København, den 2. juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø København, den 2. juli 2014 Høring vedr. netadgang til TDC s kabel-tv-net Boxer TV A/S takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar, jf. høring pr. 27. maj Boxer støtter fuldt enhver regulering, der bidrager til at forbedre konkurrencesituationen på både tv- og bredbåndsmarkedet, og Boxer ønsker samtidig hermed at tilkendegive interesse for at udnytte nye forretningsmæssige muligheder, der måtte opstå som følge heraf forudsat, at vilkårene er de rette. Udkastet til afgørelsen vedr. adgang til TDC s kabel-tv-net repræsenterer i så henseende et stort skridt i den rigtige retning, og Boxer anerkender Erhvervsstyrelsens betydelige indsats for at inddrage alle relevante aspekter og perspektiver. Boxer noterer også med tilfredshed de høje, men nødvendige detaljeringsgrader i kravene til TDC, og Boxer støtter altovervejende de valgte modeller og løsninger, herunder at alternative udbydere ikke selv skal forestå CA-systemer, set-top-bokse mv., men at man i så henseende får adgang til at benytte sig af TDC/YouSees eksisterende, samlede strukturer. Boxer finder imidlertid, at afgørelsen som den foreligger nu ikke vil være tilstrækkelig til at opnå målet om at forbedre konkurrencen på bredbåndsmarkedet. I det følgende vil Boxer nærmere redegøre for de konkrete udfordringer. 1

2 TDC/YouSees kabel-net når i dag ud til omkring 1,5 mio. husstande. Heraf er cirka 1,2 mio. husstande betalende kunder hos TDC/YouSee svarende til cirka 80 pct., hvor den resterende gruppe er homes passed. Erhvervsstyrelsen har i dette udkast til afgørelse valgt at undtage tredjemandsejede net samt TDC- og tredjemandsejede net omfattet af kollektive aftaler med mulighed for og uden mulighed for individuelt tilvalg for den enkelte slutbruger. Boxer vil opfordre til i hvert fald at inddrage også TDC's egne net, der er omfattet af kollektive aftaler for, at så mange husstande som overhovedet muligt er omfattet, idet Boxer ikke mener, at der er reelle argumenter for at undtage disse. Dette behandles mere uddybende senere. Ifølge Boxers løbende analyser og informationer udgør de undtagede grupper en så stor andel af den samlede kundemængde, at der reelt kun er cirka husstande, inklusive homes passed tilbage. Dette står over for Erhvervsstyrelsens eget estimat på TDC-kunder samt homes passed. Af disse har valgt, at man ikke finder TDC/YouSees produkt attraktive og har fravalgt kabel-tv til fordel for en anden tv-løsning (homes passed), mens reelt husstande og betalende TDC/YouSee-kunder vil være omfattet af denne afgørelse. Forskellen på Erhvervsstyrelsens anslåede husstande og Boxers estimat på er de homes passed dvs. differencen mellem 1,2 mio. husstande, som er betalende kunder hos TDC/YouSee og så de 1,5 mio. husstande, som nettet totalt omfatter. De homes passed findes ikke alene i gruppen af TDC-ejede net under private aftaler, men er fordelt over samtlige grupper, herunder de store grupper som er undtaget fra nærværende afgørelse. Reelt er der kun cirka homes passed i den af Erhvervsstyrelsens omfattede gruppe. De resterende husstande er homes passed jævnt fordelt over de øvrige grupper, som ikke er omfattet af nærværende afgørelse. 2

3 Lægger man til grund som Erhvervsstyrelsen også gør at tv-produktet er det bærende i bundlede produkter, er det nødvendigt at se på, hvor stor en del af disse betalende kunder, som et bundlet produkt med bredbånd og grundpakken appellerer til. Boxers analyser indikerer, at omkring 20 pct. af TDC/YouSees kunder abonnerer på grundpakken, hvilket svarer til cirka husstande ud af de husstande, som vil være omfattet af denne delafgørelse. Den resterende del af gruppen på de husstande som enten abonnerer på en mellem- eller en fuldpakke vil kun kunne tiltrækkes, såfremt et alternativt selskab kan tilbyde et konkurrencedygtigt produkt, der modsvarer indholdet i de to nævnte tv-pakker. Facit er, at hvis ikke et alternativt selskab opnår fuldgyldige rettigheder til samme kanalportefølje som TDC/YouSee, vil afgørelsen udelukkende rette sig imod blot ud af TDC/YouSees 1,2 mio. betalende kunder. Erhvervsstyrelsen noterer som ovenfor nævnt, at efterspørgslen blandt private slutbrugere de senere år har bevæget sig i retning af bundtede produkter, og at tvproduktet oftest er udgangspunktet for, at et selskab vil kunne sælge en bredbåndsforbindelse. Erhvervsstyrelsen konstaterer videre, at det er en vigtig forudsætning for at være konkurrencedygtig på bredbånd, at man samtidig kan levere tv. Boxer deler fuldt ud denne betragtning, og tv-produktets betydning vil givetvis fortsat vokse fremover. Dette faktum bør lægges fundamentalt til grund i bestræbelserne på at opnå bedre konkurrence på bredbåndsområdet, og det indebærer nødvendigheden af at sikre, at tv-produktet, som alternative selskaber skal kunne tilbyde, skal være fuldt ud konkurrencedygtigt og tilgængeligt, fordi et ufuldstændigt tv-produkt vil blokere for, at man opnår bedre konkurrence på bredbåndsmarkedet. I forlængelse heraf er det naturligt, at nærværende udkast til delafgørelse indeholder et krav om, at alternative selskaber, som ønsker at udbyde bredbånd via TDC/YouSees kabel-net, skal have adgang til TDC/YouSees grundpakke, og at denne adgang skal ske på lige vilkår. Det fremgår side 24, at engroskunden i forhold til grundpakken som udgangspunkt selv skal stå for at forhandle rettighederne hjem. Videre fremgår det for så vidt 3

4 angår betalingskanalerne TV3, dk4 og Kanal 5 at det pålægges TDC at sikre, at rettighederne til disse kanaler opnås på de samme vilkår og til samme priser, som er gældende for TDC, og at det er op til TDC selv at vurdere, hvordan selskabet sikrer dette. Kravet medfører, at alternative selskaber bliver fuldt konkurrencedygtige på TDCs grundpakke samt bredbånd. Såfremt de resterende husstande husstande, der enten har TDC/YouSees mellem- eller fuldpakke skal opleve et alternativ til deres eksisterende produkt, som leveres af TDC/YouSee, kræver det, at alternative selskaber selv vil være i stand til at hjemforhandle tv-rettigheder med samtlige de tv-rettighedshavere/programselskaber, hvis tv-kanaler befinder sig i mellempakken og fuldpakken, såvel centrale danske kanaler som internationale nichekanaler. Da kanalerne udbydes i samlede pakker, vil alternative selskaber ikke kunne udbyde et produkt, såfremt de kun er i stand til at hjemforhandle rettigheder for visse kanaler. Hvad angår disse rettigheder fremgår det af udkastet til afgørelsen, at engroskunden selv skal hjemforhandle rettighederne med relevante rettighedshavere. Det påtænkes således ikke, at TDC skal have samme forpligtelser til at sikre alternative selskaber samme priser og betingelser som for kanalerne i grundpakken. Denne opdeling mellem vilkår pålagt TDC for så vidt angår grundpakke på den ene side og mellemog fuldpakke på den anden, vil volde afgørende vanskeligheder. Alternative selskaber i kabel-nettet vil i sagens natur være en væsentlig gene for TDC/YouSee, som derfor har stor interesse i, at alternative, konkurrerende selskaber i TDCs net ikke opnår succes. Som følge heraf er der grund til at forvente, at TDC/YouSee ikke vil være tilbageholdende med at gøre tvrettighedshaverne/programselskaberne opmærksom på, at TDC/YouSee vil anse aftaler mellem tv-rettighedshavere og alternative selskaber som værende til skade for TDC/YouSee. I lyset af at TDC/YouSee med omtrent 1,2 mio. tv-kunder er Danmarks suverænt største tv-udbyder og lige så stor som alle andre tv-distributører under ét, er selskabet 4

5 samtidig alle tv-rettighedshaveres/programselskabers absolut største kunde og aftager, hvilket skaber forretningsforhold, hvor TDC/YouSees forhandlingsposition er særlig stærk og ensidig. Signaler fra TDC/YouSee om uønskede rettighedsaftaler med alternative selskaber til brug i TDC/YouSees kabel-net vil blive noteret hos tvrettighedshaverne/programleverandørerne, og disse vil helt givet efterleve dette pres fra TDC/YouSee. Det er Boxers sikre vurdering på basis af indikationer fra programleverandørsiden og mange års erfaring fra blandt andet Boxers egen lancering i 2009, at visse programleverandører således vil være yderst tilbageholdende med at indgå rettighedsaftaler med alternative selskaber baseret på det pres, de vil blive underlagt fra TDC/YouSee. Det vil være realistisk at opnå aftaler med nogle tv-kanaler, men visse andre tv-kanaler, som efterspørges i større omfang vil alternative selskaber efter alt at dømme have meget svært ved at opnå rettigheder til. Dette korresponderer fuldt ud med Erhvervsstyrelsens egne erfaringer indhentet ved tidligere høring. Det er ikke nok, at TDC/YouSee rent teknisk vil være forpligtet til at sikre engrosdistribution af kanalerne i mellem- og fuldpakken. Det bør desuden noteres, at én vigtig programleverandør, Viasat/MTG TV, optræder som vertikalt integreret aktør, der både kontrollerer centrale tv-kanaler i mellempakken og fuldpakken og selv optræder som tv-distributør på DTH, IP og kabel markedet. Boxer har tidligere forsøgt at operere i kabel-tv markedet i det såkaldte MATV segment, men måtte nedlægge satsningen, da Viasat foretrak ikke at indgå en aftale med Boxer om distribution af Viasats kanaler i MATV markedet, fordi dette ville konkurrere med Viasats egen MATV distributionsforretning. Det er derfor ret nærliggende, at Viasat kan have interesse i ikke at afgive rettigheder til alternative selskaber og derfor sidder i en position, hvor selskabet vil kunne skabe et duopol med TDC/YouSee på mellempakke og fuldpakke kundesegmenterne, alternativt på vegne af TDC/YouSee kunne sikre TDCs fortsatte monopolstilling i aftalekomplekser, der kan involvere flere andre del-elementer om vilkårene for distribution af Viasats kanaler i TDC s kabel-net. Konsekvensen heraf vil med overvejende sandsynlighed være, at Erhvervsstyrelsens afgørelse i dette tilfælde heller ikke vil opnå målet og have den fornødne virkning på 5

6 konkurrencen, hvorfor der vil være en betydelig risiko for, at den forbedrede konkurrencesituation på bredbåndsmarkedet atter udskydes i en årrække oveni de år, der er gået siden første afgørelse i 2009 en situation som ikke vil være acceptabel for det danske samfund, for forbrugerne og for erhvervslivet. Såfremt man ønsker at opnå målet om en markant forbedring af konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet, er det afgørende at forholde sig til det mest realistiske scenario ved de vilkår, som denne delafgørelse lægger op til: At et alternativt selskab sikres adgang til på engrosbasis at indkøbe bredbånd og tv, men at tv-produktet der tilbydes kun bliver grundpakken. Det kræver, at et alternativt selskab vil skulle kunne levere ikke bare TDC/YouSees grundpakke, men samtlige kanaler og pakker, som TDC distribuerer. Det er derfor en forudsætning for forbedret konkurrence på bredbånd, at Erhvervsstyrelsen tilpligter TDC/YouSee at sikre, at alternative selskaber kan opnå fuldt ud samme tv-rettigheder og dermed tv-produkter som TDC/YouSee selv, enten ved at pålægge TDC/YouSee dette i selskabets forhandlinger med tvrettighedshavere/programselskaber, eller ved at TDC/YouSee utvetydigt opfordrer disse rettighedshavere/programselskaber i deres egenskab af leverandører til TDC/YouSee til frit at indgå rettighedsaftaler med alternative selskaber. Som en alternativ, farbar vej kan det overvejes at anmode TDC/YouSee om at afgive frivillige, bindende tilsagn om ikke på nogen måde at blokere for rettighedsaftaler mellem programleverandører/broadcastere og alternative selskaber. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at forpligtelsen for så vidt angår grundpakken er både nødvendig og proportional i forhold til formålet om at skabe bedre konkurrence på bredbåndsmarkedet. Samtidig vurderer Erhvervsstyrelsen, at det ikke vil være proportionalt at pålægge TDC/YouSee samme forpligtelse til at pålægge rettighederne til kanaler i mellem- og fuldpakken. Boxers vurdering vil omvendt være, at ikke bare er regulering på grundpakken en forudsætning for at opnå denne konkurrence, men også en regulering af de to øvrige tv-pakker. 6

7 Da det ikke vil være nogen væsentlig byrde for TDC/YouSee at sikre disse rettigheder for mellem- og fuldpakken, når man alligevel skal sikre rettigheder for grundpakken, vil det næppe være uproportionalt. Desuden giver det ingen mening at anskue proportionalitet/uproportionalitet mellem grundpakken på den ene side samt mellemog fuldpakken på den anden side. Den tekniske begrundelse (placering af grundpakke i forhold til bredbåndsfrekvenser) for denne skelnen har ingen reel betydning ud fra det overordnede formål om at etablere muligheden for, at alternative selskaber får adgang til at skabe et fuldt konkurrencedygtigt bundlet produkt, hvor tv-produktet er en forudsætning. Adgangen til at skabe mere konkurrence på bredbånd drejer sig altovervejende om at kunne levere et konkurrrencedygtigt tv-produkt i tilknytning til et bredbåndsabonnement. Erhvervsstyrelsen lægger til grund, at slutbrugere som et supplement til tv-pakker aftager tv-kanaler enkeltvist (a la carte). Såfremt alternative selskaber som forventet udelukkende har sikkerhed for at kunne distribuere grundpakken, kan man i forlængelse heraf forestille sig, at der indgås indholdsrettighedsaftaler med enkelte tvkanaler om supplerende salg af disse kanaler enkeltvis ovenpå grundpakken. Det er fremdeles vigtigt at bemærke, at der højst tvivlsomt kan indgås rettighedsaftaler med alle de væsentligste danske tv-kanaler. Boxer ved fra markedsundersøgelser, at ca. 10 pct. af YouSees kunder vælger at tilkøbe tv-kanaler ovenpå eksisterende tv-pakker. I det aktuelle tilfælde vil det være 10 pct. af den konstaterede målgruppe på husstande dvs husstande. Markedet for alternative selskaber både for så vidt angår salg af grundpakke som det eneste tv-produkt kombineret med tv-kanaler, der sælges enkeltvist, er derfor ganske begrænset. Salg af enkelt-kanaler og Bland-selv koncepter har således ikke noget nævneværdigt potentiale til afhjælpning af den situation, at alternative selskaber ikke opnår tv-rettigheder til væsentlige, danske tv-kanaler. Vi har videre noteret, at ERST har anerkendt, at et alternativt teleselskab skal kunne tilbyde accessoriske delelementer på linje med TDC for at have en reel mulighed for at konkurrere på lige vilkår med TDC. Boxer er enig i, at de accessoriske delelementer er helt afgørende og er en nødvendig del af TDCs forpligtelser i relation til nærværende afgørelse - men i et behovsforløb hos den private slutbruger kommer 7

8 de accessoriske delelementer først ind efter, at brugeren har konstateret, at det vigtigste tv-produktet er reelt konkurrencedygtigt, dvs. de accessoriske netadgangsprodukter. Forholdene omkring de accessoriske delelementer er derfor af mindre betydning, så længe der overordnet består afgørende forhindringer. Derudover har Boxer noteret de enkelte forpligtelser til såvel priskontrol, transparens og regnskabsmæssig opsplitning og henleder i så henseende opmærksomheden på, at de valgte metoder modeller qva den bagvedliggende kompleksitet i praksis senere kan fremvise uhensigtsmæssigheder, som ikke kan forudses, hvorfor det bør overvejes, i hvor høj grad det er muligt efterfølgende at gennemføre mindre, nødvendige reguleringer af de påtænkte forpligtelser. Afregningsmodeller: Det begrænsede kundepotentiale for nye, alternative selskaber understreger vigtigheden af at sikre en så lav økonomisk og teknisk adgangsbarriere som muligt for alternative selskaber. Således er det helt centralt at skabe en rent variabel afregningsmodel uden entrance free til nettet, idet en startbetaling på forhånd vil reducere antallet af interesserede alternative selskaber. I henhold til bilag 4 anerkender Boxer, at TDC som udgangspunkt vil anvende markedspriser. Det fremgår imidlertid videre, at der i mangel af markedspriser skal foretages en kalkulation af de omkostninger, der er knyttet til produktionen af de pågældende ydelser, inklusive en rimelig forrentning af den relevante, investerede kapital. Dette forekommer upræcist, og det er uklart, hvem der skal afgøre, hvad den relevante, investerede kapital er, og hvad en rimelig forrentning er. Der er generelt grund til en vis bekymring over manglen på præcision og klare definitioner, fx ad 4.2 d) fordeles forholdsmæssigt efter summen af omkostninger med sammenlignelig variabilitet. Overordnet set vil det være relevant at vide, hvor stor en andel af omkostningerne, der er direkte omkostninger, og hvor stor en andel, der er fordelte omkostninger. Såfremt en stor del af omkostningerne er fordelte omkostninger, kan der sættes spørgsmålstegn ved de anvendte fordelingsnøgler, og der efterlades TDC/YouSee et rum for at påvirke, hvor store omkostninger der vises, idet dette helt afhænger af fordelingsnøglerne. 8

9 Sløjfeanlæg: Ifølge TDC/YouSee udgør sløjfeanlæg et særskilt problem, som kun vanskeligt lader sig løse. Sløjfeanlæg er imidlertid umoderne og forældede anlæg, der står foran snarlig modernisering og opgradering. Sløjfeanlæg understøtter for eksempel ikke de mange, nye frit-valg og bland-selv muligheder, som TDC/YouSee i øjeblikket markedsfører kraftigt, og som man må formode, at også husstande med sløjfeanlæg forventer at få adgang til. Desuden er sløjfeanlæg en hindring for, at lejere selv kan vælge deres egen tv-udbyder, hvorfor sløjfeanlæg i en række henseender indvirker negativt på konkurrencen og er utidssvarende. Det kan overvejes at pålægge TDC/YouSee med en given tidsfrist at opgradere sløjfeanlæg til moderne anlæg for så vidt angår TDC/YouSees egne anlæg, der vurderes til at udgøre mindre end husstande. Der er ikke tale om store beløb, angiveligt omkring kr. pr. husstand, hvorfor TDC/YouSee vil kunne sikre modernisering af egne sløjfeanlæg for højst 50 mio. kr. Dette er uanset en modernisering/opgradering, som skal foretages inden for en kortere årrække. Hvad angår boligselskaber og andre professionelle organisationer må man forvente, at disse inden længe sørger for nødvendig opgradering af antenneanlæg, herunder sløjfeanlæg, for de antennebidrag, som disse opkræver hos lejerne hver måned. Derudover kan det overvejes at fastsætte en kort overgangsperiode eller en dispensation for ejere af sløjfeanlæg. Transparens og priskontrol Såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder, at denne afgørelse udelukkende vil skulle omfatte grundpakken og ikke mellem- og fuldpakken er det vigtigt, at Erhvervsstyrelsen sikrer, at de forskellige priser mellem broadcastere og TDC/YouSee ikke afgørende ændrer sig i afregningen, således at prisen på eksempelvis TV3 i grundpakken stiger, mens afregningsprisen på TV3 i mellem- og fuldpakken tilsvarende falder. 9

10 Boxer opfordrer Styrelsen til at skaffe sig indsigt i nuværende og kommende aftaler mellem TDC/YouSee og broadcastere med det formål at konstatere eventuelle ændrede afregningsforhold, som vil ramme alternative selskaber. Kollektive aftaler: Erhvervsstyrelsen vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være uproportionalt at forpligte TDC til en genforhandling af kollektive aftaler i TDC-ejede net, selvom de indeholder aftalevilkår, som er egnede til at hindre netadgangen for alternative selskaber. Det er Boxers opfattelse, at det er endog ganske vigtigt for at skabe det maksimale potentiale, at man som minimum også lader de kollektive aftaler i TDC-ejede net være omfattet af denne afgørelse. Der er tale om cirka husstande, som man uden store vanskeligheder vil kunne inddrage, idet omfanget af blokerende, kollektive aftaler vil være begrænset. Boxer vurderer, at blot 1-2 procent af de berørte husstande i TDC's egne net vil være omfattet af kollektive aftaler, som blokerer (jf. TDC/YouSees egen forklaring) for alternative selskabers adgang til TDC's net og de kollektive aftaler heri, hvorfor byrden for TDC/YouSee i en genforhandling vil være forholdsvis overskuelig. Det præcise omfang vil kunne fastslås ved i henhold til marked 5- afgørelsen via forpligtelsen til transparens at lade TDC forelægge de relevante kollektive aftaler for Erhvervsstyrelsen, således at det er Erhvervsstyrelsen og ikke TDC/YouSee der i sidste ende vurderer omfanget af en genforhandling af kollektive aftaler. Er vurderingen korrekt, virker det uproportionalt at undtage husstande pga. visse vanskeligheder i de kollektive aftaler, som berører blot af denne gruppe. Det er vigtigt at understrege, at for så vidt angår denne gruppe er der ikke tale om juridiske problemer i forhold til frigørelsen af disse, men alene praktiske vanskeligheder omkring fakturering. Det er imidlertid ikke vanskeligheder, som ikke lader sig løse, men det indebærer, at man vil skulle indrette sig på en virkelighed, som 10

11 alligevel snart indfinder sig, og hvor man skal være i stand til at fakturere individuelle kunder i kollektive aftaler. Denne virkelighed opstår, fordi By- og Boligministeriet sammen med Kulturministeriet netop er i gang med et arbejde, der skal resultere i en ændring af lejeloven således, at lejere ikke længere skal være bundet mod deres vilje til at aftage tv-produkter gennem kollektive aftaler. En frigørelse af disse forbrugere vil betyde, at man teknisk og praktisk skal blive i stand til at afregne de individuelle kunder selv i kollektive aftaler på samme vis som det i dag er helt normalt at afregne vand, varme og el individuelt og ikke med en kollektiv, fast pris via huslejen. Det er derfor Boxers samlede vurdering, at TDCs argumenter om at undtage kollektive aftaler i TDC-ejede net ikke bør undtage denne store gruppe. Derudover er det vigtigt at pointere, at det allerede i dag er ganske normalt, at markedet konkurrerer på kollektive aftaler. Ét selskab kan derfor sagtens overtage en komplet kollektiv aftale fra eksempelvis TDC/YouSee, hvorfor det vil øge markedspotentialet for alternative selskaber, hvis man sikrer, at også de kollektive aftaler i TDC/YouSees egne net bliver omfattet af Erhvervsstyrelsens afgørelse. Derved vil et alternativt selskab i kabel-nettet ikke kun kunne vinde kunderne individuelt, men også som gruppe. Boxer understreger i øvrigt vigtigheden af, at Erhvervsstyrelsen snarest muligt efter denne afgørelse påbegynder arbejdet med at åbne for alle de delgrupper hos TDC/YouSees kunder, som er undtaget ved denne aftale. Ændringer i eksisterende kanaludbud Det bør sikres, at de angivne varsler for ændringer i kanalsammensætningen ikke medfører, at alternative selskaber afskæres fra selv at overholde gældende lovgivning om varslinger bl.a. i forhold til markedsføringsloven. 11

12 Konklusion: Generelt vurderer Boxer, at uanset at udkast til denne delafgørelse er detaljeret, gennemarbejdet og visionært, er der en betydelig risiko for, at den ønskede effekt udebliver. Kundepotentialet, der er begrænset til at udgøre eksisterende, individuelle grundpakke-kunder, er for lille, og afgørelsens elementer er ikke tilstrækkelige til at imødegå den betydelige dominans, som TDC/YouSee har på både bredbånds- og tvmarkedet. Såfremt Erhvervsstyrelsen ikke finder mulighed for eller adgang til at udstrække TDC/YouSees forpligtelser til også at omfatte alternative selskabers adgang til rettigheder i både mellem- og fuldpakken, bør det undersøges, om det er nødvendigt at arbejde for ny lovgivning. Er dette ikke muligt, vil det være helt afgørende at sikre, at TDC/YouSee afskæres fra blokerende adfærd i forhold til, at alternative selskaber kan indgå rettighedsaftaler med programleverandører/broadcastere for så vidt angår kanalerne i mellem- og fuldpakken. Det er Boxers erfaring, at frivillige tilsagn af samme karakter, som blev anvendt i fusionen TV 2 Sport i 2007 ganske vist under konkurrencemyndighederne vil kunne bidrage til denne sikkerhed og vil kunne aftvinge håndfaste garantier fra TDC/YouSee om at afstå fra handlinger, som vil forhindre alternative selskabers adgang til de nødvendige rettigheder. Det er Boxers opfattelse, at der er behov for betydelig opmærksomhed fra både myndigheders og lovgivers side, hvis man vil forbedre konkurrencen i overskuelig fremtid, og at en sådan indsats bør gennemføres ganske hurtigt for at skabe bedre konkurrence på bredbåndsmarkedet til gavn for alle. Boxer bidrager gerne i arbejdet med at afdække de faktiske problemer samt til, hvordan dette kan afhjælpes. Afslutningsvist ønsker Boxer klart at appellere til, at Erhvervsstyrelsen evt. med støtte fra andre myndigheder eller fra lovgivers side skaber et stærkere fundament for en afgørelse om at pålægge TDC/YouSee en fuld åbning af kabel-tv-nettet hurtigst muligt. 12

13 Med venlig hilsen Steen Ulf Jensen Adm. direktør Boxer TV A/S 13

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) UDKAST af 27. maj 2014 INTRODUKTION 1 Afgørelse I medfør af 40, stk. 1 og

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet 1. april 2014 Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet Erhvervsstyrelsen har i perioden den 19. september 2013 til den 15. november 2013 gennemført en høring over analyse af

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bilag 2 Bestyrelsens beretning 2006-07 Status for Svebølle Antenneforening. 853 (+12) medlemmer. Årets resultat

Læs mere

Dagsorden. Formandens beretning

Dagsorden. Formandens beretning Boligforeningen Bispegaarden Omdelt 11. marts 2015 Indkaldelse til ordinær Generalforsamlingen 26. marts 2015 Afholdes: Anna Kirke Bjelkes Allé 19-21, 2200 Kbh. N. kl. 18.00 Dagsorden Pkt. 1. Pkt. 2. Pkt.

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

5.1 Ny parkeringsordning tillæg til husordenen

5.1 Ny parkeringsordning tillæg til husordenen 5.1 Ny parkeringsordning tillæg til husordenen 1. Kun lejere *) i bebyggelsen (afd. 235-0 og 235-1) kan erhverve permanente p-tilladelser, og højst 2 p-tilladelser til hver husstand. P- tilladelser udstedes

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Mødet den 8. Marts 2016. G/F Langekær

Mødet den 8. Marts 2016. G/F Langekær Mødet den 8. Marts 2016 G/F Langekær Agenda 1. Mere tv og mere valgfrihed med ny aftale fra yousee. 2. Endnu mere underholdning med Bredbånd og Mobil 3. Nyheder på vej 4. Spørgsmål 3 Mere tv og mere frihed

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Møde med Domus Vista III

Møde med Domus Vista III Møde med Domus Vista III Tv, forandres hurtigere end nogensinde før Fra tv-marked i 2010 til underholdningsmarked i 2016 Skiftet stiller store krav til INDHOLD TILGÆNGELIGHED OG NETVÆRK I dag leverer YouSee

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din nye tv-pakke som du vil have den Hos Brønderslev Antennelaug er det helt

Læs mere

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net 19. september 2013 INDLEDNING 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Indledning... 3 1.1 Reguleringen af TDC s kabel-tv-net... 3 1.2 Analysens indhold... 5 2. Hvorfor

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Hos Støvring Antenneforening er det helt op

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kære Kulturudvalg. Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) er blevet opmærksomme på væsentlige uklarheder vedrørende administrationen af tv til offentlig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket 1 - Dagsordenspunkt fra møde den 14-01-2015 i Kommunal Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket Acadresag 15/46 - loneniel Resumé Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune skal rejse fredningssag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

VELKOMMEN. Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING. 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1

VELKOMMEN. Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING. 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1 VELKOMMEN Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1 FAKTA Forlængelse af Yousee aftalen drøftet på tidligere Afdelingsmøde.

Læs mere

Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne. Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017

Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne. Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017 Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017 1 Agenda Velkommen Hvorfor udbud? Siden sidst Hvad betyder det? Kabelplus Spørgsmål 2 Hvorfor udbud? Kontrakt

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Planudvalget v/ Formand Lars Carpens (V), lcar@furesoe.dk Hareskovby, den 30. september 2007

Planudvalget v/ Formand Lars Carpens (V), lcar@furesoe.dk Hareskovby, den 30. september 2007 Furesø Kommune, Plan og Byg v/ Geert Ahrends, geert.ahrends@furesoe.dk Hareskovby Medborgerforening (HMB) Planudvalget v/ Formand Lars Carpens (V), lcar@furesoe.dk Hareskovby, den 30. september 2007 En

Læs mere

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Notat 26. januar 2016 Høringsnotat høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Sønderborg d. 2. oktober 2012 ANTENNEFORENINGEN SKANSEN Hermed

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 20 mio. musiknumre med YouMusic uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni med

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 seragershinde ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, vi altid har arbejdet ud fra,

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2009

Bestyrelsesberetning 2009 Bestyrelsesberetning 2009 Generelt om Kalundborgegnens Antennelaug. Pr. 1. marts i år er vi 8070 medlemmer i Antennelauget. Her af har 1.636 den lille programpakke, og 3.742 har internet. Det er henholdsvis

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere