Dagsorden: Rødovre Gymnasium. Bestyrelsen Rødovre Gymnasium. Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Rødovre Gymnasium. Bestyrelsen Rødovre Gymnasium. Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Hendriksholms Boulevard Rødovre EAN Telefon Telefax Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Rødovre, 3. juni 2014 Sagsbeh. PO/ij Tirsdag den 11. juni 2014 kl. 15:30 på Rødovre Gymnasium Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat af konstituerende møde 9. maj 2014 (Bilag 1) 3) Godkendelsesskrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. årsrapport for 2013 (Bilag 2) 4) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 31. marts 2014 (Bilag 3a og 3b) 5) Forretningsorden for bestyrelsen (tdl. udleveret) 6) Sygdomspolitik (Bilag 4) 7) Principper for ledelsesteamets arbejde på Rødovre Gymnasium (Bilag 5) 8) Bestyrelsens kønssammensætning (lov om ligestilling) og udarbejdelse af politik på området (Bilag 6) 9) Pædagogiske indsatsområder (Bilag 7) 10) Ansættelsessituationen 11) Evt. Med venlig hilsen Billy Adamsen formand Peter Ditlev Olsen rektor Ved afbud efter kl kan der ringes direkte på tlf. nr eller på tlf. nr

2 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2014 på Rødovre Gymnasium Tilstede: Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Elly Willer (EW), Billy Adamsen (BA), Stig Hjarvard (SH), Søren Johannesen (SJ), Susse Christensen (SC), Jacob Schulze (JS), Peter Ditlev Olsen (PO) og Inga Jørgensen (IJ). Fraværende: Michelle Lie Olsen (MO) Rektor Peter Olsen bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, Bjarne Kaspersen-Hansen og Susse Christensen og udtalte at han glædede sig til de kommende års samarbejde med den nye bestyrelse. Da mødet er konstituerende, leder rektor mødet indtil der er valgt en formand, hvorefter denne leder mødet. 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2) Godkendelse af referat af 26. marts 2014 Referatet blev godkendt 3) Præsentationsrunde Medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig og fortalte kort om sig selv og grundlaget for udpegningen/valget til bestyrelsen. 4) Konstituering af bestyrelsen a) Valg af formand Billy Adamsen blev valgt til formand b) valg af næstformand Stig Hjarvard blev valgt til næstformand 5) Forslag til møderække Der forelå ikke en eksakt plan for mødedatoer, men et forslag til i hvilke måneder der skulle afholdes ordinære møder. Bestyrelsen var enig i, at der afholdes ordinært møde i månederne: marts, juni, september og december. Formandsskabet vil sammen med rektor finde frem til forslag til mødedatoer. Dog blev næste møde fastlagt til 11. juni 2014 kl. 15:30 på skolen. 6) Evt. Formanden og rektor orienterede om den aktuelle personalesituation på gymnasiet, og hvorledes denne bliver håndteret. På næste bestyrelsesmøde ønsker bestyrelsen at behandle skolens stresspolitik, ledelsesstruktur nu og fremover, ressourceplan samt forretningsorden. For referatet, IJ Billy Adamsen Stig Hjarvard Bjarne Kaspersen-Hansen Formand, DJØF Næstformand, Rektorkollegiet Region Hovedstaden 1

3 Bilag 1 Elly Willer Søren Johannesen Michelle Lie-Olesen Rødovre Kommune medarb.rep. stemmeret elevrep. stemmeret Susse Christensen Jacob Schultze Peter D. Olsen medarb.rep. u. stemmeret elevrep. U. stemmeret rektor 2

4 Bilag Til Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium Hendriksholms Boulevard Rødovre Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kvitterer for modtagelsen af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat mv. for regnskabsåret 2013, der er indberettet og signeret med digital signatur. Det fremgår af revisors påtegning i årsrapporten, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Desuden fremgår det, at revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. ministeriets gældende revisionsbekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.v. Styrelsen har ikke yderligere bemærkninger til regnskabsmaterialet, men gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet. I så fald vil institutionen blive orienteret om resultatet af den supplerende gennemgang. Kopi af dette brev er sendt til skolens revisor og til Rigsrevisionen. Med venlig hilsen Tannie Maria Andersen Kontorfuldmægtig Direkte tlf

5 Bilag 3a Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 31. marts 2014 Generelt Ved udarbejdelsen af budget for 2014 blev benyttet de taxametersatser der var fremlagt i forslag til finanslov for I disse satser, var indregnet en besparelse på ca. 2 %. Ved vedtagelsen af finansloven for 2014 blev disse besparelser fjernet, men besparelsen som følge af fase 8 i statens indkøbsprogram blev bibeholdt. Denne besparelse er stadig ukendt og vil blive modregnet som en dispositionsbegrænsning ultimo I forbindelse med bestyrelsens behandling af regnskabsrapporteringen for perioden 1. januar til 30. juni 2014, vil blive udarbejdet et revideret budgetforslag, hvor der vil blive taget højde for de ændrede taxametersatser, ændringer i elevtal, ændringer i normeringer samt de omkostninger m.v. der kendes som følge af ibrugtagningen af den nye idrætshal. Indtægter Statstilskuddet er højere end budgetteret dels som følge af ovennævnte besparelser der ikke blev realiseret dels som følge af et lidt højere elevtal ved indberetningen 15. marts end forventet. Indtægter fra kopi, elevskabe o.l. kommer først i forbindelse med opstarten af de nye 1. g klasser. Andre indtægter omfatter en ikke budgetteret fortsættelse af Interreg projektet Preventing drop out pr. 31. marts kunne de forventede tilskud opgøres til kr Udgifterne refunderes med ca. 50 % og de relaterede udgifter kan findes under fællesomkostninger. Disse udgør kr Forskellen skyldes forskydninger mellem hvornår udgifterne afholdes af skolen og hvornår de kan opkræves hos Interreg. Undervisningens gennemførelse Personaleomkostningerne ligger lidt over budgettet, hvilket til dels skyldes at dette er lag ind med 25 % i første kvartal. I lønomkostningerne indgår udbetaling af censorvederlag for SRP opgaver. I april kvartal vil lønningerne blive belastet med udbetalinger af ferietillæg, ikke afholdt ferie m.v. Undervisningsmidler og materialer vil først blive udsat for det store træk omkring sommerferien, når der skal indkøbes materialer i forhold til studieretninger, valgfag og undervisningsplaner ligesom udgifterne til vagter ved eksamen først vil komme her. Studieture for 2g er afholdt i marts måned mens studieturene for valghold samt hytteture for 1g afholdes i efteråret. Der er givet en ekstrabevilling til den ene internationale klasse på kr ,- der er medtaget i de realiserede tal, der vil komme en ansøgning fra den anden internationale klasse af ukendt størrelse. Der vil derfor være et betydeligt merforbrug på denne konto. Kompetenceudviklingen omfatter alene de direkte udgifter og dermed ikke timer der er medgået til dette formål. Alle midler er stort set bevilliget for indeværende år. Ejendomsdrift Ejendomsdrift, varme og rengøring forventes at ville udvise et merforbrug for året som helhed, idet byggeriet af den nye idrætshal har belastet driftsomkostningerne, især el forbruget væsentligt i 1. kvartal. Rødovre kommune har opsagt aftalen om erhvervsrenovation og skolen er derfor gået over til selv at sørge for renovationen. Hvordan omkostningerne vil blive er endnu usikkert. 1

6 Bilag 3a Den manglende kvalitet i rengøringen på gymnasiet har medført at kontrakten med rengøringsselskabet er opsagt og der skal nu findes en ny partner. Lokale og bygningsvedligeholdelsen finder for den største dels vedkommende i perioder, hvor der ikke er elever. Som nævnt under behandlingen af budgettet er der kun forholdsvis beskedne beløb budgetteret til disse formål. Afskrivninger på idrætshallen er indregnet fra den forventede ibrugtagningsdato med kr ,- årligt. Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder falder aperiodisk idet gruppen bl.a. omfatter julegaver som jo først udløses i slutningen af året. Interreg er som nævnt i indledningen ikke budgetteret til at blive videreført i Projektet er forlænget og RG deltager i delprojekter om skriftlighed og coaching. Markedsføringen falder i to dele, dels op til orienteringsaftenen i januar måned med annoncer o.l. dels i forbindelse med fastsættelsen af studieretninger og udarbejdelse af pjecer for dette samt deltagelse i uddannelsesmesser i efteråret. Uændret indsats vil medføre et lille mindreforbrug i forhold til budgettet. Finansielle poster Ciborrenten har gennem de seneste 4 måneder vist en svag stigende tendens, hvilket kan slå igennem i forhold til prioritetsrenteudgifterne. Der er dog stadig tale om meget små stigninger og en meget lav rente. De renteafløftende likvider er brugt til finansiering af opførelsen af idrætshal. 2

7 Rødovre Gymnasium Bilag 3b Resultatopgørelse 1. januar til 31. marts 2014 Forbrug 1/1 til 31/ Årsbudget 2014 Restbudget 2014 Forbrug 1/1 til 31/ Forbrug 1/1 til 31/ Forbrug i pct. INDTÆGTER Statstilskud Elevafhængige tilskud ,79 Grundtilskud ,00 Fællesudgiftstilskud ,53 Bygningstilskud ,52 Særlige tilskud ,00 Statstilskud i alt ,77 Øvrige indtægter Salg af kopier, print og leje af elevskabe ,62 Leje- og varmeindtægter ,49 Andre indtægter ,00 Øvrige indtægter i alt ,75 INDTÆGTER I ALT ,85 OMKOSTNINGER Undervisningens gennemførelse Personaleomkostninger ,89 Undervisningsmidler og materialer ,13 Studieture, eskursioner m.v ,95 Censur, transport og timedagpenge ,00 Lønrefusioner Censur ,00 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,35 Afskrivninger, nedskrivninger m.v ,07 Undervisningens gennemførelse i alt ,65 Ledelse og administration Personaleomkostninger ,13 Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration ,22 Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) ,20 Afskrivninger og nedskrivninger ,07 Ledelse og administration i alt ,14 Ejendomsdrift Personaleomkostninger ,64 Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m.v ,68 Lokalevedligeholdelse ,33 Bygningsvedligeholdelse ,00 Konsulenter til tag og bygningsrapport ,00 Bygningsrenoveringer/ rektorbolig ,00 Kompetenceudvikling ,00 Afskrivninger og nedskrivninger ,41 Ejendomsdrift i alt ,88 Fællesomkostninger Personaleomkostninger og goder ,29 Mødeaktivitet ,76 Disponibel pulje til ledelse ,00 Interreg ,00 Repræsentation ,90 Markedsføring o.l ,04 Fællesomkostninger i alt ,68 OMKOSTNINGER I ALT ,08 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,94 Nettorenteudgifter/indtægter ,13 Kurstab ,00 PERIODENS RESULTAT ,89

8 Rødovre Gymnasium Bilag 3b Balance pr. 31. marts marts 31. marts 31. december 31. december AKTIVER Materielle anlægsaktiver Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Ejendom med installationer Arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Forudbetalt købesum for ejendom Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr Afskrivning ejendom Periodens resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Rentesikring Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT

9 Bilag 4 Bilag 3 til personalepolitikken - Rødovre Gymnasiums Sygdomspolitik Med ny lovgivning stilles skærpede krav til arbejdsgiverne om at håndtere sygefravær på arbejdspladsen rettidigt og omsorgsfuldt. Især indskærpes en forpligtelse til at afdække og handle på arbejdsbetinget sygefravær. Sygdom er hver mands herre og grund til lovligt forfald. RG s sygdomspolitik har som formål at understøtte og fastholde medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer i størst muligt omfang, hvad enten de er arbejdsrelaterede eller ej. Selv ved sygdom af kortere varighed ønsker ledelsen at medvirke til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne og dermed gøre det overkommeligt for medarbejderen at genoptage arbejdet. RG s sygdomspolitik er en del af vores samlede bestræbelser på at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder forbedringer af de fysiske rammer, prioritering af medarbejdernes kompetenceudvikling og øvrige personaleplejeforanstaltninger. Sygemelding Medarbejderen skal informere om akut sygdom ved en opringning til skolens kontor om morgenen på den 1. sygedag. Man er ikke forpligtet til at informere om sygdommens art, men oplys gerne om sygdommens forventede varighed. Raskmelding bedes ligeledes meddelt kontoret, - kan evt. gøres samtidig med sygemeldingen. Lærere kan selv aflyse deres undervisning i Lectio eller give skolen besked om at gøre det. Ved sygdom ud over få dages varighed skal ledelsen inddrages i omlægning af elevernes skema. Ved sygdom, som forventes at vare mere end 5 arbejdsdage, vil der altid være kontakt mellem ledelsen og medarbejderen, dels for at forhindre overbelastning pga. ophobning af medarbejderens opgaver, dels af hensyn til skolens arbejdstilrettelæggelse. Friattest og mulighedsærklæring (erstatter tidligere lægeerklæringer) Skolen kan forlange en lægefaglig udtalelse om medarbejderens uarbejdsdygtighed. Det kan være en såkaldt friattest, som er dokumentation for sygdom som grund til lovligt forfald - eller en mulighedserklæring, hvor fokus er, at medarbejderen skal bevare kontakten til arbejdspladsen. Disse forlangte attester betales af skolen. I følge sygedagpengeloven skal attesten indeholde oplysninger om, hvilke funktionsbegrænsninger sygdommen medfører og oplysninger om sygdommens forventede varighed. Normalt kan skolen tidligst kræve en sådan attest udstedt på 4. sygedag, men et forudgående særligt fraværsmønster kan begrunde, at skolen anmoder om lægefaglig udtalelse på et tidligere tidspunkt. I så fald motiveres anmodningen skriftligt til medarbejderen. Ved hyppigt sygefravær 1

10 Bilag 4 Rektor kan ud fra en konkret vurdering tage initiativ til sygefraværssamtale med en medarbejder for at klarlægge, hvorvidt årsager til det hyppige sygefravær er arbejdsbetinget og drøfte mulige initiativer til at afhjælpe situationen. Rektor tager normalt initiativ til samtale med medarbejdere der: Har haft mere end sammenlagt 10 sygedage inden for de seneste 12 måneder eller Har haft mere end 4 sygeperioder inden for de seneste 6 måneder. Længerevarende sygdom Det er skolens ønske - med en tidlig opfølgning - at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer. Målet er at fastholde medarbejderen, der på grund af langvarig sygdom eller ændringer i arbejdsevnen ellers er i fare for at miste arbejdet. Rektor tager ud fra konkret vurdering initiativ til en opfølgende sygefraværssamtale. Senest i 4. sygeuge efter første sygedag anmoder rektor om en mulighedserklæring og indkalder medarbejderen til samtale med henblik på at få klarlagt sygdommens karakter, forventede varighed samt perspektiverne for medarbejderens tilbagevenden. En fastholdelsesplan udarbejdes, hvis medarbejderen forventer ikke at kunne genoptage arbejdet 8 uger efter første sygedag. Afskedigelse på grund af sygdom Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, men en medarbejder kan afskediges på grund af hyppigheden og omfanget af sygefraværet, eller hvis der ikke er udsigt til, at medarbejderen inden for rimelig tid bliver i stand til at genoptage arbejdet. Opsigelse som følge af sygefravær kan således ske, hvis opsigelsen efter en konkret vurdering er rimeligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold. Der kan her bl.a. lægges vægt på, hvor belastende sygefraværet er for skolens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet og længden af fraværet sammenholdt med den ansattes anciennitet. Af betydning kan også være sygdomsmønsteret og oplysninger om mulighederne for snarlig genoptagelse af arbejdet, risiko for tilbagefald osv. Vedtaget i bestyrelsen og i RGSU

11 Bilag 4 3

12 Bilag 5 Principper for ledelsesteamets arbejde på RG Overordnet arbejder ledelsen indenfor det værdisæt og de formålsbeskrivelser, som fremgår af skolens værdigrundlag. Ledelsen arbejder for at fremme de målsætninger og handlingsplaner, der løbende bliver opstillet af ledelsen selv eller af organisationen som helhed. Ledelsen har det overordnede ansvar for at have overblik, vise fremsyn, og sikre at de nødvendige beslutninger træffes, indenfor følgende områder: 1. Strategiske perspektiver 2. Pædagogiske forhold. 3. Økonomiske, juridiske herunder bekendtgørelsesmæssige forhold 4. Administrativt/ planlægningsmæssigt 5. Bygningsdrift og fornyelse 6. Kommunikation, indadtil som udadtil 7. Personaleledelse og personaleudvikling (medarbejdersamtaler mv.) 8. Elevkontakt, samarbejde og vejledning 9. Eksterne relationer og samarbejder Ledelsens arbejdsopgaver fordeles årligt og drøftelse løbende. Ansvarsområdet og jobbeskrivelsen for den enkelte leder aftales mundtlig og/eller skriftlig. Det daglige ledelsesrum for den enkelte leder opstår i midten af spændingsfeltet mellem visioner, strategier og målsætninger og det praktisk muligt og hensigtsmæssige og mellem det konsekvente og regelbundne på den ene side og omsorg og dialogen og medbestemmelsen på den anden. Visioner Målsætninger Strategier Regelbunde Konsekvente Kompetente Dagligt ledelses -rum Dialog Omsorg Medbestemmelse Handlingsplaner. Praktiske og fysisk begrænsninger. Indenfor det daglige ledelsesrum som defineres af de overordnede rammer, har den enkelte leder beslutningskompetence i forhold til lederens ansvarsområder. Den enkelte leder har budgetansvar indenfor sit ansvarsområde. Rektor har det formelle ansvar for alle beslutninger både internt og eksternt. 1

13 Bilag 5 Rektor har personaleansvar for hele organisationen. Dog har den enkelte ledere kompetence til at lede og fordele arbejdet indenfor sit ansvarsområde. Ledelsesorganisering(møde struktur): Makkerpar møder: I den daglige varetagelse af egne ledelsesopgaver er makkerparrene den primære sparringsgruppe for den enkelte ledelsesperson. Der afsættes mindst et ugentlig møde, hvor man har tid til at tale med hinanden. Driftsmøder: Formålet med driftsmøder er at sikre den daglig drift og løbende sparring om denne. Derudover er vidensdeling om forestående driftsopgaver og driftsudfordringer et vigtigt formål med driftsmøderne. Driftsopgaver løses normalt med udgangspunkt i tidligere (vel)afprøvede procedure. Praktiske problemer (kalenderproblemer eller lign.) kan give anledning til at mindre ændringer i procedurerne diskuteres og iværksættes på driftsmøde(eller evt. foregå på makkerpars niveau). Hvis procedureændringerne kan siges at have principiel strategisk betydning bør de tage op på et strategimøde. Månedlige strategimøder: Har til formål at sikre progressionen i de fastlagte strategier, samt fange nye tendenser som kræver strategiske overvejelser. Til strategimøderne udarbejder hver leder en status på deres strategiske ansvarsområder samt pointere særlige fokusområder i den kommende periode, herunder oplæg til ændrede handlinger i forhold til strategien. Nye kommende strategiske udfordringer og tiltag diskuteres (gerne på bagrund af en SWAT analyse eller lignende). Der samles op på tiltag som er foreslået på driftsmøderne. Det besluttes om de skal fremmes som strategiske indsatser på kortsigt, på mellemlangsigt, om det er noget vi på et tidspunkt evt. vil beskæftige os med (parkeringspladsen), eller om det skal kasseres. Årlige strategi møder: Næste års (3 års strategi) gennemarbejdes og udarbejdes. Årlig driftsmøde i maj styr på næste (drift)skole år 2

14 Bilag 5 Ledelsesmæssige ansvarsområder: Bygnings og Indretningsleder (JA) Pædagogisk Leder (BO) Pædagogisk Leder (LS) Vicerektor (PP) Rektor (PO) Strategisk ledelse. Strategier, handlingsplaner og principper fastlægges fælles i ledelsesteamet indenfor for de overordnede områder: 1. Pædagogik, Elevkontakt, samarbejde og vejledning 2. Personaleledelse og personaleudvikling, 3. Administration og planlægning 4. Økonomi og Bygningsdrift juridisk 5. Eksterne relationer og samarbejder 6. Kommunikation, indadtil som udadtil Ansvar for udviklingsprojekter Halbyggeri Talenter Internationalisering Klasserumsledelse. IT i undervisningen/ E- klasse Innovation. Danskskrivemoduler Klare profiler i studieretninger. Interreg PD opfølgning. Udvalgsposter Indretningsudvalg Pædagogisk udvalg Montmartre Kulturudvalg IT-udvalg NV-udviklingsgruppe Evalueringsudvalg Holdoprettelsesudvalg RGSU Holdoprettelsesudvalg RGSU Holdoprettelsesudvalg Pædagogisk udvalg Evalueringsudvalg IT-udvalg Grundforløb Særlige ansvarsområde Daglig leder af Pedelgruppen Overordnet ansvar for Bygninger Indretning Vedligeholdelse Kunst Rengøring Arb.tilsyn og brandsyn Sikkerhedsudvalg. Overordnet ansvar for Kommunikation / PR: Hjemmeside / årsskrift - AI og blå papirer -50årsstud.jubilarer Elevsamarbejde: -Elevrådet -Montmartre -Kulturudvalg -Fraværssamtaler (2.g) Overordnet koordinering af Pæd.udvikling: Pæd.dage Temamøder Koordinatormøder Daglig leder af IT afdelingen Overordnet ansvar for: Studieretninger: -Udbud og præsentation -Timefordelingsplaner -Elevvalg og oprettelser -Omvalg efter grundforløb Valgfag: -Udbud og præsentation -Orientering -Elevvalg og holddannelse -Kontrol af stx-krav -optag af nye elever. Ressourcestyring (AC personale) -opgavefordeling(årlig) -løbende Personale udvikling: - MUS -generel kompetenceudvikling -Kursusadministration. Daglig leder af administrationen Overordnet ansvar for: -Økonomi /budget -Udviklingsprojekter -Ansættelser -Strategier og politikker -fraværssamtaler 1.g og 3.g. Kursusleder Øvrige administrative ledelsesopgaver Udleje af lokaler Aulabrug Kopirum og papirindkøb Lærerkøkken indkøb og kontakt til Grethe Afvikling af skr. prøver Kalender Kantineoprydningsplan og underholdning på Auling+ 1.g samling Fotograferingsplan m. Nina Afvikling af skr. prøver -Optagelsesprøver (uddannelsesparathedsrevurderingstest) Prøve- og vagtplaner -Termins- og årsprøver -SRP/SROlaboratoriebrug -AT/SRPvejlederfordeling -Mdt. og Skr. Eksamen -Sygeeksamen Besøgsaktivitetsplaner -Brobygning -Introkurser -Endagsbesøg Bestyrelsen / SU Orienteringsaften Ekskursioner ATS AT-struktur 3

15 Bilag 6 Uddrag af: Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) 11. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 2. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler eller staten ejer den overvejende del af institutionen eller virksomheden. Stk. 3. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i de i stk. 1 og 2 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller flere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Fastlæggelse af, hvem der anses som medarbejder, og beregning af det gennemsnitlige antal medarbejdere skal ske i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af 143 i selskabsloven. Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder, der har opstillet måltal, jf. stk. 3, skal til ressortministeren indberette om status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor man i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Samtidig indberettes om den udarbejdede politik, jf. stk. 4. Dog undtages de statslige aktieselskaber, der skal indberette om måltal og politik i henhold til årsregnskabslovens 99 b, for indberetningspligten.

16 Bilag 6 Uddrag af: Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) 11. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 2. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler eller staten ejer den overvejende del af institutionen eller virksomheden. Stk. 3. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i de i stk. 1 og 2 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller flere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Fastlæggelse af, hvem der anses som medarbejder, og beregning af det gennemsnitlige antal medarbejdere skal ske i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af 143 i selskabsloven. Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder, der har opstillet måltal, jf. stk. 3, skal til ressortministeren indberette om status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor man i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Samtidig indberettes om den udarbejdede politik, jf. stk. 4. Dog undtages de statslige aktieselskaber, der skal indberette om måltal og politik i henhold til årsregnskabslovens 99 b, for indberetningspligten.

17 Bilag 7 PÆDAGOGISKE INDSATSOMRÅDER Indsatsområder på helskoleniveau I helskoleprojekter er den enkelte lærer forpligtet til i videst muligt omfang at inddrage indsatsområderne i sin daglige undervisning efter de retningslinjer, der aftales på skoleniveau og i de enkelte studieretningsteam. It på helskoleniveau De sidste par år har der på flere pædagogiske dage været fokus på forskellige måder at anvende IT i undervisningen. Alle lærere har haft mulighed for at blive introduceret til de elektroniske tavler. Forskellige anvendelser af diverse IT software, alt fra quiz-programmer, Wiki s, I-bøger, elektronisk retning og videoretning har været berørt i en række Workshops. Målet med IT-helskoleprojektet er, at alle lærere undersøger de pædagogiske muligheder for mindst ét IT-pædagogisk hjælperedskab. Lærerne samles i forskellige erfaringsgrupper, hvor de kan diskutere deres overvejelser. Det er vigtigt, at det bliver itovervejelser på det didaktiske/pædagogiske niveau, og ikke på det tekniske (hardware) niveau. Man kan i forbindelse med indsatsområdet trække på e-klassens erfaringer og overvejelser. Innovation på helskoleniveau Træning af elevernes innovationskompetence er tilføjet som mål i AT (de grønne papir) fra skoleåret Fremover vil der være mulighed for at vælge en AT- innovations -eksamensopgave i 3.g. Ministeriet har således fokus på det afsnit af bekendtgørelsen, der fremhæver, at gymnasiet skal udvikle elevernes innovative kompetencer. Det står ikke helt klart, om den traditionelle AT-eksamensopgaveform på sigt vil udgå. Med Innovation i gymnasiet menes Innovation som værdiskabelse (i bred forstand) der skal være fokus på, at det eleverne skaber i undervisningen, har værdi for andre. Eleverne skal opleve, at det at gå i skole rækker ud over undervisningen og egen læring. De skal i kontakt med verden udenfor. Indsatområdet har som mål at øge lærekollegiets indsigt i innovative arbejdsprocesser og forståelse for innovative kompetencer samt at inspirere til at afprøve metoderne i praksis. Alle lærere forventes også i løbet af dette skoleår at indhente erfaringer ved at gennemføre mindst et innovationsforløb, - evt. mindre forløb, der indeholder delelementer af innovative arbejdsprocesser. Klasserumsledelse Et oplæg af Dorte Ågård om klasserumsledelse og lærer-elev-relationen skal skabe debat om lærerenes muligheder for at styre klasserummet, bl.a. med hensyn til elevernes brug og misbrug af IT i undervisningen, som er en stigende pædagogisk udfordring. 1

18 Bilag 7 Pilotprojekter Formålet med pilotprojekter er at indhente erfaringer og ny viden indenfor pædagogiske områder og afsøge mulighederne inden for andre overordnede tendenser på uddannelsesområdet. Pilotprojekter er kendetegnet ved, at en mindre gruppe af lærere eller et studieretningsteam samarbejder omkring et indsatsområde, og efterfølgende videregiver deres erfaringer og anbefalinger til det øvrige lærerkollegium og ledelsen. Pilotprojekter Overgang fra folkeskole til gymnasium I flere år har vi arbejdet systematisk og målrettet med at udvikle elevernes studiekompetencer i grundforløbet. I år vil der blive taget kontakt til en eller flere folkeskoler, dels for at skabe kontakt til lokalområdet, dels for at indhente viden om vores kommende elevers forudsætninger for at følge en gymnasial uddannelse. Projektet har som mål at give vores kommende elever en blidere overgang fra folkeskole til gymnasiet. Elevcoaching og motivation De erfaringer, der er blevet indhentet i forbindelse med Interreg og vores egene erfaringer fra coachingprojektet med 3.j, videreudvikles. Lærertemaet arbejder med systematiske coachingsamtaler med eleverne hen over året. Målet er - både på kort og lang sigt-, at gøre eleverne mere studieparate (mere ambitiøse) i forhold til at modtage gymnasial undervisning gennem arbejdet med personlige målsætninger. Feedback-orienterede arbejdsformer med de skriftlige opgaver De erfaringer, der har været opsamlet i det landsdækkende projekt om negativ social arv og vores eget skriftlighedsprojekt fra tidligere år, viderebearbejdes. Målet er, at der gennem afprøvninger af forskellige feedback orienterede arbejdsformer i forbindelse med elevtiden, kan udarbejdes et idekatalog til brug for hele lærerkollegiet. E-klassen I samarbejde med IT-netværksskolerne (Nærum -, Høje Tåstrup-, Ordrup-, Borupgård- og Gladsaxe gymnasium) afprøves mulighederne for mere systematisk brug af IT i undervisningen. E-klasse projektet har løbet over en årrække og der er enighed i udviklingsgruppen (under Nærumsamarbejdet) at forsætte samarbejdet, dog skal arbejdet være mere didaktisk orienteret end teknisk afprøvende, ligesom begrebet digital dannelse i bred forstand undersøges. Der vil derfor være fokus på de forskellige IT-værktøjers muligheder og begrænsninger i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng diskuteres løbende og udbredes til hele lærerkollegiet. De erfaringer E-klassen indsamler bruges til at opkvalificere Skoleprojektet omkring IT. 2

19 Bilag 7 Klare profiler Gennem et øget teamsamarbejde fokuseres der i Klare profiler på, at lærergruppen mere systematisk lægger en profil ned over deres studieretning, som så bruges til at skabe klare mål og progression i undervisningen. Erfaringerne fra tidligere år tyder på, at profildebatten opkvalificeres, når man overvejer, hvordan profilen kommer til udtryk didaktisk, fagligt, strukturelt. Efter et par år med fokus på lærersamarbejdet vil fokus i det kommende år være på: Hvordan kan de klare profiler være meningsskabende og motiverende for eleverne og på den måde skabe bedre læringsprocesser. Skrivemoduler i dansk i 1.g og 2.g. På baggrund af erfaringer med ekstra elevtid og skemalagte skrivemoduler i dansk i skoleåret 13/14 (inspireret af Hvidovre Gymnasiums projekt under Preventing dropout) ønsker dansklærerne at videreudvikle arbejdet med at forbedre elevernes skriftlige produkter. Eleverne lærer ikke noget af at skrive dårlige opgaver! Lærernes ressourcer skal bruges til konkret vejledning under skriveprocessen og ikke kun til traditionelt rette-arbejde. Feedback og coaching under skriveprocessen skal resultere i, at eleverne præsterer bedre til de skriftlige prøver. I skoleåret 14/15 tilføres 1.g dansk 10 skemalagte moduler til omlagt elevtid og klasserne tilføres 4 ekstra elevtidstimer. 2.g tilføres 5 skrivemoduler i skemaet og ligeledes 4 elevtidstimer. Målet er samtidig, at eleverne erkender, at skrivning er et middel til læring i alle fag. Talentudvikling Master Classes på Tværs af Vestegnsgymnasierne og internt Primært 2.g-elever får mulighed for at tilmelde sig forløb, som udbydes på tværs af Vestegnen. Hvert gymnasium udbyder mindst 1 forløb à ca. 15 timers varighed. Der udarbejdes en fælles Vestegns-folder til omdeling på 5 gymnasier med beskrivelse af såvel det overordnede formål som koncepterne for de enkelte MC s. RG udbyder 2 MC s i dette Vestegnsregi: Relativitetsteori og Forfatterværksted. Internt for skolens egne elever udbydes Gæringsprocesser og Medieværksted. 3.g ere kan også tilmelde sig, men det er erfaringen, at de har for travlt. AP-Boot Camps AP-lærerne rekrutterer de meget dygtige grammatikinteresserede elever på deres respektive hold til at være rollemodeller og hjælpelærere for de elever, der har svært ved det, eller som har fået lav score i startscreeningen. Disse elever tilbydes Boot Camps/AP-lektiecafeer i efteråret. Det er talentudvikling i top og bund! ATU Akademiet for Talentfulde Unge 3

20 Bilag 7 Koordinatorerne for 1.g skal allerede i løbet af de første måneder af skoleåret spejde efter elever, der har særlige talenter/interesser og som kan bruge ekstra udfordringer. Disse elever opfordres til at skrive en motiveret ansøgning, som skolen sender til ATU. Forløbet strækker sig over hele gymnasietiden, og lever sit eget liv udenfor skolen i form af forskellige faglige workshops/master classes på UNI eller DTU, og i ferierne tilbydes længerevarende camps. RG har mellem 5 og 8 elever fra hver årgang, der efter ATU s bedømmelse optages. INTERREG (Preventing Dropouts) PD fortsætter som implementeringsprojekt indtil december Innovationsindsatområdet, skrivemodulerne i dansk, motivations og coachingprojektet, samt talentudvikling på tværs er eks. på implementering af projektet. 4

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Peter Nørrevang, Deloitte og Svend F. Sørensen deltager i punkterne 1,2 og 3. Velkommen til Adam Dam, der som

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Støvring Gymnasium, 15. marts 2016 kl. 16.00 - ca. 18.00

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Støvring Gymnasium, 15. marts 2016 kl. 16.00 - ca. 18.00 Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Støvring Gymnasium, 15. marts 2016 kl. 16.00 - ca. 18.00 1. Velkomst til Lærke N. R. Dalgaard, der som næstformand i elevrådet indtræder i bestyrelsen. 2. Fastlæggelse

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Bestyrelsen Valg og konstituering af bestyrelse Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af en formand, næstformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9164 CVR-nr. 21533319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandlingen af punkt

Læs mere

Årsrapport. 1. januar - 31. december 2015. Rødovre Gymnasium. Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre. Institutionsnummer 175011

Årsrapport. 1. januar - 31. december 2015. Rødovre Gymnasium. Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre. Institutionsnummer 175011 Rødovre Gymnasium Rødovre Gymnasium Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre Institutionsnummer 175011 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Rødovre

Læs mere

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr.

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr. Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Finn Andersen, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Oktober 2008 Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud Områdeleder overordnet leder i områdeinstitutionen Områdelederen har det samlede, overordnede ledelsesansvar for

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Tandlægekollegiet Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Referat af møde 55 i Tandlægekollegiets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311 ÅRSREGNSKAB for Læborg Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8932 CVR-nr. 16315311 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1

MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1 MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1 Godkendelse af dagsorden 1 MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 2 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ulla Agerskov og præsentationsrunde 2 MØDEGRUNDLAG Dato:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Helle Vestergaard, Emil Martin Vork Heunecke, Fredrik Allentoft- Andersen Administrativ leder Hans-Henrik

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7661 CVR-nr. 75147252 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010

Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010 Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010 Stillingsbeskrivelse Denne stillingsbeskrivelse er udarbejdet af ekstern ledelsesrådgiver Sverri Hammer på baggrund af interview med

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sengeløse Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7184. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sengeløse Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7184. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sengeløse Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7184 CVR-nr. 68595215 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Torsdag den 11. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: E2.01 Medlemmer Afbud Indkaldte suppleanter Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 3/2008 Frederiksborg Gymnasium og HF Tirsdag den 16.september kl.16.30

Referat af bestyrelsesmøde 3/2008 Frederiksborg Gymnasium og HF Tirsdag den 16.september kl.16.30 Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 2.juni (bilag A) 2. Velkommen til bestyrelsesmedlem Mads Møller Angelsø 3a 3. Godkendelse af dagsorden 4. meddelelser 5. Budget 2008 justeret

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Avedøre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7146 CVR-nr. 55829810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode 8311. CVR-nr. 63391719

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode 8311. CVR-nr. 63391719 ÅRSREGNSKAB for Astrup Sogns Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 8311 CVR-nr. 63391719 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Bilag 2c Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

DCF Forretningsorden

DCF Forretningsorden FORSLAG: FORRETNINGSORDEN OG ORGANISATONSMAGT DCF Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen. - Forretningsudvalget. - Sekretariatslederen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Fraværende: Martin Schwebs Rasmussen Dagsorden: 1. Underskrivelse af referat af mødet den 6. juni 2013 Referatet er forhåndsgodkendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7214. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7214. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd i Køge Provsti i Køge Kommune Myndighedskode 7214 CVR-nr. 52055512 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Referat af møde 174 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8472 CVR-nr. 34650233 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere