Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab"

Transkript

1 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge interessen for at træne hundene på vildtspor og gravhundens status som jagthund. Almene bestemmelser Autoriserede officielle brugsprøver skal godkendes af DGK s bestyrelse samt DKK, og skal derefter, forud for prøven, annonceres i medlemsbladet "Gravhunden". Et Arbejdsudvalg og en prøveleder udpeges af DGK til afvikling af mesterskaberne. Prøveleder skal anføres i kataloget ved hver prøve. Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse Vildtsporsmesterskabet er åbent for alle gravhunde som på tilmeldingsdagen har opnået 1 pr. på 40 timer / 1000 meter spor. Følgende kan ikke deltage: Officials på prøven (prøveleder, sporlæggere) og dommerelever og aspiranter, samt af dem ejede hunde. o Personer der ikke kan deltage på prøven er følgende: Den af Dansk Gravhundeklub udpegede prøveleder, personer der har lagt spor til prøven, dommerelever og aspiranter der fungerer på dagen. Vildsporprøveudvalgets medlemmer anses ikke som værende officials, men disse anses som inhabile i forhold til fortolkningsspørgsmål lodtrækning m.v., såfremt de selv anmelder eller fremfører hund til mesterskabet. Danskejede og herboende ikke danske statsborgeres DKK/FCI stambogførte gravhunde kan deltage, hvis ejeren og føreren er medlemmer af DGK. Ejeren, eller en af DGK godkendt stedfortræder, skal føre hunden. o Punktet skal fortolkes således, at hunde der er stambogsført i DKK og hvor ejeren er bosiddende i Danmark kan deltage. Er der tilmeldt for mange hunde til mesterskabet udvælges følgende hunde: o Ved for mange tilmeldte hunde udvælges deltagerne i prioriteret rækkefølge, hvor a prioriteres før b og b før c. a) Sidste års vinder af Dansk Vildtspormesterskab. b) Gravhunde med DKBRCH(S). c) Højeste point på seneste prøve med 1. præmie går forud for lavere point. DGK udtager gravhunde til nationale og internationale mesterskaber. For vildtspormesterskabet gælder derudover Kun sygdomsfrie hunde, der er vaccineret i henhold til de for DKK til enhver tid gældende reglement for udstillinger og skuer, kan deltage. En hund, der formodes at være syg, kan af prøvelederen, eller dommeren nægtes start. DKKs dopingregler er til enhver tid gældende. Hunde, der møder for sent til en prøve, kan afvises af prøvelederen Tæver med hvalpe under 8 uger, samt synligt drægtige tæver, kan ikke deltage på prøve. Løbske tæver kan deltage efter følgende regler Tidligst muligt inden prøven, og under alle omstændigheder inden hunden føres ind på prøvearealet med tilhørende omgivelser, meddeler hundens ejer prøvelederen, hvis en anmeldt hund er kommet i løbetid. Løbske tæver skal holdes så langt væk fra prøvearealet, at de ikke generer andre hundes afprøvning. Prøvelederen skal anvise opholdssted for ejer og hund under brugsprøven. Side 1 af 7

2 Løbske tæver må først afprøves og bringes ind på prøvearealet, når samtlige andre hunde i kategorien er afprøvet. Tilmelding og gebyr Tilmelding sker på den af DGK godkendte anmeldelsesformular. Tilmeldingsgebyret er kr. 600,- som dækker fuld forplejning inkl. afsluttende fælles spisning. Tilmelding og prøvegebyr skal være modtaget på anmeldelsesstedet inden anmeldelsesfristens udløb for at være gyldig. Gebyrfastsættelse Prøvegebyr for deltagelse fastsættes af DGKs bestyrelse for ét år ad gangen, og offentliggøres i medlemsbladet "Gravhunden" Muligheder for tilbagebetaling Der ydes ingen erstatning udover prøvegebyret. Hvis der til en prøve er maksimumsbegrænsning, betales prøvegebyret tilbage for de hunde, der ikke opnår deltagelse. Hvis en hund på grund af sygdom ikke kan deltage, kan tilbagebetaling af prøvegebyret kun finde sted, hvis det dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest til prøvelederen, senest 3 dage efter prøven er afholdt. Ingen tilbagebetaling Hunde, der er mødt for sent til en prøve og er afvist af prøvelederen, kan ikke få tilbagebetalt prøvegebyret. At en tæve kommer i løbetid i tidsrummet mellem anmeldelsen og prøven giver ikke ret til tilbagebetaling af prøvegebyret. Fremmødte hunde, der af prøvelederen eller dommeren, formodes at være syge og er nægtet start, kan ikke få det indbetalte prøvegebyr tilbage. Hvis fører får forfald tilbagebetales prøvegebyret normalt ikke. DGK er generelt ikke forpligtet til at tilbagebetale indbetalt prøvegebyr, heller ikke på grund af Force majeure. Forsikring og ansvar Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko. Uheld og ulykker af enhver art er DGK uvedkommende. Anmeldte hunde, der befinder sig på prøvearealet med tilhørende omgivelser, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig hundeansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hunden eventuelt måtte forvolde. Prøveafvikling - Deltagerantal Vildtspor mesterskab: minimum 5 hunde. Herover 5 hunde pr. dommer og max 10 hunde (ved for mange tilmeldinger se afsnit for tilmelding) Hvis forholdene taler herfor, er der dog mulighed for dispensation. Denne dispensation gives af en af DGK autoriseret person. Der skal altid ved mesterskabet forefindes ét reservespor. Lodtrækning Inden en prøves start forestår prøvelederen lodtrækning om startrækkefølge og gruppeinddeling blandt de tilmeldte hunde, der tages tilbørligt hensyn til dobbeltføring. Deltager- publikum adfærd Kun hundens fører, sporlægger, og dommer har adgang til prøveområdet under en prøve. Dommeren kan med hundeførerens accept, såfremt det anses for nødvendigt, give andre end de nævnte adgang til prøveområdet. Under en prøves afholdelse skal publikum vise hensyn til den hund, der afprøves. Støjende og anden distraherende adfærd kan medføre bortvisning fra prøveområdet efter prøvelederens skøn, jf. nedenfor. Side 2 af 7

3 Publikum skal opholde sig på de anviste områder i passende afstand fra prøveområdet.. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder prøvereglementet og/eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger, kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Afstraffelse og uværdig behandling af en hund er ikke tilladt og kan medføre fortabelse af præmiering samt bortvisning, jf. nedenfor. Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, fjernelse af en afprøvet hund uden aftale med prøvelederen, mens prøven stadig pågår, usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning fra prøven og eventuel fortabelse af retten til tildelt præmie. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DGKs bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal behandles yderligere. Resultater Der uddeles, af et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder, vandrepokal og erindringsbæger til vinderen, og alle hunde modtager diplomer. Resultatet er kun gældende for mesterskabet og indskrives derfor ikke i hundens resultatbog. Klagemuligheder Klage over en prøves afvikling kan enten ske mundtligt på prøvedagen til prøvelederen, eller skriftligt inden 14 dage efter prøvens afholdelse til DGKs bestyrelse. For sent fremsatte klager vil ikke blive behandlet. Prøvelederen skal forsøge at udrede klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal klagen skriftligt indsendes til DGKs bestyrelse inden 14 dage af klageren. Klagen behandles af DGKs bestyrelse, som ved klagens behandling indhenter udtalelser fra relevante personer. Indklagede vil blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling træffer DGKs bestyrelse endelig afgørelse i sagen. Ved klager over bedømmelsen, er dommerens bedømmelse inappellabel. Ved dommerens overtrædelse af Dansk Vildtspormesterskab regelsæt kan DGK ændre dommerens afgørelse, dette vil normalt være i form af, at prøveresultatet annulleres. Klager kan ikke indbringes for DGKs generalforsamling. Anvisning for prøveleder Prøvelederen er ansvarlig for at prøven afvikles forsvarligt og efter nærværende DM regelsæt og afgøre de tvivlspørgsmål, der opstår. Prøvelederen er højeste myndighed på prøven og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål, bortset fra bedømmelse af hunden og i klagesager. Prøvelederen kan ikke fremføre hund til mesterskabet. Præmieringsliste og dommerkritik, beskrivelse af vejret, katalogfil, vandrepokal er til gået, sendes til den person der på et givent tidspunkt fører dette. Regnskab sendes til klubbens kasserer. Derudover sendes et kopi til sporudvalgets formand, vedlagt præmieringsliste, vandrepokal er til gået og katalogfil. Umiddelbart før hunden føres til prøveområdet At kontrollere, at hundens ID-mærkning svarer til det i stambogen anførte at hundens vaccination er i henhold til de enhver tid gældende regler (DKK) At der ikke i hundens resultatbog er anført resultater eller bedømmelser, som medfører, at hunden ikke er berettiget til at starte. Inden prøvens afslutning At kontrollere sammentællingen af point. Ved senere konstaterede sammentællingsfejl er det pointgivningen i de enkelte discipliner, der er gældende frem for summen. Side 3 af 7

4 Anvisning for dommer Dommeren er ansvarlig for, at den enkelte hund afprøves forsvarligt og præmieres efter gældende regler. Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommeren og dennes afgørelser. Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning, som vedkommende eller dennes husstand ejer eller har ejet indenfor de sidste 6 måneder. Dommeren kan heller ikke fremføre andres hunde. Prøveareal Vildtsporprøver skal arrangeres i skovterræn eller plantager med normal vildtbestand. Såfremt prøvearealet betinger, at kun et maksimalt antal hunde kan starte, skal dette være meddelt ved prøvens annoncering. Særlige anvisninger Alle hunde skal føres i snor, også når de ikke prøves. Hunden skal under prøven anvende bredt typisksporhalsbånd eller sele og en mindst 6 m og højst 10 m lang rem/line, der under afprøvningen skal være udrullet i fuld længde. I svært fremkommeligt terræn må linen slippes over kortere afstande. Hunden bør hovedsageligt arbejde med slap line og i et roligt tempo, der giver et stille og smygende sporarbejde. Ved tab bør hunden selvstændigt kunne genfinde sporet. Føreren må med lavmælt tiltale og anvisninger støtte og hjælpe hunden i dens arbejde og i særlige situationer løfte hunden over vanskeligt terræn. Bedømmelsesregler 1. Sporlæggeren skal anvise dommer og fører start kassen (kasse 20x20m). 2. Sporlægger skal følge dommerens anvisninger og må ikke blande sig i prøvens afvikling. 3. Dommeren skal herefter undgå unødig samtale med føreren. 4. Samtale mellem dommer og sporlægger indskrænkes til det nødvendige og skal foregå lavmælt. 5. Dommeren og andre må påse, at de ikke ved deres opførsel giver føreren oplysninger om sporet. De bør under sporarbejdet holde sig et passende stykke fra føreren, dog uden derved at miste overblikket. Går hunden af sporet, bør de følge med, for ikke ved deres forbliven på stedet at markere fejlen for føreren. 6. Følger hunden sporet i dettes læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. 7. Såfremt hunden går af sporet griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig m fra sporet, eller hunden over en længere strækning eller tid ikke har haft direkte kontakt med sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet (så vidt muligt påvises blod). Sporretning anvises ikke. Dommer indgriben må kun ske to gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. 8. Søger hunden flere gange på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, er dette tegn på usikkerhed hos hunden. 9. Hvis føreren på hundens opførsel mener at kunne konstatere, at den er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, kan han/hun føre hunden tilbage på sporet. Overdrevet førerindgreb regnes dog som et tegn på usikkerhed hos hunden. 10. Såfremt hunden under sporarbejde med stor sandsynlighed går på frisk vildtfært og begynder at halse, trækker dette ikke fra, hvis føreren formår, at få hunden hurtigt til at ophøre med halsgivningen, og den derefter genoptager sporarbejdet. Formår hunden ikke indenfor en rimelig tid at genoptage sporarbejdet anvises sporet jf. punkt Hvis hunden på rimelig afstand passerer og ej markerer vildtdelen skal dette ikke indvirkevæsentligt på bedømmelsen. 12. Ved bedømmelsen skal dommeren først og fremmest lægge vægt på hundens anlæg, sikkerhed og tempo, herunder om den har sporvilje og sporlyst, samt evne til at koncentrere sig og udvise selvstændighed og ro. Helhedsindtrykket vurderes og tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at skulle løbe. Hunden skal koncentrere sig om sporet og komme fremad. 13. Over for hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Side 4 af 7

5 14. Umiddelbart efter afprøvningen bør dommeren give en mundtlig kritik af hund og førers præstation, i det præmiegrad først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. 15. Når føreren har forladt prøveområdet bør dommeren for sporlæggeren give en vurdering af det lagte spor. Enkeltdiscipliner Anlæg - i denne disciplin gives maksimalt 15 point. 0 Ingen eller kun ganske ringe anlæg. 1-4 Gode anlæg. Anlæg kan være svære at se i perioder. Har svært ved at udrede tab. 5-9 Meget gode anlæg. Kommer fremad. Kan tabe noget af gejsten. Har flere tab, som den fortrinsvis klarer selv Fortrinlige anlæg. Arbejder målbevidst og spornøje. Søger ihærdigt sporet ved tab, og kommer hurtigt videre. Sikkerhed - i denne disciplin gives maksimalt 25 point. 0-4 Ingen eller kun ganske ringe sikkerhed. 5-9 God sikkerhed. Sporet krydses ofte uden det bemærkes. Vildtdelen nås med max 2 indgreb fra dommeren Meget god sikkerhed. Tab registreres og klares hurtigt. Der ydes max 1 dommerindgreb Fortrinlig sikkerhed. Kun mindre tab som den klarer selv; (evt. tilbageføring fra frisk vildtfært). Tempo - i denne disciplin gives maksimalt 10 point. 0 Ikke anvendeligt tempo. 1-3 Godt tempo. Meget langsomt, eller hårdt trækkende. 4-6 Meget godt tempo til eftersøgning. Kunne ønskes lidt hurtigere eller lidt langsommere Fortrinligt tempo til eftersøgning. Korrekt afpasset efter forholdene. Helhedsindtryk - i denne disciplin gives maksimalt 25 point 0-4 Utilstrækkelig præstation. Intet eller kun ganske lidt samarbejde med fører. Ville ikke kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. 5-9 God præstation. Føreren trækker af og til hunden af sporet, men hunden søger for det meste tilbage på sporet. Vil ikke være tilstrækkelig for anvendelse til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt En meget god præstation. Hund og fører er meget opmærksomme på signaler fra hinanden. Ville kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt, har været uheldig under prøven Fortrinlig præstation. Hund og fører arbejder som en sammensvejset enhed. Velegnet til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt. Omprøvning Finder en dommer under afprøvningen af en hund det lagte spor for uacceptabelt, er det hans ret at afbryde afprøvningen. Dommeren kan, efter aftale med føreren, lade hunden afprøve på et reservespor. Ved omprøvning er det omprøvningen der er gældende prøve. Kassestartens bedømmelse Super opstart. Hund og fører finder hurtig start og starter uden usikkerhed på sporet. God start. Hund og fører ringer i kassen og efter få minutter findes starten og sporet optages. Acceptabel start. Hund og fører har svært ved at finde starten, men udreder sporstart inden 10 minutter. Side 5 af 7

6 Minder god start. Hund og fører finder ikke start, men finder sporets udgang af kassen. Starten markeres således ikke. Må hjælpes i gang. Efter 10 minutter skal dommeren gribe ind og hjælpe hund og fører. Sporstart anvises til føreren. Der trækkes 1 præmie grad. Præmiering og point Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de opstillede fire enkeltdiscipliner. 1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 45 point, dog min. 15 point i sikkerhed. 2. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 30 point, dog min. 10 point i sikkerhed. 3. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 15 point, dog min. 5 point i sikkerhed. Ved 0 i én af disciplinerne, kan der ikke præmieres. Sammen med præmiering og point gives en kortfattet skriftlig kritik af hund og førers præstation. Prøvens bedste hund Den hund med 1. præmie, der opnår flest point til mesterskabs prøven er prøvens bedste hund. I tilfælde af pointlighed blandt flere hunde, indplaceres prøvens bedste hund efter følgende retningslinjer: Flest point i Sikkerhed sættes over flest point i Helhedsindtryk. Ved fortsat pointlighed udvælger dommeren/dommerne prøvens bedste hund indenfor hver af de enkelte kategorier. Den bedste hund med 1. præmie udpeges som vinder og opnår titlen Dansk Vildtspormester. Anvisninger for vildtsporlægning 1. Rekognoscering og afmærkning af de forskellige spor bør ske i god tid før prøven. Herunder tages hensyn til, at der bør være mindst 200 m mellem de forskellige spor, eller at anden tydelig afgrænsning af sporene kan opnås såsom ved asfalteret vej. Intet spor bør krydse trafikeret vej, eller fast ca. 2,5 m bred grusbelagt skovvej. Sporet skal om muligt starte på en åben plads, ikke opad et træ eller stub og føre ind i afvekslende skovterræn. Ved start kassen hjørne placeres en seddel med oplysninger om sporets nummer. Kassens hjørner skal mærkers tydeligt. 2. Sporet lægges med 0,15 liter vildt blod. Kogsalt (NaCl; 1 spiseskefuld pr. liter blod) eller et calciumbindende stof (EDTA; 1 liter blod tilsættes ca. 4 gram EDTA opløst i ca. 5 milliliter vand) er tilladt som tilsætning for stabilisering. 3. Det er tilladt at bruge blod, der er dybfrosset senest 12 timer efter opsamling. Der anvendes blod fra klovbærende vildt. Ved vildtspor mesterskabet anvendes blod fra samme dyreart og med samme tilsætning. (enten fra rå, då eller krondyr) 4. Der skal så vidt muligt ikke laves markeringer, afmærkningen må ikke være synlige på større afstande. Øvrige markeringer foretages anbragt lavt på træer, stød m.v. således, at kun dommeren og sporlæggeren kan lokalisere disse bl.a. ud fra en sporbeskrivelse. Markeringer må ikke være så tydelige, at de kan være vejledende for hundeføreren. 5. I alle klasser skal sporet være lagt således, at det danner 4 rette vinkler (kaldet knæk). Afstanden mellem knækkene og frem til første knæk skal være mindst 50 m. 6. Ved udlægningen anvendes sprøjteflaske. Blodmærkerne afsættes med ca. 1 m indbyrdes afstand. De første 10 m af sporet dog med mindre afstand. På en lige strækning af sporet gøres et ophold i blodudlægningen på ca. 15 m (kaldet afhop). For mesterskabs prøve skal der desuden i forbindelse med to af knækkene ske et afbrud i sporlægningen på ca. 10 m (kaldet afhop). Afhoppet i forbindelse med de to knæk skal altid komme efter retningsændringen. 7. Vanskeligheder i terrænet såsom bakker, grøfter og veksler bør udnyttes, dog således at dommeren hele tiden skal have overblik. Brombærkrat og brændenælder over længere strækninger bør undgås. Hele sporets opbygning skal i videst muligt omfang nærme sig praktisk eftersøgning. 8. Ved afslutningen af sporet placeres en skjult seddel med spornummer, og der lægges en vildtdel af passende størrelse fra klovbærende vildt, der ikke må være indtørret eller rådden. Vildtdelen skal Side 6 af 7

7 ligge direkte i sporets afslutning. Den må ikke være dækket af blade, skjult bag et træ eller næsten gravet ned. Sporlæggeren skal ved sporets afslutning fjerne sig enten vinkelret fra sporets retning eller fortsætte lige ud. Det udlagte spor må under ingen omstændigheder krydses. 9. Sporlæggeren udfærdiger en lille skitse over sporet, som tydeligt viser knæk og afhop. Skitsen vises/gives til dommeren ved starten af bedømmelsen. Plus kasse starten tegnes på, med markering af sporstart. 10. Mindst to dage før sporudlægningen foretages markering af kassen på ca. 20 meter x 20 meter. Det er sporlæggeren der beslutter hvor kassen skal placeres i terrænet. 11. Foretages markeringen af én eller anden grund på sporlægningsdagen må sporlæggeren ikke krydse den linje, hvorigennem sporet går ud ad kassen. 12. Markering af kassen udføres med tydelige markeringsbånd på eller ved træer, buske, vindfæller, sten eller lignende, så de 4 markeringer nemt kan udpeges for hundeføreren. 13. Er markeringerne fjernede, ødelagte eller omplacerede når sporet påbegyndes, stiller sporlæggeren sig i det ene hjørne af kassen og med armene vises 90 grader for kassens 14 Føreren bestemmer selv hvilken side man ønsker at gå ind i kassen fra. Når hund og fører går ind i kassen starter tiden. 15 Sporlæggeren har forud for sporlægningen udpeget det sted hvor anskudsstedet i kassen skal placeres. Her fjernes eventuelle løse blade, hvorefter der trampes let på området så blodet rammer en fast skovbund. Anskudsstedet markeres endvidere med en smule hår fra vildtdelen, som også markerer sporets afslutning. Ud over dette markeres sporstarten ikke. 16 Når blodet skal lægges går sporlæggeren ind i kassen og direkte hen til anskudsstedet og påbegynder blodudlægningen. Blodudlægningen føres ud af kassen i et lige stræk på mindst 50 meter. Det lige stræk må gerne følge områdets struktur med svage kurver. Der skal være udlagt minimum 5 meter blod inde i kassen. Vildtspor oversigt Sportype Alder Længde Indbyrdes afstand mellem de enkelte spor Blodmængde Vinkelrette knæk Afhop på lige stykke (15 meter) Afhop i knæk (10 meter) Startkassens mål DM spor 600m/40 timers Ca. 40 timer (2 nætter) Ca. 600 meter 200 meter 150 ml. 4 stk. 1 stk. 2 stk. 20x20 meter Side 7 af 7

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra 20.01.2017 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter FHK Fyns Hundeklub Retningsliner Regelsæt / Vedtægter Stiftet 1. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indmeldelse... 3 1,1 Prøvetid... 3 1,2 Indmeldelse / Tilmelding... 3 1,3 Medlemsbetingelser... 3 1,4 Eksklusion...

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Sendt på mail til: Skanderborg Sø Camping [info@campingskanderborg.dk] Dato: 16-09-2014 Sagsnr.: 14/65351 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab.

Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab. Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab. Hvis du drømmer om at gå naturspor. Hvis du har en ide om at du gerne vil gå enten slæbespor eller vildt/scweiss-spor, er det en god ide

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt For levering af halm til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. gælder leveringsaftale for halmleverancer indgået mellem varmeværket og den enkelte leverandør, samt nedenstående. LEVERINGSBETINGELSER FOR

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere