PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013

2 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER BAGGRUND VINDMØLLEOMRÅDET VINDMØLLEANLÆGGET HENSYNET TIL OMGIVELSERNE AREALMÆSSIGE INTERESSER PRODUKTION OG AFLEDTE MILJØEFFEKTER STØJFORHOLD SKYGGEFORHOLD LOV OM FREMME AF VEDVARENDE ENERGI (VE LOVEN) KONKLUSION Udarbejdet af: Brian Gade, Projektleder, Wind Estate A/S Mob , Mail Lodsejer(-e): Niels Christian Aagaard Nielsen, Asåvej 51, 9340 Aså Peter Helledig Østergaard, Asåvej 23, 9340 Aså Olav Møller Dencker Nielsen, Geråvej 125, 9340 Aså Torben Møller Nielsen, Geråvej 121, 9340 Aså Projektudvikler og bygherre: Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV Kort: Kort & Matrikelstyrelsen Forside: Projektillustration med de planlagte vindmølle-placeringer. Aså By mod nordøst.

3 0. Ansøger Wind Estate er et privatejet energiselskab, som lever af at udvikle, bygge og drive vindmølleprojekter i Danmark. Selskabet, som oprindeligt blev stiftet i 1997, har i dag en installeret produktionskapacitet på ca. 115 MW med en årlig energiproduktion på ca. 260 GWh. I Brønderslev Kommune er Wind Estate lokalt repræsenteret med ejerskab af en enkel vindmølle med en samlet kapacitet på 150 KW. Selskabet har mange års erfaring indenfor vindmøllebranchen med stor viden om design og byggemodning af vindmølleprojekter, forhandling med vindmøllefabrikanter og underleverandører, byggeledelse på vindmølleprojekter og drift af vindmøller. Selskabet har egen serviceafdeling med online overvågning, fejlretning, udførende service samt egne lagerfaciliteter på selskabets domicil i Randers. Selskabet er ISO 9001 certificeret i henhold til den tekniske godkendelsesordning for vedligeholdelse og service af vindmøller i Danmark. Med afsæt i flere nye vindmølleprojekter på land, som alle er udviklet under de i VE Loven gældende regler med dertilhørende værditabs- og køberetsordninger, har Wind Estate de nødvendige kompetencer til at byggemodne nye vindmølleprojekter. Som et energiselskab er det Wind Estates filosofi at tage lokalt ejerskab i de byggemodnede vindmølleprojekter. At Wind Estate er kommet for at blive er med til at skabe tryghed overfor vindmølleprojekternes øvrige lokale deltagere, herunder i særdeleshed andelshavere i de under køberetsordningen oprettede vindmøllelaug. Yderligere information om Wind Estate kan findes på 1

4 1. Baggrund Med henblik på at tilvejebringe et foreløbigt beslutningsgrundlag for udpegning af arealerne sydvest for Aså, har Wind Estate udarbejdet denne projektfremstilling indeholdende en beskrivelse af nogle af de elementer, som normalt indgår i en senere VVM redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Projektbeskrivelsen omhandler bl.a. mulige konfliktende arealinteresser, vindmøllernes opstillingsmønster, afstand til nabobeboelser, overholdelse af krav til maksimal støj og skyggekast, vindmøllernes synlighed i landskabet samt samspillet med omkringliggende vindmøller, og på den baggrund ansøger Wind Estate om udpegning af arealerne sydvest for Aså som vindmølleområde, hvor vi konkret planlægger for tre vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter. Projektforslaget er kommet i stand efter samarbejde med vindmølleområdets lodsejere, som har givet Wind Estate fuldmagt til at anmelde vindmølleprojektet på deres ejendomme: Niels Christian Aagaard Nielsen, ejer af ejendommen 57a, Aså By, Aså-Melholt. Peter Helledig Østergaard, ejer af ejendommen 13a, Aså By, Aså-Melholt. Olav Møller Dencker Nielsen og Torben Møller Nielsen, ejere af ejendommen 7a, Gerå By, Aså-Melholt. Der er indgået aftale med Niels Christian Aagaard Nielsen om nedlæggelse af beboelsen på ejendommen Langbaksmindevej 5, 9340 Aså. Derudover er der indgået aftale med yderligere to lodsejere, idet projektets vejførsel er planlagt ind over de to ejendomme. Med andre ord er der indgået skriftlige aftaler med samtlige implicerede lodsejere i området om planlægning og opførelse af det påtænkte vindmølleprojekt. Wind Estate vurderer at landskabet har en skala som gør, at det kan bære større vindmøller, og det er således også vores opfattelse, at projektet vil kunne etableres uden at den overordnede landskabsopfattelse kan siges at blive nævneværdigt forstyrret, men dette vil kræve en belysning i en senere VVM-redegørelse. Vindmølleprojektet, som er planlagt i et gunstigt vindressource-område, kommer til at overholde samtlige krav og vejledninger i vindmøllecirkulæret og støjbekendtgørelsen, ligesom det på ingen måder vil konflikte med landskabets arealmæssige hensyn og begrænsninger. Det er således Wind Estates vurdering, at området er endog meget velegnet til opstilling af vindmøller. 2

5 2. Vindmølleområdet Vindmølleområdet er beliggende ca. 2,5 km fra kystlinjen, men uden for den reducerede kystnærhedsdzone, og landskabet er karakteriseret af at det er meget fladt og uden væsentlige højdeforskelle. Mod nordøst og mod sydøst er vindmølleområdet omgivet af større og mindre bymæssige områder i form af hhv. Aså og Geraa mens området i øvrigt er karakteriseret af spredt bebyggelse. Vindmøllerne planlægges placeret på egentlig landbrugsjord, og der er, som beskrevet, tale om et meget fladt og også åbent terræn, som dog i nogen udstrækning er brudt af lægivere, spredt skov samt offentlige og private veje. Til vindmølleområdet vil vejadgangen naturligt følge af Asåvej i nord og af Langbaksmindevej, som løber tæt ind mod selve vindmølleområdet. Indenfor en afstand af 28 x totalhøjden på de planlagte vindmøller, hvilket konkret vil sige meter, er der i alt fem vindmøller, hvoraf de nærmeste er tre Vestas 200 KW vindmøller, som står ca. 2 km vest for projektet. Derudover står der én Bonus 150 KW vindmølle ca. 3,2 km mod nordvest, ved Asåvej, samt én Vestas 200 KW vindmølle ca. 3,5 km nord for projektet. For de to sidstnævnte vindmøller gælder det, at de ikke indgår i saneringsplaner, da de vurderes at være helt forenelige med det planlagte projekt. Således er der ingen problemer i forhold til støj og skyggekast, ligesom de visuelt og udtryksmæssigt fremstår helt separerede og usammenhængende i forhold til det planlagte vindmølleprojekt. Dette bestyrkes yderligere af, at deres størrelse er markant mindre end de planlagte vindmøller. Figur 1: Opstilling af tre vindmøller på en lige række med en totalhøjde på 140 meter 3

6 For så vidt angår de tre Vestas 200 KW vindmøller mod vest gælder det, at de kan vise sig at være i konflikt med det planlagte projekt i relation til reglerne om det samlede strøjbidrag for eksisterende og planlagte vindmøller, hvilket vil blive belyst i afsnit 7 om støjforhold. Såfremt det viser sig, at der er en støjmæssig konflikt, vil én eller flere af de tre eksisterende Vestas 200 KW vindmøller skulle indgå i en sanering, som forudsætning for at realisere det planlagte projekt. 3. Vindmølleanlægget De fysiske rammer for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllecirkulæret opstillede krav til mindsteafstanden til den nærmeste beboelse og en anbefaling om størrelsesforholdet mellem vindmøllernes rotordiameter og navhøjde, det såkaldte harmoniforhold. Mens mindsteafstanden til nærmeste beboelse fastlægger, at vindmøller aldrig må opstilles tættere på nabobeboelser end fire gange vindmøllens totalhøjde, så er anbefalingen i cirkulæret, at harmoniforholdet som udgangspunkt bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den mest visuelle harmoniske vindmølle. I det givne vindmølleområde planlægger vi som nævnt for vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, hvilket som udgangspunkt giver brede rammer for opstilling af vindmøller i landzone. Den endelige fastlæggelse af vindmølletype vil først finde sted på et senere tidspunkt i planprocessen, når alle forhold har været vurderet, og når vindmølleområdets fysiske rammer er endelig fastlagt. Vindmøller opstillet i Danmark skal alle have en typegodkendelse under den såkaldte tekniske godkendelsesordning under RISØ, hvorfor der per dags dato kun er to potentielle vindmølleleverandører, Vestas og Siemens, til kommercielle vindmøller i landzone i Danmark. Men eftersom flere andre leverandører planlægger at få deres vindmøller typegodkendte til opstilling i Danmark, og da der sker en fortsat ny- og videreudvikling af forskellige vindmølletyper hos de to tilstedeværende vindmølleleverandører, kan den for vindmølleprojektet mest optimale vindmølletype i dag sagtens være en anden på et senere tidspunkt. Hvis der tages udgangspunkt i de tilgængelige vindmølletyper til det danske marked i dag, kan følgende vindmølletyper komme på tale til projektet: Fabrikat Type Kapacitet Navhøjde Rotor Totalhøjde Kapacitet i alt MW m m m MW Vestas V90 3, ,0 Siemens S101 3,0 89, ,0 Vestas V112 3,075 84, ,3 Siemens S113 3,0 83, ,0 På den baggrund kan vindmølleområdets rammer fastsættes som tre vindmøller med mini- mumskapacitet på 3,0 MW og en maksimal rotordiameter på 113 meter, en maksimal navhøjde på 90 meter og en maksimal totalhøjde på 140 meter. 4

7 Denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i, at der opstilles tre vindmøller af typen Vestas V112-3,0 (84). Vindmøllerne foreslås opstillet på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 368 meter med én vindmølle på ejendommen 13a, Aså By, Aså-Melholt, én vindmølle på ejendommen 57a, Aså By, Aså-Melholt og én vindmølle på ejendommen 7a, Gerå By, Aså-Melholt. Rækken orienteres sådan, at den tenderer mod at stå i en nord-syd formation (i en 21 graders hældning). Udover at dette opstillingsmønster i videst mulige udstrækning tager hensyn til den daglige landbrugsdrift, markskel, de eksisterende vejanlæg m.v., så er orienteringen også hensigtsmæssig i forhold til den fremherskende vindretning fra vest-sydvest, hvor vindmølleprojektet får en parkvirkningsgrad på over 96 % og dermed en god udnyttelse af områdets vindressourcer. Hver vindmølle bliver placeret på egen matrikel med et areal på 30 x 30 meter. Hertil kommer kran- og vendepladser ved hver vindmølle på op til m 2 samt tilhørende adgangsveje med en bredde af ca. 5 meter. Adgangen til vindmøllerne sker som nævnt fra Asåvej i nord og fra Langbaksmindevej, som fører frem mod selve, hvilket fremgår af nedenfor indsatte rids. Figur 2: De planlagte vindmølleplaceringer og vejforløb. 5

8 4. Hensynet til omgivelserne Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne, således at planlægningen ikke alene skal sikre udnyttelsen af vindressourcen, men også tager hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Af vindmøllecirkulæret fremgår det, at vindmøller ikke må opstilles tættere på nabobeboelse end fire gange vindmøllens totalhøjde. Da projektforslaget omhandler vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, medfører dette et krav om en mindsteafstand på 560 meter til nærmeste nabobeboelse, hvorfor projektets realisering er baseret på, at ejendommen Langbaksmindevej 5, 9340 Aså, bliver afregistreret som beboelse. Dette er der indgået skriftlig aftale med ejeren om, og således er afstandskravet opfyldt for alle nabobeboelser. Figur 3: Afstande til nærmeste beboelse. Den røde markering illustrerer en afstand på 560 meter til beboelse. Ejendommen Langbaksmindevej 5, vest for vindmøllerne, skal afregistreres som beboelse. Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere en bestemmelse hvoraf det fremgår, at den landskabelige påvirkning i området skal belyses, hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden på de nye vindmøller. I dette tilfælde svarer det til en indbyrdes afstand på meter. Afstanden til de nærmeste eksisterende vindmøller, som ikke nødvendigvis indgår i nogle saneringsplaner, og som altså skønnes at være forenelige med det planlagte projekt, ligger indenfor den ovenfor omtalte afstand på 28 gange totalhøjde, hvorfor de i sammenhold med de planlagte vindmøller - kommer til at indgå i en sådan landskabsmæssig analyse. Men eftersom at der 6

9 er tale om ældre og mindre vindmølletyper, og eftersom de under alle omstændigheder vil fremstå som separate vindmøller fra alle betragtningsvinkler, er det Wind Estates vurdering og holdning, at den landskabelige påvirkning af projekterne under ét på ingen måde kan siges at være betænkelig. For så vidt angår de tre Vestas 200 KW vindmøller vest for projektet, skal en beregning af det samlede støjbidrag fastslå, om de i øvrigt er forenelige med de nye planlagte vindmøller ud fra en snæver støjbetragtning. Figur 4: Eksisterende vindmøller markeret med blåt indenfor 28 x totalhøjden af de nye vindmøller. 5. Arealmæssige interesser På baggrund af data fra Danmarks Miljøportal har vi kortlagt de forskellige natur- og beskyttelsesinteresser i og omkring vindmølleområdet, og på dette grundlag kan det konstateres, at der kun forefindes meget få begrænsninger i området. For så vidt angår Gammelsbæk mod syd er der mere end 100 meter til den nærmeste vindmølle, og åløbet er i øvrigt ikke beskyttet af nogen åbeskyttelseslinje. Derudover skal nævnes følgende: Hele vindmølleområdet ligger uden for alle øvrige bygge- og beskyttelseszoner. Der er ingen fredningsmæssige konflikter, ej heller konflikter med beskyttede naturtyper eller Natura 2000 områder. 7

10 Som tidligere nævnt er kystnærhedszonen syd for Aså reduceret, hvorfor vinmølleprojektet ikke er tæt på at konflikte med zonen. 6. Produktion og afledte miljøeffekter Vindmølleområdet ved Aså har gode vindforhold med en beregnet middelvindhastighed på 7,1 m/s i vindmøllernes navhøjde på 84 meter. Derudover er orienteringen af vindmølleprojektet forholdsvis gunstig i forhold til den fremherskende vindretning fra vest/sydvest, og med en parkvirkningsgrad på over 96 % er der tale om en god udnyttelse af områdets vindressourcer. Den årlige el-produktion fra de tre vindmøller er beregnet til ca. 30,5 GWh., og vindmøllernes produktion vil dermed kunne dække ca husstandes årlige elforbrug (med et gennemsnitlig årligt elforbrug på knap kwh). Ved erstatning af en el-produktion baseret på kul eller andre fossile brændstoffer, vil en elproduktion fra vindmøller fortrænge udledningen af en række luftforurenende stoffer, ligesom der sker en reduktion i affaldsproduktionen i form af aske og slagger. Især reduktionen af emissionen fra kuldioxid (CO 2 ) er stor og bidrager væsentligt til reduktion af udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. I vindmøllernes forventede levetid på 30 år forventes de tre vindmøller at kunne producere godt 915 GWh, hvilket sparer atmosfæren for en CO 2 udledning på i alt ca tons, svarende til at vindmøllerne bidrager med en årlig CO 2 reduktion på ca tons. En realisering af projektet vil således være et reelt og markant bidrag til at nedbringe Brønderslev Kommunes samlede CO 2 udledning. 8

11 7. Støjforhold I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 db(a) ved 6 og 8 m/s på støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db(a) ved 6 og 8 m/s indendørs i nabobeboelserne. Ligeledes gælder det at støjbidragene fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjbelastning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, medmindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 db(a) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne ( 15 db(a) reglen ). Nedenfor viste to figurer illustrerer støjbilledet under forudsætning af de to scenarier, at de tre Vestas 200 KW vindmøller vest for projektet medregnes hhv. udelades fra beregningen. Figur 5A: Støjkurver ved en vindhastighed på 6 m/s hvor de tre Vestas 200 KW vindmøller mod vest forbliver i drift. 9

12 Af ovenstående kort fremgår det, at det planlagte vindmølleprojekt i sig selv overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land, men at det samlede støjbidrag fra nye og eksisterende vindmøller i det vestlige område ved de eksisterende vindmøller ligger over grænseværdien på 42 db(a), og det samme billede gør sig desuden gældende ved en vindhastighed på 8 m/s. Eftersom at 15 db(a) reglen ikke kan gøres gældende i dette tilfælde, vil det formentligt være nødvendigt at sanere én eller flere af de eksisterende Vestas 200 KW vindmøller for at kunne etablere det planlagte vindmølle-projekt. Imidlertid har vi ikke fuldkommen klarhed over, om de anvendte støjdata for de eksisterende vindmøller er korrekte, hvorfor det vil kræve en nærmere undersøgelse at lægge sig helt fast på en konklusion i denne henseende. Figur 5B: Støjkurver ved en vindhastighed på 6 m/s hvor de tre Vestas 200 KW vindmøller mod vest saneres. De nye vindmøller står i standard mode, og er således ikke støjdæmpede. Af ovenstående kort fremgår det, at det planlagte vindmølleprojekt i sig selv overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land, hvilket ligeledes gør sig gældende ved en vindhastighed på 8 m/s. 10

13 Det fremgår tilsvarende af nedenstående kort, at vindmølleprojektet overholder de lavfrekvente støjkrav hos alle nabobeboelser i det åbne land med stor margin. Figur 6: Lavfrekvente støjkurver ved 8 m/s. Grænseværdien er 20 db(a). 11

14 8. Skyggeforhold Der findes ingen danske regler for hvor store gener fra skyggekast en vindmølle, eller et vindmølleprojekt, må påføre naboerne. Miljøministeriets Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler dog, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som den reelle skyggetid korrigeret for vindstille og overskyede timer samt vindretningen i et normalt år i Danmark. Figur 7: Skyggekurver med angivelse af reelle skyggetimer i et normalt år målt 15 meter fra husmur hvor de to 150 KW vindmøller mod syd forbliver i drift. Af ovenstående kort fremgår det, at flere af nabobeboelserne teoretisk set får mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Dette giver dog ikke anledning til problemer, eftersom den eller de vindmøller, som forårsager skyggekastet hos den respektive nabo, vil blive forsynet med en skyggestyring der sikrer, at vindmøllerne vil blive stoppet i perioder med skyggekast på en given beboelse, hvorved sikres, at den reelle skyggepåvirkning ikke kommer til at overstige 10 timer om året i forhold til en given beboelse. 12

15 9. Lov om fremme af vedvarende energi (VE Loven) VE Loven blev vedtaget i december 2008 med det formål at forøge andelen af vedvarende energi i Danmark. Der blev i loven etableret fire ordninger, som har til hensigt at fremme vindkraft. Under køberetsordningen er Wind Estate pligtig til at udbyde 20 % af projektet som ejerandele til kostpris til myndige personer med folkeregisteradresse i kommunen. Borgere med folkeregisteradresse indenfor en radius af 4,5 km fra vindmøllerne har dog mulighed for at erhverve de udbudte andele inden de bliver udbudt til resten af kommunens indbyggere. Figur 8: Illustration over naboer indenfor 4,5 km fra vindmøllerne med forkøbsret under køberetsordningen Af ovenstående kort fremgår det, at der udover ejendomme i landzonen ligger flere bysamfund indenfor 4,5 km, herunder Aså, Geraa og Melholt. Wind Estate har taget ordningen til sig, idet vi tror på at den fremmer den lokale forankring og opbakning til vindmølleprojektet, og således gør Wind Estate normalt også nogle ekstraordinære tiltag i form af bl.a. informationsmøder og formidling af finansiering. Derudover åbner VE Loven op for kompensation af værditab på ejendomme som følge af vindmølleprojektets etablering. Under værditabsordningen har alle naboejendomme i princippet ret til taksation af værditabet på deres ejendom, idet ejendomme længere væk end seks gange 13

16 vindmøllernes totalhøjde, i dette tilfælde 840 meter, dog skal betale et gebyr på kr. for taksationen. Endelig er der i medfør af VE Loven oprettet den grønne ordning, hvor Brønderslev Kommune kan søge om tilskud på kr. for hver opstillet megawatt, i dette tilfælde kr., til kulturelle initiativer og grønne projekter for fremme af accepten af vedvarende energi. Den sidste ordning, garantiordningen, er ikke relevant her. 10. Konklusion Det er Wind Estates holdning, at opstilling af vindmøller har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet generelt, og med udgangspunkt i ovenstående analyser vurderer vi det konkrete område på arealerne sydvest for Aså som værende meget velegnet til vindmølleområde. Konkret vil vi opsummere følgende: Projektet vil forventeligt kunne dække ca husstandes elforbrug i op til ca. 30 år. Der er indgået skriftlige aftaler med samtlige implicerede lodsejere i området om planlægning og opførelse af det påtænkte vindmølleprojekt. Alle regler for almindelige hørbar støj og lavfrekvent støj kan holdes uden nogen form for støjdæmpning af de nye vindmøller. Det vil dog formentligt være nødvendigt at sanere én eller flere af de tre eksisterende Vestas 200 KW vindmøller mod vest for at kunne etablere det planlagte vindmølleprojekt. På grund af usikkerhed om de anvendte støjdata, vil det imidlertid kræve en nærmere undersøgelse at lægge sig helt fast på en konklusion derom. Hele vindmølleområdet ligger uden for alle bygge- og beskyttelseszoner. Der er ingen fredningsmæssige konflikter, ej heller konflikter med beskyttede naturtyper eller Natura 2000 områder. Der etableres skyggestop på de vindmøller som forårsager skyggekast udover 10 timer om året ved nabobeboelser. Derved sikres at ingen bliver påført over 10 timers skyggekast om året. Wind Estate vurderer at landskabet har en skala som gør, at det kan bære større vindmøller, og det er således også vores opfattelse, at projektet vil kunne etableres uden at den overordnede landskabsopfattelse vil blive signifikant forstyrret. 14

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær December 2012 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY Oktober 2012 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 6 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 8 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær August 2013 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II

Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II Opdateret januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGER... 3 2. BAGGRUND... 4 3. VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Til Planafdelingen, Randers Kommune

Til Planafdelingen, Randers Kommune Fra: Peter Dueholm [mailto:peter@windestate.com] Sendt: 13. december 2016 11:57 Til: Plan ; Thomas Djernæs Secher ; Rune Asmussen ;

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Området udmærker sig ved en meget god vindressource pga. af den forholdsmæssige kystnære

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp

December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp December 2012 Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Hej Jeanette og Julie

Hej Jeanette og Julie Sdr. Vium - Tilslutning til testmøller E-post Sagsnummer: 2013040257TA Dokumentejer: Julie Storm Stausholm Status: Lukket Datoer: Oprettet: 19-08-2014 00:00:00 Dokumentdato: 15-08-2014 Fra: Peter Dueholm

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ Billund Kommune har den 10. maj 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 245 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Ecopartner indbringer hermed nærværende forslag til opstilling af vindmøller ved Sæd.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 107 m ved Nees Vest. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord,

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby plannr Tillæg nr 29 Dato for offentliggørelse

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bårsevej 28, Snesere, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Forord Ærø - en vedvarende energi-ø Ærø er et af de områder i Danmark, ja måske i hele verden, der er længst fremme i omstillingen

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse Vedtagelse Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 27. marts 2012. Forslaget blev offentliggjort den 25.april 2012. Planen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

MILJØRAPPORT. Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ. - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV)

MILJØRAPPORT. Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ. - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV) MILJØRAPPORT Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV) Januar 2009 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 BAGGRUND 1.1 Planlægning for

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere