Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj. Årsrapport for (32. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)"

Transkript

1 Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode

2 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-10 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 12 Balance Pengestrømsopgørelse 15 Noter Særlige specifikationer 25 K:\Dokument\GR-13\ Ådalens Privatskole\5. Arkiv fra tidligere år (før 2013)\r13.doc

3 1. Generelle oplysninger om skolen Skolens navn m.m. Ådalens Privatskole Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Skolens formål Ådalens Privatskole er en skole, hvor den faglige standard prioriteres højt og hvor det gode skole-hjem samarbejde er en forudsætning for indlæring og tryghed i skoledagen. Skolens bestyrelse Formand Susanne Djernis Olsen Lille Strandvej Ishøj Næstformand Birgitte Harring-Lund Ådalsvej Ishøj Keyvan Rasmussen Tranegilde Strandvej 49 A 2635 Ishøj Hanne Mains Kildelunden Brøndby Strand Rikke Liljeroth Bille Solvej Ishøj Jesper Byrgiel Lange Pilevangen Brøndby Thomas Ankler Skibsbyggervej Brøndby Strand

4 2. Generelle oplysninger om skolen Skoleleder Steen Jacobsen Baeshøjgårdsvej Vig Viceskoleleder Jarl Sabroe Møllestensparken Holbæk Afdelingsleder SFO Bente Bøgh Gaunøvej Vallensbæk Strand Skolens revisor Redmark Statsautoriseret revisionspartnerselskab

5 3. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Ådalens Privatskole. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskaber for de frie grundskoler. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vor opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Skoleleder: Ishøj, den 10. april 2014 Steen Jacobsen Habilitetserklæring: Undertegnede bestyrelse erklærer samtidig på tro og love, at hvert enkelt medlem opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. 5 i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelse: Susanne Djernis Olsen (formand) Lille Strandvej Ishøj Birgitte Harring-Lund (næstformand) Ådalsvej Ishøj Keyvan Rasmussen Tranegilde Strandvej 49 A 2635 Ishøj Rikke Liljeroth Bille Solvej Ishøj Jesper Byrgiel Lange Pilevangen Brøndby Strand Hanne Mains Kildelunden Brøndby Strand Thomas Ankler Skibsbyggervej Brøndby Strand Årsregnskabet for 2013 for Ådalens Privatskole S/I er fremlagt og taget til efterretning på generalforsamlingen den Dirigent

6 4. Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Ådalens Privatskole S/I Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Ådalens Privatskole S/I for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler med videre. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er retvisende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jævnfør Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol med videre ved frie grundskoler med videre. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 5. Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet København, den 10. april 2014 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Leif G Rasmussen statsautoriseret revisor

8 6. Ledelsesberetning Den selvejende institution Ådalens Privatskole er godkendt af undervisningsministeriet og har som godkendt fri grundskole oppebåret statstilskud i regnskabsåret i henhold til lovgivningens regler herom. Udover statstilskud modtager skolen tilskud fra fordelingsudvalget ligeledes efter lovgivningens regler om refusion af udgifter til bl.a. vikardækning, nedbringelse af skolepenge, befordringsudgifter og visse pensionsudgifter. Herudover finansieres skolens drift gennem forældrebetaling (skolepenge) til såvel skole som fritidsordning. Skolen er 2-sporet fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Der forventes ikke oprettet en 10. klasse, da der ikke er elevgrundlag herfor. Skolen har hjemklasselokaler til alle klasser, ligesom der er faglokaler til fysik/kemi, billedkunst og musik. Skolen har erhvervet sig et areal på m2 øst for skolen ved køb af grund af Ishøj Kommune, således at en ønsket udvidelse af de fysiske rammer kan gennemføres. Ønsker til bedre lokaliteter har længe været fremme og prioriteret er: Større klasselokaler Faglokaler til fysik / kemi, natur / teknik, biologi og kreative fag. Det har derfor været skolens overordnede økonomiske politik at skaffe kapital til gennemførelse af ovenstående. Skolen har en skolefritidsordning, som elever fra børnehave- til og med 3.-klasse kan benytte fra 7:00 til 17:00 udenfor egentlig skoletid. Skolefritidsordningen bliver tilbudt alle nyindmeldte elever i børnehaveklassen. Kommende børnehaveklassebørn starter i SFO en på fuld tid fra den 1. april. På baggrund af ønsker fra forældre kan elever fra 4. klasse indskrives i SFO en. Da der ikke ydes statstilskud til disse elever finansieres alle udgifter forbundet hermed af forældrene. På ledelsessiden var 2013 et noget usædvanligt år. Fra begyndelsen med konstitueret ledelse, og fra 1. april med en nyansat skoleleder, der på 1. arbejdsdag oplevede, at lærere og elever forlod skolen for først at komme igen en lille måned senere, og med udgangen af året sagde viceskolelederen op og en ny overtog. Lockouten betød, at der kun var en meget kort periode til at gennemføre planlægningen af det kommende skoleår og kompensation for de tabte timer i forbindelse med forårets lockout. Der var derfor stor opmærksomhed på at arbejde med sikker drift, så der er i 2013 kun gennemført udviklingsideer, der var påbegyndt i forvejen: Fagplan for praktisk- musiske fag, it- strategi, ombygning til nyt fysiklokale og etablering af et lærerarbejdsrum. Lockouten medførte et tab af undervisning på næsten en måned, og allerede i prøveperioden blev der lagt ekstra undervisning ind for 9. kl., så de kunne gå til afgangsprøve på et ordentligt grundlag. En 8. kl. blev kompenseret for en aflyst lejrskole og fra kl. fik alle klasser en ekstra dansktime. Det er usikkert i hvor høj grad der endnu er et efterslæb i forhold til elevernes færdigheder, hvorfor vi er meget opmærksomme på både de interne test og de frivillige nationale test. Med de store omlægninger af timer, der er en konsekvens af vores arbejde med skolereformen forventer vi, at vi indenfor de faste timer kan bringe elevernes færdigheder på niveau, og i givet fald tilføre ekstra timer til fag og klasser, hvor det skønnes nødvendigt. De omtalte udviklingstiltag for henholdsvis it og praktisk / musisk fag er foretaget for at holde skolens høje ambition på området: De praktisk-musiske fag har haft mangler i forhold til en klar beskrivelse og plan, men den er nu lavet og skal efterleves fremover.

9 7. Ledelsesberetning På it-området skete der en stor ændring, da skolens faste it-medarbejder sagde op for at bosætte sg i Nepal. Den nye it-medarbejder har tilført skolen betydelige kompetencer på specielt det didaktiske område, men for at kunne tilføre den ekstra kvalitet har det været bydende nødvendigt at renovere og udbygge skolens infrastruktur, så der er blevet investeret i en hel del af det der ikke er synligt: Kabling og trådløst netværk. Skolens interaktive tavler er tjenlige til udskiftning, og det vil ske løbende over de kommende år, hvor der bliver etableret interaktive projektorer i stedet. Det nye fysiklokale blev besluttet i 2013, men først etableret i 2014, hvor det er planlagt til ibrugtagning omkring uge 20. Det er forventningen, at det nye lokale vil kunne løfte vores naturfagsundervisning, og på planlægningssiden vil det betyde, at det ikke længere er nødvendigt med en treholds deling af en årgang. Lærerarbejdsrummet er etableret i et tidligere klasselokale, hus 9, og er indrettet efter forslag af et udvalg nedsat af skolens lærerråd. Der er mulighed for at knap halvdelen af skolens lærere kan forberede sig ad gangen. Inklusion er primært en kommunal proces, men er i høj grad også relevant for Ådalens Privatskole, hvor vi også modtager elever med behov for særlige hensyn og egentlige diagnoser. At sikre også disse elever og deres klassekammerater et godt skoleforløb bliver der arbejdet med på mange planer: Der er et månedligt møde med den kommunale PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), der møder med skolepsykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske, så der er sikret en bred faglighed og mange synsvinkler. Skolens ledelse og lærer og pædagoger deltager med viden om hverdagen for de elever der er i fokus. Det kan ske med informeret samtykke eller anonymt. Der bliver foretaget kollegial sparring i lærerteam, skoleledelsen står for såkaldt klassegennemgang med lærere og pædagoger, hvor elever der giver anledning til særlig opmærksomhed blive drøftet. Både i forbindelse med de almindelige forældre/elev samtaler og med særligt tilrettelagt samtaler bliver der taget hånd om inklusionen. I skoleåret 14/15 bliver der iværksat en særlig efteruddannelse, så skolen herefter vil have en såkaldt AKT-gruppe, hvor skolens viceleder, vicelederen for sfo, pædagoger og lærere skal arbejde med at etablere og udvikle skolens arbejde med Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-gruppen skal deltage i et fælles efteruddannelsesforløb. I løbet at efteråret er der blevet foretaget en del investeringer, der alle har påvirket årsresultatet i større eller mindre omfang. Det dyreste har været investeringer i ny belysning i stort set alle lokaler, undtagen den nyeste bygning med samlingssal. Ud over at det er en investering i LED som lyskilde, så vi også fremover kan vedligeholde belysningen, så er det også en energibesparende foranstaltning, der har tjent sig selv hjem i løbet af Skolens administrationsbygning har fået nye tagplader, da de gamle var begyndt at smuldre, så det kun var et spørgsmål om kort tid, før der ville komme en vandskade. It- investeringerne er omtalt tidligere, men de er planlagt til at fortsætte i en årrække. På sidste års generalforsamling blev den fremtidige økonomi berørt, og det ser fortsat ikke godt ud for de frie skoler. Dels er koblingsprocenten sat med, og det beløb den beregnes af er blevet mindre, da kommunerne sparer, så vi modtager et stadigt faldende beløb fra staten. For at imødegå dette problem har bestyrelsen besluttet at sætte skolepengene op, samt at der fremover må være 21 elever i hver klasse. Det er besluttet at foretage en større udredning af investerings- og udviklingsbehov, så der i god tid kan træffes de rigtige beslutninger. Resultatet for 2013 bliver alt i alt tilfredsstillende; der er overskud, selvom der er afsat en del midler til investeringer

10 8. Ledelsesberetning Handlingsplan for fremme af aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik med angivelse af foranstaltninger, der tænkes iværksat: Skolen har til hensigt at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at prioritere ansættelse af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen for at søge disse bragt tilbage til arbejdet. Skolens prioritering gælder primært egne ansatte, der kommer i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært gælder prioriteringen øvrige. Skolen samarbejder med Ishøj / Vallensbæk Kommuners Jobformidling om ansættelse af nævnte personalekategorier. Skolen tilstræber at efterleve krav om at ansætte et bestemt antal personer på særlige vilkår (angivet i "Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 56). Endvidere er det skolens erklærede politik at ligestille personer med forskellig etnisk oprindelse. Skolen har i regnskabsåret 2013 på særlige vilkår som nævnt i "Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner" haft: 1 ansat fleksjobber som kontorassistent 1 ansat fleksjobber som pædagog i SFO en 1 ansat fleksjobber som teknisk servicemedarbejder Derudover har skolen haft personer i virksomhedspraktik. Skolen vil i budgetåret 2014 søge at ansætte en medarbejder indenfor de i loven nævnte grupper: 1) Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel). 2) Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik. 3) Skånejob med løntilskud, jf. lov om aktiv socialpolitik. 4) Revalidering, jf. lov om aktiv socialpolitik. 5) Delvist uarbejdsdygtige, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 6) Servicejob, jf. lov om servicejob.7) Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 8) Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 9) Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik eller 10) Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik. Skolen har ingen økonomisk forbindelse med andre institutioner, der modtager offentligt tilskud. Der er ikke indtruffet forhold af betydning for skolen efter regnskabets afslutning. Nøgletal for skolens økonomi Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt

11 9. Ledelsesberetning Årets resultat Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Soliditetsgrad - egenkapital/samlede aktiver x Finansieringsgrad - langfristet gæld/anlægsaktiver x Overskudsgrad - årets resultat før ekstraordinære poster/ indtægter x 100 Likviditetsgrad - omsætningsaktiver/kort gæld x 100 0,59 3,92 4, Antal årselever i regnskabsåret Undervisningsomkostninger pr. årselever (x) Administrationsomkostninger pr. årselever (xx) Antal elever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september Antal lærerårsværk Antal årsværk for øvrigt personale Antal årsværker i alt Heraf % andel ansat på særlige vilkår Årselever pr. lærerårsværk 15,4 15, Lærerlønomkostninger Øvrige lønomkostninger (x) Lønomkostninger i alt Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev (x) (xx) beregninger er foretaget excl. omkostninger til SFO beregninger er foretaget incl. omkostninger til SFO

12 10. Ledelsesberetning Resultatdisponering: Det under egenkapitalen anførte beløb for overført resultat fremkommer således: Saldo 1. januar Årets resultat Henlæggelser, netto 0 0 At overføre

13 11. Anvendt regnskabspraksis Generelt: Regnskabet for Ådalens Privatskole er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen for frie grundskoler. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til forrige år, er i hovedtræk følgende: Periodisering: Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Nedskrivninger foretages i de tilfælde, hvor forventningerne har ændret sig negativt, og ændringen er mere end uvæsentlig, og ikke kan antages at være forbigående. Opskrivninger foretages, når værdien har ændret sig positivt i forhold til bogført værdi, og ændringen ikke er uvæsentlig, og ikke kan antages at være forbigående. Eventuelle opskrivninger opføres under egenkapitalen. Der afskrives lineært over den forventede levetid på følgende måde: Bygninger Driftsmidler og inventar 20 år 3-5 år Anskaffelser under udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender: Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Afledte finansielle instrumenter: Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i tilgodehavender eller gæld og i egenkapitalen. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.

14 12. Resultatopgørelse 1. januar december Note INDTÆGTER 1 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift 7 Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration 9 Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende administration Administration i alt OMKOSTNINGER VEDRØRENDE DRIFT I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER 11 Renteindtægter m.v Renteudgifter m.v FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT

15 13. Balance pr. 31. december Aktiver Note Materielle anlægsaktiver: 13 Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Legeplads Administration Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 14 Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 14. Balance pr. 31. december Passiver Note Egenkapital: Saldo pr. 1. januar Henlæggelser Urealiseret tab vedr. sikringstransaktioner Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gæld: 19 Kreditforeningslån Langfristet gæld i alt Kortfristet del af den langfristede gæld Markedsværdi renteswap Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Andre forpligtelser

17 15. Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning: Årets resultat Afskrivninger Ændring i driftskapital 1) Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringens likviditetsvirkning: Køb af inventar og udstyr Nybyggeri Køb/salg af obligationer Investeringens likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning: Afdrag på langfristet gæld Investeringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansieringer: Det reelle forbrug under likvide midler kan opgøres til: Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansieringer Likvider 1. januar Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret ) Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Ændring i kortfristet gæld

18 16. Noter Note 1 - Statstilskud: Generelt driftstilskud - - Grundtilskud Fælles udgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til alvorligt syge børn Tilskud til inklusion Dispositionsbegrænsning Statstilskud i alt Note 2 - Skolepenge: Skolepenge Fripladstilskud Ydede moderationer Indtægtsførte deposita 0 0 Betaling for materialer Skolepenge, netto Forældrebetaling, skolefritidsordning Fripladstilskud Ydede moderationer 0 0 Kommunalt tilskud, skolefritidsordning 0 0 Rest vedrørende tidligere år 0 0 Skolefritidsordning, netto Skolepenge i alt Elevtal 5/ Antal årselever

19 17. Noter Note 3 - Andre indtægter: Erstatning 0 0 Lejeindtægter Ventelistegebyr Kassedifference 0 52 Bonus 0 0 Andre indtægter i alt Note 4 - Lønomkostninger Undervisning: Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Lønrefusion Pensionsindbetaling, Lærernes Pension ATP AER-bidrag Vikarløn Flekslønspulje Hensat til erstatningsundervisning (lockout) Regulering af feriepengeforpligtelse Tilskud fra vikarpulje Lønomkostninger, undervisning i alt Skolefritidsordning: Løn Lønrefusion Pension ATP Vikarløn Flekslønspulje ATP Regulering af feriepengeforpligtelse Lønomkostninger, skolefritidsordning i alt Lønomkostninger i alt

20 18. Noter Note 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning: Undervisningsmaterialer Fotokopiering m.v Bøger til elever og bibliotek 0 0 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og udstyr Møder og arrangementer Lejrskoler og ekskursioner Prøveudgifter Personaleuddannelse Tjenesterejser Afskrivninger Andre omkostninger vedrørende undervisning i alt Note 6 - Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning: Materialer Mad og drikkevarer Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og udstyr Ekskursioner og transportudgifter Personale SFO Personaleuddannelse Afskrivninger Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning i alt Note 7 - Lønomkostninger: Ejendomsdrift: Pedel inkl. ATP Pedel inkl. ATP, SFO Refusion flexjob Rengøring inkl. ATP Rengøring inkl. ATP, SFO Regulering af feriepengeforpligtelse Regulering af feriepengeforpligtelse, SFO Lønomkostninger i alt

21 19. Noter Note 8 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift: Lejeomkostninger Gas, el og vand Ejendomsforsikringer Vedligeholdelse Rengøringsartikler og renovation Afskrivninger vedrørende ejendomsdrift Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift i alt Note 9 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v. Løn inkl. ATP m.v Lønrefusion Barselsbidrag 0 0 Regulering af feriepengeforpligtelse 0 0 Lønomkostninger vedrørende administration m.v. i alt Note 10 - Andre omkostninger vedr. administration m.v.: Kontorartikler, porto og telefon m.v Tab på debitorer 0 0 Befordring mellem skole og hjem 0 0 Kontorinventar, vedligeholdelse 0 0 Kontorinventar, anskaffelser Revision Regnskabsmæssig assistance Advokat Markedsføring Edb-service (Multidata) Personaleudgifter Tyverisikring Vikarkassebidrag Foreningen af Privatskoler Andre kontingenter og abonnementer Forsikringer Konsulenthonorar Kursus bestyrelsen Afskrivninger Andre omkostninger vedr. administration m.v. i alt

22 20. Noter Note 11 - Renteindtægter m.v.: Likvide midler Obligationer Renteindtægter i alt Note 12 - Renteudgifter m.v.: Prioritetsrenter Kurstab obligationer Feriekonto m.v Renteudgifter i alt Note 13 - Anlægsoversigt: Inventar og udstyr Grunde og Under- Adminibygninger Legeplads visning stration Skolen: Anskaffelsessum 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivning 1/ Årets afskrivninger Afskrevet 31/ Bogført værdi 31/

23 21. Noter Note 13 - Anlægsoversigt (fortsat): Inventar og udstyr Grunde og Under- Adminibygninger Legeplads visning stration SFO: Anskaffelsessum 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivning 1/ Årets afskrivninger Afskrevet 31/ Bogført værdi 31/ I alt bogført værdi 31/ Ejendomsværdi pr. 1. oktober: Matr.nr. 8 ø, Tranegilde Note 14 - Tilgodehavender: Vikartilskud Lønrefusion Skolepenge Hensat til tab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Note 15 - Periodeafgrænsningsposter: Omkostninger Renter værdipapirer m.v. 0 0 Periodeafgrænsningsposter i alt

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere