HANDLING SKABER FORVANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLING SKABER FORVANDLING"

Transkript

1 Karen Filipsen Holdnummer 091 De sundhedsfaglige diplomuddannelser Afgangsprojekt Januar 2011 Samlet antal anslag: Vejleder: Pia Jørgensen UCL Lillebælt HANDLING SKABER FORVANDLING Hvordan kan elementer fra kognitiv adfærdsterapi benyttes af fysioterapeuten mhp. at fremme oplevelse af sammenhæng for barnet med funktionelle somatiske symptomer? Opgaven er udtryk for den studerendes egne synspunkter, der ikke nødvendigvis deles af uddannelsesinstitutionen.

2 Resumé af afgangsprojekt i Den sundhedsfaglige Diplomuddannelse, UCL, Handling skaber forvandling af Karen Filipsen, fysioterapeut, Odense, Denne opgave omhandler den fysioterapeutiske behandling af børn med funktionelle somatiske lidelser (FSS). Diagnosen defineres som: En tilstand hvor patienten oplever fysiske symptomer, som ikke kan forklares ud fra almindeligt kendte veldefinerede somatiske lidelser, dvs. ud fra fysiske sygdomme vi kender i dag. Symptomerne kan være talrige og netop den store variation af symptomer gør diagnosticering og behandling af børn med FSS til en klinisk udfordring, specielt hvis der arbejdes ud fra en traditionel biomedicinsk tilgang. Således anbefaler ekspertgrupper, at der anvendes en biopsykosocial forståelsesramme ved udredning og behandling af disse børn. Der er i forskningsartikler evidens for, at kognitiv adfærdsterapi er velegnet at bruge til børn med FSS. Behandlingen er familieorienteret og bygger på, at såvel barn som forældre/søskende forstår sammenhænge mellem barnets symptomer og begivenheder eller forhold i barnets liv og herigennem udvikler mere konstruktive kognitive og adfærdsmæssige strategier til at øge barnets selvbevidsthed, fremme dets selvforståelse og selvkontrol. Formålet med opgaven er at få en bredere forståelse for, hvad kognitiv adfærdsterapi er og hvordan kognitiv adfærdsterapi kan anvendes i den fysioterapeutiske intervention med børn med FSS. Problemformuleringen lyder: Hvordan kan elementer fra kognitiv adfærdsterapi benyttes af fysioterapeuten mhp. at fremme oplevelse af sammenhæng for barnet med funktionelle somatiske symptomer? Der tages i opgaven udgangspunkt i Antonovsky s mestringsteori Oplevelser af sammenhæng, som består af 3 komponenter: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Som teori bag kognitiv adfærdsterapi benyttes Kognitiv terapi modeller og metoder, (Mørch og Rosenberg 2005) og Gode tanker, gode følelser, kognitiv adfærdsterapi. En arbejdsbog til børn og unge (Stallard 2006). Selve undersøgelsen er kvalitativ, hvor empiri indhentes vha. interviews af en psykolog og 3 fysioterapeuter, alle med erfaring i kognitiv adfærdsterapi til børn med FSS. Undersøgelsesresultaterne, som i høj grad er samstemmende med teoretiske anbefalinger, viser bl.a. flg. anbefalinger: etablering af god behandlingsalliance og indføring i behandlingsprincipperne, opstilling af fælles mål ud fra problemliste, anvendelse af psykoedukation og mestringsstrategier, hjemmeøvelser og belønning. Resultaterne synes umiddelbart interessante at implementere i egen praksis, men før dette evt. finder sted, skal der foretages en grundig vurdering, afprøvning og evaluering blandt fagfæller i egen praksis. Søgeord: functional somatic symptoms/somatoform disorders, physiotherapy/physical therapy, children and adolescent, cognitive behavioural treatment. 1

3 Summary of final thesis, Diploma for Health Professionals, UCL, Being active can make a difference, by Karen Filipsen, physiotherapist, Odense, This thesis concerns physiotherapeutic intervention for children with functional somatic disorders (FSD). The diagnosis is defined as: A state whereby the patient feels physical symptoms, that cannot be explained by ordinary well known and well defined somatic disorders. The symptoms can be numerous and the variations of the symptoms make the diagnoses and treatment of these children to a clinical challenge, especially if one has a traditional biomedical approach. Therefore experts advise the use of a bio-psychosocial approach when assessing and treating these children. Research articles show evidence that cognitive behavioural therapy is suitable for children with FSD. This intervention is family orientated and focuses on the child, parents and siblings understanding the connection between the child s symptoms and events in the child s life. In this way the child develops more constructive cognitive and behavioural strategies that strengthen the child s self awareness and self control. The purpose of this thesis is to give a wider understanding of cognitive behavioural therapy and of how it can be used within the physiotherapeutic intervention when treating children with FSD. My research question is the following: How can elements of cognitive behavioural therapy be used by the physiotherapist when promoting sense of coherence for the child with FSD? This thesis is based on Antonovsky s coping theory sense of coherence, which is divided into 3 components: comprehension, manageability and meaningfulness. The theory behind cognitive behavioural therapy is: (Danish book) Kognitiv terapi modeller og metoder, (Mørch and Rosenberg 2005) and Think good Feel good. A Cognitive Behaviour Therapy Workbook for Children and Young People (Stallard 2006). My research is qualitative, and empiricism is collected through interviews with one psychologist and 3 physiotherapists, all of whom have experience using cognitive behavioural therapy with children with FSD. The results of the research correlate with the theoretical recommendations and show fx: establishment of a good alliance and learning about the principles of the intervention, goal setting, using psykoedukation and coping strategies, home exercises and rewards. The results seem to point towards being of interest and value for my own practice, but before implementing these, I need to carry out a solid assessment, testing, and evaluation amongst professionals in my own practice. Keywords: functional somatic symptoms/somatoform disorders, physiotherapy/physical therapy, children and adolescent, cognitive behavioural treatment. 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING PROBLEMINDKREDSENDE AFSNIT Hvad er en funktionel lidelse? Konsekvenser Egen praksis Litteratursøgning Formål PROBLEMFORMULERING Begrebsafklarende afsnit Forskningsspørgsmål METODE Videnskabsteoretisk baggrund Egen forforståelse og hypotese Fagligt perspektiv og teoretisk referenceramme Kognitiv adfærdsterapi uddybning af teoretisk ramme Design Udvælgelse af informanter Pilotinterview Interviewet Etiske og juridiske overvejelser ANALYSE Meningskondensering, -meningskodning og -kategorisering Opgørelse af delresultater Forskningsspørgsmål Opsummering af svar på forskningsspørgsmål Forskningsspørgsmål Opsummering af svar på forskningsspørgsmål Forskningsspørgsmål Opsummering af svar på forskningsspørgsmål Teoretisk forståelse af delresultater..26 3

5 6. DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE..33 BILAG Bilag 1: Brainstorm i den børnefysioterapeutiske faggruppe..35 Bilag 2: PubMed advanced search/søgestrategi.36 Bilag 3: Oplevelse af sammenhæng de 3 komponenter..37 Bilag 4: Interviewguide, forskningsinterview 38 Bilag 5: Interviewguide, fokusgruppeinterview.41 Bilag 6: Samtykkeerklæring 44 Bilag 7: Meningskondensering, -kodning og -kategorisering..45 Bilag 8: Hjælpe-tanker.47 Bilag 9: Bange-tanker...48 Bilag 10: Ciceros retoriske pentagram

6 1. INDLEDNING Som børnefysioterapeut på et stort universitetshospital har jeg gennem en årrække været interesseret i behandling af børn med funktionelle lidelser, idet denne gruppe børn udfordrer mig såvel fagligt som menneskeligt. Formålet med dette afgangsprojekt er at få en dybere forståelse for, hvordan kognitiv adfærdsterapi kan benyttes i den fysioterapeutiske intervention til børn med funktionelle lidelser, da der i forskningsartikler er evidens for anvendelse af metoden til denne patientgruppe. 2. PROBLEMINDKREDSENDE AFSNIT 2.1 Hvad er en funktionel lidelse? Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og psykosomatik, Århus, definerer begrebet som: En tilstand hvor patienten oplever fysiske symptomer, som ikke kan forklares ud fra almindeligt kendte veldefinerede somatiske lidelser, dvs. ud fra fysiske sygdomme vi kender i dag. (Forskningsklinikken 2010). Der ses i forskningsartikler mange betegnelser for den samme lidelse. Jeg vælger i undersøgelsen at benytte betegnelsen funktionelle somatiske symptomer (FSS), da det er den mest brugte betegnelse i de forskningsartikler, som jeg refererer til. Symptomerne er talrige: smerter, hovedpine, svimmelhed, lammelser, besvimelser og anfaldsfænomener (Mulvaney 2006). Danske og internationale forskningsartikler viser, at stress eller psykiske belastninger er tæt forbundet med FSS (Rask 2007; Mulvaney 2006; Jensen 2006; Alfvén 2006). Det ses ofte, at en bestemt situation som fx mobning, skilsmisse eller flytning, kan være udløsende for symptomerne (Englyst og Trillingsgaard 2005). Den store variation af symptomer gør diagnosticering og behandling af børn med FSS til en klinisk udfordring, specielt hvis der arbejdes ud fra en traditionel biomedicinsk tilgang (Rask 2007; Kreipe 2006). Således anbefaler ekspertgrupper, at der anvendes en biopsykosocial forståelsesramme ved udredning og behandling af disse børn. Her ses på samspillet mellem biologiske og psykosociale faktorer og hvilken betydning disse har for udløsning og vedligehold af symptomer. Samtidig er det vigtigt at få patientens livssammenhænge frem (Kozlowska 2008; Gallizzi 2008; Rask 2007; Kreipe 2006). 2.2 Konsekvenser Iflg. læge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask har diagnosen FSS indgribende konsekvenser for barn og forældre: fravær fra skole kan påvirke de sociale relationer og barnets indlæring samt reducere 5

7 muligheden for at deltage i fritidsaktiviteter. Samtidig kan de talrige undersøgelser, som barnet udsættes for, for at udelukke somatisk årsag, udgøre en betydelig belastning. Bekymring opleves både hos barn og forældre og kan være yderligere vedligeholdende for symptomerne (Rask 2007; Englyst og Trillingsgaard 2005). Når somatisk årsag udelukkes og barnet får diagnosen FSS, oplever jeg som fysioterapeut reaktioner som undren, skepsis, skyld, skam eller direkte modstand fra forældrenes side. Samfundet betragter stadig dette område som tabubelagt. Disse reaktioner mødes i mindre grad blandt forældre til børn med en entydig somatisk diagnose; de forstår, hvad det drejer sig om og er præsenteret for en behandling, som de kan se en mening med og støtte op omkring. Med diagnosen FSS forstår barn og forældre ikke, hvordan og hvorfor barnets symptomer er opstået, hvad de selv kan gøre for at det bliver godt igen eller se meningen med de foreslåede interventioner. Deres oplevelse af sammenhæng vil være svækket, jfr. Antonovsky s teorier om mestring (2000). Iflg. Rask udgør FSS det kliniske hovedproblem hos 5-10 % af børn set i pædiatrisk regi (2010). På egen børneafdeling indlægges ca. 50 børn om året med FSS (tal fra 2009). De hyppige besøg hos praktiserende læge, langvarige indlæggelser og talrige undersøgelser for at udelukke somatisk lidelse, er en samfundsøkonomisk byrde. På baggrund af såvel menneskelige som samfundsøkonomiske forhold har vi på egen børneafdeling fokus på at forbedre tilbuddet til børn med FSS i form af intensiveret psykologisk-, pædagogisk- og fysioterapeutisk bistand samt forbedret forældresamarbejde. Formålet er at arbejde sundhedsfremmende for barn og familie, forebygge gentagne indlæggelser eller udvikling af kronisk tilstand. For voksne patienter med funktionelle lidelser viser det sig nemlig, at symptomerne ofte er startet tidligt (Hareskov Jensen 2005:174). For at kunne arbejde aktivt i den tværfaglige arbejdsgruppe er det dog vigtigt for mig at spørge, hvad ville god fysioterapi til denne gruppe børn være? Samtidig bliver vi mødt af krav fra Den Danske Kvalitetsmodel om at beskrive patientforløb med baggrund i evidensbaseret forskning (IKAS 2009). Derfor finder jeg det relevant at undersøge, hvordan vi forbedrer det fysioterapeutiske tilbud, mhp. senere udarbejdelse af evidensbaserede praksisbeskrivelser og med fokus på det tværfaglige samarbejde. 6

8 Før jeg går videre med dette, vil jeg i det flg. afsnit fortælle om problemstillinger fra egen praksis, for at anskueliggøre det komplekse problemfelt. 2.3 Egen praksis Jeg har efter 15 år på børneafdelingen stor erfaring med børn med FSS. Mine kolleger og jeg finder dog disse børn meget udfordrende at undersøge og behandle og en brainstorm blandt børnefysioterapeuterne på egen afdeling udløste en lang række problemfelter (bilag 1). Mange af disse drejer sig om, hvordan barn og forældre skal mødes, hvilke forklaringer vi skal give barnet på dets symptomer og hvordan vi får formidlet, at barnets kropslige symptom bør ses i sammenhæng med psykosociale faktorer. Jeg finder det selv meget interessant, om vi som fysioterapeuter med vores kropslige indfaldsvinkel signalerer og måske fastholder barnet i, at der er noget galt, der skal behandles. På trods af den biopsykosociale forståelsesramme savnes redskaber til at bygge bro mellem kroppen og det psykosociale område for herved at give barnet oplevelse af sammenhæng. For at blive klogere på disse spørgsmål foretages en litteratursøgning, som præsenteres nedenfor. 2.4 Litteratursøgning Jeg vælger at søge i PubMed, fordi databasen opdateres dagligt og mange af artiklerne optages kun efter kritisk gennemgang af specialister, de er peer-reviewed. Yderligere søger jeg i PEDro (fysioterapeutisk database) samt i Fysioterapeuten (Danske Fysioterapeuters fagblad), idet disse kunne have publiceret relevante fagspecifikke case-rapporter eller artikler. I PubMed foretages en fritekstsøgning kombineret med en Mesh-søgning med flg. søgeord: functional somatic symptoms/somatoform disorder, physiotherapy/physical therapy og children and adolescence. Der søges i entals- og flertalsform (søgehistorie bilag 2). Begrænsninger er lavet i forhold til: sprog (engelsk, dansk, norsk, svensk), idet det er de sprog, jeg kan læse og forstå. barnets alder (fra 6-18 år), idet jeg ikke har haft børn med diagnosen FSS under 6 år. udgivelsestidspunkt (inden for de sidste 5 år), idet jeg ønsker den nyeste viden. Ud fra disse søgekriterier fås 39 abstracts, hvoraf 10 artikler udskrives. Fravalg er foretaget på baggrund af økonomisk fokus, spirituelle tilgange, influerende somatiske diagnoser, eller hvor patientgruppen var uforenelig med egen målgruppe. 7

9 Herefter tilføjes søgeordet biopsychosocial model/biopsychosocial approach. Yderligere 2 abstracts findes, hvoraf den ene er ny og relevant. Ved søgning i PEDro og Fysioterapeuten findes intet nyt. Der er i mange af forskningsartiklerne evidens for, at kognitiv adfærdsterapi (KAT) er velegnet at bruge til børn med FSS (Kozlowska 2008; Rask 2007; Kreipe 2006; Alvén 2006; Lamberg 2005). Behandlingen er familieorienteret og bygger på, at såvel barn som forældre/søskende forstår sammenhænge mellem barnets symptomer og begivenheder eller forhold i barnets liv og herigennem udvikler mere konstruktive kognitive og adfærdsmæssige strategier til at øge barnets selvbevidsthed, fremme dets selvforståelse og selvkontrol (Kozlowska 2008; Oestrich 2007; Rask 2007; Stallard 2006; Kreipe 2006). Fysioterapi indgår i de fleste artikler som en betydelig del af det tværfaglige behandlingstilbud. Respirationsøvelser, balance, afspænding, kropsbevidsthed, udspænding, bio-feedback og fysisk aktivitet er nogle af de redskaber, der nævnes. Jeg savner dog konkret viden om, hvordan KAT i praksis kan integreres i den fysioterapeutiske intervention. Mit formål med denne undersøgelse er derfor: 2.5 Formål At få en dybere og bredere forståelse for, hvad KAT er og hvordan KAT helt konkret kan anvendes i den fysioterapeutiske intervention med barnet med FSS. Denne eksplorative fase kan bruges som inspiration i egen personalegruppe til at kortlægge, om KAT er noget, vi skal arbejde videre med og hvad vi evt. skal have afprøvet i praksis. Efter en given afprøvningsperiode kan disse erfaringer være udgangspunkt for en tværfaglig drøftelse af tilbuddet til børn med FSS mhp. forbedring af det tværfaglige tilbud. Yderligere kan denne undersøgelse danne grundlag for, at der udarbejdes praksisbeskrivelse af det fysioterapeutiske tilbud til børn med FSS, som påkrævet i Den Danske Kvalitetsmodel. Selv om KAT er en familieorienteret terapiform vælges pga. denne opgaves begrænsede omfang at have primært fokus på barnet. Samarbejdet med forældrene vil blive berørt i mindre omfang, da de jo indgår i en uløselig sammenhæng med barnet. Dette leder mig frem til flg.: 8

10 3. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan elementer fra kognitiv adfærdsterapi benyttes af fysioterapeuten mhp. at fremme oplevelse af sammenhæng for barnet med funktionelle somatiske symptomer? 3.1 Begrebsafklarende afsnit kognitiv adfærdsterapi (KAT): bevidstgørelse i forhold til at identificere dysfunktionelle tanker og forstå forholdet mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner (Rask 2007). oplevelse af sammenhæng (OAS): refererer til Antonovsky s teori om mestring, hvis kernekomponenter er begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (2000:34). barnet: børn fra 6-15 år, diagnosticeret med funktionelle somatiske symptomer funktionelle somatiske symptomer (FSS): fysiske symptomer, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra almindeligt kendte somatiske lidelser (Forskningsklinikken 2010). 3.2 Forskningsspørgsmål Der opstilles flg. forskningsspørgsmål for at afdække begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, jfr. Antonovsky s teori om oplevelse af sammenhæng (2000:34). 1. Hvad kan fysioterapeuten gøre, for at barnet forstår, hvad træningen går ud på og forstår samspillet mellem kropslige og psykosociale faktorer? 2. Hvad kan fysioterapeuten gøre, for at barnet bliver i stand til håndtere problematikken? 3. Hvad kan fysioterapeuten gøre for at motivere barnet til at arbejde med problematikken, såvel følelsesmæssigt som kognitivt? 4. METODE 4.1 Videnskabsteoretisk baggrund Med udgangspunkt i den humanistiske forskning, hvor den menneskelige virkelighed ønskes beskrevet, anlægges en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang til problemformuleringen, da formålet netop er at opnå forståelse af, hvordan personer med erfaring i KAT anvender den i praksis. Det grundlæggende fortolkningsprincip i hermeneutikken bygger på forståelsen af det enkelte set i lyset af helheden (Jensen og Johnsen 2000:55). Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer 9

11 beskriver forståelse med begreber som horisontsammensmeltning og den hermeneutiske cirkel (ibid). Iflg. Gadamer forstår vi hinanden via vores for-domme eller forforståelse. Hermed menes den foreløbige forståelse, vi gennem livet har fået gennem opdragelse, oplæring, erfaring og forestillinger. For at opnå en gensidig forståelse er det iflg. Gadamer nødvendigt at sætte sine fordomme på spil. Man må stille sig åben for at korrigere og revidere sin forforståelse og måske kan parterne opnå horisontsammensmeltning, hvor den nye horisont er beriget og forskellig fra den gamle (ibid:57). I praksis vil det sige, at jeg gennem dialog med fagpersoner får en forståelse af, hvordan KAT kan benyttes til behandling af børn med FSS. Jeg stiller mig åben over for denne viden og reviderer formodentlig egen forforståelse af, hvordan børn med FSS kan behandles. I det kommende afsnit beskrives egen forforståelse og teoretiske referenceramme; det vil i flg. Schmidt sige egne erfaringer, hypoteser, fagligt perspektiv, samt teoretiske grundlag for projektet (1999:318). Herved gøres undersøgelsen transparent og mere valid, idet læseren har mulighed for at vurdere analysens ræsonnementer (ibid). 4.2 Egen forforståelse og hypotese Jeg har over 20 års erfaring som fysioterapeut i hospitalsregi, heraf 15 år på børneafdelingen. Min erfaring med behandling af børn med FSS er stor; jeg har gode behandlingsresultater med denne type børn, men som tidligere beskrevet er det en stor udfordring at få barnet til at se sammenhæng mellem kropslige og psykosociale faktorer. Min behandling er i høj grad baseret på praksiserfaring, dog kombineret med viden fra temadage og tværfaglige konferencer med rådgivning fra børnepsykiatrisk regi. Mit kendskab til KAT er minimalt og kun på det teoretiske plan, før denne undersøgelse påbegyndes. Efter gennemlæsning af forskningsartikler, som beskrevet i det problemindkredsende afsnit, har jeg en hypotese om, at KAT kan være det værktøj, der kan bygge bro og forbinde den kropslige indfaldsvinkel med det psykosociale aspekt. At KAT kan være metoden, der kan fremme barnets oplevelse af sammenhæng, således at barnet forstår, kan handle og se en mening med det hele. Jeg er positiv stemt over for metoden og håber, at dele af den kan benyttes i egen praksis. Som anbefalet 10

12 af Schmidt skal jeg være opmærksom på dette og tilstræbe forudsætningsløshed under databearbejdningen (1999:319). 4.3 Fagligt perspektiv og teoretisk referenceramme Som fysioterapeut arbejder jeg ud fra den dynamiske systemteoretiske tænkning. Teorien bygger på, at målrettet adfærd og motorisk læring opstår ud fra et samspil mellem individ, opgave og omgivelser. Den er afhængig af individets motoriske, perceptuelle og kognitive forudsætninger, sværhedsgraden af opgaven og påvirkninger fra konteksten (Shumway-Cook 2007:25). Jeg bifalder principperne inden for familiecentreret praksis, hvor barn og forældre er omdrejningspunkt for en koordineret indsats og skal forstås i den kontekst, de befinder sig i (Rosenbaum 2004:25). Samme tanker ses i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, hvor det anbefales, at aktører arbejder mod et fælles mål baseret på borgerens hele livssituation (MarselisborgCentret 2004:16). Den biopsykosociale forståelsesramme er min overordnede tilgang til forståelse af fænomenet FSS. Paradigmet er opstillet i opposition til apparatfejlsmodellen, hvor sygdom opfattes som noget substantielt eller tingsligt (Thisted 2009). I den biopsykosociale tilgang skal sygdom forstås kontekstuelt. Der ses på samspillet mellem biologiske og psykosociale faktorer og hvilken betydning, disse har for udløsning og vedligehold af symptomer. Antonovsky s teorier om mestring, Oplevelse af sammenhæng (2000:34), benyttes som overordnet ramme for problemformulering, forskningsspørgsmål og interviews. Aaron Antonovsky (* ), professor i medicinsk sociologi, beskæftigede sig med begrebet mestring. Mestring kendetegner menneskers evne til at føle, at de på trods af livets modstand (stressorer) klarer svære situationer, idet deres OAS er stærk. Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed er de 3 komponenter, som mestring iflg. Antonovsky består af (bilag 3). Teorien er valgt, fordi den dækker mere end forståelse af sammenhæng i kognitiv forstand. Denne teori har tillige handledelen og det følelsesmæssige aspekt med, hvilket stemmer fint overens med egen forforståelse, som beskrevet ovenfor. Teorien rummer i mine øjne, at barnet oplever sammenhæng, mellem den krop barnet har og det liv, det lever det biopsykosociale forenes. Samtidig er det en teori, jeg gennem flere diplommoduler har anvendt og har god kendskab til. 11

13 Det teoretiske grundlag for KAT er hentet i bogen Kognitiv terapi modeller og metoder, redigeret af Merete Mørch, cand.psych.aut. og Nicole Rosenberg, cand.psych. (2005). Bogen er anbefalet af informant med stor praksiserfaring inden for området og anvendt i et tidligere diplommodul. Yderligere benyttes arbejdsbog om børnefokuseret KAT med skemaer og forslag til interventioner i børnehøjde, skrevet af dr. Paul Stallard, cand.psych. (2006). Bogen er i forordet varmt anbefalet af Anegen Trillingsgaard, chefpsykolog og medforfatter til førstnævnte bog. KAT uddybes i det flg. afsnit, idet teorien benyttes som udgangspunkt for interviewguides og til at belyse delresultater med. Uddybningen vil ikke give et tilbundsgående overblik, da teorien indeholder en omfattende række af teknikker, skemaer og psykoterapeutiske arbejdsredskaber, men væsentlige punkter trækkes frem, som findes relevante i forhold til problemformuleringen Kognitiv adfærdsterapi uddybning af teoretisk ramme KAT er en psykoterapeutisk behandlingsform, udviklet op gennem 1900-tallet til dens nuværende form. KAT handler om bevidstgørelse i forhold til at identificere dysfunktionelle tanker eller fejlfortolkning af et givent symptom og forstå forholdet mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner (Hareskov Jensen 2005:176). De fire indbyrdes samarbejdende faktorer, illustreres ved den kognitive diamant (fig.1). Ændres der på en faktor, påvirker det de øvrige. Miljø er tilføjet, som forståelse af at konteksten, fx barnets sociale liv, også påvirker alle processerne. Figur 1 12

14 Formålet med benytte KAT til børn er iflg. Stallard at øge barnets selvbevidsthed, fremme dets selvforståelse og selvkontrol gennem udvikling af mere hensigtsmæssige kognitive og adfærdsmæssige færdigheder og strategier, hvor stærke sider anerkendes og forandring opnås (2006:22). Ved behandlingsstart anbefales det, at der arbejdes med barn og forældre og evt. netværk mhp. at foretage en udredning og herigennem sikre en præcis afklaring og forståelse af problemstillingen. Samtidig indføres familien i teorierne bag KAT tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau og barnet hjælpes til at udfylde skemaer for at støtte forståelsen (Englyst og Trillingsgaard 2005:138). Forældrene involveres i behandlingen med det formål, at de forstår og accepterer behandlingen, støtter barnet og tillader og opmuntrer deres barn til at øve nye færdigheder i hjemmet (ibid:140; Stallard 2006:41). Det anbefales, at der benyttes sokratiske spørgsmål med afsæt i barnets oplevelser af et aktuelt problem. Den Sokratiske dialog, er navngivet efter den græske filosof Sokrates, som underviste vha. spørgsmål (Mørch og Rosenberg 2005:33). Ved at opmuntre til at barnet deltager aktivt i samtalen, kan barnets motivation for at give udtryk for holdninger og tanker styrkes (Stallard 2006:38). Spørgsmålene skal få barnet til at udforske, omvurdere og udfordre egne antagelser barnet føres rundt om hele problemstillingen, mhp. at nye synsvinkler og fortolkninger opstår. Et spørgsmål kunne iflg. Stallard være (citat): Der er sikkert mange måder, man kunne håndtere dette her på hvad ville du gøre? (ibid). En grundlæggende komponent i KAT er psykoedukation i form af formidling til barn og forældre om barnets problemstilling og relaterede emner (ibid:25). Barnet lærer fx at identificere og skelne mellem basale følelser som vrede, angst eller ked-af-det-hed og relatere til de kropslige reaktioner, der kan være associeret med disse. Herved kan barnet opnå en større forståelse af, hvordan tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner uløseligt hænger sammen og hvordan man ved at arbejde med en eller flere faktorer også påvirker de andre. Afspænding, vejrtrækningsøvelser eller beroligende visualisering kan være med til at øge barnets bevidsthed om kropslige og følelsesmæssige reaktioner og de kan iflg. Stallard benyttes som forebyggende strategier eller direkte mestringsstrategier (2000:26). Fysisk aktivitet benyttes bl.a. 13

15 med det formål at øge produktionen af endorfiner ud over de rent fysiologiske formål (Hareskov Jensen 2005:186). Mestringsstrategier på mange forskellige niveauer indgår som en vigtig komponent i KAT. Igen tages udgangspunkt i barnets udviklingsniveau, så strategierne bliver konkrete og brugbare for barnet. Fx kan barnet, der er angst for hunde, forestille sig, at han er Supermand (Englyst og Trillingsgaard 2005:138). Eller kontrol og vanetænkning illustreres af Stallard ved et trafiklys, hvor barnet lærer at stoppe op og tænke sig om, før det handler (2006:188). Der arbejdes med bevidst at handle modsat en konkret følelse, fx lave noget sjov, når man er ked af det eller udfordre sig selv (udføre adfærdseksperimenter), hvis man er bange for noget. Radikal accept er en anden metode, hvor barnet lærer at acceptere ubehagelige følelser eller smertefulde fysiske symptomer som en uundgåelig del af livet (Hareskov Jensen 2005:189). Mål (observerbare og målbare) og delmål opstilles i samarbejde med barnet på baggrund af udfærdiget problemliste (Stallard 2006:172). Målene opstilles for at skabe motivation for tilbagevenden til sædvanlige aktiviteter, med prioritering af lystbetonede aktiviteter først. Delmålene kan vise, hvordan små fremskridt fører til målet fx illustreret ved en trappe. Hjemmeopgaver indgår som en vigtig del af KAT og de evalueres fortløbende. Terapeuten anbefales at være struktureret og der arbejdes bevidst på at skabe en behandlingsalliance mellem barn og terapeut. Tillid, god kontakt og fuld anerkendelse af barnets oplevelser er vigtige elementer i en god alliance (Mørch og Rosenberg 2005:20). Terapeutens ubetingede accept af barnet kan medvirke til øget accept af følelser, fysiske symptomer og funktionsniveau. Positiv forstærkning af hensigtsmæssig adfærd i form af belønning betegnes som en hjørnesten i KAT. Belønningen kan være kognitiv ( godt gået, jeg nåede mit mål ), materiel (præmier/stjerner) eller ved en særlig aktivitet (fx en sjov leg) (ibid:27). 4.4 Design Som følge af min hermeneutiske position, hvor jeg ønsker forståelse af, hvordan KAT kan udføres i praksis, vil jeg med udgangspunkt i ovenstående teorier om KAT indsamle empiri gennem et kvalitativt forskningsdesign (Schmidt 1999:315). Der foretages 2 semi-strukturerede forskningsinterviews og et fokusgruppeinterview. 14

16 Formålet med forskningsinterviewene er at indhente gyldig faktuel information om KAT og samtidig gennem en narrativ tilgang at indhente nuancerede beskrivelser af informantens livsverden Med livsverden menes iflg. Hall, hvordan man oplever og forstår sit eget liv; det handler om at indfange den enkelte informants erfaringer og vurderinger (2003:186). Herved får jeg en fornemmelse af informantens perspektiv og engagement i metoden. Da mit formål er at få en bredere forståelse af anvendelsesmuligheder for KAT, vælger jeg tillige et fokusgruppeinterview, som er velegnet til at få mange forskellige synspunkter frem (ibid:170). Da der i denne opgave er en tidsmæssig deadline, handler det om at indhente mest information på kortest tid. Samtidig egner fokusgruppeinterviewet sig til eksplorative undersøgelser på et nyt område, idet den kollektive diskussion kan frembringe idégenerering, diskussioner eller synspunkter, som ikke opnås i enkeltinterviews (ibid.) Udvælgelse af informanter Udvælgelse sker ud fra det overordnede kriterium relevans, idet en person i kraft af sit engagement eller arbejde må formodes at have nuanceret og dybdegående viden om det forhold, der ønskes undersøgt (Thisted 2009). Jeg vælger at angribe min problemformulering fra 3 forskellige vinkler, idet jeg søger variation og bredde frem for det typiske, som beskrevet af Maunsbach og Lunde (2001:145): 1. Psykolog udvælges med det formål at få faktuel viden om KAT på et fagligt højt niveau, da KAT som før beskrevet er en psykoterapeutisk teori. Psykologen indgår i det tværfaglige team på egen børneafdeling og har i kraft af dette erfaring med opgavens målgruppe samt kendskab til, hvordan jeg som fysioterapeut behandler børnene. Psykologen har knap 20 års erfaring inden for sit område; hun benytter KAT i praksis, primært med fokus på psykoedukationen. 2. Erfarne børnefysioterapeuter på et universitetshospital, som gør brug af KAT, uden at have metoderne 100 % inde under huden men hvor interessen for området er stor. Patientgruppen fra universitetshospitalet er klart sammenligneligt med egen og formålet med dette interview er netop at høre om KAT anvendt på en sammenlignelig gruppe og derfra drage paralleller til egen praksis. 15

17 3. Erfaren fysioterapeut i børnepsykiatrisk regi, der arbejder på samme arbejdsplads som toneangivende forsker inden for området. Udvælgelsen sker ud fra en formodning om, at forskerens biopsykosociale tilgang til børn med FSS må smitte af på det behandlerteam, der arbejder på samme arbejdsplads. Fysioterapeuten har stor erfaring med KAT og har været på kursus i fysioterapeuters brug af KAT. Fysioterapeuten har erfaring med børn med FSS; arbejder nu primært med børn med spiseforstyrrelser. Mit formål er at få forståelse af de overordnede behandlingsprincipper for KAT og informantens brug af disse i praksis. Selv om børn med spiseforstyrrelser ikke stemmer helt overens med min målgruppe, tror jeg på baggrund af snak med informanten og qua hendes erfaring med børn med FSS, at jeg kan få relevante oplysninger og overføre disse til egen målgruppe Pilot interview Som anbefalet af Kvale og Brinkmann afholdes et pilotinterview med en kollega, der har erfaring inden for området, for at være forberedt på interviewsituationen (2009:111). Kollegaen, der selv har fået vejledning i interviewteknik, er med til at evaluere forløbet efterfølgende, hvor bl.a. spørgsmålenes udformning, min rolle som interviewer og kunsten at bevare overblikket drøftes efterfølgende Interviewet Interviewene foregår på informanternes arbejdspladser for at skabe trygge vilkår for informanterne og af geografiske hensyn til disse. De foregår med 5-10 dages mellemrum, hvorved viden og erfaringer fra det ene interview kan bruges i det næste og nye spørgsmål evt. tilføjes. De indledes, som anbefalet af Kvale og Brinkmann, med en kort introduktion til min undersøgelse (briefing), herunder problemformulering, formål og afklaring af spørgsmål fra informanterne (2009:149). De afsluttes med debriefing, hvor informanten spørges, om de har kommentarer til interviewet. De 2 lidt forskellige interviewguides konstrueres primært ud fra forskningsspørgsmålene for at kunne afdække begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (bilag 4-5). Spørgsmålene udfærdiges ud fra egen praksiserfaring, brainstorm (bilag 1), teorier om KAT og med åbenhed over for informanternes egne ideer og praksis. Spørgsmålene stilles åbne og ikke i fast rækkefølge, men derimod ud fra informanternes fortælling. 16

18 Interviewene foregår som en dialog, hvor jeg primært er lyttende, empatisk, engageret og samtidig åben og accepterende over for de informationer og perspektiver, der viser sig, da interviewet netop handler om forståelse af informantens livsverden. Jeg fortolker og kondenserer undervejs, det jeg hører og denne løbende fortolkning bekræftes eller tilbagevises af informanterne. Interviewene optages vha. diktafon for at fastholde og dokumentere data, herunder suk, toneleje og pauser. Herved kan jeg opretholde den fulde opmærksomhed på at lytte og spørge og samtidig kan betydninger, der ikke er opfattet i interviewsituationen indfanges, når interviewet høres igen. (Dyhr 2003:162). Interviewet transskriberes i sin fulde længde for ikke at udelukke data, som jeg senere kan få brug for. Jeg vælger at foretage transskriptionen selv for at minimere risikoen for ikkeeksplicitte fortolkninger i form af tegnsætning udråbsteg, anførselstegn mm., som påpeget af Kristensen (2003:285). 4.5 Etiske og juridiske overvejelser Som fysioterapeut og forsker er jeg underlagt Helsinki-deklarationen samt Sundhedslovens Lov om behandling af personoplysninger (wma.net; retsinformation.dk). Før interviewene indhentes informeret og skriftligt samtykke (bilag 6) med information om undersøgelsens formål og design, frivillighed i deltagelse, herunder ønske om ikke at besvare visse spørgsmål samt mulighed for at trække sig ud. Samtidig informeres om min tavshedspligt, herunder anonymitet og fortrolighed i forhold til, hvordan data opbevares og destrueres, når opgaven er færdiggjort. 5. Analyse De genererede data analyseres efter transskriptionen vha. meningskondensering samt meningskodning og -kategorisering jfr. Kvale og Brinkmanns anbefalinger, da disse kan skabe helhedsforståelse og overblik over et relativt stort datamateriale (2009:223). Fortolkning af data sker ud fra principperne selvforståelse og teoretisk forståelse (ibid:237). 5.1 Meningskondensering, meningskodning og -kategorisering Først genlæses interviewet og inddeles i naturlige meningsenheder. Disse omformuleres til centrale temaer, så enkelt og tro mod informantens synspunkter som muligt. 17

19 Bagefter genlæses de selvsamme meningsenheder og der indskrives nøgleord fra hver meningsenhed på baggrund af indholdet og disse kategoriseres (bilag 7). Se nedenstående ex.: Naturlig meningsenhed Et barn, der har siddet i kørestol i lang tid, det er jo en måde, kan man sige, at mestre smerten på, når jeg sidder her, så gør det ikke ondt. Det er bare ikke en hensigtsmæssig måde at mestre smerten på. Så vores opgave er jo altså at finde ud af at mestre smerten på en anden måde. Centralt tema (kondensering) Vi lærer barnet at mestre situationen på en hensigtsmæssig måde Nøgleord Kategorisering/ Temaer (kodning) (kategorisering) Mestringsstrategi Håndterbarhed Nøgleordene giver mulighed for hurtigt at få overblik over teksten, når jeg senere skal finde en passage. Kategorierne opdeles primært ud fra Antonovsky s teori om oplevelse af sammenhæng, (begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed) idet disse 3 komponenter lægger op til besvarelse af mine 3 forskningsspørgsmål (bilag 3). Yderligere tilføjes ekstra kategorier til de udsagn, der ikke umiddelbart indeholdes i forskningsspørgsmålene, som fx tværfagligt samarbejde. Jeg opstiller nu de 3 forskningsspørgsmål i en tabel og klipper de omformulerede centrale temaer ind (fra meningskondenseringen), for at få svar på de respektive forskningsspørgsmål. Se ex.: Eksempel på besvarelse af forskningsspørgsmålene ud fra meningskondenseringen: Hvad kan fysioterapeuten gøre for at barnet forstår, hvad træningen går ud på og samspillet mellem kropslige og psykosociale faktorer? Vi forbereder barn/forældre på forløbets omfang og indhold. Hvad kan fysioterapeuten gøre for at barnet bliver i stand til håndtere barnets problematik? Vi lærer barnet at mestre situationen på en hensigtsmæssig måde. Hvad kan fysioterapeuten gøre for at motivere barnet til at arbejde med problematikken? Vi giver udtryk for i ord og handling, at vi tror på barnet og dets symptomer og vi sørger for, at barnet ikke taber ansigt. 18

20 Nu struktureres, sammenskrives og fortolkes den indklippede tekst fra de tre interviews. De præsenteres som delresultater i næste afsnit. 5.2 Opgørelse af delresultater I dette afsnit besvares de 3 forskningsspørgsmål ud fra de genererede data. Med enkelte markante eller beskrivende citater gives læseren en fornemmelse af informantens engagement og praksis. Samtidig er jeg er med citaterne tro mod informantens udtalelser. Der citeres fra de 3 interviews ved betegnelsen A, B og C: A: cand.psych. med specialistuddannelse i psykoterapi B: 2 børnefysioterapeuter fra universitetshospital C: fysioterapeut fra psykiatrisk børneafdeling Forskningsspørgsmål 1 Hvad kan fysioterapeuten gøre for at barnet forstår, hvad træningen går ud på og forstår samspillet mellem kropslige og psykosociale faktorer? Spørgsmålet drejer sig om, i hvilken udstrækning barnet opfatter stimuli som kognitivt forståelige, som ordnet, sammenhængende og tydelig information modsat kaotisk og uforklarlig, jfr. Antonovsky s 1. komponent begribelighed (2000:34). For at skabe forudsigelighed og tryghed for barnet er alle informanter enige om, at det ved behandlingsstart er vigtig, at barn og forældre forberedes på indhold og omfang af den givne intervention og fx får et klart og konkret billede af, hvordan ser rummet ud (citat A). Der afstemmes forventninger og indgås aftaler og børn og forældre accepterer de vilkår, træningen foregår under. Fx at barnet skal deltage aktivt i træningen og acceptere, at der arbejdes til barnets grænse, men at barnet altid har mulighed for at sige fra. Informant C benytter den kognitive diamant (se afs ) som forklaringsmodel for, hvordan tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner indbyrdes påvirker hinanden. (citat C): nu har jeg lige denne diamant hængende her, (planche på tavle) som jeg altid viser til alle patienterne, fordi det går igen at kunne genkende sine kropslige fornemmelser, det 19

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career.

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career. Former elite athletes experience of the transition from their sports career to an everyday life without professional athletics. - A qualitative study based on 4 individual semi-structured interviews Author:

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi - Et kvalitativt studie Opgaven er udarbejdet af: Barbara Have Knudsen eksamensnummer 4349 Annita Worm Nørtoft Lauridsen

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis Bachelorprojekt i ergoterapi En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis En kvalitativ undersøgelse af elementer der har betydning for den menige ergoterapeuts arbejde med evidens på

Læs mere