Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 13/5 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen, Gdr. Laur. Madsen, Hospitalsforvalter E. Mørch, Snedkermester N. P. Christensen, Avlsbruger L. P. Rasmussen, Maler Bladsen Larsen, Savværksejer L. S. Poulsen, Fru Konditor Hansen, Fiskehandler Viggo Hansen, Revisor L. Jensen-Nybjerg, Fru Ida Nielsen, Lindeallé, og Fru Wilh. Nielsen. Suppleanter: Urmager Paulus Nielsen, Pedel Jens Hansen, Slagteridirektør Ingvard Hansen, Slagteriarbejder J. P. Jensen, Tøffelmager Laur. Jensen, Ingeniør O. Zimmermann, Fru Frisør Petersen og Oversygeplejerske Frk. Marie Hessellund. Omtale 11/5 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holder Møde i Morgen med en meget beskeden Dagsorden, idet denne saa at sige udelukkende bestaar af Efterretningssager, i hvert Fald for det offentlige Mødes Vedkommende. Til Drøftelse i det lukkede Møde foreligger et Andragende fra Gdr. Sofus Sørensen, Okkerbjerg, om Fritagelse for Hvervet som Skyldvurderingsmand, et Hverv han overtog i Vinter ved Rentier Peter Sørensens Dødsfald. Sofus Sørensen var nemlig Suppleant for denne. Endvidere foreligger der et Andragende fra Skorstensfejer Chr. Frederiksen om Tilladelse til at overdrage sin Bestilling som Skorstensfejer til sin Søn Chr. Aug. Frederiksen, der er autoriseret Skorstensfejer for Landsognene. Pastor Knudsen død. I Gaar Eftermiddag er fhv. Sognepræst for Nykøbing og Rørvig Menigheder Knud Gotfred Knudsen afgaaet ved Døden, 73 Aar gl. Pastor Knudsen var Københavner af Fødsel. Han var teologisk Kandidat fra 1886, var derefter et Par Aar Lærer i København, og 1888 blev han ordineret som Præst og virkede som Kapellan først i Hjørring og senere i Assens. I 1894 blev han kaldet til Sognepræst for Lem og Vejby Menigheder Salling, hvorfra han i 1904 blev forflyttet til Nykøbing. Han fejrede sit 25 Aars Jubilæum som Præst her i Efteraaret 1929, og den almindelige Mening var da, at han vilde have endnu nogle Aar at virke i. Men Skæbnen vilde det anderledes. Kort efter Jubilæumsfesten i Oktober blev Pastor Knudsen angrebet af et alvorligt Hjerteonde, der tvang ham til at søge sin Afsked knap 3 Maaneder efter. Siden har han levet her i Byen som Emeritus, men med en stærkt skiftende Helbredstilstand. Hans Hjertesvaghed kastede ham ofte paa Sygelejet, men efter kortere eller længere Tids Forløb saa man ham atter foretage sine planmæssige Spadsereture i Byen. Denne Gang blev Sygelejet kort. Det var i Søndags, at et nyt Hjerteanfald meldte sig, og denne Gang lod Døden sig ikke afvise. Med Pastor Knudsens Død har Nykøbing mistet en af sine fineste og nobleste Borgere. Egentlig Taler var han ikke, men som Præst og Sjælesørger virkede han ved en vis stilfærdig Inderlighed. Det var Kærlighedens Evangelium, der lød fra Pastor Knudsens Prædikestol, og det var Læren om Kærligheden og Naaden i Gud, han førte med sig paa sine mange Sygebesøg, ligesom hele hans Liv og Virke var præget af Kærlighed og den inderligste Forstaaelse af sine Medmennesker og deres Kaar. Aldrig hørte man ham, hverken privat eller endnu mindre i sin Egenskab af Embedsmand, udtale et nedsættende Ord om nogen. Var han til Stede, hvor saadan Tale lød, kunde man altid være sikker paa, at Pastor Knudsen havde et undskyldende eller forklarende Ord at føre i Marken for Vedkommende. Som Embedsmand var han den pertentlige Korrekthed, maaske undertiden mere pertentlig end strengt

2 nødvendig, derfor sled det daglige Administrationsarbejde ogsaa paa hans Kræfter. Ved Pastor Knudsens Jubilæum lød en Passus i Festtalen saaledes: Naar Pastor Knudsen har opnaaet saa stor Popularitet i sin Menighed, saa skyldes det ikke alene hans Prædiken, men maaske endda i højere Grad det Eksempel, han ved sin Personlighed er for os alle. Vi kender ham som den til det yderste korrekte og samvittighedsfulde Embedsmand, og vi kender ham tillige som det varmhjertede Menneske, der besidder en enestaaende Evne til at forstaa sine Medmennesker, sætte sig ind i disses Tankegang og derigennem finde Lysstraaler og Gløder, som det er vanskeligt for andre at faa Øje paa." I disse faa Streger er tegnet et godt Billede af den gamle Præst, som nu er gaaet bort. Pastor Knudsen var to Gange gift. Hans sidste Hustru døde i Han efterlader sig en Adoptivdatter, der er gift med Jernbaneassistent Robert Meyer her i Nykøbing. Ændringer i Postbesørgelsen. I Tilslutning til den andetsteds i Bladet optagne Annonce om Brevkassetømningen i Nykøbing Sj. fra 15. Maj kan yderligere oplyses om Postgangen fra nævnte Dato: Det postførende Tog Kl. 4,47 om Morgenen inddrages. Der afsendes paa Hverdage Post med Togene Kl. 6.20, 7,25, 9,40, 13,00, 15,45, 17,18 og 20,15 og ankommer Post med Hverdagstogene Kl ,45, 17.10, og 24,00. Om Søndagen afsendes Post KL 9,15 og 17,18 og der ankommer Post Kl. 7,57, 11,55 og 1,06. Antallet af Brevkassetømninger i Bydistriktet udvides fra 3 til 4. Den sene Aftentømning Kl. 23 bortfalder og erstattes med en tidlig Morgen tømning Kl. 5,30. Den næste Tømning Kl. 11,15 har Tilslutning til afg. Tog Kl. 13,00, og Post, der afsendes hermed, udbringes samme Dag i København og i Størstedelen af de sjællandske Byer. De to sidste Tømninger Kl. 16,00 og 19,15 har Tilslutning til Togene KI. 17,18 og 20,15. Om Søndagen tømmes Bybrevkasserne Kl. 16,00. Bilen Kl. 5,30 Morgen til Klint, Lumsaas og Odden faar ikke Tilslutning fra Kassetømningen Kl. 5,30, hvorfor Breve til nævnte Distrikter ikke bør lægges i By-Brevkasserne efter Kl. 19,15, men nedlægges i Brevkassen paa Posthuset. Alle Rutebilerne fra og til Nykøbing SJ. medfører nu Postbrevkasser. Bilernes Køretider er ikke undergaaet større Ændringer. Omdelingstiderne i Nykøbing Sj. og Opland forbliver omtrent uforandrede. Fra Nykøbing Byraad En Række Smaasager til Behandling. Nykøbing Byraad holdt i, Aftes ordinært Møde. Paa Dagsordenen var kun mindre Sager: tre Medlemmer var fraværende. Til Efterretning forelaa en Del Cirkulærer. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om Fribefordring af Skoleelever gav Lærer Bjørngaard Anledning til at bemærke, at det er første Gang, der er givet de smaa Byer Lejlighed til Fribefordring for Skolens Elever i Ferien mod en Betaling af 10 pct. af Billetprisen. Vi, der har saa langt til Statsbanerne, vil ikke have nogen Fornøjelse deraf, medmindre der hos Odsherredsbanen eller eventuelt Rutebilerne kunde opnaas en lignende Billigbefordring. Det overlodes til Skoleudvalget at forsøge at faa gennemført en saadan Ordning. Iversen aflagde som Formand for Foreningen, der forestaar Skolebespisningen, Beretning til Byraadet. Antallet af Børn var 117 mod 119 i Fjor, men Bekostningen havde i Aar været lidt større, 1655 Kr. (1616) eller 17,59 Øre for hvert Barn pr. Dag mod 16,77 Øre i Fjor. Dette skyldtes den almindelige Varefordyrelse. Ved privat Indsamling var ind kommet 748 Kr. og et lignende Beløb ydedes af Kommunen, saa Komiteen sluttede med en Kassebeholdning paa 393 Kr.

3 Borgmesteren udtalte en Tak til Foreningen for Skolebørnenes Bespisning. Regnskabet for Efterskolen udviste en Balance paa 1313 Kr. Der var solgt Varer for 72 Kr. og Indskrivningspengene androg 96 Kr., fra Stat og Kommune var ydet Tilskud paa henholdsvis 571 Kr. og 566 Kr. Regnskabet godkendtes. Fra Amtet forelaa Anerkendelse af følgende igangsatte Nødhjælpsarbejder: Fortov og Afgravning af Lindealleen, Regulering af Holtets Plads, Anlæg af Fortove paa Grundtvigsvej og Billesvej, Støbning af de nødvendige Cementfliser og Slaaning af 300 m 3 Skærver udover Kommunens ordinære Forbrug. Til ny Behandling var Andragende fra Købmand H. Andersen, Rørvigvej, angaaende Opstilling af en Benzintank, som var tilladt mod en halvaarlig Afgift af 75 Kr. Dette vægrede Købmand H. Andersen sig ved at gaa ind paa. Byraadet fastholdt dog den tidligere Afgørelse. Udenfor Dagsordenen behandledes 3 Sager. Fra Landsretssagfører Gideon var indkommet en Protest imod Opstilling af Telefonkiosken udenfor hans Ejendom og en Anmodning fra Rutebilejer Buss om Opstilling af denne udenfor hans Ejendom. Byraadet overlod til Gade- og Vejudvalget at forhandle med Københavns Telefonaktieselskab om at opstille Boksen ved Rutebilejer Buss. Odsherreds Landbrugsforening anmodede om Tilladelse til at holde Bal paa Grønnehavehus til Kl. 1 Dyrskuedagen. Bevilgedes. Fra Rutebilejer Laurits Jakobsen var et Andragende om Udvidelse af Aftenturene paa Ruten Nykøbing-Rørvig i Turistsæsonen. Anbefaledes. Fra det lukkede Byraadsmøde Ved dette forelaa i Aftes Anmodning fra Gdr. Sofus Sørensen, Okkerbjerg, om Tilladelse til at træde tilbage som Skyldvurderingsmand. Tilladelsen blev givet, og til hans Efterfølger valgtes Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, med Revisor L. Jensen-Nybjerg som Suppleant. Endvidere forelaa Meddelelse fra, Skorstensfejer. Chr. Frederiksen om, at han fra 1. Juli ønskede at trække sig tilbage fra sin Virksomhed, og samtidig anmodede han om, at hans Søn Chr. Aug. Frederiksen fik meddelt Autorisation som Skorstensfejer i Byen. Han er i Forvejen autoriseret Skorstensfejer for Landet. Autorisationen blev giet, og hertil knyttes Betingelsen, af han tillige skal overtage det Brandsyn, som hidtil er udført af Brandassistenterne. F. D. M. køber Lejrpladsen ved Nordstrand. Forenede danske Motorejere der ejer en Række Lejrpladser rundt om i Landet, har som bekendt i de senere Aar lejet en 6 Tdr. Land stor Grund paa Nordstrand ved Nykøbing Sj. Denne Lejrplads, som i de sidste Aar daglig har været besøgt af 200 Medlemmer i Sæsonen, har Foreningen nu købt for 4000 Kr. Omtale 30/5 (fuldt gengivet) Sygekassen køber Ejendom. Nykøbing Sygekasse har med Forbehold af Sygekassedirektoratets Sanktion købt afdøde Lotterikollektrice E. Pingels Ejendom paa Grundtvigsvej for 25,000 Kr. Det er Hensigten at bruge Ejendommen til Kontorer og Bolig for Kontorbestyreren. Omtale 3/6 (fuldt gengivet) Nygaard Destruktionsanstalt brændt. Direktør Olsen vaagnede Kl. 4 i Morges ved, at nogle Tønder med teknisk Fedt eksploderede med høje Knald. - Hvorledes Ilden er opstaaet, vides ikke. Lige udenfor Nykøbing, men paa Højby Kommunes Grund, er Amtets største Destruktionsanstalt beliggende, eller rettere var det, thi i Dag er det kun en Bunke rygende Ruiner, efter at en Ildløs i de tidlige Morgentimer har hærget den. Fabriken blev i sin Tid anlagt af den kendte Handelsmand Emil Andersen, Nygaard. For ca. 3 Aar siden solge han hele Herligheden til de to Direktører

4 Svend Vedde og Robert Olsen med den sidste som Driftsleder. De nye Ejere lod foretage forskellig Modernsering og Nyanlæg, bl. a. det moderne Tørsmelteri, der nylig gjorde Fabrikens Indehavere konkurrencedygtige i Kapløbet om de vestjyske Hvaler. Af hele Anlæget er der nu kun nogle forvredne Jerndele tilbage. Ilden opdages. I længere Tid har der være arbejdet i Døgndrift paa Fabriken, idet denne foruden det naturlige Raamateriale, der bestaar af Egnens selvdøde Dyr og lign., er bleven Aftager af alle Affaldsprodukterne fra de offentlige Slagtehuse i Holbæk og Slagelse. I Aftes var man bleven færdig Kl. 11, og alle Arbejderne forlod Fabriken. Kl. 1 kom Direktør Robert Olsen hjem, og da var der intet mistænkeligt at bemærke. Lidt før Kl. 4 vaagnede 0lsen ved nogle dumpe Knald. Han stod op for at se, hvad Aarsagen til dette Skyderi kunde være, og saa da, at Luerne slog igennem Paptaget paa den sydlige Længe, hvor Maskinanlægene findes. Knaldene hidrørte fra, at nogle Tønder med teknisk Fedt eksploderede. Olsen alarmerede straks Brandvæsenet baade fra Nykøbing og Højby, og sammen med nogle af de nærmeste Naboer, der ogsaa var blevet vækket ved Knaldene, begyndte de Redningsarbejdet. Fra den antændte Fabriksbygning var det ikke muligt at faa noget ud, men derimod fra den med Fabriken sammenbyggede Østlænge, hvor der var Stald og bl. a. Garage for Forretningens Biler, som det lykkedes at faa bragt i Sikkerhed. Dette var forøvrigt unødvendigt, eftersom Østlængen viste sig ikke at kunne brænde. I over en Time søgte Ilden at gnave sig frem gennem Længens Trimpelværk, men da den efter den Tids Forløb kun var naaet ca. 1 Alen frem i Trimplen, opgav den Angrebet og gik ud af sig selv. Brandvæsenet fra Nykøbing og Højby, der var kommet til Stede, gjorde den ingen Fortræd. Der var nemlig ikke Vand ved Ejendommen, og skønt det Nykøbing Brandvæsen udviste en englelig Taalmodighed i Retning af at lokke Vandet fra Nykøbing Vandværk til at løbe op ad Bakke fra en Brandhane inde paa Byens Grund, ca. 700 Meter fra Brandstedet, saa naaede man intet Resultat heraf. Først efter godt 1½ Times Forløb kom man i Forbindelse med et Par vandholdige Brønde paa den anden Side Brandstedet, men da var det brændt, der vilde brænde, hvilket vil sige selve Fabriksbygningen. Beboelseshuset, der er teglhængt og ikke sammenbygget med Fabriksbygningen, var slet ikke i Fare. Hvad der brændte. I den nedbrændte Bygning var ca. 20 Tons Kød- og Benmel, ca. 15 Tons teknisk Fedt og et stort Lager af Huder, hvor mange kan Direktør Olsen ikke opgive. Den nedbrændte Bygning var forsikret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for 29,000 Kr., Maskinanlæget samme Steds i en særlig Forsikring paa 72,000 Kr. Løsøre iøvrigt, Varelager m. v. var forsikret i Odsherreds Brandkasse for ca. 80,000 Kr., men heri er indbefattet Stuehusets Indbo, der ikke led Overlast ved Branden. Alt i alt kunde det jo nok se ud til at blive en Brandskade paa ,000 Kr. I Selskabet Haand i Haand havde Fabrikens Indehavere tegnet en Forsikring paa 15,000 Kr. mod Driftstab. Hvorledes Ilden er opstaaet, har man indtil nu ingen Anelse om. Mulig kan den have ligget og ulmet fra Arbejdstidens Ophør, mulig ogsaa at den skyldes Kortslutning. I de tidlige Morgentimer havde Branden ikke hidkaldt ret mange Tilskuere. Men Branden afføder ikke desmindre stor Interesse navnlig i Nykøbing, hvor det staaende Spørgsmaal er: Vil Fabriken blive genopført paa samme Plads? At Ejerne ønsker dette, er der ingen Tvivl om, men mindst lige saa bekendt er det, at Nykøbing aldrig har været glad for den ildelugtende Nabo, og kunde Branden faa den Følge, at Fabriken blev henflyttet til et mindre generende Himmelstrøg, vilde man i Nykøbing hilse det med Glæde. Omtale 3/6 (fuldt gengivet) Forretnings-Salg. Købmand Peter Larsen, Algade, Nykøbing, har solgt sin Forretning med Varelager, Inventar, Lastautomobil m. v. til Fotograf Vald. Hansen, Grundtvigsvej, til Overtagelse 8. Juni.

5 75 Aar. Paa Mandag fejrer pens. Vægter, Ludvig Stallknecht, Nykøbing, 75 Aar. Mulig en og anden af vore Læsere vil finde, at det Billede, vi ovenfor bringer af Manden, ikke ligner en 75-aarig, og de har Ret, men det ligner ham dog, som han ser ud i Dag. Da han for fem Aar siden trak sig tilbage og gik over i Pensionisternes Armé, var han saavist ingenlunde aflægs, men han faldt for den ubønhørlige 70 Aars Bestemmelse. Uden den vilde Stallknecht utvivlsomt endnu have vaaget over de Nykøbing Borgeres Liv og Velfærd gennem baade lyse og mørke Nætter. Han manglede hverken legemlig eller aandelig Kræfterne til at fortsætte, og han var til det sidste Typen paa den ideale Natvægter, pligtopfyldende til det yderste. Ved sin raske og resolute Optræden overfor overlystige Natteravne havde han en fremtrædende Evne til at skabe Respekt for den Natvægtergerning, som mere moderne anlagte Mennesker i vor Tid er lidt tilbøjelige til at trække paa Smilebaandet af. Og som sagt, Stallknecht er endnu i Besiddelse saavel af sin Spænstighed som af sit prægtige Humør, der altid har sat ham i Stand til at tage Livets baade lyse og mørke Sider med fuld Honnør. Vi ønsker til Lykke med de trekvart Hundrede. Destruktionsanstalten genopstaar i moderne Skikkelse - forhaabentlig lugtfri. Efter at de forskellige Myndigheder har billiget Destruktionsanstaltens Genopførelse, er man straks gaaet i Gang med Arbejdet, der udføres i Eksprestempo, for at Fabriken i Løbet af et Par Maaneder kan tages i Brug. Vi har haft en Samtale med Direktør Robert Olsen, der har fortalt os lidt om Planerne. Naar Fabriken til Efteraaret tages i Brug, vil den være fuldt ud moderne og tidssvarende. Der vil blive taget det størst mulige Hensyn til det rimelige Krav om at bortskaffe den ilde Lugt. Af afgørende Betydning for dette er, at der findes Vand i tilstrækkelige Mængder, Forbruget heraf vil være ca kbm Vand i Timen for at opnaa en effektiv Afkøling, der er en Betingelse for at bortskaffe den ilde Lugt. Derfor foretager man en Boring ned til Kalklaget, der ligger i den anselige Dybde af 90 Meter. Man vil prøve en helt ny Destruktionsmetode. En nyt svensk Patent og det første i sin Art herhjemme. Systemet virker omtrent paa samme Maade som Lucernetørringsanlægene, idet der i Stedet for Damp anvendes varm Luft. Ydermere vil det have den Fordel at kunne formale Fisk, som her kan tilvejebringes i tilstrækkelig Mængde paa Grund af Fabrikens gode Beliggenhed. Hermed vil ogsaa et stort Savn være afhjulpet, idet der kun her i Landet findes en Fabrik til, der kan fabrikere Sildemel. Fabrikens Ydeevne vil blive sat op til ca. 40 Tons i Døgnet imod tidligere ca Tons. At en Destruktionsanstalt bliver fuldkommen lugtfri, er vel nok en Umulighed, men naar der gøres det mest mulige, kan man jo ikke med Rimelighed forlange mere. Den ny Lokal=Redaktør ved Odsherreds Tidende. Som Afløser for Redaktør J. Antonsen, der flytter til Holbæk, er antaget Journalist Bernhard Holmen, Horsens. Den ny Redaktør er 31 Aar gammel og har i de sidste 6 Aar haft Ansættelse ved Horsens Folkeblad.

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering.

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) S. N. S. faar Automat-Telefoner. Telefonselskabet installere for Tiden et moderne fuldautomatisk Anlæg paa Sindssygehospitalet i Nykøbing. Der opstilles spredt over samtlige

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Nykøbing fra Luften. Illustreret Familie-Journals næste Numer, som kommer paa Tirsdag bringer et meget smukt og stort Luftfotografi af Nykøbing.

Nykøbing fra Luften. Illustreret Familie-Journals næste Numer, som kommer paa Tirsdag bringer et meget smukt og stort Luftfotografi af Nykøbing. Navnlig gælder dette Strækningen langs Anneberghaven, hvor Udsigten er særlig smuk. forskaanet for lang Sygdom. Alderen gjorde sin Ret gældende, saa Kræfterne lidt efter lidt ebbede ud, og egentlig syg

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Omtale 2/7 (fuldt gengivet)

Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad Holdt Møde i Mandags Aftes. Af Dagsordenens 16 Punkter var der kun et Par, der gav Anledning til Meningsudveksling. Vægterne androg om at faa bevilget hver 25

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Beretning fra Amtssygehuset. I den af Amtsraadet udsendte Beretning for Sygehusene oplyser Sygehuslæge Aage Madsen bl. a., at Sygehuset i Nykøbing i 1920 har behandet i alt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Omtale 11/7 (fuldt gengivet)

Omtale 11/7 (fuldt gengivet) Omtale 3/7 (fuldt gengivet) Da Paulus Nielsen reddede Nykøbingskytternes Ære - Ved Kapskydningen i Høve i Søndags kunde det nær have gaaet galt for Nykøbingskytterne ved Kapskydningen. De stod pludselig

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Omtale 6/1 (fuldt gengivet)

Omtale 6/1 (fuldt gengivet) Omtale 5/1 (fuldt Gengivet) Postvæsenet havde Stigning i sin Trafik. Juleposten ved Nykøbing Sj. Postkontor synes denne Gang at have været noget større end hidtil. Der er i Juleugen afsendt 1864 Postpakker

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX

LIDT OM SPIRITISMEN. f////7/ NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG. som fra Tid til anden har Forbindelse med dødelige, er 1\\\W XX f////7/ / 1\\\W XX SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 6 15. MARTS 1927 76. AARGANG LIDT OM SPIRITISMEN. Af Ældste Orson I. Whitney af de Tolvs Raad. Spiritismen er aldeles ikke, hvad mange Mennesker

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere