Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015"

Transkript

1 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne, samt virke for folkeskolens udvikling. 3 Som medlem kan optages enhver, som ifølge DLF s vedtægter 3 og 10 har ret til at være medlem af kredsen. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside Udmeldelse sker via Min side på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober, for dobbelt organiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte jvf. DLF s vedtægter 5. Medlemmer, der trods påkrav, ikke har betalt kontingent og påløbne renter og gebyrer, slettes som medlemmer efter en sletteprocedure, som fastsættes af foreningens hovedstyrelse. Sådanne medlemmer kan kun genindmeldes, hvis kontingentrestancen, påløbne renter og gebyrer er betalt, eller der er truffet bindende aftale om afvikling af beløbet, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i DLF s vedtægter 4. Hel eller delvis fritagelse af kontingent for almindelige medlemmer i henhold til DLF s vedtægter 8, stk. 6-8 gælder tilsvarende for kredskontingent. Dog bevilges der altid hel fritagelse for kredskontingent ved arbejdsløshed i henhold til DLF s vedtægter 8, stk Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Holbæk Lærerkreds forpligtelser alene med sit indbetalte og O:\052\MSWORD\KREDS 52\Generalforsamling\2015\Forslag Vedtægter kreds doc Side 1 af 6

2 forfaldne kontingent. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i vedtægterne. Kontingent til kredsen fastsættes på den årlige generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget, for regnskabsåret. Regnskabsåret er 1. januar december. 5 Af kredsens eventuelle overskud hensættes efter generalforsamlingens beslutning et beløb i KREDSFONDEN. Kredsstyrelsen administrerer fondens midler og træffer beslutning om midlernes anvendelse inden for nedennævnte rammer: 1. Støtte til organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, der yder en indsats til støtte og/ eller 2. gavn for lærernes pædagogiske, økonomiske eller tjenstlige interesser. 3. Støtte til kredsens informationsvirksomhed. 4. Støtte til kulturelle arrangementer, aktiviteter m.v. Regnskabsåret for KREDSFONDEN er 1. januar december. Revideret regnskab for KREDSFONDEN fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 6 Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal jvf. dog Hovedstyrelsens fastsættelse af terminer for afholdelse af generalforsamling i lige årstal og indkaldes ved opslag på skolerne og meddeles på under arrangementer med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog 14 og 15. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 1 medlem begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. O:\052\MSWORD\KREDS 52\Generalforsamling\2015\Forslag Vedtægter kreds doc Side 2 af 6

3 Der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne, som efter mødet underskrives af dirigenten. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden, oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår, samt styrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende regnskabsår, bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 7 Kredsen råder over en særlig fond. Vedtægterne for kreds 52 s SÆRLIG FOND er medtaget som bilag til nærværende kredsvedtægter. 8 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 1. a) Valg af dirigent b) Valg af stemmetællere og referent 2. Formandens beretning 3. Regnskaber a) Kredskassen b) Kredsfonden c) Særlig fond 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg jvf. 10 og Eventuelt 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsformanden eller et flertal i kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (skolernes sommerlukningsperiode fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne. 10 Et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsorden og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen O:\052\MSWORD\KREDS 52\Generalforsamling\2015\Forslag Vedtægter kreds doc Side 3 af 6

4 forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned (skolernes sommerlukningsperiode fraregnet), med nyvalg af kredsstyrelse og nyvalg af kongresdelegerede på dagsordenen. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære valgperiode som sin funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt på en ekstraordinær generalforsamling 2 måneder eller mindre før den fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil. 11 Kredsen ledes af en styrelse på 8 medlemmer. Styrelsen vælges i lige år og har funktionsperiode fra 1. april i valgåret og 2 år frem. Desuden vælges 2 suppleanter til styrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer. Styrelsen vælges i lige år og har funktionsperiode fra 1. april i valgåret og 2 år frem. Desuden vælges 2 suppleanter til styrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter. Kandidatforslag er kun gyldig, når kandidaten personlig erklærer sig villig til at modtage valg, eller når der foreligger underskreven erklæring herom fra den pågældende. Valgproceduren bestemmes af generalforsamlingen efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. Kandidater, som opnår valg som suppleant for de delegerede, er uanset hvilken valgprocedure generalforsamlingen bestemmer automatisk medlem af kredsstyrelsen. stk. 2 stk. 3 Kredskassereren vælges af generalforsamlingen. Kredsformand og kredskasserer kan ikke være samme person. Kredsformanden er samtidig valgt som fællestillidsrepræsentant. 12 Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og formænd for de faste udvalg. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. O:\052\MSWORD\KREDS 52\Generalforsamling\2015\Forslag Vedtægter kreds doc Side 4 af 6

5 Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 4 kredsstyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme udslagsgivende Kredsstyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden. Kredsen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer, dog kan køb og salg af fast ejendom samt lånoptagelse kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. 13 Kredsstyrelsen foranstalter, at hver skole vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for tillidsrepræsentanten i henhold til den til en hver tid gældende tillidsrepræsentantaftale på Danmarks Lærerforenings organisationsområde samt i henhold til DLF s vedtægter 11. stk. 2 stk. 3 Kredsstyrelsen foranstalter, at almindelige medlemmer på tjenestesteder, der ikke opfylder tillidsrepræsentantreglernes betingelse for at kunne vælge tillidsrepræsentant, vælger en kontaktperson og en suppleant. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson og suppleant ud af egen midte. I tvivlstilfælde afgør kredsstyrelsen, hvilke medlemmer der har stemmeret og er valgbare til dette valg. Kredsstyrelsen kan, såfremt den finder det hensigtsmæssigt, oprette flere valgområder. 14 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kreds 52 s medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub (skoleklub) under Holbæk Lærerkreds. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. O:\052\MSWORD\KREDS 52\Generalforsamling\2015\Forslag Vedtægter kreds doc Side 5 af 6

6 Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Valg af TR og TR-suppleant sker i henhold til TR-reglerne. Valg af kontaktperson suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser. Stk. 2 Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen(-erne) der er valgt i henhold til 13, stk. 3 varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. Stk. 3 Stk. 4 Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 15 Holbæk Lærerkreds, kreds 52 kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3 ss flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 2 I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. 16 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer for. 17 Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 15. marts Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 20. marts O:\052\MSWORD\KREDS 52\Generalforsamling\2015\Forslag Vedtægter kreds doc Side 6 af 6

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere