SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Årsregnskab 2010/11

2 CVR-nummer Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Aktiver 16 Passiver 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 1

4 Selskabsoplysninger Selskab SmartGuy A/S Bødkervej Jyderup Telefon: Hjemstedskommune: Holbæk CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. juli juni 2011 Bestyrelse og Advisory Board Christian Bjerre Kusk Nicolai Kærgaard Poul Kusk Christian Stadil Direktion Christian Bjerre Kusk Nicolai Kærgaard Ejerforhold Ifølge årsregnskabsloven skal følgende selskabsdeltagere oplyses: NK Invest ApS Hjemsted: Holbæk kommune LAS ATALAYAS ApS Hjemsted: Holbæk kommune Tilknyttede virksomheder SmartGuy Sverige AB SmartGuy Ltd, Irland Associerede virksomheder SmartGuy Rusland ApS Pengeinstitut Nordea Ahlgade Holbæk 2

5 Selskabsoplysninger Danske Bank Jyderup Afdeling Skarridsøgade Jyderup Revision Dansk Revision Kalundborg godkendt revisionsaktieselskab Banegårdspladsen 1, Kalundborg Kontaktpersoner: Inge Linkamp Hanne Søgaard 3

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli juni 2011 for SmartGuy A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jyderup, 16. november 2011 Direktionen: Christian Bjerre Kusk Nicolai Kærgaard Bestyrelsen: Christian Bjerre Kusk Nicolai Kærgaard Poul Kusk 4

7 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i SmartGuy A/S Vi har revideret årsregnskabet for SmartGuy A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2011, omfattende hoved- og nøgletal, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetning Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

8 Den uafhængige revisors påtegning Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kalundborg, 16. november 2011 Dansk Revision Kalundborg godkendt revisionsaktieselskab Inge Linkamp Partner, registreret revisor Hanne Søgaard registreret revisor 6

9 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktivitet består af salg af modetøj, accessories og personlig pleje via Internettet fra danske websites (herretøj & ung mode), (herretøj & business man segmentet), (dame- og pigetøj), (børnetøj & udstyr), (alt indenfor sport) samt tilsvarende landewebsites i Norge, Sverige samt resten af verden. Udvikling Selskabet har i regnskabsåret 2010/11 oplevet en øget vækst i aktiviteten. Omsætningen er således vokset med 21%. Det skyldes i stor udstrækning, at selskabet har gennemført og færdiggjort en række interne software- og effektivitetsprojekter, der har resulteret i, at selskabet har haft mere overskud til at gennemføre de allerede planlagte aktivitetsudvidelser og salgsfremstød. På den negative side har finanskrisen stadig en negativ påvirkning - det har dog fortsat været muligt for selskabet at præstere tocifrede vækstrater under finanskrisen. Fremgangen har været nogenlunde ligeligt fordelt på SmartGuy.dk og SmartGirl.dk dog har SmartKids.dk oplevet en højere fremgang, som følge af tilføjelse af ressourcer samt overtagelse af forretningen Trendybaby.dk. Selskabet har færdiggjort sin migrering til 3. generations software, hvilket har muliggjort fokus på den internationale ekspansion. Som følge af lancering i en række nye lande, forventes pæne vækstrater fra især SmartGuy, SmartGirl og SmartKids i de kommende år. Danmark og det danske marked for modetøj er isoleret set stadig presset af finanskrise og derfor ventes det især at være lande som Tyskland, Sverige, Norge, Rusland, der kan trække væksten op. Der planlægges lancering i flere lande i det kommende år. Lancering af SmartSport.dk har været positiv, men har også trukket en del ressourcer og omkostninger i selskabet. Disse ting er nu på plads, således at selskabet fremover forventer et positivt afkast heraf. SmartSport.dk har fokus på områderne: Løb, Fodbold, Fitness, Svømning, Badminton, Tennis, Håndbold, Street/Basic og Outdoor. Der er igen i år indgået en række spændende leverandøraftaler med stærke brands som Paul Smith, Hugo Boss, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Sand, Marlboro Classics med flere. Der foretages stadig investeringer i forskellige typer markedsføring med forskelligt mål - men overordnet set er der fokus på indtægtsgenerende markedsføring. Selskabet har fokuseret på at indgå færre større og strategiske samarbejdsaftaler med længere løbetid. På baggrund af den kraftige vækst i aktiviteten og i antallet af medarbejdere opstartede selskabet bygning af nyt hovedkontor samt ny høj-lagerbygning. Byggeriet er færdiggjort og med stor succes taget i brug. Ledelsen har store forventninger til den øgede effektivitet, som følge af de mange flere kvadratmeter. 7

10 Ledelsesberetning Økonomi Omsætningen er i 2010/11 vokset med 21 % og lønomkostningerne er vokset med 28 %. Overskuddet før skat udgør i 2010/11 TDKK hvilket kan sammenlignes med 2009/10 resultatet på TDKK Det er en fremgang på 40 % i forhold til året før. Selskabets mål er via godt købmandskab og rettidig omhu at øge selskabets omsætning og markedsandel uden på noget tidspunkt at køre med underskud. Selskabets direktion anser resultatet som tilfredsstillende. Hændelser efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt. Forventet udvikling Ledelsen forventer, at den stabile vækst og positive udvikling fortsætter. Således forventes stadig to-cifrede vækst i omsætningen. Dog har selskabet investeret en del i IT, opstart af nye lande, ny lager- og administrationsbygning samt udvidelse af ledelseslaget for at kunne sikre det fremtidige potentiale. Især ekspansionen til Tyskland og Sverige forventes at kræve en del udgifter. Dette forventes at reducere overskudsgraden markant i det kommende år. Selskabet forventer at disse opstartsinvesteringer kan tjenes hjem indenfor 2-3 år. Videnressourcer Virksomhedens væsentligste videnressourcer er stabile og loyale medarbejdere. Det er derfor afgørende, at virksomheden også i fremtiden er i stand til at tiltrække og fastholde kompetente og motiverede medarbejdere. Risikoprofil og risikostyring Selskabet har afdækket væsentlige dele af sine kreditfaciliteter, således at man kender sine finansielle risici. Selskabet er afhængigt af driften og stabiliteten på sine websites. Der er etableret backup-rutiner og rollback features samt mandskab til at iværksætte disse ting. Påvirkning af det eksterne miljø Virksomheden opfylder lovgivningens krav på miljøområdet. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabet forsker i og udvikler konstant net-baseret software med innovativt indhold. Selskabet ejer egen software. Filialer i udlandet Selskabet har datterselskaber i Sverige: SmartGuy Sverige AB, Irland: SmartGuy Ltd., Tyskland: SmartGuy GmbH (under stiftelse). Resultat sammenholdt med tidligere forventninger Jævnfør årsrapporten for 2009/10 forventes det, at den stabile vækst og positive udvikling fortsætter. Det vil 8

11 Ledelsesberetning sige, at ledelsen forventede pæne vækstrater, hvilket også er realiseret. Fem års hovedtal 2010/ / / / /07 Hovedtal i TDKK Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat efter finansielle poster Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal i % Afkastningsgrad 19,30 23,2 34,7 20,5 15,9 Soliditetsgrad 53,90 49,6 43,9 25,7 31,2 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning for

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C- virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som Andre tilgodehavender henholdsvis Anden gæld. Ændres dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af indregnede aktiver eller forpligtelser, indregnes ændringen i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 10

13 Anvendt regnskabspraksis Ændres dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes ændringen i tilgodehavender eller gæld samt på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Bruttofortjeneste Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste". Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v. Resultat fra tilknyttede og associerede virksomheder Resultater fra tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen efter regulering af intern avance eller tab. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling). Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede økonomiske levetid. Der indgår forventede økonomiske levetider som følger: Udvikling af IT-software 5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indgår forventede brugstider som følger: Bygninger 50 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat medregnes i resultatopgørelsen. I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller tab. Deposita måles til anskaffelsessummen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Udbytte Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I de efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 13

16 Anvendt regnskabspraksis Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke likviditetsmæssige driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver, samt udbytter. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, med fradrag af kortfristet gæld til kreditinstitutter. 14

17 2010/ /10 Note Resultatopgørelse DKK DKK Perioden 1. juli juni Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger, anlægsaktiver Andre driftsomkostninger 0-5 Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført resultat primo Årets resultat Til disposition i alt Årets henlæggelse til datterselskabsreserve Udlodning af udbytte Overført resultat ultimo Resultatdisponering i alt

18 2010/ /10 Note Balance DKK DKK Aktiver pr. 30. juni 3 Andre immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

19 2010/ /10 Note Balance DKK DKK Passiver pr. 30. juni Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12 Nærtstående parter, bestemmende indflydelse samt transaktioner 17

20 2010/ /10 Note Pengestrømsopgørelse DKK DKK Årets resultat Afskrivninger, anlægsaktiver Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Reguleringer Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Ændring i driftskapital Indtægter af andre kapitalandele Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Rentebetalinger og lignende Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 66 Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i langfristet gæld Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Ændring i likvider

21 2010/ /10 Noter DKK DKK 1 Personaleomkostninger Løn og gager Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i alt Indtægter af andre kapitalandele Avance ved salg af aktier Indtægter af andre kapitalandele i alt Andre immaterielle aktiver Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 30. juni Andre immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 30. juni Grunde og bygninger i alt

22 2010/ /10 Noter DKK DKK 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 46 Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 30. juni Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb 0 76 Kostpris 30. juni Værdireguleringer 1. juli Årets resultatandel Værdireguleringer 30. juni Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele i SmartGuy Sverige AB, med hjemsted i Sverige, nom. SEK Ejerandelen er 100 %, kapitalandele i SmartGuy Ltd., med hjemsted i Irland, nom. EUR. 0. Ejerandelen er 100 %. 7 Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgang i årets løb Kostpris 30. juni Kapitalandele i associerede virksomheder i alt Kapitalandele består af anparter i SmartGuy Rusland ApS, nom. DKK Ejerandelen er 50%. 20

23 2010/ /10 Noter DKK DKK 8 Egenkapital Virksomhedskapital Reserver for nettoopskrivninger Overført resultat Foreslået udbytte DKK DKK DKK DKK DKK Saldo primo Udbetalt udbytte Årets henlæggelse til reserve, ej resultatdisponeret Årets resultat Egenkapital ultimo I alt Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 0, Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld som forfalder efter 5 år udgør DKK Eventualforpligtelser Ingen. 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebreve i selskabets ejendom med nom. DKK Tillige er aktiedepot stillet til sikkerhed. Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er tinglyst pantebreve på nom. DKK , DKK samt DKK , ialt DKK i selskabets ejendom. Ejendommen er i årsregnskabet indregnet til DKK Selskabet har stillet virksomhedspant for al skyld til pengeinstitut. Der er afgivet garantier for KGH Konomi AS for NOK Nærtstående parter, bestemmende indflydelse samt transaktioner Der har været transaktioner med nærtstående parter. Der er samhandel med SmartGuy Rusland ApS og SmartGuy Sverige AB på markedsmæssige vilkår. 21

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere