Kapitel A. Arbejdstid Kapitel B. Lønforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel A. Arbejdstid Kapitel B. Lønforhold"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A. Arbejdstid 1. Den normale arbejdstid Varierende ugentlig arbejdstid Flextid Indskrænkning af arbejdstiden (arbejdsfordeling) Arbejde på deltid Aflønning Overarbejde Sikring af fuldtidsbeskæftigede Opsigelsesbestemmelser Organisering Regler for overarbejde Stk. 1. Overarbejdsbetaling Stk. 2. Betaling for manglende varsel Stk. 3. Helligdage Stk. 4. Opgørelse af overarbejde Stk. 5. Afspadsering af overarbejde Kapitel B. Lønforhold 7. Akkordaftaler Stk. 1. Fastsættelse af akkordpriser Stk. 2. Ældre modeller Stk. 3. Godkendelse af akkordpriser Stk. 4. Hjælp under akkord Stk. 5. Afbrydelse af akkord Stk. 6. Ventepenge Timelønsaftaler Stk. 1. Beregnet timeløn Stk. 2. Aftalt timeløn Stk. 3. Beregning af gennemsnitsfortjenesten Løn ved nedsat arbejdsevne Lønudbetaling og lønningsugen Stk. 1. Forskudsudbetaling ved akkordarbejde Stk. 2. Lønudbetaling Stk. 3. Lønningsugen Stk. 4. Lønkonti Stk. 5. Lønoversigt Stk. 6. Elektroniske dokumenter Forskellige tillæg Stk. 1. Udearbejdstillæg Stk. 2. Godtgørelse for transport og rejsetid Stk. 3. Hotelophold under udearbejde Stk. 4. Smudstillæg Pudsepriser for bejdset arbejde Materialer og værktøj Stk. 1. Levering af materialer

4 Stk. 2. Flytning af klaverer Stk. 3. Værktøjspenge Stk. 4. Klager over materialer og værktøj Stk. 5. Brand- og tyveriforsikring af værktøj Kapitel C. Opsigelsesregler 14. Opsigelsesregler Stk. 1. Opsigelsesvarsel Stk. 2. Anciennitetsregler Stk. 3. Uddannelse i forbindelse med afskedigelse Stk. 4. Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet Stk. 5. Tidsbegrænset ansættelse Stk. 6. Opsigelse under sygdom Stk. 7. Delvist fravær Stk. 8. Opsigelse i forbindelse med ferie Stk. 9. Opsigelsesvarsel bortfalder Stk. 10. Erstatning for manglende opsigelsesvarsel Stk. 11. Skriftlig opsigelse Stk. 12. Opsigelse under sygdom ved afskedigelser af større omfang Ansættelseskontrakter Kapitel D. Fritvalgs Lønkonto og Feriebestemmelser 16. Fritvalgs Lønkonto Stk. 1. Særlig opsparing Stk. 2. Feriefridage - valg af Stk. 3. Opsparing Stk. 4. Pension Stk. 5. Ekstrabetaling Stk. 6. Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen Stk. 7. Fratrædelse Stk. 8. Feriegodtgørelse - ferietillæg Stk. 9. Seniorordning Feriebestemmelser Stk. 1. Ferieåret Stk. 2. Feriens lægning Ferie i hele uger Ferie i timer Stk. 3. Overførsel af ferie Stk. 4. Feriegodtgørelse Stk. 5. Sygdom og ulykkestilfælde Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Stk. 6. Feriekortordningen Stk. 7. Garanti for feriepenge Stk. 8. Pligten til at holde ferie Stk. 9. Særlige forhold Feriefridage

5 Kapitel E. Barsel-, Sygdom og ulykke- og forsørgertabsydelse 19. Barselsordning Stk. 1. Barsel Stk. 2. Fædreorlov Stk. 3. Forældreorlov Sygdoms- og ulykkestilfælde Stk. 1. Dagpenge i sygdomstilfælde Stk. 2. Dagpenge i ulykkestilfælde Stk. 3. Løn under sygdom Frihed ved børns sygdom og hospitalsindlæggelse Stk. 1. Fravær ved børns første sygedag Stk. 2. Børns hospitalsindlæggelse Forsørgertabsydelse Kapitel F. Tillidsrepræsentant 23. Regler for tillidsrepræsentanter Stk. 1. Valg af tillidsrepræsentant Stk. 2 Valggrundlag Stk. 3. Udvidelse af antal Stk. 4. Tillidsrepræsentantens virke Stk. 4a. Arbejdsmiljøspørgsmål Stk. 5. Talsrepræsentant Stk. 6. Ansættelser og afskedigelser Stk. 7. Tillidsrepræsentantens uddannelse Stk. 7a. Kursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter Stk. 8. IT-faciliteter Stk. 9. Afskedigelse af tillidsrepræsentant Kapitel G. Fagretlig behandling 24. Fagretlig behandling Stk. 1. Faglig strid Stk. 2. Sager om bortvisning Stk. 3. Arbejdsfred Stk. 4. Ikke valgt tillidsrepræsentant Stk. 5. Fravigelse af overenskomsten Kapitel H. Uddannelse 25. Uddannelse Uddannelsesfonde Stk. 1. Økonomi Stk. 2. Administrationsbidrag - tiltrædelsesoverenskomst Stk. 3 DA/LO Udviklingsfond Selvvalgt uddannelse Stk. 1. Økonomisk tilskud Stk. 2. Løntab - tilskud Stk. 3. Virksomheder med uddannelsesudvalg

6 Kapitel I. Pension 28. Pension Personkreds Nyoptagne virksomheder Optrapningsordning Kapitel J. Øvrige bestemmelser 29. Nye virksomheder Samarbejde med beslægtede overenskomstområder Dobbeltbeskæftigelse Vikarer Ikrafttrædelsesdatoer Overenskomstens ikrafttræden og udløb PROTOKOLLAT 1 om efteruddannelsesforanstaltninger PROTOKOLLAT 2 om faglige tvister BILAG 1 om implementering af EU-Arbejdsdirektiv BILAG 2 om dispensationer for hviletid og fridøgn BILAG 3 om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang BILAG 4 om børn og unges arbejde BILAG 5 om forældreorlov, EU-implementering BILAG 6 om aftaleimplementering af direktivet om tidsbegrænset ansættelse BILAG 7 om ansættelsesaftale BILAG 8 om udenlandske arbejderes løn- og arbejdsforhold BILAG 9 om det lokale samarbejde BILAG 10 om ferieoverførsel BILAG 11 om aftaleimplementering af ligelønsloven m.v BILAG 12 om organisationsaftale - Fornyelsesaftalens fortolkning BILAG 13 om pensionsmæssige optrapningsordninger BILAG 14 om udgift til skolehjem Stikordsregister

7 LÆRLINGEBESTEMMELSER Træfagenes Byggeuddannelse og Træfagenes Industrielle Snedkeruddannelse Den daglige / ugentlige arbejdstid Elevtiden Løn Overarbejde Voksenelever Elever i svendenes akkorder Løn- og ansættelsesvilkår Pension og forsikringsydelser Arbejdstøj Sikkerhedsfodtøj Værktøj Rejsegodtgørelse Velfærdsforanstaltninger Smudstillæg Feriebestemmelser Støtte til uddannelse i fritiden Særlige bestemmelser Fagretlige regler... 88

8 Parterne er enige om at overenskomsten er en områdeoverenskomst. Så længe denne overenskomst står ved magt må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Parterne er enige om, at hvor lovgivningen fremover måtte gribe ind i parternes bestemmelser og deraf affødte rettigheder, er parterne forpligtet til positivt at medvirke til, at det oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmæssigt muligt. Afgørelse, der ikke er truffet i regi af parterne, har ikke præjudikatsværdi. Organisationerne er enige om, at respekten for overenskomstens overholdelse - fredspligten - er en grundlæggende forudsætning for overenskomstsystemets bevarelse. Egne notater: 6

9 Kapitel A. Arbejdstid 1. Den normale arbejdstid Arbejdstiden fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge ved almindeligt dagarbejde. Varierende ugentlig arbejdstid lægges i henhold til 2. Den normale arbejdstid skal lægges mellem kl og kl Ved udearbejde er grænserne for den daglige arbejdstid kl og kl Ved særlige arbejdsopgaver i Danmark kan den daglige arbejdstids placering ændres ved lokal forhandling. Den ugentlige arbejdstid reduceres forholdsmæssigt med 1/5, når en søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens fem første hverdage. Når den ugentlige arbejdstid er fordelt på 5 dage, kan ingen arbejdsdag være under 6 timer, medmindre andet aftales lokalt. Arbejdsdøgnet regnes fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste dag, eller fra kl til kl medmindre andet aftales. Parterne er omfattet af organisationsaftale om implementering af EU-arbejdstidsdirektiv, protokollat om dispensation for hviletid og fridøgn, EU-direktiv om børn og unge. Aftalerne er optrykt henholdsvis som Bilag 1, 2 og 4. Egne notater: 7

10 2. Varierende ugentlig arbejdstid a. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. b. De lokale parter fastlægger rammerne for de varierende ugentlige arbejdstider. Manglende enighed herom kan gøres til genstand for fagretlig behandling sluttende med et organisationsmøde. c. Aftaler om arbejdstidens placering træffes med den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, jf. dog pkt. b. d. Timer udover 37 timer pr. uge kan afvikles som hele fridage efter aftale med den enkelte medarbejder. Der kan aftales lønmæssig opsparing til anvendelse ved de pågældende fritimer. Ved en periodes afslutning kan eventuelt over- eller underskud af timer aftales afviklet inden for maksimalt 6 måneder. e. Ved nyansættelser i en periode med et lavere timetal end gennemsnittet, kan der for en periode etableres en lønudjævning. f. Overarbejde i forbindelse med den varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens 6. g. Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges med 3 måneders varsel til en periodes udløb i henhold til 24. h. Overskud/underskud af arbejdstiden skal afvikles inden fratræden. 3. Flextid Under forudsætning af lokal enighed er der adgang til at træffe aftale om flextid. Aftaler herom kan træffes med enten den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Flextiden skal lægges inden for tidsrummet kl til kl Den daglige arbejdstid bør normalt ikke være under 6 timer i virksomheder med 5 dages uge. Begæring om indførelse af flextid kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling. Egne notater: 8

11 4. Indskrænkning af arbejdstiden (arbejdsfordeling) Når det er nødvendigt, på grund af mangel på arbejde, kan arbejdsgiveren med tilslutning fra medarbejderne midlertidigt indskrænke arbejdstiden, fortrinsvis med hele uger med arbejde og hele uger med ledighed. Dette må dog varsles mindst 14 dage forud og kan kun andrage 13 uger indenfor 12 måneder for den enkelte medarbejder. Organisationerne skal orienteres. Organisationerne er enige om, at medarbejdere, der overgår til midlertidig arbejdstidsnedsættelse, er frigjort af gældende opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren. Forinden en arbejdsfordeling iværksættes, drøfter de lokale parter muligheder for at benytte situationen til efter- og videreuddannelse. Medarbejderen tages ud af fordelingen, når denne skal deltage i kursus planlagt forud for en arbejdsfordeling. Ved deltagelse i kurser planlagt under arbejdsfordelingen, kan en medarbejder tilsvarende tages ud af fordelingen. Afskedigelse begrundet i arbejderens egne forhold kan foretages under arbejdsfordelingen. Afskedigelse af medarbejdere i andre afdelinger, som ikke er berørt af arbejdsfordelingen, kan ske efter gældende regler. Ved afskedigelse af medarbejdere, der er omfattet af arbejdsfordelingen, indgår kun arbejdsdage i opsigelsesvarslet. 5. Arbejde på deltid Uanset bestemmelserne om den normale ugentlige og daglige arbejdstid kan medarbejdere beskæftiges ved deltidsarbejde på følgende betingelser: Virksomheder og medarbejdere, der måtte være interesseret heri kan træffe aftale om deltidsbeskæftigelse. Arbejdstiden fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 37 timer/uge ved almindeligt dagarbejde. Egne notater: 9

12 Ændring af arbejdstiden (længde og placering) kan kun ske med 4 kalenderugers varsel. Deltidsarbejde kan normalt ikke placeres på lørdage og søndage. Reglerne i 2 og 3 anvendes ved fastlæggelse af varierende ugentlig arbejdstid og flextid. Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældendes hovedaktivitet, f.eks. personer på efterløn og lignende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Aflønning Aflønning af deltidsbeskæftigede sker i henhold til de almindelige gældende overenskomstmæssige bestemmelser, således at der ikke ydes de omhandlede medarbejdere nogen form for lønmæssig kompensation, fordi arbejdstiden er kortere end den normale. Overarbejde Arbejdes der ud over det mellem parterne fastsatte antal timer, ydes der herfor overenskomstmæssig overtidsbetaling. Sikring af fuldtidsbeskæftigede Etablering af deltidsbeskæftigede må ikke indebære en reduktion i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Virksomhederne kan ikke afskedige fuldtidsbeskæftigede og i stedet for disse medarbejdere ansætte deltidsbeskæftigede. Det betragtes i øvrigt som usagligt, såfremt en medarbejder afskediges, fordi denne har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid. Opsigelsesbestemmelser De i 14 anførte opsigelsesvarsler er ligeledes gældende for deltidsmedarbejdere. Organisering Parterne er enige om det naturlige i, at de deltidsbeskæftigede er medlemmer af den samme faglige organisation som de øvrige på virksomheden beskæftigede medarbejdere. Egne notater: 10

13 6. Regler for overarbejde Stk. 1. Overarbejdsbetaling Som overarbejde betragtes alt arbejde uden for normalarbejdstiden. For overarbejde efter den normale arbejdstids ophør betales for de 3 første timer et tillæg på 50 %. En af disse timer kan lægges før den normale arbejdstids begyndelse. For overarbejde ud over 3 timer betales et tillæg på 100 %. Hvor lørdag er fridag, betales overarbejde i henhold til ovenstående. For overarbejde på søn- og helligdage betales et tillæg på 100 %. Ved overarbejde ud over en time daglig gives ½ times betalt spise- eller hvilepause og en sådan gives yderligere for hver 4. overarbejdstime. Ved overarbejde på lørdage, søn- og helligdage betales for hver 4 timers overarbejde ½ times pause. For overarbejde på lørdage, søn- og helligdage betales for mindst ½ dag. Overarbejdstillægget beregnes af svendenes personlige timeløn. Stk. 2. Betaling for manglende varsel Tilsiges en svend til overarbejde ud over en time, uden at dette er varslet dagen før, betales i tillæg for manglende varsel en personlig timeløn. Stk. 3. Helligdage Som helligdage regnes Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, 1. maj, Grundlovsdag samt den 24. december. Stk. 4. Opgørelse af overarbejde Ved opgørelse af overarbejde fradrages, udover de i stk. 1 nævnte pauser, den til spisning og hvile medgåede tid, ligesom også forsømt tid af den normale ugentlige arbejdstid fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted af en af medarbejderen utilregnelig grund, som rettidig er anmeldt til arbejdsgiveren og godkendt af denne. Aftalt frihed betragtes ikke som forsømt tid. En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse betragtes som forsømt tid fra dennes start. Egne notater: 11

14 Når den forsømte tid hidrører fra en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse ydes ikke overtidsbetaling for nogen timer før de forsømte timer er præsteret af medarbejderen udover dennes normale arbejdstid. Udførelse af de manglende timer kan varsles af arbejdsgiveren efter reglen i stk. 2, til udførelse indenfor 14 dage efter, at arbejdet er genoptaget efter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. I tilfælde, hvor arbejdsgiveren af mangel på tilstrækkeligt arbejde eller anden lignende grund forkorter arbejdstiden, indtræder beregningen for overarbejde først efter den i 1 fastsatte daglige arbejdstid. Stk. 5. Afspadsering af overarbejde Overarbejdstillægget udbetales ved overarbejdets udførelse. Timelønnen udbetales ved afspadsering. Overarbejde skal afspadseres inden for 2 mdr. efter overarbejdets afslutning og skal være afspadseret inden eventuel fratrædelse. På virksomheder, hvor der er valgt tillidsrepræsentant, beslutter de lokale parter, om præsteret overarbejde skal afspadseres. Hvor sådanne aftaler træffes, skal tillidsrepræsentanten informeres i hver lønperiode om overarbejdets omfang. Kapitel B. Lønforhold 7. Akkordaftaler Stk. 1. Fastsættelse af akkordpriser De på de forskellige fabrikker indgåede akkorder er bindende for begge parter. Medarbejdere, der er tildelt en akkord, kan ikke forlade denne, før akkorden er fuldendt, medmindre sygdom el. lign. forhindrer dette. Ligeledes kan en mester, som har tildelt en eller flere svende en akkord, ikke senere undtage nogen del heraf uden at erstatte medarbejderne det herved opståede tab, ligesom en mester heller ikke kan forandre de vilkår, under hvilke akkorden er tildelt eller forudsat, uden at give de pågældende erstatning for den forringede indtjening. Egne notater: 12

15 Ved fastsættelse af akkordpriser for nyt arbejde foranlediget ved nye fabrikationsområder eller nye tegninger skal akkordprisen for tilsvarende arbejde eller modeller på vedkommende fabrik lægges til grund, således at der tages tilbørlig hensyn til mulige forandringer. Den for nye arbejder udbetalte gennemsnitsfortjeneste er ikke bestemmende for den fremtidige akkordpris. Der er højst adgang til en forhandling af betalingsgrundlaget pr. overenskomstår. Stk. 2. Ældre modeller Såfremt en model ikke har været lavet i 10 år, kan der kræves optaget forhandling om akkordprisen. Stk. 3. Godkendelse af akkordpriser Nye priser fastsættes ved forhandling mellem mesteren eller hans repræsentant og fabrikkens medarbejdere i den vedkommende branche samt den af medarbejderne for den pågældende fabrik valgte tillidsrepræsentant. Ingen pris har gyldighed, før den er anerkendt af organisationernes bestyrelser. Disse forhandlinger skal være tilendebragt i løbet af 14 dage. Stk. 4. Hjælp under akkord Forlanger en mester, at en akkordtager skal modtage hjælp af en anden medarbejder, fradrages 4/5 af den til hjælperen erlagte arbejdsløn i akkordsummen, såfremt hjælperen hører til den samme branche, som arbejdet omfatter. Hører han til en anden branche, fradrages 3/4 af den til hjælperen erlagte arbejdsløn. Såfremt akkordtageren på grund af selvforskyldt forsømmelse har forårsaget, at hjælp må antages, fradrages hele den til hjælperen erlagte arbejdsløn. Stk. 5. Afbrydelse af akkord Såfremt en værkstedsakkord forlanges afbrudt eller en del af akkorden ønskes fremmet af grunde som ikke kan tilregnes medarbejderen, er dennes akkordgennemsnitsfortjeneste for det forudgående kvartal garanteret. Stk. 6. Ventepenge Må en svend vente på materialer eller lignende, skal mesteren, dersom ikke andet arbejde anvises svenden, betale ventetiden med svendens akkordtimefortjeneste. Egne notater: 13

16 8. Timelønsaftaler Stk. 1. Beregnet timeløn Akkordmedarbejderens timeløn reguleres pr. 1. marts og tillægges der foruden samme procentsats som akkorderne bliver tillagt ved afslutning af den nye overenskomst. Derefter reguleres hver 1. marts og 1. september efter den gennemsnitlige fortjeneste på akkord i de forudgående 6 måneder. På den enkelte virksomhed kan forhandlinger om lønændringer højst finde sted en gang i hvert overenskomstår. For at der kan beregnes ny timeløn for en medarbejder, må denne have arbejdet mindst 200 timer på akkord i det pågældende halvår og i den pågældende branche have udført mindst 4 akkorder. Er disse betingelser ikke opfyldt inden for det seneste halvår, foretages beregningen på basis af de senest forudgående 12 måneder. Er den pågældende medarbejder flyttet til en ny branche, medtages de to første akkorder ikke i beregningen. Forlanges der timelønsarbejde af en medarbejder i tidsrummet inden for det første halvår, beregnes timelønnen efter hele den tid, vedkommende har arbejdet på akkord på fabrikken, idet dog de første to akkorder udelades i beregningen, hvor den pågældende medarbejder har udført flere akkorder end disse. Gennemsnitsfortjenesten på de to første akkorder kan heller ikke fastsættes som fast timeløn, hvis den pågældende medarbejder ansættes ved timelønsarbejde udover 14 dage. Stk. 2. Aftalt timeløn Uoverensstemmelse om fastsættelse af personlige timelønninger, hvor timelønnen ikke beregnes efter akkordfortjenesten, kan drøftes ved mæglingsmøder under overenskomstens løbetid. På den enkelte virksomhed kan forhandlinger om lønændringer højst finde sted en gang i hvert overenskomstår. Anmærkning Uanset tidspunktet for afslutning af lønforhandlingerne sker regulering med virkning fra den 1. marts. Overenskomstparterne DIO 1 og 3F har dog fortsat, såfremt der er enighed herom, adgang til i forbindelse med konkrete sager at fravige dette udgangspunkt uden præjudice. Egne notater: 14

17 Stk. 3. Beregning af gennemsnitsfortjenesten Ved fremtidig beregning af fagets gennemsnitsfortjenester til vejledning ved nye overenskomsters afslutning medregnes ikke sådanne medarbejdere, der ikke har arbejdet et halvt år i den pågældende branche og på vedkommende fabrik ikke har udført mindst 3 akkorder, hvoraf de to første ikke medtages i beregningen. Ligeledes medregnes ikke ældre eller svagelige medarbejdere, idet der dog om disse medarbejdere forud må træffes aftale med de respektive tillidsrepræsentanter på fabrikkerne. 9. Løn ved nedsat arbejdsevne Stk. 1. For medarbejdere, som ikke er i besiddelse af almindelig arbejdsevne, kan der indgås aftaler om løn og arbejdstid, der fraviger de i nærværende overenskomst gældende regler. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten, eller hvis der ikke måtte være en sådan, lokalafdelingen skal underrettes om sådanne aftaler og der kan rejses påtale for misbrug af denne bestemmelse efter regler for faglig strid. 10. Lønudbetaling og lønningsugen Stk. 1. Forskudsudbetaling ved akkordarbejde Forskudsudbetaling (acontobetaling) i forbindelse med akkordarbejde skal være mindst den personlige timeløn og udbetales hver lønningsdag. Afvigelser fra disse bestemmelser må imidlertid finde sted for begyndere i faget og for ældre eller svagelige arbejderes vedkommende. Mesteren er dog berettiget til, når halvdelen af akkordsummen er udbetalt og han skønner, at medarbejderen vil komme i underskud, at fordre den ugentlige udbetaling nedsat efter forhandling mellem mesteren eller hans befuldmægtigede og en af medarbejderne valgt tillidsrepræsentant. Stk. 2. Lønudbetaling Overskud af akkord samt betaling for timelønsarbejde udbetales fuldt ud hver lønningsdag, beregnet til det tidspunkt i ugen, hvor regnskabet sluttes på den pågældende fabrik. Kostpenge på nyt påbegyndt akkordarbejde udbetales for 1 arbejdsdag og derover. Egne notater: 15

18 Hvor torsdag og/eller fredag er helligdag(e) foretages lønudbetalingen 2 dage forud for helligdagen(e). Når en medarbejder afskediges, udbetales hans løn ved arbejdets ophør. Stk. 3. Lønningsugen Lønningsugen følger kalenderugen. Lønningsperioden er 2 uger. Der skal dog være mulighed for udbetaling af forskud i den uge, hvor ingen lønafregning finder sted, når begæringen fremsættes med en dags varsel. Stk. 4. Lønkonti Arbejdsgiveren har ret til, efter forhandling med medarbejdernes repræsentant(er) og derefter ved opslag at have givet et varsel på 4 kalenderuger, at udbetale lønnen over lønkonti i et af den enkelte medarbejder valgt pengeinstitut. Stk. 5. Lønoversigt Samtidig med udbetalingen af lønnen modtager svenden en genpart af lønopgørelsen. Endvidere udleveres til tillidsrepræsentanten ved hvert kvartals slutning en samlet lønoversigt indeholdende antallet af akkord- og timelønstimer samt den udbetalte løn på akkord og timeløn. Enhver påtale af uregelmæssigheder ved lønopgørelsen skal hurtigst muligt indgives til mesteren. Stk. 6. Elektroniske dokumenter Virksomhederne kan med frigørende virkning aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. 11. Forskellige tillæg Stk. 1. Udearbejdstillæg For timelønsarbejde betales et udearbejdstillæg pr. time: pr. 1/ på kr. 4,33 pr. 1/ på kr. 4,40 pr. 1/ på kr. 4,48 Egne notater: 16

19 Dette tillæg ydes også, hvis der i pågældende forretnings lager og magasiner udføres timelønsarbejde, og der ikke gives medarbejdere lejlighed til omklædning eller indtagelse af medbragte føde- og drikkevarer. I tilfælde, hvor udearbejdet består af polerarbejde, forhøjes tillægget pr. time: pr. 1/ på kr. 0,42 pr. 1/ på kr. 0,42 pr. 1/ på kr. 0,43 Ved udearbejde, hvor der overnattes, betales et døgntillæg: pr. 1/ på kr. 112,50 pr. 1/ på kr. 114,30 pr. 1/ på kr. 116,24 På lørdage, søndage og søgnehelligdage dog: pr. 1/ på kr. 224,79 pr. 1/ på kr. 228,39 pr. 1/ på kr. 232,27 Ved arbejde i Danmark skal der gives hjemrejse hver weekend, såfremt det ønskes. Ved arbejde i udlandet, Europa, betales en hjemrejse hver 3. weekend. Såfremt hjemrejse ikke ønskes af medarbejderen eller virksomheden, ydes en godtgørelse svarende til 20 gange den personlige timeløn. Virksomheden er kun berettiget til at nægte hjemrejse såfremt det godtgøres, at der ikke er mere end 1 uges arbejde tilbage på arbejdspladsen for den pågældende medarbejder. Arbejde uden for Europa af indtil 3 ugers varighed betales som arbejde inden for Europa med et tillæg på 25 %. Ved arbejde udover 3 ugers varighed betales: For de første 3 uger: Pr. 1/ døgntillæg á kr. 112, % 6 døgntillæg á kr. 224, % 20 gange den personlige timeløn + 25 %. Egne notater: 17

20 Pr. 1/ døgntillæg á kr. 114, % 6 døgntillæg á kr. 228, % 20 gange den personlige timeløn + 25 %. Pr. 1/ døgntillæg á kr. 116, % 6 døgntillæg á kr. 232, % 20 gange den personlige timeløn + 25 %. For den 4. uge Pr. 1/ døgntillæg á kr. 112, % 2 døgntillæg á kr. 224, % 20 gange den personlige timeløn + 50 %. Pr. 1/ døgntillæg á kr. 114, % 2 døgntillæg á kr. 228, % 20 gange den personlige timeløn + 50 %. Pr. 1/ døgntillæg á kr. 116, % 2 døgntillæg á kr. 232, % 20 gange den personlige timeløn + 50 %. For den 5. uge Pr. 1/ døgntillæg á kr. 112, % Pr. 1/ døgntillæg á kr. 114, % Pr. 1/ døgntillæg á kr. 116, % Der betales ikke 20 gange den personlige timeløn, hvor hjemrejse finder sted. Der påregnes normalt hjemrejse i den 5. uge, der er dog pligt til at udskyde hjemrejse, såfremt det resterende arbejde er af kortere varighed. Egne notater: 18

21 Såfremt arbejdet strækker sig ind i den 6. uge, betales der 100 % tillæg såvel til døgntillæggene som de 20 gange den personlige timeløn fra og med den 5. weekend. Stk. 2. Godtgørelse for transport og rejsetid For arbejde, der udføres uden for mesterens værksted, erholder svenden, såfremt arbejdsgiveren ikke sørger for transport, en godtgørelse for transport i eget befordringsmiddel, der følger den til enhver tid gældende aftale mellem finansministeren og tjenestemandsorganisationerne. Ifald svenden benytter offentlige transportmidler, betaler mesteren billetprisen. Hvad enten transporten foregår i mesterens køretøj eller i svendens private køretøj eller med offentlige transportmidler, betales køretiden med timeløn. Transport til arbejdspladsen skal foregå i arbejdstiden. Køretid uden for normal arbejdstid betales som timeløn plus 50 %. Godtgørelse for transport- og rejsetid i udlandet fastsættes ved lokalaftale. Stk. 3. Hotelophold under udearbejde Skal svenden overnatte på stedet, betales hotelopholdet samt udgiften til kost efter regning på hoteller af rimelig god standard efter de lokale forhold, så vidt muligt enkeltværelse hvor det er muligt med bad og toilet. Under kostomkostninger regnes også svendens aftenkaffe. Der betales for alle ugens dage, medmindre mesteren betaler rejsen for svenden til hjemstedet i weekenden og for forekommende søgnehelligdage. Gældende regler må ikke forringes. Stk. 4. Smudstillæg Ved rensning, ved nedbrydning af orgler, ved slibning af metalpiber, der skal pålægges folie samt ved udskiftning af membraner og dermed ligestillet smudsigt arbejde betales et tillæg pr. time: pr. 1/ på kr. 6,00 pr. 1/ på kr. 6,09 pr. 1/ på kr. 6,20 dog mindst 1 arbejdsdag. Svende, der er beskæftiget ved afætsning, bejdsning med ætsende bejdser, limning med kunstharpikslim og sprøjtning med farvede lakker, kan ved udførelse af dette arbejde forlange de nødvendige renselsesmidler samt et gummiforklæde. Egne notater: 19

22 12. Pudsepriser for bejdset arbejde For bejdset arbejde betales for pudsernes vedkommende følgende tillæg til de priser, som er gældende for ubejdset arbejde: 1. For frugttræ og andre faste træsorter uden nævneværdige porer 5 %, og det samme tillæg betales for røget mahogni. 2. For frugttræ og andre faste træsorter der forlanges sortbejdsede og polerede 8 %. 3. For mahogni, valnød, satinnød, ahorn, bøg og lignende træsorter 10 %. 4. For mahogni-pyramidefinér, sapeli, benin og lign. afrikansk finér, der volder særlige vanskeligheder med hensyn til pudsninger på grund af limens gennemtrængen samt mahogni, der forlanges sortbejdset og poleret 15 %. Hvor arbejdet er delt, gælder tillægget både for pudsning og polering, men ikke for færdigpolering. Anvendes nævnte finérer kun delvis, ydes tillægget forholdsmæssigt. 13. Materialer og værktøj Stk. 1. Levering af materialer Man er enige om, at de større materialer, såsom træer til kasserne og til rygge, de opfinerede kasser, de færdige rygge og jernrammer leveres på det værksted, hvor vedkommende arbejder, der skal anvende dem, har sin arbejdsplads og at disse dele efter endt forarbejdning fjernes igen fra arbejdspladsen. Hvor dette transportarbejde er indbefattet i akkorden, må den pågældende medarbejder vedblivende selv udføre det. Alt materiale til brug ved en akkord skal så vidt muligt, og så vidt det er nødvendigt for arbejdets praktiske gang, være færdigt ved akkordens påbegyndelse. Opbyggede instrumenter leveres i det nævnte værksted eller i et i flugt med dette liggende lokale. Stk. 2. Flytning af klaverer Til flytning af klaverer på værkstedet anvendes så vidt muligt timelønsarbejdere. Stk. 3. Værktøjspenge Medarbejderne får udleveret det til hver branche nødvendige værktøj, som de er forpligtet til at holde i god orden. Egne notater: 20

23 Hvor arbejdsgiveren forlanger, at en medarbejder holder sig selv med værktøj, betales der pr. time kr. 3,60. Til nyuddannede lærlinge, der fortsætter i virksomheden, gives der kr ,- til værktøj, såfremt de skal holde sig selv med værktøj. Stk. 4. Klager over materialer og værktøj Klage over mangler ved materialer, fælles værktøj og lignende henvises til forhandling mellem fabrikken og medarbejdernes tillidsrepræsentant, og den eventuelle viderebehandling foregår i henhold til mæglingsreglerne. Stk. 5. Brand- og tyveriforsikring af værktøj Arbejdsgiveren sørger for brand- og tyveriforsikring af medarbejderens værktøj, dog ikke udover kr ,- pr. medarbejder. Kapitel C. Opsigelsesregler 14. Opsigelsesregler Stk. 1. Opsigelsesvarsel For medarbejdere, der uden anden afbrydelse end neden for nævnte, har været beskæftiget på samme virksomhed i nedenstående tidsrum, der regnes fra vedkommendes fyldte 18 år, gælder følgende opsigelsesfrister: I de første 6 måneder gives intet varsel fra nogen af parterne, herefter gives følgende varsel: Mester Svend Indtil 1 års beskæftigelse 7 dage 2 dage Fra 1-3 års beskæftigelse 28 dage 3 dage Fra 3-5 års beskæftigelse 35 dage 7 dage Efter 5 års beskæftigelse 63 dage 28 dage Efter 10 års anciennitet 98 dage 28 dage Medarbejderen kan kun gøres erstatningspligtig for 14 dage. Arbejdsforholdets ophør kan kun ske ved udgangen af en arbejdsuge. Egne notater: 21

24 Stk. 2. Anciennitetsregler Som afbrydelse regnes ikke: Fortsat anciennitet Sygdom, der omgående skal meddeles virksomheden, dog senest inden 24 timers forløb. Indkaldelse til fortsat militærtjeneste. Graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov i hele fraværet. Afbrydelse af arbejdet, hidrørende fra maskinstandsning, materialemangel, arbejdsmangel el. lign., såfremt medarbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes ham/hende. Ledighedsperiode Ved en ledighedsperiode på over 14 dage, på grund af arbejdsmangel tæller kun de første 14 dage med i anciennitetsberegningen. Genindtrædelse i ancienniteten Medarbejdere, som opsiges i henhold til nærværende paragrafs stk. 1 eller ved afbrydelse af arbejdet, jf. stk. 5, men genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 15 måneder, genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet. Såfremt arbejderen dokumenterer ikke at have haft arbejde inden for orgel- og pianoindustrien i fraværelsesperioden inden for et tidsrum af indtil 2 år, ændres i nærværende stykke 15 måneder til 2 år. Stk. 3. Uddannelse i forbindelse med afskedigelse a) Vejledning i forbindelse med afskedigelse Fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel efter 14, stk. 1, på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. b) Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et relevant kursus. Kursets varighed kan højst andrage 2 uger og udgifterne til kursusdeltagelse og eventuelt løntab i kursusperioden dækkes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Såfremt kursusdeltagelsen ikke kan finde sted i opsigelsesperio- Egne notater: 22

25 den, er den pågældende på tilsvarende vilkår berettiget til kursusdeltagelse inden for 56 dage efter fratrædelse, hvis den pågældende fortsat er arbejdssøgende. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der ved tidligere fratræden fra samme virksomhed har været omfattet af denne bestemmelse, er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. c) Fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som afskediges af ovennævnte årsager (b.), og som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, herudover ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden med tilskud efter reglerne i 25, 4. afsnit. Medarbejderen har endvidere ret til efter samme bestemmelse at benytte ikke-forbrugt frihed med støtte fra TMKF i op til to uger, jf. 25, 5. afsnit. Stk. 4. Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet Pkt. 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der beregnes efter pkt. 2. Pkt. 2. Pkt. 3. Den særlige fratrædelsesgodtgørelse udgør et beløb svarende til forskellen mellem det til enhver tid gældende dagpengebeløb pr. måned og lønnen med fradrag af 15 %. Fratrædelsesgodtgørelsen kan minimum udgøre kr pr. måned og maksimum kr pr. måned. Lønnen opgøres pr. måned på baggrund af den løn, medarbejderen ville have oppebåret under sygdom jf. 20, stk. 3, 1. afsnit. Pensionsbidraget indgår ikke i beregningsgrundlaget. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. Egne notater: 23

26 Pkt. 4. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, f.eks. på deltid, ændres forholdstallet tilsvarende. Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Stk. 5. Tidsbegrænset ansættelse Medarbejdere, som er fratrådt virksomheden med det gældende varsel, kan efter varslingsperiodens udløb genansættes til en tidsbegrænset ansættelse, som ikke må have en længere varighed end 10 kalenderuger, når der i hvert enkelt tilfælde er givet skriftlig meddelelse herom ved arbejdets begyndelse. En sådan genansættelse kan ske to gange inden for 15 måneder, og evt. i forlængelse af hinanden. Der skal således i en sådan situation ikke på ny gives opsigelsesvarsel, jf. stk. 1. Stk. 6. Opsigelse under sygdom Medarbejdere, der i henhold til bestemmelserne i stk. 1 har krav på opsigelsesvarsel, kan ikke under dokumenteret sygdom opsiges inden for en periode af 120 dage af sygdomsperioden. Efter dette tidspunkt betragtes det overenskomstmæssige varsel som værende afgivet. Medarbejderen orienteres skriftligt i forbindelse med ansættelsens ophør. Denne bestemmelse gælder ikke tillidsrepræsentanter. Stk. 7. Delvist fravær Ved opgørelsen af 120 dages uarbejdsdygtighed i stk. 6 medregnes såvel fravær på fuld tid som delvist fravær. Indgås der en aftale om delvis genoptagelse ophører ansættelsesforholdet ikke som angivet i stk. 6. Egne notater: 24

27 Anmærkning Er en fuldtidsansat medarbejder kun delvis uarbejdsdygtig som følge af sygdom, kan der træffes aftale om, at den pågældende medarbejder arbejder på deltid. Indgås der en sådan aftale, ophører ansættelsesforholdet ikke som angivet i overenskomstens stk. 6. Aftalen om arbejde på deltid kan imidlertid bringes til ophør fra dag til dag. Stk. 8. Opsigelse i forbindelse med ferie I tilfælde, hvor opsigelse i henhold til stk. 1 skal afgives, kan en sådan opsigelse ikke fra nogen af siderne finde sted under ferie. Dersom arbejdsforholdet ønskes afbrudt i forbindelse med en ferieperiode, skal opsigelsesvarsel afgives senest 3 dage før feriens påbegyndelse. Feriedage regnes ikke med i opsigelsesvarsel. Stk. 9. Opsigelsesvarsel bortfalder Ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning. Ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure som standser driften helt eller delvist. Stk. 10. Erstatning for manglende opsigelsesvarsel Såfremt en medarbejder, som ifølge foranstående har krav på en opsigelsesfrist afskediges af en af vedkommende utilregnelig grund og uden den tilkommende opsigelsesfrist eller såfremt en sådan medarbejder forlader virksomheden uden at give det, ligeledes i henhold til det foranstående aftalte varsel, skal den overtrædende part til modparten erlægge et beløb svarende til vedkommende arbejders ansatte timeløn for det antal dage, som overtrædelsen andrager. Stk. 11. Skriftlig opsigelse Opsigelse skal gives skriftligt og begrundes og modtagelsen bekræftes ved modpartens underskrift. Skriftlighed er en betingelse for, at en opsigelse kan betragtes som afgivet. Anmærkning Uanset medarbejderens pligt til at give opsigelsesvarsel bør arbejdsgiveren ikke vægre sig ved at træffe overenskomst om, at medarbejderen straks kan fratræde arbejdet, hvis medarbejderen beviser, at der er tilbudt denne en fast plads el. lign., der nødvendiggør, at opsigelsesfristen ikke kan overholdes. Parterne er omfattet af aftale af 28. februar 1995 om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang. Aftalen er optrykt som Bilag 3. Egne notater: 25

28 Stk. 12. Opsigelse under sygdom ved afskedigelser af større omfang Ved afskedigelser af større omfang kan opsigelse finde sted under sygdom. Det er dog en forudsætning, at afskedigelserne er omfattet af Bilag 3 - Varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang, eller at afskedigelserne sker i forbindelse med virksomhedslukning. Opsigelse kan ikke ske til fratræden i den periode, hvori medarbejderen oppebærer sygeløn jf Ansættelseskontrakter Stk. 1. Ved ansættelse af medarbejdere ud over 1 måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale. Denne udleveres senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. Ansættelsesaftalen skal indeholde mindst samme oplysninger som fremhævet i aftalen optrykt som bilag 7. Stk. 2. Ved ændring af de i bilag 7 fremhævede oplysninger samt ved eventuelle ændringer skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft gives skriftlig oplysning til medarbejderne herom. Stk. 3. Parterne anbefaler, at den som bilag 7 optrykte ansættelseskontrakt anvendes. Stk. 4. Såfremt ansættelsesaftalen ikke er udleveret til medarbejderen i forbindelse med udløbet af de i stk. 1 og 2, anførte tidsfrister kan spørgsmålet behandles efter overenskomstens regler for behandling af fagretlig strid. Bod kan ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter, at der på et møde mellem organisationerne er givet et pålæg om, at udlevere ansættelsesaftalen, har opfyldt dette pålæg, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesaftaler. Egne notater: 26

29 Kapitel D. Fritvalgs Lønkonto og Feriebestemmelser 16. Fritvalgs Lønkonto Som helligdag regnes Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. juledag, Grundlovsdag, 1. maj samt den 24. december. Stk. 1. Særlig opsparing Virksomheden indbetaler 1,3 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen til 1,7 %. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen til 2,0 %. Stk. 2. Feriefridage valg af a. Medarbejdere, der pr. 1. maj har ret til feriefridage, skal inden den 1. april hvert år vælge eller fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår, mod i stedet i denne periode løbende at få afsat yderligere 0,5 % af den ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravælges, afsættes der således yderligere i alt 2,5 %. Det antal feriefridage som ønskes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende regler i 18, Feriefridage. b. Nyansatte medarbejdere, der efter 9 måneders ansættelse opnår ret til feriefridage kan vælge, om en eller flere af de fem feriefridage ønskes afholdt efter nugældende regler. Det antal feriefridage, som ikke ønskes afholdt, indbetales til Fritvalgs Lønkontoen med beløbet pr. ubrugt feriefridag i 18, e. For efterfølgende ferieår kan medarbejderen vælge efter stk. 2 a. c. En medarbejder, som har fravalgt en eller flere feriefridage, og derefter har sammenhængende fravær over tre måneder som følge af sygdom eller tilskadekomst, kan rejse krav om et supplement til Fritvalgs Lønkontoen. Medarbejderen skal rejse kravet inden 3 uger efter ferieårets udløb. Supplementet udgør: Forskellen mellem den del af Fritvalgs Lønkontoen, som stammer fra fravalgte feriefridage og værdien af feriefridagene, hvis disse ikke var blevet Egne notater: 27

30 fravalgt, men i stedet var blevet afregnet som ikke afholdte feriefridage efter overenskomstens 18, e. Stk. 3. Opsparing For alle medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage, henlægges opsparingen på 4,0 % af den ferieberettigede løn til Fritvalgs Lønkontoen. Stk. 4. Pension På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12 %, kan virksomheden og medarbejderen aftale at indbetale det ekstra beløb til Fritvalgs Lønkontoen i stedet for til pensionsordningen. Stk. 5. Ekstrabetaling Medarbejderen kan vælge mellem følgende: a. Løn i forbindelse med fritid: Alle medarbejdere kan vælge dette element. Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, søgnehelligdage, feriefridage eller overenskomstmæssige fridage, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. Virksomheden fastsætter passende procedure og frister for administrationen. De lokale parter kan indgå aftaler om udbetaling, herunder aftale, at der udbetales beløb uden at medarbejderen holder fri. Der kan dog ikke indgås lokalaftale om, at indeståendet på Fritvalgs Lønkontoen udbetales løbende sammen med den øvrige løn. b. Pension: For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Medarbejderen skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår. Egne notater: 28

31 Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til Fritvalgs Lønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. Stk. 6. Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til udbetaling i det efterfølgende ferieår. Stk. 7. Fratrædelse Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få restsaldoen til sit feriekort, således at saldoen tillægges feriepengene. Stk. 8. Feriegodtgørelse - ferietillæg Opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen. Stk. 9. Seniorordning Med virkning fra den 1. oktober 2012 kan de lokale parter ved skriftlig lokalaftale åbne for, at virksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter følgende retningslinjer: a) Medarbejderen og virksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger selv med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og virksomhedens driftsmæssige behov den konkrete udformning af arbejdstidsreduktionen i form af f.eks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet. b) Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. c) Medarbejderen kan i forbindelse med en sådan arbejdstidsreduktion vælge at konvertere løbende pensionsopsparing, jf. 28, til et tillæg til lønnen. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. De frigjorte midler skal - eventuelt sammen med øvrige indbetalinger på fritvalgs lønkontoen - anvendes til finansiering af lønnedgang som følge af arbejdstidsreduktionen. Egne notater: 29

32 Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. d) Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. 18, og akkumulere denne. Værdien heraf kan eventuelt sammen med øvrige indbetalinger på fritvalgs lønkontoen - komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning. 17. Feriebestemmelser Idet ferieloven med dertil hørende administrative bestemmelser i øvrigt er gældende, er parterne enige om, at nedenstående regler træder i kraft i stedet for ferielovens bestemmelser. Stk. 1. Ferieåret Ferieåret regnes fra 1. maj til 30. april. Det tidsmæssige grundlag for beregning af feriegodtgørelsen optjeningsperioden er kalenderåret. Stk. 2. Feriens lægning Den fulde ferie udgør 25 dage (5 arbejdsuger), hvoraf mindst 15 dage skal falde i tiden mellem 1. maj og 30. september og i forbindelse med 4 weekender. Tidspunktet for sommerferien fastsættes ved forhandlingen inden 31. december mellem arbejdsgiver og medarbejdere under hensyn til den enkelte virksomheds tarv. Individuel ferie kan placeres i tiden mellem 1. maj og 31. oktober og forudsættes i så fald fastsat senest 1. marts. Hvor virksomhedens drift gør det nødvendigt, iværksættes ferien ved lukning af denne, men ellers iværksættes ferien ved, at der successivt gives medarbejderne ferie. I virksomheder, hvor ferien iværksættes successivt, kan en medarbejder, der ikke har været beskæftiget hele året, kræve feriedagenes antal nedsat i forhold til den mindre feriebetaling. Holder virksomheden lukket under ferien, kan medarbejderen ikke kræve særlig godtgørelse ud over den feriegodtgørelse, der tilkommer medarbejderen efter foranstående bestemmelser. Egne notater: 30

33 Den resterende ferie, der ikke er bundet til en bestemt periode, gives samlet mellem 2 weekender (se dog afsnit 9) eller som enkeltstående feriedage efter aftale. I sådanne tilfælde betales feriegodtgørelsen for disse dage sammen med lønudbetalingen for den pågældende periode. Ferien anses ikke for afbrudt af mellemliggende søgnehelligdage. Tidspunktet for den resterende ferie fastsættes under hensyntagen til den enkelte virksomheds tarv efter forhandling med medarbejderne og med mindst 1 måneds varsel. Hvis ferien holdes i umiddelbar tilknytning til påske eller jul, eller den omfatter mindre end 5 dage, bortfalder bestemmelserne om, at ferien skal holdes mellem 2 weekender. Holdes en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren bestemme, at lønmodtageren holder ferie disse dage i det omfang lønmodtageren er berettiget til mere end 15 dage. Træffer arbejdsgiveren ikke en sådan bestemmelse, skal arbejdsgiveren betale lønmodtageren løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før jul. Under aftjening af værnepligt kan tidligere indtjent ferie deles og gives uden for det i første afsnit angivne tidsrum. Ferie i hele uger Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning. Ferie i timer Under forudsætning af lokal enighed kan feriedage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret på samme måde som feriefridage, jf. overenskomstens 18 b. Dette ændrer ikke gældende regler om ret til suppleringsferie. Hvis ferie afvikles i timer, skal disse gives i hele dage medmindre, der er tale om resttimer, som udgør mindre end en hel arbejdsdag for medarbejderen. Stk. 3. Overførsel af ferie Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det efterfølgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal al ferie afholdes. Egne notater: 31

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2. CO-fællestillidsrepræsentant...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vaskerioverenskomsten

Vaskerioverenskomsten Vaskeri Overenskomsten 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Tlf. 70 300 300 3f.dk DI nr. 794657 verenskomst 2010 2012 Vaskerioverenskomsten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

1 side 3-122. 2 side 123-144. 3 side 145-160. 4 side 161-166. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag

1 side 3-122. 2 side 123-144. 3 side 145-160. 4 side 161-166. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag 1 side 3-122 Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge med bilag 2 side 123-144 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne 3 side

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015 Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015 FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 35 84) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

El-installations- overenskomsten

El-installations- overenskomsten El-installations- overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund 2014-2017 Indholdsfortegnelse Præambel... 5 1 Valg af tillidsrepræsentant... 5 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 7 3 Afskedigelse

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Industri og værkstedsoverenskomst 1. marts 2008 1.marts 2011

Industri og værkstedsoverenskomst 1. marts 2008 1.marts 2011 Industri og værkstedsoverenskomst 1. marts 2008 1.marts 2011 Aftale indgået mellem Danske Snedker og Tømrermestre (DST) og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Overenskomstbestemmelser side 14 Maskinsnedkerelever

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 2. juli 2014 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomsten 2004-2007. mellem. Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Specialarbejderforbundet i Danmark

Overenskomsten 2004-2007. mellem. Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Specialarbejderforbundet i Danmark Overenskomsten 2004-2007 mellem Skrædderlauget i Kjøbenhavn og Specialarbejderforbundet i Danmark INDHOLD Indledning 5 Side 1 Ansættelsesforhold/arbejdstid stk. 1. Standardansættelsesformular stk. 2. Arbejdstid

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere