidste 3 søjler i tabel 8).

9 8 Tabel 8. Sammenhæng mellem stress og overarbejde Overarbejde Graden af stress 0 timer 1-2 timer 3-4 timer 5-6 timer 7-8 timer 9 timer og derover høj I høj Delvist I ringe ringe N= Den tydelige sammenhæng mellem overarbejde og stress understreger, at den stress FTF erne oplever primært er arbejdsbetinget og i mindre skyldes individuelle faktorer. 6.3 Jobkrav og stress Over 50 pct. af FTF erne har meget ofte eller ofte for meget at lave på arbejdet. Tilsvarende oplever lidt under 50 pct., at det meget ofte eller ofte er nødvendigt, at arbejdet meget hurtigt. Tabel 9. Har du for meget at lave på dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 71 1 Ved ikke Tabel 10. Er det nødvendigt for dig at arbejde meget hurtigt? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 89 1 Ved ikke En af konsekvenserne af at have for meget at lave og et høje arbejdstempo er, at 34 pct. oplever, at det meget ofte eller ofte er nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten i arbejdet. Dertil kommer, at 25 pct. oplever, at det nogle gange er nødvendigt at gå på kompromis.

10 9 Tabel 11. Må du gå på kompromis med kvaliteten for at nå dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke Der er en klar sammenhæng mellem en af stress og de krav, der bliver stillet i arbejdet. De FTF ere, der meget ofte eller ofte har for meget at lave på arbejdet, har et højt arbejdstempo eller må gå på kompromis med kvaliteten, er langt mere stressede end de FTF ere, der angiver, at de møder færre krav i arbejdet. Blandt ansatte, der meget ofte har for meget at lave på arbejdet er 65 pct. i meget høj eller høj stressede. Det er kun tilfældet for 4 pct. af de FTF ere, der sjældent oplever at have for meget at lave. Tabel 12. Sammenhæng mellem stress og mængden af arbejde I hvilken føler du dig stresset? Har du for meget at lave på dit arbejde? høj I høj Delvist I ringe ringe Antal Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller Tilsvarende klare sammenhænge ses mellem stress og arbejdstempo hhv. kompromis med kvaliteten, jf. tabel 12a og 12 b i bilag Følelsesmæssige krav og stress FTF ernes arbejder i høj for og med mennesker. De er frontfigurer over for borgerne, patienterne, klienterne, pårørende, eleverne, børnene, elevernes og børnenes forældre. Det gælder både, når kontakten er positiv, og når kontakten er problem- og konfliktfyldt. Rollen som frontfigur giver sig udslag i, at 63 pct. af FTF erne, meget ofte eller ofte skal tage stilling til andre menneskers problemer og 43 pct. meget ofte eller ofte bringes i følelsesmæssigt belastende situationer.

11 10 Tabel 13. Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke Tabel 14. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke Der en tydelig sammenhæng mellem omfanget af stress og de emotionelle krav, der bliver stillet i arbejdet. FTF ere, der i arbejdet skal tage stilling til andres mennesker problemer eller kommer i følelsesmæssigt belastede situationer er langt mere stressede end FTF ere, der angiver, at de møder færre emotionelle krav i arbejdet. Blandt FTF-ansatte, der meget ofte kommer i følelsesmæssigt belastende situationer er 60 pct. i meget høj eller høj stresset. Det er kun tilfældet for 6 pct. af de FTF ere, der sjældent oplever arbejdet som følelsesmæssigt belastende. Tabel 15. Sammenhæng mellem stress og følelsesmæssigt belastende situationer i arbejdet I hvilken føler du dig stresset? høj I høj Delvist I ringe ringe Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt Antal belastende situationer? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller Tilsvarende sammenhæng ses mellem stress og stillingtagen til andre menneskers problemer, jf. tabel 15a i bilag1.

12 Udfordringer og stress FTF erne er generelt glade for deres arbejde. Stort set alle - over 90 pct. mener, at arbejdet meget ofte eller ofte er meningsfuldt. Tilsvarende mener over 80 pct. af FTF erne, at deres arbejde meget ofte eller ofte har positive udfordringer. Tabel 16. Synes du dit arbejde er meningsfyldt? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent 37 1 Næsten aldrig eller aldrig 8 0 Ved ikke Tabel 17. Er der positive udfordringer i dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 17 0 Ved ikke Der er en negativ sammenhæng mellem stress og oplevelsen af arbejdet som meningsfyldt og udfordrende. For de relativt få FTF ere, der sjældent opfatter deres arbejde som meningsfyldt er 66 pct. i meget høj eller høj stressede. Men stressniveauet er også højt for de FTF erne, der glade for deres arbejde. Blandt ansatte, der meget ofte oplever deres arbejde som meningsfyldt er 22 pct. i meget høj eller høj stresset. For FTF ere, der ofte oplever arbejdet som meningsfuldt, er 29 pct. i meget høj eller høj stressede. Tabel 18. Sammenhæng mellem stress og meningsfyldt arbejde I hvilken føler du dig stresset? høj I høj Delvist I ringe ringe Synes du dit arbejde er meningsfyldt? Antal Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller

13 12 Tilsvarende er 27 pct. af de FTF ere, der ofte oplever positive udfordringer i arbejdet i meget høj eller høj stressede. FTF ernes høje af tilfredshed med arbejdet er således ikke ensbetydende et lavt stressniveau. Tabel 18a. Sammenhæng mellem stress og positive udfordringer i arbejdet høj I høj Delvist I ringe ringe Er der positive udfordringer i dit arbejde? Antal Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller I hvilken føler du dig stresset? 6.6 Støtte fra leder og kollegaer FTF erne er generelt gode til at hjælpe og støtte hinanden på arbejdet. Tabel 19. Hvis du har brug for det, kan du så få hjælp og støtte fra din nærmeste leder? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke Tabel 20. Hvis du har brug for det, kan du så få hjælp og støtte fra dine kolleger? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 40 1 Ved ikke Kun 4 pct. oplever sjældent eller næsten aldrig ikke at kunne få hjælp og støtte fra kollegaer, når de har et behov. 12 pct. oplever sjældent eller næsten aldring ikke at få støtte fra nærmeste leder, når behovet er til stede. Selvom støtten både fra kollegaer og leder er udbredt, er kollegastøtten mere udtalt end støtten fra nærmeste leder. 80 pct. oplever således meget ofte eller ofte at

14 13 få hjælp og støtte fra kollegaerne, mens 62 pct. meget ofte eller ofte oplever at få støtte fra nærmeste leder. Omkring 50 pct. af FTF erne oplever, at deres arbejde meget ofte eller ofte bliver anerkendt af deres leder. Omkring 30 pct. oplever kun anerkendelse nogle gange, mens 20 pct. sjældent eller næsten aldrig opnår anerkendelse. Tabel 21. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke Manglende støtte og anerkendelse er en risikofaktor i relation til stress. FTF ere, der ofte modtager støtte og anerkendelse er mindre stressede. Blandt FTF ere, der meget ofte får anerkendelse fra deres leder er 14 pct. i meget høj eller høj stressede. For FTF ere, der sjældent oplever anerkendelse fra ledelsen er 40 i høj eller meget høj stressede. Det viser, at ledelsen er en vigtig aktør i relation til indsatsen over for stress. Tabel 22. Sammenhæng mellem stress og anerkendelse fra ledelsen I hvilken føler du dig stresset? høj Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? I høj Delvist I ringe ringe Antal Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller Tilsvarende sammenhænge ses mellem stress og støtte fra leder og kollegaer, jf. bilag 1 tabel 22a og 22b.

15 14 7. Undersøgelsesgruppens karakteristika Der indgår godt personer i FTF-undersøgelsen om Stress på arbejdspladsen. Undersøgelsesgruppen består af 77 pct. kvinder og 23 pct. mænd. Aldersmæssigt fordeler gruppen sig, som det fremgår af nedenstående tabel. Undersøgelsesgruppen er repræsentativt på køn og alder. Kønsfordeling Kvinde Mand Note: Alderfordeling under 30 år år år år over 60 år Note: Blandt undersøgelsespersonerne er 14 pct. ledere med personaleansvar, 6 pct. er leder uden personaleansvar og de resterende 80 pct. er basismedarbejdere. Personalefordeling Leder med personale ansvar Leder uden personale ansvar Basis-medarbejdere Note: Langt hovedparten af undersøgelsesgruppen er ansat i den offentlige sektor. Den største gruppe er kommunalt ansatte, der udgør 57 pct. Herefter følger amtsansatte, der udgør 23 pct. af undersøgelsesgruppen. 8 pct. af deltagerne har en statslig arbejdsgiver og 12 pct. er ansat i private virksomheder. I forhold til FTF s samlede medlemsgrupper er den private og offentlige sektor underrepræsenteret i undersøgelsesgruppen. Arbejdsgiver Amtslig sektor Kommunal sektor Statslig sektor Privat sektor Note: Langt de fleste af deltagerne i undersøgelsen arbejder om dagen, svarende til 76 pct. 18 pct. arbejder på såkaldte ubekvemme arbejdstider, hvoraf 15 pct. har skif-

16 15 tende arbejdstider, enten i form af skiftende arbejdstider mellem dag og aften eller skiftende mellem dag, aften og nat. 6 pct. har en anden arbejdstid end de nævnte. Placering af arbejdstid Dagarbejde Aftenarbejde Natarbejde 49 1 Skiftende mellem dag- og aftenarbejde Skiftende mellem dag-, aften- og natarbejde Andet Note: 30 pct. af deltagerne har en ugentlig aftalt arbejdstid på 37 timer. 39 pct. har en aftalt ugentlig arbejdstid på over 37 timer. Omkring 31 pct. har en ugentlige arbejdstid på under 37 timer om ugen. Arbejdstidsfordeling, faktisk ugentlig arbejdstid Antal Pct. Under 30 timer timer timer timer timer over 40 timer Note: Langt de fleste, svarende til 93 pct., er i beskæftigelse på undersøgelsestidspunktet. Dertil kommer 3 pct. som har orlov, 2 pct. som er langtidssygemeldt og 1 pct., der er ledig. De respondenter, der pt. står uden beskæftigelse, har besvaret spørgeskemaet ud fra deres seneste arbejdsplads. Arbejdsmarkedsstatus Beskæftigelse Orlov Langtidssygemeldt Ledig Note:

17 16 7. Fakta om FTF s stressundersøgelse Undersøgelse om stress på arbejdspladsen er iværksat af FTF og gennemført i samarbejde FTF s organisationer. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse. Der er sendt brev ud til tilfældigt udtrukne aktive beskæftigede medlemmer i FTF s organisationer. Brevet indeholdt en beskrivelse af undersøgelsen og et link til besvarelse online. har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen bygger således på et meget stort antal besvarelser, hvilket betyder at den statistiske usikkerhed er lille. Svarprocenten er på 32. Deltagere til undersøgelsen er udtrukket tilfældet blandt 39 af de FTF s organisationer, der har givet til sagn om at deltage. De 39 organisationer svarer til 70 pct. af FTF s medlemmer. De deltagende organisationer dækker medlemmer ansat i den kommunale, statslige og private sektor. I undersøgelsen er 80 pct. tilknyttet den (amt)kommunale sektor, 8 pct. den statslige sektor og 12 pct. den private sektor (uvægtet). Set i forhold til fordelingen blandt alle FTF-organisationer er ansatte i den kommunale sektor overrepræsenteret i undersøgelsen, mens ansatte i den statslige og især i den private sektor er underrepræsenteret. Neden for er de deltagende organisationer oplistet. Undersøgelsen er repræsentativt på alder og køn blandt de deltagende organisationer. Undersøgelsens resultater er vægtet for organisationsstørrelse, således at organisationen vægter med deres andel af de deltagende organisationer. Dataindsamlingen blev gennemført i perioden medio marts til medio april 2006.

18 17 Deltagende FTF-organisationer i undersøgelsen Assistenter v. Det Kongelige Operakor BUPL CS-flyvevåbnet Danmarks Lærerforening Dansk Korforbund Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Teknisk Lærerforbund Dansk Told og Skatteforbund Danske Bioanalytikere Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Produktionsskolers Lærerforening Det Kongelige Operakor Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Farvandsforeningen Film- og TV-arbejderforeningen Foreningen af danske Inseminører Frederiksberg Kommunalforening Frie Grundskolers Lærerforening Jordbrugsteknikere Jordemoderforeningen Kost og Ernæringsforbundet Københavns Kommunale Maskinmesterforening Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Lederforum Medieforbundet i DR Personaleforeningen for KL med tilsluttede institutioner PROSA SAFU Sammenslutningen af danske Scenografer Sergenter i Søværnet SFO-Hæren Søllerød Kommunalforening Speciallærerforeningen Søfartens Ledere Tekniske og Administrative Tjenestemænd

19 18 Bilag 1. Tabel 12a. Sammenhæng mellem stress og arbejdstempo I hvilken føler du dig stresset? høj I høj Delvist I ringe ringe Er det nødvendigt for dig at arbejde meget hurtigt? Antal Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller Tabel 12b. Sammenhæng mellem stress og kompromis i arbejdet I hvilken føler du dig stresset? høj I høj Delvist I ringe ringe Må du gå på kompromis med kvaliteten for at nå dit Antal arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller Tabel 15a. Sammenhæng mellem stress og stillingtagen til brugernes personlige problemer høj I høj Delvist I ringe ringe Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit Antal arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller I hvilken føler du dig stresset?

20 19 Tabel 22b. Sammenhæng mellem stress og støtte fra kollegaer I hvilken føler du dig stresset? Hvis du har brug for det, kan du så få hjælp og støtte fra dine kolleger? høj I høj Delvist I ringe ringe Antal Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat 9.5.2006 Notat MELA/kiak Stress på arbejdet FTF har undersøgt omfanget af stress på FTF-arbejdspladserne, konsekvenserne af det høje stress-niveau og baggrunden for, at så mange ansatte føler sig stresset

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

HER OG NU s tredje udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2006 HER OG NU s tredje udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: TDC forringer personalegoder Forslag til Overenskomst 2007 Optagelse af lønsamtalen Roseprisen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

er det farligt at stå frem?

er det farligt at stå frem? er det farligt at stå frem? FtF-undersøgelse om offentligt ansattes ytringsfrihed Forord...1 1. Indledning...2 2. Hvad siger lovgivningen?...2 3. Muligheder for ytringsfrihed...2 3.1 Negative konsekvenser

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Skab sammenhæng FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Forord af Bente Sorgenfrey... 3 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik... 4 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik...

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse - set i forhold til arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

06:31. Mette Deding Vibeke Jakobsen INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV

06:31. Mette Deding Vibeke Jakobsen INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV 06:31 Mette Deding Vibeke Jakobsen INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV 06:31 INDVANDRERES ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV Mette Deding Vibeke Jakobsen KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET INDVANDRERES

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere