Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl på Orø Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning, v/formand Erik Ljunggren. 4. Forslag. 5. Fastsættelse af årskontingent Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer. 7. Godkendelse af regnskab Godkendelse af budget Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 10.Eventuelt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jan Melcher valgt som dirigent, hvilken generalforsamlingen godkendte. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og rettidigt indkaldt og oplyste videre, at der var 45 stemmeberettigede heraf 1 fuldmagt. 2. Valg af to stemmetællere Som stemmetællere valgtes Hanne Christensen og Kirsten Rechnagel. 3. Bestyrelsens beretning, formand Erik Ljunggren Erik Ljunggren bød velkommen til generalforsamlingen og dermed til endnu en god mulighed for dialog og beslutninger for den fortsatte udvikling for os i Salvig. Bestyrelsen har fortsat gennem 2012 været meget optaget af at skabe rammer, der gør det behageligere at være i Salvig på såvel fritids- som helårsbasis. Og jeg takker medlemmerne for mange gode idéer, ros som ris, vi kan lære af. Det er vigtigt med denne dialog, og så sandelig også for dem, der er i gang med salg af deres ejendom. Vi skal i samarbejde sikre den forskel, der gør, at en køber måske føler sig mest interesseret i at komme ind i vort område i den hårfine konkurrence såvel her på øen som i markedet i øvrigt. Og der har været forholdsvis god gang i salg med 14 nye medlemmer i 2012 mod 13 i Så der er altså en lille fremgang. Herefter forsatte Erik Ljunggren med bestyrelsens egentlige beretning. Salvig 2012 var for bestyrelsen på ny præget af mange aktiviteter. Som grundlag for vort arbejde havde vi 5 bestyrelsesmøder hen over året foruden en række andre ad hoc møder (bl.a. kloakmøde) og aktiviteter. Som noget nyt er der åbnet op for, at medlemmer kan deltage i bestyrelsesmødets første ½ time fra kl til kl

2 Deltagelse bedes meddelt på forhånd samt emnet, der ønskes drøftet, og dato for møderne fremgår af hjemmesiden. Vi har fortsat fokus på, at Salvig udvikles Som jeg sagde i velkomsten, vil vi fortsat gøre alt, der er os muligt for at passe på og udvikle vort område, så det er attraktivt for os alle. Og vi er overbeviste om, at det også er med til at give vore ejendomme værditilvækst, når de overordnede forhold er bedst muligt i orden det er vigtigt at tænke og handle såvel kort- som langsigtet. Det er som omtalt blevet til 14 nye medlemmer/hussalg i 2012, og vi håber på en yderligere god salgs-sæson nu, hvor foråret for alvor sætter ind. Derfor er det af afgørende betydning, at vi holder hele Salvig i bedst mulige form såvel fællesarealer, veje inkl. rabatter som hos de enkelte grundejere. Orø er Regentparrets første stop på Dannebrogs sommertogt Vi bliver også hjulpet godt på vej af diverse opsigtsvækkende arrangementer og tiltag på Orø denne sommer. Jeg nævner først og fremmest Regentparrets besøg mandag den 3. juni 2013, hvor vi glæder os til at se det endelige, officielle program.(regentparret kommer dog næppe til Salvig-området ). Vi ved, at programmet allerede indebærer frokost her på kroen og en mindre tur rundt på øen. Vi glæder os alle til at se Dannebrog ankre op ud for havnen og modtage majestæterne fra chaluppen og turen rundt på øen. Husk også navnkundige Orødagen, som 2. juni 2013 varmer op til Regentparrets besøg dagen efter. Et andet stort arrangement denne sommer bliver Vikingerne kommer til Orø med bl.a. mandskab og skibe fra Roskilde og Frederikssund den juli Det siges jo, at Orø i vikingernes tid havde en vis rolle som skjulested i forhold til anløb af Holbæk, og at Salvigs fællesarealer, som dengang var under vand, havde stor betydning i den sammenhæng. Der har været flere møder om arrangementet på Orø, og grundejerforeningen har her været repræsenteret af Carsten Gregaard. Holbæk er centrum for det hele med markeder, events og fest samt som omtalt Orø-spots. Det var også godt at høre, at ét af vore medlemmer, Nicolai Costner-Waldau, har kastet sit VIP-lys over Orøgårds arbejde som en form for ambassadør. I sammenhæng med salg af vor ø, må vi også kigge tilbage med tilfredshed, da DR2 satte øen på som tema med Anne og Anders. Og kunstudstillingerne på kroen skal også nævnes. Sideløbende med et godt og gedigent arbejde i Orø-kredsene, er det al ære og respekt værd, at der i denne grad kommer fokus på øen det er også med til, at vi alle plejer og passer vor perle bedst muligt. Tyverier og rotter forhåbentlig stoppet Men hverdagen havde desværre sine skyggesider. I løbet af året måtte vi desværre meddele jer, at der burde være øget opmærksomhed på indbrud, hærværk og rotter. 2

3 Politiet har været meget opmærksomt på indbrud, og det er oplyst overfor os, at der er foretaget anholdelser på fersk gerning, og at det angiveligt har stoppet andre indbrud bl.a. i Salvig. Og jeg skal understrege, at der her ikke er tale om personer fra Orøstrand. Vi har heller ikke hørt til rotteproblemer på det sidste, og det var godt, at så mange selv tog affære overfor Holbæk Kommune. Skrot-campingvogne Der var som bekendt på sidste års generalforsamling bred debat om u-indregistrerede skrot-campingvogne på en halv snes grunde. Vi skærpede ordensreglerne herom. Den efterfølgende dialog mellem bestyrelsen og grundejerne gav fortrinsvis god respons, men der er desværre stadig nogle kedelige lig, vi gerne skal have bugt med. Det er dog sådan, at det ligesom med skrotbiler i sidste ende er en politisag, og vi gør alt, der er os muligt for at klare det i mindelighed med de enkelte grundejere, inden det kommer dertil. Dræn og kloakplanen Kloakplanen er i sit udgangspunkt forsinket til endelig realisering af de første etaper først til næste år, men det oplyses, at planen for Salvig alligevel kommer i spil i Der er kommet nye kræfter til fra kommunens side, fordi der så vidt vi er oplyst - blev placeret et personligt ansvar for forsinkelsen. Vi har ikke hørt, at der ændres i de økonomiske rammer for projektet, der lægger op til en egenbetaling til sin tid på godt kr for hvert enkelt medlem. Vi arbejder på et sideløbende projekt for opsamlingsbassiner på fællesarealet fra dræn, som ikke afhjælpes af kloakprojektet, der som udgangspunkt alene tager afløbs- og toiletvand samt køkkenafløb. Men det betyder samtidig, at vi dermed kommer af med problemet om, at nogle parceller angiveligt er direkte tilsluttet dræn fra sivebrønd o.lign., og det tæller til opsamlingsbassinernes fordel. Det kan endvidere medvirke til, at vi én gang for alle får løst de ofte massive problemer med vand på grundene. Et endeligt beslutningsgrundlag forventes klar til næste års generalforsamling. Legeplads og andre fritids-idéer Vi holder fortsat snor i ambitionerne om at gøre Salvig til det område på Orø, man måske vælger som køber samt at forbedre rammerne for os alle. En gruppe medlemmer arbejder især på en legeplads og en petanquebane, men vi har af hensyn til den økonomiske smalhals som vi vender tilbage til under økonomien holdt det lidt i snor. Det foreløbige arbejde tegner særdeles lovende under mottoet Det er på Orø, barndoms minderne skabes. Vi formidler gerne videre til gruppen, hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet. Ambitionen kan være et oplæg klar til generalforsamlingen næste år. Grusvejene/Salvigvej og farten Vi fortsætter planen for renovering og vedligeholdelse af grusvejene. Som lovet sidste år nåede vi desværre ikke helt igennem på sidste del af Stenbjergvænget, men det har så top-prioritet dette forår. 3

4 Vi er fortsat meget opmærksomme på at dæmpe fart-iveren fra nogle medlemmer og deres gæster. Ud over skiltene om højst 20 km på grusvejene, er der nu også etableret fartdæmpere på Salvigvej samt opsat hastighedsskilte på de 2 adgangsveje fra Nørrestængevej samt adgangsvejen fra Næsbyvej. Hastigheden er dermed nedsat fra 80 km/t til 40 km/t, og overtrædelse vil kunne politianmeldes. Vi var jo denne vinter på ny forholdsvis hårdt ramt af sne og glatføre på Salvigvej. Vi har en aftale om snerydning, som var i sving en lille snes gange i løbet af vinteren. Fra et medlem er der kommet et forslag om desværre for sent i forhold til tidsfristen at stoppe for vedligeholdelse af vejene, så længe vi ikke har klarhed over, hvordan den kommende kloakplan vil gribe ind i vejnettet. Tak for idéen. Når vi ser de konkrete planer, vil vi gøre alt, der er os muligt, for at holde øje med, at kommunen lever op til dét, den skal i forhold til indgreb i vort vejnet og vore rabatter. Vi er dog sikre på, at Holbæk Forsyning/Holbæk kommune skal retablere det, de i forbindelse med gravearbejdet eventuelt ødelægger. Gren-, blade- og græspladsen Den nye ordning med alene aflevering på trillebørs-niveau har medvirket til, at der er kommet bedre skik på pladsen. Vi har nu en aftale om afhentning efter behov til afbrændingsplads på Orø. Det er en langt billigere løsning end før, men vi har alligevel forsigtigt budgetteret det lidt højere, end det rent faktisk kan ende op i økonomisk. Det er en god ordning, som heldigvis bank under bordet har stoppet de hidtidige helt uacceptable aflæsninger på pladsen af bygge- og andet affald, der ikke hørte hjemme her. Og det er en god løsning for medlemmer, der ikke har mulighed for fx bil-/trailertransport til containerhallen på Nørrestængevej. Som I har set af dagsordenen, er der et forslag om at lukke pladsen helt og henvise til Nørrestængevej, hvor der da også nu netop er etableret en daglig aflevering fra kl på prøveplan. Bliver det en succes, kan det måske være løsningen, der y- derligere vil dæmpe behovet for vor egen plads. Vi følger det tæt, men lad os drøfte det under forslaget på dagsordenen. Vedligeholdelse af grunde og rabatter Som et led i at holde Salvig som et attraktivt område, holder vi øje med evt. misligholdelse af grunde og rabatter. Vi har desværre - i visse tilfælde - været nødsaget til henstillinger om at overholde vore ordensregler, og vi har heldigvis i stor udstrækning mødt forståelse herfor. Vi har jo den tradition, at vi cykler rundt i hele området for at se til det. Alle er velkomne til at tage turen med, og det er faktisk ret hyggeligt. I år pumper vi cyklerne lørdag den 29. juni 2013 (nord for Salvigvej) og søndag den 30. juni 2013 (syd for Salvigvej). Begge dage mødes vi ved porten til grenpladsen kl Bestyrelsen Der er sket ændringer i bestyrelsen i løbet af Den hidtidige næstformand Ole Franck måtte desværre meddele, at han af jobmæssige grunde ikke mere kunne afse tid til at være med. Carsten Gregaard, som var valgt som suppleant, trådte i stedet ind som næstformand. Kontingent, betalings-service, hjemmeside og Desværre måtte vi på ny tage en advokat-og inkassoomgang med enkelte restanter (og aktuelt gør det samme sig i øvrigt gældende i år). 4

5 Vi opnåede retsforlig med et medlem, der mente, at man bare kunne melde sig ud og overlade dækningen af områdets omkostninger til resten af medlemmerne. Det kunne bestyrelsen ikke acceptere og besluttede at føre sagen til Holbæk Ret. Så nu har vi rets-præcedens for, at alle matrikler i Salvig skal være med til at betale til de fælles udgifter, og der er ingen fribilletter. Hvis de aktuelle skyldnersager ikke bliver honoreret, håber vi på generalforsamlingens forståelse for, at vi kører denne bestemte og hårde linje. Selvfølgelig under hensyn til ressourcer og økonomi. Jeg skal også her opfordre til, at så mange som muligt melder sig til at modtage nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling m.m. elektronisk. Dermed undgår vi den stadig dyrere porto med brevpost, så undersøg venligst, om I har givet jeres eventuelle mail-adresse videre til bestyrelsen. Og hold godt øje med vores hjemmeside Tak!! Jeg slutter årets beretning fra bestyrelsen med et stort cadeau til Orø Beboerforening og andre engagerede i øens betingelser for overlevelse til glæde for os i sommerhusene og dem, der har valgt at bo her året rundt. Arbejdet for færger, skole, bibliotek og kroen er afgørende vigtigt. Det er jo en hårfin balance mellem økonomi, som der også skal tages hensyn til, og bevaring af øen som funktionelt samfund, så det hele ikke bider sig i egen hale. Jeg takker personligt for den opbakning, jeg mødte, da jeg i vinter blev alvorligt syg. Det betød meget for mig. Derudover en tak til bestyrelsen og alle jer andre for konstruktiv dialog og samarbejde også selvom vi ikke altid er enige. Sådan skal det være, når det hele skal gå op i en højere enhed. Det er også dejligt at møde og snakke med jer hen over hækken, i Brugsen, på vejene eller ved færgerne. Ofte bliver vi jo enige om, at der er dejligt på Orø og ikke mindst i Salvig!! ooo--- Der blev til beretningen knyttet nedenstående spørgsmål og kommentarer: Grusvejene og Salvigvej: Kommentar: Et medlem spurgte til belægningen på grusvejene, da det kan konstateres, at gruset i regnvejr bliver til ler. Det bliver til én stor muddelpøl. I øvrigt køres der fortsat alt for stærkt også af postbilen - til trods for henstilling om at nedsætte hastigheden. Svar: Bestyrelsens vejansvarlige vil med entreprenøren drøfte den grusart, der anvendes. Hvad angår postbilen, vil bestyrelsen sende skrivelse herom til postmesteren i Holbæk. Kommentar: Der blev opfordret til, at det overfor renovationsbilerne blev indskærpet, at de ikke kørte ind på grunde med fast belægning, idet sådanne grunde bliver helt smadrede efter renovationsbilernes besøg. Svar: Det bedste er nok, at grundejeren selv taler med chaufførerne herom. Kommentar: Om vejchikanerne på Salvigvej pegede et medlem på, at der kunne opstå det problem, at vejen ville blive spærret i op til et kvarter, såfremt en tank skulle tømmes, og kloakbilen holdt ud for en af blomsterkummerne med slangen trukket ud.

6 Hertil nævnte et andet medlem, at hastighedsnedsættelse var vigtigere, end at folk skulle vente, og at der jo er flere adgangsveje. Kommentar: Et medlem fandt blomsterkummernes placering uhensigtsmæssig. Svar: Ønskes chikanerne placeret anderledes, kontakt da bestyrelsen herom. Kommentar: Et andet medlem havde på nettet læst, at der skulle være en afstand på 2,75 m fra chikanen til den modsatte side af vejen, og så bred var Salvigvej ikke. Der blev også spurgt til, om der ikke skulle være lys ved chikanerne, og om der ikke skulle opsættes skilte, der fortalte/advarede om, at der ville komme chikaner? Svar: Projektet var forelagt og godkendt af Vejdirektoratet, Midt- og Vestsjællands Politi og Holbæk Kommune, som havde givet samtykke til kummernes placering. Salvigvej har mange stikveje, hvorfor det var anbefalet, at de blev placeret lige før og lige efter svinget, da det må forventes, at farten der alligevel nedsættes. Hvad angår afstanden fra chikane til modsat vejside, skal den være 2,85 m. Salvigvej er 4 m bred, blomsterkummerne Ø80 cm, så afstanden er ok. Derudover skal der min. være 12 m imellem kummerne, og der kræves ikke hverken lys eller info-skilte om chikanerne, så længe der er monteret kantafmærkningsplader på kummerne. Kommentar: Flere medlemmer udtrykte deres tilfredshed med projektet, og et medlem kunne ønske sig, at der blev etableret 4 blomsterkummer yderligere. Kommentar: Landbrugsmaskiner er efterhånden blevet så store og brede, at de ofte dækker begge rabatter, hvorfor det kunne ønskes, at de viser mere hensyn i.f.m. deres trafik på Salvigvej. Er der en aftale med bønderne om, at de må anvende vejen? Svar: Der foreligger ikke en sådan godkendelse. Salvigvej er en privat fællesvej, hvor alle må færdes. Bestyrelsens beretning blev godkendt med 44 stemmer for og én imod. 4. Forslag Afskaffelse af grenpladsen Medlem Bent Reedtz, Stenbjergvænget 15 foreslog nedlæggelse af grenpladsen på Salvigvej sådan, at det er kommunens affaldsplads, der fremover bruges. Som argument fremførte Bent Reedtz kommunens nye affaldsordning på Nørrestængevej, samt at vi i forvejen betaler til kommunen for at komme af med vort grønne affald. Kommentar: Flere medlemmer var enige i at nedlægge grenpladsen. Et andet medlem fandt, at det var synd at bruge så smukt et areal til en affaldsplads. Arealet kan bruges til så meget andet til fælles glæde og gavn for medlemmerne fx legeplads. Kommentar: Er der en opsigelsesfrist overfor kommunen? Svar: Fællesarealerne er foreningens ejendom. De er vurderet til 0 kr. Kommentar: Det blev foreslået at stoppe for aflevering af affald med øjeblikkelig virkning. De penge der er afsat på budgettet for 2013 kan i stedet anvendes til at rette pladsen af. Bestyrelsen anbefalede, da der kun er tale om en midlertidig ordning på Nørrestængevej, at fare med lempe indeværende år. Bestyrelsen præciserede derfor, at såfremt prøveordningen stoppes, vil bestyrelsen tage punktet op på næste års generalforsamling, hvorfor arbejdet med nedlæggelsen ikke vil blive påbegyndt, før bestyrelsen har kommunens ord for, at den midlertidige ordning er permanent. Forslaget om nedlæggelse af grenpladsen blev vedtaget med 26 stemmer for og 16 imod. 3 stemte blankt. Ændring af 2 i foreningens vedtægter Bestyrelsens forslag om at ændre bestemmelsen i 2 om, at nye medlemmers indskud på kr. 15,00 hæves til kr.100,00 blev trukket tilbage, da det af vedtægternes 11 fremgik, at ændring af økonomisk forpligtende beslutninger kræver tilstedeværelse af 2/3 af foreningens medlemmer. Et sådant antal var ikke tilstede. 6

7 Bestyrelsen vil genfremsætte forslaget på næste års generalforsamling på behørig vis. Ændring af foreningens ordensregler Punkt 9 Bestyrelsen foreslog ændring af punkt 9 fra: Hunde må ikke være til gene for forbipasserende og må være under ejerens fulde kontrol til: Ifølge hundelovens 3 skal hundeejeren på offentlige steder holde hunde i snor eller have fuldt herredømme over dem Kommentarer: Et medlem ønskede, at det igen blev præciseret, at hundejere tager deres hundelort med hjem i egen skraldespand. Kommentarer: Det nævntes, at en stor hvid hund, hver dag lagde sit visitkort i området. Svar: Et medlem nævnte muligheden af at opsætte små affalds-/skraldespande til hundelorte, mens et andet medlem oplyste, at der kunne købes et klistermærke til opsætning på ens skraldespand om, at hundelorte gerne må lægges i her. Klistermærket kan købes hos Dansk Kennelklub. Kommentar: Der er hunde i området, der gøer temmelig meget. Kan der gøres noget heromkring? Står der noget i hundeloven? Svar: Det vil blive undersøgt. Ændringsforslaget blev vedtaget. 5. Fastsættelse af årskontingent 2014 Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent på kr ,00. Forslaget blev vedtaget. 6. Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer Bestyrelsen foreslog honoraret på kr ,00 til formand og kasserer uændret. Forslaget blev vedtaget. 7. Godkendelse af regnskab 2012 Kommentar: Der er ingen sammenhæng mellem forbruget på fællesarealer og det afsatte beløb hertil. Svar: Differencen skyldes dels en forfalden regning fra 2011, og dels et mislykket forsøg med at holde de snoede stier helt nede. Der er taget højde herfor i budgettet for Kommentar: Et medlem fandt, at administrationen var meget dyr i forhold til en grundejerforening af vor størrelse. Svar: Der er 8 medlemmer i bestyrelsen, hvor medlemmer udenfor øen modtager kr. 400,00 pr. møde, medens medlemmer bosat på øen får kr. 200,00 pr. møde. Der er i 2012 afholdt 5 ordinære bestyrelses-møder, ét revisionsmøde, hvortil kommer møder, der må afholdes på baggrund af pludseligt opståede behov fx kloakmødet i oktober. Grundejerforeningen er ikke så lille endda, da vi er 355 medlemmer. Dertil skal lægges udgifter til IT, hjemmesiden samt kontingentopkrævning og bogholderi. Kommentar: Det blev af et medlem nævnt, at BS-honoraret i Salvig var betydeligt under, hvad det var i den andelsforening, han kom fra. Regnskabet blev herefter vedtaget. 8. Godkendelse af budget 2013 Budgettet for 2012 blev gennemgået. Spørgsmål: Hvad dækker udgiften på kr ,00 til vedligeholdelse af fællesareal og rabatter? 7

8 Svar: Fællesarealet skal slås 2 gange årligt. Derudover skal fodboldbanen slås, og de snoede stier vil blive slået i forhold til, hvad der er penge til. Spørgsmål: Hvorfor er der afsat kr ,00 til vejchikaner? Svar: Det er udgifter til nye chikaner, da det også er tanken, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejene. Budgettet blev herefter vedtaget. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 9.a) Vita Albertsen blev valgt som kasserer for 2 år. 9.b) Mona Hansen valgtes til BS-medlem for 2 år i.st.f. Povl Diedrichsen, som ikke ønskede genvalg. 9.c) Torben Jonsrud blev genvalgt som BS-medlem for 2 år. 9.d) Jesper Vedel, Kanevænget 22 blev valgt som suppleant for 2 år. 9.e) Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35 valgtes til suppleant for 1 år. 9.f) Kurt Wagner blev genvalgt som revisor for 2 år. 9.g) Ib Ballisager blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år. 10. Eventuelt Erik oplyste, at bestyrelsen fra Theis havde modtaget meddelelse om, at han ønskede at stoppe som opsynsmand og forespurgte, om der i forsamlingen var en person, der havde lyst til at overtage jobbet. Meddelelse herom kunne gives til bestyrelsen. (Der er aktuelle forhandlinger i gang med et interesseret medlem). Bent Reedtz anmodede om, at standere uden skilte blev fjernet. Bestyrelsen ville snarest bede Peter Pedersen om at fjerne disse. Et medlem rejste problemet omkring bondemandens sprøjtning af sine marker, der ligger op til sommerhusgrunde. I deres tilfælde var utallige levende hegn såsom syrener og spiraea gået ud på grund af sprøjtningen. Er der regler herfor i fx Hegnsloven, og har andre oplevet de samme problemer? Erik oplyste, at spørgsmålet havde været forelagt foreningens advokat. Denne havde oplyst, at der umiddelbart ikke var nogen lovgivning, som tager stilling hertil, så længe landmanden kun sprøjter til skel. Sker der alligevel skader, som stammer fra sprøjtning, bør landmanden have en forsikring, der dækker sådanne skader. Grundejeren blev opfordret til at rette henvendelse til den pågældende landmand. Afslutningsvis rettede Erik en stor tak til Povl Diedrichsen, som efter mange år i bestyrelsen nu har ønsket at stoppe. Povl har været en institution, men vi må tage beslutningen til efterretning. Tak Povl. 8

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere