Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark"

Transkript

1 Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014

2 De tre landsdækkende organisationer inden for det rekreative fiskeri, Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, har i fællesskab udarbejdet dette idé- og visionskatalog. Dette idé- og visionskatalog er fremkommet ved hjælp af udvalgsarbejder mellem organisationerne, og afspejler de mange muligheder for at udvikle lyst- og fritidsfiskeriet, indenfor områderne miljø og naturgenopretning, livskvalitet samt lyst- og fritidsfiskeriets bidrag til samfundsøkonomien. Mange idéer og visioner er samlet i dette katalog. Som udgangspunkt er der i dette oplæg anvendt samme afsnitsoverskrifter som er anvendt i forbindelse med det af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udsendte udkast til Idékatalog for fremtidens lyst og Fritidsfiskeri, dog er der enkelte omskrivninger. Organisationerne finder at der i dette materiale er gode forudsætninger for at Fødevareministerens visioner for lyst- og fritidsfiskeriet og dette idékatalog vil kunne danne et godt udgangspunkt for arbejdet med at udvikle lyst- og fritidsfiskeriet i Danmark gennem konkrete initiativer. Det rekreative fiskeri har stor værdi og betydning i Danmark med de lange kyststrækninger og mange ferske vande, som er tilgængelige for rekreativt fiskeri. Det grundlæggende er, at stort set alle danskere på et tidspunkt i livet er aktive i forskellige grene af det rekreative fiskeri. Det rekreative fiskeri omfatter fiskeri med håndredskaber som stang og line, og fiskeri med mindre stående redskaber som ruser, garn, krogliner m.m. i de antal og typer, som fastlagt i Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. Indhold De fælles Visioner 3 Idéer vedr. fiskeriregulering 4 Idéer vedr. fiskepleje 6 Ideer vedr. miljø 6 Ideer vedr. dyreetik 9 Ideer vedr. kontrol 9 Ideer vedr. samfundsøkonomi 9 Ideer vedrørende livskvalitet 10 Idéer fra Friluftslivets idékatalog 11 Andre idéer 12 2

3 De Fælles visioner Ovenstående organisationer har følgende fælles vision for det rekreative fiskeri: At alle danske borgere har ret til og mulighed for at udøve rekreativt fiskeri. Udfoldelsesmulighederne bør især fremmes gennem miljøforbedringer og ophjælpning af fiskebestande og naturpleje forud for fangstreduktioner og forbud. Samtidig skal turistpotentialet i det rekreative fiskeri udnyttes i det omfang, det kan ske på bæredygtig vis. At alle former for rekreativt fiskeri bør udøves efter et bæredygtighedsprincip. Det vil for eksempel sige, at der skal arbejdes for, at alle fiskebestande på sigt bliver selvreproducerende. Herunder skal der arbejdes for forvaltning af prædatorer, således at de ikke påfører fiskebestandene en unaturlig og skadelig belastning. At alle former for fiskeri bør udøves under hensyntagen til miljøet og etiske aspekter. Det vil for eksempel, sige at fisk ikke må påføres unødvendig lidelse, og at de anvendte redskaber ikke må påvirke miljøet negativt. At alle fiskevande, der udpeges som biotop for en eller flere danske fiskearter, som indgår i det rekreative fiskeri, på sigt skal have så robuste bestande, at der kan udøves et bæredygtigt, rekreativt fiskeri på disse arter. At fiskebestande, flora og den øvrige fauna i helt eller delvist isolerede vande som f.eks. søer skal være i naturlig balance, og de bestande, som indgår i det rekreative fiskeri, skal være så robuste at der kan udøves et bæredygtigt fiskeri på disse arter. At der sker en reetablering af de menneskeskabte forringelser af de fysiske forhold, der påvirker fiskebestandene negativt. Det vil for eksempel sige genslyngning af udrettede vandløb, fjernelse af spærringer for vandrefisk samt reetablering af gydebanker og stenrev. At enhver ny forringelse af leveforhold og biotoper for vore fiskebestande skal undgås og modvirkes. At lovgivning på områderne moderniseres og bringes til at afspejle disse visioner. At ovenstående organisationer får en så høj organisationsgrad og en så god selvjustits og troværdighed som muligt. Ovenstående visioner har suppleres gennem de efterfølgende bemærkninger omkring enkelte emner og indsatsområder. Hvor der er taget udgangspunkt i at ingen enkeltgruppe har eller kan påberåbe sig ejendomsret til fiskene, men at alle skal have mulighed for de samme oplevelser med hver sit udgangspunkt og sin særlige interesse. 3

4 Idéer vedrørende fiskeriregulering Alle har ret til at deltage i det rekreative fiskeri. Forbud mod fiskeri og omsætning af ål Foreningerne bakker aktivt op omkring ålehandlingsplanen, og ser med tilfredshed på at ålebestanden nu ser ud til at være i beskeden fremgang. Afstandsregler og regulering af garnfiskeri Nuværende regler er med de gældende afstande i orden, da de lader vandrefisk passere kystnært. DTU s forskning dokumenterer at fangsten af vandrefisk i garn, sat over 100 m fra kysten er yderst beskeden. Der er ingen behov for yderlig regulering af garnfiskeriet. De nuværende regler er tilstrækkelige, og der skal fiskes på bæredygtige bestande. Fritidsfiskere fanger kun begrænset antal af fedtfinnefisk, da afstandsreglerne sikre vandrefisk i det kystnære område Regulering af fiskeriet i søerne Fiskeriet skal respektere lodsejerrettighederne, og alles ret til at fiske hvor det er tilladt og muligt. Regulering af fiskeriet i fjordene Hvor særlige lokale og saglige forhold gør sig gældende, skal der ske lokale forhandlinger og inddragelse af organisationerne, inden der kan foretages ændringer i reguleringen. Kun ved en opnået fælles enighed kan der etableres og laves begrænsninger i det rekreative fiskeris udfoldelse. Ny regulering af mindstemål Ændringer af mindstemål skal kun ske når der er biologisk dokumentation for nødvendigheden heraf. De lokale foreninger kan etablere egne mindstemål, der ikke er i modstrid med de officielt fastsatte. Vinduesmål for brakvandaborre eller nyt mindstemål Ændringer af mindstemål skal kun ske når der er biologiske beviser for nødvendigheden. De lokale foreninger kan etablere egne mål eller mindstemål der ikke er i modstrid med de officielt fastsatte. Forbud mod garn og ruser i ferskvand For det fiskeri der foregår med ruser og garn i ferskvand, er der ikke behov for ændringer. Fremtidige ændringer skal kun ske når der er biologisk dokumentation for nødvendigheden heraf. Fisk skal være miljømål i 2. generation af vandplanerne Miljømålene i næste generation af vandplaner skal omfatte fiskebestandene. Da de er vigtige målepunkter for vandkvaliteten i vandløb og søer samt kystområder. 4

5 Forbud mod muslingeskrabende fiskeri Nuværende tilladelser skal revurderes af alle interessenter ved udløb. Der skal være høring inden åbning af nye områder. Der skal skabes initiativer der til fremmer brug af lineopdræt. Ændret mærkning af garn, ruseredskaber og krogliner Til brug for tydeliggørelse af hvilken type redskab der anvendes, foreslås der en ny mærkningsordning vedrørende af garn, ruser og krogliner. Der foreslås at der anvendes sorte flag for ruser og krogliner, og røde flag for garn. Indførslen skal ske med en fornuftig overgangsperiode, inden der sker sanktioner. Mindstemål for pighvarrer Mindstemål på pighvarrer fastsættes efter biologisk vejledning og rådgivning Videnskabelig understøttelse af regulering Organisationerne skal høres og finansiering skal ikke ske via fisketegnsmidlerne. Fisketegnsmidlerne skal gå til den primære biotop og bestandspleje. Særregler for alle fjorde og flaskehalse Hvor særlige lokale forhold gør sig gældende, skal der inden der foretages ændringer ske lokale forhandlinger og inddragelse af organisationerne Kun ved en opnået fælles enighed kan der etableres og laves særregler. Herunder bør de gældende regler for fremtidig fiskeri i Nissum Fjord vurderes. Samlet forvaltning af lyst og fritidsfiskeri 7-udvalgets arbejde skal styrkes, og det rekreative fiskeri bør forvaltes gennem forståelige og overskuelige regelsæt. Fiskevande, der udpeges som biotop for en eller flere danske fiskearter Fiskevande, der er eller senere udpeges som biotop for en eller flere naturlige danske fiskearter, som indgår i det rekreative fiskeri, skal sikres eksisterende bestande eller der skal arbejdes på få genskabt bestande, så der kan udøves et bæredygtigt rekreativt fiskeri. Rettigheder for bredejere og erhvervsfiskere Der skal i den fremtidige forvaltning sikres at erhvervsfiskere i ferskvand og bredejerne ikke begrænses i deres rettigheder. Det er vigtigt at de opstillede visioner og målsætninger ikke begrænser erhvervsfiskere og bredejerne i deres nuværende rettigheder. Ikke mindst bredejerne er vigtige parter når det gælder retten til at fiske og adgangen til fiskevandene. Erhvervsfiskerne udøvelse af erhvervet er ikke et problem for det rekreative fiskeri i ferskvand. Støjende adfærd begrænses Øget offentlig adgang stiller krav til respekt af hinandens interesser og samspillet skal drøftes mellem parterne. Fredningstid for brakvandsaborre En eventuel fredningstid fastsættes efter biologisk vejledning og rådgivning 5

6 Forslag til ophjælpning af geddebestandene i brakvand: Der laves bestandsophjælpning efter biologisk vejledning og rådgivning. Alle har samme ret til fiskeri på bestandene. Idéer vedrørende fiskepleje Undgå forringelser af leveforhold Forringelser af leveforholdene og biotoper for vore fiskebestande skal undgås og modvirkes. Ingen fiskebestand må tage skade af fremtidige landskabsmæssige initiativer. Afgift på råstofindvinding til finansiering af stenrev Mange stenrev er fjernet ved stenfiskeri. Ud fra princippet om at skadevolderen betaler, ville det være rimeligt at finansiere reetablering af stenrevene eller erstatningsrev, ved en afgift på råstoffer indvundet på søterritoriet. Afgiften kan eventuelt akkumuleres i en fond til reetablering af stenrev Udsætning af rugekasser Interesseskabende aktiviteter for børn og unge skal tilgodeses, på alle områder der har med selve fiskeriet og bestandenes opvækst at gøre, og som kan øge tilgange af unge rekreative fiskere. Udsætning og pasning af rugekasser er et af disse aktiviteter. Udsætning af pighvarrer Udsætningen af pighvarrer bør øges. Det vil direkte skabe et bedre fiskeri i områderne. Pighvar er en attraktiv fisk, som man gerne vil rejse efter. Samtidigt er den med til at begrænse uønskede invasive fiskearter. Udsætninger af alle fiskearter skal i vidt omfang undgås og ressourcerne skal anvendes på at forbedre gyde- og opvækstområder for vildfisk Der skal være et bæredygtigt rekreativt fiskeri, og den bedste metode til at opnå dette, er sikring af biotoper og vandløbsrestaurering og vedligeholdelse. Udsætninger kan være nødvendige indtil en stabil tilstand opnås. Man bør ikke begrænse foreningsindsatsen omkring vandløbspleje med stramme regler. Lokale foreninger og sammenslutninger der udfører vandløbsrestaureringsarbejder bør ikke begrænses af stramme regelsæt. Procedurerne omkring tilladelse til vandløbsrestaurering i foreningsregi lempes. Der skal gives parterne lettere forhold når det drejer sig om etablering af bestandsophjælpende foranstaltninger f.eks. etablering af ny gydebanker eller restaurering af eksisterende. Bæredygtighed og bestandsophjælpning er primære indsatsområder. Idéer vedrørende miljø Generel vurdering At alle begrænsninger i mulighederne for at udøve rekreativt fiskeri vurderes for at øge fiskemuligheder, tilgængelighed og anvendelse. 6

7 Ens regler for aldersgrænser og betaling Der skal skabes lighed mellem det rekreative stang- og redskabsfiskeri med ens aldersgrænser og betaling for fisketegn. Alle pensionister skal betale fisketegn. Foreningsbaseret vandløbspleje En større del af de indbetalte fisketegnsmidler skal anvendes til foreningsbaseret vandløbspleje. Lokale foreninger og sammenslutninger der udfører vandløbsrestaureringer med henblik på at skabe grundlag for bæredygtige selvreproducerende bestande, skal positivt tilgodeses økonomisk af fisketegnsmidlerne. Det kan blandt andet ske ved at økonomi fra ophørte udsætninger overføres til Foreningspuljen, og øgede muligheder for tilskud til gydegrus og maskinhjælp. Størst indflydelse til dem, der betaler De der indbetaler for fisketegn, er også dem der skal have størst indflydelse på forvaltningen af midlerne. En indflydelse der skal ske gennem etablerede rekreative fiskeriorganisationer. Genslyngning af udrettede vandløb Ved genslyngning af vandløb sikres et bedre fysisk miljø, flere levesteder og en højere vandkvalitet. Udretning og rørlægning af vandløb skal ophøre. Fjernelse af spærringer for vandrefisk Spærringer, som hindrer fisk og andre dyrs vandring og reducerer strækninger i vandløb med stort biologisk potentiale, skal fjernes, hvis det er muligt. De nederste spærringer i et vandløb skal som udgangspunkt fjernes først. Er fjernelse ikke muligt skal der etableres omløb der størrelsesmæssigt svarer til de spærrede vandløb. Råstofindvinding Strammere regler for råstofindvinding på havet, herunder byggematerialer i kystområder. Genetablering skal foretages og betaling skal ske af indvinder. Forbud mod klapning Der skal laves forbud mod klapning (dumpning af f.eks. havnesediment) på fiskepladser især de kystnære. Forslag til lukket område for trawl Antallet af lukkede områder for trawlfiskeri bør udvides efter biologisk rådgivning, med henblik på ophjælpning af biotoper der er vigtige gyde og opvækstområder. Beskyttelse og reetablering af gydebanker og stenrev Der bør arbejdes for beskyttelse og reetablering af sårbare stenrev i de indre farvande. Etablering af kunstige stenrev langs med kysten Det foreslås, at der etableres kunstige stenrev på baggrund af biologisk rådgivning Bekæmpelse af okker Kraftige okkerkoncentrationer er giftige for fisk. Udledning skal bekæmpes så det ikke kommer i vandløbene. 7

8 Anlægge vådområder, så der ikke sker tab af laksefisk Anlæggelse af vådområder må ikke ske, hvis det medføre beskadigelse på trækkende fiskebestande. Lavvandede søer er blandt andre et af problemerne. Disse skal ikke have udløb til strømmende vand. Styrk vandkvalitet og gydeområder Vandkvaliteten bør styrkes f.eks. gennem udlægning af gydebanker og anden vandløbsrestaurering. Restriktioner for havbrug Hvor havbrug etableres, skal det ske så langt ude på havet at havbund og kystnære områder ikke påvirkes. Iltsvind Iltsvind udgør en trussel mod f.eks. havørred bør derfor bekæmpes. Regulering af sæl- og skarv bestanden for at sikre sårbare og socioøkonomiske vigtige fiskestammer mod prædation fra skarv Prædationen fra sæler og skarv udgør et stort problem og medføre store tab på fiskebestandene. Derfor skal der etableres en effektiv regulering af sæler og skarv i danske vandløb og farvande, til niveau for en fornuftig bestand, målet er at sikre bæredygtige fiskebestande af alle arter. Undersøgelser af fisketomme områder Der bør iværksættes projekter, der undersøger hvorfor mange kystområder stort set er tomme for fisk, selvom der ikke drives fiskeri i områderne. Fredningstid for torsk Fredningstid fastsættes efter biologisk vejledning og rådgivning. Grødeskæring i vandløb/skånsom vandløbsvedligeholdelse Der skal foregå nødvendig differentieret grødeskæring efter behovene i det enkelte vandløb, og den afskårne grøde skal opsamles. Miljøvenlig vedligeholdelse i yngelvandløb Der gøres et stort arbejde i disse år for at fremme fiskenes naturlige formering i ferskvand. Der udlægges masser af gydegrus, og det giver resultater. Derfor skal vedligeholdelse laves på en sådan måde at disse positive resultater ikke ødelægges. Konkret om Nissum fjord Der bør opgraves, ca. 800 meter ved udløbet fra Storåen ind i Nissum Fjord (kanalen blev tidligere uddybet). I dag er der ca. 25 cm. dybde. Storåen bør bringes delvist tilbage til sin oprindelig løb fra før 1942, enten ved at åen fra Vandkraftsøen føres uden om Vandkraftværket i Holstebro eller nedlæggelse af vandkraftværket, således at fisk kan komme op i den øvre del af åen, helt til udløbet i Ikast. De senere års ændring af Storåen fra Holstebro til Nissum Fjord med bla. udlægning af gydegrus til laks bør undersøges hvilken betydning det har for Havørred og Helt, der siges at især Helt ikke bryder sig om grusbelagt bund 8

9 Idéer vedrørende dyreetik Put & Take-fiskeri Put & Take fiskeri er en af metoderne til at gøre unge interesseret i fiskeri som en god og oplevelsesrig hobby. Der er tale om et fiskeri hvor fangster ikke genudsættes, men spises. Fiskeriet har ikke behov for regulering. Bulefiskeri Der skal ikke foretages fiskeri direkte på gydende fisk. Fiskeri i gydeområder i gydetiden skal ligeledes ikke forekomme. Kroge med modhager Der er ikke behov for generelle regler, nogle former for fiskeri vil ikke kunne lade sig gøre uden brug af kroge modhagere. Kendskab til regler I det omfang der er behov for forenkling af regler blandt andet med det formål at gøre dem mere forståelige, samarbejder organisationerne gerne om dette. Et sådan kendskab kan ske gennem foreningsaktiviteter. Idéer vedrørende kontrol Fiskerikontrollen omkring det rekreative fiskeri må ikke forringes Der ønskes en stærk og effektiv fiskerikontrol omkring det ulovlige fiskeri, således at fiskearter med sårbare bestande beskyttes bedre. Værdien af det rekreative fiskeri øges i disse år. Da kontrollens fokus primært er på erhvervet, er der bekymring for, at det reducerede behov for kontrol vil smitte af på den rekreative kontrol. Kontrollen ved offentlige vande skal foretages af en offentlig myndighed. Fiskerikontrollens succeskriterier skal omlægges til dokumenterbar nedgang i det ulovlige fiskeri frem for antal af konstaterede overtrædelser. Oplysninger om indsatsen skal indeholde oplysninger om alle kontrolture og resultaterne heraf. Strengere straffe overfor gentagne og bevidste lovbrud i relation til ulovligt fiskeri Meget tyder på, at bødestørrelsens nuværende niveau ikke har den ønskede præventive effekt overfor dem, der bevidst og målrettet bedriver ulovligt fiskeri og omsætter deres fangster sort. Dette fiskeri er på alle måder skadeligt både for bestandene og for de lovlydige rekreative fiskeres omdømme. Man kan forestille sig, at grove lovbrud, skal medføre en strengere straf og eventuelt indeholde konfiskationsmulighed af det brugte udstyr og det grej der anvendes. Kontrolindsats mod ulovlige garn og indsats mod tyvfiskeri Der foreslås en mere omfattende kontrolindsats, hvilket vil være medvirkende til at nedsætte det ulovlige fiskeri. Idéer vedrørende samfundsøkonomi Analyse af fritidsfiskeriets betydning for samfundsøkonomien Der er ikke tidligere foretaget en analyse af fritidsfiskeriets betydning for samfundsøkonomien, hvorfor en sådan skal laves. 9

10 Få politikere til at forstå betydningen af det rekreative fiskeri for udkantsdanmark Ved større opbakning fra kommuner og regioner og konstruktivt samarbejde mellem interessenter kan man udvikle lyst- og fritidsfiskeriet. Kommuner, regioner og stat skal tilføre økonomiske midler i opstartsfasen Inddrage lokale foreninger ved turistmæssige tiltag For at undgå konflikter skal lokale foreninger eller sammenslutninger inddrages i turistmæssige tiltag, for at de kan bidrage med deres viden, og for at undgå konflikter Samfundsøkonomisk potentiale i optimering og videreudvikling det rekreative fiskeri Der er stort samfundsøkonomisk potentiale i at optimere og videreudvikle det rekreative fiskeri. Fritidsfiskeriet samfundsmæssige økonomiske potentiale skal indgå heri. Idéer vedrørende livskvalitet Flere kvinder som udøver det rekreative fiskeri Der bør arbejdes for at få flere kvinder som deltagere i det rekreative fiskeri og som medlemmer af foreninger og få kvinder til at forsøge sig med andre typer fiskeri end put and take. Generelt er der god plads til flere rekreative fiskere uanset køn og alder. Bevaring af kystkulturen Det er vigtigt, at alle bliver hørt i udviklingen af fritidsfiskeriet. Der skal fortsat være plads til de fiskere, der sætter garn, ruser og krogliner ud. Derved sikres aktivitet i ellers uddøende områder og lokalsamfund. Bedre adgang generelt Tilgængelighed/sætningssteder for småbåde/joller skal forbedres. Slæbesteder og lystfiskerplatforme bør være indrettet, så de kan bruges af handicappede. Det rekreative fiskeri og heldagsskolen På informationssiden er den nye Folkeskolereform en oplagt mulighed for at profilere det rekreative fiskeri. Integrere rekreativt fiskeri i naturfag Et kendskab til de mange forskellige elementer i det rekreative fiskeri skal indgå i naturfagene i folke- og efterskoler. Mad Øge fokus på frisk fisk som et sundt og velsmagende måltid mad. Alle bør spise fisk. Fremtidens unge rekreative fiskere Fremtidens unge fiskere bør kunne findes i fritids- og ungdomsklubberne i hele landet. Fisker for en dag Ideen er at nogle interesserede fiskere fra de forskellige foreninger samt lærere og forældre gav børn fiske oplevelser, og som kunne gå ind i undervisningen for at få flere unge (10-14 år) (skoler) til at interessere sig for fiskeri. 10

11 Overlevering af et håndværk Man kan betragte lyst og fritidsfiskeri som dels et håndværk og dels besiddelse af vigtig viden om fisk og natur, benyttelse og beskyttelse, som vi har pligt til at videregive til næste generation. Interesseskabende aktiviteter Den fremtidige forvaltning skal give øgede muligheder for at lave interesseskabende aktiviteter for børn og unge, på alle områder der har med selve fiskeriet og bestandenes opvækst at gøre. Idéer fra Friluftslivets katalog Sæt en fisker bag katederet På nogle skoler er friluftsorganisationer med i undervisningen, hvor de for eksempel lader sports- og garnfiskere fortælle om lokale fiskemuligheder samtidig med, at biologiundervisningen perspektiveres i praktiske forløb, hvor der både fiskes, dissekeres og tilberedes fisk til et fælles måltid. Med den nye skolereform, der træder i kraft, gives organisationerne yderligere muligheder for at spille en rolle i skolens hverdag - dels ved at tilbyde det, de kan i forvejen, men også ved at udvikle nye tiltag, som styrker fagligheden i skolerne, og dermed hjælper skolerne med at nå deres mål. Et sundt vandmiljø får turister på krogen Kommunerne skal de næste år investere store beløb i bedre vandløb og mere liv i de kystnære områder. Fiskeriforeninger, skoler, naturvejledere og andre, har længe arbejdet med at restaurere især vandløbene. Ideen bør udbredes, så flere kan deltage i arbejdet. Der findes allerede masser af viden og mange ressourcepersoner blandt de frivillige, som vil kunne bidrage til at gøre indsatsen landsdækkende. Arbejdet vil øge værdien af naturen, der vil generere større indtægter gennem blandt andet fiskerturisme. Lystfiskere skal på ferie i Danmark Lystfiskeri er et område, som turismeerhvervet ikke rigtigt har fået øjnene op for. Og der er i dag meget få turismevirksomheder, der har faciliteter målrettet lystfiskere. Fritidsfiskeriet er en totalt overset aktivitet i denne sammenhæng. Fang aftensmaden i havnen Lystfiskeri skal gøres til et lettilgængeligt tilbud til borgerne i byen. Det handler både om etableringen af flere platforme tæt på vandet og i højere grad om viden, inspiration og udstyr. Mulighederne for almindeligt lystfiskeri skal forbedres, men samtidigt skal der også skabes rammer for nye fiskerityper som eksempelvis undervandsjagt. Det vil inspirere blandt andre turister og familier med børn til at begynde at fiske, lære om de forskellige fisk og naturen, og der ville komme mere fisk på menuen. Dette vil også støtte op om en lokal udnyttelse af råvarer. Kommunernes havne- og søpromenader bør undersøges for, hvordan man bedst kan støtte lystfiskeri i byerne. Organisationer giver socialt udsatte starthjælp Mange frivillige organisationer er særligt aktive forbrugere af naturen. Hvis organisationer indgår i partnerskaber med de sociale myndigheder, kan socialt udsatte borgere få mulighed for at blive en del af disse friluftsfællesskaber, skabe nye kontakter 11

12 og få mere indhold i livet. Nogle af disse borgere får forhåbentligt så meget smag for friluftslivet, at de med tiden måske også bliver værdifulde hjælpere i naturplejeprojekter. Andre idéer Bevarelse og styrkelse af små havnemiljøer til gavn for lyst- og fritidsfiskeriet De små havnemiljøer skal bevares og styrkes til gavn for lyst- og fritidsfiskeriet f.eks. gennem fondsmidler. Bedre information om lyst- og fritidsfiskeri Kendskab til fisketegnet, og reglerne for lyst- og fritidsfiskeri skal udbredes. Der kan f.eks. udvikles nye informationsfoldere eller nem informationssøgning om regler på internettet. Det kan være bedre skiltning af fredningsbælter og mindstemål herunder i ferieområder, hvor der skiltes med de danske regler og informeres om fisketegn på forskellige sprog. Bedre adgangsregler Gennem samarbejde med lodsejere og ejendomsbesiddere. Skal offentligheden sikres adgang til havnearealer i bynære områder, og adgang til alle kystområder, gennem aftaler med grundejere og lodsejere. Mere opmærksomhed om lyst- og fritidsfiskeri Kendskabet til lyst- og fritidsfiskeri, og betydningen heraf for samfundet, skal øges generelt. Der skal skabes mere opmærksomhed gennem synliggørelse i medier. 12

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

UDKAST til Idékatalog

UDKAST til Idékatalog DT UDKAST til Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Idekatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Opfølgning på konference om Vision for lyst-og fritidsfisker Dette idékatalog er

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN GRØNT 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne. Mindst 25 km vandløb

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

November 2007. Indeks side 5. Kaldenavn Sportsfiskerne Regeringen snyder på vægten Nyt forsøg med skarv seminar. Antallet af bierhvervsfiskere stabilt

November 2007. Indeks side 5. Kaldenavn Sportsfiskerne Regeringen snyder på vægten Nyt forsøg med skarv seminar. Antallet af bierhvervsfiskere stabilt Nyhedsbrev November 2007 Indeks side 2 Kaldenavn Sportsfiskerne Regeringen snyder på vægten Nyt forsøg med skarv seminar Indeks side 3 Antallet af bierhvervsfiskere stabilt Dramatisk stigning i dambrugenes

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Systematisk piratfiskeri i Kattegat

Systematisk piratfiskeri i Kattegat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 333 Offentligt Systematisk piratfiskeri i Kattegat Greenpeace afslører omfattende piratfiskeri i beskyttet område. Siden marts har

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 112. årg. juni/juli 2014 Brev til Folketingets medlemmer Lukning af ålekister var en ekspropriation De rekreative

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll IDA Miljø seminar 14. april 2015 Sammenhænge mellem VVM og Naturplan Danmark Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll 1 COWI

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af naturgenopretningsprojekt Ådalsprojekt Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af større naturgenopretningsprojekt med tæt forankring til kulturværdierne

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Halsnæs Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

MSP Visioner for Færøerne

MSP Visioner for Færøerne MSP Visioner for Færøerne Workshop Nordens Hus 15-16 nov. 2011 Ulla Svarrer Wang Senior rådgiver Fiskeriministeriet, Færøerne Færøerne Areal ca. 1400 km(2) Havareal: 274.000 km(2) Fiskeri - vigtigste industri

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing Falster 18-06-2015 TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Der er udarbejdet projekt for restaurering af Fribrødre

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Ansøger OPENING A/S Adresse Nørrebrogade 24 Postnummer og

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere