Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 13/5 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen, Gdr. Laur. Madsen, Hospitalsforvalter E. Mørch, Snedkermester N. P. Christensen, Avlsbruger L. P. Rasmussen, Maler Bladsen Larsen, Savværksejer L. S. Poulsen, Fru Konditor Hansen, Fiskehandler Viggo Hansen, Revisor L. Jensen-Nybjerg, Fru Ida Nielsen, Lindeallé, og Fru Wilh. Nielsen. Suppleanter: Urmager Paulus Nielsen, Pedel Jens Hansen, Slagteridirektør Ingvard Hansen, Slagteriarbejder J. P. Jensen, Tøffelmager Laur. Jensen, Ingeniør O. Zimmermann, Fru Frisør Petersen og Oversygeplejerske Frk. Marie Hessellund. Omtale 11/5 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holder Møde i Morgen med en meget beskeden Dagsorden, idet denne saa at sige udelukkende bestaar af Efterretningssager, i hvert Fald for det offentlige Mødes Vedkommende. Til Drøftelse i det lukkede Møde foreligger et Andragende fra Gdr. Sofus Sørensen, Okkerbjerg, om Fritagelse for Hvervet som Skyldvurderingsmand, et Hverv han overtog i Vinter ved Rentier Peter Sørensens Dødsfald. Sofus Sørensen var nemlig Suppleant for denne. Endvidere foreligger der et Andragende fra Skorstensfejer Chr. Frederiksen om Tilladelse til at overdrage sin Bestilling som Skorstensfejer til sin Søn Chr. Aug. Frederiksen, der er autoriseret Skorstensfejer for Landsognene. Pastor Knudsen død. I Gaar Eftermiddag er fhv. Sognepræst for Nykøbing og Rørvig Menigheder Knud Gotfred Knudsen afgaaet ved Døden, 73 Aar gl. Pastor Knudsen var Københavner af Fødsel. Han var teologisk Kandidat fra 1886, var derefter et Par Aar Lærer i København, og 1888 blev han ordineret som Præst og virkede som Kapellan først i Hjørring og senere i Assens. I 1894 blev han kaldet til Sognepræst for Lem og Vejby Menigheder Salling, hvorfra han i 1904 blev forflyttet til Nykøbing. Han fejrede sit 25 Aars Jubilæum som Præst her i Efteraaret 1929, og den almindelige Mening var da, at han vilde have endnu nogle Aar at virke i. Men Skæbnen vilde det anderledes. Kort efter Jubilæumsfesten i Oktober blev Pastor Knudsen angrebet af et alvorligt Hjerteonde, der tvang ham til at søge sin Afsked knap 3 Maaneder efter. Siden har han levet her i Byen som Emeritus, men med en stærkt skiftende Helbredstilstand. Hans Hjertesvaghed kastede ham ofte paa Sygelejet, men efter kortere eller længere Tids Forløb saa man ham atter foretage sine planmæssige Spadsereture i Byen. Denne Gang blev Sygelejet kort. Det var i Søndags, at et nyt Hjerteanfald meldte sig, og denne Gang lod Døden sig ikke afvise. Med Pastor Knudsens Død har Nykøbing mistet en af sine fineste og nobleste Borgere. Egentlig Taler var han ikke, men som Præst og Sjælesørger virkede han ved en vis stilfærdig Inderlighed. Det var Kærlighedens Evangelium, der lød fra Pastor Knudsens Prædikestol, og det var Læren om Kærligheden og Naaden i Gud, han førte med sig paa sine mange Sygebesøg, ligesom hele hans Liv og Virke var præget af Kærlighed og den inderligste Forstaaelse af sine Medmennesker og deres Kaar. Aldrig hørte man ham, hverken privat eller endnu mindre i sin Egenskab af Embedsmand, udtale et nedsættende Ord om nogen. Var han til Stede, hvor saadan Tale lød, kunde man altid være sikker paa, at Pastor Knudsen havde et undskyldende eller forklarende Ord at føre i Marken for Vedkommende. Som Embedsmand var han den pertentlige Korrekthed, maaske undertiden mere pertentlig end strengt

2 nødvendig, derfor sled det daglige Administrationsarbejde ogsaa paa hans Kræfter. Ved Pastor Knudsens Jubilæum lød en Passus i Festtalen saaledes: Naar Pastor Knudsen har opnaaet saa stor Popularitet i sin Menighed, saa skyldes det ikke alene hans Prædiken, men maaske endda i højere Grad det Eksempel, han ved sin Personlighed er for os alle. Vi kender ham som den til det yderste korrekte og samvittighedsfulde Embedsmand, og vi kender ham tillige som det varmhjertede Menneske, der besidder en enestaaende Evne til at forstaa sine Medmennesker, sætte sig ind i disses Tankegang og derigennem finde Lysstraaler og Gløder, som det er vanskeligt for andre at faa Øje paa." I disse faa Streger er tegnet et godt Billede af den gamle Præst, som nu er gaaet bort. Pastor Knudsen var to Gange gift. Hans sidste Hustru døde i Han efterlader sig en Adoptivdatter, der er gift med Jernbaneassistent Robert Meyer her i Nykøbing. Ændringer i Postbesørgelsen. I Tilslutning til den andetsteds i Bladet optagne Annonce om Brevkassetømningen i Nykøbing Sj. fra 15. Maj kan yderligere oplyses om Postgangen fra nævnte Dato: Det postførende Tog Kl. 4,47 om Morgenen inddrages. Der afsendes paa Hverdage Post med Togene Kl. 6.20, 7,25, 9,40, 13,00, 15,45, 17,18 og 20,15 og ankommer Post med Hverdagstogene Kl ,45, 17.10, og 24,00. Om Søndagen afsendes Post KL 9,15 og 17,18 og der ankommer Post Kl. 7,57, 11,55 og 1,06. Antallet af Brevkassetømninger i Bydistriktet udvides fra 3 til 4. Den sene Aftentømning Kl. 23 bortfalder og erstattes med en tidlig Morgen tømning Kl. 5,30. Den næste Tømning Kl. 11,15 har Tilslutning til afg. Tog Kl. 13,00, og Post, der afsendes hermed, udbringes samme Dag i København og i Størstedelen af de sjællandske Byer. De to sidste Tømninger Kl. 16,00 og 19,15 har Tilslutning til Togene KI. 17,18 og 20,15. Om Søndagen tømmes Bybrevkasserne Kl. 16,00. Bilen Kl. 5,30 Morgen til Klint, Lumsaas og Odden faar ikke Tilslutning fra Kassetømningen Kl. 5,30, hvorfor Breve til nævnte Distrikter ikke bør lægges i By-Brevkasserne efter Kl. 19,15, men nedlægges i Brevkassen paa Posthuset. Alle Rutebilerne fra og til Nykøbing SJ. medfører nu Postbrevkasser. Bilernes Køretider er ikke undergaaet større Ændringer. Omdelingstiderne i Nykøbing Sj. og Opland forbliver omtrent uforandrede. Fra Nykøbing Byraad En Række Smaasager til Behandling. Nykøbing Byraad holdt i, Aftes ordinært Møde. Paa Dagsordenen var kun mindre Sager: tre Medlemmer var fraværende. Til Efterretning forelaa en Del Cirkulærer. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om Fribefordring af Skoleelever gav Lærer Bjørngaard Anledning til at bemærke, at det er første Gang, der er givet de smaa Byer Lejlighed til Fribefordring for Skolens Elever i Ferien mod en Betaling af 10 pct. af Billetprisen. Vi, der har saa langt til Statsbanerne, vil ikke have nogen Fornøjelse deraf, medmindre der hos Odsherredsbanen eller eventuelt Rutebilerne kunde opnaas en lignende Billigbefordring. Det overlodes til Skoleudvalget at forsøge at faa gennemført en saadan Ordning. Iversen aflagde som Formand for Foreningen, der forestaar Skolebespisningen, Beretning til Byraadet. Antallet af Børn var 117 mod 119 i Fjor, men Bekostningen havde i Aar været lidt større, 1655 Kr. (1616) eller 17,59 Øre for hvert Barn pr. Dag mod 16,77 Øre i Fjor. Dette skyldtes den almindelige Varefordyrelse. Ved privat Indsamling var ind kommet 748 Kr. og et lignende Beløb ydedes af Kommunen, saa Komiteen sluttede med en Kassebeholdning paa 393 Kr.

3 Borgmesteren udtalte en Tak til Foreningen for Skolebørnenes Bespisning. Regnskabet for Efterskolen udviste en Balance paa 1313 Kr. Der var solgt Varer for 72 Kr. og Indskrivningspengene androg 96 Kr., fra Stat og Kommune var ydet Tilskud paa henholdsvis 571 Kr. og 566 Kr. Regnskabet godkendtes. Fra Amtet forelaa Anerkendelse af følgende igangsatte Nødhjælpsarbejder: Fortov og Afgravning af Lindealleen, Regulering af Holtets Plads, Anlæg af Fortove paa Grundtvigsvej og Billesvej, Støbning af de nødvendige Cementfliser og Slaaning af 300 m 3 Skærver udover Kommunens ordinære Forbrug. Til ny Behandling var Andragende fra Købmand H. Andersen, Rørvigvej, angaaende Opstilling af en Benzintank, som var tilladt mod en halvaarlig Afgift af 75 Kr. Dette vægrede Købmand H. Andersen sig ved at gaa ind paa. Byraadet fastholdt dog den tidligere Afgørelse. Udenfor Dagsordenen behandledes 3 Sager. Fra Landsretssagfører Gideon var indkommet en Protest imod Opstilling af Telefonkiosken udenfor hans Ejendom og en Anmodning fra Rutebilejer Buss om Opstilling af denne udenfor hans Ejendom. Byraadet overlod til Gade- og Vejudvalget at forhandle med Københavns Telefonaktieselskab om at opstille Boksen ved Rutebilejer Buss. Odsherreds Landbrugsforening anmodede om Tilladelse til at holde Bal paa Grønnehavehus til Kl. 1 Dyrskuedagen. Bevilgedes. Fra Rutebilejer Laurits Jakobsen var et Andragende om Udvidelse af Aftenturene paa Ruten Nykøbing-Rørvig i Turistsæsonen. Anbefaledes. Fra det lukkede Byraadsmøde Ved dette forelaa i Aftes Anmodning fra Gdr. Sofus Sørensen, Okkerbjerg, om Tilladelse til at træde tilbage som Skyldvurderingsmand. Tilladelsen blev givet, og til hans Efterfølger valgtes Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, med Revisor L. Jensen-Nybjerg som Suppleant. Endvidere forelaa Meddelelse fra, Skorstensfejer. Chr. Frederiksen om, at han fra 1. Juli ønskede at trække sig tilbage fra sin Virksomhed, og samtidig anmodede han om, at hans Søn Chr. Aug. Frederiksen fik meddelt Autorisation som Skorstensfejer i Byen. Han er i Forvejen autoriseret Skorstensfejer for Landet. Autorisationen blev giet, og hertil knyttes Betingelsen, af han tillige skal overtage det Brandsyn, som hidtil er udført af Brandassistenterne. F. D. M. køber Lejrpladsen ved Nordstrand. Forenede danske Motorejere der ejer en Række Lejrpladser rundt om i Landet, har som bekendt i de senere Aar lejet en 6 Tdr. Land stor Grund paa Nordstrand ved Nykøbing Sj. Denne Lejrplads, som i de sidste Aar daglig har været besøgt af 200 Medlemmer i Sæsonen, har Foreningen nu købt for 4000 Kr. Omtale 30/5 (fuldt gengivet) Sygekassen køber Ejendom. Nykøbing Sygekasse har med Forbehold af Sygekassedirektoratets Sanktion købt afdøde Lotterikollektrice E. Pingels Ejendom paa Grundtvigsvej for 25,000 Kr. Det er Hensigten at bruge Ejendommen til Kontorer og Bolig for Kontorbestyreren. Omtale 3/6 (fuldt gengivet) Nygaard Destruktionsanstalt brændt. Direktør Olsen vaagnede Kl. 4 i Morges ved, at nogle Tønder med teknisk Fedt eksploderede med høje Knald. - Hvorledes Ilden er opstaaet, vides ikke. Lige udenfor Nykøbing, men paa Højby Kommunes Grund, er Amtets største Destruktionsanstalt beliggende, eller rettere var det, thi i Dag er det kun en Bunke rygende Ruiner, efter at en Ildløs i de tidlige Morgentimer har hærget den. Fabriken blev i sin Tid anlagt af den kendte Handelsmand Emil Andersen, Nygaard. For ca. 3 Aar siden solge han hele Herligheden til de to Direktører

4 Svend Vedde og Robert Olsen med den sidste som Driftsleder. De nye Ejere lod foretage forskellig Modernsering og Nyanlæg, bl. a. det moderne Tørsmelteri, der nylig gjorde Fabrikens Indehavere konkurrencedygtige i Kapløbet om de vestjyske Hvaler. Af hele Anlæget er der nu kun nogle forvredne Jerndele tilbage. Ilden opdages. I længere Tid har der være arbejdet i Døgndrift paa Fabriken, idet denne foruden det naturlige Raamateriale, der bestaar af Egnens selvdøde Dyr og lign., er bleven Aftager af alle Affaldsprodukterne fra de offentlige Slagtehuse i Holbæk og Slagelse. I Aftes var man bleven færdig Kl. 11, og alle Arbejderne forlod Fabriken. Kl. 1 kom Direktør Robert Olsen hjem, og da var der intet mistænkeligt at bemærke. Lidt før Kl. 4 vaagnede 0lsen ved nogle dumpe Knald. Han stod op for at se, hvad Aarsagen til dette Skyderi kunde være, og saa da, at Luerne slog igennem Paptaget paa den sydlige Længe, hvor Maskinanlægene findes. Knaldene hidrørte fra, at nogle Tønder med teknisk Fedt eksploderede. Olsen alarmerede straks Brandvæsenet baade fra Nykøbing og Højby, og sammen med nogle af de nærmeste Naboer, der ogsaa var blevet vækket ved Knaldene, begyndte de Redningsarbejdet. Fra den antændte Fabriksbygning var det ikke muligt at faa noget ud, men derimod fra den med Fabriken sammenbyggede Østlænge, hvor der var Stald og bl. a. Garage for Forretningens Biler, som det lykkedes at faa bragt i Sikkerhed. Dette var forøvrigt unødvendigt, eftersom Østlængen viste sig ikke at kunne brænde. I over en Time søgte Ilden at gnave sig frem gennem Længens Trimpelværk, men da den efter den Tids Forløb kun var naaet ca. 1 Alen frem i Trimplen, opgav den Angrebet og gik ud af sig selv. Brandvæsenet fra Nykøbing og Højby, der var kommet til Stede, gjorde den ingen Fortræd. Der var nemlig ikke Vand ved Ejendommen, og skønt det Nykøbing Brandvæsen udviste en englelig Taalmodighed i Retning af at lokke Vandet fra Nykøbing Vandværk til at løbe op ad Bakke fra en Brandhane inde paa Byens Grund, ca. 700 Meter fra Brandstedet, saa naaede man intet Resultat heraf. Først efter godt 1½ Times Forløb kom man i Forbindelse med et Par vandholdige Brønde paa den anden Side Brandstedet, men da var det brændt, der vilde brænde, hvilket vil sige selve Fabriksbygningen. Beboelseshuset, der er teglhængt og ikke sammenbygget med Fabriksbygningen, var slet ikke i Fare. Hvad der brændte. I den nedbrændte Bygning var ca. 20 Tons Kød- og Benmel, ca. 15 Tons teknisk Fedt og et stort Lager af Huder, hvor mange kan Direktør Olsen ikke opgive. Den nedbrændte Bygning var forsikret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for 29,000 Kr., Maskinanlæget samme Steds i en særlig Forsikring paa 72,000 Kr. Løsøre iøvrigt, Varelager m. v. var forsikret i Odsherreds Brandkasse for ca. 80,000 Kr., men heri er indbefattet Stuehusets Indbo, der ikke led Overlast ved Branden. Alt i alt kunde det jo nok se ud til at blive en Brandskade paa ,000 Kr. I Selskabet Haand i Haand havde Fabrikens Indehavere tegnet en Forsikring paa 15,000 Kr. mod Driftstab. Hvorledes Ilden er opstaaet, har man indtil nu ingen Anelse om. Mulig kan den have ligget og ulmet fra Arbejdstidens Ophør, mulig ogsaa at den skyldes Kortslutning. I de tidlige Morgentimer havde Branden ikke hidkaldt ret mange Tilskuere. Men Branden afføder ikke desmindre stor Interesse navnlig i Nykøbing, hvor det staaende Spørgsmaal er: Vil Fabriken blive genopført paa samme Plads? At Ejerne ønsker dette, er der ingen Tvivl om, men mindst lige saa bekendt er det, at Nykøbing aldrig har været glad for den ildelugtende Nabo, og kunde Branden faa den Følge, at Fabriken blev henflyttet til et mindre generende Himmelstrøg, vilde man i Nykøbing hilse det med Glæde. Omtale 3/6 (fuldt gengivet) Forretnings-Salg. Købmand Peter Larsen, Algade, Nykøbing, har solgt sin Forretning med Varelager, Inventar, Lastautomobil m. v. til Fotograf Vald. Hansen, Grundtvigsvej, til Overtagelse 8. Juni.

5 75 Aar. Paa Mandag fejrer pens. Vægter, Ludvig Stallknecht, Nykøbing, 75 Aar. Mulig en og anden af vore Læsere vil finde, at det Billede, vi ovenfor bringer af Manden, ikke ligner en 75-aarig, og de har Ret, men det ligner ham dog, som han ser ud i Dag. Da han for fem Aar siden trak sig tilbage og gik over i Pensionisternes Armé, var han saavist ingenlunde aflægs, men han faldt for den ubønhørlige 70 Aars Bestemmelse. Uden den vilde Stallknecht utvivlsomt endnu have vaaget over de Nykøbing Borgeres Liv og Velfærd gennem baade lyse og mørke Nætter. Han manglede hverken legemlig eller aandelig Kræfterne til at fortsætte, og han var til det sidste Typen paa den ideale Natvægter, pligtopfyldende til det yderste. Ved sin raske og resolute Optræden overfor overlystige Natteravne havde han en fremtrædende Evne til at skabe Respekt for den Natvægtergerning, som mere moderne anlagte Mennesker i vor Tid er lidt tilbøjelige til at trække paa Smilebaandet af. Og som sagt, Stallknecht er endnu i Besiddelse saavel af sin Spænstighed som af sit prægtige Humør, der altid har sat ham i Stand til at tage Livets baade lyse og mørke Sider med fuld Honnør. Vi ønsker til Lykke med de trekvart Hundrede. Destruktionsanstalten genopstaar i moderne Skikkelse - forhaabentlig lugtfri. Efter at de forskellige Myndigheder har billiget Destruktionsanstaltens Genopførelse, er man straks gaaet i Gang med Arbejdet, der udføres i Eksprestempo, for at Fabriken i Løbet af et Par Maaneder kan tages i Brug. Vi har haft en Samtale med Direktør Robert Olsen, der har fortalt os lidt om Planerne. Naar Fabriken til Efteraaret tages i Brug, vil den være fuldt ud moderne og tidssvarende. Der vil blive taget det størst mulige Hensyn til det rimelige Krav om at bortskaffe den ilde Lugt. Af afgørende Betydning for dette er, at der findes Vand i tilstrækkelige Mængder, Forbruget heraf vil være ca kbm Vand i Timen for at opnaa en effektiv Afkøling, der er en Betingelse for at bortskaffe den ilde Lugt. Derfor foretager man en Boring ned til Kalklaget, der ligger i den anselige Dybde af 90 Meter. Man vil prøve en helt ny Destruktionsmetode. En nyt svensk Patent og det første i sin Art herhjemme. Systemet virker omtrent paa samme Maade som Lucernetørringsanlægene, idet der i Stedet for Damp anvendes varm Luft. Ydermere vil det have den Fordel at kunne formale Fisk, som her kan tilvejebringes i tilstrækkelig Mængde paa Grund af Fabrikens gode Beliggenhed. Hermed vil ogsaa et stort Savn være afhjulpet, idet der kun her i Landet findes en Fabrik til, der kan fabrikere Sildemel. Fabrikens Ydeevne vil blive sat op til ca. 40 Tons i Døgnet imod tidligere ca Tons. At en Destruktionsanstalt bliver fuldkommen lugtfri, er vel nok en Umulighed, men naar der gøres det mest mulige, kan man jo ikke med Rimelighed forlange mere. Den ny Lokal=Redaktør ved Odsherreds Tidende. Som Afløser for Redaktør J. Antonsen, der flytter til Holbæk, er antaget Journalist Bernhard Holmen, Horsens. Den ny Redaktør er 31 Aar gammel og har i de sidste 6 Aar haft Ansættelse ved Horsens Folkeblad.

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 73 Oktober 2013 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere