VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser for deres ejendomme i foreningens område. Herunder tilser foreningen at servitutter og andre forpligtigelser der påhviler ejendommene overholdes. 2 Stk. 1: Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af parceller fra udstykningen FÆRGEBAKKERNE på Orø, samt med bestyrelsens tilladelse, ejere af naboejendomme. Medlemskab af foreningen er eller skal ved optagelsen gøres pligtmæssig i henhold til parcellernes pålagte og tinglyste servitutter. Ejere af ejendomme, som i henhold til kendelse er tilsluttet grundejerforeningens fællesanlæg kan optages i foreningen, men har kun stemmeret i spørgsmål der direkte og alene vedrører de fællesanlæg deres ejendomme er tilsluttet. Stk. 1: Medlemmerne er forpligtet til at betale det på foreningens generalforsamling, til enhver tid lovligt vedtagne kontingent, samt de af bestyrelsen fastsatte bidrag til administration, drift og anlæg af fælles veje, arealer og værker. 3 Stk. 2: I tilfælde af ejerskifter hæfter den tidligere ejer for samtlige påhvilende forpligtigelser over for foreningen, indtil han til kassereren eller foreningens administration, ved skriftlig henvendelse, har, giver meddelelse om den nye ejer.

2 Stk. 1: For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Denne hæftelse udadtil kan ikke forandres ved generalforsamlingsbeslutning, og heller ikke ved grundejerforeningens ophævelse, uden samtykke fra långivere. 4 Stk. 2: For hvert medlems forpligtelse overfor foreningen er der den 14. september 1962 og senere tinglyst en pantstiftende deklaration stor kr.6.000,- i hver parcel. Denne deklaration respekterer fremtidigt alene offentlige lån. Respektpåtegningen underskrives af foreningens formand i forening med næstformand eller kassereren eller af næstformanden i forening med kassereren. Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes på Orø én gang om året, en lørdag eller søndag i andet kvartal. 5 Stk. 2: På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1) Valg af dirigent, fortrinsvis et medlem af foreningen. Dirigenten leder generalforsamlingen ifølge dagsorden og drager omsorg for, at forhandlinger og stemmeafgivning finder sted i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Dirigenten udpeger tre stemmetællere, hvor af kun den ene må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten meddeler forsamlingen resultater af valg og beslutninger. 2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3) Kassereren fremlægger, til generalforsamlingens godkendelse, årsregnskabet forsynet med revisors påtegning. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af medlemmer til bestyrelse og revision. Man vælger på lige år: Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant samt en revisor og en revisor suppleant. Man vælger på ulige år: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant. 6) Eventuelt. 6 Stk. 1: Forslag til beslutning og forslag om ændring i eller tillæg til nærværende vedtægter må, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være modtaget af bestyrelsen inden den 15. marts.

3 Stk. 2: Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og ved direkte skriftlig meddelelse til alle medlemmers betalingsadresse. Indkaldelsen indeholder dagsorden og skal vedlægges et eksemplar af det seneste årsregnskab samt eventuelt indkomne forslag. 7 Stk. 1: Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har forlangt dette under angivelse af forslag til dagsorden. Stk. 2: Senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget behørig begæring om ekstraordinær generalforsamling, indvarsles medlemmerne om generalforsamlingen med mindst 8 og højest 14 dages varsel. 8 Stk. 1: Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Ethvert medlem der har opfyldt sine forpligtelser overfor foreningen, er berettiget til 1 stemme for hver parcel hvortil ejendomsretten haves. Uanset antallet af parceller opnår ingen grundejer dog mere end 5 stemmer. Stk. 2: Stemme kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt, dog kan ingen person repræsenterer mere end 5 stemmer. Stk. 3: Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpel stemmeflertal uden hensyn til hvor mange medlemmer der er mødt. Stk.4: Generalforsamlingen kan kun vedtage forslag til ændring eller tilføjelser i nærværende vedtægter, når forslaget i sin fulde ordlyd er bragt til medlemmernes orientering ved bilag til dagsorden. For vedtægtsændringer og/eller vedtægtstilføjelser kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret under afstemningen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget.. Er det tilstrækkelige antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen kan der, med 14 dages varsel, såfremt et flertal stemmer herfor, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes indenfor 30 dage efter den ordinære generalforsamling. En således indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan, med samme kvalificerede flertal, godkende forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestyrelsen kan dog, sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme dag, 15 min. efter at den ordinære generalforsamling er afsluttet. (jfr. 8 stk. 3). Stk. 5: Over det på en generalforsamling passerede føres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol. Denne beretning underskrives af dirigenten og af den bestyrelse der er valgt og til stede.

4 9 Stk. 1: Foreningens ledelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand og en er kasserer. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sin sekretær. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, forudsætter genvalg, at der fra den pågældende er afgivet skriftlig accept. Stk. 2: Ethvert medlem af foreningen er pligtigt til at modtage valg, dog ikke på hinanden 2 følgende perioder. Stk. 3: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald i årets løb, indtræder den første valgte suppleant i bestyrelsen. Stk. 4: Der afholdes bestyrelsesmøder når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom. Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 6: Sekretæren fører referat af de på møder og generalforsamlinger foretagne beslutninger. Alle foreningens skrivelser godkendes af bestyrelsen eller formanden. Referat af enhver generalforsamling udsendes til foreningens medlemmer. 10 Stk. 1: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 11 Stk. 1: Den på generalforsamlingen valgte revisor gennemgår foreningens regnskab med bilag, og godkender ved sin underskrift det af bestyrelsen fremlagte regnskab. Stk. 2: Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. 12 Stk. 1: Erhvervsmæssig teltslagning, opstilling af boder, kiosker, reklameskilte eller lignende må ikke finde sted. Parcellerne må ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, oplagsplads eller lignende. Generalforsamlingen kan dispensere fra denne bestemmelse.

5 13 Stk. 1: Enhver grundejer har pligt til at renholde rabat og kørebane ud for sin ejendom. Rabatten som sidestilles med et fortov, skal være frilagt. Stk. 2: Parkering der, efter bestyrelsens skøn, er til gene for medlemmerne er forbudt. Stk. 3: Kørsel på foreningens veje må, af hensyn til sikkerhed og støj- og støvplage, kun ske ved maksimum 20 km/t. 14 Stk. 1: Husdyr skal holdes under kontrol på en sådan måde, at de ikke er til gene for omboende eller for foreningens arealer. Hunde skal holdes i snor. 15 Stk. 1: Støjende haveredskaber, motorplæneklippere, motor- og el-save, kompostkværne, samt andre støjende haveredskaber og maskiner må på hverdage ikke anvendes efter kl. 20, på lørdage efter kl. 18, og på søn- og helligdage kun mellem kl. 8 og 12. Stk. 2: Brug af musikanlæg el. lign. må ikke ske udendørs eller i øvrigt på en måde, der er til gerne for omboende. 16 Stk. 1: På parcellerne må der ikke opføres tilbygninger, plankeværker eller lignende, der ved form, farve eller størrelse er til gene for de omboende, eller må anses for skæmmende for området som helhed. Stk. 2: Bestyrelsen kan kræve de nødvendige godkendelser fra myndigheder vedrørende bygninger forelagt. Såfremt sådanne tilladelser ikke foreligger, kan bestyrelsen give grundejeren en rimelig frist til fremskaffelse. Overskrides denne frist, kan bestyrelsen kræve bygningerne fjernet på ejerens bekostning. 17 Stk. 1: Udlejning af ejendomme til langtidsbeboelse skal straks meddeles til bestyrelsen. Tilladelse til helårsbeboelse skal ligeledes meddeles bestyrelsen. Vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 1994.

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere