Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl på Orø Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning, v/formand Erik Ljunggren. 4. Forslag. 5. Fastsættelse af årskontingent Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer. 7. Godkendelse af regnskab Godkendelse af budget Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 10.Eventuelt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jan Melcher valgt som dirigent, hvilken generalforsamlingen godkendte. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og rettidigt indkaldt og oplyste videre, at der var 45 stemmeberettigede heraf 1 fuldmagt. 2. Valg af to stemmetællere Som stemmetællere valgtes Hanne Christensen og Kirsten Rechnagel. 3. Bestyrelsens beretning, formand Erik Ljunggren Erik Ljunggren bød velkommen til generalforsamlingen og dermed til endnu en god mulighed for dialog og beslutninger for den fortsatte udvikling for os i Salvig. Bestyrelsen har fortsat gennem 2012 været meget optaget af at skabe rammer, der gør det behageligere at være i Salvig på såvel fritids- som helårsbasis. Og jeg takker medlemmerne for mange gode idéer, ros som ris, vi kan lære af. Det er vigtigt med denne dialog, og så sandelig også for dem, der er i gang med salg af deres ejendom. Vi skal i samarbejde sikre den forskel, der gør, at en køber måske føler sig mest interesseret i at komme ind i vort område i den hårfine konkurrence såvel her på øen som i markedet i øvrigt. Og der har været forholdsvis god gang i salg med 14 nye medlemmer i 2012 mod 13 i Så der er altså en lille fremgang. Herefter forsatte Erik Ljunggren med bestyrelsens egentlige beretning. Salvig 2012 var for bestyrelsen på ny præget af mange aktiviteter. Som grundlag for vort arbejde havde vi 5 bestyrelsesmøder hen over året foruden en række andre ad hoc møder (bl.a. kloakmøde) og aktiviteter. Som noget nyt er der åbnet op for, at medlemmer kan deltage i bestyrelsesmødets første ½ time fra kl til kl

2 Deltagelse bedes meddelt på forhånd samt emnet, der ønskes drøftet, og dato for møderne fremgår af hjemmesiden. Vi har fortsat fokus på, at Salvig udvikles Som jeg sagde i velkomsten, vil vi fortsat gøre alt, der er os muligt for at passe på og udvikle vort område, så det er attraktivt for os alle. Og vi er overbeviste om, at det også er med til at give vore ejendomme værditilvækst, når de overordnede forhold er bedst muligt i orden det er vigtigt at tænke og handle såvel kort- som langsigtet. Det er som omtalt blevet til 14 nye medlemmer/hussalg i 2012, og vi håber på en yderligere god salgs-sæson nu, hvor foråret for alvor sætter ind. Derfor er det af afgørende betydning, at vi holder hele Salvig i bedst mulige form såvel fællesarealer, veje inkl. rabatter som hos de enkelte grundejere. Orø er Regentparrets første stop på Dannebrogs sommertogt Vi bliver også hjulpet godt på vej af diverse opsigtsvækkende arrangementer og tiltag på Orø denne sommer. Jeg nævner først og fremmest Regentparrets besøg mandag den 3. juni 2013, hvor vi glæder os til at se det endelige, officielle program.(regentparret kommer dog næppe til Salvig-området ). Vi ved, at programmet allerede indebærer frokost her på kroen og en mindre tur rundt på øen. Vi glæder os alle til at se Dannebrog ankre op ud for havnen og modtage majestæterne fra chaluppen og turen rundt på øen. Husk også navnkundige Orødagen, som 2. juni 2013 varmer op til Regentparrets besøg dagen efter. Et andet stort arrangement denne sommer bliver Vikingerne kommer til Orø med bl.a. mandskab og skibe fra Roskilde og Frederikssund den juli Det siges jo, at Orø i vikingernes tid havde en vis rolle som skjulested i forhold til anløb af Holbæk, og at Salvigs fællesarealer, som dengang var under vand, havde stor betydning i den sammenhæng. Der har været flere møder om arrangementet på Orø, og grundejerforeningen har her været repræsenteret af Carsten Gregaard. Holbæk er centrum for det hele med markeder, events og fest samt som omtalt Orø-spots. Det var også godt at høre, at ét af vore medlemmer, Nicolai Costner-Waldau, har kastet sit VIP-lys over Orøgårds arbejde som en form for ambassadør. I sammenhæng med salg af vor ø, må vi også kigge tilbage med tilfredshed, da DR2 satte øen på som tema med Anne og Anders. Og kunstudstillingerne på kroen skal også nævnes. Sideløbende med et godt og gedigent arbejde i Orø-kredsene, er det al ære og respekt værd, at der i denne grad kommer fokus på øen det er også med til, at vi alle plejer og passer vor perle bedst muligt. Tyverier og rotter forhåbentlig stoppet Men hverdagen havde desværre sine skyggesider. I løbet af året måtte vi desværre meddele jer, at der burde være øget opmærksomhed på indbrud, hærværk og rotter. 2

3 Politiet har været meget opmærksomt på indbrud, og det er oplyst overfor os, at der er foretaget anholdelser på fersk gerning, og at det angiveligt har stoppet andre indbrud bl.a. i Salvig. Og jeg skal understrege, at der her ikke er tale om personer fra Orøstrand. Vi har heller ikke hørt til rotteproblemer på det sidste, og det var godt, at så mange selv tog affære overfor Holbæk Kommune. Skrot-campingvogne Der var som bekendt på sidste års generalforsamling bred debat om u-indregistrerede skrot-campingvogne på en halv snes grunde. Vi skærpede ordensreglerne herom. Den efterfølgende dialog mellem bestyrelsen og grundejerne gav fortrinsvis god respons, men der er desværre stadig nogle kedelige lig, vi gerne skal have bugt med. Det er dog sådan, at det ligesom med skrotbiler i sidste ende er en politisag, og vi gør alt, der er os muligt for at klare det i mindelighed med de enkelte grundejere, inden det kommer dertil. Dræn og kloakplanen Kloakplanen er i sit udgangspunkt forsinket til endelig realisering af de første etaper først til næste år, men det oplyses, at planen for Salvig alligevel kommer i spil i Der er kommet nye kræfter til fra kommunens side, fordi der så vidt vi er oplyst - blev placeret et personligt ansvar for forsinkelsen. Vi har ikke hørt, at der ændres i de økonomiske rammer for projektet, der lægger op til en egenbetaling til sin tid på godt kr for hvert enkelt medlem. Vi arbejder på et sideløbende projekt for opsamlingsbassiner på fællesarealet fra dræn, som ikke afhjælpes af kloakprojektet, der som udgangspunkt alene tager afløbs- og toiletvand samt køkkenafløb. Men det betyder samtidig, at vi dermed kommer af med problemet om, at nogle parceller angiveligt er direkte tilsluttet dræn fra sivebrønd o.lign., og det tæller til opsamlingsbassinernes fordel. Det kan endvidere medvirke til, at vi én gang for alle får løst de ofte massive problemer med vand på grundene. Et endeligt beslutningsgrundlag forventes klar til næste års generalforsamling. Legeplads og andre fritids-idéer Vi holder fortsat snor i ambitionerne om at gøre Salvig til det område på Orø, man måske vælger som køber samt at forbedre rammerne for os alle. En gruppe medlemmer arbejder især på en legeplads og en petanquebane, men vi har af hensyn til den økonomiske smalhals som vi vender tilbage til under økonomien holdt det lidt i snor. Det foreløbige arbejde tegner særdeles lovende under mottoet Det er på Orø, barndoms minderne skabes. Vi formidler gerne videre til gruppen, hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet. Ambitionen kan være et oplæg klar til generalforsamlingen næste år. Grusvejene/Salvigvej og farten Vi fortsætter planen for renovering og vedligeholdelse af grusvejene. Som lovet sidste år nåede vi desværre ikke helt igennem på sidste del af Stenbjergvænget, men det har så top-prioritet dette forår. 3

4 Vi er fortsat meget opmærksomme på at dæmpe fart-iveren fra nogle medlemmer og deres gæster. Ud over skiltene om højst 20 km på grusvejene, er der nu også etableret fartdæmpere på Salvigvej samt opsat hastighedsskilte på de 2 adgangsveje fra Nørrestængevej samt adgangsvejen fra Næsbyvej. Hastigheden er dermed nedsat fra 80 km/t til 40 km/t, og overtrædelse vil kunne politianmeldes. Vi var jo denne vinter på ny forholdsvis hårdt ramt af sne og glatføre på Salvigvej. Vi har en aftale om snerydning, som var i sving en lille snes gange i løbet af vinteren. Fra et medlem er der kommet et forslag om desværre for sent i forhold til tidsfristen at stoppe for vedligeholdelse af vejene, så længe vi ikke har klarhed over, hvordan den kommende kloakplan vil gribe ind i vejnettet. Tak for idéen. Når vi ser de konkrete planer, vil vi gøre alt, der er os muligt, for at holde øje med, at kommunen lever op til dét, den skal i forhold til indgreb i vort vejnet og vore rabatter. Vi er dog sikre på, at Holbæk Forsyning/Holbæk kommune skal retablere det, de i forbindelse med gravearbejdet eventuelt ødelægger. Gren-, blade- og græspladsen Den nye ordning med alene aflevering på trillebørs-niveau har medvirket til, at der er kommet bedre skik på pladsen. Vi har nu en aftale om afhentning efter behov til afbrændingsplads på Orø. Det er en langt billigere løsning end før, men vi har alligevel forsigtigt budgetteret det lidt højere, end det rent faktisk kan ende op i økonomisk. Det er en god ordning, som heldigvis bank under bordet har stoppet de hidtidige helt uacceptable aflæsninger på pladsen af bygge- og andet affald, der ikke hørte hjemme her. Og det er en god løsning for medlemmer, der ikke har mulighed for fx bil-/trailertransport til containerhallen på Nørrestængevej. Som I har set af dagsordenen, er der et forslag om at lukke pladsen helt og henvise til Nørrestængevej, hvor der da også nu netop er etableret en daglig aflevering fra kl på prøveplan. Bliver det en succes, kan det måske være løsningen, der y- derligere vil dæmpe behovet for vor egen plads. Vi følger det tæt, men lad os drøfte det under forslaget på dagsordenen. Vedligeholdelse af grunde og rabatter Som et led i at holde Salvig som et attraktivt område, holder vi øje med evt. misligholdelse af grunde og rabatter. Vi har desværre - i visse tilfælde - været nødsaget til henstillinger om at overholde vore ordensregler, og vi har heldigvis i stor udstrækning mødt forståelse herfor. Vi har jo den tradition, at vi cykler rundt i hele området for at se til det. Alle er velkomne til at tage turen med, og det er faktisk ret hyggeligt. I år pumper vi cyklerne lørdag den 29. juni 2013 (nord for Salvigvej) og søndag den 30. juni 2013 (syd for Salvigvej). Begge dage mødes vi ved porten til grenpladsen kl Bestyrelsen Der er sket ændringer i bestyrelsen i løbet af Den hidtidige næstformand Ole Franck måtte desværre meddele, at han af jobmæssige grunde ikke mere kunne afse tid til at være med. Carsten Gregaard, som var valgt som suppleant, trådte i stedet ind som næstformand. Kontingent, betalings-service, hjemmeside og Desværre måtte vi på ny tage en advokat-og inkassoomgang med enkelte restanter (og aktuelt gør det samme sig i øvrigt gældende i år). 4

5 Vi opnåede retsforlig med et medlem, der mente, at man bare kunne melde sig ud og overlade dækningen af områdets omkostninger til resten af medlemmerne. Det kunne bestyrelsen ikke acceptere og besluttede at føre sagen til Holbæk Ret. Så nu har vi rets-præcedens for, at alle matrikler i Salvig skal være med til at betale til de fælles udgifter, og der er ingen fribilletter. Hvis de aktuelle skyldnersager ikke bliver honoreret, håber vi på generalforsamlingens forståelse for, at vi kører denne bestemte og hårde linje. Selvfølgelig under hensyn til ressourcer og økonomi. Jeg skal også her opfordre til, at så mange som muligt melder sig til at modtage nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling m.m. elektronisk. Dermed undgår vi den stadig dyrere porto med brevpost, så undersøg venligst, om I har givet jeres eventuelle mail-adresse videre til bestyrelsen. Og hold godt øje med vores hjemmeside Tak!! Jeg slutter årets beretning fra bestyrelsen med et stort cadeau til Orø Beboerforening og andre engagerede i øens betingelser for overlevelse til glæde for os i sommerhusene og dem, der har valgt at bo her året rundt. Arbejdet for færger, skole, bibliotek og kroen er afgørende vigtigt. Det er jo en hårfin balance mellem økonomi, som der også skal tages hensyn til, og bevaring af øen som funktionelt samfund, så det hele ikke bider sig i egen hale. Jeg takker personligt for den opbakning, jeg mødte, da jeg i vinter blev alvorligt syg. Det betød meget for mig. Derudover en tak til bestyrelsen og alle jer andre for konstruktiv dialog og samarbejde også selvom vi ikke altid er enige. Sådan skal det være, når det hele skal gå op i en højere enhed. Det er også dejligt at møde og snakke med jer hen over hækken, i Brugsen, på vejene eller ved færgerne. Ofte bliver vi jo enige om, at der er dejligt på Orø og ikke mindst i Salvig!! ooo--- Der blev til beretningen knyttet nedenstående spørgsmål og kommentarer: Grusvejene og Salvigvej: Kommentar: Et medlem spurgte til belægningen på grusvejene, da det kan konstateres, at gruset i regnvejr bliver til ler. Det bliver til én stor muddelpøl. I øvrigt køres der fortsat alt for stærkt også af postbilen - til trods for henstilling om at nedsætte hastigheden. Svar: Bestyrelsens vejansvarlige vil med entreprenøren drøfte den grusart, der anvendes. Hvad angår postbilen, vil bestyrelsen sende skrivelse herom til postmesteren i Holbæk. Kommentar: Der blev opfordret til, at det overfor renovationsbilerne blev indskærpet, at de ikke kørte ind på grunde med fast belægning, idet sådanne grunde bliver helt smadrede efter renovationsbilernes besøg. Svar: Det bedste er nok, at grundejeren selv taler med chaufførerne herom. Kommentar: Om vejchikanerne på Salvigvej pegede et medlem på, at der kunne opstå det problem, at vejen ville blive spærret i op til et kvarter, såfremt en tank skulle tømmes, og kloakbilen holdt ud for en af blomsterkummerne med slangen trukket ud.

6 Hertil nævnte et andet medlem, at hastighedsnedsættelse var vigtigere, end at folk skulle vente, og at der jo er flere adgangsveje. Kommentar: Et medlem fandt blomsterkummernes placering uhensigtsmæssig. Svar: Ønskes chikanerne placeret anderledes, kontakt da bestyrelsen herom. Kommentar: Et andet medlem havde på nettet læst, at der skulle være en afstand på 2,75 m fra chikanen til den modsatte side af vejen, og så bred var Salvigvej ikke. Der blev også spurgt til, om der ikke skulle være lys ved chikanerne, og om der ikke skulle opsættes skilte, der fortalte/advarede om, at der ville komme chikaner? Svar: Projektet var forelagt og godkendt af Vejdirektoratet, Midt- og Vestsjællands Politi og Holbæk Kommune, som havde givet samtykke til kummernes placering. Salvigvej har mange stikveje, hvorfor det var anbefalet, at de blev placeret lige før og lige efter svinget, da det må forventes, at farten der alligevel nedsættes. Hvad angår afstanden fra chikane til modsat vejside, skal den være 2,85 m. Salvigvej er 4 m bred, blomsterkummerne Ø80 cm, så afstanden er ok. Derudover skal der min. være 12 m imellem kummerne, og der kræves ikke hverken lys eller info-skilte om chikanerne, så længe der er monteret kantafmærkningsplader på kummerne. Kommentar: Flere medlemmer udtrykte deres tilfredshed med projektet, og et medlem kunne ønske sig, at der blev etableret 4 blomsterkummer yderligere. Kommentar: Landbrugsmaskiner er efterhånden blevet så store og brede, at de ofte dækker begge rabatter, hvorfor det kunne ønskes, at de viser mere hensyn i.f.m. deres trafik på Salvigvej. Er der en aftale med bønderne om, at de må anvende vejen? Svar: Der foreligger ikke en sådan godkendelse. Salvigvej er en privat fællesvej, hvor alle må færdes. Bestyrelsens beretning blev godkendt med 44 stemmer for og én imod. 4. Forslag Afskaffelse af grenpladsen Medlem Bent Reedtz, Stenbjergvænget 15 foreslog nedlæggelse af grenpladsen på Salvigvej sådan, at det er kommunens affaldsplads, der fremover bruges. Som argument fremførte Bent Reedtz kommunens nye affaldsordning på Nørrestængevej, samt at vi i forvejen betaler til kommunen for at komme af med vort grønne affald. Kommentar: Flere medlemmer var enige i at nedlægge grenpladsen. Et andet medlem fandt, at det var synd at bruge så smukt et areal til en affaldsplads. Arealet kan bruges til så meget andet til fælles glæde og gavn for medlemmerne fx legeplads. Kommentar: Er der en opsigelsesfrist overfor kommunen? Svar: Fællesarealerne er foreningens ejendom. De er vurderet til 0 kr. Kommentar: Det blev foreslået at stoppe for aflevering af affald med øjeblikkelig virkning. De penge der er afsat på budgettet for 2013 kan i stedet anvendes til at rette pladsen af. Bestyrelsen anbefalede, da der kun er tale om en midlertidig ordning på Nørrestængevej, at fare med lempe indeværende år. Bestyrelsen præciserede derfor, at såfremt prøveordningen stoppes, vil bestyrelsen tage punktet op på næste års generalforsamling, hvorfor arbejdet med nedlæggelsen ikke vil blive påbegyndt, før bestyrelsen har kommunens ord for, at den midlertidige ordning er permanent. Forslaget om nedlæggelse af grenpladsen blev vedtaget med 26 stemmer for og 16 imod. 3 stemte blankt. Ændring af 2 i foreningens vedtægter Bestyrelsens forslag om at ændre bestemmelsen i 2 om, at nye medlemmers indskud på kr. 15,00 hæves til kr.100,00 blev trukket tilbage, da det af vedtægternes 11 fremgik, at ændring af økonomisk forpligtende beslutninger kræver tilstedeværelse af 2/3 af foreningens medlemmer. Et sådant antal var ikke tilstede. 6

7 Bestyrelsen vil genfremsætte forslaget på næste års generalforsamling på behørig vis. Ændring af foreningens ordensregler Punkt 9 Bestyrelsen foreslog ændring af punkt 9 fra: Hunde må ikke være til gene for forbipasserende og må være under ejerens fulde kontrol til: Ifølge hundelovens 3 skal hundeejeren på offentlige steder holde hunde i snor eller have fuldt herredømme over dem Kommentarer: Et medlem ønskede, at det igen blev præciseret, at hundejere tager deres hundelort med hjem i egen skraldespand. Kommentarer: Det nævntes, at en stor hvid hund, hver dag lagde sit visitkort i området. Svar: Et medlem nævnte muligheden af at opsætte små affalds-/skraldespande til hundelorte, mens et andet medlem oplyste, at der kunne købes et klistermærke til opsætning på ens skraldespand om, at hundelorte gerne må lægges i her. Klistermærket kan købes hos Dansk Kennelklub. Kommentar: Der er hunde i området, der gøer temmelig meget. Kan der gøres noget heromkring? Står der noget i hundeloven? Svar: Det vil blive undersøgt. Ændringsforslaget blev vedtaget. 5. Fastsættelse af årskontingent 2014 Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent på kr ,00. Forslaget blev vedtaget. 6. Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer Bestyrelsen foreslog honoraret på kr ,00 til formand og kasserer uændret. Forslaget blev vedtaget. 7. Godkendelse af regnskab 2012 Kommentar: Der er ingen sammenhæng mellem forbruget på fællesarealer og det afsatte beløb hertil. Svar: Differencen skyldes dels en forfalden regning fra 2011, og dels et mislykket forsøg med at holde de snoede stier helt nede. Der er taget højde herfor i budgettet for Kommentar: Et medlem fandt, at administrationen var meget dyr i forhold til en grundejerforening af vor størrelse. Svar: Der er 8 medlemmer i bestyrelsen, hvor medlemmer udenfor øen modtager kr. 400,00 pr. møde, medens medlemmer bosat på øen får kr. 200,00 pr. møde. Der er i 2012 afholdt 5 ordinære bestyrelses-møder, ét revisionsmøde, hvortil kommer møder, der må afholdes på baggrund af pludseligt opståede behov fx kloakmødet i oktober. Grundejerforeningen er ikke så lille endda, da vi er 355 medlemmer. Dertil skal lægges udgifter til IT, hjemmesiden samt kontingentopkrævning og bogholderi. Kommentar: Det blev af et medlem nævnt, at BS-honoraret i Salvig var betydeligt under, hvad det var i den andelsforening, han kom fra. Regnskabet blev herefter vedtaget. 8. Godkendelse af budget 2013 Budgettet for 2012 blev gennemgået. Spørgsmål: Hvad dækker udgiften på kr ,00 til vedligeholdelse af fællesareal og rabatter? 7

8 Svar: Fællesarealet skal slås 2 gange årligt. Derudover skal fodboldbanen slås, og de snoede stier vil blive slået i forhold til, hvad der er penge til. Spørgsmål: Hvorfor er der afsat kr ,00 til vejchikaner? Svar: Det er udgifter til nye chikaner, da det også er tanken, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejene. Budgettet blev herefter vedtaget. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 9.a) Vita Albertsen blev valgt som kasserer for 2 år. 9.b) Mona Hansen valgtes til BS-medlem for 2 år i.st.f. Povl Diedrichsen, som ikke ønskede genvalg. 9.c) Torben Jonsrud blev genvalgt som BS-medlem for 2 år. 9.d) Jesper Vedel, Kanevænget 22 blev valgt som suppleant for 2 år. 9.e) Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35 valgtes til suppleant for 1 år. 9.f) Kurt Wagner blev genvalgt som revisor for 2 år. 9.g) Ib Ballisager blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år. 10. Eventuelt Erik oplyste, at bestyrelsen fra Theis havde modtaget meddelelse om, at han ønskede at stoppe som opsynsmand og forespurgte, om der i forsamlingen var en person, der havde lyst til at overtage jobbet. Meddelelse herom kunne gives til bestyrelsen. (Der er aktuelle forhandlinger i gang med et interesseret medlem). Bent Reedtz anmodede om, at standere uden skilte blev fjernet. Bestyrelsen ville snarest bede Peter Pedersen om at fjerne disse. Et medlem rejste problemet omkring bondemandens sprøjtning af sine marker, der ligger op til sommerhusgrunde. I deres tilfælde var utallige levende hegn såsom syrener og spiraea gået ud på grund af sprøjtningen. Er der regler herfor i fx Hegnsloven, og har andre oplevet de samme problemer? Erik oplyste, at spørgsmålet havde været forelagt foreningens advokat. Denne havde oplyst, at der umiddelbart ikke var nogen lovgivning, som tager stilling hertil, så længe landmanden kun sprøjter til skel. Sker der alligevel skader, som stammer fra sprøjtning, bør landmanden have en forsikring, der dækker sådanne skader. Grundejeren blev opfordret til at rette henvendelse til den pågældende landmand. Afslutningsvis rettede Erik en stor tak til Povl Diedrichsen, som efter mange år i bestyrelsen nu har ønsket at stoppe. Povl har været en institution, men vi må tage beslutningen til efterretning. Tak Povl. 8

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere