Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)"

Transkript

1 Computerbaseret terapi til angst og depression 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

2 Computerbaseret terapi til angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering URL: Emneord: Medicinsk teknologivurdering, KUMTV, MTV, kognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi, angst, panikangst, socialfobi, fobi, depression, OCD, computerbaseret terapi, effekt af kognitiv terapi, manualiseret kognitiv terapi, økonomisk analyse Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 25. november 2008 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december 2008 Kategori: Rådgivning Design: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Layout: Schultz Grafisk Elektronisk ISBN: Elektronisk ISSN: Denne rapport citeres således: Rosenberg NK & Arendt M Computerbaseret terapi mod angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008; 1(5) Serietitel: Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering Serieredaktion: Finn Børlum Kristensen, Mogens Hørder, Stig Ejdrup Andersen For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Islands Brygge København S Tlf Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under publikationer og udgivelser

3 Forord Angst og depression er hyppigt forekommende lidelser i Danmark. Kognitiv terapi er en psykologisk behandlingsmetode, der anses som en af de vigtigste metoder i behandlingen af angst- og depressionslidelser. Terapiformen er pædagogisk og struktureret opbygget, således at behandlingen relativt nemt kan omformes til computerbaseret terapi. Computerbaseret kognitiv terapi er i det lys en potentiel ny behandling til angstlidelser og depression. Spørgsmålet er, i hvilket omfang, der er dokumentation for, at computerbaseret kognitiv terapi har gavnlige effekter for brugeren og i hvilket regi denne behandlingstype kan indgå i dansk sammenhæng. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i Sverige publicerede i juni 2007 varslingsrapporten: Datorbaserad kognitiv beteende terapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU-rapporten omfatter en systematisk litteraturgennemgang, der indeholder en vurdering af behandlingens effekt, samt vurdering af etiske og økonomiske aspekter. Formålet med denne kommentering er kritisk og kortfattet at formidle den svenske rapports resultater, og vurdere hvorvidt disse kan overføres til dansk sammenhæng. Denne rapport og dens konklusioner udgør faglig rådgivning til belysning af den samlede dokumentation af computerbaseret kognitiv terapi. Rapporten vil blandt andet indgå som et bidrag til Sundhedsstyrelsens løbende arbejde med specialeplanlægning på området. Før rapportens udgivelse har den gennemgået redaktionel behandling i enhed for Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen vil gerne takke forfatterne for deres arbejdsindsats. Desuden vil vi takke overlæge Marianne Breds Geoffroy, Rigshospitalet, for at bidrage til den faglige bedømmelse af denne raport. Forfatternes habilitetserklæringer er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Rapporten indgår i en serie fra Sundhedsstyrelsen, hvor udenlandske MTV-rapporter kommenteres og sættes ind i en dansk sammenhæng. Herved kan den betydelige internationale produktion af MTV-resultater nyttiggøres og stilles til rådighed for danske beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering December 2008 Finn Børlum Kristensen Chef for medicinsk teknologivurdering 3 Computerbaseret terapi til angst og depression

4 Projektgruppe Forfattere: Nicole K. Rosenberg Cand.psych. Chefpsykolog Klinik for Angstlidelser Århus Universitetshospital, Risskov Mikkel Arendt Cand.psych. Ph.D Klinik for Angstlidelser Århus Universitetshospital, Risskov Projektleder: Britta Bjerrum Mortensen Akademisk medarbejder, cand, scient. anth. og sygeplejerske Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Redaktion: Finn Børlum Kristensen Chef for medicinsk teknologivurdering, Ph.D., adj. professor Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Stig Ejdrup Andersen Overlæge, Ph.D. Klinisk Farmakologisk Enhed Bispebjerg Hospital København Mogens Hørder Professor, dr.med. Rådgiver, Syddansk Universitet 4 Computerbaseret terapi til angst og depression

5 Indhold Forord 3 Projektgruppe 4 Ordliste 6 Sammenfatning 7 1. Indledning Kort introduktion Formål Procedurer for indeværende rapport 9 2. Den udenlandske MTV MTV-spørgsmål og opbygning Baggrunden for SBU-rapporten Computerbaseret KAT som teknologi Resultater og konklusioner Angstlidelser Depression Blandet angst/depression Økonomiske aspekter Livskvalitet Sundhedsvæsnets struktur og organisation Etiske aspekter Kommentarer til metoder, resultater og konklusioner Udfordringer ved implementering Konklusioner i SBU-rapporten sammenholdt med andre rapporter SBU-rapporten i dansk perspektiv Baggrund Overvejelser omkring særlige danske forhold Konklusion 19 Referencer 20 Bilag 1 Evidensniveauer 22 Bilag 2 Inklusions- og eksklusionskriterier 23 Bilag 3 Angsttilstande og unipolar depression 24 Bilag 4 Stepped care model 26 5 Computerbaseret terapi til angst og depression

6 Ordliste Agorafobi Angstlidelse BAI BDI Biblioterapi Depression KAT Kognitiv adfærdsterapi OCD QALY Stepped care Panikangst Posttraumatisk stresssyndrom Psykiatri PTSD Randomiseret, kontrolleret studie Socialfobi Tvangslidelser angst for at forlade sit hjem alene og/eller være alene hjemme. Lidelsen indebærer oftest angst for at tage offentlige transportmidler og være i store forsamlinger psykisk lidelse, hvor angst er det dominerende symptom. Angstlidelserne inddeles i flere forskellige undergrupper, fx socialfobi. Beck s Anxiety Inventory. Et skema til vurdering af angstsymptomer og disses intensitet Beck s Depression Inventory. Et skema til vurdering af depressionssymptomer og disses intensitet behandling gennem patientens læsning af bøger eller hæfter om sin sygdom psykisk lidelse hvor nedsat stemningsleje og/eller tab af interesse er hovedsymptom se kognitiv adfærdsterapi forkortes KAT. En psykoterapeutisk retning, der tager udgangspunkt i uhensigtsmæssig tænkning og søger at ændre denne. Tænkningen anses for at være afgørende for følelser og adfærd. Retningen omfatter også mange metoder, der retter sig mod adfærden. Metoderne tilstræbes at være evidensbaserede, dvs. videnskabeligt undersøgt. Obsessive Compulsive Disorder. Psykisk lidelser præget af tvangstanker og tvangshandlinger, der dominerer personens adfærd på bestemte områder. Der kan være tale om fx tjekke-, vaske- eller tælleritualer. kvalitetsjusterede leveår. Udtrykker effekten af sygdom i befolkningen, som middellivslængde med godt helbred. Sygdommen får en værdi mellem 1 (= helt rask) og 0 (= død) som vægtes med sygdommens forekomst. QALY anvendes som effektmål i sundhedsøkonomiske undersøgelser. trinvis omsorg/behandling. Begrebet dækker en samfundsmæssig (statslig, regional eller kommunal) organisering af behandlingstiltag overfor en given lidelse. I forbindelse med angstlidelser består det laveste trin af forebyggelse, næste trin af behandling hos praktiserende læge, trin 3 af behandling hos psykiater eller psykolog, trin 4 af behandling i specialklinik og øverste trin af indlæggelse. Opbygningen indebærer at de laveste trin rettes mod flest personer med de laveste omkostninger og effekt på en stor del af populationen. De øverste trin rettes mod færre personer, med sværere og mere komplekse tilstande. Stepped care kan illustreres som i bilag 4. svære angstanfald, der opstår ud af det blå og som er karakteriseret ved mange fysiske symptomer og dødsangst. forkortes PTSD. Svær psykisk reaktion med bl.a. angst, flashback og mareridt efter alvorlig, livstruende hændelse. læren om psykiske lidelser. (se posttraumatisk stresssyndrom) tilfældig fordeling af forsøgspersoner i en undersøgelse mellem fx metode A og metode B mhp. at sikre et resultat, der ikke er påvirket af forudindtagethed hos undersøgeren angst for at tale i samvær med andre eller på anden vis blive genstand for andres opmærksomhed. se OCD 6 Computerbaseret terapi til angst og depression

7 Sammenfatning KUMTV en belyser, hvorvidt vi i dansk sammenhæng i højere grad end hidtil skal anvende computerbaseret kognitiv adfærdsterapi mod depression og angst. Det svenske MTV-institut Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerede i juni 2007 varslingsrapporten Datorbaserad kognitiv beteende terapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU-rapporten omfatter en systematisk gennemgang af det videnskabelige grundlag for anvendelse af computerbaserede behandlingsprogrammer ved angstlidelser og depression hos voksne. Desuden gennemgår SBU-rapporten metoder til vurdering af effekt, anvendelse af sådanne programmer samt etiske og økonomiske aspekter. I SBU-rapporten stilles spørgsmålet: Hvilke effekter og omkostninger er forbundet med computerbaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT) af voksne patienter med angstlidelser eller depression? Der findes på baggrund af vurdering af 12 randomiserede studier begrænset videnskabeligt grundlag for, at computerbaseret KAT, på kort sigt, har effekt på symptomer ved behandling af panikangst, socialfobi eller depression (evidensstyrke 3, se bilag 1). Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling af OCD (tvangslidelser) og blandet angst/depression findes utilstrækkeligt. Yderligere dokumentation for effekt samt etiske og økonomiske overvejelser efterspørges. Nærværende rapports forfattere konkluderer, at SBU-rapportens resultater kan anvendes i dansk sammenhæng. Men da evidensgrundlaget fortsat er begrænset, bør computerbaseret KAT kun bruges i en lettilgængelig dansk version i kliniske studier og ikke i rutinebehandling. 7 Computerbaseret terapi til angst og depression

8 1. Indledning 1.1 Kort introduktion Angst og depression er to hyppigt forekommende lidelser i den danske befolkning. Angstlidelser som socialfobi, panikangst og tvangslidelser (OCD) er bl.a. kendetegnet ved stærke følelser af ængstelse og ulyst. Karakteristisk for disse tilstande er, at de både manifesterer sig fysisk og psykisk. Depression indebærer typisk følelser af ulyst, håbløshed og nedtrykthed (bilag 3). Udover de menneskelige omkostninger er der betydelige samfundsmæssige omkostninger forbundet med behandling af disse lidelser direkte som indirekte. I Sverige blev omkostningerne i 1996 og 1997 beregnet til samlet ca. 60 mia. svenske kroner (1). I det lys vil det være hensigtsmæssigt med let tilgængelige, offentlige behandlingstilbud til personer med angstlidelser og depression, samt let adgang til oplysning om lidelserne, disses behandling og muligheder for selvhjælp. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er den psykologiske behandlingsform, hvor der er bedst dokumentation for effekt, især ved angstlidelserne, men også ved depression (2, 3). KAT er en form for psykologisk behandling, der retter sig mod tænkning og adfærd og som bygger på indlæringspsykologiske principper. KAT er efterhånden relativt udbredt i Danmark, dog i højere grad blandt psykologer end psykiatere. Patienter, der behandles i det offentlige sundhedsvæsen for angst- og depressionslidelser, modtager fortsat ikke nødvendigvis kognitiv terapi. I Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer angstlidelser hos voksne og unipolar depression hos voksne er kognitiv terapi anbefalet som henholdsvis primær behandling og én af de vigtigste behandlingsmåder (2, 3). KAT er meget struktureret og pædagogisk opbygget, ligesom terapiformen indeholder mange konkrete opgaver til patienten. Derfor kan den relativt nemt omformes til computeriserede selvhjælpsprogrammer. En undersøgelse finder, at KAT i ambulant regi ved depression er mere omkostningseffektiv end antidepressiv, medikamentel behandling (4). På angstområdet er undersøgelserne mere tvetydige. I en rapport fra National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) om computerbaseret KAT (2006) fremgår det, at behandling via computer muligvis er omkostningseffektiv (5). Computerbrug og internetadgang er meget udbredt i Danmark i aldersklassen, hvor debut af angst og depressioner typisk finder sted (voksenalder). Der er således flere grunde til at omforme KAT til computerprogrammer: personer kan få fuldt eller delvist behandlingsudbytte, eller personer kan få kendskab til metoderne og dermed kan have et forspring i form af viden om lidelsen og kendskab til behandlingsmetoden ved tilbud om traditionel behandling. Det centrale spørgsmål er i hvilket omfang der er dokumentation for effekt af computerbaseret KAT, og i hvilket omfang og regi computerbaseret KAT kan anvendes i Danmark? 8 Computerbaseret terapi til angst og depression

9 1.2 Formål Den svenske MTV-institution Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerede i juni 2007 varslingsrapporten, Datorbaserad kognitiv terapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU-rapporten tager udgangspunkt i 12 publicerede empiriske undersøgelser af høj kvalitet. Formålet med SBU-rapporten er at belyse den videnskabelige dokumentation for, hvilke effekter og omkostninger, der er forbundet med computerbaseret KAT ved angstlidelser og depression. Formålet med denne kommentering er kritisk at formidle SBU-rapportens resultater. Det gøres ved, at SBU-rapportens resultater først vurderes på egne præmisser. Herefter diskuteres disses betydning for danske forhold. 1.3 Procedurer for indeværende rapport Alle de studier, der indgår i SBU-rapporten er gennemlæst for at sikre at de samme konklusioner kan drages. Der er foretaget litteratursøgning i PubMed med henblik på at identificere eventuelle nye, relevante studier. Der har ikke været tale om en litteratursøgningsproces af samme omfang, som den, der er foretaget i den originale rapport, men udelukkende søgninger med kombinationer af søgeordene: computer, internet, depression og anxiety. Som i SBU-rapporten er der udelukkende søgt på randomiserede, kontrollerede undersøgelser. Søgningen førte til 3 nye randomiserede, kontrollerede undersøgelser af computerbaseret behandling af belastningsreaktioner, som opfylder SBU-rapportens kvalitetskriterier (6, 7, 8). I alle disse studier findes der indikation for effekt af behandlingen. Studierne vil ikke blive nævnt i det nedenstående, idet de ikke indgår i SBU-rapporten. Det vurderes, at studierne ikke fører til ændrede konklusioner i forhold til SBU-rapporten. Der er ligeledes søgt i The Cochrane Library for at identificere eventuelle nye rapporter om emnet. I denne database fremgår det, at der er rapporter under udarbejdelse om computerbaseret behandling af både angstlidelser og depression, men at der endnu ikke er publiceret færdige arbejder. På hjemmesiden for National Institute for Health and Clinical Excellence (www. nice.org.uk ) er der identificeret en rapport om computeriseret kognitiv behandling af depression og angst (5). En britisk rapport fra Health Technology Assessment (HTA), som ligeledes omhandler computeriseret KAT overfor angst og depression, blev også gennemgået (9). I denne rapport indgår en evaluering af økonomiske aspekter. De to rapporter overlapper i høj grad, og i det efterfølgende er der særligt lagt vægt på sammenligning imellem SBU-rapporten og HTA-rapporten, idet HTA-rapporten beskrives som en opfølgning på NICE-rapporten 1. 1 HTA-rapporten og NICErapporten indgår begge i SBU-rapporten 9 Computerbaseret terapi til angst og depression

10 2. Den udenlandske MTV SBU-rapporten er kategoriseret som en Alert, det vil sige en tidlig varsling af en medicinsk teknologi, hvor den videnskabelige dokumentation fortsat er begrænset. 2.1 MTV-spørgsmål og opbygning Rapporten har søgt at besvare spørgsmålet: Hvilke effekter og omkostninger er forbundet med computerbaseret KAT af voksne patienter med angstlidelser eller depression? Spørgsmålet er belyst ved, at der er udført systematiske søgninger for relevante studier. SBU s ekspertgruppe identificerede 12 randomiserede studier (se inklusions- og eksklusionskriterier i bilag 2). Syv studier omhandler angstlidelser, fire omhandler depression og et studie omhandler både angst og depression. Disse 12 studier gennemgås systematisk på rapportens 19 sider. De 12 studier opstilles på overskuelig vis i tabeller, hvor de enkelte studiers design, deltagerpopulation, resultater og bevisbyrde skitseres. Studierne er vanskelige at sammenfatte, idet kognitiv terapi har været brugt forskelligt, fx med og uden støtte fra en terapeut, og har været anvendt i forskellige kombinerede interventioner, fx kognitivterapi plus -kontakt til en terapeut og diskussionsgrupper. Derudover har en vifte af effektmål været anvendt. Endvidere behandler SBU-rapporten også spørgsmål om livskvalitet på baggrund af de inkluderede studier. Endelig diskuterer SBU-ekspertgruppen etiske og organisatoriske aspekter, som er forbundet med behandlingen (1). 2.2 Baggrunden for SBU-rapporten SBU-rapporten bygger på kendsgerninger om lidelsernes udbredelse, effekten af KAT og det øgede brug af computer/internet (1): Både angstlidelser og depression er hyppigt forekommende i almenbefolkningen. I det amerikanske National Comorbidity Survey Replication estimeres følgende (10) : Livstidsprævalens for angstlidelser: 29 % Livstidsprævalens for depression: 21 % Dette indebærer, at omtrent hver fjerde person på et tidspunkt i livet får en angstlidelse og ca. hver femte en depression. Der er typisk ledsagende problemer til begge lidelser, såsom misbrug og nedsat livskvalitet, ligesom de sygdomsramte ofte er ude at stand til at varetage et arbejde i kortere eller længere perioder. Det oplyses, at en stor andel af befolkningen i Sverige har computer og 70 % har adgang til internet. Endeligt fremhæves det, at der i Sverige er udviklet KAT-behandling, som udbydes på forskellig vis. Det kan enten være via programmer, som skal installeres på en computer, eller som kan nås via en hjemmeside på internettet. 2.3 Computerbaseret KAT som teknologi Der findes computerbaserede behandlingsprogrammer til flere forskellige specifikke lidelser. De computerbaserede programmer, der er vurderet i SBU-rapporten, er baseret på skriftlige manualer, som er blevet omarbejdet for at tilpasses computerformatet. Specifikke computerprogrammer udviklet til angstlidelser eller depression er beskrevet og vurderet i NICE-rapporten (5). Hvert program er udviklet specielt til én eller flere målgrupper, og der er forskelle mht., hvilken indsats de kræver fra sundhedspersonale. 10 Computerbaseret terapi til angst og depression

11 Computerbaseret KAT gives via internettet eller et computerprogram, som gøres tilgængeligt for patienten. Mange computerbaserede KAT-programmer er interaktive, hvilket indebærer, at patienten fx kan blive bedt om at svare på spørgsmål eller udføre hjemmeopgaver, og at materiale løbende lagres i computerens hukommelse. Et standard terapiforløb er på omkring 12 sessioner. Patientens svar bearbejdes enten direkte af computerprogrammet eller af en behandler, som patienten er tilknyttet. Oftest indebærer computerbaseret KAT, at patienten har personlig kontakt med en uddannet behandler. Behandleren følger oftest patientens fremskridt, denne er tilgængelig for samtale og tager ansvar for patienten gennem telefon, eller personligt møde. Nogle computerprogrammer suppleres med minimal kontakt, mens andre nærmere anses for at være et supplement til mere traditionel behandlerledet KAT. En hollandsk metaanalyse indikerer større effekt af computerbaserede KAT-programmer, hvor en terapeut var tilgængelig, sammenholdt med programmer, hvor patienten slet ingen kontakt havde til en terapeut (11). Et andet interaktivt element, som indgår i flere af de inddragede undersøgelser, er brug af internetbaserede diskussionsgrupper, hvor personer med lignende lidelser kan dele erfaringer og støtte hinanden. Inden påbegyndelse af behandling med computerbaseret KAT foretages en diagnostisk vurdering og der lægges en behandlingsplan. I de undersøgelser, der vurderes i SBUrapporten, er dette enten sket ved et personligt møde med undersøgelsesdeltageren, gennem telefoninterview, gennem deltagernes udfyldelse af selvratingsskemaer på internet eller kombinationer af disse muligheder. 2.4 Resultater og konklusioner Angstlidelser I den svenske rapport er syv studier af computerbaseret behandling ved angstlidelser gennemgået. Angstlidelserne omfatter panikangst, socialfobi og OCD. Fire studier omhandler panikangst med eller uden agorafobi. I to studier findes det, at computerbaseret KAT har bedre effekt end det at stå på venteliste til behandling og i ét studie findes det, at behandlingen er bedre end støttende telefonsamtaler. Der er ikke beregnet effektstørrelser i alle studier, men i oversigtstabeller i den oprindelige rapport kan man få overblik over effektstørrelser i de studier, hvor de er beregnet. Effektmålene varierer efter deres type, efter omfanget af interventionen, samt hvilke typer af kontrolgrupper der sammenlignes med. Det samme gør sig gældende ved effektstørrelser i forhold til de øvrige lidelser, som gennemgås nedenfor. I to af de fire studier var der ingen forskel imellem computerbaseret behandling og behandling ledet af terapeut. I ét af disse studier anvendtes computer som supplement til behandling ledet af terapeut. Delkonklusion: Der findes en begrænset videnskabelig evidens for, at computerbaseret KAT-behandling på kort sigt har effekt overfor panikangst (Evidensstyrke 3, se bilag 1). To studier omhandler patienter med socialfobi. Patienter, der benytter computerbaseret KAT sammenlignes med patienter på venteliste eller patienter, der deltageler i et diskussionsforum på internet. Computerbaseret KAT har i begge tilfælde bedst effekt. Delkonklusion: Der findes en begrænset videnskabelig evidens for, at computerbaseret KAT- behandling på kort sigt har effekt overfor social fobi (Evidensstyrke 3). 11 Computerbaseret terapi til angst og depression

12 I et studie, der omhandler OCD, havde KAT ledet af terapeut bedre effekt end computerbaseret behandling, der til gengæld gav bedre resultat end behandling med afslapningsøvelser. Delkonklusion: Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling ved OCD er utilstrækkeligt ( Utilstrækkeligt videnskabeligt grundlag ) Depression I SBU-rapporten indgår fire studier omhandlende computerbaseret KAT af depression. I alle disse studier findes at den gruppe, der har modtaget computerbaseret KAT opnår bedre resultat end kontrolgrupper, der har fået sædvanlig behandling, deltaget i telefoninterview, deltaget i en internetbaseret diskussionsgruppe eller stået på venteliste. I ét studie anvendes computerbaseret KAT som supplement til behandling ledet af en terapeut. I dette studie sammenlignes både med patienter på venteliste og med en gruppe, som udelukkende modtog behandling ved terapeut. De to aktive behandlingsformer var lige effektive og opnåede bedre resultat end patienter på venteliste. I et andet studie fandtes ikke forskel imellem en gruppe, der havde modtaget computerbaseret KAT, og en gruppe der havde fået adgang til en informationsside om depression. To af de fire studier er naturalistiske, hvilket indebærer, at medicinering og ændring i dosis var tilladt i perioden, hvor undersøgelsen stod på. I et studie anføres brug af antidepressiv medicin som eksklusionskriterium, og i den sidste undersøgelse var medicinering tilladt såfremt dosis var konstant forud for og i perioden, hvor den computerbaserede behandling fandt sted. Der henvises til tabeller i den oprindelige rapport for et overblik over sygdommens sværhedsgrad før og efter behandling i de enkelte studier, som denne er vurderet ved brug af standardiserede undersøgelsesinstrumenter som Hamilton Depression Rating Scale og Beck Depression Inventory. Delkonklusion: Der findes en begrænset videnskabelig evidens for, at computerbaseret KAT-behandling på kort sigt har effekt overfor depression (Evidensstyrke 3) Blandet angst/depression Et enkelt studie omfatter personer med angst og/eller depression. Her opnåede den gruppe, som modtog computerbaseret KAT som supplement til vanlig behandling, som består af mere uspecifikke samtaler, hos praktiserende læge et marginalt bedre resultat sammenlignet med en kontrolgruppe, der blot modtog vanlig behandling. Delkonklusion: Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling ved blandet angst/depression er utilstrækkeligt (Utilstrækkeligt videnskabeligt grundlag) Økonomiske aspekter Der gennemgås to studier i SBU-rapporten, som har søgt at vurdere de økonomiske omkostninger i forhold til anden behandling. I et studie findes der tegn på en positiv økonomisk effekt ved brug af computerbaseret KAT, men analyserne bygger på hypotetiske modeller, som kritiseres i SBU-rapporten. I et andet studie findes ingen økonomisk forskel imellem behandling med computerbaseret KAT og KAT baseret på en selvhjælpsmanual. Det konkluderes samlet, at computerbaseret KAT kan være et kosteffektivt behandlingsalternativ, men at yderligere studier behøves for at bekræfte dette. 12 Computerbaseret terapi til angst og depression

13 2.4.5 Livskvalitet Quality of Life Inventory har været anvendt som mål for livskvalitet i flere studier. I et studie omhandlende social fobi viste denne skala signifikant bedring i livskvalitet for gruppen, der havde modtaget computerbaseret KAT sammenlignet med patienter på venteliste. I de øvrige studier af såvel angst som depression ses ingen signifikante forskelle mellem grupperne på dette mål Sundhedsvæsnets struktur og organisation Computerbaseret behandling vil ifølge SBU-rapporten kunne implementeres i det svenske sundhedsvæsen, og det foreslås, at dette skulle ske på de laveste trin i steppedcare modellen, der er en forenklet organisatorisk model for den samfundsmæssige indsats overfor sygdomme (se ordforklaring og bilag 4). På det allerlaveste trin foregår forebyggelse, herefter følger brede trin, hvor mange bør kunne få hjælp, og oven på dette bygger tiltagende smalle trin, bestående af mere og mere specialiserede tilbud. I denne forbindelse vil det sige, at SBU-rapporten anbefaler, at computerbaseret KAT udbydes af alment praktiserende læge, men det understreges, at der mangler studier af effektivteten og dermed viden om denne behandlingsform i klinisk praksis. Desuden gøres opmærksom på, at der skal tages højde for, at brug af computerbaseret behandling skal følges af andre tilbud, der kræver tilgængelighed af terapeut. Eksempler herpå er diagnosticering, monitorering og hjælp med tvivlsspørgsmål Etiske aspekter Der knytter sig ifølge SBU-rapporten etiske problemstillinger til brugen af computerbaseret KAT-teknologi: Hvilke patienter passer behandlingsformen til, accepterer patienten brug af computer, og får han alternative muligheder? Det samme gør sig gældende omkring den diagnostiske procedure: Er det forsvarligt, at denne alene foregår pr. computer? Endelig er spørgsmålet om behandlingsansvar påtrængende. Hvis ansvaret for den enkelte patient er utydeligt kan vigtig information, der burde lede til afbrydelse af behandlingen og/eller påbegyndelse af anden behandling, mangle en aktiv modtager. 2.5 Kommentarer til metoder, resultater og konklusioner Det vurderes, at SBU-rapporten grundlæggende er en metodisk velgennemført gennemgang af litteraturen omkring computerbaseret behandling af angstlidelser og depression. Metoden til søgning efter relevant litteratur er velbeskrevet og synes rimelig. Ved sammenligning med andre rapporter om samme emne er der således ikke fremkommet vigtige studier, som kan tænkes at ændre rapportens konklusioner. At ingen studier tildeles højeste evidensgrad forekommer rimeligt. Alle de inkluderede studier lider således under metodemæssige mangler. Det fremgår ikke hvor mange personer, der har foretaget vurderingerne hos SBU, eller hvordan man har prioriteret metodeproblemer for at nå frem til konsensus. Det er endvidere uklart, hvad der opfattes som afgørende for, om studier er tildelt lav eller middelhøj værdi, og rapporten indeholder ikke en definition af begrebet medelhögt bevisvärde eller en angivelse af kriterierne for at tildele studierne denne kvalitetsgrad. Det vil derfor ikke ud fra det foreliggende være muligt at genskabe resultatet af evidensvurderingerne. Vurderingen af konklusionernes styrke (evidensstyrke 3 for panikangst, social fobi og depression) vurderes ligeledes at være passende. En sådan styrke afspejler som beskre- 13 Computerbaseret terapi til angst og depression

14 vet: begrænset videnskabelig underbygning, hvor konklusionen støttes af mindst 2 studier af middelhøj kvalitet. Et andet diskussionspunkt er, at der er en tendens til at fokusere på statistisk signifikante fund. Der er tilbøjelighed til, at de enkelte studiers positive fund trækkes frem. Der findes imidlertid i mange af studierne ikke forskelle mellem behandlings- og kontrolgrupperne på en række mål. Desuden er der ikke beregnet effektstørrelser i en række af undersøgelserne. I den sammenhæng kunne man i SBU-rapporten have lagt større vægt på klinisk betydningsfuld bedring, og om computerbaseret behandling fører til en sådan. I SBU-rapporten nævnes det, at der i flere studier ikke er foretaget power-analyse, og at der således er mulighed for, at der eksisterer forskelle, som blot ikke har kunnet påvises på grund af for få deltagere (såkaldte Type-II fejl). Dette faktum bør medtænkes, når resultaterne vurderes. Særligt sammenligningerne imellem computerbaseret og traditionel terapeut-patient behandling kan således muligvis reelt vise sig at være klinisk betydningsfulde. I SBU-rapporten er der ikke kontrolleret for publikationsbias (med fx funnel-plots). Desuden er der anvendt ventelistepatienter som kontrolgruppe, hvilket øger risikoen for at overvurdere effekten. Herudover findes der i SBU-rapporten statement, der kan diskuteres. Det foreslås eksempelvis, at computerbaseret behandling indgår på et lavt trin i stepped care modellen, dvs. hos praktiserende læge eller som forebyggende indsats. Det fremgår dog samtidig, at behandling med computerbaserede programmer kræver diagnosticering før behandlingen samt tilgængelighed og feedback under behandlingen fra terapeuter uddannet i KAT. På den baggrund kan man argumentere, at anvendelse af computerbaseret behandling hører til som supplement til behandlingen på højere trin i stepped care modellen, nemlig hos praktiserende psykolog, hos speciallæge eller i specialklinikker. I rapporten skelnes ikke mellem internetbaserede programmer og programmer til installation på enkeltstående computere. Det vil være meget forskelligt hvad disse to former kræver og muliggør af udbyder mht. teknologi, opdatering, sikkerhed, godkendelse og kontrol, ligesom, der vil være betydelige forskelle for patienten. Rapporten forholder sig heller ikke til programmernes konkrete udformning. Det fremgår at flere af de omtalte programmer er interaktive, men det er uklart om de i høj grad er sat op som tekst/rating scales i skriftlig form eller om der anvendes animation, videooptagelser af personer osv. Endelig indeholder rapporten ingen overvejelser omkring forholdet imellem computerbaseret behandling og traditionelle selvhjælpsmetoder såsom bøger og faglitteratur med psykoedukativt indhold. Der er fundet god effekt af sådanne interventionsformer, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, hvad der vindes ved at computerisere behandlingen (12). 14 Computerbaseret terapi til angst og depression

15 3. Udfordringer ved implementering I SBU-rapporten diskuteres en række begrænsninger i de studier, der indgår, samt problemer ved implementering af computerbaseret KAT. Nedenfor opsummeres disse syv temaer. Herefter diskuteres for hvert tema særlige problemer, som indeværende rapports forfattere finder er væsentlige på baggrund af læsning af den litteratur som SBUrapporten bygger på, men som ikke indgår i rapporten. Disse aspekter diskuteres i underoverskrifterne: Kommenteringens tilføjelser til dette emne. 1. Diagnosticering og monitorering af bedring. Bedømmelsen af patienten før, efter og i løbet af behandlingen er usikker, når den udføres via computer. I et af studierne fandtes eksempelvis, at 85 % af de som havde udfyldt spørgerskema via computer måtte ekskluderes, idet de ikke opfyldte de diagnostiske kriterier for panikangst (13). Generelt er det også sådan, at mange af de, der selv mener at opfylde kriterierne for givne lidelser er blevet sorteret fra i studierne, idet de altså ikke er fundet egnet til den computerbaserede behandling. Dette punkt er ikke kun af forskningsmæssig interesse, men må også forventes at have betydning ved eventuel implementering af computerbaseret behandling i daglig klinisk praksis. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: I forbindelse med dette punkt nævner forfatterne ikke de problemer, der må forventes at høre til at få foretaget differentialdiagnostisk udredning. At en person scorer højt på et spørgeskema beregnet på vurdering af depressive symptomer, udelukker eksempelvis ikke at den bagvedliggende lidelse kan være en bipolar sindslidelse eller skizofreni. 2. Frafald. I mange af de inkluderede studier er der et betydeligt frafald i grupper af personer, som modtager computerbaseret KAT. Desuden findes i flere undersøgelser, at samarbejdet med nogle af patienterne om at gennemføre sessioner og øvelser er mangelfuld. Eksempelvis synes der at være særlige vanskeligheder med at få deltagere i angstbehandling til at gennemføre eksponering, selvom der er evidens for, at dette er en helt central del af behandlingen. I nogle studier søges dette bedret ved tilbud om fremmøde, telefon- eller kontakt. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: I SBU-rapporten nævnes ikke det faktum, at der i den eksisterende empiri synes at være klar sammenhæng imellem graden af behandlerkontakt og omfanget af frafald. Eksempelvis indgår påmindelser via telefon eller postkort, og alligevel er frafaldet over 30 % efter både 5, 10 og 16 uger (14). Samme forskergruppe havde i en tidligere undersøgelse lavet ren internetbaseret KAT uden behandlerkontakt, og her var frafaldsprocenten på 47 %. Høj grad af behandlerkontakt må forventes at eliminere en af de vigtigste argumenter for brug af computerbaseret behandling; nemlig besparelsen i behandlerressourcer. 3. Risikovurdering. Løbende risikovurdering i forhold til eksempelvis selvmordsrisiko nævnes som endnu et problem i forhold til implementering af metoden. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: I SBU-rapporten gøres ikke opmærksom på, at de med sværest grad af depression tilsyneladende er i størst risiko for frafald fra computerbaseret KAT. Denne sammenhæng findes i to af de fire studier omhandlende depression (14, 15). Dette kunne indikere, at computerbaseret KAT ved depression ikke er egnet til svære depressioner. Dette giver også mening set ud fra et klinisk synspunkt, idet eksempelvis nedsat energi og initiativ er hyppige symptomer ved depressi- 15 Computerbaseret terapi til angst og depression

16 on, hvilket kunne skabe problemer i forhold til at lade patienterne selv stå for dele af behandlingen. 4. Manglende adgang til internet samt manglende evner for at anvende EDB. Det angives, at ca. 70 % af befolkningen i Sverige har adgang til internet, hvilket indebærer, at en ret stor gruppe mennesker ikke har mulighed for at benytte sig af behandlingsformen. Desuden gøres der opmærksom på, at bestemte grupper, såsom lavtuddannede og ældre, kan have særlige vanskeligheder med at anvende computer. 5. Rekruttering til studierne nævnes som et metodemæssigt problem, der ligeledes kan have praktisk betydning ved generel implementering. I mange af de studier som indgår, er folk blevet inkluderet efter at have svaret på annoncer eller tilsendt post. Der er således en betydelig selv-selektion, hvilket kan bevirke, at de som er særligt motiverede for behandling eller specielt interesserede i EDB eksempelvis i særlig høj grad kan være blevet inkluderet, eller at specielt syge individer, som nævnt ovenfor, eventuelt ikke er inkluderet. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: Der gives ingen konkrete eksempler på problemet i rapporten, men i Christensen et al (15) kontaktedes eksempelvis personer via post. Responsraten var 22.7 %, og 525 personer endte med at deltage i undersøgelsen (15). 6. Eksklusion. Et andet vigtigt tema i forbindelse med rekrutteringsproblematikken er, at studierne typisk har ekskluderet patienter med co-morbide lidelser, herunder misbrug, selvom co-morbiditet er særdeles hyppig blandt patienter med angst/depression. Generelt findes lavere grad af behandlingseffekt i grupper med co-morbiditet. 7. Manglende fleksibilitet. Ved computerbaseret intervention er det i sagens natur vanskeligt at tilpasse behandlingen den enkelte patients specifikke problemer og behov. Samlet kan det konkluderes, at SBU-rapporten diskuterer en række centrale problemer relateret til implementering af computerbaseret behandling af angst og depression. Både specifikke metodemæssige problemer i den eksisterende empiri, og overvejelser omkring anvendelse i generel praksis indgår. Disse overvejelser vurderes at være rimeligt afvejet i forhold til de anbefalinger og evidensgradueringer, som rapporten når frem til. Det kan dog konstateres, at enkelte vigtige problemstillinger ikke er medtaget eller fyldestgørende diskuteret. 16 Computerbaseret terapi til angst og depression

17 4. Konklusioner i SBU-rapporten sammenholdt med andre rapporter På hjemmesiden for The Cochrane Library fremgår det, at der er rapporter under udarbejdelse om computerbaseret behandling af angstlidelser og depression, men der er endnu ikke publiceret færdige arbejder. Der eksisterer mindst to andre større rapporter omkring computerbaseret behandling af angst og depression; henholdsvis HTA- og NICE-rapporten. HTA-rapporten er særdeles omfangsrig (191 sider), og er en opdateret udgave af NICE-rapporten. HTA-rapporten inkluderer yderligere behandling af OCD (9). Af denne grund vil NICE-rapporten ikke blive særskilt beskrevet. Der indgår 24 studier i HTA-rapporten, hvoraf 15 er randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som alle omhandler computeriserede behandlingsforløb. Flere af disse er ikke inkluderet i SBU-rapporten. Dog er mange inkluderet i SBU-rapportens liste over studier, der er ekskluderet på grund af metodiske mangler. I HTA-rapporten konkluderes det, at der er nogen evidens for ( some evidence ), at computerbaseret terapi er ligeså effektiv som terapeutassisteret terapi ved behandling af fobier/panikangst, og at metoden er mere effektiv end ventelistekontrol. I forhold til depression konkluderes, at computerbaseret terapi er mere effektiv end ventelistekontrol. Med hensyn til OCD konkluderes, at computerbaseret behandling er mindre effektiv end terapeutassisteret behandling. Det konkluderes derudover at der er tegn på, at computerbaseret behandling kan reducere terapeut-tidsforbruget og dermed omkostninger, og at computerbaseret behandling kan anvendes, hvis adgangen til behandling ved professionelt uddannet terapeut er begrænset. Konklusionerne er således i god overensstemmelse med SBU-rapportens. Generelt tages der imidlertid flere forbehold overfor metoden, end tilfældet er i SBUrapporten. Eksempelvis konkluderes det, at der er betydelig usikkerhed omkring effekten, og særlige problemer med kvaliteten af den eksisterende empiri. Det beskrives også, at man må tænke sig nøje om i forhold til at anvende metoden i en stepped care sammenhæng, og i forhold til andre KAT tiltag. Der peges på, at der mangler empiri, som sammenligner computerbaseret behandling med andre former for tiltag, såsom biblioterapi, der kan nedsætte den tid behandlere må anvende pr. patient. Endelig konkluderes det, at der mangler undersøgelser omkring patienternes egne præferencer i forhold til valg af terapiform. HTA-rapportens konklusioner synes relevante, og de nævnte mangler bør undersøges nærmere for at kunne skabe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til brug af computerbaseret KAT-teknologi. Sammenholdt med de fremførte problemstillinger i SBUrapporten og kommenteringens tilføjelser hertil, synes evidensgrundlaget for effekten af behandlingsmetoden mangelfuld. 17 Computerbaseret terapi til angst og depression

18 5. SBU-rapporten i dansk perspektiv 5.1 Baggrund I det danske Referenceprogram for unipolar depression hos voksne angives det, at livstidsrisikoen for at få en depression er %, at risikoen for recidiv er høj, og at en undergruppe af patienter ikke tilbydes eller ikke samarbejder om behandling (3). I Referenceprogram for angstlidelser hos voksne refereres den europæiske epidemiologiske undersøgelse ESEMeD, hvor der findes en livstidsprævalens på 13,6 % for alle angstlidelser (panikangst 2,1 %; social fobi 2,4 %) (2). Tidspunktet for opsøgning af behandling ligger ifølge samme undersøgelse for panikangst gennemsnitligt 10 år efter debuttidspunkt og for socialfobi gennemsnitligt 16 år efter. Begge populationer er altså betydelige, mange modtager ikke behandling og omkostningerne for samfundet er følgelig store. Selvom der findes dokumenteret effektiv behandling af såvel farmakologisk som psykoterapeutisk karakter for begge lidelsers vedkommende, er der behov for yderligere behandlingstiltag og øget tilgængelighed af flere former for behandling. I den forbindelse er en vurdering af det videnskabelige grundlag for effekten af computerbaseret behandling relevant, først og fremmest med hensyn til patienternes udbytte, men også med hensyn til de praktiske og økonomiske aspekter. Dette kan danne baggrund for overvejelser om, hvorvidt sådanne tilbud bør være tilgængelige i det danske sundhedsvæsen og i givet fald i hvilket regi. Der findes så vidt vides ikke aktuelt i Danmark (modsat Sverige) forskningsmiljøer, der har pågående undersøgelser af computerbaseret behandling, eller hvor programmer er under udvikling eller oversættelse. 5.2 Overvejelser omkring særlige danske forhold Anvendelse af computerbaseret KAT bør tænkes ind i en specifik dansk kontekst. Et vigtigt argument for behandlingsformen er, at den mindsker betydningen af at møde op hos en behandler, hvorved folk som bor langt fra større byer eksempelvis vil have adgang til hjælp. I og med at Danmark er et geografisk set lille land, vurderes dette argument at have mindre betydning i en dansk sammenhæng. Der er tradition for såvel offentlige som private sundhedsudbydere i Danmark (ikke mindst indenfor minor-psykiatri). Dette betyder at computerbaseret behandling både kunne indgå som en del af det offentlige sundhedsvæsen og udgives med henblik på salg til private. For metoden taler, at befolkningen Danmark har et højt uddannelsesniveau, hvor mange har godt kendskab til/let adgang til brug af computere og internet. Dette øger sandsynligvis interessen for computerbaseret behandling. For metoden taler også, at computer- og internetadgang er uhyre udbredt i Danmark, og at en stor del af befolkningen, omfattende aldersgruppen omkring debuttidspunkt, anvender internettet til mange formål. Spørgsmålet er, om internetbaserede programmer om depression, angst og kognitiv terapi i højere grad bør have karakter af oplysningsmateriale med et forebyggende formål end de bør have behandlingssigte. I bekræftende fald kunne sådanne programmer indgå i regionale og/eller nationale sundhedsportaler. Samtidig er det en fordel ved computerbaserede programmer, at brugeren kan gå tilbage og repetere, åbne for programmet, når det passer bedst og undgå den stigmatisering, der kan knytte sig til modtagelse af psykiatrisk behandling. Derudover 18 Computerbaseret terapi til angst og depression

19 kunne et sådant brug måske have en positiv indvirkning på opsøgning af yderligere viden eller behandling. Såfremt terapiformen kunne have karakter af oplysning eller forebyggelse ville den netop indgå på det laveste trin i stepped care modellen, som foreslået i SBU-rapporten. Dog skal det understreges at et sådant brug vil kræve en nytænkning af teknologien, som kan have andre kliniske såvel som økonomiske effekter, der ikke er vurderede i den anvendte litteratur. I lyset af denne gennemgang mener denne rapports forfattere, at der bør udvikles danske programmer med computerbaseret behandling for depression og angstlidelser. På baggrund af den videnskabelige dokumentation bør disse afprøves gennem kontrollerede studier mht. effekt og brugertilfredshed. I den sammenhæng bør der skelnes mellem programmer, der med et oplysende sigte, kunne være tilgængelige som forebyggende indsats og programmer med et behandlingssigte, der bør være tilgængelige hos praktiserende psykologer, psykiatere og specialklinikker med speciel viden om disse lidelser. 5.3 Konklusion Der findes begrænset videnskabeligt grundlag for, at computerbaseret KAT, på kort sigt, har effekt på symptomer ved behandling af panikangst, social fobi eller depression (evidensstyrke 3). Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling af OCD (tvangslidelser) og blandet angst/depression er utilstrækkeligt. På baggrund af den videnskabelige dokumentation bør computerbaseret KAT ikke bruges i rutineterapi. I stedet bør der udvikles computerbaserede KAT programmer på let forståeligt dansk, der afprøves i randomiserede og naturalistiske kliniske studier. 19 Computerbaseret terapi til angst og depression

20 Referencer 1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU alert-rapport Referenceprogram for angstlidelser hos voksne. 2007a. København: Sundhedsstyrelsen. 3. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. 2007b. København: Sundhedsstyrelsen. 4. Fjeldsted R. Behandling af depression I almen praksis. Cost-Effectiveness Analyse og kasseanalyse for Aarhus Amt. Vol 1. udgave. Århus: Århus Universitet, Master of Public Health; NICE Technology Appraisal 97. National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS). Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety (Tilgængelig fra: 6. Litz BT, Engel CC, Bryant RA, Papa A. A randomized, controlled proof-of-concept trial of an Internet-based, therapist-assisted self-management treatment for posttraumatic stress disorder. Am J Psychiatry. 2007;164(11): Knaevelsrud C, Maercker A. Internet-based treatment for PTSD reduces distress and facilitates the development of a strong therapeutic alliance: a randomized controlled clinical trial.bmc Psychiatry. 2007;19;7: Wagner B, Maercker A. A 1.5-year follow-up of an Internet-based intervention for complicated grief. J Trauma Stress. 2007;20(4): Kaltenthaler E, Brazier J, De Nigris E, Tumur I, Ferriter M, Beverley C, Parry G, Rooney G and Sutcliffe P. Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety update: a systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment NHS R&D HTA programme. 2006;10(33). 10. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6): Spek V, Cuijpers P, Nyklícek I, Riper H, Keyzer J, Pop V. Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis. Psychol Med. 2007;37(3): Rapee RM, Abbott MJ, Baillie AJ, Gaston JE. Treatment of social phobia through pure self-help and therapist-augmented self-help. Br J Psychiatry. 2007;191: Carlbring P, Nilsson-Ihrfelt E, Waara J, Kollenstam C, Buhrman M, Kaldo V et al. Treatment of panic disorder: Live therapy vs. self-help via the Internet. Behav Tes Ther 2005; 163,43(10): Computerbaseret terapi til angst og depression

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen.

ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 243 Offentligt Faktaark Fællesorganisationen ODA ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen.

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Kulturcenter Limfjord, Skive Torsdag d. 10. oktober 2013 Angst & OCD Angst & OCD Angstreaktioner er livsvigtige Flygt

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011 Koncert mod Angst Rådhushallen Ringkøbing Onsdag d. 16. november 2011 Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til egentlige angstlidelser,

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression Baggrund og formål Unipolar depression er den hyppigst forekommende

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest Angstlidelser og behandling v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest 1 Dagsorden Hvad er angstlidelser og hvilke forskellige angstlidelser findes der?

Læs mere

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PLANEN FOR IDAG Kort om angst og angstlidelser blandt børn og unge Hvorfor behandle angstlidelser i denne population? Hvilken behandling og hvordan? Forskningsresultater

Læs mere

Internetpsykiatrien. Internetbaseret behandling til panik, fobi og depression. De traditionelle behandlingsmuligheder

Internetpsykiatrien. Internetbaseret behandling til panik, fobi og depression. De traditionelle behandlingsmuligheder Internetpsykiatrien Internetbaseret behandling til panik, fobi og depression Psykolog Marie Drengsgaard Jørgensen Program Kort om panik, fobi og depression De traditionelle behandlingsmuligheder Hvorfor

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(3) Rehabilitering efter

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Website til reducering af selvmordstanker

Website til reducering af selvmordstanker Website til reducering af selvmordstanker et nyt forskningsprojekt Præsentation af, PhD Psykiatrisk Center København Ny teknologi og selvmordsforebyggelse Innovativt men utestet Oversigt over dagens præsentation

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger Mental sundhed i Danmark: og omkostninger Resumé Angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. Angst er med årlige omkostninger på 9,6 mia. kr. den dyreste enkeltstående lidelse/sygdom i Danmark

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling Debat og forskning i behandlingseffekt Årelang debat om hvilken intervention som virker bedst og hvilke elementer i terapien som giver effekt

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For patienter med let

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere