Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 13/5 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen, Gdr. Laur. Madsen, Hospitalsforvalter E. Mørch, Snedkermester N. P. Christensen, Avlsbruger L. P. Rasmussen, Maler Bladsen Larsen, Savværksejer L. S. Poulsen, Fru Konditor Hansen, Fiskehandler Viggo Hansen, Revisor L. Jensen-Nybjerg, Fru Ida Nielsen, Lindeallé, og Fru Wilh. Nielsen. Suppleanter: Urmager Paulus Nielsen, Pedel Jens Hansen, Slagteridirektør Ingvard Hansen, Slagteriarbejder J. P. Jensen, Tøffelmager Laur. Jensen, Ingeniør O. Zimmermann, Fru Frisør Petersen og Oversygeplejerske Frk. Marie Hessellund. Omtale 11/5 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holder Møde i Morgen med en meget beskeden Dagsorden, idet denne saa at sige udelukkende bestaar af Efterretningssager, i hvert Fald for det offentlige Mødes Vedkommende. Til Drøftelse i det lukkede Møde foreligger et Andragende fra Gdr. Sofus Sørensen, Okkerbjerg, om Fritagelse for Hvervet som Skyldvurderingsmand, et Hverv han overtog i Vinter ved Rentier Peter Sørensens Dødsfald. Sofus Sørensen var nemlig Suppleant for denne. Endvidere foreligger der et Andragende fra Skorstensfejer Chr. Frederiksen om Tilladelse til at overdrage sin Bestilling som Skorstensfejer til sin Søn Chr. Aug. Frederiksen, der er autoriseret Skorstensfejer for Landsognene. Pastor Knudsen død. I Gaar Eftermiddag er fhv. Sognepræst for Nykøbing og Rørvig Menigheder Knud Gotfred Knudsen afgaaet ved Døden, 73 Aar gl. Pastor Knudsen var Københavner af Fødsel. Han var teologisk Kandidat fra 1886, var derefter et Par Aar Lærer i København, og 1888 blev han ordineret som Præst og virkede som Kapellan først i Hjørring og senere i Assens. I 1894 blev han kaldet til Sognepræst for Lem og Vejby Menigheder Salling, hvorfra han i 1904 blev forflyttet til Nykøbing. Han fejrede sit 25 Aars Jubilæum som Præst her i Efteraaret 1929, og den almindelige Mening var da, at han vilde have endnu nogle Aar at virke i. Men Skæbnen vilde det anderledes. Kort efter Jubilæumsfesten i Oktober blev Pastor Knudsen angrebet af et alvorligt Hjerteonde, der tvang ham til at søge sin Afsked knap 3 Maaneder efter. Siden har han levet her i Byen som Emeritus, men med en stærkt skiftende Helbredstilstand. Hans Hjertesvaghed kastede ham ofte paa Sygelejet, men efter kortere eller længere Tids Forløb saa man ham atter foretage sine planmæssige Spadsereture i Byen. Denne Gang blev Sygelejet kort. Det var i Søndags, at et nyt Hjerteanfald meldte sig, og denne Gang lod Døden sig ikke afvise. Med Pastor Knudsens Død har Nykøbing mistet en af sine fineste og nobleste Borgere. Egentlig Taler var han ikke, men som Præst og Sjælesørger virkede han ved en vis stilfærdig Inderlighed. Det var Kærlighedens Evangelium, der lød fra Pastor Knudsens Prædikestol, og det var Læren om Kærligheden og Naaden i Gud, han førte med sig paa sine mange Sygebesøg, ligesom hele hans Liv og Virke var præget af Kærlighed og den inderligste Forstaaelse af sine Medmennesker og deres Kaar. Aldrig hørte man ham, hverken privat eller endnu mindre i sin Egenskab af Embedsmand, udtale et nedsættende Ord om nogen. Var han til Stede, hvor saadan Tale lød, kunde man altid være sikker paa, at Pastor Knudsen havde et undskyldende eller forklarende Ord at føre i Marken for Vedkommende. Som Embedsmand var han den pertentlige Korrekthed, maaske undertiden mere pertentlig end strengt

2 nødvendig, derfor sled det daglige Administrationsarbejde ogsaa paa hans Kræfter. Ved Pastor Knudsens Jubilæum lød en Passus i Festtalen saaledes: Naar Pastor Knudsen har opnaaet saa stor Popularitet i sin Menighed, saa skyldes det ikke alene hans Prædiken, men maaske endda i højere Grad det Eksempel, han ved sin Personlighed er for os alle. Vi kender ham som den til det yderste korrekte og samvittighedsfulde Embedsmand, og vi kender ham tillige som det varmhjertede Menneske, der besidder en enestaaende Evne til at forstaa sine Medmennesker, sætte sig ind i disses Tankegang og derigennem finde Lysstraaler og Gløder, som det er vanskeligt for andre at faa Øje paa." I disse faa Streger er tegnet et godt Billede af den gamle Præst, som nu er gaaet bort. Pastor Knudsen var to Gange gift. Hans sidste Hustru døde i Han efterlader sig en Adoptivdatter, der er gift med Jernbaneassistent Robert Meyer her i Nykøbing. Ændringer i Postbesørgelsen. I Tilslutning til den andetsteds i Bladet optagne Annonce om Brevkassetømningen i Nykøbing Sj. fra 15. Maj kan yderligere oplyses om Postgangen fra nævnte Dato: Det postførende Tog Kl. 4,47 om Morgenen inddrages. Der afsendes paa Hverdage Post med Togene Kl. 6.20, 7,25, 9,40, 13,00, 15,45, 17,18 og 20,15 og ankommer Post med Hverdagstogene Kl ,45, 17.10, og 24,00. Om Søndagen afsendes Post KL 9,15 og 17,18 og der ankommer Post Kl. 7,57, 11,55 og 1,06. Antallet af Brevkassetømninger i Bydistriktet udvides fra 3 til 4. Den sene Aftentømning Kl. 23 bortfalder og erstattes med en tidlig Morgen tømning Kl. 5,30. Den næste Tømning Kl. 11,15 har Tilslutning til afg. Tog Kl. 13,00, og Post, der afsendes hermed, udbringes samme Dag i København og i Størstedelen af de sjællandske Byer. De to sidste Tømninger Kl. 16,00 og 19,15 har Tilslutning til Togene KI. 17,18 og 20,15. Om Søndagen tømmes Bybrevkasserne Kl. 16,00. Bilen Kl. 5,30 Morgen til Klint, Lumsaas og Odden faar ikke Tilslutning fra Kassetømningen Kl. 5,30, hvorfor Breve til nævnte Distrikter ikke bør lægges i By-Brevkasserne efter Kl. 19,15, men nedlægges i Brevkassen paa Posthuset. Alle Rutebilerne fra og til Nykøbing SJ. medfører nu Postbrevkasser. Bilernes Køretider er ikke undergaaet større Ændringer. Omdelingstiderne i Nykøbing Sj. og Opland forbliver omtrent uforandrede. Fra Nykøbing Byraad En Række Smaasager til Behandling. Nykøbing Byraad holdt i, Aftes ordinært Møde. Paa Dagsordenen var kun mindre Sager: tre Medlemmer var fraværende. Til Efterretning forelaa en Del Cirkulærer. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om Fribefordring af Skoleelever gav Lærer Bjørngaard Anledning til at bemærke, at det er første Gang, der er givet de smaa Byer Lejlighed til Fribefordring for Skolens Elever i Ferien mod en Betaling af 10 pct. af Billetprisen. Vi, der har saa langt til Statsbanerne, vil ikke have nogen Fornøjelse deraf, medmindre der hos Odsherredsbanen eller eventuelt Rutebilerne kunde opnaas en lignende Billigbefordring. Det overlodes til Skoleudvalget at forsøge at faa gennemført en saadan Ordning. Iversen aflagde som Formand for Foreningen, der forestaar Skolebespisningen, Beretning til Byraadet. Antallet af Børn var 117 mod 119 i Fjor, men Bekostningen havde i Aar været lidt større, 1655 Kr. (1616) eller 17,59 Øre for hvert Barn pr. Dag mod 16,77 Øre i Fjor. Dette skyldtes den almindelige Varefordyrelse. Ved privat Indsamling var ind kommet 748 Kr. og et lignende Beløb ydedes af Kommunen, saa Komiteen sluttede med en Kassebeholdning paa 393 Kr.

3 Borgmesteren udtalte en Tak til Foreningen for Skolebørnenes Bespisning. Regnskabet for Efterskolen udviste en Balance paa 1313 Kr. Der var solgt Varer for 72 Kr. og Indskrivningspengene androg 96 Kr., fra Stat og Kommune var ydet Tilskud paa henholdsvis 571 Kr. og 566 Kr. Regnskabet godkendtes. Fra Amtet forelaa Anerkendelse af følgende igangsatte Nødhjælpsarbejder: Fortov og Afgravning af Lindealleen, Regulering af Holtets Plads, Anlæg af Fortove paa Grundtvigsvej og Billesvej, Støbning af de nødvendige Cementfliser og Slaaning af 300 m 3 Skærver udover Kommunens ordinære Forbrug. Til ny Behandling var Andragende fra Købmand H. Andersen, Rørvigvej, angaaende Opstilling af en Benzintank, som var tilladt mod en halvaarlig Afgift af 75 Kr. Dette vægrede Købmand H. Andersen sig ved at gaa ind paa. Byraadet fastholdt dog den tidligere Afgørelse. Udenfor Dagsordenen behandledes 3 Sager. Fra Landsretssagfører Gideon var indkommet en Protest imod Opstilling af Telefonkiosken udenfor hans Ejendom og en Anmodning fra Rutebilejer Buss om Opstilling af denne udenfor hans Ejendom. Byraadet overlod til Gade- og Vejudvalget at forhandle med Københavns Telefonaktieselskab om at opstille Boksen ved Rutebilejer Buss. Odsherreds Landbrugsforening anmodede om Tilladelse til at holde Bal paa Grønnehavehus til Kl. 1 Dyrskuedagen. Bevilgedes. Fra Rutebilejer Laurits Jakobsen var et Andragende om Udvidelse af Aftenturene paa Ruten Nykøbing-Rørvig i Turistsæsonen. Anbefaledes. Fra det lukkede Byraadsmøde Ved dette forelaa i Aftes Anmodning fra Gdr. Sofus Sørensen, Okkerbjerg, om Tilladelse til at træde tilbage som Skyldvurderingsmand. Tilladelsen blev givet, og til hans Efterfølger valgtes Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, med Revisor L. Jensen-Nybjerg som Suppleant. Endvidere forelaa Meddelelse fra, Skorstensfejer. Chr. Frederiksen om, at han fra 1. Juli ønskede at trække sig tilbage fra sin Virksomhed, og samtidig anmodede han om, at hans Søn Chr. Aug. Frederiksen fik meddelt Autorisation som Skorstensfejer i Byen. Han er i Forvejen autoriseret Skorstensfejer for Landet. Autorisationen blev giet, og hertil knyttes Betingelsen, af han tillige skal overtage det Brandsyn, som hidtil er udført af Brandassistenterne. F. D. M. køber Lejrpladsen ved Nordstrand. Forenede danske Motorejere der ejer en Række Lejrpladser rundt om i Landet, har som bekendt i de senere Aar lejet en 6 Tdr. Land stor Grund paa Nordstrand ved Nykøbing Sj. Denne Lejrplads, som i de sidste Aar daglig har været besøgt af 200 Medlemmer i Sæsonen, har Foreningen nu købt for 4000 Kr. Omtale 30/5 (fuldt gengivet) Sygekassen køber Ejendom. Nykøbing Sygekasse har med Forbehold af Sygekassedirektoratets Sanktion købt afdøde Lotterikollektrice E. Pingels Ejendom paa Grundtvigsvej for 25,000 Kr. Det er Hensigten at bruge Ejendommen til Kontorer og Bolig for Kontorbestyreren. Omtale 3/6 (fuldt gengivet) Nygaard Destruktionsanstalt brændt. Direktør Olsen vaagnede Kl. 4 i Morges ved, at nogle Tønder med teknisk Fedt eksploderede med høje Knald. - Hvorledes Ilden er opstaaet, vides ikke. Lige udenfor Nykøbing, men paa Højby Kommunes Grund, er Amtets største Destruktionsanstalt beliggende, eller rettere var det, thi i Dag er det kun en Bunke rygende Ruiner, efter at en Ildløs i de tidlige Morgentimer har hærget den. Fabriken blev i sin Tid anlagt af den kendte Handelsmand Emil Andersen, Nygaard. For ca. 3 Aar siden solge han hele Herligheden til de to Direktører

4 Svend Vedde og Robert Olsen med den sidste som Driftsleder. De nye Ejere lod foretage forskellig Modernsering og Nyanlæg, bl. a. det moderne Tørsmelteri, der nylig gjorde Fabrikens Indehavere konkurrencedygtige i Kapløbet om de vestjyske Hvaler. Af hele Anlæget er der nu kun nogle forvredne Jerndele tilbage. Ilden opdages. I længere Tid har der være arbejdet i Døgndrift paa Fabriken, idet denne foruden det naturlige Raamateriale, der bestaar af Egnens selvdøde Dyr og lign., er bleven Aftager af alle Affaldsprodukterne fra de offentlige Slagtehuse i Holbæk og Slagelse. I Aftes var man bleven færdig Kl. 11, og alle Arbejderne forlod Fabriken. Kl. 1 kom Direktør Robert Olsen hjem, og da var der intet mistænkeligt at bemærke. Lidt før Kl. 4 vaagnede 0lsen ved nogle dumpe Knald. Han stod op for at se, hvad Aarsagen til dette Skyderi kunde være, og saa da, at Luerne slog igennem Paptaget paa den sydlige Længe, hvor Maskinanlægene findes. Knaldene hidrørte fra, at nogle Tønder med teknisk Fedt eksploderede. Olsen alarmerede straks Brandvæsenet baade fra Nykøbing og Højby, og sammen med nogle af de nærmeste Naboer, der ogsaa var blevet vækket ved Knaldene, begyndte de Redningsarbejdet. Fra den antændte Fabriksbygning var det ikke muligt at faa noget ud, men derimod fra den med Fabriken sammenbyggede Østlænge, hvor der var Stald og bl. a. Garage for Forretningens Biler, som det lykkedes at faa bragt i Sikkerhed. Dette var forøvrigt unødvendigt, eftersom Østlængen viste sig ikke at kunne brænde. I over en Time søgte Ilden at gnave sig frem gennem Længens Trimpelværk, men da den efter den Tids Forløb kun var naaet ca. 1 Alen frem i Trimplen, opgav den Angrebet og gik ud af sig selv. Brandvæsenet fra Nykøbing og Højby, der var kommet til Stede, gjorde den ingen Fortræd. Der var nemlig ikke Vand ved Ejendommen, og skønt det Nykøbing Brandvæsen udviste en englelig Taalmodighed i Retning af at lokke Vandet fra Nykøbing Vandværk til at løbe op ad Bakke fra en Brandhane inde paa Byens Grund, ca. 700 Meter fra Brandstedet, saa naaede man intet Resultat heraf. Først efter godt 1½ Times Forløb kom man i Forbindelse med et Par vandholdige Brønde paa den anden Side Brandstedet, men da var det brændt, der vilde brænde, hvilket vil sige selve Fabriksbygningen. Beboelseshuset, der er teglhængt og ikke sammenbygget med Fabriksbygningen, var slet ikke i Fare. Hvad der brændte. I den nedbrændte Bygning var ca. 20 Tons Kød- og Benmel, ca. 15 Tons teknisk Fedt og et stort Lager af Huder, hvor mange kan Direktør Olsen ikke opgive. Den nedbrændte Bygning var forsikret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for 29,000 Kr., Maskinanlæget samme Steds i en særlig Forsikring paa 72,000 Kr. Løsøre iøvrigt, Varelager m. v. var forsikret i Odsherreds Brandkasse for ca. 80,000 Kr., men heri er indbefattet Stuehusets Indbo, der ikke led Overlast ved Branden. Alt i alt kunde det jo nok se ud til at blive en Brandskade paa ,000 Kr. I Selskabet Haand i Haand havde Fabrikens Indehavere tegnet en Forsikring paa 15,000 Kr. mod Driftstab. Hvorledes Ilden er opstaaet, har man indtil nu ingen Anelse om. Mulig kan den have ligget og ulmet fra Arbejdstidens Ophør, mulig ogsaa at den skyldes Kortslutning. I de tidlige Morgentimer havde Branden ikke hidkaldt ret mange Tilskuere. Men Branden afføder ikke desmindre stor Interesse navnlig i Nykøbing, hvor det staaende Spørgsmaal er: Vil Fabriken blive genopført paa samme Plads? At Ejerne ønsker dette, er der ingen Tvivl om, men mindst lige saa bekendt er det, at Nykøbing aldrig har været glad for den ildelugtende Nabo, og kunde Branden faa den Følge, at Fabriken blev henflyttet til et mindre generende Himmelstrøg, vilde man i Nykøbing hilse det med Glæde. Omtale 3/6 (fuldt gengivet) Forretnings-Salg. Købmand Peter Larsen, Algade, Nykøbing, har solgt sin Forretning med Varelager, Inventar, Lastautomobil m. v. til Fotograf Vald. Hansen, Grundtvigsvej, til Overtagelse 8. Juni.

5 75 Aar. Paa Mandag fejrer pens. Vægter, Ludvig Stallknecht, Nykøbing, 75 Aar. Mulig en og anden af vore Læsere vil finde, at det Billede, vi ovenfor bringer af Manden, ikke ligner en 75-aarig, og de har Ret, men det ligner ham dog, som han ser ud i Dag. Da han for fem Aar siden trak sig tilbage og gik over i Pensionisternes Armé, var han saavist ingenlunde aflægs, men han faldt for den ubønhørlige 70 Aars Bestemmelse. Uden den vilde Stallknecht utvivlsomt endnu have vaaget over de Nykøbing Borgeres Liv og Velfærd gennem baade lyse og mørke Nætter. Han manglede hverken legemlig eller aandelig Kræfterne til at fortsætte, og han var til det sidste Typen paa den ideale Natvægter, pligtopfyldende til det yderste. Ved sin raske og resolute Optræden overfor overlystige Natteravne havde han en fremtrædende Evne til at skabe Respekt for den Natvægtergerning, som mere moderne anlagte Mennesker i vor Tid er lidt tilbøjelige til at trække paa Smilebaandet af. Og som sagt, Stallknecht er endnu i Besiddelse saavel af sin Spænstighed som af sit prægtige Humør, der altid har sat ham i Stand til at tage Livets baade lyse og mørke Sider med fuld Honnør. Vi ønsker til Lykke med de trekvart Hundrede. Destruktionsanstalten genopstaar i moderne Skikkelse - forhaabentlig lugtfri. Efter at de forskellige Myndigheder har billiget Destruktionsanstaltens Genopførelse, er man straks gaaet i Gang med Arbejdet, der udføres i Eksprestempo, for at Fabriken i Løbet af et Par Maaneder kan tages i Brug. Vi har haft en Samtale med Direktør Robert Olsen, der har fortalt os lidt om Planerne. Naar Fabriken til Efteraaret tages i Brug, vil den være fuldt ud moderne og tidssvarende. Der vil blive taget det størst mulige Hensyn til det rimelige Krav om at bortskaffe den ilde Lugt. Af afgørende Betydning for dette er, at der findes Vand i tilstrækkelige Mængder, Forbruget heraf vil være ca kbm Vand i Timen for at opnaa en effektiv Afkøling, der er en Betingelse for at bortskaffe den ilde Lugt. Derfor foretager man en Boring ned til Kalklaget, der ligger i den anselige Dybde af 90 Meter. Man vil prøve en helt ny Destruktionsmetode. En nyt svensk Patent og det første i sin Art herhjemme. Systemet virker omtrent paa samme Maade som Lucernetørringsanlægene, idet der i Stedet for Damp anvendes varm Luft. Ydermere vil det have den Fordel at kunne formale Fisk, som her kan tilvejebringes i tilstrækkelig Mængde paa Grund af Fabrikens gode Beliggenhed. Hermed vil ogsaa et stort Savn være afhjulpet, idet der kun her i Landet findes en Fabrik til, der kan fabrikere Sildemel. Fabrikens Ydeevne vil blive sat op til ca. 40 Tons i Døgnet imod tidligere ca Tons. At en Destruktionsanstalt bliver fuldkommen lugtfri, er vel nok en Umulighed, men naar der gøres det mest mulige, kan man jo ikke med Rimelighed forlange mere. Den ny Lokal=Redaktør ved Odsherreds Tidende. Som Afløser for Redaktør J. Antonsen, der flytter til Holbæk, er antaget Journalist Bernhard Holmen, Horsens. Den ny Redaktør er 31 Aar gammel og har i de sidste 6 Aar haft Ansættelse ved Horsens Folkeblad.

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/1 (fuldt gengivet) Fhv. Skatteopkræver Jordening død. Atter i Lørdags har Døden indhentet en af Nykøbing kendte Borgere, nemlig fhv. Skatteopkræver Edv. Jordening, Den Afdøde, der blev 76 Aar

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Tyfusepidemien i Nykøbing. For om muligt at komme paa Spor efter Smittekilden til den opstaaede Tyfus, var Sundhedsstyrelsens Epidemiolog Dr. Ahrend Larsen fra Statens Seruminstitut

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Omtale 10/4 (fuldt gengivet)

Omtale 10/4 (fuldt gengivet) Omtale 7/4 (fuldt gengivet) Slagtedirektør Pedersen opsagt. Efter Anmodning af et af de nyvalgte Medlemmer blev der i Onsdags Eftermiddags afholdt et Bestyrelsesmøde i Odsherreds Slagteri for at komme

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 13/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i aftes Møde. J. Meyer var fraværende. Centralforeningen af Benzinforhandlere anmodede om at faa tilstillet eventuelle Andragender om nye Benzintanke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Omtale 9/7 (fuldt gengivet)

Omtale 9/7 (fuldt gengivet) Omtale 7/7 (fuldt gengivet) Sognepræst Ewaldsen kaldet til Nykøbing. Officielt meddeles i Dag, at ved kgl. Resolution af 4 ds. er Sognepræst Svend Ewaldsen, Lundum-Hansted i Aarhus Stift, kaldet til Sognepræst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks.

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks. Omtale 6/4 (fuldt gengivet) Mejeriet Billesborg i ny Skikkelse Ved Generalforsamlingen den 25. Marts, hvor det vedtoges at skride til den store Udvidelse og Modernisering af Mejeriet Billesborg" i Nykøbing,

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere