Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012"

Transkript

1 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar udgave 4. februar

2 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer er markeret med rødt. Pløjereglerne kan ikke tage højde for alle hændelser, hvorfor dommerne nødvendigvis må træffe sportslige afgørelser i tilfælde af uforudsete situationer. Pløjere forventes fortsat at udvise en sportslig fair indstilling under konkurrencer og derved følge op på de intentioner, der er tilstræbt i pløjereglerne. INDHOLDSFORTEGNELSE PLØJEKONKURRENCER.. 3 ALDER PÅ PLØJERE ALDER PÅ HESTE.. 3 VACCINATIONSATTESTER.. 3 ETISKE REGLER FOR OMGANG MED HESTE 3 MARKEN 3 AGRENE 3 FORAGRE. 3 AFMÆRKNINGEN 3 LODTRÆKNING.. 3 FUREDYBDEN. 3 START 3 STOP.. 4 NAVNESKILTE. 4 SAMMENKASTET 4 HJÆLPERE.. 4 HESTEHOLDERE 4 MANIPULATION.. 4 PLOVE.. 4 MÅLING AF PLOVE 4 BEDØMMELSE 5 KOMMENTARER TIL BEDØMMELSEN PLØJETIDEN 6 DISKVALIFIKATION. 6 DOMMERE 7 FLERE DOMMERHOLD. 7 SKEMAETS OPGØRELSE. 7-8 LIGHED I POINT.. 8 INSTRUKS FOR MÅLERHOLD. 8 DANMARKSMESTERSKABER I PLØJNING.. 9 PLACERINGER OG PRÆMIER 9 LODTRÆKNING OM AGERNUMRE VED DANSKE OG NORDISKE MESTERSKABER 9 ANNEKS 1 ETISKE REGLER FOR OMGANG MED HESTE.. 10 ANNEKS 2 DOMMERSKEMA *) Bedømmelse nr. 1, nr. 2, nr ANNEKS 3 DOMMERSKEMA *) Bedømmelse nr ANNEKS 4 DOMMERSKEMA *) Bedømmelse nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr ANNEKS 5 DOMMERSKEMA *) Bedømmelse nr ANNEKS 6 DYBDE & BREDDE MÅLING, PLØJNING. 15 2

3 Pløjekonkurrencer Alder på pløjere Pløjere kan deltage i åbne pløjestævner og mesterskaber i det år, hvor de fylder 16 år. Alder på heste Heste kan deltage i åbne pløjestævner og mesterskaber i det år, hvor hesten fylder 4 år. Vaccinationsattester Ved danmarksmesterskaber skal hestene være vaccinerede i henhold til gældende nationale regler. Vaccinationsattester skal medbringes på stævnepladsen og forevises, før hestene sættes på stald. Etiske regler for omgang med heste Ved alle pløjestævner, også træningsstævner, er deltagerne forpligtigede til at efterleve de i dette reglement omtalte etiske regler for omgang med heste. Der henvises til ANNEKS Marken Marken hvor konkurrencen skal afholdes, skal være så jævn og ensartet som muligt. Agrene Agrene afsættes i god tid forud for konkurrencen. En konkurrenceager bør være mindst 500 m 2, og max. 700 m 2. Foragre Først afsættes en rigelig bred forager ( 8 10 meter) rundt om hele pløjefeltet. Forageren markeres med en smal fure, som lægges ind på stykket. Afmærkningen Agrene markeres med pæle eller mærkepinde på det sted, opfuringen skal ske. Den første ager gøres 1 meter smallere end de øvrige. Udover markeringspindene skal hver pløjer have udleveret 3 sigtestokke, som kun pløjeren må benytte ved udstikning af opfuringsretningen. Ingen pløjer må stille sigtestokken mere end 10 m uden for markeringsfuren. Lodtrækning Agrene fordeles ved lodtrækning. Furedybden Furedybden opgives forud. Dybden bestemmes af pløjeværten i samråd med konkurrencens ledere. Start Alle pløjere skal være på plads ved agrene på det fastsatte tidspunkt. Når der gives startsignal, starter alle på en gang. 3

4 Stop I konkurrencer med mange deltagere kan dommerne diktere stop under opfuringen, og når dette i øvrigt anses for at være nødvendigt for bedømmelsen. Alle unødige stop bør altid undgås. Skiltning Så snart opfuringen er foretaget, anbringes der i sammenkastet et skilt med agerens nr. i begge ender af pløjefeltet. Skiltet sættes af arrangøren i markeringsfuren. Evt. navneskilte placeres af arrangøren Sammenkastet Efter flækningen pløjes der KUN fire omgange sammen, hvorefter der kastes ud mod pløjeren med det lavere nummer. Overtrædelse kan medføre pointfadrag efter et samlet dommerholds skøn. Hjælpere Pløjerne må under konkurrencen ikke modtage hjælp af nogen art. Dog er hjælp tilladt ved udstikningen af stokke ved opfuringen og hvis hjælp er påkrævet af hensyn til sikkerheden. Hver pløjer må kun have én hjælper som bør bære armbind eller anden identifikation. Hjælperen må ikke følge pløjeren under pløjningen. Overtrædelse kan medføre pointfadrag efter et samlet dommerholds skøn. Manipulation Pløjeren må ikke rette på en fure med hænder eller fødder eller stoppe synligt halm eller lignende ned med hånd eller fod. Dog er det tilladt under pløjningen, mens man er i fart, at træde en genstridig fure på plads. Overtrædelse kan medføre pointfradrag efter et samlet dommerholds skøn. Plove I konkurrencen pløjes normalt med enfurede plove. Måling af plove Plovens arbejdsbredde måles af dommerne. Plove af engelsk type, hvor muldpladen følger furebunden, så furebunden skrabes ren et stykke bredere end skæret kan klare, måles fra landsiden til muldpladens underkant. Pløjeren skal være tilstede når ploven måles. Arbejdsbredden meddeles straks pløjeren. Hvis pløjeren mener, at der er fejlmålt, skal dette straks meddeles dommerne, så sagen kan vurderes på fornuftig vis. Pløjeren bestemmer selv, om han/hun vil bruge et bredere eller et smallere skær end svarende til plovstørrelsen. Den af dommerne fastslåede plovbredde i hele cm er under alle omstændigheder afgørende ved bedømmelsen 4

5 Bedømmelse Bedømmelsen foretages efter følgende pointskala: Max. point 1. Åbningsfuren bedømmes Flækningens dybde, bredde og renhed Sammenkastets (ryggens) højde og udseende. 10 (bedømmes først efter 6-8. omgang) 4. Furens retning (bedømmes ved fire syn) Furens dybde Furens bredde Furens pakning og placering, helhedsindtryk Afpløjningens forberedelse Afpløjningens finish Orden ved stykkets ender Forspænding og Kørsel 10 Total. 110 Kommentarer til bedømmelsen Ad 1. Åbningsfurens retning og udseende, bedømmes alene som retningen og udseendet på den første fure. Der fures op efter sigtestokke. Det er ikke tilladt at bruge anden form for markering. Ad 2. Flækningens dybde, bredde, renhed og udseende. Punktet bedømmes når udkastet/ flækningen er overstået. Det kan blive nødvendigt at afbryde pløjningen et kort øjeblik, imens dommerne hurtigt bedømmer flækningens udførelse. Flækningen skal være renskåret, ikke for dyb og bred nok til med rimelighed at kunne rumme jorden fra de sammenlagte furer. Ad 3. Sammenkastet (ryggens) højde og udseende. Sammenkastet skal være godt lukket, dvs. ingen stubrester, græs eller lignende, som stikker op. Der må ikke blive en høj ryg. Efter tredje omgang skal furen være nede i fuld pløjedybde. Ad 4. Furens retning. Retningen bedømmes efter 4. omgang og altid ind mod pløjerens egen opfuring. Resultatet skal være gennemsnittet af minimum 4 syn. Furerne skal være lige. Ad 5. Furens dybde. Dybden måles efter 4. omgang. Bedømmelse: plus/minus 1 cm`s afvigelse fra den opgivne pløje dybde er straffri. Større afvigelser fratrækkes 1 point pr. påbegyndt cm. Ad 6. Furens bredde. Bredden måles efter 4. omgang og altid ind imod pløjerens egen opfuring. Furens bredde må ikke overstige plovens arbejdsbredde målt fra skærvinge til landside. Bedømmelse: For hver cm. Furen er bredere end plovens arbejdsbredde, fratrækkes 2 point. Ved for smal fure er de to første cm straffrie, derefter fratrækkes 1 point pr. påbegyndt cm. (Ad 5 og 6: Højeste og laveste karakter trækkes fra og man tager gennemsnittet af de 6 målinger. Dette fremgår af resultatskemaet) 5

6 Ad 7. Furens pakning og placering (helhedsindtryk) Furerne skal pakkes tæt og placeres korrekt i forhold til hinanden, så der opstår et passende såbed i den pløjede jord. Stub, grønt eller andet skal være ordentligt nedpløjet. Furerne ønskes markeret. De pløjede furer skal ligge smukt og regelmæssigt, så der dannes et helhedsbillede af det pløjede. Dette er kun muligt, hvis ploven er korrekt indstillet ved træktøj, hjul og forplov. Både langjern og rulleskær er tilladt. Ad 8. Afpløjningens forberedelse. Har pløjeren anvendt den rette teknik ved forberedelserne, bør resultatet være en muldfure, der ikke er for dyb og ikke for bred, renskåret og uden stubrester eller andet, der stikker op i kanterne. Dette skal være opnået, uden at der er pløjet ind i det øvrige pløjede. Forberedelsen kan også bedømmes efter pløjningens afslutning. Ad 9. Afpløjningens finish. Slutfuren skal være lige, ren og fri for totter og klumper. Overgangen fra muldfuren til det øvrige pløjede skal være jævn og pænt tilrundet. Ad 10. Orden ved stykkets ender. Der pløjes efter markeringsfure. Det er vigtigt ved bedømmelsen at være opmærksom på, om ploven er sat i og taget af jorden i lige linie. Højst 50 cm før og efter markeringsfure. Ad 11. Forspænding og kørsel. Bedømmes under hele pløjetiden. Der foretages mindst to bedømmelser hvoraf gennemsnittet fremgår af resultatberegningen. Selerne skal være korrekt tilpassede, rengjorte og velsmurte med ens spænder, som ikke er rustne. Remme og stropper i seletøjet skal være korrekt placerede. Brug af skyklapper og optømme er valgfri. Der må ikke forekomme stramme og generende remme som buggjord, hagerem, næserem og lignende. Pløjeren skal gå ubesværet og i opret stilling bag ploven. Tømmen bæres over den ene skulder, ikke om livet. Hestene må ikke drives frem med hårde ryk i tømmen. Der må pløjes med en, to eller flere heste. Pløjeren skal have føling med sine heste, og de skal gå let til biddet, i ens holdning og følges ad. Pløjeren skal bære hovedbeklædning. Helhedsbedømmelse af hest, plov og kusk. Pløjetiden Pløjetiden bestemmes af overdommeren før konkurrencen. Der skal tages hensyn til jorden, agrenes størrelse og hestene. Ved konkurrence beregnes 25 minutter pr. 100 m 2 efter flækningen. Overskrides den vedtagne max. tid, fradrages 1 point fra totalen, for hver påbegyndt 4 minutter overskridelsen varer. Har en pløjer haft et uheld under konkurrencen, kan dommerholdet give ekstra tid. Hvis en pløjer møder senere end det opgivne mødetidspunkt fradrages 1 point pr påbegyndt minut. Diskvalifikation Hvis en pløjer prøver at presse sine heste ud over deres evner, eller udviser han/hun støjende eller på anden måde usportslig opførsel, kan vedkommende diskvalificeres. 6

7 Dommere Til bedømmelsen benyttes kun dommere fra DKF s liste over godkendte pløjedommere. Der udpeges en overdommer, som leder pløjningen og bedømmelsen i samarbejde med de øvrige dommere. Overdommeren sikrer også, at måleholdene er instruerede, før pløjningen startes. Overdommeren godkender de udregnede resultater og placeringer fra sekretariatet, før disse offentliggøres. Dommerne bedømmer enten enkeltvis eller i hold og bedømmelsen gives i hele eller halve point. Hver dommer udfylder sine egne bedømmelsesskemaer. Skemaerne afleveres til sekretariatet udfyldte og underskrevne. Der må kun benyttes DKF`s godkendte bedømmelsesskemaer. Kvalificerede målere foretager dybde- og breddemålinger. Flere dommerhold Hvis der er mere end 15 pløjere ved en konkurrence, kan det være hensigtsmæssigt at fordele opgaverne på flere dommerhold. Erfaringerne har vist, at følgende fordeling er praktisk: Dommerhold 1: 1. Åbningsfurens retning og udseende 3. Sammenkastets (ryggens) højde og udseende 4. Furens retning 8. Afpløjningens forberedelse 11. Forspænding og kørsel Dommerhold 2: 2. Flækningens dybde, bredde og renhed 7. Furens pakning og placering (helhed) 9. Afpløjningens finish 10. Orden ved stykkets ender Skemaets opgørelse Den enkelte pløjers samlede resultat udregnes som et gennemsnit af antal førte dommerskemaer. Ved bedømmelsen i marken benyttes halve point. Ved udregningen af de fire retningsbedømmelser og af dybde og breddemålingerne angives resultatet med en decimal. Eksempel: Furens retning måles til 7,5 8,0 6,5 9,5 = 31,5 31,5 : 4 = 7,875, der forhøjes til 7,9. Hvor der pløjes to gange under samme konkurrence, regnes slutresultatet som summen af de to pløjninger. Eksempel: 1. pløjning 98,5 point 2. pløjning 97,2 point I alt 195,7 point 7

8 Lighed i point Den mere nuancerede opdeling skulle gerne medføre, at der ikke så let opstår en pointlighed mellem to eller flere pløjere. Hvis der opstår pointlighed mellem to eller flere pløjere, må deres placeringer afgøres på følgende måde: Den pløjer som har højeste point i furens dybde placeres bedst. Er der stadig lighed, tæller furens bredde. Skulle der stadig være pointlighed, ser man hvem der står bedst i bedømmelsesskalaens pkt. 1, pkt. 2 osv. indtil der opnås pointforskel. Instruks for målehold Målingerne må først påbegyndes, når der er pløjet fire omgange i sammenkastet, dvs. flækningen plus fire omgange. Furens Dybde måles på to furer hos hver pløjer, fire målinger på hver fure. Mellem hver måling skal der være en afstand af 5-10 m og mindst 5 m fra markeringsfuren. Der måles ind mod sammenkastet. Hver måling udføres med 0,5 cm nøjagtighed. Furens bredde måles som dybden, dvs. efter fjerde omgang efter sammenkastet. Der måles på det upløjede på følgende måde: I en afstand af 2 meter fra furekanten anbringes fire pinde med en afstand af 5-10 m og mindst 5 m fra markeringsfuren. Der måles ind mod sammenkastet. Når pløjeren har passeret pindene med en fure, måles tilbage til furekanten. Målingerne gentages på to furer. Hver måling udføres med 0,5 cm nøjagtighed. Bredde og dybdemåling foretages ved hjælp af et specielt udviklet måleapparat. Apparatet er enkel og nemt at fremstille. Skitse er vist nedenfor 200 cm =========================== Anlægsplade furekant sidste 50 cm 50 cm. bred og 10 cm. høj påsat målestok. Danmarksmesterskaber i pløjning Dansk Køre Forbund arrangerer hvert andet år danmarksmesterskab i pløjning. Deltagerne i et mesterskab skal være medlem af et selskab under Dansk Køre Forbund. DKF s Pløjeudvalg fastlægger i god tid før mesterskabet hvor mange der kan deltage. Pløjeudvalget meddeler herefter de enkelte selskaber, hvor mange deltagere hvert selskab får tildelt. De enkelte selskaber udvælger derefter deres bedst kvalificerede pløjere til deltagelse i mesterskabet. Har et selskab ikke kvalificerede pløjere, meddeles dette snarest til Pløjeudvalget, der så kan tildele ledige pladser til andre selskaber, som har kvalificerede pløjere. 8

9 Placeringer og præmier Med hensyn til antal placeringer og præmier bruges samme skala som for kørsel udfra gældende FEI-reglement. Lodtrækning om agernumre ved danske og nordiske mesterskaber 1. Lodtrækning ved separate danmarksmesterskaber Lodtrækningen sker aftenen før mesterskabet på det i programmet annoncerede tidspunkt. Lodtrækningen overværes af overdommeren, samt de dommere og deltagere som måtte være tilstede. Overdommeren er ansvarlig for lodtrækningen. Samtlige agernumre lægges i en beholder, og der trækkes et (1) nummer for hver deltager for henholdsvis stubjord og grønjord. Disse agernumre er herefter gældende for deltageren under hele mesterskabet. 2. lodtrækning ved kombineret DM og NM Lodtrækningen sker aftenen før mesterskabet på det i programmet annoncerede tidspunkt. Lodtrækningen overværes af overdommeren, samt de dommere og deltagere som måtte være tilstede. Overdommeren er ansvarlig for lodtrækningen. Først sker lodtrækningen til det nordiske mesterskab: Samtlige agernumre fordeles med fortløbende numre i et antal kuverter. I hver kuvert lægges det antal agernumre som svarer til deltagerantallet i det nordiske mesterskab. Eksempel: Der er 4 deltagere i NM, 4 agernumre lægges i hver kuvert (dog kan der være et lidt mindre/større antal i den sidste kuvert). Herefter lægges alle kuverter i en beholder og der trækkes en (1) kuvert. Deltagerne i det nordiske mesterskab trækker herefter lod imellem de agernumre, der er i denne kuvert. Denne procedure sker henholdsvis for stubjord og grønjord. Når lodtrækningen til det nordiske mesterskab for stubjord og for grønjord er foretaget, åbnes de resterende kuverter, og agernumrene lægges i ovenfor nævnte beholder. Herefter foretages der lodtrækning for de øvrige deltagere, som beskrevet under pkt. 1. 9

10 Etiske regler for omgang med heste 1. Indenfor ride og køresporten skal hensynet til hestene prioriteres over alt andet. 2. Hestenes velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, kuskens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorernes og officials interesser og ønsker. 3. Omsorg for og den veterinærmedicinske behandling af hestene skal alene have til formål at fremme deres sundhed og velbefindende. 4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger skal til stadighed tilstræbes. 5. Under transport skal hestene sikres passende fodring og vanding samt god renholdelse og ventilation i transportvognen. 6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hestene samt at fremme veterinærmedicinske studier. 7. Kuskenes og rytternes personlige køre og/eller ridefærdigheder, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, og der må således ikke benyttes fysisk eller psykisk vold overfor hestene. 8. Under enhver form for kørsel, ridning og træning skal der tages hensyn til, at hestene er levende væsener, og der må således ikke benyttes fysisk eller psykisk vold overfor hestene. 9. Enhver klub under Dansk Køre Forbund og alle dens medlemmer af disse klubber er forpligtiget til at respektere hestenes ret til omsorg, pleje og god behandling. 10. Bestemmelserne i FEI s og Dansk Køre Forbunds reglementer vedrørende hestenes behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning. Nævnte reglementer skal kontinuerligt revideres for at sikre hestenes velfærd. 10

Pløjning - en tusindårig tradition

Pløjning - en tusindårig tradition Pløjning - en tusindårig tradition Pløjning med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage. Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

LU Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Revideret til 2017

LU Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Revideret til 2017 Pointsystem Pointsystem for standardplov 1. Flækning 10 point 2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor). 10 point 3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed). 10 point 4. Dækning af plantemateriale

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Pointsystem. Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Skole DM standardplov Revideret til Pointsystem for standardplov

Pointsystem. Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Skole DM standardplov Revideret til Pointsystem for standardplov 1 Pointsystem Pointsystem for standardplov 1. Flækning 10 point 2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor). 10 point 3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed). 10 point 4. Dækning af plantemateriale

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Information om DM i pløjning 2015 Pløjevært: Kragerup Gods Kragerupgårdsvej 33 4291 Ruds-Vedby Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Information om DM i pløjning 2010 Pløjevært: Klitgaard Agro A/S v. Anders & Michael Bundgaard Rørholtvej 76 9370 Hals

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Bedømmelsesvejledning for dommere og pløjere

Bedømmelsesvejledning for dommere og pløjere Bedømmelsesvejledning for dommere og pløjere Point System Standard Pløjning. Point System Standardpløjning. 1. Flækning 10 point 2. Sammenkast Dækning af Plantemateriale Lukket, plantedækning, Hjulspor

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer. RØD skrift = ændring/ tilføjelse. Tekst med streg over slettes. Gældende fra 01.01.2019 1. Formål Formålet med at afvikle

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015 Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017 Version: 17/08/2015 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

Generelle regler for konkurrencepløjning Indhold

Generelle regler for konkurrencepløjning Indhold Generelle regler for konkurrencepløjning Indhold 1.1. Plove... 2 1.2. Typer af pløjejord... 2 1.4. Pløjetid... 4 1.5. Furestørrelse... 5 1.6. Forseelser fradrag af point... 5 1.7. Start- og slutsignaler...

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

PROGRAM Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL

PROGRAM Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL PROGRAM 40 Skytteuddannelse Afstandsbedømmelse ved ØJEMÅL UUA Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Hærens Kampskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af dette program skal du

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

November 2008 Side 1 af 16

November 2008 Side 1 af 16 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ...2 4.300 GENERELT...2 4.301 DELTAGER...2 4.302 KØRETØJER...2 4.303 KLASSER...3 4.304 LØBSRUTEN...3 4.305 P-ETAPER...4 4.306

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Sommerlejr 2010 Konkurrencer

Sommerlejr 2010 Konkurrencer Sommerlejr 2010 Konkurrencer konkurrencerne er baseret påp hyggeligt samvær r imellem piloterne Enten Fly For Fun eller Fly For Alvor Konkurrencerne er udvalgt fra offentlig liste Listen offentliggjort

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE Regler for konkurrencepløjning 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

Regler og generelle oplysninger

Regler og generelle oplysninger Danmarksmesterskab i Fladfiskeri for lyst- og småbåde Regler og generelle oplysninger Regler Konkurrencen afholdes som fire dele: et team, en personlig artskonkurrence, en individuel på tværs af arterne

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.01 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.02 Et hold består af maksimum

Læs mere

Veteranpløjeregler. revideret 10. august 2011

Veteranpløjeregler. revideret 10. august 2011 Veteranpløjeregler revideret 10. august 2011 Indhold 1. Pløjeteknik... 2 1.1 Opfuring/flækning:... 2 1.2 Sammenkast:... 2 1.3 Afpløjning:... 2 2. Generelle regler for konkurrencepløjning... 3 2.1. Endelig

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Mødereferat Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat Anledning Inden Miljø- og Planlægningsudvalget tager stilling

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere