Generationsskifte-tjek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte-tjek"

Transkript

1 Generationsskifte-tjek Teamrådgivning i ledelse, jura, økonomi ved generationsskifte/salg af virksomhed

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\fildmwta\dmw_docs\ \108584_generationsskiftetjek.doc

3 Forord Generationsskifte i en virksomhed er ikke kun jura og økonomi - det er i lige så høj grad ledelse. Med andre ord er det vigtigt at tænke 'de bløde' værdier ind i et kommende generationsskifte. Vores erfaringer fra rådgivning i virksomheder er, at virksomheder, der står over for et generationsskifte, faktisk bør starte med de ledelsesmæssige overvejelser og efterfølgende indvie revisor og advokat i disse overvejelser, idet de kan have betydning for rådgivernes efterfølgende rådgivning. Med dette hæfte, som vi kalder et 'generationsskiftetjek', ønsker Teknologisk Institut at give virksomhederne og deres rådgivere et enkelt redskab, der indeholder følgende tre elementer i et generationsskifte: ledelse, jura og økonomi. Som udgangspunkt kan hæftet bruges i alle generationsskiftesituationer, men virksomheden skal selvfølgelig være opmærksom på, at der kan være specielle forhold i den enkelte virksomhed, som spørgsmålene ikke tager højde for, og hvor virksomhedens rådgiver med fordel kan supplere med individuelle spørgsmål. Generationsskiftetjekket er ment som et hjælperedskab for virksomheden og dens rådgivere. Inden for hvert område ledelse, jura og økonomi er der formuleret en række emneområder, som virksomheden bør tage stilling til. Inden for hvert emne er der så formuleret en række konkrete spørgsmål med uddybende stikord (forklaring til, hvad der menes med spørgsmålet). Endelig er der en kolonne, hvor virksomheden kan skrive sine svar, og i den yderste højre kolonne kan man sammen med virksomhedsrådgiver, advokat og revisor drage de nødvendige konklusioner for virksomheden. Vi kan anbefale virksomheden, at man bruger materialet sammen med sine rådgivere som inspiration og som et tjek på, at man 'kommer hele vejen rundt' i sine overvejelser om et kommende generationsskifte. Spørgsmålene og konklusionerne bør ikke stå alene, idet vi vil opfordre virksomheden til at drøfte de konkrete konklusioner sammen med sine daglige rådgivere. De ledelsesmæssige spørgsmål er udarbejdet af Teknologisk Institut, Erhvervsudvikling. De juridiske spørgsmål er udarbejdet af advokat Steen Christiansen, Advokaterne Centergården, Holbæk. De økonomiske spørgsmål er udarbejdet af statsautoriseret revisor Hans H. Hansen, RIR Revision, Holbæk. Vi håber, at hæftet kan tjene til inspiration og konkrete løsninger, og vi står gerne til rådighed med yderligere information og professionel rådgivning omkring de ledelsesmæssige aspekter, både over for virksomheden og over for dennes rådgivere. Teknologisk Institut, Erhvervsudvikling

4 Ledelse Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Salgsmodning Vækst Befinder virksomheden sig i et vækstmarked eller er den i stagnation eller i tilbagegang? Strategi Organisering Konkurrencesituation og produktforhold Strategier Hvilke udviklingsperspektiver har virksomheden? (SWOTanalyse) - strategiplan? Arbejdsorganisering og inddragelse af medarbejdere? Hvordan er konkurrenternes stilling på markedet, og hvor attraktive er vore produkter? Er der en klar strategi eller forretningsplan, som virksomheden er indrettet efter? Stærke og svage sider og trusler og muligheder (internt og eksternt) - medarbejdere - ledelse - kunder/leverandører - produkter/ydelser - processer - teknologi/it - konkurrenter Er der behov for at udvikle/efteruddanne medarbejderne?

5 Ledelse Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Scenarier 1. Senior bliver i virksomheden på fuld tid? 2. Senior beskæftiger sig i andet regi, og har kun perifer kontakt til virksomheden, fx bestyrelse? 3. Senior beskæftiger sig med tidsafgrænsede projekter i virksomheden og har samtidig nye projekter uden for virksomheden? 4. Senior stopper helt i virksomheden? a. Hvad skal du bruge din tid (dit lederskab) til? b. Hvor kommer din daglige arbejdsplads til at ligge? c. Hvilke personer kommer til at indgå i dit daglige kontaktnet? d. Hvad er succeskriterierne for de ting, du vil beskæftige dig med? e. Hvad er plusser og minusser ved de enkelte scenarier: - for dig? - for familien? - for virksomheden? f. Hvad kan få dig til at vælge dette scenario? g. Hvad kan få dig til at fravælge dette scenario?

6 Ledelse Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Familie Hvem skal overtage virksomheden? Overdragelse til junior? Salg/fusion med anden virksomhed? Salg til personlig køber? Salg til en eller flere medarbejdere? Hvad skal være seniors rolle? Hvor lang en overgangsperiode og hvilke opgaver skal senior varetage? Skal senior deltage i bestyrelse? Skal der etableres en professionel bestyrelse? Den øvrige familie? Er det afklaret med den øvrige familie at virksomheden sælges? Viden Hvordan overføres viden? I hvilken rækkefølge skal forskellige opgavetyper overdrages? Hvordan sikres overdragelse af kundekontakter? Er der medarbejdere der har speciel viden?

7 Ledelse Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Mennesket Relationer og samarbejdsmulighed Samarbejdsrelationer? Har vi et system til at løse eventuelle konflikter mellem familiemedlemmer?

8 Jura Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Arveret/ testamente Familieret/ ægtepagter Hvordan er situationen, hvis dødsfaldet sker nu? Bør der herefter oprettes testamente? Er ønskerne til situationsfastlæggelse ved dødsfald den samme før og efter salg af virksomhed? Er parterne indgået i ægteskab eller er de samlevende? Hvilke private forhold gælder inden generationsskifte? Afhænger af, om der er særbørn og/eller om der er oprettet testamente. En række spørgsmål om ønsker til deling, om arv skal være en form for særeje, båndlæggelse, legatarer. Før virksomhedssalg. Kan enten senior eller ægtefælle alene drive virksomheden? Efter virksomhedssalg. Aktivernes forskellige sammensætning kan meget vel gøre en markant forskel. Der eksisterer en lovgivning for førstnævnte, men ikke for sidstnævnte. Vigtigt at kende fordelingen af aktiver og passiver på de to parter.

9 Jura Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Selskabsret Er der behov for en ægtepagt? Hvilke ønsker har parterne til formuens fordeling, såfremt A henholdsvis B først afgår ved døden? Hvilken virksomhedsform drives aktiviteten i? Såfremt det er egne bygninger ønskes disse da tillige overdraget? Er der tale om lejede bygninger? Har eller vil virksomheden udarbejde en forretningsplan? Dette beror på, om der i en given situation ønskes en anden fordeling af formuen ved fællesskabets ophør end den nu gældende. Besvarelsen er formentlig helt forskellig, om generationsskiftet er gennemført eller ej og tillige forskellig efter 'dødsfaldsrækkefølgen'. Afgørende om det er privat eller i selskabsform for valg af den endelige løsning. Foreligger der værdiansættelse af ejendommen? Kan pantegælden overtages? Foreligger der forurening etc.? Kan køber indtræde i bestående leje- kontrakt, og kan dette i bekræftende fald ske på uændrede vilkår? Med sædvanligt indhold, herunder organisationsplan, specificeret medarbejderoversigt, strategi, handlingsplan og flerårige budgetter.

10 Jura Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Har eller kan virksomheden præstere en opdateret og fuldkommen samling af relevante dokumenter? Har eller kan virksomheden fremskaffe en fuldstændig og opdateret forsikringsoversigt? Har virksomheden registreret rettigheder, så som patent-, brugspatent-, varemærke- eller andre rettigheder? Er ejendommen fra hvilken der drives virksomhed registreret som affaldsdepot? Enhver form som for både ensidige - og gensidige kontrakter, herunder med såvel leverandører som med kunder. Alle dokumenter relateret til særskilte rettighedshavere, så som panthavere, løsørepanthavere, leasingkontrakter, brugskontrakter etc. Det drejer sig om såvel forsikringer knyttet til virksomhedens lokaler, drift som til solgte produkter. Rettighedsoversigten bør suppleres med udskrevne dokumentkopier. I så fald vil det være nødvendigt at indhente en orienterende forureningsundersøgelse kombineret med økonomisk overslag for oprensning.

11 Jura Emne Spørgsmål Uddybende stikord Besvarelse Konklusion Er virksomhedens daglige anvendelse af jura lovmedholdelig? Er der taget stilling til om køber om ønsket kan fortsætte med anvendelse af virksomhedens navn? Hvordan er hæftelsesforholdene før - og efter generationsskiftet? Er sælger indstillet på personligt at påtage sig en konkurrenceklausul i forbindelse med generationsskifte? Hvornår har virksomheden sidst fået foretaget et kontraktcheck af eksempelvis salgs- og leveringsbetingelser, af agent- og forhandlerkontrakter, af betalingsbetingelser anført på faktura? Dette er sædvanligvis et krav, - men kan støde på værn om særskilte familienavne etc. Er det realistisk, at evt. personlig hæftelse eller f.eks. pant i ejendom, der ikke medfølger bortfalder ved generationsskiftet? Dette vil sædvanligvis være et krav kombineret med en konsultativ ansættelse i en overgangsperiode.

12 Økonomi Emne Spørgsmål Uddybende Stikord Besvarelse Konklusion Økonomisk optimering Er der udarbejdet en business plan for virksomheden? Resultatoptimering? Hvilke tiltag kan der gennemføres for at trimme virksomheden økonomisk? Er virksomhedens kapitalforhold passende? Er virksomhedens finansieringsstruktur hensigtsmæssig? Hvorledes sikres virksomhedens afsætning? Kan der opnås besparelse ved en gennemgang af virksomhedens leverancer? Fastlæggelse af tidshorisont ved alternative muligheder? Skriftlig beskrivelse af virksomheden, produkter, afsætning, investeringsstrategi, budget og prognoser m.m. Fremlæggelse af en entydig trend i udviklingen af selskabets indtjening. Gennemgang af kalkulegrundlag, unødige omkostninger, udbedring af skader m.m. Tilstrækkelig egenkapital ctr. overkapitaliseret egenkapital. Kort ctr. langfristet gæld, afdragsprofil, rentesatser, sikkerhedsstillelser m.m. Rammeaftaler, bonusaftaler, udvidelse af kundeunderlag. Leverandøraftaler og samarbejdsaftaler, sikring af leverancer. Salg til 3. mand eller ophør.

13 Økonomi Emne Spørgsmål Uddybende Stikord Besvarelse Konklusion Årsregnskab Skal der ske tilpasninger af virksomhedens pengebindinger? Hvorledes fastlægges investeringsstrategien? Hvorledes sikres medarbejderstaben i de enkelte faser og i hvilket omfang skal der informeres internt og eksternt? Skal der tages initiativer til medarbejdertilpasning? Er informationsværdien tilstrækkelig i årsregnskabet? Er den anvendte regnskabspraksis passende? Udviser årsregnskabet de reelle værdier på anlægsaktiverne? Er der forhold af usædvanlig karakter som bør renses ud af årsregnskabet? Er regnskabsåret hensigtsmæssigt? Lagerstørrelser, debitorbeholdninger m.m. Salg til 3. mand ctr. nedlukning Undersøgelses-, forhandlings-, salgs- eller afviklingsfasen Opsigelsesforpligtelser, ferieforpligtelser m.m. 5 års nøgletal, årsberetning, omsætningsstørrelse, forklaring af markante udsving m.m. Værdiansættelsesprincipper for varelager, afskrivninger. Uvildig vurdering af anlægsaktiver, herunder personligt ejet ejendom og evt. rettigheder. Gæld til moderselskab, frynsegoder, specielle aftaler personale, irrelevante aktiver m.m. Sæson, travlhed, ferier, lagerstørrelse m.m.

14 Økonomi Emne Spørgsmål Uddybende Stikord Besvarelse Konklusion Skatteforhold Ønskes evt. holdingselskab bevaret med provenuet fra salget eller skal der penge i ejerens lommer? Skal der ske ændringer i ejerkredsen i evt. holdingselskab? Ønskes evt. ejendom bevaret eller er det en betingelse at den afhændes ved generationsskiftet? Hvorledes tilrettelægges bedst beskatningen af evt. erhvervsejendom? Er der interesse for udskydelse af likvidationsbeskatning i form af indbetalinger på pensioner? Ophør af sambeskatning af selskaber? Tilpasning af eget udtræk? Salg til køber af ejendommen, salg til 3. mand? Opsparet virksomhedsoverskud, genvundne afskrivninger og evt. ejendomsavance - omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Ratepensioner efter 15 A eller andre ordninger. Frigørelse af fælles hæftelse for skattebetalinger. Lønfastsættelse, pensioner ved salg ctr. ophør, herunder frynsegoder.

15 Økonomi Emne Spørgsmål Uddybende Stikord Besvarelse Konklusion Selskabsret Personlig økonomi Tidsmæssig tilpasning af salg/ophør? Trænger der til administrativ 'rengøring'? Hvorledes er det økonomiske fundament forinden generationsskiftet? Hvilke krav stilles der økonomisk til fremtidige indtjening og formue? Hvilke indkomster kan der påregnes efter salg/ophør? Finansieringsstruktur på privat bolig? Hvorledes er senior og ægtefælle sikret ved ulykke/død? Hvorledes frigøres senior og ægtefælle for eventuelle kautionsforpligtelserne over for pengeinstitut m.m.? Udløsning af skatter - likviditet, forfaldstidspunkt Er alle dokumenter på plads, forhandlingsprotokol, samhandelsaftaler, ansættelseskontrakter, huslejekontrakter, pensionsaftaler m.m. Beskrivelse af p.t. økonomi, formue, ejendom, bil, båd, pensioner, forsikringer m.m. Bolig, privatforbrug, rejser, sikkerhedsnet, tidshorisont m.m. - udarbejdelse af privatbudget. Efterløn, løbende pensioner og depoter. Ydelse, herunder rente og løbetid. Forsikringsdækning ved uarbejdsdygtighed og ved førtidigt dødsfald. Kaution for bank, pant i erhvervsejendom og privat bolig

16 Økonomi Emne Spørgsmål Uddybende Stikord Besvarelse Konklusion Hvilken risikoprofil har senior og ægtefælle ved salg? Hvilken værdiansættelse mener senior er korrekt? Er der foretaget provenuberegning ved forskellige alternative afståelsessummer/metoder? Villig til restfinansiering af salgssum, garantier for debitorer, tidligere leverancer eller andet. Smertetærskel for salg kontra ophør. Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej, Postboks Taastrup Kontakt: Preben Vive, direkte tlf. nr Thomas Hermann, direkte tlf. nr Spørgsmålene i dette hæfte er udviklet og afprøvet i forbindelse med Teknologisk Instituts og Center for Virksomhedsudvikling -TIC Vestsjællands projekt 'iværksætter og generationsskifte', der har været delvist finansieret af Den Europæiske Socialfond.

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere