Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:"

Transkript

1 Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B ApS ved direktør C og D statsautoriseret revisor Kim Hersland for Revisornævnet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3. Sagen har været behandlet første gang i Nævnet den 9. november Ved denne lejlighed fremsatte klagerne en række yderligere klagepunkter. Sagen blev herefter udsat på skriftveksling herom. Sagen er på ny behandlet ved møde i Nævnet den 29. november Klagen er for selskabets vedkommende videreført først af selskabets likvidator og herefter - i et vist omfang - af konkursboet. Klagen er endvidere videreført af anpartsindehaverne C og D personligt. Parterne og deres repræsentanter har givet møde for Nævnet. Klagen Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede Kim Hersland i forbindelse med omstrukturering af selskaber, hvor indklagede virkede som rådgiver, samt endvidere ved udarbejdelse af årsrapporten for selskabet B ApS for regnskabsåret 2010 har tilsidesat god revisorskik. Personlige oplysninger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar Indklagede har i Revireg. været tilknyttet følgende revisionsvirksomheder: fra den 25. februar 2004; Kim Hersland Holding ApS, cvr-nr , fra den 9. februar 2005 til den 31. januar 2011; Brink Larsen/Athos, Statsautoriseret 1

2 Revisionsvirksomhed I/S, cvr-nr , fra den 26. november 2009; AJP ApS, cvr-nr og AJPP ApS, cvr-nr , og fra den 16. maj 2011; Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, cvr-nr Indklagede er den 22. marts 2013 udtrådt af sidstnævnte revisionsvirksomhed. Indklagede Kim Hersland er ved Revisornævnets kendelse af 29. juni 2011 (sag 37/2009) pålagt en bøde på kr. for forsætligt at have været med til at sløre en klients faktiske økonomiske forhold i forbindelse med afgivelse af en reviewerklæring på en formueopgørelse til brug for klientens forhandling med skattevæsenet. Kendelsen er ved Københavns Byrets dom af 6. juni 2013 ophævet, men denne afgørelse er af Nævnet indbragt for Landsretten. Sagsfremstilling Selskabet B ApS (i det følgende alene omtalt som "selskabet") nu under konkurs, tidl. [by], cvr.nr. xx xx xx xx, blev stiftet i 1995 og ejedes i 2010 af klageren C og sønnerne, klageren advokat D og E, således at sønnerne hver ejede 24 % af anparterne, mens C ejede de resterende 52 %. De tre anpartshavere var på daværende tidspunkt de eneste ansatte i selskabet, idet D havde ansvaret for sikringen af selskabets rettigheder, mens E varetog selskabets bogføring. E var i 1997 blevet ansat som revisorelev i F Statsautoriserede Revisorer, senere F, F, i en afdeling, hvor indklagede på daværende tidspunkt var partner. I 1999 valgte E at forlade F og søge ansættelse i G I/S, som samme år blev etableret af tidligere partnere i F, herunder indklagede. Ansættelsesforholdet varede indtil 2007, hvor E blev ansat som regnskabschef i H A/S, som han indtil da havde betjent som revisor. E er efter det oplyste fortsat ansat i H A/S. Ved en aftale af 23. april 2010 solgte selskabet et patent for 2,0 mio. USD til selskabet I Ltd., hjemmehørende på [ø], en [nationalitet] kontrolleret ø i [territorium]. Beløbet blev indsat den 21. maj 2010 på selskabets konto i KK. I aftalen henvistes på side 1 til, at patentet var registreret i en række lande, således som det var specificeret i Exhibit A. Der foreligger i sagen en uunderskrevet "Agreement" dateret forud herfor, den 13. januar 2010, mellem selskabet og - angiveligt I Ltd. - vedrørende overførsel af 50 % ejerskab af patenterne samt vedrørende eksklusiv licens, hvilket sidste angives at skulle ydes mod betaling af 5,0 mio. USD. Aftalen af 23. april 2010 er bekræftet af I Ltd. ved erklæring af 7. juli I sommeren 2010 fratrådte E sin stilling i selskabet, og der opstod uenighed mellem de tre anpartshavere. Den 1. juli 2010 havde selskabet et bankindestående på ,31 kr. I en skrivelse af 3. september 2010 fra Es advokat til selskabet ved direktør C anmodedes om blandt andet forklaring på udbetaling af provenu/udbytte, på ulovligt anpartshaverlån og lønudbetalinger til de øvrige to anpartshavere på hver kr., samt anmodning om redegørelse for aftalegrundlaget ved salg af patentrettigheder, idet det herunder oplystes, at "rettighederne oprindelig var anset at skulle kunne indbringe et provenu på USD ,00." I en skrivelse af 6. september 2010 til selskabet ved C skrev indklagede blandt andet: 2

3 "Det er længe siden, vi sidst har mødtes personligt, idet kontakten omkring selskabets regnskaber altid har været varetaget direkte af E, med hvem der også gennem årene har været ført den løbende dialog vedrørende selskabets øvrige forhold. Jeg er også af E blevet bekendt med, at han ikke længere varetager selskabets bogholderi og administration, efter det oplyste, som følge af en lang række uoverensstemmelser omkring dispositioner foretaget i og af selskabet. I hvilket omfang jeg er blevet fuldstændig og korrekt orienteret, skal være usagt, men den løbende orientering, jeg har modtaget, giver anledning til bekymring og herunder også en mulig pligt til, som selskabets generalforsamlingsvalgt revisor, at reagere." Indklagede orienterede herefter blandt andet om, at selskabets patent skulle være blevet solgt til en af selskabets samarbejdspartnere for 5 mio. USD, men at der skulle ligge en kontrakt, som alene angav et salgsbeløb på 2 mio. USD samt, at der var foretaget udbetalinger, herunder lønudbetalinger, til ledende medarbejdere ud over den almindeligt aftalte løn. Indklagede henviste i denne forbindelse til revisorlovens 22 samt til, at han ikke på tidspunktet var klar over, om der forelå en overtrædelse fra selskabets side af de såkaldte regler for hvidvaskning, men at han var forpligtet til at undersøge dette nærmere. Indklagede anmodede herefter om, at der snarest blev afholdt et møde herom. Klager C besvarede Es advokats brev af 3. september 2012 den 12. september I brevet redegjorde han blandt andet for udbetaling af provenu/udbytte, ligesom han tilbageviste, at der skulle være udbetalt lån i stedet for løn, og anførte, at salgssummen for patentet var på 2 mio. USD. Ved brev af 13. september 2010 til indklagede fremsendte klager C kopi af sit brev af 12. september Af brevet fremgår endvidere følgende: "Vedrørende dit indikerede tilsagn om at forsøge at få E til at indgå i en løsning af problemerne, kan jeg hermed oplyse, at et sådant forsøg skal være velkomment fra min og Ds side." Den 16. september 2010 fremsendte indklagede til selskabet v/c referat udfærdiget af indklagede fra et møde mellem indklagede og C. Referatet omhandler betalingen for patentet, lønudbetalinger/udbytteudbetalinger og det forhold, at indklagede "efterlyste bogholderiet frem til dato for herigennem at få et samlet overblik over de stedfundne transaktioner i selskabet." Følgende fremgår af en skrivelse af 20. september 2010 fra indklagede til selskabet. Brevet benævnes i det følgende som "aftalebrevet". "Vedr. Aftale om assistance Under henvisning til dels vor telefonsamtale og dels den forudgående korrespondance og vore møder skal jeg hermed bekræfte aftalen om, at jeg gerne påtager mig den opgave, at søge at opnå en forligsmæssig løsning omkring selskabets forhold og herunder den verserende uenighed mellem de 3 anpartshavere om selskabets forhold. Min accept af opgaven er, som drøftet, den udtrykkelige tilkendegivelse fra din side, om at de fremsatte påstande om, at den indgåede salgsaftale vedrørende selskabets patenter ikke findes i mere end et eksemplar. Herudover er aftalen betinget af, at jeg får fuld adgang til alle informationer i selskabet og herunder den indgåede salgsaftale. 3

4 Efter mange års samarbejde er jeg, bekendt med selskabets forhold og du er bekendt med min rolle og i denne forbindelse også bekendt med E tidligere ansættelse hos os og nuværende ansættelse hos en af vore klienter. Jeg har også forstået, at baggrunden for, at du har bedt mig forsøge at finde en forligsmæssig løsning mellem dels aktionærerne og dels selskabet er, at du vurderer, at jeg på baggrund af mit kendskab til selskabet forhold og kendskab til aktionærerne er den mest nærliggende at anmode om denne opgave. Jeg skal for god ordens skyld oplyse, således som også drøftet i telefonen, at jeg gerne påtager mig opgaven, men at der i sagens natur ikke er nogen sikkerhed for, at der opnås et tilfredsstillende resultat. Det skal herudover oplyses, at det ikke på forhånd kan oplyses hvilket muligt resultat, der vil kunne opnås, men opgaven vil blive løst med det sigte, at skabe arbejdsro i selskabet for at sikre selskabets fremtid ligesom opgaven vil blive løst for at skabe ro i aktionærkredsen. Opgaven løses som aftalt på timebasis, som faktureres på grundlag af den medgåede tid til vore normale timesatser. Der vil ske en løbende fakturering og opgaven vil kunne afbrydes når som helst selskabet måtte ønske dette, hvorefter der vil ske fakturering af anvendt tid frem til tidspunktet for opgavens afslutning." Det er af klagerne C og D gjort gældende, at Aftalebrevet er blevet til ved dokumentfalsk. I en skrivelse af 23. september 2010 fra indklagede til selskabet v/c skitseredes en mulig køreplan for opdeling af selskabets aktiviteter efter en målsætning om at få adskilt ejerskabet mellem E på den ene side og C og D på den anden side. Indklagede lagde herved vægt på, at der ikke udløstes skatter samt, at D fremadrettet ville få sit eget holdingselskab. Ved planen påtænktes oprettet først et holdingselskab, der senere spaltedes til 3 holdingselskaber, der skulle være ejere af anparter i selskabet med henholdsvis 24 %, 24 % og 52 %. Indklagede har fremsendt faktura dateret 4. oktober 2010 til selskabet vedrørende a conto honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,00 kr. for "deltagelse i diverse møder, diverse korrespondance vedrørende selskabets økonomiske forhold, udarbejdelse af omstruktureringsplan, deltagelse i forligsdrøftelser m.v., korrespondance og møde med advokat." I en skrivelse af 10. november 2010 fra indklagede til selskabet ved C fremgår blandt andet, at der havde været afholdt et møde den 5. november 2010, hvor det blev aftalt, at indklagede skulle foretage en gennemgang af de kontante transaktioner i forbindelse med de tre anpartshaveres køb af en båd for udbyttet fra selskabet, herunder om der havde været en mulig dobbeltbetaling til E i forbindelse med dennes tilbagesalg af båden til de øvrige anpartshavere, at indklagede skulle kontakte selskabets bogholdere, firmaet J A/S, med henblik på at gennemgå selskabets bogholderi frem til dato for skrivelsen, samt at der var enighed om fem punkter, som en advokat skulle tilrette i udkastet til anpartshaveroverenskomst og herunder afhændelse af anparter. Et af punkterne var, at der skulle udarbejdes en egenkapitalopgørelse samt værdiopgørelse pr. 30. september 2010 for selskabet. Indklagede har endvidere fremsendt faktura dateret 15. november 2010 til selskabet vedrørende a conto honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,50 kr. for blandt andet gennemgang og kommentering af aktionæroverenskomst og fremsendelse og deltagelse i møder vedrørende forligsmæssig løsning. 4

5 I en skrivelse af 20. november 2010 fra C og D til indklagede - skrevet på selskabets brevpapir - fremgår blandt andet, at der efterlyses en konkret aktionsplan med tilkendegivelser vedrørende anpartsoverenskomsten samt budget for resterende del af indklagedes mæglingsopgave. Indklagede fremsendte faktura dateret 20. december 2010 til selskabet vedrørende a conto honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,00 kr. for blandt andet gennemgang af review af balance pr , deltagelse i møder vedrørende forligsløsning, møder med advokat vedrørende ændringer i aktionæroverenskomst og skattemæssige undersøgelser vedrørende omstruktureringsmødet og justeringer til oprindelig model. Den 11. januar 2011 blev en anpartsoverenskomst (kapitalejeroverenskomst) underskrevet af C, D og E. Det fremgår blandt andet af overenskomsten, at anpartshaverne er enige om at søge en omstrukturering af ejerforholdet i selskabet gennemført, således at overdragelse af anparter kan gennemføres skattefrit, og uden at omstruktureringen medfører ændring i anpartshavernes anpartsbesiddelse, at der er enighed om at anmode indklagede om at præsentere og gennemføre en omstruktureringsplan, hvorefter hver anpartshaver får sit eget holdingselskab og, at disse selskaber tilsammen ejer anparterne (kapitaldelene) i selskabet, samt i 4 at selskabets revisor pålægges at udarbejde en egenkapitalopgørelse pr. 30. september Det fremgår endvidere vedrørende udbyttebetaling i 5, at "E vil således, såfremt hans forholdsmæssige andel udbetales som udbytte netto andrage ca. kr ,00, idet der heri er korrigeret for skat. Udbetalingen til E foretages hurtigst muligt under skyldig hensyntagen til at det såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt kan lade sig gøre at gennemføre denne udlodning." Det fremgår videre af 6, at E, eller hans selskab, meddeler de øvrige anpartshavere køberet til hans anparter. Prisen for anparterne beregnes ud fra selskabets indre værdi, idet den indre værdiopgørelse udarbejdet af revisor, jf. 4, lægges til grund." Af 7 fremgår blandt andet, at i tilfælde af misligholdelse gives der den eller de øvrige kapitalejere ret til at erhverve den misligholdende parts anparter for nominel værdi. 8 er sålydende: "Parterne aftaler at selskabets generalforsamlingsvalgte revisor [indklagede] skal fortsætte med at være selskabets eksterne revisor indtil endelig overdragelse af Es anparter (kapitalandele) er endelig gennemført." Til overenskomsten er vedlagt en række bilag, herunder perioderegnskab pr. 30. september 2010, regnskabserklæring og egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2010 samt tillæg af 19. december 2010 til omstruktureringsmodel af 23. september 2010, hvoraf det under punkt 3 fremgår, at der udarbejdes årsregnskab for selskabet pr. 31. december 2010 senest medio januar 2011, og hvoraf det under punkt 4 fremgår, at der baseret på årsregnskabet udloddes udbytte på kr fra K ApS til det nystiftede L ApS.. Samtlige bilag er signeret af de tre anpartshavere. I perioderegnskabet har indklagede den 17. december 2010 afgivet erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor. Erklæringen har følgende ordlyd: "På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger fra selskabets ledelse, har vi ydet assistance med opstilling af perioderegnskabet for [selskabet] for regnskabsåret 1. januar 30. september Ledelsen har ansvaret for perioderegnskabet. Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af perioderegnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom." 5

6 Ledelsespåtegningen er underskrevet af C som direktør, og det fremgår blandt andet af ledelsespåtegningen, at perioderegnskabet ikke er revideret, og at ledelsen erklærer, "at betingelserne herfor er opfyldt. Det fremgår endvidere, at periodens resultat er kr., at foreslået udbytte er kr., at aktiver/passiver udgør kr., samt at egenkapitalen er kr. Af noterne fremgår blandt andet, at lønninger har udgjort kr., at egenkapitalen primo var kr. hvoraf kr. var overført resultat, at a conto udloddet udbytte var kr. samt, at overført resultat for året var kr., hvorefter egenkapitalen udgjorde kr. C afgav den 17. december 2010 en regnskabserklæring stilet til indklagede. Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med gennemgangen af egenkapitalopgørelsen i [selskabet] for perioden 1. januar september 2010, der udviser et korrigeret resultat på DKK , en korrigeret egenkapital på DKK , et resultat ifølge bogføringsbalancen på DKK samt en egenkapital ifølge bogføringsbalancen på DKK Den 11. januar 2011 har de tre anpartshavere endvidere indgået en køberetsaftale og en aftale om salgspligt. Ved stiftelsesdokument af 21. februar 2011 med underskrift af C fremgår, at der stiftes et selskab ved navn M ApS. Af dokumentet fremgår videre: Selskabets indskudskapital er nominelt DKK , der tegnes til kurs ,8575, eller i alt DKK , ved apportindskud af 100 % af anpartskapitalen i B ApS. Indskuddet kan specificeres således: Kapitalandele i dattervirksomhed, nom. DKK til kurs , Som berigtiges således: Anpartskapital Overkurs Apportindskuddet af anparterne sker som led i en skattefri aktieombytning. Der henvises i øvrigt til den vedhæftede vurderingsberetning, udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens 37. [..] Selskabskapitalen ejes 52 % af C, 24 % af E, 24 % af D. Vedtægter for selskabet M ApS er underskrevet samme dag af C. Indklagede har den 15. februar 2011 afgivet blank revisorerklæring på åbningsbalancen pr. 1. oktober 2010 for selskabet M ApS under stiftelse. Erklæringen har følgende ordlyd: Til anpartshaverne i M ApS under stiftelse 6

7 Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. oktober 2010 for M ApS under stiftelse, omfattende anvendt regnskabspraksis, balance og noter til balancen. Åbningsbalancen udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for åbningsbalancen Selskabets stifter har ansvaret for at udarbejde en åbningsbalance, der giver et retvisende billede af de aktiver og forpligtelser, der indskydes i M ApS under stiftelse, i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfatter endvidere stillingstagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er, vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt, grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af de aktiver og passiver, der indskydes i B ApS under stiftelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Stifterens beretning er underskrevet den 15. februar 2011 af C. Det fremgår blandt andet af åbningsbalancen, at aktiver i alt er på kr. og at egenkapitalen udgør kr. Indklagede har den 15. februar 2011 afgivet erklæring på vurderingsberetning vedrørende selskabet M ApS under stiftelse. Erklæringen er sålydende: Til anpartshaverne i M ApS under stiftelse Indledning Stifteren har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter selskabslovens 37. Vi har accepteret opgaven og udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning i henhold til selskabslovens 36, stk. l. Vurderingsberetningen udarbejdes i anledning af stiftelsen af M ApS, hvor anpartskapitalen tilvejebringes ved indskud af andre aktiver end kontanter. 7

8 Virksomheden indskydes på de vilkår, der er fastsat af stifterne. Stifterne har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder at værdien af de indskudte aktiver mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs. Det er vores opgave som vurderingsmænd at udtale os om værdiansættelsen, herunder hvorvidt værdien af de indskudte anparter mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes, med tillæg af eventuel overkurs. Fremgangsmåden ved vurderingen Vurderingen har omfattet en gennemgang af de aktiver, som indskydes i forbindelse med stiftelsen. Ved vurderingen af de indskudte aktiver har vi taget stilling til grundlaget for opgørelsen samt de anvendte værdiansættelsesprincipper: Beskrivelsen af indskuddet Indskuddet består af samtlige anparter i B ApS, hvori hovedaktiviteten er rådgivning om nybygning af skibe samt aktiviteter med reparationer, ombygninger, tilsyn og anden form for konsulentarbejde vedrørende skibe. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i de bogførte værdier i B ApS pr. 1. oktober 2010 efter dette selskabs anvendte regnskabspraksis, herunder princippet om fortsat drift. Udgangspunktet for vores vurdering af værdien af aktierne har således været selskabets dags værdi og fremtidige indtjening. Beskrivelse af indskuddet Indskuddet omfatter 100 % af anpartskapitalen i B ApS, i alt nominelt DKK Egenkapitalen i selskabet udgør ifølge periodebalance den 1. oktober 2010, som vi har revideret, DKK Indskuddet kan specificeres således: Kapitalandele i dattervirksomhed, nom. DKK 80:000 til kurs ,8575 DKK Som berigtiges således: Selskabskapital DKK Overkurs DKK I alt DKK Selskabets resultat for regnskabsåret 2010 forventes ikke at ændre selskabets egenkapital i væsentligt omfang i forhold til pr. l. oktober Vederlag for indskudt virksomhed Som vederlag for indskuddet modtages kapitalandele nominelt t.dkk 80 til kurs ,8575, svarende til en overkurs på t.dkk Det udførte arbejde Vi har udført vurderingsopgaven i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen er foretaget på baggrund af værdien af de indskudte anparter pr. 1. oktober 2010 i M ApS, som vi har afstemt til selskabets åbningsbalance, som vi har revideret og forsynet med en 8

9 revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger, og oplysninger fra selskabets stifter. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes, med tillæg af overkurs. Af ejerbogen for selskabet fremgår, at pr. 15. februar 2011 er kapitalejers navn M ApS med en ejerandel på 100 %. Indklagede har fremsendt faktura dateret 20. januar 2011 til selskabet vedrørende a conto honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,00 kr. for blandt andet udarbejdelse af perioderegnskab pr med tilhørende regnskabserklæring, deltagelse i møde vedrørende forligsløsning, møde med advokat vedrørende anpartshaveroverenskomst og ændringer heri, samt udarbejdelse og ændring af bilag til anpartshaveroverenskomst. Indklagede har den 18. februar 2011 afgivet erklæring til direktionen i selskabet. Erklæringen har følgende ordlyd: Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til direktionen i [selskabet] Indledning Vi har udført review af den interne mellembalance for [selskabet] for perioden 1. oktober 2010 til 3l. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balance og noter. Den interne mellembalance er udarbejdet med henblik på at forsyne direktionen med en oversigt over selskabets økonomiske situation og tilstedeværelse af reserver og likvide midler til rådighed for uddeling af udbytte, der sammen med andre informationer kan give selskabets direktion et grundlag for dens overvejelser og beslutning om at gennemføre en udlodning af ekstraordinært udbytte og kan alene anvendes af direktionen til det nævnte formål. Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge den interne mellembalance i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs indregnings- og målekriterier og de af direktionen fastsatte krav til oplysning og præsentation. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om den interne mellembalance. Det udførte arbejde Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard "Review af perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor". Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om den interne mellembalance. 9

10 Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at den interne mellembalance for [selskabet] for l. oktober 2010 til 31. december 2010 ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs indregnings- og målekriterier og de af direktionen fastsatte krav til oplysninger og præsentation." Samme dag afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Det fremgår blandt andet af forhandlingsprotokollen, at der med enstemmig vedtagelse blev indsat en ny paragraf i vedtægterne, hvorefter generalforsamlingen kan bemyndige ledelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte. Udlodningen kan ske ad en eller flere gange. Bemyndigelse kan kun gives for perioden frem til den næste ordinære generalforsamling. Det fremgår videre, at revisionsfirmaet N blev bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ligeledes samme dag underskrev C på vegne selskabet følgende: "Direktionens erklæring ved udlodning af ekstraordinært udbytte Med henvisning til selskabets vedtægter [..], har direktionen dags dato besluttet at udlodde DKK i ekstraordinært udbytte. I forbindelse med beslutningen om ekstraordinær udlodning af udbytte skal vi oplyse, at der siden afgivelsen af sidste ledelsesberetning i årsrapporten for perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2010 ikke er indtruffet væsentlige hændelser af betydning for den økonomiske stilling [selskabet]. Som grundlag for at udbetale ekstraordinært udbytte til anpartshaveren i [selskabet] har vi udarbejdet vedhæftede bogføringsbalance for 1. oktober 2010 til 31. december 2010, som er reviewet af revisor Der er ikke sket væsentlige begivenheder for perioden 31. december 2010 til dags dato. Direktionen skal hermed erklære, at den ekstraordinære udlodning af udbytte ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling." Erklæringen er afgivet på brevpapir fra indklagedes revisionsselskab. Med en skrivelse af 22. februar 2011 til Skat fra indklagede fremsendtes blanket for Udbytte/angivelse samt Indberetning af danske udbyttemodtagere vedrørende indkomståret Det fremgår blandt andet af blanketten, at selskabet har udloddet et udbytte på kr. samt, at der ikke er indeholdt udbytteskat. Indklagede har fremsendt faktura dateret 3. marts 2011 til selskabet vedrørende a conto honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,00 kr. for blandt andet deltagelse i møder vedrørende forligsløsning, rettelser til aftaler, aktionæroverenskomst samt bilag til aftale, og opstart på udarbejdelse af aktieombytning samt udarbejdelse af dokumenter til ombytningen samt udkast til stiftelsesdokumenter på L ApS samt forberedelse af dokumenter til udbyttebetaling. I en af 9. marts 2011 fra C til den indklagede besvarer C en tidligere fra indklagede blandt andet således: 10

11 Som det fremgår af teksten i afsnittet WHEREAS omhandler Exhibit A udelukkende en liste over de lande, hvor patentet er registreret og ikke noget som helst andet. Da listen over landene under samme afsnit er komplet oplistet, har jeg ikke opbevaret Exhibit A. Dvs. at Exhibit A ikke har noget med nogle mellemregninger at gøre, men var udelukkende af historisk værdi. Desværre har jeg ikke opbevaret det pågældende håndskrevne dokument, dette fordi listen over de nævnte lande er komplet og rigtig, d.v.s. at der stod ingenting i Exhibit A, som ikke står i det afsnit du henviser til. Jeg har ikke gemt alle udkast til aftalen og havde heller ikke drømt om at en revisor skulle få brug for dem. I en skrivelse af 10. marts 2011 til selskabet fra den indklagede fremgår blandt andet, at Vi har efterfølgende på opfordring af samtlige aktionærer i selskabet medvirket til opnåelse af en samlet forligsmæssig løsning aktionærerne imellem, og denne løsning er formaliseret i en kapitalejeroverenskomst, dateret den 11. januar 2011 samt, at Herudover har vi efterlyst det i salgskontrakten nævnte exhibit A, men fået oplyst, at dette bilag ikke eksisterer, og det er derfor aftalt, at vi tilskriver patentmyndighederne i de respektive lande, der er nævnt i salgskontrakten, med henblik på at opnå en endelig bekræftelse af salgsaftalen og omregistreringen af patenterne. Der er vedlagt en på engelsk udfærdiget Power of Attorney. Den 18. marts 2011 har C underskrevet spaltningsplan vedrørende spaltning af selskabet M ApS. Spaltningsplanen er udfærdiget på brevpapir fra indklagedes revisionsselskab. Det fremgår blandt andet, at M ApS kapitalejere har på en ekstraordinær generalforsamling d. 18. februar 2011 ved enstemmighed besluttet at spalte selskabet. Der er tale om en ophørsspaltning, hvorved selskabet spaltes tre nye selskaber. M ApS tre kapitalejere vil herefter besidde 100 % af kapitalandelene i hver deres kapitalselskab. Det fremgår videre, at de tre nye selskaber er O ApS, P ApS og Q ApS. Det fremgår videre, at N ApS har på tidspunktet for spaltningen ingen forpligtelser. Selskabets aktiver består af kapitalandele i M ApS samt tilgodehavende udbytte på DKK fra B ApS. Disse kapitalandele fordeles i forbindelse med spaltningen, så ejerandel for P ApS udvandes til 10 % mod modtagelse af kontanter på DKK , svarende til det tilgodehavende udbytte. Den 18. marts 2011 har indklagede afgivet vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen. Udtalelsen har følgende ordlyd: Til kapitalejerne i M ApS Indledning Direktionen i M ApS har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til selskabslovens 37, jf. 259, i forbindelse med spaltningen af M ApS til O ApS, Q ApS og P ApS pr. 1. oktober Vi har accepteret opgaven og udarbejdet denne udtalelse om spaltningsplanen i henhold til selskabslovens

12 Virksomheden spaltes på vilkår, der er fastsat af direktionen i M ApS, der har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder vederlæggelsesforholdet. Det er vores opgave som vurderingsmænd at udtale os om spaltningsplanen, herunder hvorvidt vederlaget til anpartshaverne i M ApS for de aktiver og forpligtelser, der ved spaltning udskilles til O ApS, Q ApS og P ApS, er rimelige og sagligt begrundet. Spaltningsplan Direktionen i M ApS har den 18. februar 2011 i henhold til selskabslovens 255 og ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 37 udarbejdet en spaltningsplan, der indebærer, at M ApS udskilles i O ApS, Q ApS og P ApS, der alle opstår som led i spaltningen. Spaltningen vil have regnskabsmæssig virkning fra l. oktober Vederlag til anpartshaverne i M ApS 1 henhold til spaltningsplanen vederlægges anpartshaverne i M ApS således, at hvert anpartsbeløb på nominelt DKK i M ApS giver ret til et anpartsbeløb på nominelt DKK i henholdsvis O ApS, Q ApS og P ApS. Vederlæggelsesforholdet er af direktionen i det spaltede selskab fortsat på grundlag af vurderede dagsværdi for de aktiver og forpligtelser, der pr. 1. oktober 2010 udskilles fra M ApS til O ApS, Q ApS og P ApS. Værdiansættelser til dagsværdi baseres i væsentligt omfang på indtjeningsprognoser, der hviler på subjektive forventninger og skøn. Der er således risiko for, at ikke alle forudsætninger opfyldes, og der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, som medfører væsentlige afvigelser fra det forventede. Dette kan medføre væsentlige ændringer i de opgjorte værdier. Der har ikke været særlige vanskeligheder ved vurderingen. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Arbejdet har omfattet en gennemgang af spaltningsplanen udarbejdet i henhold til selskabslovens 255. De fra M ApS udskilte aktiver og forpligtelser til henholdsvis O ApS, Q ApS og P ApS fremgår af spaltningsplanen for M ApS. Ved vurdering af dagsværdi af udskilte aktiver og forpligtelser har vi taget stilling til, om de anvendte værdiansættelsesmodeller er passende efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af de forudsætninger, der ligger til grund for værdiansættelsen, samt testet de data, der er anvendt ved værdiansættelserne. Vi har endvidere foretaget undersøgelse af forhold vedrørende perioden efter den regnskabsmæssige skæringsdato l. oktober 2010, herunder udvikling i drifts- og likviditetsbudgetter, samt relevante strategier og forretningsplaner. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde er tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion 12

13 Efter vores opfattelse er den af selskabernes bestyrelse anvendte fremgangsmåde ved beregning af dagsværdien for de udskilte aktiver og forpligtelser og fastsættelsen af vederlæggelsesforholdet hensigtsmæssigt. På det grundlag er det vores opfattelse, at vederlaget for de fra M ApS til O ApS, Q ApS henholdsvis P ApS's udskilte aktiver og forpligtelser er rimelige og sagligt begrundet. Ligeledes den 18. marts 2011 har indklagede afgivet vurderingsmandserklæring, der har følgende ordlyd: Til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og kreditorerne i det indskydende og de modtagende selskaber Direktionen i M ApS har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til selskabslovens 37, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 39, i forbindelse med spaltningen pr. 1. oktober 2010 af M ApS til O ApS, Q ApS og P ApS. Vi har accepteret opgaven og udarbejdet efterfølgende erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det indskydende selskab og de modtagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen. Direktionen i M ApS har ansvaret for, at kreditorerne i M ApS samt kreditorerne i O ApS, Q ApS og P ApS er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt kreditorerne i det indskydende og modtagende selskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vi har som led i vores arbejde gennemgået den af direktionen udarbejdede spaltningsplan. Vi har endvidere ud fra en going concern betragtning foretaget en analyse af de økonomiske forhold i det indskydende og de modtagende selskaber med særlig vægt på soliditeten og den likviditetsmæssige udvikling siden aflæggelsen af det indskydende selskabs årsrapport for regnskabsåret Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at kreditorerne i M ApS samt i O ApS, Q ApS og P ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 39. Den 18. marts 2011 afgav indklagede revisorerklæring på Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalancer pr. 1. oktober 2010 for spaltning af M ApS (ophørende selskab) og O ApS (udspaltet selskab) og P ApS (udspaltet selskab) og Q ApS (udspaltet selskab). Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Den uafhængige revisors påtegning Til anpartshaverne i O ApS under stiftelse, Q ApS under stiftelse og P ApS under stiftelse: Vi har revideret den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalancer pr. l. oktober 2010 omfattende ledelsens påtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, den fælles regnskabsopstilling, 13

14 åbningsbalance og noter pr. 1. oktober Åbningsbalancen der aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for åbningsbalancen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. [..] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. oktober 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår blandt andet af ledelsesberetningen, at spaltningen gennemføres som en skattefri spaltning samt at spaltningsvederlaget svarer til anpartskapitalen med tillæg af overkurs til de nye selskaber. Det fremgår af den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance, at selskabet M ApS likvide midler er på kr. og aktiver i alt er på kr. Egenkapitalen er på kr. Egenkapitalerne i de nye selskaber bliver følgende: O ApS: kr., Q ApS: kr. og P ApS: kr. Stiftelsesdokumentet for selskabet O ApS er dateret den 18. marts Selskabets direktør er C og selskabets revisor er indtil første ordinære generalforsamling den revisionsvirksomhed, til hvilken indklagede er knyttet, revisionsvirksomheden N. Selskabet O ApS vedtægter er underskrevet den 18. marts 2011 af C. Det fremgår blandt andet af vedtægterne, at selskabets kapital er kr., at selskabskapitalen er fuldt indbetalt ( 3) samt, at den underskrivende stifter bemyndigede revisionsselskabet N til at foretage sådanne ændringer i stiftelsesdokumenter og/eller vedtægterne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for selskabets registrering. Den 18. marts 2011 afgav indklagede blank revisorpåtegning på åbningsbalancen pr. 1. oktober 2010 for O ApS under stiftelse. Det fremgår af påtegningen, at indklagede har revideret åbningsbalancen pr. 1. oktober 2010 omfattende ledelsespåtegningen, ledelsesberetning, anvendt 14

15 regnskabspraksis, åbningsbalance og noter pr. 1. oktober 2010 samt, at "åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabsloven. Det fremgår blandt andet af åbningsbalancen, at aktiver udgør kr. og at egenkapitalen udgør kr. Den 18. marts 2011 foretoges anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om spaltning (gennemførelse). Anmelder er oplyst at være selskabet B ApS og det selskab, der anmeldes er O ApS. Som leder er angivet C, og som revisor er angivet det revisionsselskab, hvortil indklagede er knyttet, Athos. Underskrift på anmeldelsesblanket er ulæselig. Der foreligger et på engelsk affattet Power of Attorney dateret den 4. april 2011, hvorefter der gives den indklagede fuldmagt til at indhente diverse oplysninger om selskabets salg af patenter i Fuldmagten foreligger ikke i underskrevet udgave. Indklagede har fremsendt faktura dateret 11. april 2011 til selskabet vedrørende honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,00 kr. for blandt andet skattemæssig rådgivning vedrørende omstruktureringsplan og herunder aktieombytning, udbytteudlodning og spaltning, gennemførsel af aktieombytning og herunder beregning af værdi på K ApS, stiftelse af L ApS, udarbejdelse af vurderingsberetning mv. Der er endvidere fremlagt mail af 13. april 2011 fra R (Es mor) til E, hvoraf blandt andet fremgår, at...jeg har fornemmelsen af at der er noget som Kim ikke må se. I et brev af 17. april 2011 fra C til den indklagede, hvilket fremstår som et svar på anmodningen fra indklagede om at få Power of Attorney, fremgår blandt andet, at C alene ønsker, at indklagede varetager selskabets revision i henhold til lovgivningen, og at selskabet ikke har bestilt nogen Power of Attorney. Indklagede har i relation til dette emne udarbejdet et referat af et møde afholdt den 18. april 2011, og D besvarer i en mail af 26. april 2011 på det fremsendte mødereferat, og hvori der tages afstand fra mødereferatets indhold. I en mail af 5. maj 2011 fra indklagede til C fremsendte indklagede efter aftale udkast til årsrapport for 2010 for K. Endvidere fremgår følgende af mailen: Som bekendt mangler der for at kunne afslutte revisionen en kopi af Exhibit A i salgsaftalen og i mangel af dette bilag alternative revisionshandlinger som drøftet. Herudover har jeg i dag fra vort bogholderi fået en orientering om, at den seneste faktura, som vedrører honorar for omstrukturering i selskabet med aktieombytning, udbytteudlodning og spaltning af holdingselskabet endnu ikke er betalt. Jeg skal bede om, at den ubetalte faktura straks betales og oplyse, at vi desværre ikke kan arbejde videre før betaling er sket. Jeg imødeser derfor en indbetaling straks og skal for god ordens skyld bede om at modtage kopi af bankoverførsel når betaling er sket, således at arbejdet kan genoptages. Endeligt skal jeg med henvisning til selskabslovens 89 anmode dig som ledelsesorgan indkalde til ekstraordinær generalforsamling i selskabet med valg af revisor på dagsordenen. For god ordens skyld vedlægges kopi af selskabslovens 89. Til denne mail var vedhæftet et udkast til årsrapport for 2010 for selskabet. Der er stemplet udkast hen over alle siderne. Der er ikke udkast til revisorpåtegning og siderne 3 og 4 mangler. 15

16 Aktiver/passiver i udkastet er anført med kr., og egenkapitalen er anført med kr., årets resultat er opgjort til kr. og forslag til udbytte er anført til kr. Indklagede har fremsendt faktura dateret 9. maj 2011 til selskabet vedrørende honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,50 kr., for blandt andet forberedelsen og deltagelse i møde d. 18. april samt efterfølgende udarbejdelse af mødereferat og mailkorrespondance. Gennemgang af bankkonti tilhørende D vedrørende ombygningssudgifter og herunder lånemellemværende med C. Som timesats er anført kr. excl. moms. I en anden faktura ligeledes dateret 9. maj 2011 til selskabet har indklagede opgjort a conto honorar stor kr ,00 med tillæg af moms, i alt ,00 kr., for revision, udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelse for Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 31. maj 2011 i selskabet, og der er udarbejdet mødereferat af 13. juni 2011 af Cs advokat, advokat S. Det fremgår blandt andet af mødereferatet, at der som punkt 3 på dagsordenen var fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og beslutning om overskuddets fordeling, og at der som punkt 5 på dagsordenen var valg af revisor. Referat af punkterne 3 og 5 på dagsordenen har følgende ordlyd: Ad 3) Dirigenten oplyste, at selskabets ledelse havde meddelt, at man ikke fra selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, [indklagede], havde modtaget et årsregnskab i revideret stand, hvorfor et sådant ikke kunne forelægges til behandling. Dirigenten bemærkede, at der i så fald ikke kunne behandles noget under dette punkt, og gav ordet til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, [indklagede]. [Indklagede] oplyste, at da han var bundet af sin tavshedspligt, kunne han ikke udtale sig overfor generalforsamlingen, men kun overfor ledelsen, medmindre ledelsen frigjorde ham fra denne tavshedspligt. Ledelsen var uforstående overfor [indklagedes] bemærkninger om dennes tavshedspligt, og meddelte at [indklagede] selvfølgelig kunne udtale sig på generalforsamlingsmødet. [Indklagede] meddelte herefter, at der ikke foreligger et revideret årsregnskab af to årsager, nemlig at ledelsen ikke har ønsket at honorere hans regninger, hvorfor man har stoppet revisionsprocessen. Endvidere oplyste [indklagede], at man manglede at færdiggøre et par punkter, særligt ét, der således henstår, idet ledelsen ikke har ønsket at fremlægge dokumentation, som revisionen har anset for nødvendig for at færdiggøre regnskabet. Såfremt regnskabet skal færdiggøres på det grundlag det ligger, vil det blive forsynet med en påtegning af en art om, at ledelsen har sat hindringer i vejen. Så længe ledelsen ikke ønsker at honorere, kan man ikke fortsætte med arbejdet. Revisionsprotokollen skal ligeledes færdiggøres med de bemærkninger, der nu måtte være. 16

17 [Indklagede] meddelte ligeledes, at han var uenig i, at han ikke havde ret til at tilbageholde regnskabet før honoraret betales, og han henviste til en Responsumudvalgsafgørelse fra På forespørgsel fra P ApS oplyste revisor, at dette var baggrunden for hans anmodning om ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten forespurgte [indklagede] om denne havde meddelt ledelsen, hvilke oplysninger der manglede for at færdiggøre årsregnskabet. [Indklagede] oplyste, at det havde ledelsen og ham kommunikeret om, og at det drejer sig om et bilag A til en salgskontrakt om patentet, som ledelsen var blevet bedt om at udlevere, men at ledelsen ikke har udleveret dette. Derfor var revisionen stoppet, og regnskabet er af denne grund ikke færdiggjort, men vil blive forsynet med påtegning om et punkt, der ikke kan færdiggøres. O ApS bemærkede, at [indklagede] har kunnet efterlyse det omtalte bilag tidligere, og at [indklagede] jo har lavet både perioderegnskab og regnskab for de øvrige holdingselskaber tidligere, og O ApS opfordrede revisor til nu at " skrive den bemærkning, du vil, men kom med regnskabet nu ". [Indklagede] oplyste i den forbindelse, at så længe der er ubetalte regninger, vil han ikke fortsætte med regnskabet. På forespørgsel fra P ApS opremsede [indklagede] en række arbejder, der var faktureret med bl. a. kr ,00 samt en a conto regning for udfærdigelse af selskabets årsregnskab kr ,00. Dirigenten bemærkede, at selskabets ledelse havde bedt ham gøre opmærksom på, at selskabet gennem ham ved skrivelse af havde meddelt selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, [indklagede], at man dels anså kravet om a conto betaling for et ikke færdiggjort regnskab med en fri egenkapital, på kr. 4 mio. som værende såvel usædvanligt som dels i strid med parternes samarbejde, og at revisor selvfølgelig ville få sit aftalte honorar for udarbejdelse af selskabets årsregnskab, når det forelå i en form, der kunne godkendes. Selskabet har indtil nu kun modtaget et udkast til et årsregnskab for 2010, hvor siderne 3 og 4 indeholdende den uafhængige revisors erklæring mangler, samt krav om betaling af regninger for i alt kr ,50 inden færdiggørelse og udlevering af regnskabet. Efter modtagelsen af den første af disse regninger st. kr , 00, opstod der i selskabets ledelse spørgsmål om berettigelsen af fremsendelse af regninger i denne størrelse. Ledelsen har derfor forelagt denne og de to følgende regninger for to andre revisorer, som samstemmende har udtalt, at den foretagne fakturering efter alt foreliggende ikke kan ske til og honoreres af selskabet, idet der kun i mindre omfang er tale om arbejder i selskabets interesse. Ledelsen har videre bedt Dirigenten om at oplyse, at man efter modtagelsen af selskabets bilagsmateriale d fra selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, [indklagede], har 17

18 forelagt også dette for de to andre revisorer, som igen samstemmende har udtalt, at der synes at foreligge samme forhold for fakturaer udstedt i 2010 for et beløb, der overstiger kr ,00. Ledelsen har endvidere fået denne opfattelse bekræftet ved forelæggelse for advokat S, som tillige har rejst spørgsmål om habiliteten hos selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, [indklagede], i tidsrummet efter sommeren Selskabets ledelse er derfor nået til den konklusion, at man på det foreliggende grundlag ikke vil være i stand til at lægge navn til en ledelsespåtegning af det indhold, som fremgår af det af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, [indklagede], fremsendte udkast til årsregnskab for Dirigenten bemærkede, at Ledelsen overfor ham havde tilkendegivet, at man under hensyn til selskabets forhold ikke havde ønsket på nuværende tidspunkt at uddybe dette yderligere. På forespørgsel fra P ApS om, hvorfor selskabet ikke havde benyttet revisorernes klagesystem, oplyste O ApS, at det meget vel kunne ende der, men at man først skulle vide, at der var et problem, før man begyndte at klage. Dirigenten standsede diskussionen og bemærkede igen, at da der ikke forelå et revideret regnskab, kunne dagsordenens punkt ikke behandles. [..] Ad 5) Dirigenten bemærkede, at der ikke til denne generalforsamling var indkommet andre forslag end genvalg, og Dirigenten forespurgte under henvisning til det under dagsordenens pkt. 3) fremkomne, om denne under disse omstændigheder var villig til at modtage genvalg. [Indklagede] meddelte, at det var han. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten bemærkede, at eftersom revisor ønskede at fortsætte, forespurgte Dirigenten, om nogen ønskede afstemning om dagsordenens pkt. 4) valg af revisor. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede Dirigenten, at revisor var énstemmigt genvalg. Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling dagen efter, den 1. juni 2011, i selskabet, og der er udarbejdet mødereferat af 13. juni 2011 af Cs advokat. Det fremgår blandt andet af mødereferatet, at som punkt 2 på dagsordenen var valg af revisor. Referatet af punkt 2 har følgende ordlyd: Ad 2) Dirigenten oplyste endvidere, at han efter den ordinære generalforsamling g. d. var blevet anmodet om at varetage C og Ds interesser, og i den forbindelse var det oplyst, at der mellem disses og Es holdingselskab var indgået en anpartshaveroverenskomst, som bl. a. indebar en forpligtelse til at vælge [indklagede] som selskabets revisor. Dirigenten anmodede derfor på vegne O ApS og Q ApS om at P ApS løste dem fra denne forpligtelse, idet de ikke anså [indklagede] for uvildig og har mistet tilliden til ham. 18

19 P ApS afslog dette. Dirigenten konstaterede herefter, at han på basis af disse oplysninger var indstillet på at anse [indklagede] for genvalgt. [Indklagede] anmodede om ordet med henvisning til, at dette forum var det eneste sted, hvor han på grund af sin tavshedspligt kunne orientere mindretalsanpartshaveren P ApS, idet han fortsat mente, at han som generalforsamlingsvalgt revisor havde relationen til selskabets ledelse og ikke til generalforsamlingen, hvorfor han anmodede om, at hans tavshedspligt overfor generalforsamlingen også i dag blev ophævet. Dirigenten tilkendegav, at eftersom det var revisor, der havde foranlediget generalforsamlingen indkaldt, havde han vanskeligt ved at se, at revisor ikke skulle kunne besvare spørgsmål fra forsamlingen om hvorfor. O ApS tilkendegav, at man ikke forstod revisors betænkeligheder, og at man ikke havde noget imod, at han udtalte sig i dette forum, men kun her. [Indklagede] meddelte herefter forsamlingen, at han ikke havde orienteret E om sine drøftelser med selskabet, og at forløbet var startet med, at E overfor [indklagede] havde oplyst, at selskabets kontrakt om salg af patenter for USD 2 mio. var forfalsket og, at den rigtige salgssum var USD 5 mio. [Indklagede] oplyste, at han af alle tre personer var blevet bedt om at mægle mellem dem, og at han kendte E, som tidligere havde været ansat under ham og, at han satte stor pris på ham. [Indklagede] oplyste, at han havde lavet alle papirerne, herunder anpartshaveroverenskomsten i det efterfølgende udarbejdede aftalekompleks, hvor hovedpunktet var økonomisk udligning, idet C og D, som begge arbejde i selskabet, efter salget af patenterne havde hævet et lønefterslæb, medens E, som ikke længere arbejdede i selskabet ikke havde fået noget. Derfor skulle der ske en opsplitning af selskabet, hvor der kompenseredes for løn og indre værdi, idet der samtidig blev lavet en beregning af fremtidige indtægter til et fikseret beløb pr. skib. For at det kunne ske skattefrit, skulle omstruktureringen gennemføres over 3 år, og de to fortsættende selskabsdeltagere kunne disponere fuldstændig frit uden indblanding fra E, idet han var kompenseret fuldt ud gennem aftalen. [Indklagede] var enig i, at i det omfang, der kunne tales om et samarbejdsklima, havde dette været meget dårligt, og det var hans opfattelse, at selskabets ledelse ikke samarbejdede og ikke gav oplysninger, som var nødvendige. Manglende betaling af de fremsendte regninger, opfattede [indklagede] som ren chikane, og da han har ret til under disse omstændigheder at standse sit arbejde, og da det kan have skadevirkning for selskabet, og da dette er det eneste forum, hvor mindretalsaktionæren kan orienteres, er dette revisors eneste lovlige adgang til at gøre det. 19

20 [Indklagede] gav udtryk for, at hele problemet kunne løses ved betaling af hans regninger. [Indklagede] gentog, at forskelsbehandlingen mellem lønmodtagerne i selskabet og E var løst fuldt ud med aftalen. Specielt om salgsaftalen vedrørende selskabets patent bemærkede [indklagede], at han mente at have fået forskellige oplysninger, idet 1) Bilag A skulle være smidt væk 2) Der var indgået aftale om at indhente ekstern bekræftelse på aftalen ved at rette henvendelse til de enkelte landes patentmyndigheder, men at C havde meddelt, at selskabet ikke ville betale den oplyste million, det ville koste og, at han heller ikke havde underskrevet en af [indklagede] udfærdiget fuldmagt til [indklagede] til at rette sådan henvendelse 3) At der skulle være givet oplysninger om, at Bilag A i virkeligheden var en 12 år gammel aftale med køberen om, at denne fik en halvpart i patentet mod at yde to lån på hhv. USD ,00 og ,00 til selskabets førelse af en retssag 4) At hverken C eller D havde ønsket, at de under 2) nævnte henvendelser blev rettet og, at hvis det skete, var det for "egen regning" 5) For at afkræfte revisors mistanke om uregelmæssigheder havde C og D tilbudt revisor, at han kunne gennemgå deres private bankkonti, hvilket han så havde gjort for Ds vedkommende, idet denne havde foretaget en ombygning, som [indklagede] ikke kunne forstå, hvordan var finansieret, men det havde vist sig at være et lån fra faderen C. Alt dette ville efter [indklagedes] udsagn medføre en påtegning på selskabets årsregnskab. På Dirigentens forespørgsel om, hvorvidt [indklagede] havde yderligere at tilføje, meddelte revisor, at det havde han ikke. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål, idet han ellers på basis af de i indledningen foretagne konstateringer, var indstillet på at anse [indklagede] for genvalgt. P ApS gav udtryk for, at man med denne redegørelse havde fået svar på, hvad der var sket med hans "anmeldelse" og, at han var villig til at betale revisor for den ovenfor under 2) omtalte eksterne bekræftelse. Derudover fandt han, at afholdelsen af to generalforsamlinger med deltagelse af rådgivere formentlig var dyrere end at betale revisors regninger. Endelig meddelte han, at han havde forespurgt revisor, hvor langt ekspeditionerne af aftalekomplekset var, idet han endnu ikke havde fået et kompensations-/udbyttebeløb som stadig stod på en konto i det nu spaltede holdingselskabs navn og, at revisor ikke havde svaret. O ApS bemærkede, at revisors redegørelse var fuld af urigtigheder, og f.s.v. angår det efterspurgte beløb havde selskabet primo maj modtaget revisors meddelelse om, at denne ikke ville arbejde videre for derefter d at modtage et brev tilbagedateret til d

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B ApS ved direktør

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S).

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S). Den 30. september 2009 blev der i sag nr. 57/2008-S K mod Statsautoriseret revisor R truffet følgende B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere