Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014"

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af Indholdsfortegnelse Vedtægter Foreningens navn, formål og hjemsted: Medlemmer: Foreningens indtægter og deres anvendelse: Generalforsamling: Bestyrelse: Regnskab: Foreningens ophør: Aktiviteter: Lov of Folkeoplysning:... 5 Historik... 6 Side 1 af 6

2 Vedtægter For Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD). 1 Foreningens navn, formål og hjemsted: 1 stk. 1 Foreningens navn er Holbæk Middelalder Dage (HMD) 1 stk. 2a Foreningens formål er at arrangere og afholde Holbæk Middelalder Dage (HMD), som et årligt tilbagevendende arrangement. 1 stk. 2b Foreningen HMDs formål er at udbrede kendskabet til dansk middelalder, samt kendskabet til den lokale historie. Foreningen ønsker i særdeleshed at inddrage lokalbefolkningen i Holbæk i foreningen, og hele arrangementets afholdelse, således at den kultur der skabes og formidles i forbindelse med foreningens arbejde kan kendetegnes ved at være kultur med hele befolkningen, og ikke kun med befolkningen som tilskuere. 1 stk. 2c Foreningen HMDs formål er at være kulturskabende og kulturformidlende i forhold til alle aldersgrupper, idet unge som ældre kan deltage i forhold til deres rådighed og fysiske formåen. 1 stk. 2d Det er målet fra foreningen HMDs side, at deltagelse i foreningens aktiviteter i høj grad vil være kompetencegivende, samt give det enkelte medlem identitetsfølelse, oplevelser og erfaring, og mulighed for personlig udvikling. 1 stk. 2e Foreningen HMDs målsætning er at blive kendetegnet ved at være drevet og båret af et samarbejde mellem forskellige erhvervsmæssige partnere, sponsorer, og andre interessenter, og foreningen HMD. 1 stk. 3 Foreningens hjemsted er, Labæk 6, 2. tv., 4300 Holbæk /co Nicklas Parbst Sørensen, og er hjemmehørende i Holbæk Kommune. 2 Medlemmer: 2 stk. 1 Medlemmer af foreningen er de personer, som ved indbetaling af kontingent har tilkendegivet deres medlemskab. 2 stk. 2 Medlemsperioden går fra betalingen er registreret til efter næstkommende årlige generalforsamling. 2 stk. 3 Ved udtrædelse kan indbetalt kontingent ikke tilbagebetales. 2 stk. 4 Medlemmer under 18 år skal have forælder/værges underskrift på at de må være medlem af foreningen. 2 stk. 5 Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, hvis denne har handlet imod foreningens vedtægter, imod den danske lov, eller handlet uagtsomt og/eller til fare for andre mennesker eller foreningens materiel. 2 stk. 6 En aktivitetsansvarlig kan til enhver tid bortvise en person fra en aktivitet, hvis personen er til fare for andre, eller ikke følger den aktivitetsansvarliges anvisninger. Eventuelle bortvisninger begrundes overfor bestyrelsen skriftligt af aktivitetsansvarlig inden for 30 dage. 2 stk. 7a Medlemmer over 18 år deltager på eget ansvar. 2 stk. 7b Medlemmer under 18 år skal have forælder/værges underskrift på at de har tilladelse til at deltage i foreningens aktiviteter. 2 stk. 8 Ved indmeldelse i foreningen kan der indhentes børneattest, jf. dansk lovgivning. Side 2 af 6

3 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse: 3 stk. 1 Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemmernes kontingent, og om muligt, kommunal eller anden støtte. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. 3 stk. 2 Foreningens kontingent betales helårligt i september måned, senest på generalforsamlingen. 3 stk. 3 Foreningen/bestyrelsen må ikke optage lån eller indgå andre gælds forpligtelser. 4 Generalforsamling: 4 stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. 4 stk. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i september måned. 4 stk. 3 Der skal indkaldes til generalforsamling minimum 3 uger før afholdelse. Med indkaldelsen skal følge en foreløbig dagsorden, samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. 4 stk. 4 På Generalforsamlingen foretages der valg af ny bestyrelse. 4 stk. 5 Bestyrelsen skal have indsendte forslag til vedtægterne samt punkter til dagsordenen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Den endelige liste med forslag og den endelige dagsorden skal offentliggøres senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal endvidere have udfærdiget og sendt en midlertidig handlingsplan for indsendte punkter til dagsordenen til punktopstilleren senest 3 dage før generalforsamlingen. 4 stk. 6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes hvis et flertal af medlemmerne ønsker/forlanger det. Et flertal i bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 4 stk. 7a Alle beslutninger på generalforsamlingen skal der stemmes om. Dette sker ved flertalsafstemning. Hvis der er lige mange for og imod bliver forslaget forkastet. 4 stk. 7b Ved flertalsafgørelser på generalforsamling forstås følgende: Simpelt flertal = mere end 50 procent af de fremmødte stemmeberettigedes afgivne stemmer. Absolut flertal = 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes afgivne stemmer. Blanke stemmer = tælles ikke som en afgiven stemme. 4 stk. 8 Der skal på generalforsamlingen vælges en revisor, som skal være myndig. Af hensyn til uvildighed er revisoren ikke medlem af bestyrelsen. Denne person skal være enten et myndigt medlem, en forælder til ikke myndigt medlem, eller en autoriseret revisor. Ligeledes vælges en revisorsuppleant. Denne skal opfylde samme betingelser, der er gældende for revisoren. 4 stk. 9 Hvis der er absolut flertal blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen kan udsendelsesfristelsen for ændringsforslag til ændringsforslag ændres til at være på dagen for generalforsamlingen. 4 stk. 10 Ved vedtægtsændringer kræves der absolut flertal. 4 stk. 11 Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Det er bestyrelsens ansvar at finde og anbefale en dirigent, men alle kan stille op. Der stemmes ved simpelt flertal om tillid til de opstillede dirigenter. 4 stk. 12a Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Valg af referent. Beretninger fra: Formanden, kassereren. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. Side 3 af 6

4 Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg af: Bestyrelse Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt. 4 stk. 12b Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde. 4 stk. 12c Referenten af generalforsamlingen har ansvaret for opdatering af vedtægterne. 5 Bestyrelse: 5 stk. 1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, og kasserer, der alle skal være myndige. Der skal derudover være 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 5 stk. 1a Bestyrelsens mandat gælder for 2 år, således at 50 % af medlemmerne skiftevis er på valg hvert år. Det er tilladt at stille op til genvalg. Efter første periode med denne regel sidder 50 % af bestyrelsen således kun 1 år, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg denne første gang, afgøres af bestyrelsen. 5 stk. 2 Presserelationer og hjemmesideansvar varetages af bestyrelsens udpegede myndige personer. Hvis personerne ønsker at overgive deres ansvarsområde til andre sker dette i samråd med bestyrelsen. Midler ansøges hos bestyrelsen til godkendelse. 5 stk. 3 For alle aktivitetsansvarlige gælder, at hvis de ønsker at overgive deres ansvarsområde til andre, sker dette i samråd med bestyrelsen. Midler ansøges hos bestyrelsen til godkendelse. 5 stk. 4 Der skal skrives referat af alle bestyrelsesmøder, og referatet skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdt møde. 5 stk. 5 Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen. 5 stk. 6 Foreningen tegnes af formanden. Alle hævninger og checks fra foreningens konti skal være underskrevet af både formand og kasserer. 5 stk. 7 Bestyrelsen godkender referater. 5 stk. 8a Bestyrelsen har tavshedspligt om, hvad de erfarer om foreningens medlemmer i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen må ikke udlevere medlemslister eller oplysninger, der måtte kunne identificere enkelte medlemmer, medmindre de pågældende medlemmer har givet skriftlig samtykke hermed. Undtaget er samarbejde med offentlige myndigheder og lovpligtige bestemmelser. 5 stk. 8b Bestyrelsen kan udlevere personlige oplysninger om foreningens medlemmer til en aktivitetsansvarlig, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt. 5 stk. 9 Bestyrelsen er pligtig til at orientere medlemmer om beslutninger og vigtige informationer, der ikke fremgår af bestyrelsens referater. Information omdeles primært via foreningens hjemmeside. Side 4 af 6

5 6 Regnskab: 6 stk. 1 Foreningens årsregnskab går fra 1. september til 31. august. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et årsregnskab. 6 stk. 2 Formand og kasserer er ansvarlige for foreningens økonomiske midler. Medlemmerne skal fremvise gyldig kvittering på effekter købt på foreningens vegne, før de får refunderet udlæg. 6 stk. 3 Bestyrelsen kan uddelegere beløbsrammer med et beskrevet mandat, der skal følges. 7 Foreningens ophør: 7 stk. 1 Foreningens opløses hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst en måned og højst 3 måneders mellemrum, beslutter det. 7 stk. 2 Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver middelaldermiljøet i Danmark efter en fordelingsplan fremlagt og vedtaget på den sidste af de i 7 stk. 1 omtalte generalforsamlinger. 8 Aktiviteter: 8 stk. 1 Det er forbudt at medbringe euforiserende stoffer til HMDs aktiviteter. 8 stk. 2 Udskænkning af alkohol til arrangementer er ikke tilladt, med mindre der foreligger dispensation fra bestyrelsen. Al udskænkning af alkohol til sådanne eventuelle arrangementer foregår under aktivitetsansvarliges ansvar og rammerne fra dansk lovgivning. 9 Lov of Folkeoplysning: 9 stk. 1 Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt Lov om Folkeoplysning. Anders Østerballe Claes Madsen Claus Lundquist Jacob Lomholt Michael Schmidt Peter Jørgensen Ruben Kamp Side 5 af 6

6 Historik Vedægterne nedskrevet ved stiftende generalforsamling af Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling af Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen af Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen af Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen af Side 6 af 6

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere