Svinninge Modeljernbaneklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svinninge Modeljernbaneklub"

Transkript

1 Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling Dato: 20/ Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag den 20. Februar 2014 kl. 19:00 i Modeljernbanens lokaler. Tilstede er 12 stemmeberettigede Fraværende er Kasserer Tina Brandhøj og bestyrelsesmedlem Henrik Branhøj Valg af dirigent: Der er af generalforsamlingen foreslået Børge Schnack og Jørgen Mollerup. Børge Schnack er valg med 10 stemmer mod 2 stemmer til Jørgen Mollerup Valg af referent: Generalforsamlingen foreslår Svend Windeleff. Svend Windeleff er valgt Formandens beretning. Formandens beretning er godkendt Formandens beretning sendes rundt til medlemmerne pr. mail Kassereren fremlægger det reviderede klubregnskab til godkendelse. Da kasserer Tina Brandhøj ikke var til stede, fremlagde Svend Windeleff regnskabet. Regnskabet er godkendt. Gælden til Regionstog skal bogføres. Det reviderede regnskab sendes rundt til medlemmerne pr. mail sammen med formandens beretning Indkomne forslag - forslag skal være klubben i hænde senest 6. februar Jørgen Mollerup foreslår at der skal laves en inventarliste over Modelejernbaneklubs materiel. Der udarbejdes en inventarliste/logbog over Svinninge modelejernbaneklubs materiel. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Ændringerne er farvet røde

2 1.3 Klubbens adresse er c/o Svinninge Modeljernbaneklub, Stationen 2, 4520 Svinninge. Klubbens adresse er Svinninge Modeljernbaneklub, Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge. 1.5 Svinninge Modeljernbaneklub sørger for at anlægget er forsikret samt at der findes en personskadeforsikring. 4.2 Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet sin sag ved en ekstraordinær generalforsamling. Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet sin sag ved ansøgning til bestyrelsen. Forslaget er nedstemt 5.1 Ordinær Generalforsamling afholdes i februar eller marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmer der ikke har opgivet en mail-adresse. Medlemmer med mail-adresse kan indkaldes via mail. Indkaldelsen skal, foruden oplysning om tid og sted, indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter Ordinær Generalforsamling afholdes i februar eller marts og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev til medlemmer der ikke har opgivet en mail-adresse. Medlemmer med mailadresse kan indkaldes via mail. Indkaldelsen skal, foruden oplysning om tid og sted, indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter Orientering fra den daglige leder af modeljernbanen Valg af revisor og revisorsuppleanter (jvf. 8). Valg af bilagskontrolanter og bilagskontrolant-suppleanter (jvf. 8). 5.2 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til daglig leder senest 8 dage før den varslede generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til klubben senest 14 dage før den varslede generalforsamling Er der ved afstemning lige antal stemmer, bortfalder forslaget. Er der ved afstemning lige antal stemmer, tæller formandens stemme dobbelt. Forslaget er nedstemt For at kunne stemme ved en generalforsamling skal medlemmet være fyldt 16 år. For at kunne stemme ved en generalforsamling skal man være gyldigt medlem.

3 5.7.1 Over det foretagne på generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv. På generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv Klubbens medlemmer kan læse referatet på hjemmesiden eller få det tilsendt ved førstkommende lejlighed. Klubbens medlemmer kan læse referatet på hjemmesiden eller afhente det i klubben. 5.8 Bliver et medlem valgt til bestyrelse eller suppleant og medlemmet i løbet af valgperioden forlader klubben, betegnes posten som ledig Er der ved afstemning lige antal stemmer, bortfalder forslaget. Er der ved afstemning lige antal stemmer, tæller formandens stemme dobbelt. Forslaget er nedstemt For at kunne stemme ved en ekstraordinær generalforsamling skal medlemmet være fyldt 16 år. For at kunne stemme ved en ekstraordinær generalforsamling skal man være gyldigt medlem Over det foretagne på generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv. På generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv Klubbens medlemmer kan læse referatet på hjemmesiden eller få det tilsendt ved førstkommende lejlighed. Klubbens medlemmer kan læse referatet på hjemmesiden eller afhente det i klubben. 7.1 Generalforsamlingen vælger en formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger en formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Forslaget er nedstemt. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Ny paragraf Ved valg i utide, kan formand og kasserer vælges for en 1-årig periode.

4 7.3.1 På ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 7.4 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode. 7.6 Nyhedsbreve: Daglig leder skriver nyhedsbrevene. Daglig leder eller et bestyrelsesmedlem udsender dem (behovsbestemt). Nyhederne vil kunne læses på hjemmesiden under punktet genopbygning af anlægget. 7.7 Der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger, som skal udsendes/afleveres til alle bestyrelsesmedlemmer. Denne protokol/referat skal godkendes ved efterfølgende bestyrelses møde, samt fremlægges til gennemsyn i klubben. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv Der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger. Denne protokol/referat skal godkendes på bestyrelsesmøde. Originalreferatet arkiveres i klubbens arkiv 7:8 Alle bestyrelsesmøder er åbne, og kan overværes af alle de medlemmer der ønsker dette. Bestyrelsen kan dog lukke møderne for medlemmer. Alle bestyrelsesmøder er åbne, og kan overværes af alle de medlemmer der ønsker dette. 7:9 Daglig leder har dog også adgang til lukkede møder. 8.1 Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent forfalder til betaling den 1. marts. Kontingent skal være betalt inden den ordinære generalforsamling. Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent forfalder til betaling den 1. februar. Kontingent skal være betalt inden den ordinære generalforsamling. Kontingentforhøjelse vedtaget på generalforsamlingen opkræves efterfølgende og forfalder til betaling den 31. marts. 8:3:1 Beløb der skal overføres fra kasserer til daglig leder flyttes til særskilt konto 8:4:1 Der vælges 2 revisorer. De er skiftevis på valg hvert andet år.

5 8:4:2 Der vælges 2 revisorsuppleanter. De er skiftevis på valg hvert andet år. 8.6 Klubben tegnes af klubbens formand i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem eller daglig leder. Klubben tegnes af klubbens formand i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem. Ny paragraf 9.6 Vedtægtsændringer krævet af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg tilføjes i vedtægterne og meddeles på næste ordinære generalforsamling Modeljernbanen ejes af Svinninge Modeljernbaneklub med adresse Stationen 2, 4520 Svinninge. Modeljernbanen ejes af Svinninge Modeljernbaneklub med adresse Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge Modeljernbanen finansieres af Holbæk Kommune, gennem medlemskontingenter og gennem billetsalg. Svinninge Modeljernbaneklub er ansvarlig for driften af Svinninge Modeljernbane. Modeljernbanen finansieres af Holbæk Kommune, gennem medlemskontingenter og gennem billetsalg, samt salg af reklamer. Svinninge Modeljernbaneklub er ansvarlig for driften af Svinninge Modeljernbane Medlemmer, som ønsker at give et ekstra støttebeløb er meget velkomne Den daglige leder af Svinninge Modeljernbane er udpeget af Svinninge Kommunes Kulturelle Udvalg i samråd med Svinninge Modeljernbaneklub. De to parter udformer i fællesskab en beskrivelse af den daglige leders arbejdsopgaver og ansvarsområder ( 11) Svinninge Modeljernbaneklub udarbejder i samråd med den daglige leder et budgetforslag for det kommende år. Forslaget udarbejdes på baggrund af det årlige tilskud fra Holbæk Kommunes Kulturelle Udvalg samt de forventede entréindtægter. Budgetforslaget fremsendes til Holbæk Kommunes Kulturelle Udvalg senest den 1. juni. 11 Daglig leders kompetence og pligter: 11.0 Daglig leder, udpeget af Svinninge Kommune er at sammenligne med en administrerende direktør.. Daglig leder administrerer Svinninge Modeljernbane iht. nogle forretningsordensregler mellem Holbæk Kommune og Svinninge Modeljernbaneklub.

6 11.1 Daglig leder er, sammen med klubbens formand og klubbens kasserer, ansvarlig for den daglige økonomi, herunder indkøb, annoncering, hjælp af professionelle håndværker, nyanskaffelser i almindelighed, rengøring Større nyanskaffelser. skal besluttes på bestyrelsesmøde Daglig leder har vetoret vedrørende ombygning af bestående anlæg eller allerede planlagt nybyggeri. Nybyggeri der endnu ikke er planlagt drøftes i bestyrelsen og / eller med de aktive medlemmer der er fremkommet med idéen ( 12) Daglig Leder planlægger ferie- og fridage i samråd med bestyrelsen Åbningstiden fastsættes af bestyrelsen i samråd med daglig leder Det vil som oftest være muligt at arrangere besøg udenfor åbningstiden. Besøgende kan spørge daglig leder om muligheden Annoncering, hjemmeside, plakattrykning og brochurer varetages af daglig leder. Paragraf 11 samt underparagrafer slettes 12 Aktive medlemmer, udbygning af anlæg: 12:1 Aktive medlemmer kan altid komme med idéer og forslag der gennemtænkt, kan optages som planlagte i henhold til :2 Planlagte projekter ville kunne findes på PC'en og i ringbind. Anvisning på hvordan kan finde rundt i projekterne - spørg daglig leder eller Svend Windeleff. Paragraf 12 samt underparagrafer slettes Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår Birgit Nielsen Birgit Nielsen ønsker ikke at være kasserer Svend Windeleff tager kassererposten Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer: På valg: Leo Sørensen Modtager genvalg Leo sørensen er valgt Svend Windeleff Modtager genvalg Svend Windeleff er valgt Tina Brandhøj? Henrik Brandhøj? Da Tina Brandhøj og Henrik Brandhøj ikke er tilstede vides det ikke om de ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Benny Nielsen Benny Nielsen er valgt Generalforsamlingen foreslår Bjarne Christiansen Bjarne Christiansen er valgt

7

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere