ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL"

Transkript

1 Kapitel 84 ATOMREAKTORER; DAMPKEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Møllesten, slibesten og andre varer henhørende under kapitel 68. b) Maskiner, apparater og redskaber (f. eks. pumper) samt dele dertil, af keramisk materiale til maskiner, apparater og redskaber af ethvert materiale (kap. 69). c) Laboratorieartikler af glas (pos ); maskiner, apparater og andre varer til teknisk brug af glas (pos og 70.20). d) Varmeovne, bageovne, vaskekedler, radiatorer og andre varer henhørende under pos eller samt tilsvarende varer af andre uædle metaller (kap eller 78-81). e) støvsugere henhørende under pos f) Elektromekaniske husholdningsapparater henhørende under pos ; digitalkameraer henhørende under pos ; g) Håndfejemaskiner uden motor (pos ). 2. Medmindre andet følger af bestemmelse 3 til afsnit XVI, og bestemmelse 9 til dette kapitel, skal maskiner, apparater og redskaber, der efter positionsteksten kan henføres såvel til en af positionerne eller 8486 som til en af positionerne , tariferes i pos eller i givet fald pos Til pos henføres dog ikke: a) Spiringsanlæg samt rugemaskiner og kyllingemødre (pos ). b) Kornfugtningsmaskiner (pos ). c) Sukkerdiffusører (pos ). d) Maskiner og apparater til varmebehandling af tekstilgarn, tekstilstoffer og konfektionerede tekstilvarer (pos ). e) Maskiner, apparater og anlæg, der er bestemt til at foretage en mekanisk behandling, hvori temperaturændringer, selv om de er nødvendige, er af underordnet betydning. Til pos henføres dog ikke: a) Symaskiner til lukning af sække og lignende emballagegenstande (pos ). b) Kontormaskiner henhørende under pos Til pos henføres dog ikke: blækstråleprintere (pos. 8443). 3. Værktøjsmaskiner til behandling af materialer af enhver art, som ifølge positionsteksten kan henføres såvel til pos som til en af positionerne , eller 84.65, tariferes i pos Pos omfatter kun værktøjsmaskiner til metalbearbejdning undtagen drejebænke (herunder drejecentre), som kan udføre forskellige maskinelle bearbejdninger, enten ved: a) automatisk udskiftning af værktøjerne fra et magasin eller lignende i overensstemmelse med et bearbejdningsprogram (maskincentre), b) at forskellige bearbejdningsenheder automatisk (simultant eller sekventielt) bearbejder et fast opspændt emne (enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder), eller c) automatisk transport af emnet mellem forskellige bearbejdningsenheder (transfermaskiner (flerstationsmaskiner)). 5. A) Som»automatiske databehandlingsmaskiner«henhørende under pos betragtes maskiner som 1) kan lagre et eller flere behandlingsprogrammer samt mindst de data, der umiddelbart er nødvendige for udførelsen af programmerne; 2)frit kan programmeres i overensstemmelse med brugerens krav; 3) kan udføre aritmetiske regneoperationer, som er fastsat af brugeren; 4) uden menneskelig indgriben kan udføre et behandlingsprogram, som de skal kunne ændre ved logisk beslutning under kørslen; B) Automatiske databehandlingsmaskiner kan foreligge som anlæg bestående af et varierende antal selvstændige enheder. C) Under forbehold af litra D og E nedenfor skal en enhed anses som en del af et automatisk databehamdlingsanlæg, såfremt den opfylder alle de følgende betingelser 1) den anvendes udelukkende eller hovedsagelig i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, 2) den kan tilsluttes centralenheden enten direkte eller gennem en eller flere andre enheder; og 3) den kan modtage eller aflevere data i form (koder eller signaler), der kan anvendes af anlægget. Enheder, der foreligger særskilt, til automatiske databehandlingsanlæg tariferes i pos Tastaturer, indlæsningsenheder med X-Y-koordinater og diskettelagerenheder, der opfylder betingelserne i C2) og C3) ovenfor, tariferes imidlertid altid som enheder i pos D) Pos omfatter ikke følgende enheder, hvis de foreligger særskilt, selv om de opfylder alle betingelserne i bestemmelse 5 C ovenfor: 1) printere, kopieringsnaskiner og telefaxapparater, også kombineret 2) apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet) 3) højtalere o-g mikrofoner 4) fjernsynskameraer og projektionsapparater, uden indbygget fjernsynsmodtager, 5) monitorer og projektionsapparater, uden indbygget fjernsynsmodtager. E) Maskiner, som er sammenbygget eller forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine, og udfører en selvstændig funktion, bortset fra databehandling, tariferes i positionen for den pågældende arbejdsfunktion, eller, hvis en sådan ikke findes, i en relevant opsamlingsposition. 6. Pos omfatter bl. a. kalibrerede stålkugler, dvs. polerede stålkugler, hvis største og mindste diameter ikke afviger fra den nominelle diameter med mere end 1 pct., dog højst 0,05 mm Side 1 Færøsk-Kapitel /9/08

2 Andre stålkugler henføres til pos Medmindre andet er bestemt eller følger af bestemmelse 2 til dette kapitel og bestemmelse 3 til afsnit XVI, tariferes maskiner med flere anvendelsesmuligheder efter deres hovedanvendelse. Sådanne maskiner tariferes i pos , når deres hovedanvendelse ikke er nævnt i nogen position, eller når ingen anvendelse kan betragtes som hovedanvendelse. Pos omfatter også maskiner til fremstilling af reb og tovværk (dugtemaskiner, maskiner til slåning af kabler m.v.) af metaltråd, tekstilgarn og ethvert andet materiale eller af blandinger af forskellige materialer. 8. Ved»lommeformat«i pos forstås kun maskiner med dimensioner, der ikke overstiger 170 mm 45 mm. 9. A) Bestemmelse 8 a) og 8b) til kapitel 85 finder også anvendelse for udtrykkene halvlederkomponenter og elektroniske integrerede kredsløb, som anvendt i denne bestemmelse og pos Udtrykket halvlederkomponenter omfatter i denne bestemmelse og i pos imidlertid også lyusfølsomme halvlederkomponenter og lysemitterende dioder. B) Som fremstilling af fladskærme betragtes i denne bestemmelse og pos fremstilling af substrater til anvendelse i faldskærme. Det omfatter ikki fremstilling af glas eller montering af trykte kredsløbskort eller andre elektroniske komponenter i en fladskærm. Udtrykket fladskærm omfatter ikki teknologi, hvor der anvendes katodestrålerør. C) Pos omfatter også maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til: 1) fremstilling eller reparation af masker og retikler 2) samling af halvlederkomponenter og elektroniske inte grerede kredsløb 3) løftning, håndtering, indsætning og udtagning af halv lederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme. D) Med de begrænsninger, der følger af bestemmelse 1 til afsnit XVI og bestemmelse 1 til kap 84, skal maskiner og apparater, der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 8486, tariferes i denne position, selv om de eventuelt kunne henføres til en anden position i nomenklaturen. Underpositionsbestemmelse 1. Som»anlæg«i pos anses automatiske databehandlingsmaskiner, hvis enheder opfylder betingelserne i bestemmelse 5 B) til kapitel 84, og som mindst består af en centralenhed, én indlæseindhed (f.eks. et tastatur eller en skanner) og én udlæseenhed (f.eks. en dataskærm eller en printer). 2. Pos omfatter udelukkende lejer med cylindriske ruller, med ensartet diameter på højst 5 mm og hvis længde er mindst 3 gange diameteren. Rullerne kan have afrundede ender Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer: Atomreaktorer ,7% kg Isotopseparatoeer og dele dertil ,7% kg Ikke-bestrålede brændselselementer ,7% kg Dele til atomreaktorer ,7% kg Dampkedler (undtagen centralvarmekedler som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning: Dampkedler: Vandrørskedler med dampproduktion over 45 tons pr. time ,7% kg Vandrørskedler med dampproduktion 45 tons pr. time eller derunder ,7% kg Andre dampkedler, herunder hybridkedler ,7% kg Kedler med overhedning ,7% kg Dele ,7% kg Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos : Kedler ,7% kg Dele ,7% kg 84 2 Side 2 Færøsk-Kapitel /9/08

3 84.04 Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos eller (f. eks. economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner: Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos eller ,7% kg Kondensatorer til dampmaskiner ,7% kg Dele ,7% kg Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater: Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater ,7% kg Dele ,7% kg Dampturbiner: Turbiner til fremdrift af skibe og både ,7% kg Andre turbiner: Med effekt over 40 MW ,7% kg Med effekt 40 MW og derunder ,7% kg Dele ,7% kg Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel: Flyvemaskinemotorer % kg, stk Motorer til fremdrift af skibe og både: Påhængsmotorer: Med slagvolumen 325 cm 3 og derunder: Med effekt 3 kw og derunder ,2% kg, stk Med effekt over 3 kw.... 6,2% kg, stk Med slagvolumen over 325 cm 3 : Med effekt 30 kw og derunder ,2% kg, stk Med effekt over 30 kw.... 4,2% kg, stk Andre varer: Brugte... 4,2% kg, stk Nye, med effekt: Under 100 kw ,2% kg, stk kw og derover, men ikke over 150 kw ,2% kg, stk Over 150 kw, men ikke over 200 kw ,2% kg stk Over 200 kw.... 4,2% kg, stk Motorer med frem- og tilbagegående stempel, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87: Med slagvolumen 50 cm 3 og derunder ,7% kg, stk Med slagvolumen over 50 cm 3, men ikke over 250 cm ,7% kg, stk Med slagvolumen over 250 cm 3, men ikke over cm ,7% kg, stk Med slagvolumen over cm 3 : Brugte... 4,2% kg, stk Nye, med slagvolumen: cm 3 og derunder ,2% kg, stk Over 1500 cm ,2% kg, stk Andre motorer: Med slagvolumen 250 cm 3 og derunder ,7% kg, stk 84 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /9/08

4 Med slagvolumen over 250 cm 3 : Brugte ,2% kg, stk Nye, med effekt: kw og derunder ,2% kg, stk Over 10 kw, men højst 50 kw ,2% kg, stk Over 50 kw ,2% kg, stk Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer): Motorer til fremdrift af skibe og både: Brugte ,7% kg, stk Nye, med effekt: kw og derunder ,7% kg, stk Over 15 kw, men ikke over 50 kw ,7% kg, stk Over 50 kw, men ikke over 100 kw ,7% kg, stk Over 100 kw, men ikke over 200 kw ,7% kg, stk Over 200 kw, men ikke over 300 kw ,7% kg, stk Over 300 kw, men ikke over 500 kw ,7% kg, stk Over 500 kw, men ikke over kw ,7% kg, stk Over kw, men ikke over kw ,7% kg, stk Over kw ,7% kg, stk Motorer, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87: Til landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul, med effekt: kw og derunder ,2% kg, stk Over 50 kw, men ikke over 100 kw ,2% kg, stk Over 100 kw ,2% kg, stk Til andre køretøjer henhørende under kapitel 87, med effekt: kw og derunder ,2% kg, stk Over 50 kw, men ikke over 100 kw ,2% kg, stk Over 100 kw, men ikke over 200 kw ,2% kg, stk Over 200 kw ,2% kg, stk Andre motorer: Til fremdrift af lokomotiver, motorvogne og motordræsiner til jernbaner og sporveje ,2% kg, stk I andre tilfælde: Brugte ,2% kg, stk Nye, med effekt: kw og derunder ,2% kg, stk Over 15 kw, men ikke over 50 kw ,2% kg, stk Over 50 kw, men ikke over 100 kw ,2% kg, stk Over 100 kw, men ikke over 200 kw ,2% kg, stk Over 200 kw, men ikke over 300 kw ,2% kg, stk Over 300 kw, men ikke over 500 kw ,2% kg, stk Over 500 kw, men ikke over kw ,2% kg, stk Over kw, men ikke over kw ,2% kg, stk Over kw ,2% kg, stk Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos eller 84.08: Til flyvemaskinemotorer % kg Til andre motorer: Udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med gnisttænding ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg 84 4 Side 4 Færøsk-Kapitel /9/08

5 84.10 Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil: Hydrauliske turbiner og vandhjul: Med effekt kw og derunder ,5% kg Med effekt over kw, men ikke over kw ,5% kg Med effekt over kw ,5% kg Dele, herunder regulatorer ,5% kg Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner: Turboreaktorer: Med reaktionseffekt 25 kn og derunder % kg, stk Med reaktionseffekt over 25 kn % kg, stk Propelturbiner: Med effekt I 100 kw og derunder % kg, stk Med effekt over kw % kg, stk Andre gasturbiner: Med effekt kw og derunder % kg, stk Med effekt over kw % kg, stk Dele: Til turboreaktorer og propelturbiner ,7% kg Andre dele % kg Andre kraftmaskiner og motorer: Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer ,2% kg Hydrauliske kraftmaskiner og motorer: Med lineær bevægelse (cylindre) ,7% kg I andre tilfælde ,2% kg Pneumatiske kraftmaskiner og motorer: Med lineær bevægelse (cylindre) ,2% kg I andre tilfælde ,2% kg Andre varer ,2% kg Dele ,7% kg Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer: Pumper med måleanordning eller konstrueret til indbygning af en måleanordning: Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art der anvendes på tankstationer eller i automobilværksteder ,7% kg Andre varer ,7% kg Håndpumper, undtagen håndpumper henhørende under pos eller ,7% kg Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer ,7% kg Betonpumper ,7% kg Andre fortrængningspumper med stempel eller membran ,7% kg Andre roterende fortrængningspumper ,7% kg Andre centrifugalpumper ,7% kg Andre pumper; væskeelevatorer: Pumper ,7% kg Væskeelevatorer ,7% kg Dele: Til pumper ,7% kg Til væskeelevatorer ,7% kg 84 5 Side 5 Færøsk-Kapitel /9/08

6 84.14 Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter: Vakuumpumper ,7% kg Hånd- eller fodbetjente luftpumper ,7% kg Kompressorer, af den art der anvendes til kølemaskiner o. lign.... 2,2% kg Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering.. 2,2% kg Ventilatorer: Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder ,2% kg Andre varer ,3% kg Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder ,7% kg Andre varer ,2% kg Dele ,2% kg Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtigheden: Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som»split-system« ,2% kg Af den art, der anvendes til personer, i motorkøretøjer ,7% kg I andre tilfælde: Med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekredsløbet (reversible varmepumper) ,7% kg I andre tilfælde, med køleelement ,7% kg Uden køleelement ,7% kg Dele ,7% kg Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil: Fyringsaggregater til flydende brændstof ,7% kg, stk Andre fyringsaggregater, herunder kombinerede brændere ,7% kg Mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil ,7% kg Dele ,7% kg lndustri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne henhørende under pos ): Ovne til ristning, smeltning eller anden varmebehandling malm eller metal ,7% kg Bageriovne, herunder ovne til bagning af biscuits ,7% kg Andre varer ,7% kg Dele ,7% kg 84 6 Side 6 Færøsk-Kapitel /9/08

7 84.18 Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos : Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre 1,7% - kg Køleskabe til husholdningsbrug: Med kompressoraggregat ,9% - kg I andre tilfælde ,2% - kg Frysebokse med rumindhold 8001 og derunder ,2% - kg Fryseskabe med rumindhold 9001 og derunder ,2% - kg Andre møbler (bokse, skabe, diske, reoler og lign.) til opbevaring og udstilling, ned indbygget køle- eller fryseudstyr ,2% - kg Andet køle- og fryseudstyr; varmepumper: Varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos ,2% kg Andre varer ,2% kg Dele: Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr ,2% - kg Andre dele ,2% kg Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede, (undtagen ovne og apparater henhørende under pos ), til behandling af materialer ved en proces, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske: Vandvarmere, ikke-elektriske: Gasvandvarmere af gennemstrømningstypen ,6% - kg Andre ikke-elektriske vandvarmere ,6% kg Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug % kg Maskiner, apparater og anlæg til tørring: Til landbrugsprodukter ,7% kg Til træ, papirmasse, papir eller pap ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg Apparater til destillation eller rektifikation ,7% kg Varmeudvekslere ,7% kg Apparater til fremstilling af flydende luft eller andre gasser ,7% kg Andre maskiner, apparater og anlæg: Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af næringsmidler ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg Dele ,7% kg Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil: Kalandere og andre valsemaskiner % kg Dele: Valser % kg Andre dele % kg 84 7 Side 7 Færøsk-Kapitel /9/08

8 84.21 Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser: Centrifuger, herunder tørrecentrifuger: Mælkeseparatorer ,7% kg Tørrecentrifuger til tøj: Maskiner med kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder ,7% - kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre centrifuger % kg Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker: Til filtrering eller rensning af vand ,7% kg Til filtrering eller rensning af drikkevarer, undtagen vand ,7% kg Olie- og benzinfiltre til forbrændingsmotorer ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser: Luftfiltre til forbrændingsmotorer ,7% kg Andre varer ,7% kg Dele: Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympeolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer: Opvaskemaskiner: Til husholdningsbrug ,7% - kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere ,7% kg Maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer 1,7% kg Andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympeolie) ,7% kg Dele ,7% kg Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art: Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte ,7% kg, stk Kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på transportbånd. 1,7% kg, stk Vægte til afvejning af konstante vægtmængder, vægte til afvejning af en forud bestemt vægtmængde i sække eller andre beholdere, herunder doseringsvægte ,7% kg, stk Andre vægte: Med kapacitet 30 kg og derunder ,7% kg, stk Med kapacitet over 30 kg, men ikke over kg ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Vægtlodder af enhver art; dele til vægte ,7% kg 84 8 Side 8 Færøsk-Kapitel /9/08

9 84.24 Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner: Ildslukningsapparater, også med ladning ,7% kg Sprøjtepistoler og lignende redskaber ,7% kg Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner ,7% kg Andre maskiner og apparater: Til land- eller havebrug ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg Dele ,7% kg Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte: Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer: Med elektromotor % kg I andre tilfælde % kg Andre spil; ankerspil: Med elektromotor % kg I andre tilfælde % kg Donkrafte; apparater af den art der anvendes til løftning af køretøjer: Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder.... 0% kg Andre donkrafte, hydrauliske % kg Andre varer % kg Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks: Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner (undtagen af svingtypen) og portal løftetrucks: Løbekraner på skinner % kg Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucks % kg Andre varer % kg Tårnkraner % kg Portalkraner af svingtypen % kg Andre maskiner og apparater, selvbevægende: På gummihjul % kg I andre tilfælde % kg Andre maskiner og apparater: Bestemt til montering på vejgående køretøjer % kg I andre tilfælde % kg Gaffeltrucks; andre trucks med anordning til løftning og flytning: Selvbevægende trucks med elektromotor % kg Andre selvbevægende trucks % kg Andre trucks % kg 84 9 Side 9 Færøsk-Kapitel /9/08

10 84.30 Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o. lign. (f. eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere: Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f. eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner): Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (»skips«) % kg Pneumatiske elevatorer og transportører % kg Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer: Specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder % kg I andre tilfælde, med spande % kg I andre tilfælde, med bånd eller remme % kg I andre tilfælde % kg Rulletrapper og rullende fortove % kg Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer % kg Andre maskiner og apparater % kg Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende: Bulldozere og angledozere: På larvebånd % kg, stk I andre tilfælde % kg, stk Vejhøvle (graders og levellers) % kg, stk Scrapere % kg, stk Stampemaskiner og vejtromler % kg, stk Gravemaskiner og læssemaskiner: Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad % kg Maskiner, hvis overbygning kan drejes 360I % kg, stk Andre maskiner % kg, stk Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle 0% kg, stk Sneplove og sneblæsere % kg, stk Skrammaskiner til brydning af kul, malm o. lign., samt maskiner og apparater til tunnelboring: Selvkørende % kg I andre tilfælde % kg Andre maskiner og apparater til boring: Selvkørende % kg I andre tilfælde % kg Andre maskiner og apparater, selvkørende % kg Andre maskiner og apparater, ikke-selvkørende: Maskiner og apparater til stampning og komprimering % kg, stk Andre maskiner og apparater % kg Side 10 Færøsk-Kapitel /9/08

11 84.31 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos : Til maskiner og apparater henhørende under pos % kg Til maskiner og apparater henhørende under pos % kg Til maskiner og apparater henhørende under pos : Til person- og vareelevatorer eller rulletrapper % kg Til andre maskiner og apparater % kg Til maskiner og apparater henhørende under pos , eller 84.30: Spande, grabber, gribere og skovle % kg Blade til bulldozere eller angledozere % kg Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under pos eller % kg Andre varer % kg Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser: Plove % kg, stk Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner: Tallerkenharver % kg, stk Andre varer % kg, stk Så-, plante- og priklemaskiner % kg, stk Gødningspredere % kg, stk Andre maskiner og apparater % kg Dele % kg Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder plæneklippere); maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos : Plæneklippere: Med motor og horisontalt roterende skær % kg, stk I andre tilfælde % kg, stk Slåmaskiner, herunder knivbjælker til montering på en traktor.... 0% kg, stk Andre maskiner og apparater til høhøstning % kg, stk Halm- og foderpressere, herunder opsamlingspressere % kg, stk Andre maskiner og apparater til høstning; tærskeværker: Mejetærskere % kg, stk Andre maskiner og apparater til tærskning % kg, stk Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde % kg, stk Andre maskiner og apparater til høstning % kg Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter % kg Dele % kg Malkemaskiner og mejerimaskiner: Malkemaskiner % kg Mejerimaskiner % kg Dele % kg Side 11 Færøsk-Kapitel /9/08

12 84.35 Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer: Maskiner og apparater ,7% kg Dele ,7% kg Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllingemødre: Maskiner og apparatertil tilberedning af dyrefoder ,7% kg Maskiner og apparater til fjerkræavl; rugemaskiner og kyllingemødre: Rugemaskiner og kyllingemødre ,7% kg Andre maskiner og apparater ,7% kg Andre maskiner og apparater ,7% kg Dele: Til maskiner og apparater til fjerkræavl eller til rugemaskiner og kyllingemødre ,7% kg andre tilfælde ,7% kg Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper): Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter ,7% kg Andre maskiner og apparater ,7% kg Dele ,7% kg Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i dette kapitel, til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer, undtagen maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske olier og fedtstoffer: Bagerimaskiner samt maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti o. Iign ,7% kg Maskiner og apparater til fremstilling af sukkervarer, kakao og chokolade ,7% kg Maskiner og apparater til sukkerfabrikker ,7% kg Maskiner og apparater til bryggerier ,7% kg Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af kød og fjerkræ ,7% kg Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af frugt, nødder og grøntsager ,7% kg Andre maskiner og apparater ,7% kg Dele ,7% kg Side 12 Færøsk-Kapitel /9/08

13 84.39 Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap: Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse ,7% kg Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap ,7% kg Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap ,7% kg Dele: Til maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse ,7% kg I andre tilfælde ,7% kg Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger: Maskiner og apparater ,7% kg Dele ,7% kg Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art: Skæremaskiner ,7% kg Maskiner til fremstilling af sække, poser og konvolutter ,7% kg Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler, kartoner og lignende varer, på anden måde end ved formpresning ,7% kg Maskiner til formpresning af varer af papirmasse, papir eller pap.. 1,7% kg Andre maskiner og apparater ,7% kg Dele ,7% kg Maskiner, apparater og redskaber (undtagen værktøjsmaskiner henhørende under pos ) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.): Maskiner, apparater og redskaber ,7% kg Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber ,7% kg Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.) ,7% kg Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør. Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindere og lign. henhørende under pos. 8442: Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller % kg, stk Offset- trykkemaskiner med papirtilførsel, af ark, hvis ene sidelængde ikke overstigert 22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikkefoldet (kontoroffsetmaskiner) % kg, stk Andre offset-trykkemaskiner % kg, stk Side 13 Færøsk-Kapitel /9/08

14 Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere) med papirtilførsel fra ruller, undtagen til flexografisk trykning % kg, stk Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller, undtagen til flexografisk trykning % kg, stk Flexografitrykkemaskiner og-apparater % kg, stk Dybtrykmaskiner og -apparater % kg, stk Andre maskiner % kg, stk Andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret: Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk % kg, stk Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk % kg, stk Andre maskiner og apparater % kg, stk Dele og tilbehør: Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos % kg Andre varer % kg Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, texturering og skæring af kemofibre: Alle varer ,7% kg Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos og nævnte maskiner: Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre: Kartemaskiner ,7% kg, stk Kæmmemaskiner ,7% kg, stk Forspindemaskiner ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Spindemaskiner ,7% kg Tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn ,7% kg, stk Spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Vævestole: Til vævning af stof af bredde 30 cm og derunder ,7% kg, stk Skyttevæve, til vævning af stof af bredde over 30 cm: Motordrevne ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Skytteløse væve, til vævning af stof af bredde over 30 cm ,7% kg, stk Strikkemaskiner, stitch bonding maskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tuftning: Side 14 Færøsk-Kapitel /9/08

15 Rundstrikkemaskiner: Med cylinderdiameter på 165 mm og derunder ,7% kg, stk Med cylinderdiameter over 165 mm ,7% kg, stk Fladstrikkemaskiner; stitch-bonding maskiner ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos hørende maskiner (f. eks. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under denne position eller under pos (f. eks. spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer samt nåle til strikkemaskiner): Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos hørende maskiner: Skaft- og jacquardmaskiner; kortreduktions-, kortkopierings-, korthugge- og kortsnøremaskiner til jacquardkort ,7% kg Andre varer ,7% kg Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater ,7% kg Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater: Kastebeslag ,7% kg Til maskiner til behandling af tekstilfibre, undtagen kastebeslag. 1,7% kg Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere ,7% kg Andre varer ,7% kg Dele og tilbehør til vævestole eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater: Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer ,7% kg Andre varer ,7% kg Dele og tilbehør til maskiner og apparater henhørende under pos eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater: Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker. 1,7% kg Andre varer ,7% kg Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug i metermål eller i anden form, herunder maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte: Alle varer ,7% kg Vaskemaskiner, også med tørremaskine: Maskiner med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder: Fuldautomatiske % - kg, stk Andre maskiner, med indbygget tørrecentrifuge ,7% - kg, stk I andre tilfælde ,7% - kg, stk Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj ,7% kg, stk Dele ,7% kg Side 15 Færøsk-Kapitel /9/08

16 84.51 Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos ) til vaskning, rensning, vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appretering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af gulvbelægning (f. eks. linoleum); maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof: Tørrensemaskiner (kemisk rensning) ,2% kg Tørremaskiner: Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder ,2% - kg I andre tilfælde ,2% kg Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser ,2% kg, stk Maskiner til vaskning, blegning og farvning ,2% kg Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof ,2% kg Andre maskiner og apparater ,2% kg Dele ,2% kg Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos ; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinnåle: Symaskiner til husholdningsbrug ,7% kg, stk Andre symaskiner: Fuldautomatiske ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Symaskinnåle ,7% kg Møbler, borde og overtræk til symaskiner samt dele dertil ,7% kg Andre dele til symaskiner ,7% kg Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder: Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder ,7% kg Maskiner og apparater til fremstilling eller reparation af fodtøj.... 1,7% kg Andre maskiner og apparater ,7% kg Dele ,7% kg Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier: Konvertorer ,7% kg Kokiller og støbeskeer ,7% kg Støbemaskiner ,7% kg Dele ,7% kg Side 16 Færøsk-Kapitel /9/08

17 84.55 Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil: Rørvalsemaskiner ,7% kg Andre valsemaskiner: Til varmvalsning eller til kombineret kold- og varmvalsning... 2,7% kg Til koldvalsning ,7% kg Valser ,7% kg Andre dele ,7% kg Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstråler, ionstråler eller plasmabue: Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler % kg, stk Maskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd ,5% kg, stk Maskiner, som fungerer ved hjælp af elektroerosion ,5% kg, stk Andre maskiner ,5% kg, stk Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner): Maskincentre ,7% kg, stk Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder ,7% kg, stk Transfermaskiner (flerstationsmaskiner) ,7% kg, stk Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal: Horisontale drejebænke: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre drejebænke: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos : Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner ,7% kg, stk Andre boremaskiner: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre bore- og fræsemaskiner: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre udboremaskiner ,7% kg, stk Fræsemaskiner på stativ: Side 17 Færøsk-Kapitel /9/08

18 Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre fræsemaskiner: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre gevindskæremaskiner ,7% kg, stk Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibeeller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos : Planslibemaskiner, hvori hver akse kan indstilles med en nøjagtighed på mindst 0,01 mm: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre slibemaskiner, hvori hver akse kan indstilles med en nøjagtighed på mindst 0,01 mm: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Slibe- og hvæssemaskiner: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Honemaskiner og lappemaskiner ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Høvlemaskiner shapingmaskiner notstikkemaskiner rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul maskinsave afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet: Shaping- og notstikkemaskiner ,7% kg, stk Rømmemaskiner ,7% kg, stk Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul ,7% kg, stk Maskinsave og afskæremaskiner ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Værktøjsmaskiner (herunder presser) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder presser) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; presser, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal, sintrede metalkarbider eller cermets: Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring (herunder presser) ,7% kg, stk Bøjemaskiner, bukkemaskiner, kantbukkemaskiner og rettemaskiner (herunder presser): Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Klippemaskiner (herunder presser), undtagen kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner: Numerisk styrede ,7% kg, stk I andre tilfælde ,7% kg, stk Lokke, stanse- og udhuggemaskiner (herunder presser) og kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner: Numerisk styrede ,7% kg, stk Side 18 Færøsk-Kapitel /9/08

19 I andre tilfælde ,7% kg, stk Andre maskiner: Hydrauliske presser ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets: Trækkebænke til stænger, rør, profiler, tråd o. lign ,7% kg, stk Gevindvalsemaskiner ,7% kg, stk Maskiner til bearbejdning af tråd ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand: Maskinsave ,2% kg Slibe- og poleremaskiner ,2% kg Andre maskiner ,2% kg Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer: Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift ,7% kg, stk Andre maskiner: Maskinsave ,7% kg, stk Høvle- og fræsemaskiner ,7% kg, stk Slibe- og poleremaskiner ,7% kg, stk Maskiner til bøjning og samling ,7% kg, stk Bore- og stemmemaskiner ,7% kg, stk Kløve, skrælle- og skæremaskiner ,7% kg, stk Andre maskiner ,7% kg, stk Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos , herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art: Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder % kg Materialeholdere % kg Delehoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner % kg Andre varer: Til maskiner henhørende under pos % kg Til maskiner henhørende under pos % kg Til maskiner henhørende under pos % kg Til maskiner henhørende under pos % kg Håndværktøj pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor: Side 19 Færøsk-Kapitel /9/08

20 Pneumatisk: Roterende (også med slageffekt) % kg I andre tilfælde % kg Med indbygget elektromotor: Boremaskiner % kg Save % kg Andre varer % kg Andet håndværktøj: Kædesave % kg Andre varer % kg Dele: Til kædesave % kg Til pneumatisk håndværktøj % kg I andre tilfælde % kg Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos ; gasdrevne flammehærdere: Svejsebrændere som holdes i hånden ,2% kg Andre gasdrevne maskiner og apparater ,2% kg Andre maskiner og apparater ,2% kg Dele ,2% kg Skrivemaskiner, undtagen printere henhørende under pos ; tekstbehandlingsmaskiner: Tekstbehandlingsmaskiner ,3% kg, stk Andre maskiner: Elektriske ,5% kg, stk I andre tilfælde ,5% kg, stk Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater: Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner ,7% kg, stk Andre elektroniske regnemaskiner: Med indbygget trykkeanordning % kg, stk I andre tilfælde % kg, stk Andre regnemaskiner % kg, stk Kasseapparater % kg, stk Andre varer % kg, stk Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet: Bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ikke over 10 kg, bestående af mindst en centralenhed, et tastatur og skærm.. 2,5% kg, stk Andre automatiske databehandlingsmaskiner: Side 20 Færøsk-Kapitel /9/08

Kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a)

Kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Kapitel 84 Atomreaktorer; dampkedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) møllesten, slibesten og andre varer henhørende under kapitel

Læs mere

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bilag II - Del 9/22 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 174 final - BILAG 4 - DEL 6/7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 174 final - BILAG 4 - DEL 6/7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 216 (OR. en) Interinstitutionel sag: 216/92 (NLE) 7616/16 ADD 9 WTO 8 SERVICES 5 COLAC 19 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 216 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 290 final Bilag II - Del 20/22 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke køretøjer konstrueret udelukkende til kørsel på skinner. 2. Ved?traktorer?

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.03.2002 KOM(2002) 112 endelig 2002/0055 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

7621/16 ADD 6 KHO/CHB/ks DGC 1A

7621/16 ADD 6 KHO/CHB/ks DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 6 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: Kap 92 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: Kap 92 Síða 1 AFSNITXVI MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR

Læs mere

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer.

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer. Reference mindstekrav Produkt undergruppe Kravspecifikation Produktbeskrivelse Mindstekrav til produkt Mk. 1 Combisteamer Combisteamer 2 x 20 stik Mk. 2 Combisteamer Combisteamer 1 x 20 stik. Mk. 3 Combisteamer

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

Kravspecifikation VERSION 3

Kravspecifikation VERSION 3 Udbud af rammeaftale for hårde hvidevarer til husholdningsbrug for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Kravspecifikation Kravspecifikation Rammeaftale for hårde hvidevarer til husholdningsbrug for Forsvarsministeriets

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk

AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk DAT0: 03.10.2007 AUTOMATISK BOXMAKER med stans og tryk 2,5 meter arkbredde RANGE BOXMATIC 25 2 Bølgepap specifikationer Bølgepap Specifik vægtfylde Tykkelse Enkeltsidig dobbeltsidig Triple (under specielle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-00266/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0179(COD) 10/06/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-00266/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0179(COD) 10/06/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00266/2002 2001/0179(COD) DA 10/06/2002 Fælles holdning med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det fælles glossar for offentlige kontrakter

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM BILLIGERE END KONVENTIONELLE LØSNINGER PRÆCIS KONTROL MED FULD BEVÆGELIGHED NEM AT BETJENE INGEN SLIDTAGE PÅ GULVE STØRRE SIKKERHED TUNG/SVÆR INDUSTRI

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-00266/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0179(COD) 10/06/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-00266/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0179(COD) 10/06/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00266/2002 2001/0179(COD) DA 10/06/2002 Fælles holdning med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det fælles glossar for offentlige kontrakter

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker EKKO maskiner A/S Pottemagervej 14, DK-7100 Vejle. Telf. : + 45 75 88 19 11 Telefax: + 45 75 88 22 05 www.ekkoas.dk. E-mail: ekko@ekkoas.dk Vaskemaskine. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker Vaskemaskine

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X Translyft SUPERLAV løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X NYHED Ekstra løftehøjde Med de nyudviklede superlave TUB 1000 X og TCB 1000 X har Translyft sat ny standard for løftehøjden på de superlave

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6.

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6. INDHOLD Afsnit Indhold Side General information 3 1 Beskrivelse 4 2 Samlevejledning 4 3 Igangsætning 5 4 Reservedelsliste 6 5 Sikkerhed 8 6 Produkt specifikation 8 7 Pumpe 9 8 Vedligehold 9 9 Tilslutning

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

Slussi 14 DK-8620 Kjellerup. Tel. +45 86 88 28 11. skanroll@skanroll.dk www.skanroll.dk. Bio Cleaner BC 17-2500

Slussi 14 DK-8620 Kjellerup. Tel. +45 86 88 28 11. skanroll@skanroll.dk www.skanroll.dk. Bio Cleaner BC 17-2500 Bio Cleaner BC 17-2500 Beskrivelse af sorteringsanlæg:... 3 FRASORTERING VED HAVE PARK AFFALD:... 4 FRASORTERING VED TUNGT AFFALD:... 4 Anlægsspecifikationer:... 5 OVERORDNET DATA FOR HELE ANLÆGGET:...

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

TRANSMISSIONER FUNKTIONALITET, KVALITET OG DRIFTSIKKERHED HNC GROUP A/S 4241 VEMMELEV 7013 2300 SALES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK

TRANSMISSIONER FUNKTIONALITET, KVALITET OG DRIFTSIKKERHED HNC GROUP A/S 4241 VEMMELEV 7013 2300 SALES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK TRANSMISSIONER FUNKTIONALITET, KVALITET OG DRIFTSIKKERHED & P R O C E S HNC GROUP A/S 4241 VEMMELEV 7013 2300 SALES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK A U T O M A T I O N HISTORIE HNC Group A/S blev grundlagt

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

AG SERIES 160 LIT. KØLE/FRYSESKABE ZANUSSI SORTIMENTETS SAMMENSÆTNING FUNKTION OG KONSTRUKTION

AG SERIES 160 LIT. KØLE/FRYSESKABE ZANUSSI SORTIMENTETS SAMMENSÆTNING FUNKTION OG KONSTRUKTION SORTIMENTETS SAMMENSÆTNING Zanussis 160 liter køleskabe er løsningen til kunder, der har brug for driftssikker, kompakt og brugervenlig kølig opbevaring. Hele den indvendige finish er af Hight Impact (HIPS).

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2 At-VEJLEDNING Kranførercertifikat At-vejledning B.2.1.1-2 August 2000 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes.

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 122 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Digitale frysere, 650 liter

Digitale frysere, 650 liter Electrolux Prostore serien er produceret til kunder, som har brug for køle- og fryseskabe der passer til gastronorm kan- tiner. Serien omfatter 650 liters modeller med hel eller halv låge i AISI 304 rustfrit

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og L 365/46 19.12.2014 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1351/2014 af 18. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 692/2014 om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere