Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:"

Transkript

1 For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid. Alle informationer i redegørelsen er afskrift af referater og mails. Redaktion: Rie Madsen og John Weygaard Medio januar modtager Bestyrelsen opsigelse fra Holbæk kommune af driftskontrakten mellem Bestyrelsen for Orø forsamlingshus og Holbæk Kommune. Dette betyder at der fra ikke mere ydes et driftstilskud på ca årligt, samt at Holbæk kommune ikke længere forestår den udvendige vedligeholdelse. Bestyrelsen inviterede værten til et møde den 17. januar for dels at udmønte en fælles aftale der var indgået i november dels for at drøfte den nye situation efter kommunens opsigelse. Værten nåede ikke frem til tiden og vi måtte derfor udsætte den annoncerede behandling til et senere tidspunkt. Værten havde der imod sendt følgende mail til Formanden: Der er beklageligvis kommet et alvorligt problem, i forbindelse med min bankgaranti til bestyrelsen. Det betyder at bestyrelsen må tage stilling til om jeg kan fortsætte som forpagter af forsamlingshuset i en ny periode uden bankgaranti, mens en ny bank bliver involveret. Hvor langt tid det vil tage ved jeg ikke, det var noget jeg var uforberedt på og er derfor først gået i gang nu. Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: Jeg skal indledningsvis beklage, at du ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet, hvor vi gerne ville have påbegyndt de drøftelser vi aftalte på vores møde den 23. november Bestyrelsen drøftede din henvendelse af 17. januar 2011 om din bankgaranti og vores konklusion er, at det jævnfør din kontrakt er en forudsætning for at forpagte Orø Forsamlingshus, at der stilles en bankgaranti på kr Dette kan vi ikke fravige. Underskrevet Jens Den 13.juni 2011 modtager vi meddelelse om, at Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at kommunale bygninger, som i dag anvendes til forsamlingshuse, stilles til rådighed for foreningerne, dog således at udgifterne til drift og bygningsvedligehold afholdes af foreningerne selv. I forsamlingshuse, hvor der er en forpagter og/eller fast restaurationsvirksomhed, skal der betales husleje på markedsvilkår. 1

2 Den 18. august afholdes det 1. møde med Holbæk Kommune Fra Orø forsamlingshus deltog Jens Rasmussen, Rie Madsen og John Weygaard. Fra kultur og fritidssekretariatet deltog Brian W. Ahlquist og Hans Henrik Nielsen. Bestyrelsen havde på forhånd stillet en række spørgsmål: Vi skal have defineret og fastlagt følgende begreber: Drift og bygningsvedligehold, hvad dækker det Tidligere anmeldte vedligeholdelsesopgaver, eks. Tag og udhæng Den markedsbestemte husleje. Hvem betales den til Lejeindtægter for udlån af lokaler. Hvem tilfalder lejeindtægten Forsikringsforhold Toiletforhold. Der er i dag en aftale med centret. Center for ejendommes vedligeholdelsesrapport sendes til Orø Forsamlingshus. Orø forsamlingshus udarbejder liste til vedligeholdelsesbehov. På mødet blev drøftet mulige løsninger med udgangspunkt i besparelsen af forsamlingshusets driftstilskud Der er skitseret 2 modeller: 1. Bestyrelsen får overdraget bygningerne for et symbolsk beløb, med fortsat formål at drive forsamlingshus. Driften finansieres af leje- og forpagtningsindtægter. 2. Bestyrelsen siger nej til overtagelse - Orø forsamlingshus udbydes til salg. Ved en overtagelse af Orø forsamlingshus vil det være et krav at huset går tilbage til Holbæk Kommune hvis forsamlingshuset lukker. Der er behov for en afklaring af bygningernes vedligeholdelsestilstand ved en overdragelse. Bestyrelsen ønsker, at drøfte vilkår for større investeringer og vedligehold efter en eventuel overdragelse af bygningen. Alle indtægter for leje og forpagtning tilfalder forsamlingshusets drift. Der er behov for en afklaring i forbindelse med det kommunale ældrecenter der bygningsmæssigt hænger sammen med Orø forsamlingshus ved en overdragelse Den 10. oktober fremsender bestyrelsen følgende til kommunen: For mange ubesvarede spørgsmål! Der udestår fortsat svar på vores bemærkninger fra mødet den18. august: 2

3 reparation af konstaterede og accepterede fejl, herunder utæt tag reparation af vindskeder samt maling af vinduer Bygningsinvesteringer foretaget efter overtagelsen eksempel, at vi investerer 1 million og aflevere huset til kommunen 3 år efter. Her skal aftales en afskrivningsmodel der klart beskriver hvor mange % der afskrives pr. år Siden sidst: Huset er tilsyneladende sammatrikuleret med ældrecentret og har også en række fælles faciliteter herunder fælles indgang, toilet, varmecentral og frem for alt ingen brandmur som er et forsikringskrav hvis man deler bygningen op, Tegninger over byggeri og areal Hvad bliver huset vurderet til, og hvad bliver ejendomsskatten i givet fald Forsikringsspørgsmål Forbrugsafgifter Der således en række spørgsmål vi skal tage stilling til hvilket naturligvis kræver et møde hvor forvaltningen har forberedt sig ud fra ovenstående. Endelig er der tidsfaktoren hvor vi skal minde om, at vi nærmer os den 31.december Det skal ligeledes påpeges, at værten har 3 måneders opsigelse hvorfor hverken vi eller kommunen kan smække med døren den 31. december. Dette resulterer i et nyt møde med kommunen den 25. oktober. Den 9.oktober meddeler Clay Green bestyrelsen, at hvis huslejen overstiger max. Kr pr. måned må han opsige sin forpagtningsaftale. Meddeler samtidig citat: Jeg har drøftet det med min revisor og vi har gennemgået budget og forventninger til 2012 og desværre må jeg sige at det ikke hænger sammen for mig med en husleje på minimum ,- kr. om året som John nævnte, allerede nu er de faste udgifter til strøm, varme, m.m. ca ,- kr. om måneden, dvs. det vil fra Januar koste mig minimum ,- kr. om måneden for at drive Orø Forsamlingshus og det er for dyrt. Nu ved jeg jo heller ikke lige hvad de ca ,- kr om året dækker, men det er Orø og vi skal ned på maks ,- kr. pr. måned. 3

4 Nu kan i jo se om det holder stik med de ca ,- kr. om måneden fremover, i så fald må jeg desværre sige aftalen op med udgang af 2011 for så er det ikke længere en god forretning. I må sige til når i ved noget mere og om det beløb holder, i mellemtiden må jeg ligesom arbejde med alternativer på hvordan jeg kan fortsætte med mit koncept Mail fra Clay Green der spørger, i forbindelse med hans opsigelse, hvornår hans bankgaranti frigives citat: I forbindelse med min opsigelse spørger min revisor om hvornår bankgarantien så bliver frigivet? for selvom vi har regnet videre på det, så bliver det for dyrt og når jeg ikke ved hvad de minimum ,- kr. om året indeholder, så er min fremtid i forsamlingshuset alt for usikker og tiden går stærkt så der skal arbejdes på alternativer. Den 15.oktober orienterer bestyrelsen Clay Green om mødet den og beder om hans bemærkninger/spørgsmål om fremtiden Clay Green svarer citat: Han har ingen yderligere bemærkninger og med en husleje på , som nævnt i bestyrelsesmøde må han sige op. Jeg har ikke det store og supplere med til mødet med kommunen, bortset fra det samme som tidligere, hvis huslejen fremover bliver omkring ,- kr. p.a. som der blev nævnt ved sidste bestyrelsesmøde eller måske mere, så kan jeg ikke fortsætte, derfor en opsigelsen som skal sikre at jeg ikke starter januar med at skulle betale en kæmpe husleje i de værste 3 måneder. Forsamlingshuset er såmen en ok forretning men kun sålænge omkostningerne er helt nede på det som det er idag, måske lidt mere. Men det kan også være behovet er ændret, så Orø Forsamlingshus skal drives på en mindre omkostfuld måde, mere frivillig arbejdskraft, flere lukkedage??, i hvertfald bliver det for dyrt for mig som det ser ud nu. Det hele ser efterhånden noget broget ud og bestyrelsen har stor forståelse for værtens usikkerhed i forhold til fremtidens økonomi. Bestyrelsen og Clay Green aftalte derfor, at suspendere opsigelsesvarslet i kontakten således, at Clay Green blot kunne fortsætte i sin nuværende stilling indtil vi kendte betingelserne for den fremtidige økonomi. Var disse ikke tilfredsstillende kunne værten forlade sin stilling uden opsigelse, populært sagt omgående! 4

5 Den 16.november meddeler Clay Green bestyrelsen, at uanset om han fortsætter eller ej bliver det uden bankgaranti citat: Jeg har haft et møde i dag med min revisor og bank, men skal ha et mere med min bank i forbindelse med at jeg skal bruge noget kapital og det var de ikke helt uvillige til, men de stiller et krav, der vil ikke blive stillet nogen bankgaranti fra 2012, de mener den er overflødig og en unødvendig kapiatal at ha stående. Så uanset om vi fortsætter uændret eller der kommer andre løsninger, så bliver det uden en bankgaranti, da jeg ikke vil uden banken. Nu må vi så se hvad løsning kommunen kommer med og så må vi jo forhandle ud fra det. Bestyrelsens notat af mødet med Center for ejendomme. I dette møde deltog også Clay Green. Notatet er sendt til Kultur og Fritid. Vi har i dag den 16. november 2011 haft møde med repræsentanter fra Center for Ejendomme repræsenteret ved Anders Villum Andersen og Henrik Brøns. Det var et meget givtigt og fremkommeligt møde hvor vi nåede fysisk rundt i alle matriklens kroge. Alle parter blev ved denne faktuelle gennemgang meget overraskede over den meget store integration af installationer og bygninger der nærmest synes helt uadskillige i forhold til ønsket om en udmatrikulering. Den foreløbige konklusion er, at den nuværende tidsplan med overdragelse af huset på ingen måde kan holde. Tidsplanen ligger efter Center for Ejendomme mindst et år ud i fremtiden og vi er således fremme ved årsskiftet Vores kontrakt med Holbæk Kommune er som bekendt opsagt til 31. december Lad mig endnu engang nævne, at vi først modtog opsigelsen medio januar 2011 på grund af uorden i kommunens adressekartotek. Dette er formalia, vi har samtidig hensynet og ansvaret for aftalen med vores forpagter at tage vare på! Du anmodes derfor om snarest belejligt og senest den 1. december 2011, at fremsende økonomisk forslag til den fortsatte drift af Orø Forsamlingshus. Vi modtog efterfølgende det svar, at der ikke kunne afgøres noget før efter den 19. december hvor Kultur og Fritid havde møde. 5

6 Den 4. december meddeler Clay Green bestyrelsen, at vi ikke for hans skyld må overtage forsamlingshuset da han ikke kan garantere at han fortsætter, da han har fået barske og konkrete betingelser fra bank og revisor. Clay Green lægger op til en drøftelse af hans vilkår. Nu er det ikke for at ødelægge noget eller være besværlig, men jeg har fået nogle konkrete og barske betingelser for at kunne fortsætte, både af min bank og revisor. Jeg ved ikke om det er noget vi to, formanden, kan drøfte, eller om du vil ha oplysninger her på mail og så vi kan drøfte det bagefter, men uanset hvad bliver det ikke det samme mere og I/bestyrelsen må for gud skyld ikke overtage forsamlingshuset for min skyld for jeg garantere ikke for at jeg fortsætter, jeg vil gerne men ikke for enhver pris. Den 6. december meddeler bestyrelsen Clay Green at han må fremsende en beskrivelse af sin situation så vi har noget at forholde os til. Vi svarer derfor Clay som følger: Som du kan se har Jens videresendt din mail til bestyrelsen, og der er ingen der fatter hvad det er du nu vil. Vi kan læse at du har fået nogle barske betingelser fra din bank og revisor, men kan naturligvis ikke forholde os til disse, uden at have kendskab til dem. Du lægger op til en samtale hvilket forudsætter, at du fremsender en beskrivelse af din situation forud for denne. Du skal også vide, at vi ikke tager Forsamlingshuset for din skyld, men for borgerne på Orøs skyld! Vi finder det ærligtalt også utilstedeligt, at du efterhånden flere gange har sprunget i målet så vi ikke har kunnet agere rationelt såvel udadtil som indadtil. Det er derfor helt nødvendigt at du bekræfter din vilje til at fortsætte ud fra de betingelser som vi var enige om da bygge folkene var på besøg! Dette skal ikke mindst ses i forhold til de svar vi skal af give i næste uge til Kultur og Fritid. Samme dag den 6. december meddeler Clay Green bestyrelsen, at han ikke længere er interesseret i at forlænge nogen aftale med den nuværende bestyrelse. Meddeler at bestyrelsen skal arbejde ud fra at finde en ny bestyrer da han stopper den 2. Jan Samt at han ikke ønsker at tale med den. Skriver til Jens, formanden Det er beklageligt at det skulle stoppe sådan og al det rod der nu følger efter og jeg har da også haft på fornemmelsen, at du nok har været den som mest 6

7 kunne se det fra min siden og jeg håber da også på vi fremover vil kunne snakke sammen, men jeg bliver nød til at gøre dette. Det her bliver den opsigelse jeg sender Torsdag således at den er fremme Fredag: Til Bestyrelsen af Orø Forsamlingshus Hermed min opsigelse som følge af dårlig samarbejdsvilje fra flertallet i forsamlingshusets bestyrelse, og dennes ønske om at fortsætte de aftale der ligger idag, trods det, den ikke kan gennemføres lovligt. Derfor er der følgende ting der vil blive taget op. Ved den førstkommende generalforsamling er der, efter forsamlingshusets egne vedtægter, valg af kasserer og sekretær, her agter jeg at stille med to nye kandidater, der er klar og som har erfaringen indenfor denne branchen og samtidig står for en fornyelse. Ved denne generalforsamling, vil der ligeledes blive taget op den midlertidige kontrakt i 2012 med en evt. ny i forsamlingshuset, da det jo er blevet klar at den forpagtningsaftale der ligger i dag er ulovlig og den rigtig måde at drive for forsamlingshuset på, er den samme som gælder alle de andre forsamlingshuse, at det er bestyrelsen der driver stedet med den pågældende økonomiske risiko og dermed ansætter folk til at styre den daglige drift. Der skal altså ny kontrakt til som er lovlig. Dernæst vil jeg påpege at jeg nu er i tæt kontakt med Holbæk Kommune vedr. en ny måde at drive forsamlingshuset på, som er lovlig og uden tilskud, i det jeg mener at forsamlingshuset og Orøs borger fortjener at det fortsætter som nu og en mulighed for at det bliver endnu bedre, hvilket jo desværre ikke kan ske med flertallet af bestyrelsen i dag. Officielt har jeg hermed sagt op med udgangen af Januar, d , men jeg vil dog fortsætte, den kommende tid med og arbejde på at forsamlingshuset kan fortsætte bare under andre former Endelig opsigelse kommer, hvor Clay Green ligeledes orienterer bestyrelsen om, at han er i forhandling med Holbæk kommune om at drive forsamlingshuset lovligt og uden tilskud. Dette kan Kommunen dog ikke bekræfte 7

8 Den 10. december modtager formanden, Jens Rasmussen følgende mail, citat: Hej Jens Jeg var godt klar over at der sidder en bestemt i bestyrelsen som er kroens mand, for snakken går allerede på kroen at jeg skal være ude af forsamlingshuset d Hvis den pågældende bestyrelsesmedlem alligevel skal sladdre så kunne det jo ligeså godt være sandhedden at det først er d og så kan der jo alligevel nå og ske en massen inden da, som gør jeg ikke behøver at stoppe. Jeg mente ellers at der var en vis fortrolighed i en bestyrelse over hvad der bliver drøftet, men til syndladende ikke, derfor har jeg et møde med en journalist sidst på ugen både for at drøfte min fremtid, men også forsamlingshusets, nu når der skal være nye kontrakter som kræver det er bestyrelsens ansvar at drive forsamlingshuset, eftersom det jo ikke er lovligt og ha en forpagter. Jeg er virkelig ked af at du nu sidder på øretævernes holdeplads, for den eneste jeg har haft respekt for er dig Jens og derfor beklageligt al det der ske nu. Jeg tror på det jeg har igang og vil kæmpe for det fortsætter, men på helt nye forudsætninger og hvor alle er parat til at satse. Hvordan fortæller jeg til journalisten. Hvis du vil vide hvordan så kig gerne forbi og jeg skal fortælle det, men kun dig. Den 16. december fremsender Center for ejendomme notat til brug for Kultur og Fritids møde den 19. december: Ejendommens tagpap trænger til renovering med en skønnet udgift til tagdækker på ca ekskl. moms. Ejendommens ca 11 vinduer ved salen, køkken syd og nord facade trænger til maling til en skønnet udgift til maler på ca ekskl. moms. El-tavle mv. skal lovliggøres og vedligeholdes til en skønnet udgift til elektriker på ca ekskl. moms. Forsamlingshuset og servicearealerne anvendes af både forsamlingshuset, personale og ældrecentret. Forsamlingshuset anvender blandt andet dagligt toiletterne beliggende i servicearealet. Varmeforsyning af ældrecenter, forsamlingshus samt servicearealer sker fra samme oliefyr beliggende i kælder under servicearealer og forsamlingshus. 8

9 En adskillelse af forsamlingshuset på egen grund er ikke realistisk, da dette vil medføre udgifter i millionklassen til om- og tilbygning. Såfremt det ønskes at foretage en adskillelse af Forsamlingshuset fra det øvrige, foreslås det at foretage en opdeling af lokalerne på kommunens grund i ejerlejligheder. Forsamlingshuset vil kunne udskilles i egen ejerlejlighed, som bygning på lejet grund. Hermed vil ejerskab til Forsamlingshusbygningerne kunne udskilles og hermed også vedligeholdelsesforpligtelser med videre til Orø Forsamlingshus. Grunden vil stadig tilhøre Holbæk Kommune. Der vil skulle indgås en lejeaftale for grunden mellem Holbæk Kommune og Orø Forsamlingshus. Det vil også være nødvendigt at få tinglyst en brugsret for Forsamlingshuset til toiletter med videre i servicearealerne, som vil forblive kommunale. Den 19.december svare Holbæk Kommune på bestyrelsens spørgsmål om tilskud i overgangsperioden, hvilket der ikke vil blive givet, men driftsudgifterne på ejendommen afholdes af kommunen. Meddeler efterfølgende at overdragelse skal godkendes på byrådsmødet den 25. januar Bygningstjenesten oplyser den 23. december, at taget bliver renoveret ultimo januar 2012 Som en nytårshilsen modtager bestyrelsen nedenstående mail den 2. januar Bestyrelsen" Orø Forsamlingshus Efter at ha hørt, at bestyrelsen offentlig har sagt de ikke er opsagt og dermed kan fortsætte uhindret på samme betingelser som tidligere, bl.a. med ansøgning efter ny forpagter, har jeg været igennem de aftaler der var i 2011 med bestyrelsen og undertegnede som forpagter. På trods af de ikke overholder loven helt, så må de jo gælde når bestyrelsen ikke mener de er opsagt og derfor fremgår det også at der i min "aftale" faktisk er op til 3 måneders opsigelse, hvilket jeg hermed vil benytte da der fortsat er en masse uafklarede ting omkring forsamlingshuset fremtid. Dette betyder at min opsigelse blev indleveret d. 8- dec og derfor gældende 9

10 til d. 8. marts 2012 og ikke som jeg tidligere har nævnt 31-Januar Dette skulle jo heller ikke være et problem da der ikke er oplyst om nogen ny forpagter og på hvilke betingelser denne evt. skulle fortsætte. Med venlig hilsen Nuværende forpagter Clay Green Orø Forsamlingshus Brøndevej 24,Orø 4300 Holbæk Bestyrelsen fastholder sit tidligere svar til Clay se bilag 5 Dette giver en omgående reaktion den 6. januar: Orø Forsamlingshus Bestyrelses formand Jens Rasmussen Samt resten af den afgående bestyrelse. Svar på brev d Jeg kan jo ud fra Jeres brev forstå, at I ikke kan, eller vil, forlænge min opsigelse, men på den anden side kan jeg godt forstå det da bestyrelsen jo er opløst fra d. 1. Februar Mht. at stille bestyrelsen i et dårligt lyst, så er det kun et spørgsmål om at fortælle hvordan det er, så folk får en mere reel ide om hvordan ting foregår. Så dårligt lys må være baseret på dårlig samvittighed. Jeg venter med at fjerne noget som helst til efter d. 1. Februar hvorefter vi desværre må holde forsamlingshuset lukket indtil der findes en løsning, eftersom en ny forpagter ikke kan tag over før der ligger en godkendt kontrakt. Først derefter vil jeg?pakke? det hele sammen, men det kræver jeg får en skriftlig ønske fra Holbæk Kommune om at forlade forsamlingshuset da den afgående bestyrelse ikke længere er nogen myndighed fra d. 1. Februar. Det vil selvfølgelig være synd at skulle stedet lukket, specielt tror jeg det bliver svært for Orøs Beboer at forstå, at en afgående bestyrelse vil forhindre Orø i at få deres Musik- og Kulturhus som der nu er udsigt til. Dette vil selvfølgelig også blive taget op til det kommende borgermøde i Februar, som jeg synes også pressen skal deltage i, da det vil være spændende og høre på den forklaring der ligger til grund for at en afgående 10

11 og snart opløst bestyrelse finder det mere vigtig at ødelægge det for Orøs Beboer, end at acceptere at nu er tiden inde til at andre overtager, som har mulighederne og midlerne. Orø Musik- Og Kulturforening har allerede 65 betalende medlemmer og den vokser stærkt for opbakningen er stor til den nye forening, selv andre foreninger begynder at støtte op om at Orø nu har mulighed for at få et spændende kulturhus, men desværre vælger den afgående bestyrelse at gøre det personligt og gøre alt for at Øen ikke opnår den bedste løsning, men et eller andet ligegyldigt. For at bruge John Vejgaards egne ord, så finder jeg det, og efterhånden rigtig mange, at det er uanstændigt og smagløst, at den afgående bestyrelse har gjort det personligt, hvor det er vigtigere at blive siddende for enhver pris og forhindre mig eller andre i at fortsætte, frem for at tænke på Orøs beboer. Hvis den afgående bestyrelse tror de står i et dårligt lyst, så er det ingenting i form hvad der er i vente, jeg giver ikke op og det nye forening heller ikke, for det er professionelle folk som også vil kæmpe for ideen, og det burde jo også være Orøs beboer man tænker på og ikke sig selv, eller hvad?.. Holbæk Kommune har fået et kanon tilbud og det samme vil Orøs beboer få ved det kommende borgermøde og til den tid forventer vi at der er over 100 betalende medlemmer og dem kan man ikke se bort fra. Og det er jo også kun en forening som kan fortsætte med forsamlingshuset, og forhandle, iflg. kommunens egne udtalelser og ikke 5 privatpersoner. Jeg synes det ville klæde den afgående bestyrelse at samarbejde og trække sig tilbage, for at lade nye kræfter overtage, giv Orø noget nyt frem for at ødelægge det, og så betød det måske også at folk vil kunne respektere den afgående bestyrelse. Med venlig hilsen Clay Green Nuværende forpagter Orø Forsamlingshus Brøndevej Holbæk Bestyrelsen kan konstatere, at der er kommet en ny pennefører til, men stilen er stadig lige uforskammet og uforsonlig hvorfor vi har besluttet ikke at kommentere dette da vi ønsker at denne Puniske krig må ophører. 11

12 Sidst i dokumentet har vi bilag startende med: Clays opsigelse Kommentarer til Orø Forsamlingshus fremtid Bestyrelsens kvittering på Clays opsigelse Bestyrelsens bemærkninger til artiklerne om Bestyrelsens brev til Clay om fastholdelse af fratrædelsesdag 12

13 13

14 14

15 Bilag 3 Orø Forsamlingshus Clay Green Orø Forsamlingshus Brøndevej Orø 23. december 2011 Opsigelse dateret den 8. december 2011 Det meddeles herved, at bestyrelsen har modtaget og accepteret ovennævnte opsigelse. Den 31. januar 2012 overtager bestyrelsen bygningen i samme stand som du modtog den ved ansættelsen. Vi aftaler tidspunkt for en gensidig gennemgang og accept af forholdene. Med venlig hilsen Jens Rasmussen 15

16 Bilag 4 Bestyrelsens bemærkninger til artiklerne om Orø Forsamlingshus. Bestyrelsen har for at skabe åbenhed og sikre Øens borgere får den rigtige information om samarbejdet i 2011 udarbejdet en redegørelse som kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Dog vil bestyrelsen gerne bemærke: - Bestyrelsen har aldrig udtalt eller haft til hensigt at omdanne Forsamlingshuset til et nøglehus, men har hele tiden ønsket en fuldtids forpagter i huset. - Bestyrelsen har på bedste vis forsøgt at holde Clay Green orienteret om hvordan Holbæk kommune håndterede sagen om bortsalg af huset. - Clay Green er blevet orienteret hver gang der er sket noget nyt i sagen og blevet bedt om at komme med kommentarer og bekræfte han var enig inden vi handlede. - Ved de møder Clay Green har deltaget i, har der altid på møderne været enighed om, hvordan der skulle handles. Desværre er der flere gange hvor han ikke har ønsket at tale med bestyrelsen. - Efterfølgende er der derefter flere gange fremsendt mail fra Clay Green til bestyrelsen om at han ville sige op. - Fra medio oktober har bestyrelsen gjort det klart, at vi ikke ville håndhæve de 3 måneders opsigelse som der står i kontrakten, og har derfor suspenderet denne, da alle er enige om at det er en meget uheldig situation med mange uafklarede spørgsmål. - Bestyrelsen har gjort det helt klart for Clay Green, at de ændringer der ville ske med hans kontrakt, naturligvis ville blive drøftet med ham inden han sagde ja til at fortsætte. Han kunne således fortsatte i sit job til sagen var helt afklaret og vi havde mulighed for at lave en ny kontrakt. - På trods af denne aftale valgte Clay Green selv at opsige sin kontrakt med virkning 16

17 fra den 31. januar 2012, hvilket bestyrelsen har accepteret. Bilag 5 Orø Forsamlingshus Clay Green Orø Forsamlingshus Brøndevej Orø 6. januar 2012 Vedrørende mail fremsendt den 2. januar 2012, angående ændring af tidligere fremsendt opsigelse dateret den 8. dec Tak for ovennævnte mail som jeg på bestyrelsens vegne vil kommentere, men forud for dette kan jeg konstatere at du den 3. januar påstår overfor Holbaekonline.dk, at du har sendt ovennævnte for en uge siden. Det er utroværdigt og opfattes herfra som endnu et forsøg på at sætte bestyrelsen i et dårligt lys! Du har opsagt din stilling som vært / forpagter mange gange sidst skriftligt den 8. december 2011, til fratrædelse den 31. januar Bestyrelsen har efterfølgende taget dette til efterretning og sendt en skriftlig bekræftelse på dette den 23. december Din påstand om at du har 3 måneders opsigelse, har vi ved gensidig forståelse tidligere suspenderet og vi fastholder derfor dit tidligere fremsendte ønske om at fratræde din stilling i Orø Forsamlingshus den 31. januar Med venlig hilsen Jens Rasmussen 17

18 18

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere