Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv"

Transkript

1 LOKALPLAN NR Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse samt materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer, fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Byråd, den 25. april 2007 Lokalplanens endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 30. april

3 INDHOLD Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanområdet Lokalplanens hovedtræk Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Regionplan Holbæk Kommuneplan Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger Vej- og parkeringsforhold Forsyningsforhold Servicetilbud, kollektiv trafik, Lokalforum mv Miljø... 8 Lokalplanbestemmelser Lokalplan Område og zonestatus Lokalplanens formål Arealanvendelse Udstykning Bevaringsbestemmelser Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Friarealer og beplantning Vej- og stiforhold Skiltning og reklamering Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Aflysning af lokalplaner og servitutter Lokalplanens retsvirkninger Kortbilag 1: Lokalplanområdet Kortbilag 2: Arealanvendelse Kortbilag 3: Visualisering 3

4 REDEGØRELSE Redegørelse 1. Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at kunne ændre områdets anvendelse fra offentlige formål (folkeskole) til boligformål samt liberalt erhverv, hvorfor lokalplan 2.25, der netop udlægger områdets anvendelse til skole, aflyses for så vidt angår denne lokalplan. Vestre Skoles funktion som folkeskole hører nu under den ny folkeskole Absalonskolen på Vandtårnsvej. Da Vestre Skole ligger i et boligområde har Byrådet vurderet, at det vil være naturligt at lade skolen overgå til boligformål samt, i et mindre omfang, at muliggøre liberalt erhverv. Lokalplanen er samtidig udarbejdet for at sikre områdets bevaringsværdige helhed. Det sikres derfor i nærværende lokalplan, at de ændringer der foretages i bygningsmassen for at opnå tidssvarende boliger, udføres i respekt for det bevaringsværdige formsprog og materialebrug. Målet er, at karakteren af bygningsanlægget og dets omgivelser bevares selvom anvendelsen ændres. Oversigtskort - lokalplanområdet 4

5 REDEGØRELSE 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et samlet areal på 7503 m 2 på matr. nr. 5k Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende på Kalundborgvej 78B. Området ligger i et villakvarter og omfatter foruden bygningerne et grønt areal der består af græsplæne med en ældre beplantning af asketræer, samt en mindre vej med udkørsel til Kærsangervej. Bygningsanlægget er i Kommuneatlas Holbæk markeret som høj bevaringsværdi. (Se pkt. 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger). 3. Lokalplanens hovedtræk Lokalplanen giver mulighed for ombygning af skolens bygninger til (helårs-)boliger og liberalt erhverv med tilhørende parkerings- og opholdsmuligheder. Den ændrede anvendelse vil medføre enkelte facade- og tagændringer såsom altankviste mod nord, udgang til have samt ovenlysvinduer. Ændringerne skal udføres i respekt for det bevaringsværdige bygningsudtryk. Endvidere bevares de træer på grunden, som vurderes sunde og som i kraft af deres størrelse giver karakter til området (se bilag 1). Det muliggøres i lokalplanen at der kan opføres to mindre garagebygninger samt genåbnes en udkørsel fra Fjordvej 1. Herudover vil der ikke ske markante ændringer i områdets funktion og udseende. 4. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning De overordnede overvejelser I forbindelse med projektet for ombygning af bygningsanlægget har Holbæk Kommune afvejet projektet især i forhold til de kulturhistoriske, herunder de arkitektoniske værdier som området rummer. 4.1 Regionplan Overordnet struktur Området er i Regionplanen udlagt til Byområde. Kystnærhedszone Hele Holbæk er kystnær byzone. Bebyggelsen fastholder sin overordnede karakter og vil derfor ikke ændre sin relation til den kystnære beliggenhed. Pr. 1. januar 2007 er Regionplan overgået til landsplandirektiv Drikkevandsinteresse I Regionplanen er området udlagt med begrænsede drikkevandsinteresse, hvilket godt kan forenes med den planlagte arealanvendelse. 5

6 REDEGØRELSE 4.2 Holbæk Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 2201, der er udlagt til centerområde og som skal anvendes til centerformål med erhverv, butik, institutioner og boliger. Dette stemmer overens med lokalplanområdets nye anvendelse Centerområde ved hjørnet af Stenhusvej og Kalundborgvej Området skal anvendes til centerformål (kvartercenter) med erhverv, butik, institutioner og boliger. Bebyggelse: Bebyggelsen placeres under hensyn til oversigtsforhold og fodgængeres færdselsmuligheder i området. Bebyggelsesprocent: Højst 50 for området under èt. Bygningshøjde: Højst 8,5 m. Etageantal: Højst Parkeringspladser: 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Ved særlige forhold kan byrådet skærpe kravet ved butiksbebyggelse. Vej- og stisystem: Områdets stinet skal kunne tilsluttes det overordnede stinet. Bevaring: Karakteristiske træer og hegn med mere skal bevares. Zoneforhold: Byzone. Holbæk Kommuneplan rammekort- og bestemmelser 5. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger Den østlige skolebygn. - bygn. 1 Den vestlige skolebygn. - bygn. 2 "Hurlumhejhuset" - bygn. 3 Vestre Skole blev tegnet af arkitekten Ivar Bentsen og opført i årene Vestre Skole er et eksempel på en ny skoletradition der manifesterede sig i Holbæk i begyndelsen af 1900-tallet og er en af fire skoler i Holbæk, der blev bygget efter de principper. Skolerne kaldes pavillonskoler og blev internationalt kendte. Derfor er Vestre Skole kategoriseret med høj bevaringsværdi i Kommuneatlas Holbæk. Områdets karakter udgøres af: Bygningernes oprindelige proportioner. De murede facader i røde, blødstrøgne teglsten, der fremstår i blank mur med murede detaljer såsom gesims Tage, udført som valmede saddeltage uden egentligt udhæng (opskalket tag), belagt med ikke skinnende røde lertegl. Murede skorstene i røde blødstrøgne teglsten Opsprossede 2-fagsvinduer Det lukkede gårdrum dannet af de to pavillonbygninger og den øst/vestgående trærække. Originale trappesten (Se foto) Et grønt areal i områdets nordlige del. 6

7 REDEGØRELSE 5.2 Vej- og parkeringsforhold. Vejadgang vil som hidtil ske via eksisterende vej til Kærsangervej. Derudover etableres en ny vej med vendeplads mellem bygningerne og det grønne område og i forbindelse med denne en ny garage/carport. Der genetableres udkørsel fra Fjordvej 1 og der opføres også garage til denne adresse. Se Bilag 2: Fremtidig situationsplan. 5.3 Forsyningsforhold Energi Området energiforsynes af SEAS-NVE, Nordvestsjællands Energi-forsyning i Svinninge, og af DONG, Dansk olie og naturgas, i Stenlille. Original trappesten Se desuden bygningsbevarende bestemmelser i 5, og bestemmelser vedr. bevaring af friarealerne i 8. Vand Området vandforsynes af Holbæk Forsyning. Kloak Området er forsynet med separate regn- og spildevandsledninger, der varetages af Holbæk Forsyning. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, som f.eks. administration af Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, BEK. nr. 501 af 21. juni 1999 og lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, vedr. Lov om betalingsregler, varetages i Holbæk Kommune af Holbæk Forsyning. Ledningsanlæg Området er tilsluttet Holbæk Vest antennelaug. Renovation og genbrug Affald bortskaffes i henhold til kommunens Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald samt Erhvervsaffaldsregulativ for Holbæk Kommune. Administrationen af regulativerne for affald varetages af Holbæk Forsyning. 5.4 Servicetilbud, kollektiv trafik, Lokalforum mv. Området hører under Absalonskolens skoledistrikt. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne udenfor eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutionerne hører området under distrikt vest/orø. Området er en del af dagplejedistrikt Byen. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. Områdets ældreservice findes på Stenhusbakken. Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjemmesiden Området hører under Lokalforum Holbæk by. Butiksforsyningen og anden privat service findes i bymidten. Der er busstoppesteder langs Kalundborgvej. 7

8 REDEGØRELSE 5.5 Miljø Støj: Trafikken på vejene omkring området er særligt centreret omkring Kalundborgvej. Fra de andre omkringliggende veje er støjen minimal idet de udelukkende betjener boligområdet. Det forventes, at Miljøstyrelsens vejledende maksimale grænseværdier for støjniveau i boligområder på henholdsvis 55 db(a) for de primære udendørs opholdsarealer og 30 db(a) for bebyggelsens beboelsesrum sagtens kan overholdes. I lokalplanens 13.3 er det fastsat, at ovennævnte grænseværdier skal dokumenteres overholdt før end bebyggelsen må tages i brug. Jordforurening: Amtet har ingen oplysninger om kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til Jordforureningsloven. Området er heller ikke omfattet af en indledende kortlægning. Der skal ikke foretages omfattende grave- og anlægsarbejder i området, men såfremt der alligevel mod forventning konstateres jordforurening skal arbejdet standses og fundet anmeldes jf. Jordforureningslovens 71. Fortidsminder: Der er ikke registreret fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet straks indstilles og fundet anmeldes i henhold til Museumslovens 27. * Høringsparter er, foruden de berørte myndigheder, Holbæk Museum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune. Miljøvurderingens høringsperiode er fra den til den Miljøvurdering: Byrådet i Holbæk Kommune har inden udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004). Et screeningsskema udarbejdes ved et projektforslag når det ikke obligatorisk er omfattet af kravet til miljøvurdering. De relevante myndigheder og foreninger* er blevet hørt jf. lovens 4 stk. 3, i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger, og på baggrund af dette har Byrådet i Holbæk Kommune efterfølgende vurderet at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da lokalplanforslaget alene fastsætter anvendelsen for et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3 stk. 2. 8

9 REDEGØRELSE Sundhedskonsekvensvurdering: Foruden den lovpligtige screening jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) lægger NyHolbæk Kommune vægt på at lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sundhed med en såkaldt sundhedskonsekvensvurdering*: Det konkrete lokalplanforslag medfører primært boliger i eksisterende bygninger, beliggende i områdets sydlige ende. Den nordlige del af lokalplanområdet omfatter et grønt areal med en ældre træbeplantning. Områdets karakter og beliggenhed nær Holbæk fjord opfordrer til aktivitet og rekreation. Der er i området rig mulighed for at danne fællesskaber og sociale netværk. Med hensyn til trafiksikkerhed er Kalundborgvej saneret og forsynet med cykelsti mm. Kærsangervej og Fjordvej er stille villaveje. Holbæk Kommune vurderer, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsvurdering. * Den såkaldte vurdering af lokalplanens sundhedsmæssige påvirkninger omfatter sundhed som et meget bredt begreb. Projektets konsekvenser skal belyses på mange forhold f.eks. fællesskab, sociale netværk, trivsel, tryghed, herlighedsværdi, aktiviteter og rekreation, grønne arealer, stiforbindelser, samt sikkerhed (-forbyggelse af ulykker, -at modvirke hærværk og kriminalitet) for at sikre forbedringer indenfor disse forhold. Sundhedskonsekvensvurderingen laves i henhold til Sundhedslovens 119, Visionsplan hos os er der højt til loftet samt NyHolbæks konstitueringsaftale af

10 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (jf.lbk. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område. 1 Område og zonestatus 1.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnummer: 5k, Ladegården, Holbæk Jorder samt alle parceller der efter den 17. januar 2007 udstykkes herfra. 1.2 Lokalplanområdet udgør m 2 og er beliggende i byzone. 2 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: 2.1 at give mulighed for at indrette beboelse og liberalt erhverv i eksisterende bygningsmasse. Se definition i redegørelsens pkt. 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger. 2.2 at fastlægge retningslinier for mulige facade- og tagændringer, således at bygningernes høje bevaringsværdi* sikres og at to mindre garager/carporte og en lav mur opføres i harmoni med dette. 2.3 at fastlægge retningslinier for friarealernes udformning og anvendelse, således at områdets parklignende karakter fastholdes, herunder at sikre at det ubebyggede areal nord for eksisterende bebyggelse fastholdes som grønt område. 3 Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål og liberalt erhverv jf Det er en forudsætning for Byrådets tilladelse til at drive liberalt erhverv at virksomheden er af en sådan art, der sædvanligvis kan etableres i boligområder f.eks. psykolog, tegnestue, fysioterapeut, revisor eller lignende. at ejendommens og omgivelsernes karakter af boligområde ikke ændres, 10

11 LOKALPLANBESTEMMELSER at erhvervsudøvelsen ikke medfører ulemper for de omkringboende og ikke afføder et parkeringsbehov, der ikke kan imødekommes på ejendommen som en helhed. 4 Udstykning 4.1 Udstykning må kun fortages i overensstemmelse med det på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Der kan ikke udstykkes yderligere. 5 Bevaringsbestemmelser 5.1 Bevaringsværdig bebyggelse udgøres af det oprindelige bygningsanlæg, som er markeret med særlig signatur på kortbilag 1. Bygningerne må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse. 5.2 I tilfælde af brand eller andet skal bygningerne jf. 5.1 genopføres på den originale placering med det samme etageareal og bygningsvolumen (herunder tagryghøjde), samt ydre fremtræden. Det vil sige at bygningerne skal genopføres i den originale arkitektur og med anvendelse af de ydre materialer, som de oprindelige bygninger (inkl. evt. tilladte ændringer jf. 7) var opført i. 6 Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Eksisterende bebyggelse skal fastholdes jf. bilag Der tillades opført 2 garager jf. bilag 2. Herudover tillades ikke yderligere bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsens arkitektur er beskrevet i redegørelsens pkt. 5.1 Kulturhistoriske forudsætninger og bindinger. Lovbekendtgørelse nr. 911 af om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: 17. En bygning er bevaringsværdig.., når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal efter ombygningen overvejende fremtræde som de bevaringsværdige bygninger jf. 5.1, dvs. bygningernes oprindelige ydre fremtræden (Se afsnit 5.1 i redegørelsen) og proportioner skal fastholdes, dog jf. 7.3, 7.4, Garager/carporte skal opføres som en let konstruktion i træ med helvalmet sadeltag mellem bolig 1 og bolig 2, og alm. sadeltag ved bolig 3, beklædt med sort tagpap med listedækning. 7.3 Der kan isættes altankviste i tagenes nordlige side på bolig 1 og bolig 2, se bilag 2. Herudover må der ikke laves altaner/terrasser over stueplan. 7.4 Der kan isættes ovenlysvinduer jf. bilag 3. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.5 Ved udskiftning af taget eller dele af det skal der bruges ikke skinnende røde lertegl. 7.6 Nye vinduer skal have de samme formater og opdelinger. Vinduer tillades også ført tilbage til den oprindelige stil. 7.7 Der kan isættes havedøre som harmonerer med bygningens helhed. 7.8 Oprindelige skorstene skal bevares og vedligeholdes. 7.9 Facadebeklædning, markiser, skodder og lignende må ikke opsættes. 8 Friarealer og beplantning 8.1 Områdets nordlige del der består af et grønt areal (bilag 1) skal friholdes for bebyggelse. 8.2 Træbeplantningen markeret som bevaringsværdig må ikke fældes (bilag 1) Såfremt træerne går ud eller at træerne mistrives skal der genplantes nye. Art og størrelse skal godkendes af Teknik og Miljø. 8.3 Gårdrum mellem bolig 1 og bolig 2 skal fremstå som et samlet gårdrum. Evt. markering af skel må ikke overstige 1,0 meter i højden og skal udgøres af hække eller en lav mur jf Der tillades opført een til to mure i røde blødstrøgne teglsten jf. bilag 3. Murene må ikke overstige 1,0 meter i højden. 8.5 Parkeringspladser skal tilvejebringes på egen grund. 8.6 Terræn må ikke ændres mere end +/- 0,5 meter og ikke nærmere naboskel end 0,4 meter uden Byrådets godkendelse. 9 Vej- og stiforhold 9.1 Vejadgang til lokalplanområdets bebyggelse skal ske ad eksisterende indkørsel fra Kærsangervej samt ad overkørsel fra Fjordvej. 9.2 Der kan etableres stiadgang til Kalundborgvej jf. bilag 2 10 Skiltning og reklamering 10.1 Skiltning og reklamering inden for området og på bygninger må ikke finde sted ud over opsætning af navneskilte og henvisningsskilte. 12

13 LOKALPLANBESTEMMELSER 11Tekniske anlæg 11.1 Nye tekniske anlæg og installationer, herunder transformatoranlæg, el- og gasskabe, skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur Renovationsbeholdere skal placeres i mindre bygninger, jf. 6.2, eller skal placeres og afskærmes, således at de syner mindst muligt og fremtræder tilpasset og underordnet områdets karakter El-ledninger skal udføres som jordkabler Udvendige antenner, herunder parabolantenner, er ikke tilladt Udendørs belysningsanlæg skal udføres som nedadrettet belysning Der tillades ikke opsat solfangere / solceller indenfor lokalplanområdet. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal forestå driften af fællesarealerne, samt vedligeholdelse af den private fællesvej og parkeringsarealer Grundejerforeningen skal oprettes når lokalplanen træder i kraft. Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde dens vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. 13 Forudsætninger for ibrugtagning 13.1 Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug uden at være tilsluttet den kollektive vand- og varmeforsyning (naturgasnettet) Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før end bebyggelse og befæstede arealer er tilsluttet det offentlige spildevandssystem Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før bygherre har dokumenteret at de støjkrav, der er nævnt i redegørelsens pkt. 5.5 Miljø, under støj, er overholdt Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før der indenfor området er etableret parkeringspladser jf

14 LOKALPLANBESTEMMELSER * Vedrørende bebyggelse med tilhørende vej- og stisystemer henvises til Kravspecifikationer vedrørende handicapforanstaltninger i Holbæk Kommune vedtaget af Byrådet den Vedrørende veje og stier henvises også til DShåndbog 105: Udearealer for Alle Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden (senest revideret udgave) Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før det er tilsluttet fælles signalanlæg Ny bebyggelse, adgangsarealer, stier og parkeringsarealer må ikke tages i brug før det er påvist at de af Byrådet vedtagne retningslinier vedr. handicapforhold* er overholdt. 14 Aflysning af lokalplaner og servitutter 14.1 Følgende lokalplan og servitutter vil blive aflyst som uforenelige med lokalplanen i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse: Lokalplan 2.25: et område til nye boliger og institution (Vestre Skole) beliggende mellem Kalundborgvej og Holbæk Fjord vest for Fjordvej, lyst den , vedr matr. 5k, Ladegården Holbæk Jorder Dok. om byggelinier mv., uden dato Dok. om ret for Kbh s Vandforsyning til boring mv., lyst den Dok. om forbud mod at drive virksomhed, lyst den Dok. om hegn, hegnsmur mv., lyst den Dok om bebyggelse, benyttelse mv., lyst den Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14

15 LOKALPLANBESTEMMELSER Således vedtaget af Holbæk Byråd, den 25. april Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Foranstående lokalplan 2.55 begæres tinglyst på den i 1 nævnte ejendom ifølge 31 i planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 16. aug. 2004). Samtidig begæres de i 14 nævnte servitutter aflyst på den i 1 nævnte ejendom (ifølge 15 i planloven). Holbæk Byråd, den 25. april 2007 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør 15

16 KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ 5k KALUNDBORGVEJ Lokalplangrænse Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige træer Friholdes for bebyggelse Kortbilag 1 Lokalplanområdet, bevaring m.m. Mål 1:1000 KOTER I DNN initialer: kgf dato: mål: 1: m 40 m

17 Adgang fra Fjordvej Mål 1:600 Grundareal: 752 m² Garage Privat sti adgang fra Kalundborgvej Grundareal: 1902 m² Eksist. vej Garage Forlængelse af eksist. vej Grønt areal 2294 m 2 Disponibelt areal: 2294 m² Grundareal: 1848 m² Vendeplads/p-plads SITUATIONSPLAN Kortbilag 2 Arealanvendelse 17

18 Bygning 1 (mod øst) - facade Bygning 2 (vest) - facadetegning Kortbilag 3 Facadetegninger

19 Eksisterende forhold Fremtidige forhold Kortbilag 3 Visualisering 19

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere