Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv"

Transkript

1 LOKALPLAN NR Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse samt materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer, fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Byråd, den 25. april 2007 Lokalplanens endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 30. april

3 INDHOLD Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanområdet Lokalplanens hovedtræk Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Regionplan Holbæk Kommuneplan Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger Vej- og parkeringsforhold Forsyningsforhold Servicetilbud, kollektiv trafik, Lokalforum mv Miljø... 8 Lokalplanbestemmelser Lokalplan Område og zonestatus Lokalplanens formål Arealanvendelse Udstykning Bevaringsbestemmelser Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Friarealer og beplantning Vej- og stiforhold Skiltning og reklamering Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Aflysning af lokalplaner og servitutter Lokalplanens retsvirkninger Kortbilag 1: Lokalplanområdet Kortbilag 2: Arealanvendelse Kortbilag 3: Visualisering 3

4 REDEGØRELSE Redegørelse 1. Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at kunne ændre områdets anvendelse fra offentlige formål (folkeskole) til boligformål samt liberalt erhverv, hvorfor lokalplan 2.25, der netop udlægger områdets anvendelse til skole, aflyses for så vidt angår denne lokalplan. Vestre Skoles funktion som folkeskole hører nu under den ny folkeskole Absalonskolen på Vandtårnsvej. Da Vestre Skole ligger i et boligområde har Byrådet vurderet, at det vil være naturligt at lade skolen overgå til boligformål samt, i et mindre omfang, at muliggøre liberalt erhverv. Lokalplanen er samtidig udarbejdet for at sikre områdets bevaringsværdige helhed. Det sikres derfor i nærværende lokalplan, at de ændringer der foretages i bygningsmassen for at opnå tidssvarende boliger, udføres i respekt for det bevaringsværdige formsprog og materialebrug. Målet er, at karakteren af bygningsanlægget og dets omgivelser bevares selvom anvendelsen ændres. Oversigtskort - lokalplanområdet 4

5 REDEGØRELSE 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et samlet areal på 7503 m 2 på matr. nr. 5k Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende på Kalundborgvej 78B. Området ligger i et villakvarter og omfatter foruden bygningerne et grønt areal der består af græsplæne med en ældre beplantning af asketræer, samt en mindre vej med udkørsel til Kærsangervej. Bygningsanlægget er i Kommuneatlas Holbæk markeret som høj bevaringsværdi. (Se pkt. 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger). 3. Lokalplanens hovedtræk Lokalplanen giver mulighed for ombygning af skolens bygninger til (helårs-)boliger og liberalt erhverv med tilhørende parkerings- og opholdsmuligheder. Den ændrede anvendelse vil medføre enkelte facade- og tagændringer såsom altankviste mod nord, udgang til have samt ovenlysvinduer. Ændringerne skal udføres i respekt for det bevaringsværdige bygningsudtryk. Endvidere bevares de træer på grunden, som vurderes sunde og som i kraft af deres størrelse giver karakter til området (se bilag 1). Det muliggøres i lokalplanen at der kan opføres to mindre garagebygninger samt genåbnes en udkørsel fra Fjordvej 1. Herudover vil der ikke ske markante ændringer i områdets funktion og udseende. 4. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning De overordnede overvejelser I forbindelse med projektet for ombygning af bygningsanlægget har Holbæk Kommune afvejet projektet især i forhold til de kulturhistoriske, herunder de arkitektoniske værdier som området rummer. 4.1 Regionplan Overordnet struktur Området er i Regionplanen udlagt til Byområde. Kystnærhedszone Hele Holbæk er kystnær byzone. Bebyggelsen fastholder sin overordnede karakter og vil derfor ikke ændre sin relation til den kystnære beliggenhed. Pr. 1. januar 2007 er Regionplan overgået til landsplandirektiv Drikkevandsinteresse I Regionplanen er området udlagt med begrænsede drikkevandsinteresse, hvilket godt kan forenes med den planlagte arealanvendelse. 5

6 REDEGØRELSE 4.2 Holbæk Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 2201, der er udlagt til centerområde og som skal anvendes til centerformål med erhverv, butik, institutioner og boliger. Dette stemmer overens med lokalplanområdets nye anvendelse Centerområde ved hjørnet af Stenhusvej og Kalundborgvej Området skal anvendes til centerformål (kvartercenter) med erhverv, butik, institutioner og boliger. Bebyggelse: Bebyggelsen placeres under hensyn til oversigtsforhold og fodgængeres færdselsmuligheder i området. Bebyggelsesprocent: Højst 50 for området under èt. Bygningshøjde: Højst 8,5 m. Etageantal: Højst Parkeringspladser: 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Ved særlige forhold kan byrådet skærpe kravet ved butiksbebyggelse. Vej- og stisystem: Områdets stinet skal kunne tilsluttes det overordnede stinet. Bevaring: Karakteristiske træer og hegn med mere skal bevares. Zoneforhold: Byzone. Holbæk Kommuneplan rammekort- og bestemmelser 5. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger Den østlige skolebygn. - bygn. 1 Den vestlige skolebygn. - bygn. 2 "Hurlumhejhuset" - bygn. 3 Vestre Skole blev tegnet af arkitekten Ivar Bentsen og opført i årene Vestre Skole er et eksempel på en ny skoletradition der manifesterede sig i Holbæk i begyndelsen af 1900-tallet og er en af fire skoler i Holbæk, der blev bygget efter de principper. Skolerne kaldes pavillonskoler og blev internationalt kendte. Derfor er Vestre Skole kategoriseret med høj bevaringsværdi i Kommuneatlas Holbæk. Områdets karakter udgøres af: Bygningernes oprindelige proportioner. De murede facader i røde, blødstrøgne teglsten, der fremstår i blank mur med murede detaljer såsom gesims Tage, udført som valmede saddeltage uden egentligt udhæng (opskalket tag), belagt med ikke skinnende røde lertegl. Murede skorstene i røde blødstrøgne teglsten Opsprossede 2-fagsvinduer Det lukkede gårdrum dannet af de to pavillonbygninger og den øst/vestgående trærække. Originale trappesten (Se foto) Et grønt areal i områdets nordlige del. 6

7 REDEGØRELSE 5.2 Vej- og parkeringsforhold. Vejadgang vil som hidtil ske via eksisterende vej til Kærsangervej. Derudover etableres en ny vej med vendeplads mellem bygningerne og det grønne område og i forbindelse med denne en ny garage/carport. Der genetableres udkørsel fra Fjordvej 1 og der opføres også garage til denne adresse. Se Bilag 2: Fremtidig situationsplan. 5.3 Forsyningsforhold Energi Området energiforsynes af SEAS-NVE, Nordvestsjællands Energi-forsyning i Svinninge, og af DONG, Dansk olie og naturgas, i Stenlille. Original trappesten Se desuden bygningsbevarende bestemmelser i 5, og bestemmelser vedr. bevaring af friarealerne i 8. Vand Området vandforsynes af Holbæk Forsyning. Kloak Området er forsynet med separate regn- og spildevandsledninger, der varetages af Holbæk Forsyning. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, som f.eks. administration af Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, BEK. nr. 501 af 21. juni 1999 og lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, vedr. Lov om betalingsregler, varetages i Holbæk Kommune af Holbæk Forsyning. Ledningsanlæg Området er tilsluttet Holbæk Vest antennelaug. Renovation og genbrug Affald bortskaffes i henhold til kommunens Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald samt Erhvervsaffaldsregulativ for Holbæk Kommune. Administrationen af regulativerne for affald varetages af Holbæk Forsyning. 5.4 Servicetilbud, kollektiv trafik, Lokalforum mv. Området hører under Absalonskolens skoledistrikt. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne udenfor eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutionerne hører området under distrikt vest/orø. Området er en del af dagplejedistrikt Byen. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. Områdets ældreservice findes på Stenhusbakken. Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjemmesiden Området hører under Lokalforum Holbæk by. Butiksforsyningen og anden privat service findes i bymidten. Der er busstoppesteder langs Kalundborgvej. 7

8 REDEGØRELSE 5.5 Miljø Støj: Trafikken på vejene omkring området er særligt centreret omkring Kalundborgvej. Fra de andre omkringliggende veje er støjen minimal idet de udelukkende betjener boligområdet. Det forventes, at Miljøstyrelsens vejledende maksimale grænseværdier for støjniveau i boligområder på henholdsvis 55 db(a) for de primære udendørs opholdsarealer og 30 db(a) for bebyggelsens beboelsesrum sagtens kan overholdes. I lokalplanens 13.3 er det fastsat, at ovennævnte grænseværdier skal dokumenteres overholdt før end bebyggelsen må tages i brug. Jordforurening: Amtet har ingen oplysninger om kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til Jordforureningsloven. Området er heller ikke omfattet af en indledende kortlægning. Der skal ikke foretages omfattende grave- og anlægsarbejder i området, men såfremt der alligevel mod forventning konstateres jordforurening skal arbejdet standses og fundet anmeldes jf. Jordforureningslovens 71. Fortidsminder: Der er ikke registreret fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet straks indstilles og fundet anmeldes i henhold til Museumslovens 27. * Høringsparter er, foruden de berørte myndigheder, Holbæk Museum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune. Miljøvurderingens høringsperiode er fra den til den Miljøvurdering: Byrådet i Holbæk Kommune har inden udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004). Et screeningsskema udarbejdes ved et projektforslag når det ikke obligatorisk er omfattet af kravet til miljøvurdering. De relevante myndigheder og foreninger* er blevet hørt jf. lovens 4 stk. 3, i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger, og på baggrund af dette har Byrådet i Holbæk Kommune efterfølgende vurderet at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da lokalplanforslaget alene fastsætter anvendelsen for et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3 stk. 2. 8

9 REDEGØRELSE Sundhedskonsekvensvurdering: Foruden den lovpligtige screening jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) lægger NyHolbæk Kommune vægt på at lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sundhed med en såkaldt sundhedskonsekvensvurdering*: Det konkrete lokalplanforslag medfører primært boliger i eksisterende bygninger, beliggende i områdets sydlige ende. Den nordlige del af lokalplanområdet omfatter et grønt areal med en ældre træbeplantning. Områdets karakter og beliggenhed nær Holbæk fjord opfordrer til aktivitet og rekreation. Der er i området rig mulighed for at danne fællesskaber og sociale netværk. Med hensyn til trafiksikkerhed er Kalundborgvej saneret og forsynet med cykelsti mm. Kærsangervej og Fjordvej er stille villaveje. Holbæk Kommune vurderer, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsvurdering. * Den såkaldte vurdering af lokalplanens sundhedsmæssige påvirkninger omfatter sundhed som et meget bredt begreb. Projektets konsekvenser skal belyses på mange forhold f.eks. fællesskab, sociale netværk, trivsel, tryghed, herlighedsværdi, aktiviteter og rekreation, grønne arealer, stiforbindelser, samt sikkerhed (-forbyggelse af ulykker, -at modvirke hærværk og kriminalitet) for at sikre forbedringer indenfor disse forhold. Sundhedskonsekvensvurderingen laves i henhold til Sundhedslovens 119, Visionsplan hos os er der højt til loftet samt NyHolbæks konstitueringsaftale af

10 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (jf.lbk. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område. 1 Område og zonestatus 1.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnummer: 5k, Ladegården, Holbæk Jorder samt alle parceller der efter den 17. januar 2007 udstykkes herfra. 1.2 Lokalplanområdet udgør m 2 og er beliggende i byzone. 2 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: 2.1 at give mulighed for at indrette beboelse og liberalt erhverv i eksisterende bygningsmasse. Se definition i redegørelsens pkt. 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger. 2.2 at fastlægge retningslinier for mulige facade- og tagændringer, således at bygningernes høje bevaringsværdi* sikres og at to mindre garager/carporte og en lav mur opføres i harmoni med dette. 2.3 at fastlægge retningslinier for friarealernes udformning og anvendelse, således at områdets parklignende karakter fastholdes, herunder at sikre at det ubebyggede areal nord for eksisterende bebyggelse fastholdes som grønt område. 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål og liberalt erhverv jf Det er en forudsætning for Byrådets tilladelse til at drive liberalt erhverv at virksomheden er af en sådan art, der sædvanligvis kan etableres i boligområder f.eks. psykolog, tegnestue, fysioterapeut, revisor eller lignende. at ejendommens og omgivelsernes karakter af boligområde ikke ændres, 10

11 LOKALPLANBESTEMMELSER at erhvervsudøvelsen ikke medfører ulemper for de omkringboende og ikke afføder et parkeringsbehov, der ikke kan imødekommes på ejendommen som en helhed. 4 Udstykning 4.1 Udstykning må kun fortages i overensstemmelse med det på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Der kan ikke udstykkes yderligere. 5 Bevaringsbestemmelser 5.1 Bevaringsværdig bebyggelse udgøres af det oprindelige bygningsanlæg, som er markeret med særlig signatur på kortbilag 1. Bygningerne må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse. 5.2 I tilfælde af brand eller andet skal bygningerne jf. 5.1 genopføres på den originale placering med det samme etageareal og bygningsvolumen (herunder tagryghøjde), samt ydre fremtræden. Det vil sige at bygningerne skal genopføres i den originale arkitektur og med anvendelse af de ydre materialer, som de oprindelige bygninger (inkl. evt. tilladte ændringer jf. 7) var opført i. 6 Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Eksisterende bebyggelse skal fastholdes jf. bilag Der tillades opført 2 garager jf. bilag 2. Herudover tillades ikke yderligere bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsens arkitektur er beskrevet i redegørelsens pkt. 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger. Lovbekendtgørelse nr. 911 af om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: 17. En bygning er bevaringsværdig.., når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal efter ombygningen overvejende fremtræde som de bevaringsværdige bygninger jf. 5.1, dvs. bygningernes oprindelige ydre fremtræden (Se afsnit 5.1 i redegørelsen) og proportioner skal fastholdes, dog jf. 7.3, 7.4, Garager/carporte skal opføres som en let konstruktion i træ med helvalmet sadeltag mellem bolig 1 og bolig 2, og alm. sadeltag ved bolig 3, beklædt med sort tagpap med listedækning. 7.3 Der kan isættes altankviste i tagenes nordlige side på bolig 1 og bolig 2, se bilag 2. Herudover må der ikke laves altaner/terrasser over stueplan. 7.4 Der kan isættes ovenlysvinduer jf. bilag 3. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.5 Ved udskiftning af taget eller dele af det skal der bruges ikke skinnende røde lertegl. 7.6 Nye vinduer skal have de samme formater og opdelinger. Vinduer tillades også ført tilbage til den oprindelige stil. 7.7 Der kan isættes havedøre som harmonerer med bygningens helhed. 7.8 Oprindelige skorstene skal bevares og vedligeholdes. 7.9 Facadebeklædning, markiser, skodder og lignende må ikke opsættes. 8 Friarealer og beplantning 8.1 Områdets nordlige del der består af et grønt areal (bilag 1) skal friholdes for bebyggelse. 8.2 Træbeplantningen markeret som bevaringsværdig må ikke fældes (bilag 1) Såfremt træerne går ud eller at træerne mistrives skal der genplantes nye. Art og størrelse skal godkendes af Teknik og Miljø. 8.3 Gårdrum mellem bolig 1 og bolig 2 skal fremstå som et samlet gårdrum. Evt. markering af skel må ikke overstige 1,0 meter i højden og skal udgøres af hække eller en lav mur jf Der tillades opført een til to mure i røde blødstrøgne teglsten jf. bilag 3. Murene må ikke overstige 1,0 meter i højden. 8.5 Parkeringspladser skal tilvejebringes på egen grund. 8.6 Terræn må ikke ændres mere end +/- 0,5 meter og ikke nærmere naboskel end 0,4 meter uden Byrådets godkendelse. 9 Vej- og stiforhold 9.1 Vejadgang til lokalplanområdets bebyggelse skal ske ad eksisterende indkørsel fra Kærsangervej samt ad overkørsel fra Fjordvej. 9.2 Der kan etableres stiadgang til Kalundborgvej jf. bilag 2 10 Skiltning og reklamering 10.1 Skiltning og reklamering inden for området og på bygninger må ikke finde sted ud over opsætning af navneskilte og henvisningsskilte. 12

13 LOKALPLANBESTEMMELSER 11Tekniske anlæg 11.1 Nye tekniske anlæg og installationer, herunder transformatoranlæg, el- og gasskabe, skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur Renovationsbeholdere skal placeres i mindre bygninger, jf. 6.2, eller skal placeres og afskærmes, således at de syner mindst muligt og fremtræder tilpasset og underordnet områdets karakter El-ledninger skal udføres som jordkabler Udvendige antenner, herunder parabolantenner, er ikke tilladt Udendørs belysningsanlæg skal udføres som nedadrettet belysning Der tillades ikke opsat solfangere / solceller indenfor lokalplanområdet. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal forestå driften af fællesarealerne, samt vedligeholdelse af den private fællesvej og parkeringsarealer Grundejerforeningen skal oprettes når lokalplanen træder i kraft. Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde dens vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. 13 Forudsætninger for ibrugtagning 13.1 Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug uden at være tilsluttet den kollektive vand- og varmeforsyning (naturgasnettet) Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før end bebyggelse og befæstede arealer er tilsluttet det offentlige spildevandssystem Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før bygherre har dokumenteret at de støjkrav, der er nævnt i redegørelsens pkt. 5.5 Miljø, under støj, er overholdt Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før der indenfor området er etableret parkeringspladser jf

14 LOKALPLANBESTEMMELSER * Vedrørende bebyggelse med tilhørende vej- og stisystemer henvises til Kravspecifikationer vedrørende handicapforanstaltninger i Holbæk Kommune vedtaget af Byrådet den Vedrørende veje og stier henvises også til DShåndbog 105: Udearealer for Alle Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden (senest revideret udgave) Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før det er tilsluttet fælles signalanlæg Ny bebyggelse, adgangsarealer, stier og parkeringsarealer må ikke tages i brug før det er påvist at de af Byrådet vedtagne retningslinier vedr. handicapforhold* er overholdt. 14 Aflysning af lokalplaner og servitutter 14.1 Følgende lokalplan og servitutter vil blive aflyst som uforenelige med lokalplanen i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse: Lokalplan 2.25: et område til nye boliger og institution (Vestre Skole) beliggende mellem Kalundborgvej og Holbæk Fjord vest for Fjordvej, lyst den , vedr matr. 5k, Ladegården Holbæk Jorder Dok. om byggelinier mv., uden dato Dok. om ret for Kbh s Vandforsyning til boring mv., lyst den Dok. om forbud mod at drive virksomhed, lyst den Dok. om hegn, hegnsmur mv., lyst den Dok om bebyggelse, benyttelse mv., lyst den Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14

15 LOKALPLANBESTEMMELSER Således vedtaget af Holbæk Byråd, den 25. april Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Foranstående lokalplan 2.55 begæres tinglyst på den i 1 nævnte ejendom ifølge 31 i planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 16. aug. 2004). Samtidig begæres de i 14 nævnte servitutter aflyst på den i 1 nævnte ejendom (ifølge 15 i planloven). Holbæk Byråd, den 25. april 2007 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør 15

16 KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ 5k KALUNDBORGVEJ Lokalplangrænse Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige træer Friholdes for bebyggelse Kortbilag 1 Lokalplanområdet, bevaring m.m. Mål 1:1000 KOTER I DNN initialer: kgf dato: mål: 1: m 40 m

17 Adgang fra Fjordvej Mål 1:600 Grundareal: 752 m² Garage Privat sti adgang fra Kalundborgvej Grundareal: 1902 m² Eksist. vej Garage Forlængelse af eksist. vej Grønt areal 2294 m 2 Disponibelt areal: 2294 m² Grundareal: 1848 m² Vendeplads/p-plads SITUATIONSPLAN Kortbilag 2 Arealanvendelse 17

18 Bygning 1 (mod øst) - facade Bygning 2 (vest) - facadetegning Kortbilag 3 Facadetegninger

19 Eksisterende forhold Fremtidige forhold Kortbilag 3 Visualisering 19

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 3.27 VÆRESTED OG HERBERG. - beliggende Roedsvej 10 PARALLELVEJ ROEDSVEJ STRANDMØLLEVEJ HAVNEVEJ LABÆK MUNKHOLMVEJ

LOKALPLAN NR. 3.27 VÆRESTED OG HERBERG. - beliggende Roedsvej 10 PARALLELVEJ ROEDSVEJ STRANDMØLLEVEJ HAVNEVEJ LABÆK MUNKHOLMVEJ LOKALPLAN NR. 3.27 VÆRESTED OG HERBERG - beliggende Roedsvej PARALLELVEJ HAVNEVEJ ROEDSVEJ STRANDMØLLEVEJ LABÆK MUNKHOLMVEJ UdviklingsEnheden April 2004 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere