Hestebedgård Årsskrift 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hestebedgård Årsskrift 2013"

Transkript

1 Hestebedgård Årsskrift 2013 Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) Hestebedgård Adresse: Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk Institutionens formål: At eje, administrere og vedligeholde Hestebedgård og hertil hørende samlinger, Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk, som mindestue for Henrik og Olivia Larsen samt som museum og base for andre kulturelle aktiviteter, samt sikre at samlingerne er tilgængelige for offentligheden, og stille dem til rådighed for undervisning og formidle kendskabet til den historie og kultur, som ejendommen med samlinger repræsenterer. 1

2 Museumskategori: Kulturhistorisk museum og mindestue, ikke statsstøttet. Oprettelse: Institutionen er oprettet på generalforsamlingen i Hestebedgårds Venneforening, Orø, 13 april 2011, hvor Hestebedgårds Venneforening, Orø, blev omdannet til den selvejende institution(fond) Hestebedgård Medlemskab: Som støttemedlemmer kan optages personer, foreninger m.v., som ønsker at støtte foreningens formål. Der erlægges et årligt kontingent der fastsættes af institutionens bestyrelse. Samarbejdsaftaler og økonomisk støtte: Der er et samarbejde med Orø Museum idet Orø Museum i øjeblikket har en repræsentant i institutionens bestyrelse, og der er et uformelt samarbejde med Holbæk Museum og Holbæk Stadsarkiv. Der er ydet økonomisk støttet fra en række personer og virksomheder, og FødevareErhverv og Skov- og Naturstyrelsen har tidligere ydet et væsentlige bidrag til renovering af bygningerne har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, via Ø- støtteordningen under Landdistriktpuljen, støttet Vores projekt med renovering af stakladen med et større beløb. Bestyrelse: Carsten Roug(formand) tel , Ole Nielsen(næstformand) tel , Henrik Persson(kasserer) tel Jens Johan Dahlkild(sekretær) tel , Margit Christiansen(familiemedlem) tel , Ib Ballisager tel , Flemming Zangenberg tel , Gitte Busk-Clausen(suppleant) tel , Ester Lauersen(suppleant) tel Kasserer: Henrik Persson tel Revisor: RSMplus, statsautoriseret revisor Lars Østerkryger CVR nummer: Bankkonto: NORDEA bank reg konto Entre: 20 kroner for personer over 12 år. Medlemmer har gratis entre. 2

3 Åbningstider: Lørdag kl og onsdag kl i perioden fra 1/3 til 31/10, samt efter aftale Bygninger og udendørs arealer: Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom der består af 8 bygninger på i alt 657 kvm. I grundplan. Stuehuset bygget 1849 er på 130 kvm. Og indeholder mindestuerne. De øvrige bygninger har været brugt som avlsbygninger og til opbevaring af maskiner. Alle bygninger har behov for renovering. Grunden er efter frastykning af landbrugsjorden på 5314 kvm.. Efter afslaget på ansøgningen af midler til at indrette svinehuset med mødelokale til arrangementer, foredrag o.a. så vi os om efter andre muligheder. Her viste den gamle staklade fra 1919 sig at være en oplagt mulighed. Her kunne skaffes bedre forhold for vores arrangementer, møder og udstillinger. Stakladen er et stort rum med en smuk, relativ velbevaret bjælkekonstruktion som tidligere havde vist sig velegnet til større arrangementer, men klima- og lysforholdene var for dårlige. Via Småøernes Aktionsgruppe søgte vi derfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, NaturErhverv, om penge til at renovere stakladen. Renoveringen skulle bedre de klimatiske forhold ved at forny facadernes bræddebeklædning mod nord og øst, isolere porten, samt afgrænse laden mod vest ved opbygning af en bræddevæg mod hestestalden og stuehusloftet. Desuden søgte vi om penge til en ny rumbelysning med lysdæmpning så huset bedre kunne bruges til møder, arrangementer og udstillinger. Desuden søgte vi Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte via den såkaldte Landdistriktspulje. Begge ansøgninger blev behandlet positivt. Fra Landdistriktspuljen fik vi hurtigt svar om at vi var bevilget et beløb på kr.. Fra NaturErhverv forelå først tilsagn om tilskud på kr. 4 oktober I alt var budgetteret med en samlet udgift på kr.. 3

4 Disse ansøgninger var indsendt efter nøje overvejelse og efter indhentning af tilbud på belysning og materiale til renovering. Ved valg af belysning var vi gået efter det billigste tilbud, og det var en løsning med lysarmaturer. Efter at projektgruppen var gået i gang med renoveringen af facaderne, og lagt meget arbejde i dette, vurderede man at denne belysning ikke var den optimale, men at en belysning med kultrådspærer ville være langt bedre. Og da man samtidig også mente at dette arbejde kunne udføres som frivilligt arbejde, og dermed billigere, blev projektet ændret så en del af belysningsmidlerne blev overført til facadearbejdet. I øvrigt kan kort siges om renoveringen at den har været mere arbejdskrævende end vurderet fra starten, og det gælder både facadearbejdet og belysningsarbejdet. Projektgruppen som både står for koordinationen og det praktiske arbejde skal derfor have megen tak for dette. Der er gennemført mindre renoveringsopgaver. Loftet i forkammeret til Kjelds kammer er renoveret ved at de gamle loftsplader er revet ned, de gamle loftbrædder malet. Kakkelovnskrogen både i finstuen og forkammeret er malet. Gavlspidsen i Stuehusets vestgavl er renoveret og der er isat et nyt vindue her. Det var et arbejde som oprindelig skulle være udført Skorstenen på stuehuset var i dårlig stand og er omfuget. Der er i øvrigt foretaget almindelig vedligeholdelse af bygningerne I haven er der almindelig vedligehold. Der blev i foråret foretaget en større udtynding af træer og buske. Vi anskaffede en havetraktor i 2012 og den har været til stor hjælp. Vi fik doneret en mindre plæneklipper foråret 2013 og den har været til stor hjælp ved klipning omkring de mange bede og buske. 4

5 Museets/Mindestuens drift: Museets drift det forløbne år har været meget tilfredsstillende. Antallet af besøgende har været noget højere end budgetteret og antallet af medlemmer omtrent uforandret.. Antallet af betalende gæster var 1115, en stigning i forhold til 2012, der nok delvis må tilskrives en øgning af forud anmeldte gruppebesøg til 28. Både Orø Kro og Spisestedet Orø ved Drivhusene har været flittige til at anbefale besøg på gården. Og både Dronningebesøget og Vikingefestivalen har også været med til at få turister til øen og Hestebedgård. Hertil skal lægges besøg af medlemmer og deltagere i vores arrangementer, der ikke er medregnet i dette besøgstal. Skønnet har ca besøgt gården det forløbne år. Orødagen var vellykket med ca 200 besøgende. Til kulturaftenerne, der blev afholdt februar/marts og juli/august var der ca. 110 besøgende, d.v.s. et fald i forhold til Vi havde i år valgt emner af nyere dato og flere med tema uden for Orø. Emnerne var om vinteren Orø Beboerforening, Behandlingshjemmet Orøstrand og Kursusstedet på Hegnegården og der var skuffende få der ville høre om disse emner der ellers har været af stor betydning for Orø i sidste halvdel af 1900-tallet. Sommeren 2013 var temaerne Sydafrika og Vietnam spec. Mhp kvinderne i landbruget samt en grillaften med foredrag om vikingernes levevis, og her var besøgstallet højere. Høstfesten blev afholdt 14/9 med ca. 86 deltagere, og var atter i år vellykket. Laden var i år delvis renoveret med nye facader mod nord og øst og forholdene derfor bedre end sidste år, men vi er dog fortsat afhængige af at vejret er godt. Næste år forventes det at vi kan byde på endnu bedre forhold. Høstfesten kan kun arrangeres fordi vi har mange frivillige der i dagene op til festen yder et stort arbejde for at pynte laden, stille borde op og lave maden. En tak til disse samt musikerne der er meget vigtige for hele stemningen. 5

6 Julestue og Juleridning blev afholdt 30/11 med deltagere fra Orø Rideklub med over 100 besøgende og der var atter i år spillemandsmusik. Som noget nyt havde Pilefletgruppen i år arrangeret julemarked i stakladen og det var sikkert medvirkende til et øget besøgstal, og må set fra Vores side ses som et velkomment supplement til Vores egne aktiviteter. Pilefletgruppen afholdt atter i år kursus i pilefletning i stakladen med 32 deltagere, og var atter i år vellykket. Af andre arrangementer kan nævnes at der i slutningen af august blev afholdt et fødselsdagsarrangement og 1 november holdt familien til Hestebedgårds tidligere ejer, Kjeld Larsen, et mindearrangement på gården efter hans bisættelse. Kjeld Larsen døde 28 oktober Af de mange besøg må nævnes Dronningebesøget 3 juni, som det vigtigste. Hestebedgård var medunderskriver af indbydelsen til Dronningen, og deltog i de forberedende møder til besøget på gården, men var ellers kun sporadisk med i planlægningen af besøget på øen. Orø Folkedansere deltog også i de forberedende møder og var sammen med de mange frivillige, med til gøre Dronningebesøget til en vellykket, festlig og farverig begivenhed. Der er taget en del foto fra dette arrangement som kan beses på gården og på Hestebedgårds hjemmeside. Ø- sammenslutningen havde generalforsamling på Orø i slutningen af maj og en gruppe fra de andre småøer besøgte Hestebedgård ved den lejlighed. Desuden kan nævnes at Orø Husholdningsforening, Grønlandsforeningen i Holbæk samt en del pensionistforeninger besøgte gården. Kontingentindtægter og entreindtægter var noget større end budgetteret, medens arrangementsindtægter var omtrent som budgetteret. Udgifterne var betydeligt lavere end budgetteret, og driftsoverskuddet blev derfor betydeligt større end budgetteret. 6

7 Museets/Mindestuernes samlinger: Mindestuerne er placeret i stuehuset og her er der kun sket få ændringer det forløbne år. Hestebedgårds tidligere ejer Kjeld Larsen døde i efteråret og en del effekter fra boet er efterfølgende skænket af boet. Det drejer sig alt sammen om ting der har hørt til gården, og det meste af dette skal efterhånden placeres på deres oprindelige plads. De væsentligste arkivalier findes fortsat i depot- og computerrummetog i det lille kammer ved Kjelds værelse. Desuden er udvalgte skrifter lagt frem til gennemsyn i havestuen. Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: Gennemgangen af dokumenterne er fortsat ligesom renskrivningen og digitaliseringen af dokumenter og fotos er fortsat. En del af det renskrevne materiale er nu i hæfteform og kan beses eller købes på Hestebedgård. Der kan udleveres kopier af materiale der ikke er til salg. En fortegnelse over hæfter til salg eller gennemsyn findes bagerst i årsskriftet. Udstillinger, foredragsvirksomhed og anden informationsvirksomhed: Udstillingen med fotos der blev taget til Orøkalenderen 2013 er nedtaget og gav plads til en udstilling om Orø i vikingetiden og middelalderen. Udstillingen blev lavet i forbindelse med Vikingefestivalen på Orø der blev afholdt 22-24/7 og inddrager også Isefjordsområdet, der havde en helt central betydning i vikingetiden og den tidlige middelalder. Udstillingen kan fortsat beses, men er planlagt nedtaget inden sommersæsonen. En del af materialet vil blive lagt i en mappe og kan så gennemses der. I forbindelse med julestuearrangementet havde vi som tidligere år en lille udstilling med gamle julekort, som nu er nedtaget. Der har været afholdt 6 kulturaftener med omkring 110 deltagere. De tre aftener i februar og marts var emnerne: Fhv. Beboerforeningsfomand Jens Bloch og Jytte Blomberg fortalte om Orø 7

8 Beboerforening fra stiftelsen i Derefter fortalte John og Jette Porting om Hegnegården og kursuscentret og den sidste aften var det atter Jens Bloch der var foredragsholder, denne gang om Skolehjemmet Orø Strand. Sommeren 2013 var emnerne: Vikingetidens levevilkår hvor Ole Nielsen var foredragsholder, og der blev samtidig afholdt den traditionelle grillaften. Jytte Spencer fortalte om Sydafrika og specielt om Cape Town om rådet og viste foto, og den sidste aften var det Katrine Dolleris der fortalte om Kvindernes levevilkår i Vietnam, og der blev vist en fin udstilling med foto og forskellige genstande fra Vietnam. Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø Museum idet Hestebedgård har et medlem i Orø Museums bestyrelse. Desuden er en stor del af den store mængde dokumenter der findes på både Orø Museum og Hestebedgård at betragte som fælles eje. Det gælder især de dokumenter vedrørende Hestebedgård, der i tidens løb er indleveret til Orø Museum før Hestebedgård blev overdraget til Orø s borgere. Desuden findes et uformelt samarbejde med Holbæk Museum, Holbæk Stadsarkiv og øvrige lokalarkiver i kommunen. Det skal nævnes at Orø Museum er kontraktlig forpligtet til samarbejde med ovenstående indstitutioner. Hestebedgård har medvirket ved planlægningen af Dronningens besøg på Hestebedgård 3 juni 2013, og deltaget i flere møder om dette. Ole Nielsen, der var inititiativtager til at invitere Dronningen, har været med i Holbæk Kommunes planlægningsgruppe, og her ydet et væsentligt bidrag til at Regentparrets besøg forløb tilfredsstillende. Ole Nielsen har ligeledes været en væsentlig deltager i planlægningen af Vikingefestivalen Juli 2013, og var også her med i styregruppen, sammen med de øvrige engagerede museer i Region Vestsjælland. Der er også i år planlagt en vikingefestival i slutningen af juli. 8

9 Der har været afholdt et enkelt møde med Holbæk Stadsarkiv og de andre lokalarkiver i kommunen, hvor krav til registreringen af arkivalierne og samarbejdet mellem arkiverne blev diskuteret. Frivilligt arbejde: Der sker en registrering af det frivillige arbejde i forbindelse med renoveringen af stakladen. I øvrigt er der ikke foretaget en egentlig registrering af det frivillige arbejde, men det skønnes at personer har deltaget i frivilligt arbejde på gården det forløbne år. Vi er meget taknemlige for denne hjælp og håber på at man fortsat vil støtte Hestebedgård på denne måde. Mål for sæsonen Åbningstiderne lørdag kl og onsdag kl samt efter aftale fortsætter. Der er lukket i vinterperioden fra 1/11 til 28/2, dog således at der fortsat vil være åbent efter aftale, samt til forud annoncerede arrangementer. Udstillingen om Orø i vikingetid og middelalder fortsætter. Det er planlagt at den inden sommersæsonen afløses af en udstilling om Orø Skole, især på basis af en stor samling foto som Orø Museum er i besiddelse af. I øvrigt vil man forsøge at samle undervisningsmateriale og andre effekter. I stakladen er planlagt en udstilling med tema: Stakladens renovering. Vi har længe talt om også at opsætte plancher i stakladen så man her kunne orientere sig om gårdens historie, og måske også om vekslende emner fra Orø s historie. Dette vil vi forsøge på det kommende år. Der er atter i år planlagt en serie foredragsaftener febrar/marts 2014 og juli/august Arrangementerne annonceres på Hestebedgårds hjemmeside samt i Orøkalenderen og ved opslag. Der afholdes høstfest lørdag den 13 september

10 Der forventes atter i år indbudt til julestue og juleridning på Hestebedgård lørdag den 29 november 2014, og vi håber at Pilefletgruppen atter i år vil arrangere julemarked samme dag. Den påbegyndte registrering og digitalisering af effekter og dokumenter fortsætter og det tilstræbes at gøre denne viden tilgængelig for offentligheden. Den renovering og sikring af ejendommen, der er påbegyndt, planlægges fortsat. Ved prioriteringen af disse renoverings- og bevaringsarbejder vægtes arbejder, der øger sikkerheden for ejendom og effekter højest, samt tiltag der letter og forbedrer formidlingsarbejde. Udpluk af skrifter til salg eller gennemsyn på Hestebedgård Avisudklip Indscannet sider Avisudklipsregister Bybjerg sider Bybjerg sider Børn på gården 3 sider Dagbøger januar august sider 15 august oktober sider 1 november april sider 1 maj juli sider 1/ / sider Februar / indscannet 287 sider 19 december november sider 19 april april sider 1908 til 1983, forkortet udgave 539 sider Det kommunale selvstyre 8 sider Dyreoldshusene 2 sider Dødsfald fra sider Fra min tidligste tid 9 sider 10

11 Fundet af guldkorset 1 side Gamle marknavne Gamle Orøudtryk Glimt af Orø s historie 4 sider Gårdens indretning Hestebedgårds historie i uddrag ved Holger Larsen 15 sider Hestene 1 side Høsten gennem tiderne 3 sider Indberetning til Nationalmuseet Dagliglivet på Hestebedgård, indberettet sider Dagliglivet på Orø, indberettet sider Fiskeriet, indberettet sider Fortids haver, indberettet sider Jagten på Orø 2 sider Koklokken 2 sider Matrikelregistranten 365 sider Mortens Stine fortæller 1 sider Om Orø Kirke og præsterne på Orø ved Henrik Larsen/Leif Kolpen 26 sider Om slægten 8 sider Oplevelser i offentlighedens tjeneste 17 sider Orø efter år 1800 landbrugets udvikling Orø før år 1800 Orø før og efter år sider Orøs forbindelser med omverdenen 6 sider Orø Sogneråds forhandlingsprotokol, uddrag, med register 40 sider Ourø Sogns Vandløbsprotokol, uddrag 3 sider Præster, Kirke og Kirkegårdsjorden Rigsdagsvalg 6 sider 11

12 Skoleklassen 1904, hvad blev der af dem Slægtsgården Hestebedgård Udviklingen i Bybjerg og Brønne 8 sider 83 sider 4 sider Andre skrifter om Orø Cykelture på Orø, med nogle af Anbergs tegninger En Orødrengs barndomsminder fra tiden før århundredskiftet, af Johannes Prip Fiskeriet på Orø, en antologi af Anders Mikkelsen, Laurits Larsen, Henning Olsen og Johannes Prip Hvad vi ved om Orø og dens beboere gennem tiderne Laurits Henriksen 1932 Liden Elna på Ourø Orø gennem tiderne af Holger Larsen Orø historier, sælsomme historier og myter, med kildeangivelse af Holger Larsen Orø i gamle dage Laurits Henriksen 1948 Personregister Matrikelregistranten Stednavne på Orø i bred forstand Trampestierne på Orø 12

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Forsamlingshuset får en ny chance

Forsamlingshuset får en ny chance Forsamlingshuset får en ny chance 154, august 2013, pris 20,- Nu ejer Orøs borgere selv forsamlingshuset. Men hvad skal det så bruges til? Det er der borgermøde om den 26. september. Foto: Ib Ballisager

Læs mere

Det går godt for øens håndværkere

Det går godt for øens håndværkere 160 august 2014 pris 25,- Kære læser! Vi har brug for din økonomiske støtte. Derfor starter vi en kampagne for at få flere støttemedlemmer. Orønyt er gratis for alle, der får det hjem i postkassen. Vores

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Nøl og afbud i sagen om drikkevandet. Holbæk Kommune sidder på hænderne og landmændene melder afbud til møderne. Så grelt håndteres

Nøl og afbud i sagen om drikkevandet. Holbæk Kommune sidder på hænderne og landmændene melder afbud til møderne. Så grelt håndteres Nøl og afbud i sagen om drikkevandet Holbæk Kommune sidder på hænderne og landmændene melder afbud til møderne. Så grelt håndteres den alvorlige nitrat-trussel mod drikkevandet i Færgebakkernes vandværks

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere