Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j kl i Ho lbæ k.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k."

Transkript

1 Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j kl i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag, trods storkonflikt der betød afbud fra den ene foredragsholder og mange deltagere. 1. Va lg a f d irig e n t, d irig e n ts e k re tæ r o g m ø d e s e k re tæ r. Poul Petersen foreslog på FU s vegne, Finn Pedersen til mødets dirigent. Finn Pedersen blev enstemigt valgt. Finn Pedersen foreslog Benny B. Larsen som dirigentsekretær, valgtes. På forslag fra FU valgtes DAU s sekretær Hans Ole Kofoed til mødesekretær. 2. Ko n s ta te rin g a f re p ræ s e n ta n te rn e s s te m m e re t o g g y ld ig h e d a f fu ld m a g t. DAU s kasserer, Claus Jørgensen, konstaterede 16 fremmødte og gyldige stemmer. Følgende foreninger var repræsenteret på delegeretmødet: Avedøre Akvarieklub Københavns Akvarieforening Holbæk Akvarie Klub Ølstykke Akvarie Forening Horsens Akvarieforening Odense Fugle- og Akvarieforening Sydfyn-Langeland Akvarieforening Roskilde Akvarieforening 3. Fre m læ g g e ls e o g g o d k e n d e ls e a f fo rre tn in g s u d v a lg e ts b e re tn in g Poul Petersen fremlagde forretningsudvalgets beretning. (Vedlagt som bilag). Beretningen gav anledning til debat omkring aquafoto konkurrencen, som i de seneste år kun har haft en deltager. Der blev forslag om, at lave kurser i foto og offentliggøre foto fra tidligere år på hjemmesiden. Der var enighed om, at fotokonkurrencen skulle fortsætte, men at der skulle være mere end en deltager, før der er tale om en konkurrence, og dermed en udløsning af en præmie. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Fre m læ g g e ls e o g g o d k e n d e ls e a f re g n s k a b DAU s kasserer, Claus Jørgensen oplæste af revisionsprotokollen, hvori der stod skrevet, at revisionen foretaget af de 2 revisorer, ikke havde givet anledning til bemærkninger. Claus Jørgensen gennemgik regnskab der udviste et driftunderskud på 504,37 kr. Driftunderskudet blev ca kr. mindre end budgetteret, som hovedsagelig skyldes en ikke budgetteret restafregning for Fisk & Fugle i Forum 95. Roskilde gjorde opmærksom på, at der forholdsmæssigt blev brugt meget af budgettet til Nordisk samarbejde. Herefter blev regnskabet godkendt. Vedlagt som bilag. Referat side 1.

2 5. Be re tn in g fra k re d s e n e Kreds 1. Benny B. Larsen aflagde beretning, vedlagt som bilag. Ingen bemærkninger fra delegeretmødet. Kreds 2-3. Ole G. Nielsen fortalte, at kredsen bestod af 6 foreninger, hvoraf de 4 var aktive. I årets løb er Næstved lukket, flere medlemmer er overgået til Haslev, der er i stor fremgang med et stort opland, bl.a. Køge. Kredsens foreninger tæller ca. 200 medlemmer. Ole Nielsen nævnte i sin beretning kredsens årlige Våd Dag arrangement i Holbæk, samt den tilstødende udstilling i Roskilde uge 42. Kreds 4. Der forelå ingen beretning fra kredsen. Kreds 5. Der er 4 medlemsforeninger i kredsen. Ejvind Lund Jensen omtalte i sin beretning aquadag og delegeretmødet i Haderslev sidste år, der havde givet et pænt overskud. Kredsen kører aktivitetsmæssigt på et lavt blus, men der har været en stigende interesse for hjemmebedømmelsen. Esbjerg har fået den idé, at have akvarier i klublokalet på anparter, og spurgte til, om disse kunne deltage i hjemmebedømmelserne. Spørgsmålet gav anledning til forslag om, at der blev mulighed for at lave en særskilt klasse for gruppe-akvarier. Kreds 6. Beretning ved Erik Frederiksen. Kredsen har 3 aktive foreninger, som alle melder om medlemsfremgang. Kredsen har dog i år haft få deltagere til hjemmebedømmelsen. Odense havde en god udstilling i 1997 med god opbakning, men med begrænset økonomisk overskud. Nyborg planlægger udstilling i efteråret I Odense arbejdes med månedens fiskebørs, hvor foreningen stiller akvarier til rådighed i et medborgerhus, hvor medlemmerne så kommer med fisk der sælges. Der er pæn publikum interesse. Denne aktivitet er positivt modtaget af de handlende. 6. Be re tn in g fra u d v a lg e n e. Dansk Akvariedommersammenslutning Beretning ved Finn Pedersen. Der forelå skriftlig beretning, vedlagt som bilag. Ølstykke havde svært ved at få dommere til deres hjemmebedømmelse, da de enten var i brug eller selv skulle udstille. Finn Pedersen, DAS fortalte, at DAS tidligere havde dækket transportomkostningerne, hvis der blev benyttet dommere fra andre egne af landet Referat side 2.

3 til foreningens eller kredsens hjemmebedømmelse. Poul Petersen havde erfaret, at der er en usikkerhed i foreningerne om, hvad dommerne skal tage sig af, og hvad der forventes at foreningerne/kredsene skal ordne i forbindelse med afholdelse af hjemmebedømmelse. Endvidere foreslog Poul Petersen at man fremover i dommeruddannelsen gjorde mere ud af at uddanne dommerne til at gennemgå bedømmelserne ved foreningsmøderne. Førstegangsopdrætsregistrator Sv. E. Riedel berettede om 22 nye førstegangsopdræt i 1997, hvoraf de 7 er species.(oversigt vedlagt som bilag). Proceduren med tilmelding fortsætter som tidlige. Roskilde efterlyste et opdateret hæfte med godkendte opdræt. Poul Petersen fortalte, at DAS var igang med en revision af opdrætslisterne og DAU i løbet af 1998 ajourfører listen i Håndbogen. Flere opfordrede til et bedre samarbejde mellem foreningerne, opdrætskampagnelederen og førstegangsregistrator, da erfaringen viser, at der opdrættes fisk, som ikke findes på listerne. Medlemshåndbogen Hans Ole Kofoed berettede, at Håndbogen vil blive ajourført 3 gange årligt, 1/6, 1/10 og 1/12. Der var sket et fald i antal abonnenter. Roskilde mente, at foreninger der havde skiftet formand, ikke viste, at der findes en håndbog, som forøvrigt indeholdt mange gode oplysninger. Poul Petersen foreslog at FU, når de blev bekendt med et formandsskift, fremsende et brev til den nye formand om oplysninger om bl.a. håndbogen. Programudlejning Beretning ved Heinrich Pedersen. Skriftlig beretning vedlægges som bilag. Der var flere, der gav udtryk for, at mange serier ikke var opdateret. Ved revidering af serierne, skal der indhentes godkendelse (accept) fra forfatter (ophavsretten) inden serien revideres, ellers kan man lave et supplement. Nordisk Samarbejde Beretning på vegne af Jan Rytoft ved Claus Jørgensen. Beretning forelå skriftlig, vedlægges som bilag. Opdrætskampagnen Beretning ved Benny B. Larsen blev et elendigt år, grundet Benny s arbejde, hvor han ikke fik fulgt op på konkurrencen. Der blev anmeldt 214 opdræt fra 32 medlemmer af 6 foreninger spredt ud over hele landet mod 527 i Resultatliste vedlagt som bilag. Benny oplyste, at han indtil nu kun havde modtaget 11 opdræt, og opfordrede Referat side 3.

4 foreningerne til at fremsende opdræt løbende. Referat side 4.

5 Internet - DAU s hjemmeside Benny B. Larsen, der blev udnævnt til DAU s hjemmeside administrator, aflagde beretning og kunne bl.a. fortælle, at siden hjemmesidens start, november 1997 er vi efterhånden op på 33 sider. Beretningen vedlægges som bilag. 7. Fre m læ g g e ls e o g g o d k e n d e ls e a f b u d g e tte r o g h e ru n d e r fa s tlæ g g e ls e a f k o n tin g e n t Budgetforslaget for 1998 og 1999 udviser driftunderskud på henholdsvis kr. og kr. Samtidig var der i 1999 ikke foretaget en fremskrivning af aktiviteterne med i alt kr. på bl.a. porto & trykning af referater m.v. Dette gav anledning til, at d e le g e re tm ø d e v e d to g e n fo rh ø je ls e a f k o n tin g e n te t fo r m e d 5 0 k r. p r. fo re n in g. Budgettet blev efter disse rettelser enstemmigt godkendt. (Vedlægges som bilag). 8. I n d k o m n e fo rs la g Der var ingen indkomne forslag at behandle. 9. Va lg Formand: Poul Petersen enstemmigt valgt. 1. Suppleant: Benny B. Larsen enstemmigt valgt. 2. Suppleant: Finn Pedersen enstemmigt valgt. 2 revisorer: Tonny B. Andersen, K.A. og Henrik A. Christensen, DCS enstemmigt valgt. 2 rev. suppl.: Tage Falz Billeskov og Ivan Mølvadgaard enstemmigt valgt Va lg a f a rra n g ø r fo r n æ s te o rd in æ re d e le g e re tm ø d e. Skive og Omegns Akvarieforening valgt til arrangør af delegeretmøde i 1999, da klubben har 30 års jubilæum Ev e n tu e lt Intet at behandle. Finn Pedersen takkede for god ro og orden og afsluttede delegeretmødet kl Holbæk den 8. maj Hans Ole Kofoed, mødesekretær Finn Pedersen, dirigent Referat side 5.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere