Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 10. juni 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Søren Mogensen (A) Jens Meilvang (I) Jytte Schmidt (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning økonomiudvalget ultimo april Hovedoversigt ultimo april Prioritering af anlæg - budget 2015 og overslagsår Formulering i indkøbspolitik for Norddjurs Kommune vedr. arbejdsklausuler Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr Fordeling af AUB midler Kontorelevers vilkår efter endt uddannelse Vindmølleplanlægning Hevring Ådal - henvendelse til Statsforvaltningen Integrationsrådets fremtidige struktur og organisering IT-anlægspulje Folkeskolereform - kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Arbejdstiden for lærere i 10. klasse Anvendelse af kompetencemidler til evt. overtallige medarbejdere i SFO Forældrebetalingstakst for SFO Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Konfirmandundervisningen i Norddjurs Kommune - tidsmæssig placering Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Ny indretning af pladsen foran rådhuset i Grenaa Orientering om lov vedrørende ny regional vækst- og udviklingsstrategi Boliganalyse for det almene familieboligområde samt det almene ungdomsboligområde Ansøgning om opførelse af ungdoms- og familieboliger i Grenaa Endelig vedtagelse af lokalplan for Bønnerup Havn Endelig vedtagelse af miljøgodkendelse (VVM-tilladelse), kommuneplantillæg 22 samt lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering for et område til råstofsindvinding, affaldshåndtering og deponering ved Glatved Strand Affaldsplan Kommunale forskud for tilslutning til private vandværker Status vedrørende Landsbyfornyelsespuljen Anlægsbevilling - klimahandlingsplan...70 Norddjurs Kommune

3 28. Tildeling af håndværkerydelser - Nyt aktivitetscenter i Ørsted Styrkelse af plejecentrenes vedligeholdelsestræning/rehabiliteringsindsats Kvalitetsstandard vedrørende visitation til boliger på sundheds- og omsorgsområdet Årsregnskab 2013 for Fælleskommunalt Redningsberedskab Eventuelt køb af arealer Eventuelle køb via landsbyfornyelsespuljen Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) Væksthøjskolen i Ginnerup - udsættelse med betaling på pantebrev...86 Bilagsoversigt...87 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning økonomiudvalget ultimo april S00 14/27 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser ingen afvigelser på det oprindelige budget. Men viser også at ikke alle overførsler fra 2013 forventes brugt i Der er derfor et mindreforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo april viser, at driften ekskl. overførte midler forventes at gå i nul. For de overførte driftsmidler på 39,9 mio. kr. forventes et forbrug på 12,4 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finans På de finansielle områder forventes en mindreindtægt på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug af overførte midler skyldes bl.a. lederuddannelsen DOL, færdiggørelse af renoveringsopgaver på rådhus og administrationsbygninger, fortsat implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt debitormodulet 1

5 i OPUS, færdiggørelse af ombygning i jobcenter og borgerservice, tilpasning af ressourcer og vikardækning i forbindelse med overførsel af tilsynsopgaven til Silkeborg samt videreførelse af igangværende projekter i kultur- og udviklingsafdelingen. Anlæg Den forventede mindreindtægt på anlæg skyldes reducerede indtægter fra jordforsyning til boligformål. Finans Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld for årene på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområdet. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Låneoptagelsen forventes at blive 5,9 mio. kr. mindre end budgetteret i 2014, på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, og de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Opmærksomhedspunkter: Der forventes et merforbrug i sekretariatet for udviklingsdirektøren i forbindelse med ekstraordinære lønudgifter i Merforbruget forventes finansieret inden for udviklingsdirektørens eget område i 2014 og evt. følgende år. 2

6 Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 276,6 276,6 0,0 Overførte driftsmidler 39,9 12,4-27,5 Drift i alt 316,5 289,0-27,5 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finans , ,8 7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo april Bilag: 1 Åben Anlæg ult. april 2014 (ØK) 73005/14 2 Åben Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo april Bilag 74277/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 3

7 2. Hovedoversigt ultimo april S00 14/27 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo april 2014 forventes samlet set et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I budgetopfølgningen ultimo april indgår de overførte midler fra Mindreforbruget fordeler sig med 9,5 mio. kr. i mindreforbrug på driften, 31,5 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg samt 7,4 mio. kr. i mindreindtægt på de finansielle områder. Drift - mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 3,1 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra Anlæg - mindreforbrug på 31,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1 mio. kr.): vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. 4

8 Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 18,6 mio. kr.): vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet, som er forsinket og først forventes afsluttet i Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.): vedrører tilskud til multihus ved Nørre Djurs hallen. Nørre Djurs hallen har modtaget 1 mio. kr., men grundet særlige momsregler ved udbetaling af kommunalt tilskud (positivlisten) er udgiften for Norddjurs Kommune lavere. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til Se vedlagte bilag. Samt merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. Finans - mindreindtægt på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget På skatter forventes en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene , jf. afgørelse fra SKAT. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,9 mio. kr. primært pga. at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget excl. overførsl. Forbrug ult. april 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: , ,4-845, ,9 1,5 - Skatter , ,0-580, ,5 1,5 - Generelle tilskud -841,9-841,4-265,1-841,4 0,0 Drift i alt: 2.259, ,4 689, ,2-9,5 - Drift indenfor servicerammen: 1.603, ,1 514, ,7-7,7 Økonomiudvalget 257,3 246,9 83,4 259,3 0,0 5

9 Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget excl. overførsl. Forbrug ult. april 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget (pulje) 10,0 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,2 8,0 4,2 9,1 0,1 Erhvervsudvalget 6,5 7,7 4,0 8,0 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 678,7 683,8 214,6 694,1 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 53,1 49,8 19,7 51,6 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,1 73,3 31,9 91,8 2,2 Voksen- og plejeudvalget 516,7 516,7 156,6 522,9 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,0 659,3 175,5 657,5-1,8 Økonomiudvalget 25,7 29,8 10,1 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 519,0 515,2 140,9 512,0-3,2 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 1,4-0,4 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 109,9 113,0 25,0 114,4 1,4 Renter 9,0 9,0 2,6 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -46,3-50,0-153,0-9,7-8,0 Anlæg: 89,9 156,6 11,3 124,9-31,5 Økonomiudvalget 3,7 8,1-1,4 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 34,1 72,4 5,4 53,8-18,6 Erhvervsudvalget 3,0 3,0 2,0 3,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 4,8 10,6 1,5 9,4-1,2 Miljø- og teknikudvalget 35,5 48,5 2,7 43,1-5,4 Voksen- og plejeudvalget 8,8 14,1 1,1 6,4-7,4 Skattefinansieret resultat 43,6 106,6-141,7 115,2-39,4 Finansiering mv.: -2,3-1,1 93,8 4,8 5,9 Balanceforskydninger -5,2-4,0 80,1-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 27,9 13,5 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-25,0 0,2-19,1 5,9 Kasseforøgelse (-) 41,3 105,6-47,9 120,0-33,5 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 21,2 24,2 6,0 24,2 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 0,0 3,0 0,7 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 7,4 1,5 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 13,8 3,7 13,8 0,0 Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Afvigelse er et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Det forventes foreløbigt, at der videreoverføres et tilsvarende beløb til Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i budgetåret 2014, såfremt det sker i betydeligt omfang vil der kunne 6

10 forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I budgetopfølgningen ultimo april 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo april 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -85,2 Likvide midler placeret i værdipapirer 254,5 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 282,0 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,6 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for februar 2014 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg ult. april 2014 (ØK) 73005/14 7

11 Beslutning i Økonomiudvalget den Drøftet. 8

12 3. Prioritering af anlæg - budget 2015 og overslagsår S00 14/29 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget 2015 og overslagsårene skal fagudvalgene i maj 2014 prioritere anlægsforslag. For økonomiudvalgets vedkommende er denne prioritering flyttet til juni-mødet. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet forslag til anlæg. Der vedlægges en samlet oversigt over anlægsforslag for alle udvalg til orientering samt beskrivelse af de enkelte anlæg på økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget skal prioritere anlægsforslag inden for eget udvalgsområde. Oversigten over anlægsforslag er inddelt i: Jordforsyning Disse anlæg skal ikke indgå i prioriteringen, da jordforsyning samlet set balancerer Kvalitetsfond forslag, hvortil der evt. ydes tilskud / delvis tilskud fra kvalitetsfonden Øvrige anlæg Øvrige anlæg og kvalitetsfondsanlæg skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen. 9

13 Eksisterende anlæg, der er bevilliget i 2014 eller tidligere, indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget prioriterer anlægsforslag inden for eget udvalgsområde. Bilag: 1 Åben Anlægsforslag budget ØK 62245/14 2 Åben Oversigt anlægsforslag budget /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget foretager følgende prioritering: 1. A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje. Økonomiudvalget beslutter endvidere, at handicaprådets tilgængelighedspulje øges til 0,1 mio. kr. budget 2015 samt i hvert af overslagsårene. 2. A106 Modernisering af rådhus og administrationsbygninger 3. A107 IT til administrationen, herunder KOMBITprojekter 4. A108 IT anlægspulje Jordforsyning holdes uden for prioriteringen. 10

14 4. Formulering i indkøbspolitik for Norddjurs Kommune vedr. arbejdsklausuler A26 13/2557 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. februar 2010 besluttet, at indarbejde arbejdsklausuler i alle udbud fra Norddjurs Kommune. Arbejdsklausulen skal sikre, at den valgte leverandør og dennes underleverandører giver sine medarbejdere løn og arbejdsvilkår, der mindst svarer til det, der er aftalt i de danske overenskomster. Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for at præcisere arbejdsklausuler og arbejdsvilkår nærmere i indkøbspolitikken. På baggrund af dialog med de respektive interessenter har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til en præcisering, der kan indgå i Norddjurs Kommunes indkøbspolitik. Der er udarbejdet 4 nye afsnit i indkøbspolitikken under punkt 10. Krav til leverandørerne: 10.1 Arbejdsklausuler 10.2 Arbejdsmiljø, sociale og etiske forhold mv Formulering vedrørende arbejdsmarkedsklausuler og videregivelse af informationer i fremtidige udbudsmaterialer 10.4 Fremtidige procedure ved mistanke om manglende efterlevelse af kontrakten eller ved en konkret henvendelse på en sag De fire nye afsnit afløser afsnit 10.1 og afsnit 12 i den nuværende indkøbspolitik. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 11

15 1. forslag til formulering i indkøbspolitikken i Norddjurs Kommune vedr. arbejdsklausuler godkendes 2. formulering vedrørende arbejdsmarkedsklausuler og videregivelse af informationer i fremtidige udbudsmaterialer godkendes og indarbejdes i alle udbud / kontrakter fremadrettet. 3. fremtidig procedure ved mistanke om manglende efterlevelse af kontrakten eller ved en konkret henvendelse på en sag godkendes. Bilag: 1 Åben Formulering i indkøbspolitikken for Norddjurs Kommune vedr. arbejdsklausuler 71950/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Søren Mogensen, Jytte Schmidt og Torben Jensen) tiltræder indstillingen. Jens Meilvang og Benny Hammer er imod. Hans Husum tager forbehold. 12

16 5. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr S00 13/19733 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til budget- regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsregnskaber på 2 mio. kr., eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Anlægsregnskaber vedrørende anlægsarbejder på 2 mio. kr. eller mere, vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Anlægsregnskaber vedrørende anlægsarbejder på 2 mio. kr. eller mere godkendes. Bilag: 1 Åben Afsluttede anlæg over 2. mio. kr.pdf 72716/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 13

17 6. Fordeling af AUB midler S00 14/9289 Åben sag Sagsgang: DIR, ØK, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til udmøntningen af de AUB midler, som er placeret på en central pulje i budgettet. AUB midlerne stammer fra ekstra præmie- og bonusordninger for at øge antallet af elevpladser. Direktionen har tidligere besluttet, at anvendelsen af AUB midler skal være med særlig fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Det foreslås, at midlerne skal bruges på følgende indsatser: Ansættelse af en ungeambassadør Forlængelse af brobygningsforløb Screeningsforløb og mentor på VUC Afklaringsforløb på Ravnholtskolen Indsatserne skal ses i sammenhæng, da der er tale om vejledning og støtteindsatser til unge, der ikke har påbegyndt en uddannelse. Indsatserne forventes startet i 3. kvartal 2014 og fortsætter frem til udgangen af Økonomiske konsekvenser Udgiften til de forslåede indsatser er anslået til ca. 6,7 mio. kr. Puljen består p.t. af ca. 6,4 mio. kr., hvoraf de 6,1 er overført fra tidligere år. Det forventes, at der kommer yderligere ca. 0,3 mio. kr. i 2014 fra de igangværende elever, som er de sidste elever på ordningen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget godkendes. 14

18 Bilag: 1 Åben Forslag til fordeling af AUB midler.pdf 70682/14 Beslutning i Direktionen den Sagen sendes til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 15

19 7. Kontorelevers vilkår efter endt uddannelse A26 14/9641 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Der har været rejst spørgsmål til hvilken praksis og vilkår der knytter sig til kontorelevers forhold efter endt uddannelse. I forbindelse med budget 2007 besluttes, at kontoreleverne skal tilbydes ansættelse efter endt uddannelse. I forbindelse med budget 2009 blev der iværksat en række reduktioner på administrationsområdet, og herunder drøfter MED-udvalg (områdeudvalget for administration) spørgsmålet om elevers vilkår efter endt uddannelse. Områdeudvalget beslutter, at tilstræbe ansættelse efter endt uddannelsesforløb, men uden at give garanti for ansættelse. Forvaltningen har udarbejdet en status på de ansættelsesmæssige forhold for de kontorelever der er færdiguddannet i henholdsvis 2011, 2012 og Der er i alt uddannet 9 kontor elever i perioden, hvor: 3 blev fastansat efter endt uddannelse 3 har haft forskellige vikariater, og er efterfølgende fastansatte 2 har haft forskellige vikariater efterfuldt af ophold i ansættelsen og er pt. ansat i vikariater 1 startede job i den private sektor umiddelbart efter endt uddannelse. Fremover gives en status på situationen for kontorelever ved økonomiudvalgets halvårlige behandling af sag om personalepolitisk status. 16

20 Økonomiske konsekvenser En garanti om at ansætte elever efter endt uddannelse kan give merudgifter, idet der ikke i den konkrete situation nødvendigvis er en tilsvarende naturlig afgang af kontoruddannede medarbejdere. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget forelægges den halvårlige personalepolitisk status, herunder en status på situationen for kontorelever og andre elever. 17

21 8. Vindmølleplanlægning Hevring Ådal - henvendelse til Statsforvaltningen K08 14/9656 Åben sag Sagsgang: ØK,KB Sagsfremstilling På baggrund af et politisk ønske er udarbejdet vedlagte forslag til en henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om en vurdering af vindmølleplanens gyldighed. Statsforvaltningen anmodes, således om en vurdering af om vindmølleplanen med den administrative fjernelse af retningslinje nr. 2 i forslaget til vindmølleplan for vindmølleområde 6, Hevring Ådal kan anses som gyldig med den beslutning, som kommunalbestyrelsen har foretaget. Med andre ord en vurdering af, hvad der er besluttet på baggrund af det materiale (sagsfremstilling og bilag), der har været til rådighed for kommunalbestyrelsen. Der er endvidere udarbejdet en ekstern juridisk vurdering af spørgsmål vedrørende eventuel inhabilitet for to kommunalbestyrelsesmedlemmer. Af den eksterne juridiske vurdering fremgår, at de to kommunalbestyrelsesmedlemmer vurderes til at være inhabile. Det er endvidere vurderingen, at, kommunalbestyrelsens vedtagelse (med henblik på en offentlighedsfase) af Forslag til lokalplan for vindmøller ved Hevring Ådal med kommuneplantillæg 19 til kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune samt forslag til VVM-redegørelse og miljørapport er ugyldig. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til spørgsmålene om inhabilitet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der tages stilling til inhabilitetsspørgsmålene, herunder eventuelle konsekvenser for gyldighed af kommunalbestyrelsens vedtagelse (med henblik på en offentlighedsfase) af Forslag til lokalplan for vindmøller ved Hevring Ådal med 18

22 kommuneplantillæg 19 til kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune samt forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, 2. henvendelsen til Statsforvaltningen godkendes. Bilag: 1 Åben Udkast til brev til Statsforvaltningen 75392/14 2 Åben Vindmølleplanlægning - planlægningsforløbet 74932/14 3 Åben Tidsplan for behandling af vindmølleplan 74933/14 4 Åben Vindmølleplan - tillæg nr. 6 til kommuneplan bilag /14 5 Åben Forslag til vindmølletemaplan 74936/14 6 Åben Scenarie med 13 møller i Hevring Ådal 74938/14 7 Åben Vindmøller i Hevring Ådal sammen med eksisterende møller 74940/14 8 Åben Advokat redegørelse vedr. indsigelse 74943/14 9 Åben Advokat redegørelse - kommunalbestyrelsens forpligtelser 74944/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Jens Meilvang og Torben Jensen erklæres inhabil og deltager ikke i sagens behandling. Ad 1) Økonomiudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsens beslutning om vedtagelse af Forslag til lokalplan for vindmøller ved Hevring Ådal med kommuneplantillæg 19 til kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune samt forslag til VVM-redegørelse og miljørapport er ugyldig. Som følge heraf indstiller et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Hans Husum, Søren Mogensen, Jytte Schmidt), at der rejses en sag i kultur- og udviklingsudvalget den 23. juni 2014 om planlægning af ny beslutningsproces for vindmølleplanens område 6, Hevring Ådal. Benny Hammer er imod. Ad 2) 19

23 Tiltrådt med tilføjelse om at der rejses en sag i kultur- og udviklingsudvalget den 23. juni 2014 om planlægning af ny beslutningsproces for vindmølleplanens område 6, Hevring Ådal. Baggrunden er at beslutning om vedtagelse af Forslag til lokalplan for vindmøller ved Hevring Ådal med kommuneplantillæg 19 til kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune samt forslag til VVM-redegørelse og miljørapport er ugyldig som følge af inhabilitet. 20

24 9. Integrationsrådets fremtidige struktur og organisering A00 14/7305 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. marts 2014, at der skal gennemføres en evaluering af integrationsrådets hidtidige indsats og arbejdsform, ligesom det skal undersøges, om der er alternative konstruktioner, herunder ændringer af rådets sammensætning, der bedre kan understøtte integrationsindsatsen og forstærke etniske minoriteters muligheder for aktivt at indgå i og bidrage til udviklingen af det kommunale fællesskab. Forvaltningen har i den forbindelse været i dialog med integrationsrådet. Arbejdet i integrationsrådet har i løbet af 2012 og 2013 været præget af udskiftning og fravær blandt rådets medlemmer. Dette har medvirket til at vanskeliggøre de tilbageværende medlemmers arbejde i integrationsrådet, hvilket er blevet yderligere forstærket af, at rådets medlemmer også har ydet en stor arbejdsindsats i forbindelse med bl.a. opstarten af Nydansker Netværk Norddjurs. Integrationsrådet har i dialogen nævnt, at en valgperiode på 4 år har vist sig at være meget lang, da der har været en stor udskiftning blandt de valgte nydanskere. Dette kan bl.a. skyldes, at ændringer i de valgte nydanskeres job- og livssituation kan medføre, at arbejdet i integrationsrådet må fravælges. Flere kommuner har de senere år tænkt integrationsrådet sammen med andre områder/råd, og der er aktuelt kun nedsat integrationsråd i 44 kommuner. I forbindelse med en ny organisering af integrationsrådet kan der derfor søges inspiration fra andre kommuner. Med afsæt i disse konstruktioner og en dialog med integrationsrådet kan der belyses tre modeller for den fremtidige struktur. For det første kan den nuværende organisering fortsætte. Ved denne konstruktion kan valgperioden for de tre direkte valgte repræsentanter for flygtninge og indvandrere med fordel ændres til to år, da der med de nuværende fire år opleves vanskeligheder med at fastholde de valgte repræsentanter og suppleanter. 21

25 Alternativt kan integrationsrådet omdannes til et mangfoldighedsråd, hvor rådets sammensætning ændres, og medlemmerne med flygtninge- eller indvandrebaggrund efter offentligt opslag søger om at sidde i rådet. Kommunalbestyrelsen udpeger herefter fire medlemmer på baggrund af forudbestemte kriterier, som sikrer en bred repræsentation af målgruppen. Endelig kan integrationsrådet omdannes til et råd for social mangfoldighed. Ved denne konstruktion vil interesseområdet blive udvidet til også at omfatte socialt udsatte. Derudover vil det nuværende frivilligråd kunne inkluderes i rådet. Det vil med andre ord sige, at et råd for social mangfoldighed vil omfatte områderne for det nuværende integrationsråd og frivilligråd samt for området vedrørende socialt udsatte. Dette vil betyde en ændret sammensætning af rådet og et bredere interesseområde, som bl.a. også omfatter det frivillige sociale arbejde. En nærmere beskrivelse af de tre modeller er vedlagt som bilag, hvor rådets interesseområde, sammensætning og procedure for valg til rådet beskrives. Forslaget med de tre modeller har været sendt til høring i integrationsrådet, frivilligrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og fritidsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvilken af de 3 modeller, der skal danne ramme for den fremtidige struktur og organisering af integrationsrådet. Bilag: 1 Åben Forslag til fremtidig organisering af det nuværende integrationsråd 55319/14 2 Åben Høringssvar fra integrationsrådet 67859/14 22

26 3 Åben Høringssvar fra frivilligrådet 70930/14 4 Åben Høringssvar fra handicaprådet 70190/14 5 Åben Høringssvar fra ældrerådet 70167/14 6 Åben Høringssvar fra fritidsrådet 69366/14 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller, at det nuværende integrationsråds sammensætning forlænges til udgangen af I denne periode ønsker voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med en model, hvor integrationsrådet fremover erstattes af et dialogforum, som har fokus på integration i Norddjurs Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Søren Mogensen, Jens Meilvang, Benny Hammer, Hans Husum og Torben Jensen) tiltræder indstillingen med tilføjelse om, at der tages stilling til integrationsrådets fremtid, når der foreligger forslag til et dialogforum. Jytte Schmidt foreslår, at integrationsrådet fortsætter med 2 årige valg af nydanskere. 23

27 10. IT-anlægspulje S00 14/8338 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling På økonomiudvalgets område er der i budget 2014 en IT-anlægspulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til anvendelse af puljen i For at sikre/forbedre IT driften for kommunens medarbejdere foreslås det, at nuværende switche (forbindelse mellem computere og netværk) på Rådhuset i Grenaa samt administrationsbygningerne i Allingåbro, Glesborg og Østergade (Grenaa) udskiftes til nye switche. Herved kan hastigheden forøges fra nuværende 100 Mbit/s til 1 Gbit/s i netværket. Dette vil betyde en forbedring for de fleste af brugerne, i det det udstyr der indkøbes i dag (bærbare Pc er, Pc er, tynde klienter m.fl.) understøtter 1 Gbit/s, og derfor vil drage fordel af den øgede kapacitet ved en sådan udskiftning. Det er dog ikke alt udstyr, der kan udnytte den øgede kapacitet. Herudover er der enkelte rackskabe (til switchene), der skal skiftes ud på grund af manglende plads til flere brugere, samt for at kunne opfylde sikkerhedsbestemmelserne i informationssikkerheds-politikken f.eks. mulighed for aflåsning. Udover de nævnte tiltag er der 65 switche på andre af kommunens lokaliteter, der med fordel vil kunne udskiftes med positivt resultat udskiftningen af disse vil ske ud fra, hvor der er flest brugere, og indtil IT-anlægspuljen 2014 er forbrugt. Økonomiske konsekvenser IT-anlægspuljen er på 1 mio. kr. i Udskiftning af switchene på rådhuset og administrations-bygninger vil skønsmæssigt andrage ca. 0,7 mio. kr. Udskiftning af øvrige switche vil beløbe sig til ca. 0,03 mio. kr. pr. stk. Det vil sige, at der kan skiftes ca. 10 switche for de resterende midler. 24

28 Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at 1. forslaget til udskiftning af IT-udstyr godkendes 2. anlægsbudgettet til IT-puljen på 1 mio. kr. anvendes til finansiering af forslaget 3. rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på konto XA frigives, og der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 25

29 11. Folkeskolereform - kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 12, Kompetenceudvikling, der har udarbejdet forslag til en langsigtet kompetenceudviklingsplan, der angiver kompetenceudviklingsbehovet i lyset folkeskolereformen - og som samtidig sikrer en koordinering med den kompetenceudvikling, som enten er gennemført eller er planlagt gennemført i den kommende periode som følge af kommunens lokale politikker og handleplaner. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne/børnebyerne, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA, samt tre forvaltningsrepræsentanter. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. Det samlede forslag er inddelt i 9 afsnit. Indholdet i de 9 afsnit er angivet i læsevejledningen på forslagets side 3. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Langsigtet plan med plads til fleksibilitet 1. Der arbejdes med en langsigtet plan for kompetenceudvikling frem mod Den langsigtede plan kombineres med fleksibilitet. Arbejdsgruppen samles således en gang årligt for at evaluere den gennemførte kompetenceudvikling og afdække 26

30 eventuelle nye kompetenceudviklingsbehov. Med afsæt i evalueringen kan arbejdsgruppen justere mål, indhold og prioritering af de forskellige elementer i den langsigtede plan, hvis evalueringen peger på dette. Kompetenceudvikling af medarbejdere 3. Opgaven med at sikre fuld linjefagsdækning videregives til arbejdsgruppe 13: Fuld kompetencedækning. Alle medarbejdere kompetenceudvikles inden for 3 områder: 4. At arbejde med konkrete læringsmål målstyret undervisning 5. At arbejde med nye læringsformer 6. At arbejde i team. Nogle medarbejdere kompetenceudvikles endvidere inden for følgende 3 områder: 7. Faglig vejledning 8. Kontaktperson-rollen 9. Specialpædagogisk bistand. Kompetenceudvikling af ledere Lederne kompetenceudvikles inden for 3 områder: 10. At understøtte medarbejdernes arbejde med konkrete læringsmål målstyret undervisning 11. At understøtte medarbejdernes arbejde med nye læringsformer 12. At understøtte medarbejdernes arbejde i team. 27

31 Plan for kompetenceudvikling I skoleåret 2014/2015 påbegyndes kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledere inden for: Konkrete læringsmål målstyret undervisning. 14. I skoleåret 2015/2016 påbegyndes kompetenceudvikling i forhold til linjefagsdækning. Ligeledes påbegyndes kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledere inden for: Teamarbejde. Endelig påbegyndes kompetenceudvikling af nogle medarbejdere i specialpædagogisk bistand og faglig vejledning. 15. I skoleåret 2016/2017 påbegyndes kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere inden for: Nye læringsformer. Lokale kompetenceudviklingsmidler 16. Skolerne forpligtes på at bruge lokale kompetenceudviklingsmidler inden for de samme emner og i den samme rækkefølge, som er skitseret i den langsigtede plan for perioden 2014/2020. Hvis arbejdsgruppen ændrer mål, indhold eller prioritering i planen er skolerne også forpligtet til at efterleve dette. I tilknytning til arbejdsgruppens forslag har forvaltningen udfærdiget et bilag med forslag til udmøntning af de til rådighed værende kompetencemidler. Udmøntningen af midlerne tager direkte sigte på de indholdsmæssige aktiviteter, som er beskrevet i forslaget fra arbejdsgruppe 12. Forslaget er vedlagt som bilag. Forslaget til udmøntning af kompetencemidlerne er udsendt til høringsparterne den 8. maj 2014 som en del af høringsmaterialet vedrørende kompetenceudvikling. Det skal bemærkes, at skolerne har været adviseret om den senere udsendelse af bilaget, og at bilaget tillige indgår i høringen, således at begge forslag kan behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj

32 Begge forslag har således været sendt i høring i bestyrelser, fælleselevrådet, lokale MEDudvalg, handicaprådet og integrationsrådet, ligesom begge forslag er drøftet i områdeudvalget for skoler og dagtilbud. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den reviderede økonomiske ramme for folkeskolereformen, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. marts 2014, samt den økonomiske ramme, som kommunalbestyrelsen i 2013 har afsat til kompetenceudvikling. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. forslaget til en samlet, langsigtet kompetenceudviklingsplan godkendes. 2. forslaget til den konkrete udmøntning af midlerne til kompetenceudvikling i 2014/2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag fra arbejdsgruppe vedrørende kompetenceudvikling af 57215/14 medarbejdere og ledelse 2 Åben Forslag til udmøntning af kompetenceudviklingsmidler 65943/14 3 Åben Høringssvar - Handicaprådet 69201/14 4 Åben Høringssvar - Integrationsrådet 67839/14 5 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd 68309/14 6 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 67461/14 7 Åben Høringssvar - Område Auning 67664/14 8 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen, MED-udvalg 67522/14 9 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, bestyrelsen 65078/14 10 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 66352/14 11 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 67656/14 12 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 68304/14 13 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, bestyrelse og MED-udvalg 68482/14 29

33 14 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 68489/14 15 Åben Høringssvar - Vestre Skole 68665/14 16 Åben Høringssvar - Toubro Børneby 69185/14 17 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 69084/14 18 Åben Høringssvar Klasse-Center Djursland 69093/14 19 Åben Høringssvar - Områdeudvalg for skole- og dagtilbud 68415/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at AKT-vejledere (Adfærd, Kontakt og Trivsel) tilføjes i tabel 5 på side 36. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 30

34 12. Arbejdstiden for lærere i 10. klasse A00 14/7261 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 en hensigtserklæring om bl.a. at sidestille arbejdstiden for medarbejderne i 10. klasse med arbejdstiden for medarbejderne på øvrige skoler. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidigt, at der skal udarbejdes et forslag til en sidestilling, som skal drøftes med de involverede parter. I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er det i aftalen mellem regeringen og KL, samt i Norddjurs Kommunes budgetvedtagelse vedrørende folkeskolereformen forudsat, at lærerne i gennemsnit øger andelen af deres arbejdstid til undervisning med 80 timer årligt. 10. klasse er ikke omfattet af folkeskolereformen. Men forudsætningen om og muligheden for en gennemsnitlig forøgelse af lærernes undervisningstid med 80 timer årligt, knytter sig ikke til folkeskolereformen, men til Lov 409, som bl.a. fastlægger reglerne for lærernes arbejdstid fra 1. august Lov 409 blev vedtaget af folketinget den 26. april Det foreslås derfor, at undervisningstiden for lærerne i 10. klasse i lighed med øvrige lærere på skolerne gennemsnitligt forøges med 80 timer årligt. I statusvurderingen på økonomien omkring gennemførelsen af folkeskolereformen i Norddjurs Kommune, som kommunalbestyrelsen fik forelagt den 18. marts 2014, fremgår det, at en gennemsnitlig forøgelse af lærernes undervisningstid med 80 timer årligt i 10. klasse vil kunne frigøre en ressource på 0,441 mio. kr. i 2014 og 1,059 mio. kr. i 2015 og overslagsårene, hvis det nuværende timetal for eleverne fastholdes. Dette er muligt, fordi 10. klasse ikke er omfattet af folkeskolereformen og derfor ikke lovgivningsmæssigt er omfattet af et krav om timeforøgelse til eleverne. Der er således mulighed for at reducere budgetterne til 10. klasse med 1,059 mio. kr. årligt fra og med

35 Det skal bemærkes at de 0,441 mio. kr. i 2014 ikke vil kunne realiseres, idet der i beløbet ikke er taget højde for lønudgift i en opsigelsesperiode. På kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 blev der fremlagt en revideret beregning af udgifterne til folkeskolereformen. Det fremgår af beregningen, at der i perioden samlet mangler finansiering af folkeskolereformen på 4,83 mio. kr. Som alternativ til finansiering af folkeskolereformen kan det overvejes, om folkeskolereformens intentioner om, at eleverne skal have et fagligt løft og dermed blive så dygtige, som de kan, også skal tilgodeses i forhold til 10. klasserne i Norddjurs Kommune. I den nye folkeskolereform kommer intentionerne bl.a. til udtryk ved en forøgelse af elevernes timetal og ved en øget adgang til holddannelse. Med den nye folkeskolelov er det ugentlige minimumstimetal for eleverne følgende: klasse: 30 ugentlige klokketimer klasse: 33 ugentlige klokketimer klasse: 35 ugentlige klokketimer I 10. klasse er det ugentlige minimumstimetal i Norddjurs Kommune 26 klokketimer. Der ses således en betydelig nedgang i timetallet fra 9. klasse til 10. klasse. Som det også ses, er minimumstimetallet i 10. klasse 4 timer mindre end minimumstimetallet i klasse. Såfremt de frigjorte midler på 1,059 mio. kr. bibeholdes i 10. klassernes budgetter, kan det ugentlige minimumstimetal for 10. klasserne hæves til 29 ugentlige klokketimer, og der kan i en vis grad anvendes fleksibel holddannelse. Nedenstående figur illustrerer ovenstående forhold vedrørende ugentlige timetal (alle timer er angivet i klokketimer). 32

36 Sammenfattende skal der tages beslutning om følgende: 1. Skal lærernes gennemsnitlige undervisningstid i 10. klasserne forøges med 80 timer årligt i lighed med øvrige lærere på skolerne? 2. Hvis det besluttes, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid i 10. klasse forøges med 80 timer årligt, skal der træffes beslutning om, hvorvidt: a) de frigjorte midler anvendes til at forøge 10. klasseelevernes ugentlige minimumstimetal fra 26 klokketimer til 29 klokketimer eller b) de frigjorte midler tilføres kommunekassen/anvendes til finansiering af gennemførelsen af folkeskolereformen. Forslagene har været sendt til høring i bestyrelser, fælleselevråd, lokale MED-udvalg samt handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 33

37 Økonomiske konsekvenser Såfremt det besluttes at reducere budgetterne til 10. klasse med de frigjorte midler ved forøgelsen af lærernes undervisningstimetal med 80 timer årligt, tilføres kommunekassen 1,059 mio. kr. fra og med Hvis det i stedet for besluttes at anvende de frigjorte midler til en timetalsforøgelse for 10. klasseleverne bibeholdes det nuværende budget til 10. klasse. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. undervisningstiden for lærerne i 10. klasse i lighed med øvrige lærere på skolerne gennemsnitligt forøges med 80 timer årligt. 2. der tages stilling til, hvad de frigjorte midler ved forøgelsen af lærernes undervisningstimetal i 10. klasse med 80 timer årligt skal anvendes til. Bilag: 1 Åben Høringssvar - Handicaprådet 69198/14 2 Åben Høringssvar - Integrationsrådet 67796/14 3 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd 68311/14 4 Åben Høringssvar - Auning Skole 66560/14 5 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 67460/14 6 Åben Høringssvar - Område Auning 67666/14 7 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 68290/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, bestyrelse og MED-udvalg 68480/14 9 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 68491/14 10 Åben Høringssvar - Toubro -Børneby 69183/14 11 Åben Høringssvar Klasse-Center Djursland 69092/14 12 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 69083/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. 34

38 I forhold til indstillingens punkt 2, indstiller børne- og ungdomsudvalget, at de frigjorte midler anvendes til finansiering af gennemførelsen af folkeskolereformen. Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Søren Mogensen, Jens Meilvang, Torben Jensen, og Hans Husum) tiltræder indstillingen. Jytte Schmidt og Benny Hammer foreslår, at de frigjorte midler anvendes til at forøge 10. klasseelevernes ugentlige minimumstal fra 26 klokketimer til 29 klokketimer. 35

39 13. Anvendelse af kompetencemidler til evt. overtallige medarbejdere i SFO A00 14/7262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, at der i 2014 og 2015 målrettes 0,350 mio. kr. af de allerede afsatte centrale midler til kompetenceudvikling til de medarbejdere i SFO, som eventuelt bliver overtallige som en konsekvens af, at folkeskolereformen medfører en reduktion i antallet af medarbejdere i SFO. Der er for nuværende otte pædagogmedhjælpere, som er varslet afskediget i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til, hvordan de afsatte midler kan målrettes kompetenceudvikling af de berørte medarbejdere i SFO. I forbindelse med udarbejdelsen af forslagene har der været kontakt til de lokale faglige organisationer FOA og BUPL. Begge organisationer har tilsluttet sig nedenstående forslag. Der stilles følgende forslag til anvendelsesmuligheder af de 0,350 mio. kr.: For pædagogmedhjælpere tilbydes én af følgende 3 muligheder: Alle pædagogmedhjælpere deltager for nuværende i et 8 ugers opkvalificeringsforløb i forbindelse med jobrotationsprojekt, som forløber frem til medio Opsagte pædagogmedhjælpere får mulighed for at fuldføre opkvalificeringsforløbet selvom den nuværende placering af opkvalificeringsforløbet er placeret efter opsigelsesperioden. Dette kan f.eks. ske ved omplacering af tidspunktet for deltagelse i opkvalificeringsforløbet og evt. ved en mindre forlængelse af ansættelsesforholdet. På sundheds- og omsorgsområdet optages årligt ca. 50 social- og sundhedshjælperelever. Opsagte pædagogmedhjælpere, der efter ansøgning ansættes som social- og sundhedshjælperelev i Norddjurs Kommune, optages som voksenelev. Der anvendes i 36

40 så fald midler til finansiering af løndifferencen mellem almindelig elevløn og voksenelevløn. På skole- og dagtilbudsområdet optages hvert år elever til den pædagogiske assistent uddannelse (PAU-elever). Opsagte pædagogmedhjælpere, der efter ansøgning kan ansættes som PAU-elev i Norddjurs Kommune, optages som voksenelev. Der anvendes i så fald midler til finansiering af løndifferencen mellem almindelig elevløn og voksenelevløn. For pædagoger tilbydes én af følgende 2 muligheder: Opsagte pædagoger tilbydes Pædagogisk Diplom-modul i pædagogisk it-anvendelse med sigte på at opnå kvalifikationer inden for anvendelse af it i den pædagogiske dagligdag. Opsagte pædagoger tilbydes Pædagogisk Diplom-modul inden for specialpædagogik med sigte på at opnå kvalifikationer indenfor inklusionsarbejdet. Forslagene har været sendt til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg samt til drøftelse i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Det kan oplyses, at børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 30. april 2014 bemærkede, at udvalget gerne ser, at kompetencemidlerne også kan anvendes til eventuelt overtallige medarbejdere i juniorklubber. Økonomiske konsekvenser Kompetenceudviklingstiltagene afholdes inden for den afsatte ramme på 0,350 mio. kr. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til, hvordan de afsatte midler kan målrettes kompetenceudvikling af de berørte medarbejdere i SFO, godkendes. 37

41 Bilag: 1 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 67458/14 2 Åben Høringssvar - Område Auning 67662/14 3 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 67657/14 4 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 68297/14 5 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 68490/14 6 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, bestyrelse og MED-udvalg 68474/14 7 Åben Høringssvar - Vestre Skole 68660/14 8 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, bestyrelsen 65077/14 9 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 66563/14 10 Åben Høringssvar - Vivild Børneby, bestyrelsen 69087/14 11 Åben Høringssvar - Vivild Børneby, MED-udvalg 69086/14 12 Åben Høringssvar - Toubro Børneby 69189/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. Desuden indstilles, at de afsatte midler til kompetenceudvikling også kan anvendes til eventuelt overtallige medarbejdere i juniorklubber. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 38

42 14. Forældrebetalingstakst for SFO G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Ved behandlingen af sagen om den fremtidige forældrebetalingsstruktur i SFO besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. marts 2014, at der skal rejses en særskilt sag om forældrebetalingstaksten for SFO. I forbindelse med gennemførelsen af den overordnede beregning af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af folkeskolereformen er der taget højde for, at forældrebetalingstaksten reduceres forholdsmæssigt svarende til reduktionen i SFOåbningstiden gældende fra august Det vil sige, at forældrebetalingstaksten reduceres fra den nuværende takst på kr. pr. måned til en månedlig betaling på kr. Derudover er der i budgettet for afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til nedsættelse af forældrebetalingstaksten og tilpasning af økonomien i SFO ved et eventuelt frafald. Forslagene til forældrebetalingstakst har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Af nedenstående tabel fremgår det, hvad forældrebetalingstaksten vil blive, hvis de 3,0 mio. kr. eller dele heraf anvendes til at reducere forældrebetalingstaksten. Det skal bemærkes, at beregningerne er foretaget med en forudsætning om, at antal børn i SFO er uændret i forhold til det nuværende niveau. Beløb anvendt til takstnedsættelse Månedlig takst i 11 måneder (juli er betalingsfri) 39 Forældrebetalingsandel af bruttodriftsudgifter 0 mio. kr kr. 73 % 1,0 mio. kr kr. 67 % 1,5 mio. kr kr. 65 % 2,0 mio. kr kr. 62 %

43 2,5 mio. kr kr. 59 % 3,0 mio. kr kr. 56 % Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til den fremtidige forældrebetalingstakst i SFO. Bilag: 1 Åben Høringssvar - Handicaprådet 67954/14 2 Åben Høringssvar - Integrationsrådet 67802/14 3 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 67654/14 4 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, bestyrelsen 65079/14 5 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 66355/14 6 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen 67142/14 7 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, bestyrelsen 67651/14 8 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 68284/14 9 Åben Høringssvar - Område Auning 67661/14 10 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby, bestyrelsen 67462/14 11 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby, MED-udvalg 68705/14 12 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 68485/14 13 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, bestyrelse og MED-udvalg 68476/14 14 Åben Høringssvar - Vestre Skole 68668/14 15 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 69191/14 16 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 69085/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at forældrebetalingstaksten i SFO fastsættes til kr. pr. måned. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 40

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 11. marts 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår 2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Integrationsrådet BESLUTNINGSPROTOKOL Integrationsrådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Mandag den 12. maj 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Hazel Laura Möller (formand) Ingrid Remy (næstformand) Luiza

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune Den 8. december 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs Åboulevarden 64 i Grenaa Dato: Onsdag den 29. april 2015 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Notat om takster på folkeoplysningsområdet 2013

Notat om takster på folkeoplysningsområdet 2013 o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 5. december 2012 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: Helen.Rosager@norddjurs.dk Journalnr.: 11/9575 Notat om takster på folkeoplysningsområdet

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere