Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1

2

3 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Ref.: Hanne Susan Rasmussen Dato: 16. februar 2011 Opfølgning på udmøntning på 77 mio. kr. - marts 2011 Psykiatri- og Handicapudvalget har til opgave at følge udmøntning af 77 mio. kr. til ventelistenedbringelse og finansiering af nye opgaver i psykiatrien. Udvalget fik forelagt det første opfølgningsnotat på møde den 31. januar Der er ikke foretaget ændringer i fordelingen af midler til de forskellige tiltag siden sidste opfølgning. Forslag 1 ventelisteforanstaltninger herunder spiseforstyrrelser PC Stolpegård og PC Frederiksberg har påbegyndt ansættelse af personale i centrenes behandlingsretsklinikker med henblik på at sikre en øgning i aktiviteten og dermed nedbringelse af ventelisten. PC Hvidovre, PC Nordsjælland og PC Glostrup er ligeledes påbegyndt ansættelse af personale i de nye behandlingsretsklinikker og i opstartstilbuddet om udredning og behandling til voksne med ADHD. Arbejdet med etablering af central visitation forløber planmæssigt, og istandsættelse af lokaler er i gang. For at sikre det bedst mulige behandlingstilbud og bedre patientforløb er der afsat 2 mio. kr. Der er heraf afsat 1 mio. kr. til at udvide lean-arbejdet på regionens psykiatriske centre og 1 mio. kr. til udbredelse af metoder inden for dobbeltdiagnosebehandling. I relation til sidstnævnte er der nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af klinikchef Jørn Lykke fra PC Sct. Hans (afd. M), der er ved at udvikle koncepter for dobbeltdiagnosebehandling (både ambulant og under indlæggelse), der skal udbredes til alle de psykiatriske centre. Det er planlagt, at PC Sct. Hans afholder 7-8 heldagsseminarer i foråret, således at op mod 600 medarbejdere i regionen undervises i behandling af dobbeltdiagnosepatienter. I april og maj måned afholdes 7-8 seminarer for personale fra de fire centre, som var en del af det tidligere H:S det vil sige PC Amager, PC Hvidovre, PC Frederiksberg og PC København. Det er disse centre, som indtil nu har viderevisiteret en del af deres

4 patienter med dobbeltdiagnoseproblematikker til PC Sct. Hans. Det personale, der skal undervises, er personale, som har hyppig kontakt til patienter med misbrug. Det er først og fremmest personale fra OPUS-team, OP-team, distriktspsykiatri, lukkede afsnit samt modtageafsnit. Til efteråret skal der afholdes et tilsvarende antal seminarer for medarbejdere fra de øvrige psykiatriske centre. Centrene fra det tidligere Københavns og Frederiksborg Amter har i høj grad erfaring med dobbeltdiagnosepatienter, idet centrene hidtil har varetaget al behandling af disse patienter. For at sikre forankring af metoderne til misbrugsbehandling på centrene, udpeges der ressourcepersoner, som efter undervisningen har ansvaret for at implementere behandlingsprogrammerne. De ressourcer, der er afsat til undervisning i metoder til behandling af dobbeltdiagnosepatienter, skal hovedsageligt anvendes til at frikøbe vagtpersonale fra centrene således, at de kan deltage i undervisningen samt frikøb af personale fra PC Sct. Hans til at gennemføre undervisningen. - spiseforstyrrelsesområdet PC Stolpegård og de børne- og ungdomspsykiatriske centre i Glostrup og Bispebjerg er tilsammen tilført 8 mio. kr. til at øge kapaciteten inden for spiseforstyrrelsesområdet. Forslag 2 produktivitetsøgning i voksenpsykiatrien Der er disponeret 10 mio. kr. til generel produktivitetsøgning i voksenpsykiatrien. Beløbet er disponeret i det vedtagne budget som besparelser i Psykiatrien. Forslag 3 børne- og ungdomspsykiatri ventelistenedbringelse De tre børne- og ungdomspsykiatriske centre er tilsammen tilført 13,5 mio. kr. til at øge udrednings- og behandlingskapaciteten med henblik på at nedbringe ventelisten. Midlerne er fordelt mellem de tre centre på baggrund af størrelsen af deres venteliste, og der forventes udredt/behandlet ca. 700 flere børn og unge om året. Forslag 4 omdannelse af åbne til lukkede senge For at udvide regionens lukkede sengekapacitet omdannes et åbent sengeafsnit ved PC Nordsjællands Helsingør-afdeling til et lukket sengeafsnit. Der er afsat 2 mio. kr. til dette. PC Nordsjælland er ved at udarbejde en plan for omdannelsen af senge, der forventes igangsat i oktober Forslag 5 team for kroniske spiseforstyrrelsespatienter PC København er tilført 1,6 mio. kr. til at etablere et team til kroniske spiseforstyrrelsespatienter. PC København og Psykiatridirektionen mødes i slutningen af februar med henblik på at beslutte den endelige fastlæggelse af teamets opgaver. Så hurtigt som muligt herefter sættes ansættelsesprocedure i gang. Planlagt opstart af teamet er april Side 2

5 Forslag 6 etablering af OP-team PC Frederiksberg, PC Hvidovre og PC København er tilsammen tilført ca. 13 mio. kr. til etablering af OP-team. Disse centrene er valgt, fordi det overvejende er fra deres optageområder, at patienterne på PC Sct. Hans kommer. Centrene har i beskrivelsen af teamenes målgruppe og opgaver lagt særlig vægt på at rette tilbuddet til den patientgruppe, som berøres af omstillingerne på PC Sct. Hans. Teamenes skal således i højere grad end andre ambulante tilbud kunne modtage patienterne til mere intensiv behandling. De skal bl.a. kunne håndtere patienter med misbrugsproblematikker i akutte situationer samt etablere krise- og sikkerhedsplaner for patienterne med henblik på at forebygge akutte indlæggelser. Desuden skal de arbejde målrettet med rehabilitering i eget hjem. Teamene forventes at være fuldt i drift i maj Forslag 7 styrket samarbejde med kommuner og praksissektor Der er fordelt 1,9 mio. kr. til styrkelse af samarbejdet mellem psykiatrien, de praktiserende læger og kommunerne: Ordningen om telefonrådgivning til praktiserende læger inden for områderne dobbeltdiagnoser og spiseforstyrrelser indebærer, at en speciallæge inden for hvert af områderne står til rådighed via telefon og mail 20 timer om måneden. Speciallægerne vil være tilgængelige en time dagligt fra mandag til fredag til at rådgive om udredning, behandling, henvisning og visitation af patienter med henholdsvis spiseforstyrrelser og dobbeltdiagnose. Den planlagte dato for igangsættelse af ordningen er marts Der er planlagt en udvidelse af de eksisterende retspsykiatriske team ved PC Sct. Hans og PC Glostrup med 1 socialrådgiver eller sygeplejerske, så samarbejdet med kommunerne kan intensiveres og udvikles. Centrene er ved at udarbejde en nærmere beskrivelse af ordningen, således at opgaverne ikke falder sammen med kommunernes opgaver. Der er igangsat en ordning for at sikre bedre behandling af oligofrene (udviklingshæmmede) patienter på Bornholm ved hjælp af telepsykiatrisk betjening fra speciallægerne på PC Glostrup. PC Ballerup er gået i gang med forberedelserne til et forskningsprojekt om shared care modellen collaborative care, som er rettet mod patienter med angst og depressionstilstande. Det er forberedelser til et projekt, hvortil der vil blive søgt om eksterne midler. Forslag 8 etablering af kompetencecentre og Skole for kognitiv adfærdsterapi Der etableres kompetencecentre inden for dobbeltdiagnose og retspsykiatri ved PC Sct. Hans, samt et kompetencecenter for rehabilitering, recovery og shared care ved PC Ballerup. Der er udarbejdet et koncept for kompetencecentrene, som beskriver centrenes formål, organisation og opgaver. Ligeledes beskrives kompetencecentrenes snitflader til regionens hovedfunktioner og specialiserede funktioner. Det er planlagt at kompetencecentrene er klar til drift i foråret Side 3

6 Formålet med etableringen af kompetencecentrene er at styrke udviklings-, uddannelses- og forskningsinitiativerne inden for områderne og at sikre en udbredelse af viden og metoder til alle dele af psykiatrien. Dette skal dels give et løft i kvaliteten af de tilbud, der gives patienterne og dels sikre et ensartet højt fagligt niveau i behandlingen inden for disse områder på tværs af centrene. Kompetencecenter for dobbeltdiagnose I beslutningen om omstruktureringer på PC Sct. Hans er der lagt vægt på, at centret fortsat kan varetage opgaven med at behandle de sygeste patienter med dobbeltdiagnose. Der er endvidere lagt vægt på, at de patientkategorier, der bliver påvirket af ændringerne på centret, bliver tilbudt anden behandling. Sengene, der lukkes pr. 1. juni 2011, er 45 åbne senge til dobbeltdiagnosebehandling. Disse sengepladser er målrettet patienter med misbrug, hvor den associerede psykiske lidelse er af ikke-psykotisk karakter, dvs. angst, depression, personlighedsmæssige ændringer m.m. Ud af de 45 senge er 16 senge 5-døgnssenge, hvor patienterne er i stand til at opholde sig hjemme i weekenderne. Afdeling M råder herefter fortsat over 77 sengepladser, som er målrettet behandling af patienter med dobbeltdiagnose (psykose og misbrug). Etableringen af kompetencecentret for dobbeltdiagnose ved PC Sct. Hans skal sikre, at behandling af patienter med psykisk sygdom i kombination med et misbrug bliver en integreret del af den samlede psykiatriske behandling i hovedfunktionerne ved de almenpsykiatriske centre. Det vurderes, at ca. 50 % af alle indlagte psykiatriske patienter har et misbrug, der i større eller mindre grad dominerer deres sygdomsbillede, og dette forhold fordrer en integration af misbrugsbehandlingen i hele regionen. Gennem en systematisk udvikling og udbredelse af nye og eksisterende metoder inden for dobbeltdiagnosebehandling skal kompetencecentrene sikre en kvalificering af centrenes personale. Skole for kognitiv adfærdsterapi Arbejdet med etablering af Skole for kognitiv adfærdsterapi forløber planmæssigt. De planlagte uddannelsesforløb starter i marts, og der bliver løbende startet forløb i hele Etableringen af Skole for kognitiv adfærdsterapi skal ses i sammenhæng med etableringen af kompetencecentrene for dobbeltdiagnose og rehabilitering. Kognitiv adfærdsterapi er et centralt element i behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose, og samtidig knytter filosofien bag kognitiv terapi an til rehabiliterings- og recoverytankegangen. Skolen for kognitiv adfærdsterapi etableres med udgangspunkt i det Center for kognitiv terapi, der har eksisteret på PC Sct. Hans siden 2000, og som derfor har en betydelig ekspertise inden for dette felt. Uddannelsestilbud inden for det kognitive område har hidtil væsentligt været udbudt af Center for kognitiv terapi. Der har dog været forskel i centrenes valg af uddannelsestilbud til medarbejderne, hvilket betyder at udbre- Side 4

7 delsen af kognitive behandlingsmetoder har fundet sted i varierende grad i regionen. Med etableringen af Skole for kognitiv adfærdsterapi er der sat fokus på en opkvalificering af personalet på alle centrene inden for dette felt. Den løbende opkvalificering af medarbejdere og udbredelse af kognitive behandlingsmetoder til alle dele af psykiatrien skal sammen med kompetencecentrenes udbredelse af metoder til behandling af patienter med dobbeltdiagnose og rehabiliteringsbehov sikre, at medarbejderne også er kvalificerede til at varetage de mere specialiserede opgaver i hovedfunktionen. Forslag 9 følge-hjem ordning PC København og PC Glostrup er tilsammen tilført 1 mio. kr. til at iværksætte forsøg med følge-hjem ordning ved akutmodtagelserne. Forsøgsordningens indhold, organisering og målgruppe er nu fastlagt. De patienter, der typisk vil blive omfattet af følgehjem ordningen, er patienter, som inden for en kortere periode har været indlagt gentagne gange i den psykiatriske skadestue eller på akutafdelingen ved de to centre. Patienterne tilhører en gruppe, der ikke har et ambulant tilbud som distriktspsykiatri eller OP-team, og denne patientgruppe har oftest også et betydeligt alkoholmisbrug. Der ansættes en sygeplejerske ved hvert center som knyttes til centrets akutafdeling. Sygeplejerskens opgaver bliver at følge patienten hjem efter udskrivelse og at sikre den efterfølgende opfølgning. Det indebærer bl.a. at etablere kontakt til pårørende og at tage kontakt til relevante offentlige instanser for at informere om patientens udskrivelse. Ligeledes skal sygeplejersken sikre opfølgning på medicinering hos patientens praktiserende læge, og afklare om der er relevante ambulante behandlingstilbud, som patienten kan deltage i efter udskrivelse. Kapaciteten for følge-hjem ordningen vil være omkring 200 patienter årligt på hvert af de to centre. Der vil blive foretaget registrering af de ydelser, der foretages i forbindelse med forsøgsordningen med henblik på at evaluere ordningen i slutningen af Herefter anvendes resultaterne til at vurdere om, der er basis for en videreførelse og eventuel udvidelse af ordningen. Side 5

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2015. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere