Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj. Årsrapport for (32. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)"

Transkript

1 Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode

2 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-10 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 12 Balance Pengestrømsopgørelse 15 Noter Særlige specifikationer 25 K:\Dokument\GR-13\ Ådalens Privatskole\5. Arkiv fra tidligere år (før 2013)\r13.doc

3 1. Generelle oplysninger om skolen Skolens navn m.m. Ådalens Privatskole Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Skolens formål Ådalens Privatskole er en skole, hvor den faglige standard prioriteres højt og hvor det gode skole-hjem samarbejde er en forudsætning for indlæring og tryghed i skoledagen. Skolens bestyrelse Formand Susanne Djernis Olsen Lille Strandvej Ishøj Næstformand Birgitte Harring-Lund Ådalsvej Ishøj Keyvan Rasmussen Tranegilde Strandvej 49 A 2635 Ishøj Hanne Mains Kildelunden Brøndby Strand Rikke Liljeroth Bille Solvej Ishøj Jesper Byrgiel Lange Pilevangen Brøndby Thomas Ankler Skibsbyggervej Brøndby Strand

4 2. Generelle oplysninger om skolen Skoleleder Steen Jacobsen Baeshøjgårdsvej Vig Viceskoleleder Jarl Sabroe Møllestensparken Holbæk Afdelingsleder SFO Bente Bøgh Gaunøvej Vallensbæk Strand Skolens revisor Redmark Statsautoriseret revisionspartnerselskab

5 3. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Ådalens Privatskole. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskaber for de frie grundskoler. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vor opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Skoleleder: Ishøj, den 10. april 2014 Steen Jacobsen Habilitetserklæring: Undertegnede bestyrelse erklærer samtidig på tro og love, at hvert enkelt medlem opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. 5 i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelse: Susanne Djernis Olsen (formand) Lille Strandvej Ishøj Birgitte Harring-Lund (næstformand) Ådalsvej Ishøj Keyvan Rasmussen Tranegilde Strandvej 49 A 2635 Ishøj Rikke Liljeroth Bille Solvej Ishøj Jesper Byrgiel Lange Pilevangen Brøndby Strand Hanne Mains Kildelunden Brøndby Strand Thomas Ankler Skibsbyggervej Brøndby Strand Årsregnskabet for 2013 for Ådalens Privatskole S/I er fremlagt og taget til efterretning på generalforsamlingen den Dirigent

6 4. Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Ådalens Privatskole S/I Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Ådalens Privatskole S/I for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler med videre. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er retvisende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jævnfør Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol med videre ved frie grundskoler med videre. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 5. Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet København, den 10. april 2014 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Leif G Rasmussen statsautoriseret revisor

8 6. Ledelsesberetning Den selvejende institution Ådalens Privatskole er godkendt af undervisningsministeriet og har som godkendt fri grundskole oppebåret statstilskud i regnskabsåret i henhold til lovgivningens regler herom. Udover statstilskud modtager skolen tilskud fra fordelingsudvalget ligeledes efter lovgivningens regler om refusion af udgifter til bl.a. vikardækning, nedbringelse af skolepenge, befordringsudgifter og visse pensionsudgifter. Herudover finansieres skolens drift gennem forældrebetaling (skolepenge) til såvel skole som fritidsordning. Skolen er 2-sporet fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Der forventes ikke oprettet en 10. klasse, da der ikke er elevgrundlag herfor. Skolen har hjemklasselokaler til alle klasser, ligesom der er faglokaler til fysik/kemi, billedkunst og musik. Skolen har erhvervet sig et areal på m2 øst for skolen ved køb af grund af Ishøj Kommune, således at en ønsket udvidelse af de fysiske rammer kan gennemføres. Ønsker til bedre lokaliteter har længe været fremme og prioriteret er: Større klasselokaler Faglokaler til fysik / kemi, natur / teknik, biologi og kreative fag. Det har derfor været skolens overordnede økonomiske politik at skaffe kapital til gennemførelse af ovenstående. Skolen har en skolefritidsordning, som elever fra børnehave- til og med 3.-klasse kan benytte fra 7:00 til 17:00 udenfor egentlig skoletid. Skolefritidsordningen bliver tilbudt alle nyindmeldte elever i børnehaveklassen. Kommende børnehaveklassebørn starter i SFO en på fuld tid fra den 1. april. På baggrund af ønsker fra forældre kan elever fra 4. klasse indskrives i SFO en. Da der ikke ydes statstilskud til disse elever finansieres alle udgifter forbundet hermed af forældrene. På ledelsessiden var 2013 et noget usædvanligt år. Fra begyndelsen med konstitueret ledelse, og fra 1. april med en nyansat skoleleder, der på 1. arbejdsdag oplevede, at lærere og elever forlod skolen for først at komme igen en lille måned senere, og med udgangen af året sagde viceskolelederen op og en ny overtog. Lockouten betød, at der kun var en meget kort periode til at gennemføre planlægningen af det kommende skoleår og kompensation for de tabte timer i forbindelse med forårets lockout. Der var derfor stor opmærksomhed på at arbejde med sikker drift, så der er i 2013 kun gennemført udviklingsideer, der var påbegyndt i forvejen: Fagplan for praktisk- musiske fag, it- strategi, ombygning til nyt fysiklokale og etablering af et lærerarbejdsrum. Lockouten medførte et tab af undervisning på næsten en måned, og allerede i prøveperioden blev der lagt ekstra undervisning ind for 9. kl., så de kunne gå til afgangsprøve på et ordentligt grundlag. En 8. kl. blev kompenseret for en aflyst lejrskole og fra kl. fik alle klasser en ekstra dansktime. Det er usikkert i hvor høj grad der endnu er et efterslæb i forhold til elevernes færdigheder, hvorfor vi er meget opmærksomme på både de interne test og de frivillige nationale test. Med de store omlægninger af timer, der er en konsekvens af vores arbejde med skolereformen forventer vi, at vi indenfor de faste timer kan bringe elevernes færdigheder på niveau, og i givet fald tilføre ekstra timer til fag og klasser, hvor det skønnes nødvendigt. De omtalte udviklingstiltag for henholdsvis it og praktisk / musisk fag er foretaget for at holde skolens høje ambition på området: De praktisk-musiske fag har haft mangler i forhold til en klar beskrivelse og plan, men den er nu lavet og skal efterleves fremover.

9 7. Ledelsesberetning På it-området skete der en stor ændring, da skolens faste it-medarbejder sagde op for at bosætte sg i Nepal. Den nye it-medarbejder har tilført skolen betydelige kompetencer på specielt det didaktiske område, men for at kunne tilføre den ekstra kvalitet har det været bydende nødvendigt at renovere og udbygge skolens infrastruktur, så der er blevet investeret i en hel del af det der ikke er synligt: Kabling og trådløst netværk. Skolens interaktive tavler er tjenlige til udskiftning, og det vil ske løbende over de kommende år, hvor der bliver etableret interaktive projektorer i stedet. Det nye fysiklokale blev besluttet i 2013, men først etableret i 2014, hvor det er planlagt til ibrugtagning omkring uge 20. Det er forventningen, at det nye lokale vil kunne løfte vores naturfagsundervisning, og på planlægningssiden vil det betyde, at det ikke længere er nødvendigt med en treholds deling af en årgang. Lærerarbejdsrummet er etableret i et tidligere klasselokale, hus 9, og er indrettet efter forslag af et udvalg nedsat af skolens lærerråd. Der er mulighed for at knap halvdelen af skolens lærere kan forberede sig ad gangen. Inklusion er primært en kommunal proces, men er i høj grad også relevant for Ådalens Privatskole, hvor vi også modtager elever med behov for særlige hensyn og egentlige diagnoser. At sikre også disse elever og deres klassekammerater et godt skoleforløb bliver der arbejdet med på mange planer: Der er et månedligt møde med den kommunale PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), der møder med skolepsykolog, sagsbehandler og sundhedsplejerske, så der er sikret en bred faglighed og mange synsvinkler. Skolens ledelse og lærer og pædagoger deltager med viden om hverdagen for de elever der er i fokus. Det kan ske med informeret samtykke eller anonymt. Der bliver foretaget kollegial sparring i lærerteam, skoleledelsen står for såkaldt klassegennemgang med lærere og pædagoger, hvor elever der giver anledning til særlig opmærksomhed blive drøftet. Både i forbindelse med de almindelige forældre/elev samtaler og med særligt tilrettelagt samtaler bliver der taget hånd om inklusionen. I skoleåret 14/15 bliver der iværksat en særlig efteruddannelse, så skolen herefter vil have en såkaldt AKT-gruppe, hvor skolens viceleder, vicelederen for sfo, pædagoger og lærere skal arbejde med at etablere og udvikle skolens arbejde med Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-gruppen skal deltage i et fælles efteruddannelsesforløb. I løbet at efteråret er der blevet foretaget en del investeringer, der alle har påvirket årsresultatet i større eller mindre omfang. Det dyreste har været investeringer i ny belysning i stort set alle lokaler, undtagen den nyeste bygning med samlingssal. Ud over at det er en investering i LED som lyskilde, så vi også fremover kan vedligeholde belysningen, så er det også en energibesparende foranstaltning, der har tjent sig selv hjem i løbet af Skolens administrationsbygning har fået nye tagplader, da de gamle var begyndt at smuldre, så det kun var et spørgsmål om kort tid, før der ville komme en vandskade. It- investeringerne er omtalt tidligere, men de er planlagt til at fortsætte i en årrække. På sidste års generalforsamling blev den fremtidige økonomi berørt, og det ser fortsat ikke godt ud for de frie skoler. Dels er koblingsprocenten sat med, og det beløb den beregnes af er blevet mindre, da kommunerne sparer, så vi modtager et stadigt faldende beløb fra staten. For at imødegå dette problem har bestyrelsen besluttet at sætte skolepengene op, samt at der fremover må være 21 elever i hver klasse. Det er besluttet at foretage en større udredning af investerings- og udviklingsbehov, så der i god tid kan træffes de rigtige beslutninger. Resultatet for 2013 bliver alt i alt tilfredsstillende; der er overskud, selvom der er afsat en del midler til investeringer

10 8. Ledelsesberetning Handlingsplan for fremme af aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik med angivelse af foranstaltninger, der tænkes iværksat: Skolen har til hensigt at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at prioritere ansættelse af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen for at søge disse bragt tilbage til arbejdet. Skolens prioritering gælder primært egne ansatte, der kommer i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært gælder prioriteringen øvrige. Skolen samarbejder med Ishøj / Vallensbæk Kommuners Jobformidling om ansættelse af nævnte personalekategorier. Skolen tilstræber at efterleve krav om at ansætte et bestemt antal personer på særlige vilkår (angivet i "Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 56). Endvidere er det skolens erklærede politik at ligestille personer med forskellig etnisk oprindelse. Skolen har i regnskabsåret 2013 på særlige vilkår som nævnt i "Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner" haft: 1 ansat fleksjobber som kontorassistent 1 ansat fleksjobber som pædagog i SFO en 1 ansat fleksjobber som teknisk servicemedarbejder Derudover har skolen haft personer i virksomhedspraktik. Skolen vil i budgetåret 2014 søge at ansætte en medarbejder indenfor de i loven nævnte grupper: 1) Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel). 2) Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik. 3) Skånejob med løntilskud, jf. lov om aktiv socialpolitik. 4) Revalidering, jf. lov om aktiv socialpolitik. 5) Delvist uarbejdsdygtige, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 6) Servicejob, jf. lov om servicejob.7) Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 8) Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 9) Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik eller 10) Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik. Skolen har ingen økonomisk forbindelse med andre institutioner, der modtager offentligt tilskud. Der er ikke indtruffet forhold af betydning for skolen efter regnskabets afslutning. Nøgletal for skolens økonomi Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt

11 9. Ledelsesberetning Årets resultat Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Soliditetsgrad - egenkapital/samlede aktiver x Finansieringsgrad - langfristet gæld/anlægsaktiver x Overskudsgrad - årets resultat før ekstraordinære poster/ indtægter x 100 Likviditetsgrad - omsætningsaktiver/kort gæld x 100 0,59 3,92 4, Antal årselever i regnskabsåret Undervisningsomkostninger pr. årselever (x) Administrationsomkostninger pr. årselever (xx) Antal elever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september Antal lærerårsværk Antal årsværk for øvrigt personale Antal årsværker i alt Heraf % andel ansat på særlige vilkår Årselever pr. lærerårsværk 15,4 15, Lærerlønomkostninger Øvrige lønomkostninger (x) Lønomkostninger i alt Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev (x) (xx) beregninger er foretaget excl. omkostninger til SFO beregninger er foretaget incl. omkostninger til SFO

12 10. Ledelsesberetning Resultatdisponering: Det under egenkapitalen anførte beløb for overført resultat fremkommer således: Saldo 1. januar Årets resultat Henlæggelser, netto 0 0 At overføre

13 11. Anvendt regnskabspraksis Generelt: Regnskabet for Ådalens Privatskole er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen for frie grundskoler. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til forrige år, er i hovedtræk følgende: Periodisering: Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Nedskrivninger foretages i de tilfælde, hvor forventningerne har ændret sig negativt, og ændringen er mere end uvæsentlig, og ikke kan antages at være forbigående. Opskrivninger foretages, når værdien har ændret sig positivt i forhold til bogført værdi, og ændringen ikke er uvæsentlig, og ikke kan antages at være forbigående. Eventuelle opskrivninger opføres under egenkapitalen. Der afskrives lineært over den forventede levetid på følgende måde: Bygninger Driftsmidler og inventar 20 år 3-5 år Anskaffelser under udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender: Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Afledte finansielle instrumenter: Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i tilgodehavender eller gæld og i egenkapitalen. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.

14 12. Resultatopgørelse 1. januar december Note INDTÆGTER 1 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift 7 Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration 9 Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende administration Administration i alt OMKOSTNINGER VEDRØRENDE DRIFT I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER 11 Renteindtægter m.v Renteudgifter m.v FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT

15 13. Balance pr. 31. december Aktiver Note Materielle anlægsaktiver: 13 Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Legeplads Administration Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 14 Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 14. Balance pr. 31. december Passiver Note Egenkapital: Saldo pr. 1. januar Henlæggelser Urealiseret tab vedr. sikringstransaktioner Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gæld: 19 Kreditforeningslån Langfristet gæld i alt Kortfristet del af den langfristede gæld Markedsværdi renteswap Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Andre forpligtelser

17 15. Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning: Årets resultat Afskrivninger Ændring i driftskapital 1) Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringens likviditetsvirkning: Køb af inventar og udstyr Nybyggeri Køb/salg af obligationer Investeringens likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning: Afdrag på langfristet gæld Investeringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansieringer: Det reelle forbrug under likvide midler kan opgøres til: Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansieringer Likvider 1. januar Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret ) Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Ændring i kortfristet gæld

18 16. Noter Note 1 - Statstilskud: Generelt driftstilskud - - Grundtilskud Fælles udgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til alvorligt syge børn Tilskud til inklusion Dispositionsbegrænsning Statstilskud i alt Note 2 - Skolepenge: Skolepenge Fripladstilskud Ydede moderationer Indtægtsførte deposita 0 0 Betaling for materialer Skolepenge, netto Forældrebetaling, skolefritidsordning Fripladstilskud Ydede moderationer 0 0 Kommunalt tilskud, skolefritidsordning 0 0 Rest vedrørende tidligere år 0 0 Skolefritidsordning, netto Skolepenge i alt Elevtal 5/ Antal årselever

19 17. Noter Note 3 - Andre indtægter: Erstatning 0 0 Lejeindtægter Ventelistegebyr Kassedifference 0 52 Bonus 0 0 Andre indtægter i alt Note 4 - Lønomkostninger Undervisning: Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Lønrefusion Pensionsindbetaling, Lærernes Pension ATP AER-bidrag Vikarløn Flekslønspulje Hensat til erstatningsundervisning (lockout) Regulering af feriepengeforpligtelse Tilskud fra vikarpulje Lønomkostninger, undervisning i alt Skolefritidsordning: Løn Lønrefusion Pension ATP Vikarløn Flekslønspulje ATP Regulering af feriepengeforpligtelse Lønomkostninger, skolefritidsordning i alt Lønomkostninger i alt

20 18. Noter Note 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning: Undervisningsmaterialer Fotokopiering m.v Bøger til elever og bibliotek 0 0 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og udstyr Møder og arrangementer Lejrskoler og ekskursioner Prøveudgifter Personaleuddannelse Tjenesterejser Afskrivninger Andre omkostninger vedrørende undervisning i alt Note 6 - Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning: Materialer Mad og drikkevarer Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og udstyr Ekskursioner og transportudgifter Personale SFO Personaleuddannelse Afskrivninger Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning i alt Note 7 - Lønomkostninger: Ejendomsdrift: Pedel inkl. ATP Pedel inkl. ATP, SFO Refusion flexjob Rengøring inkl. ATP Rengøring inkl. ATP, SFO Regulering af feriepengeforpligtelse Regulering af feriepengeforpligtelse, SFO Lønomkostninger i alt

21 19. Noter Note 8 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift: Lejeomkostninger Gas, el og vand Ejendomsforsikringer Vedligeholdelse Rengøringsartikler og renovation Afskrivninger vedrørende ejendomsdrift Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift i alt Note 9 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v. Løn inkl. ATP m.v Lønrefusion Barselsbidrag 0 0 Regulering af feriepengeforpligtelse 0 0 Lønomkostninger vedrørende administration m.v. i alt Note 10 - Andre omkostninger vedr. administration m.v.: Kontorartikler, porto og telefon m.v Tab på debitorer 0 0 Befordring mellem skole og hjem 0 0 Kontorinventar, vedligeholdelse 0 0 Kontorinventar, anskaffelser Revision Regnskabsmæssig assistance Advokat Markedsføring Edb-service (Multidata) Personaleudgifter Tyverisikring Vikarkassebidrag Foreningen af Privatskoler Andre kontingenter og abonnementer Forsikringer Konsulenthonorar Kursus bestyrelsen Afskrivninger Andre omkostninger vedr. administration m.v. i alt

22 20. Noter Note 11 - Renteindtægter m.v.: Likvide midler Obligationer Renteindtægter i alt Note 12 - Renteudgifter m.v.: Prioritetsrenter Kurstab obligationer Feriekonto m.v Renteudgifter i alt Note 13 - Anlægsoversigt: Inventar og udstyr Grunde og Under- Adminibygninger Legeplads visning stration Skolen: Anskaffelsessum 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivning 1/ Årets afskrivninger Afskrevet 31/ Bogført værdi 31/

23 21. Noter Note 13 - Anlægsoversigt (fortsat): Inventar og udstyr Grunde og Under- Adminibygninger Legeplads visning stration SFO: Anskaffelsessum 1/ Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivning 1/ Årets afskrivninger Afskrevet 31/ Bogført værdi 31/ I alt bogført værdi 31/ Ejendomsværdi pr. 1. oktober: Matr.nr. 8 ø, Tranegilde Note 14 - Tilgodehavender: Vikartilskud Lønrefusion Skolepenge Hensat til tab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Note 15 - Periodeafgrænsningsposter: Omkostninger Renter værdipapirer m.v. 0 0 Periodeafgrænsningsposter i alt

Ådalens Privatskole S/I CVR-nr. 69 08 97 12

Ådalens Privatskole S/I CVR-nr. 69 08 97 12 Ådalens Privatskole S/I CVR-nr. 69 08 97 12 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2009 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009 RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG Skolekode 397.010 Årsrapport 2009 (36. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere