Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)"

Transkript

1 Computerbaseret terapi til angst og depression 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

2 Computerbaseret terapi til angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering URL: Emneord: Medicinsk teknologivurdering, KUMTV, MTV, kognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi, angst, panikangst, socialfobi, fobi, depression, OCD, computerbaseret terapi, effekt af kognitiv terapi, manualiseret kognitiv terapi, økonomisk analyse Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 25. november 2008 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december 2008 Kategori: Rådgivning Design: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Layout: Schultz Grafisk Elektronisk ISBN: Elektronisk ISSN: Denne rapport citeres således: Rosenberg NK & Arendt M Computerbaseret terapi mod angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008; 1(5) Serietitel: Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering Serieredaktion: Finn Børlum Kristensen, Mogens Hørder, Stig Ejdrup Andersen For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Islands Brygge København S Tlf Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under publikationer og udgivelser

3 Forord Angst og depression er hyppigt forekommende lidelser i Danmark. Kognitiv terapi er en psykologisk behandlingsmetode, der anses som en af de vigtigste metoder i behandlingen af angst- og depressionslidelser. Terapiformen er pædagogisk og struktureret opbygget, således at behandlingen relativt nemt kan omformes til computerbaseret terapi. Computerbaseret kognitiv terapi er i det lys en potentiel ny behandling til angstlidelser og depression. Spørgsmålet er, i hvilket omfang, der er dokumentation for, at computerbaseret kognitiv terapi har gavnlige effekter for brugeren og i hvilket regi denne behandlingstype kan indgå i dansk sammenhæng. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i Sverige publicerede i juni 2007 varslingsrapporten: Datorbaserad kognitiv beteende terapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU-rapporten omfatter en systematisk litteraturgennemgang, der indeholder en vurdering af behandlingens effekt, samt vurdering af etiske og økonomiske aspekter. Formålet med denne kommentering er kritisk og kortfattet at formidle den svenske rapports resultater, og vurdere hvorvidt disse kan overføres til dansk sammenhæng. Denne rapport og dens konklusioner udgør faglig rådgivning til belysning af den samlede dokumentation af computerbaseret kognitiv terapi. Rapporten vil blandt andet indgå som et bidrag til Sundhedsstyrelsens løbende arbejde med specialeplanlægning på området. Før rapportens udgivelse har den gennemgået redaktionel behandling i enhed for Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen vil gerne takke forfatterne for deres arbejdsindsats. Desuden vil vi takke overlæge Marianne Breds Geoffroy, Rigshospitalet, for at bidrage til den faglige bedømmelse af denne raport. Forfatternes habilitetserklæringer er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Rapporten indgår i en serie fra Sundhedsstyrelsen, hvor udenlandske MTV-rapporter kommenteres og sættes ind i en dansk sammenhæng. Herved kan den betydelige internationale produktion af MTV-resultater nyttiggøres og stilles til rådighed for danske beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering December 2008 Finn Børlum Kristensen Chef for medicinsk teknologivurdering 3 Computerbaseret terapi til angst og depression

4 Projektgruppe Forfattere: Nicole K. Rosenberg Cand.psych. Chefpsykolog Klinik for Angstlidelser Århus Universitetshospital, Risskov Mikkel Arendt Cand.psych. Ph.D Klinik for Angstlidelser Århus Universitetshospital, Risskov Projektleder: Britta Bjerrum Mortensen Akademisk medarbejder, cand, scient. anth. og sygeplejerske Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Redaktion: Finn Børlum Kristensen Chef for medicinsk teknologivurdering, Ph.D., adj. professor Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Stig Ejdrup Andersen Overlæge, Ph.D. Klinisk Farmakologisk Enhed Bispebjerg Hospital København Mogens Hørder Professor, dr.med. Rådgiver, Syddansk Universitet 4 Computerbaseret terapi til angst og depression

5 Indhold Forord 3 Projektgruppe 4 Ordliste 6 Sammenfatning 7 1. Indledning Kort introduktion Formål Procedurer for indeværende rapport 9 2. Den udenlandske MTV MTV-spørgsmål og opbygning Baggrunden for SBU-rapporten Computerbaseret KAT som teknologi Resultater og konklusioner Angstlidelser Depression Blandet angst/depression Økonomiske aspekter Livskvalitet Sundhedsvæsnets struktur og organisation Etiske aspekter Kommentarer til metoder, resultater og konklusioner Udfordringer ved implementering Konklusioner i SBU-rapporten sammenholdt med andre rapporter SBU-rapporten i dansk perspektiv Baggrund Overvejelser omkring særlige danske forhold Konklusion 19 Referencer 20 Bilag 1 Evidensniveauer 22 Bilag 2 Inklusions- og eksklusionskriterier 23 Bilag 3 Angsttilstande og unipolar depression 24 Bilag 4 Stepped care model 26 5 Computerbaseret terapi til angst og depression

6 Ordliste Agorafobi Angstlidelse BAI BDI Biblioterapi Depression KAT Kognitiv adfærdsterapi OCD QALY Stepped care Panikangst Posttraumatisk stresssyndrom Psykiatri PTSD Randomiseret, kontrolleret studie Socialfobi Tvangslidelser angst for at forlade sit hjem alene og/eller være alene hjemme. Lidelsen indebærer oftest angst for at tage offentlige transportmidler og være i store forsamlinger psykisk lidelse, hvor angst er det dominerende symptom. Angstlidelserne inddeles i flere forskellige undergrupper, fx socialfobi. Beck s Anxiety Inventory. Et skema til vurdering af angstsymptomer og disses intensitet Beck s Depression Inventory. Et skema til vurdering af depressionssymptomer og disses intensitet behandling gennem patientens læsning af bøger eller hæfter om sin sygdom psykisk lidelse hvor nedsat stemningsleje og/eller tab af interesse er hovedsymptom se kognitiv adfærdsterapi forkortes KAT. En psykoterapeutisk retning, der tager udgangspunkt i uhensigtsmæssig tænkning og søger at ændre denne. Tænkningen anses for at være afgørende for følelser og adfærd. Retningen omfatter også mange metoder, der retter sig mod adfærden. Metoderne tilstræbes at være evidensbaserede, dvs. videnskabeligt undersøgt. Obsessive Compulsive Disorder. Psykisk lidelser præget af tvangstanker og tvangshandlinger, der dominerer personens adfærd på bestemte områder. Der kan være tale om fx tjekke-, vaske- eller tælleritualer. kvalitetsjusterede leveår. Udtrykker effekten af sygdom i befolkningen, som middellivslængde med godt helbred. Sygdommen får en værdi mellem 1 (= helt rask) og 0 (= død) som vægtes med sygdommens forekomst. QALY anvendes som effektmål i sundhedsøkonomiske undersøgelser. trinvis omsorg/behandling. Begrebet dækker en samfundsmæssig (statslig, regional eller kommunal) organisering af behandlingstiltag overfor en given lidelse. I forbindelse med angstlidelser består det laveste trin af forebyggelse, næste trin af behandling hos praktiserende læge, trin 3 af behandling hos psykiater eller psykolog, trin 4 af behandling i specialklinik og øverste trin af indlæggelse. Opbygningen indebærer at de laveste trin rettes mod flest personer med de laveste omkostninger og effekt på en stor del af populationen. De øverste trin rettes mod færre personer, med sværere og mere komplekse tilstande. Stepped care kan illustreres som i bilag 4. svære angstanfald, der opstår ud af det blå og som er karakteriseret ved mange fysiske symptomer og dødsangst. forkortes PTSD. Svær psykisk reaktion med bl.a. angst, flashback og mareridt efter alvorlig, livstruende hændelse. læren om psykiske lidelser. (se posttraumatisk stresssyndrom) tilfældig fordeling af forsøgspersoner i en undersøgelse mellem fx metode A og metode B mhp. at sikre et resultat, der ikke er påvirket af forudindtagethed hos undersøgeren angst for at tale i samvær med andre eller på anden vis blive genstand for andres opmærksomhed. se OCD 6 Computerbaseret terapi til angst og depression

7 Sammenfatning KUMTV en belyser, hvorvidt vi i dansk sammenhæng i højere grad end hidtil skal anvende computerbaseret kognitiv adfærdsterapi mod depression og angst. Det svenske MTV-institut Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerede i juni 2007 varslingsrapporten Datorbaserad kognitiv beteende terapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU-rapporten omfatter en systematisk gennemgang af det videnskabelige grundlag for anvendelse af computerbaserede behandlingsprogrammer ved angstlidelser og depression hos voksne. Desuden gennemgår SBU-rapporten metoder til vurdering af effekt, anvendelse af sådanne programmer samt etiske og økonomiske aspekter. I SBU-rapporten stilles spørgsmålet: Hvilke effekter og omkostninger er forbundet med computerbaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT) af voksne patienter med angstlidelser eller depression? Der findes på baggrund af vurdering af 12 randomiserede studier begrænset videnskabeligt grundlag for, at computerbaseret KAT, på kort sigt, har effekt på symptomer ved behandling af panikangst, socialfobi eller depression (evidensstyrke 3, se bilag 1). Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling af OCD (tvangslidelser) og blandet angst/depression findes utilstrækkeligt. Yderligere dokumentation for effekt samt etiske og økonomiske overvejelser efterspørges. Nærværende rapports forfattere konkluderer, at SBU-rapportens resultater kan anvendes i dansk sammenhæng. Men da evidensgrundlaget fortsat er begrænset, bør computerbaseret KAT kun bruges i en lettilgængelig dansk version i kliniske studier og ikke i rutinebehandling. 7 Computerbaseret terapi til angst og depression

8 1. Indledning 1.1 Kort introduktion Angst og depression er to hyppigt forekommende lidelser i den danske befolkning. Angstlidelser som socialfobi, panikangst og tvangslidelser (OCD) er bl.a. kendetegnet ved stærke følelser af ængstelse og ulyst. Karakteristisk for disse tilstande er, at de både manifesterer sig fysisk og psykisk. Depression indebærer typisk følelser af ulyst, håbløshed og nedtrykthed (bilag 3). Udover de menneskelige omkostninger er der betydelige samfundsmæssige omkostninger forbundet med behandling af disse lidelser direkte som indirekte. I Sverige blev omkostningerne i 1996 og 1997 beregnet til samlet ca. 60 mia. svenske kroner (1). I det lys vil det være hensigtsmæssigt med let tilgængelige, offentlige behandlingstilbud til personer med angstlidelser og depression, samt let adgang til oplysning om lidelserne, disses behandling og muligheder for selvhjælp. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er den psykologiske behandlingsform, hvor der er bedst dokumentation for effekt, især ved angstlidelserne, men også ved depression (2, 3). KAT er en form for psykologisk behandling, der retter sig mod tænkning og adfærd og som bygger på indlæringspsykologiske principper. KAT er efterhånden relativt udbredt i Danmark, dog i højere grad blandt psykologer end psykiatere. Patienter, der behandles i det offentlige sundhedsvæsen for angst- og depressionslidelser, modtager fortsat ikke nødvendigvis kognitiv terapi. I Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer angstlidelser hos voksne og unipolar depression hos voksne er kognitiv terapi anbefalet som henholdsvis primær behandling og én af de vigtigste behandlingsmåder (2, 3). KAT er meget struktureret og pædagogisk opbygget, ligesom terapiformen indeholder mange konkrete opgaver til patienten. Derfor kan den relativt nemt omformes til computeriserede selvhjælpsprogrammer. En undersøgelse finder, at KAT i ambulant regi ved depression er mere omkostningseffektiv end antidepressiv, medikamentel behandling (4). På angstområdet er undersøgelserne mere tvetydige. I en rapport fra National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) om computerbaseret KAT (2006) fremgår det, at behandling via computer muligvis er omkostningseffektiv (5). Computerbrug og internetadgang er meget udbredt i Danmark i aldersklassen, hvor debut af angst og depressioner typisk finder sted (voksenalder). Der er således flere grunde til at omforme KAT til computerprogrammer: personer kan få fuldt eller delvist behandlingsudbytte, eller personer kan få kendskab til metoderne og dermed kan have et forspring i form af viden om lidelsen og kendskab til behandlingsmetoden ved tilbud om traditionel behandling. Det centrale spørgsmål er i hvilket omfang der er dokumentation for effekt af computerbaseret KAT, og i hvilket omfang og regi computerbaseret KAT kan anvendes i Danmark? 8 Computerbaseret terapi til angst og depression

9 1.2 Formål Den svenske MTV-institution Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerede i juni 2007 varslingsrapporten, Datorbaserad kognitiv terapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU-rapporten tager udgangspunkt i 12 publicerede empiriske undersøgelser af høj kvalitet. Formålet med SBU-rapporten er at belyse den videnskabelige dokumentation for, hvilke effekter og omkostninger, der er forbundet med computerbaseret KAT ved angstlidelser og depression. Formålet med denne kommentering er kritisk at formidle SBU-rapportens resultater. Det gøres ved, at SBU-rapportens resultater først vurderes på egne præmisser. Herefter diskuteres disses betydning for danske forhold. 1.3 Procedurer for indeværende rapport Alle de studier, der indgår i SBU-rapporten er gennemlæst for at sikre at de samme konklusioner kan drages. Der er foretaget litteratursøgning i PubMed med henblik på at identificere eventuelle nye, relevante studier. Der har ikke været tale om en litteratursøgningsproces af samme omfang, som den, der er foretaget i den originale rapport, men udelukkende søgninger med kombinationer af søgeordene: computer, internet, depression og anxiety. Som i SBU-rapporten er der udelukkende søgt på randomiserede, kontrollerede undersøgelser. Søgningen førte til 3 nye randomiserede, kontrollerede undersøgelser af computerbaseret behandling af belastningsreaktioner, som opfylder SBU-rapportens kvalitetskriterier (6, 7, 8). I alle disse studier findes der indikation for effekt af behandlingen. Studierne vil ikke blive nævnt i det nedenstående, idet de ikke indgår i SBU-rapporten. Det vurderes, at studierne ikke fører til ændrede konklusioner i forhold til SBU-rapporten. Der er ligeledes søgt i The Cochrane Library for at identificere eventuelle nye rapporter om emnet. I denne database fremgår det, at der er rapporter under udarbejdelse om computerbaseret behandling af både angstlidelser og depression, men at der endnu ikke er publiceret færdige arbejder. På hjemmesiden for National Institute for Health and Clinical Excellence (www. nice.org.uk ) er der identificeret en rapport om computeriseret kognitiv behandling af depression og angst (5). En britisk rapport fra Health Technology Assessment (HTA), som ligeledes omhandler computeriseret KAT overfor angst og depression, blev også gennemgået (9). I denne rapport indgår en evaluering af økonomiske aspekter. De to rapporter overlapper i høj grad, og i det efterfølgende er der særligt lagt vægt på sammenligning imellem SBU-rapporten og HTA-rapporten, idet HTA-rapporten beskrives som en opfølgning på NICE-rapporten 1. 1 HTA-rapporten og NICErapporten indgår begge i SBU-rapporten 9 Computerbaseret terapi til angst og depression

10 2. Den udenlandske MTV SBU-rapporten er kategoriseret som en Alert, det vil sige en tidlig varsling af en medicinsk teknologi, hvor den videnskabelige dokumentation fortsat er begrænset. 2.1 MTV-spørgsmål og opbygning Rapporten har søgt at besvare spørgsmålet: Hvilke effekter og omkostninger er forbundet med computerbaseret KAT af voksne patienter med angstlidelser eller depression? Spørgsmålet er belyst ved, at der er udført systematiske søgninger for relevante studier. SBU s ekspertgruppe identificerede 12 randomiserede studier (se inklusions- og eksklusionskriterier i bilag 2). Syv studier omhandler angstlidelser, fire omhandler depression og et studie omhandler både angst og depression. Disse 12 studier gennemgås systematisk på rapportens 19 sider. De 12 studier opstilles på overskuelig vis i tabeller, hvor de enkelte studiers design, deltagerpopulation, resultater og bevisbyrde skitseres. Studierne er vanskelige at sammenfatte, idet kognitiv terapi har været brugt forskelligt, fx med og uden støtte fra en terapeut, og har været anvendt i forskellige kombinerede interventioner, fx kognitivterapi plus -kontakt til en terapeut og diskussionsgrupper. Derudover har en vifte af effektmål været anvendt. Endvidere behandler SBU-rapporten også spørgsmål om livskvalitet på baggrund af de inkluderede studier. Endelig diskuterer SBU-ekspertgruppen etiske og organisatoriske aspekter, som er forbundet med behandlingen (1). 2.2 Baggrunden for SBU-rapporten SBU-rapporten bygger på kendsgerninger om lidelsernes udbredelse, effekten af KAT og det øgede brug af computer/internet (1): Både angstlidelser og depression er hyppigt forekommende i almenbefolkningen. I det amerikanske National Comorbidity Survey Replication estimeres følgende (10) : Livstidsprævalens for angstlidelser: 29 % Livstidsprævalens for depression: 21 % Dette indebærer, at omtrent hver fjerde person på et tidspunkt i livet får en angstlidelse og ca. hver femte en depression. Der er typisk ledsagende problemer til begge lidelser, såsom misbrug og nedsat livskvalitet, ligesom de sygdomsramte ofte er ude at stand til at varetage et arbejde i kortere eller længere perioder. Det oplyses, at en stor andel af befolkningen i Sverige har computer og 70 % har adgang til internet. Endeligt fremhæves det, at der i Sverige er udviklet KAT-behandling, som udbydes på forskellig vis. Det kan enten være via programmer, som skal installeres på en computer, eller som kan nås via en hjemmeside på internettet. 2.3 Computerbaseret KAT som teknologi Der findes computerbaserede behandlingsprogrammer til flere forskellige specifikke lidelser. De computerbaserede programmer, der er vurderet i SBU-rapporten, er baseret på skriftlige manualer, som er blevet omarbejdet for at tilpasses computerformatet. Specifikke computerprogrammer udviklet til angstlidelser eller depression er beskrevet og vurderet i NICE-rapporten (5). Hvert program er udviklet specielt til én eller flere målgrupper, og der er forskelle mht., hvilken indsats de kræver fra sundhedspersonale. 10 Computerbaseret terapi til angst og depression

11 Computerbaseret KAT gives via internettet eller et computerprogram, som gøres tilgængeligt for patienten. Mange computerbaserede KAT-programmer er interaktive, hvilket indebærer, at patienten fx kan blive bedt om at svare på spørgsmål eller udføre hjemmeopgaver, og at materiale løbende lagres i computerens hukommelse. Et standard terapiforløb er på omkring 12 sessioner. Patientens svar bearbejdes enten direkte af computerprogrammet eller af en behandler, som patienten er tilknyttet. Oftest indebærer computerbaseret KAT, at patienten har personlig kontakt med en uddannet behandler. Behandleren følger oftest patientens fremskridt, denne er tilgængelig for samtale og tager ansvar for patienten gennem telefon, eller personligt møde. Nogle computerprogrammer suppleres med minimal kontakt, mens andre nærmere anses for at være et supplement til mere traditionel behandlerledet KAT. En hollandsk metaanalyse indikerer større effekt af computerbaserede KAT-programmer, hvor en terapeut var tilgængelig, sammenholdt med programmer, hvor patienten slet ingen kontakt havde til en terapeut (11). Et andet interaktivt element, som indgår i flere af de inddragede undersøgelser, er brug af internetbaserede diskussionsgrupper, hvor personer med lignende lidelser kan dele erfaringer og støtte hinanden. Inden påbegyndelse af behandling med computerbaseret KAT foretages en diagnostisk vurdering og der lægges en behandlingsplan. I de undersøgelser, der vurderes i SBUrapporten, er dette enten sket ved et personligt møde med undersøgelsesdeltageren, gennem telefoninterview, gennem deltagernes udfyldelse af selvratingsskemaer på internet eller kombinationer af disse muligheder. 2.4 Resultater og konklusioner Angstlidelser I den svenske rapport er syv studier af computerbaseret behandling ved angstlidelser gennemgået. Angstlidelserne omfatter panikangst, socialfobi og OCD. Fire studier omhandler panikangst med eller uden agorafobi. I to studier findes det, at computerbaseret KAT har bedre effekt end det at stå på venteliste til behandling og i ét studie findes det, at behandlingen er bedre end støttende telefonsamtaler. Der er ikke beregnet effektstørrelser i alle studier, men i oversigtstabeller i den oprindelige rapport kan man få overblik over effektstørrelser i de studier, hvor de er beregnet. Effektmålene varierer efter deres type, efter omfanget af interventionen, samt hvilke typer af kontrolgrupper der sammenlignes med. Det samme gør sig gældende ved effektstørrelser i forhold til de øvrige lidelser, som gennemgås nedenfor. I to af de fire studier var der ingen forskel imellem computerbaseret behandling og behandling ledet af terapeut. I ét af disse studier anvendtes computer som supplement til behandling ledet af terapeut. Delkonklusion: Der findes en begrænset videnskabelig evidens for, at computerbaseret KAT-behandling på kort sigt har effekt overfor panikangst (Evidensstyrke 3, se bilag 1). To studier omhandler patienter med socialfobi. Patienter, der benytter computerbaseret KAT sammenlignes med patienter på venteliste eller patienter, der deltageler i et diskussionsforum på internet. Computerbaseret KAT har i begge tilfælde bedst effekt. Delkonklusion: Der findes en begrænset videnskabelig evidens for, at computerbaseret KAT- behandling på kort sigt har effekt overfor social fobi (Evidensstyrke 3). 11 Computerbaseret terapi til angst og depression

12 I et studie, der omhandler OCD, havde KAT ledet af terapeut bedre effekt end computerbaseret behandling, der til gengæld gav bedre resultat end behandling med afslapningsøvelser. Delkonklusion: Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling ved OCD er utilstrækkeligt ( Utilstrækkeligt videnskabeligt grundlag ) Depression I SBU-rapporten indgår fire studier omhandlende computerbaseret KAT af depression. I alle disse studier findes at den gruppe, der har modtaget computerbaseret KAT opnår bedre resultat end kontrolgrupper, der har fået sædvanlig behandling, deltaget i telefoninterview, deltaget i en internetbaseret diskussionsgruppe eller stået på venteliste. I ét studie anvendes computerbaseret KAT som supplement til behandling ledet af en terapeut. I dette studie sammenlignes både med patienter på venteliste og med en gruppe, som udelukkende modtog behandling ved terapeut. De to aktive behandlingsformer var lige effektive og opnåede bedre resultat end patienter på venteliste. I et andet studie fandtes ikke forskel imellem en gruppe, der havde modtaget computerbaseret KAT, og en gruppe der havde fået adgang til en informationsside om depression. To af de fire studier er naturalistiske, hvilket indebærer, at medicinering og ændring i dosis var tilladt i perioden, hvor undersøgelsen stod på. I et studie anføres brug af antidepressiv medicin som eksklusionskriterium, og i den sidste undersøgelse var medicinering tilladt såfremt dosis var konstant forud for og i perioden, hvor den computerbaserede behandling fandt sted. Der henvises til tabeller i den oprindelige rapport for et overblik over sygdommens sværhedsgrad før og efter behandling i de enkelte studier, som denne er vurderet ved brug af standardiserede undersøgelsesinstrumenter som Hamilton Depression Rating Scale og Beck Depression Inventory. Delkonklusion: Der findes en begrænset videnskabelig evidens for, at computerbaseret KAT-behandling på kort sigt har effekt overfor depression (Evidensstyrke 3) Blandet angst/depression Et enkelt studie omfatter personer med angst og/eller depression. Her opnåede den gruppe, som modtog computerbaseret KAT som supplement til vanlig behandling, som består af mere uspecifikke samtaler, hos praktiserende læge et marginalt bedre resultat sammenlignet med en kontrolgruppe, der blot modtog vanlig behandling. Delkonklusion: Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling ved blandet angst/depression er utilstrækkeligt (Utilstrækkeligt videnskabeligt grundlag) Økonomiske aspekter Der gennemgås to studier i SBU-rapporten, som har søgt at vurdere de økonomiske omkostninger i forhold til anden behandling. I et studie findes der tegn på en positiv økonomisk effekt ved brug af computerbaseret KAT, men analyserne bygger på hypotetiske modeller, som kritiseres i SBU-rapporten. I et andet studie findes ingen økonomisk forskel imellem behandling med computerbaseret KAT og KAT baseret på en selvhjælpsmanual. Det konkluderes samlet, at computerbaseret KAT kan være et kosteffektivt behandlingsalternativ, men at yderligere studier behøves for at bekræfte dette. 12 Computerbaseret terapi til angst og depression

13 2.4.5 Livskvalitet Quality of Life Inventory har været anvendt som mål for livskvalitet i flere studier. I et studie omhandlende social fobi viste denne skala signifikant bedring i livskvalitet for gruppen, der havde modtaget computerbaseret KAT sammenlignet med patienter på venteliste. I de øvrige studier af såvel angst som depression ses ingen signifikante forskelle mellem grupperne på dette mål Sundhedsvæsnets struktur og organisation Computerbaseret behandling vil ifølge SBU-rapporten kunne implementeres i det svenske sundhedsvæsen, og det foreslås, at dette skulle ske på de laveste trin i steppedcare modellen, der er en forenklet organisatorisk model for den samfundsmæssige indsats overfor sygdomme (se ordforklaring og bilag 4). På det allerlaveste trin foregår forebyggelse, herefter følger brede trin, hvor mange bør kunne få hjælp, og oven på dette bygger tiltagende smalle trin, bestående af mere og mere specialiserede tilbud. I denne forbindelse vil det sige, at SBU-rapporten anbefaler, at computerbaseret KAT udbydes af alment praktiserende læge, men det understreges, at der mangler studier af effektivteten og dermed viden om denne behandlingsform i klinisk praksis. Desuden gøres opmærksom på, at der skal tages højde for, at brug af computerbaseret behandling skal følges af andre tilbud, der kræver tilgængelighed af terapeut. Eksempler herpå er diagnosticering, monitorering og hjælp med tvivlsspørgsmål Etiske aspekter Der knytter sig ifølge SBU-rapporten etiske problemstillinger til brugen af computerbaseret KAT-teknologi: Hvilke patienter passer behandlingsformen til, accepterer patienten brug af computer, og får han alternative muligheder? Det samme gør sig gældende omkring den diagnostiske procedure: Er det forsvarligt, at denne alene foregår pr. computer? Endelig er spørgsmålet om behandlingsansvar påtrængende. Hvis ansvaret for den enkelte patient er utydeligt kan vigtig information, der burde lede til afbrydelse af behandlingen og/eller påbegyndelse af anden behandling, mangle en aktiv modtager. 2.5 Kommentarer til metoder, resultater og konklusioner Det vurderes, at SBU-rapporten grundlæggende er en metodisk velgennemført gennemgang af litteraturen omkring computerbaseret behandling af angstlidelser og depression. Metoden til søgning efter relevant litteratur er velbeskrevet og synes rimelig. Ved sammenligning med andre rapporter om samme emne er der således ikke fremkommet vigtige studier, som kan tænkes at ændre rapportens konklusioner. At ingen studier tildeles højeste evidensgrad forekommer rimeligt. Alle de inkluderede studier lider således under metodemæssige mangler. Det fremgår ikke hvor mange personer, der har foretaget vurderingerne hos SBU, eller hvordan man har prioriteret metodeproblemer for at nå frem til konsensus. Det er endvidere uklart, hvad der opfattes som afgørende for, om studier er tildelt lav eller middelhøj værdi, og rapporten indeholder ikke en definition af begrebet medelhögt bevisvärde eller en angivelse af kriterierne for at tildele studierne denne kvalitetsgrad. Det vil derfor ikke ud fra det foreliggende være muligt at genskabe resultatet af evidensvurderingerne. Vurderingen af konklusionernes styrke (evidensstyrke 3 for panikangst, social fobi og depression) vurderes ligeledes at være passende. En sådan styrke afspejler som beskre- 13 Computerbaseret terapi til angst og depression

14 vet: begrænset videnskabelig underbygning, hvor konklusionen støttes af mindst 2 studier af middelhøj kvalitet. Et andet diskussionspunkt er, at der er en tendens til at fokusere på statistisk signifikante fund. Der er tilbøjelighed til, at de enkelte studiers positive fund trækkes frem. Der findes imidlertid i mange af studierne ikke forskelle mellem behandlings- og kontrolgrupperne på en række mål. Desuden er der ikke beregnet effektstørrelser i en række af undersøgelserne. I den sammenhæng kunne man i SBU-rapporten have lagt større vægt på klinisk betydningsfuld bedring, og om computerbaseret behandling fører til en sådan. I SBU-rapporten nævnes det, at der i flere studier ikke er foretaget power-analyse, og at der således er mulighed for, at der eksisterer forskelle, som blot ikke har kunnet påvises på grund af for få deltagere (såkaldte Type-II fejl). Dette faktum bør medtænkes, når resultaterne vurderes. Særligt sammenligningerne imellem computerbaseret og traditionel terapeut-patient behandling kan således muligvis reelt vise sig at være klinisk betydningsfulde. I SBU-rapporten er der ikke kontrolleret for publikationsbias (med fx funnel-plots). Desuden er der anvendt ventelistepatienter som kontrolgruppe, hvilket øger risikoen for at overvurdere effekten. Herudover findes der i SBU-rapporten statement, der kan diskuteres. Det foreslås eksempelvis, at computerbaseret behandling indgår på et lavt trin i stepped care modellen, dvs. hos praktiserende læge eller som forebyggende indsats. Det fremgår dog samtidig, at behandling med computerbaserede programmer kræver diagnosticering før behandlingen samt tilgængelighed og feedback under behandlingen fra terapeuter uddannet i KAT. På den baggrund kan man argumentere, at anvendelse af computerbaseret behandling hører til som supplement til behandlingen på højere trin i stepped care modellen, nemlig hos praktiserende psykolog, hos speciallæge eller i specialklinikker. I rapporten skelnes ikke mellem internetbaserede programmer og programmer til installation på enkeltstående computere. Det vil være meget forskelligt hvad disse to former kræver og muliggør af udbyder mht. teknologi, opdatering, sikkerhed, godkendelse og kontrol, ligesom, der vil være betydelige forskelle for patienten. Rapporten forholder sig heller ikke til programmernes konkrete udformning. Det fremgår at flere af de omtalte programmer er interaktive, men det er uklart om de i høj grad er sat op som tekst/rating scales i skriftlig form eller om der anvendes animation, videooptagelser af personer osv. Endelig indeholder rapporten ingen overvejelser omkring forholdet imellem computerbaseret behandling og traditionelle selvhjælpsmetoder såsom bøger og faglitteratur med psykoedukativt indhold. Der er fundet god effekt af sådanne interventionsformer, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, hvad der vindes ved at computerisere behandlingen (12). 14 Computerbaseret terapi til angst og depression

15 3. Udfordringer ved implementering I SBU-rapporten diskuteres en række begrænsninger i de studier, der indgår, samt problemer ved implementering af computerbaseret KAT. Nedenfor opsummeres disse syv temaer. Herefter diskuteres for hvert tema særlige problemer, som indeværende rapports forfattere finder er væsentlige på baggrund af læsning af den litteratur som SBUrapporten bygger på, men som ikke indgår i rapporten. Disse aspekter diskuteres i underoverskrifterne: Kommenteringens tilføjelser til dette emne. 1. Diagnosticering og monitorering af bedring. Bedømmelsen af patienten før, efter og i løbet af behandlingen er usikker, når den udføres via computer. I et af studierne fandtes eksempelvis, at 85 % af de som havde udfyldt spørgerskema via computer måtte ekskluderes, idet de ikke opfyldte de diagnostiske kriterier for panikangst (13). Generelt er det også sådan, at mange af de, der selv mener at opfylde kriterierne for givne lidelser er blevet sorteret fra i studierne, idet de altså ikke er fundet egnet til den computerbaserede behandling. Dette punkt er ikke kun af forskningsmæssig interesse, men må også forventes at have betydning ved eventuel implementering af computerbaseret behandling i daglig klinisk praksis. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: I forbindelse med dette punkt nævner forfatterne ikke de problemer, der må forventes at høre til at få foretaget differentialdiagnostisk udredning. At en person scorer højt på et spørgeskema beregnet på vurdering af depressive symptomer, udelukker eksempelvis ikke at den bagvedliggende lidelse kan være en bipolar sindslidelse eller skizofreni. 2. Frafald. I mange af de inkluderede studier er der et betydeligt frafald i grupper af personer, som modtager computerbaseret KAT. Desuden findes i flere undersøgelser, at samarbejdet med nogle af patienterne om at gennemføre sessioner og øvelser er mangelfuld. Eksempelvis synes der at være særlige vanskeligheder med at få deltagere i angstbehandling til at gennemføre eksponering, selvom der er evidens for, at dette er en helt central del af behandlingen. I nogle studier søges dette bedret ved tilbud om fremmøde, telefon- eller kontakt. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: I SBU-rapporten nævnes ikke det faktum, at der i den eksisterende empiri synes at være klar sammenhæng imellem graden af behandlerkontakt og omfanget af frafald. Eksempelvis indgår påmindelser via telefon eller postkort, og alligevel er frafaldet over 30 % efter både 5, 10 og 16 uger (14). Samme forskergruppe havde i en tidligere undersøgelse lavet ren internetbaseret KAT uden behandlerkontakt, og her var frafaldsprocenten på 47 %. Høj grad af behandlerkontakt må forventes at eliminere en af de vigtigste argumenter for brug af computerbaseret behandling; nemlig besparelsen i behandlerressourcer. 3. Risikovurdering. Løbende risikovurdering i forhold til eksempelvis selvmordsrisiko nævnes som endnu et problem i forhold til implementering af metoden. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: I SBU-rapporten gøres ikke opmærksom på, at de med sværest grad af depression tilsyneladende er i størst risiko for frafald fra computerbaseret KAT. Denne sammenhæng findes i to af de fire studier omhandlende depression (14, 15). Dette kunne indikere, at computerbaseret KAT ved depression ikke er egnet til svære depressioner. Dette giver også mening set ud fra et klinisk synspunkt, idet eksempelvis nedsat energi og initiativ er hyppige symptomer ved depressi- 15 Computerbaseret terapi til angst og depression

16 on, hvilket kunne skabe problemer i forhold til at lade patienterne selv stå for dele af behandlingen. 4. Manglende adgang til internet samt manglende evner for at anvende EDB. Det angives, at ca. 70 % af befolkningen i Sverige har adgang til internet, hvilket indebærer, at en ret stor gruppe mennesker ikke har mulighed for at benytte sig af behandlingsformen. Desuden gøres der opmærksom på, at bestemte grupper, såsom lavtuddannede og ældre, kan have særlige vanskeligheder med at anvende computer. 5. Rekruttering til studierne nævnes som et metodemæssigt problem, der ligeledes kan have praktisk betydning ved generel implementering. I mange af de studier som indgår, er folk blevet inkluderet efter at have svaret på annoncer eller tilsendt post. Der er således en betydelig selv-selektion, hvilket kan bevirke, at de som er særligt motiverede for behandling eller specielt interesserede i EDB eksempelvis i særlig høj grad kan være blevet inkluderet, eller at specielt syge individer, som nævnt ovenfor, eventuelt ikke er inkluderet. Kommenteringens tilføjelser til dette emne: Der gives ingen konkrete eksempler på problemet i rapporten, men i Christensen et al (15) kontaktedes eksempelvis personer via post. Responsraten var 22.7 %, og 525 personer endte med at deltage i undersøgelsen (15). 6. Eksklusion. Et andet vigtigt tema i forbindelse med rekrutteringsproblematikken er, at studierne typisk har ekskluderet patienter med co-morbide lidelser, herunder misbrug, selvom co-morbiditet er særdeles hyppig blandt patienter med angst/depression. Generelt findes lavere grad af behandlingseffekt i grupper med co-morbiditet. 7. Manglende fleksibilitet. Ved computerbaseret intervention er det i sagens natur vanskeligt at tilpasse behandlingen den enkelte patients specifikke problemer og behov. Samlet kan det konkluderes, at SBU-rapporten diskuterer en række centrale problemer relateret til implementering af computerbaseret behandling af angst og depression. Både specifikke metodemæssige problemer i den eksisterende empiri, og overvejelser omkring anvendelse i generel praksis indgår. Disse overvejelser vurderes at være rimeligt afvejet i forhold til de anbefalinger og evidensgradueringer, som rapporten når frem til. Det kan dog konstateres, at enkelte vigtige problemstillinger ikke er medtaget eller fyldestgørende diskuteret. 16 Computerbaseret terapi til angst og depression

17 4. Konklusioner i SBU-rapporten sammenholdt med andre rapporter På hjemmesiden for The Cochrane Library fremgår det, at der er rapporter under udarbejdelse om computerbaseret behandling af angstlidelser og depression, men der er endnu ikke publiceret færdige arbejder. Der eksisterer mindst to andre større rapporter omkring computerbaseret behandling af angst og depression; henholdsvis HTA- og NICE-rapporten. HTA-rapporten er særdeles omfangsrig (191 sider), og er en opdateret udgave af NICE-rapporten. HTA-rapporten inkluderer yderligere behandling af OCD (9). Af denne grund vil NICE-rapporten ikke blive særskilt beskrevet. Der indgår 24 studier i HTA-rapporten, hvoraf 15 er randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som alle omhandler computeriserede behandlingsforløb. Flere af disse er ikke inkluderet i SBU-rapporten. Dog er mange inkluderet i SBU-rapportens liste over studier, der er ekskluderet på grund af metodiske mangler. I HTA-rapporten konkluderes det, at der er nogen evidens for ( some evidence ), at computerbaseret terapi er ligeså effektiv som terapeutassisteret terapi ved behandling af fobier/panikangst, og at metoden er mere effektiv end ventelistekontrol. I forhold til depression konkluderes, at computerbaseret terapi er mere effektiv end ventelistekontrol. Med hensyn til OCD konkluderes, at computerbaseret behandling er mindre effektiv end terapeutassisteret behandling. Det konkluderes derudover at der er tegn på, at computerbaseret behandling kan reducere terapeut-tidsforbruget og dermed omkostninger, og at computerbaseret behandling kan anvendes, hvis adgangen til behandling ved professionelt uddannet terapeut er begrænset. Konklusionerne er således i god overensstemmelse med SBU-rapportens. Generelt tages der imidlertid flere forbehold overfor metoden, end tilfældet er i SBUrapporten. Eksempelvis konkluderes det, at der er betydelig usikkerhed omkring effekten, og særlige problemer med kvaliteten af den eksisterende empiri. Det beskrives også, at man må tænke sig nøje om i forhold til at anvende metoden i en stepped care sammenhæng, og i forhold til andre KAT tiltag. Der peges på, at der mangler empiri, som sammenligner computerbaseret behandling med andre former for tiltag, såsom biblioterapi, der kan nedsætte den tid behandlere må anvende pr. patient. Endelig konkluderes det, at der mangler undersøgelser omkring patienternes egne præferencer i forhold til valg af terapiform. HTA-rapportens konklusioner synes relevante, og de nævnte mangler bør undersøges nærmere for at kunne skabe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til brug af computerbaseret KAT-teknologi. Sammenholdt med de fremførte problemstillinger i SBUrapporten og kommenteringens tilføjelser hertil, synes evidensgrundlaget for effekten af behandlingsmetoden mangelfuld. 17 Computerbaseret terapi til angst og depression

18 5. SBU-rapporten i dansk perspektiv 5.1 Baggrund I det danske Referenceprogram for unipolar depression hos voksne angives det, at livstidsrisikoen for at få en depression er %, at risikoen for recidiv er høj, og at en undergruppe af patienter ikke tilbydes eller ikke samarbejder om behandling (3). I Referenceprogram for angstlidelser hos voksne refereres den europæiske epidemiologiske undersøgelse ESEMeD, hvor der findes en livstidsprævalens på 13,6 % for alle angstlidelser (panikangst 2,1 %; social fobi 2,4 %) (2). Tidspunktet for opsøgning af behandling ligger ifølge samme undersøgelse for panikangst gennemsnitligt 10 år efter debuttidspunkt og for socialfobi gennemsnitligt 16 år efter. Begge populationer er altså betydelige, mange modtager ikke behandling og omkostningerne for samfundet er følgelig store. Selvom der findes dokumenteret effektiv behandling af såvel farmakologisk som psykoterapeutisk karakter for begge lidelsers vedkommende, er der behov for yderligere behandlingstiltag og øget tilgængelighed af flere former for behandling. I den forbindelse er en vurdering af det videnskabelige grundlag for effekten af computerbaseret behandling relevant, først og fremmest med hensyn til patienternes udbytte, men også med hensyn til de praktiske og økonomiske aspekter. Dette kan danne baggrund for overvejelser om, hvorvidt sådanne tilbud bør være tilgængelige i det danske sundhedsvæsen og i givet fald i hvilket regi. Der findes så vidt vides ikke aktuelt i Danmark (modsat Sverige) forskningsmiljøer, der har pågående undersøgelser af computerbaseret behandling, eller hvor programmer er under udvikling eller oversættelse. 5.2 Overvejelser omkring særlige danske forhold Anvendelse af computerbaseret KAT bør tænkes ind i en specifik dansk kontekst. Et vigtigt argument for behandlingsformen er, at den mindsker betydningen af at møde op hos en behandler, hvorved folk som bor langt fra større byer eksempelvis vil have adgang til hjælp. I og med at Danmark er et geografisk set lille land, vurderes dette argument at have mindre betydning i en dansk sammenhæng. Der er tradition for såvel offentlige som private sundhedsudbydere i Danmark (ikke mindst indenfor minor-psykiatri). Dette betyder at computerbaseret behandling både kunne indgå som en del af det offentlige sundhedsvæsen og udgives med henblik på salg til private. For metoden taler, at befolkningen Danmark har et højt uddannelsesniveau, hvor mange har godt kendskab til/let adgang til brug af computere og internet. Dette øger sandsynligvis interessen for computerbaseret behandling. For metoden taler også, at computer- og internetadgang er uhyre udbredt i Danmark, og at en stor del af befolkningen, omfattende aldersgruppen omkring debuttidspunkt, anvender internettet til mange formål. Spørgsmålet er, om internetbaserede programmer om depression, angst og kognitiv terapi i højere grad bør have karakter af oplysningsmateriale med et forebyggende formål end de bør have behandlingssigte. I bekræftende fald kunne sådanne programmer indgå i regionale og/eller nationale sundhedsportaler. Samtidig er det en fordel ved computerbaserede programmer, at brugeren kan gå tilbage og repetere, åbne for programmet, når det passer bedst og undgå den stigmatisering, der kan knytte sig til modtagelse af psykiatrisk behandling. Derudover 18 Computerbaseret terapi til angst og depression

19 kunne et sådant brug måske have en positiv indvirkning på opsøgning af yderligere viden eller behandling. Såfremt terapiformen kunne have karakter af oplysning eller forebyggelse ville den netop indgå på det laveste trin i stepped care modellen, som foreslået i SBU-rapporten. Dog skal det understreges at et sådant brug vil kræve en nytænkning af teknologien, som kan have andre kliniske såvel som økonomiske effekter, der ikke er vurderede i den anvendte litteratur. I lyset af denne gennemgang mener denne rapports forfattere, at der bør udvikles danske programmer med computerbaseret behandling for depression og angstlidelser. På baggrund af den videnskabelige dokumentation bør disse afprøves gennem kontrollerede studier mht. effekt og brugertilfredshed. I den sammenhæng bør der skelnes mellem programmer, der med et oplysende sigte, kunne være tilgængelige som forebyggende indsats og programmer med et behandlingssigte, der bør være tilgængelige hos praktiserende psykologer, psykiatere og specialklinikker med speciel viden om disse lidelser. 5.3 Konklusion Der findes begrænset videnskabeligt grundlag for, at computerbaseret KAT, på kort sigt, har effekt på symptomer ved behandling af panikangst, social fobi eller depression (evidensstyrke 3). Det videnskabelige grundlag for at vurdere effekten af computerbaseret behandling af OCD (tvangslidelser) og blandet angst/depression er utilstrækkeligt. På baggrund af den videnskabelige dokumentation bør computerbaseret KAT ikke bruges i rutineterapi. I stedet bør der udvikles computerbaserede KAT programmer på let forståeligt dansk, der afprøves i randomiserede og naturalistiske kliniske studier. 19 Computerbaseret terapi til angst og depression

20 Referencer 1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression. SBU alert-rapport Referenceprogram for angstlidelser hos voksne. 2007a. København: Sundhedsstyrelsen. 3. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. 2007b. København: Sundhedsstyrelsen. 4. Fjeldsted R. Behandling af depression I almen praksis. Cost-Effectiveness Analyse og kasseanalyse for Aarhus Amt. Vol 1. udgave. Århus: Århus Universitet, Master of Public Health; NICE Technology Appraisal 97. National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS). Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety (Tilgængelig fra: 6. Litz BT, Engel CC, Bryant RA, Papa A. A randomized, controlled proof-of-concept trial of an Internet-based, therapist-assisted self-management treatment for posttraumatic stress disorder. Am J Psychiatry. 2007;164(11): Knaevelsrud C, Maercker A. Internet-based treatment for PTSD reduces distress and facilitates the development of a strong therapeutic alliance: a randomized controlled clinical trial.bmc Psychiatry. 2007;19;7: Wagner B, Maercker A. A 1.5-year follow-up of an Internet-based intervention for complicated grief. J Trauma Stress. 2007;20(4): Kaltenthaler E, Brazier J, De Nigris E, Tumur I, Ferriter M, Beverley C, Parry G, Rooney G and Sutcliffe P. Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety update: a systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment NHS R&D HTA programme. 2006;10(33). 10. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6): Spek V, Cuijpers P, Nyklícek I, Riper H, Keyzer J, Pop V. Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis. Psychol Med. 2007;37(3): Rapee RM, Abbott MJ, Baillie AJ, Gaston JE. Treatment of social phobia through pure self-help and therapist-augmented self-help. Br J Psychiatry. 2007;191: Carlbring P, Nilsson-Ihrfelt E, Waara J, Kollenstam C, Buhrman M, Kaldo V et al. Treatment of panic disorder: Live therapy vs. self-help via the Internet. Behav Tes Ther 2005; 163,43(10): Computerbaseret terapi til angst og depression

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For patienter med let

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT)

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Forskning i psykoterapi og evidens for IBT - 4 dias Pilotstudie med FearFighter - 17 dias (Formål, baggrund, metode, resultater, konklusion) Forskning i IBT fremover

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Terapi på internettet

Terapi på internettet DIGITALT AF MORTEN FENGER Terapi på internettet Der er både muligheder og fordele ved internetbaseret terapi, fremgår det af denne artikel, som er en litteraturundersøgelse af internetbaseret terapi som

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Hvad er der gjort? Og hvordan virker det? Kåre Jansbøl Anja Elkjær Rahbek Louise Herbild NOTAT / PROJEKT 3542 APRIL

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Nervøse og angstrelaterede tilstande

Nervøse og angstrelaterede tilstande Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010 Baggrund

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Kognitionspsykologi. ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak. Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1. Hold 4106. Folkeuniversitetet København

Kognitionspsykologi. ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak. Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1. Hold 4106. Folkeuniversitetet København Kognitionspsykologi Hold 4106 Folkeuniversitetet København ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1 Kursusplan 1) 10. september Introduktion 2) 17. september

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Evidenskravet til psykologisk forskning: Psykoterapiforskning og evidens Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08 Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Referencer med

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere