Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:"

Transkript

1 For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid. Alle informationer i redegørelsen er afskrift af referater og mails. Redaktion: Rie Madsen og John Weygaard Medio januar modtager Bestyrelsen opsigelse fra Holbæk kommune af driftskontrakten mellem Bestyrelsen for Orø forsamlingshus og Holbæk Kommune. Dette betyder at der fra ikke mere ydes et driftstilskud på ca årligt, samt at Holbæk kommune ikke længere forestår den udvendige vedligeholdelse. Bestyrelsen inviterede værten til et møde den 17. januar for dels at udmønte en fælles aftale der var indgået i november dels for at drøfte den nye situation efter kommunens opsigelse. Værten nåede ikke frem til tiden og vi måtte derfor udsætte den annoncerede behandling til et senere tidspunkt. Værten havde der imod sendt følgende mail til Formanden: Der er beklageligvis kommet et alvorligt problem, i forbindelse med min bankgaranti til bestyrelsen. Det betyder at bestyrelsen må tage stilling til om jeg kan fortsætte som forpagter af forsamlingshuset i en ny periode uden bankgaranti, mens en ny bank bliver involveret. Hvor langt tid det vil tage ved jeg ikke, det var noget jeg var uforberedt på og er derfor først gået i gang nu. Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: Jeg skal indledningsvis beklage, at du ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet, hvor vi gerne ville have påbegyndt de drøftelser vi aftalte på vores møde den 23. november Bestyrelsen drøftede din henvendelse af 17. januar 2011 om din bankgaranti og vores konklusion er, at det jævnfør din kontrakt er en forudsætning for at forpagte Orø Forsamlingshus, at der stilles en bankgaranti på kr Dette kan vi ikke fravige. Underskrevet Jens Den 13.juni 2011 modtager vi meddelelse om, at Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at kommunale bygninger, som i dag anvendes til forsamlingshuse, stilles til rådighed for foreningerne, dog således at udgifterne til drift og bygningsvedligehold afholdes af foreningerne selv. I forsamlingshuse, hvor der er en forpagter og/eller fast restaurationsvirksomhed, skal der betales husleje på markedsvilkår. 1

2 Den 18. august afholdes det 1. møde med Holbæk Kommune Fra Orø forsamlingshus deltog Jens Rasmussen, Rie Madsen og John Weygaard. Fra kultur og fritidssekretariatet deltog Brian W. Ahlquist og Hans Henrik Nielsen. Bestyrelsen havde på forhånd stillet en række spørgsmål: Vi skal have defineret og fastlagt følgende begreber: Drift og bygningsvedligehold, hvad dækker det Tidligere anmeldte vedligeholdelsesopgaver, eks. Tag og udhæng Den markedsbestemte husleje. Hvem betales den til Lejeindtægter for udlån af lokaler. Hvem tilfalder lejeindtægten Forsikringsforhold Toiletforhold. Der er i dag en aftale med centret. Center for ejendommes vedligeholdelsesrapport sendes til Orø Forsamlingshus. Orø forsamlingshus udarbejder liste til vedligeholdelsesbehov. På mødet blev drøftet mulige løsninger med udgangspunkt i besparelsen af forsamlingshusets driftstilskud Der er skitseret 2 modeller: 1. Bestyrelsen får overdraget bygningerne for et symbolsk beløb, med fortsat formål at drive forsamlingshus. Driften finansieres af leje- og forpagtningsindtægter. 2. Bestyrelsen siger nej til overtagelse - Orø forsamlingshus udbydes til salg. Ved en overtagelse af Orø forsamlingshus vil det være et krav at huset går tilbage til Holbæk Kommune hvis forsamlingshuset lukker. Der er behov for en afklaring af bygningernes vedligeholdelsestilstand ved en overdragelse. Bestyrelsen ønsker, at drøfte vilkår for større investeringer og vedligehold efter en eventuel overdragelse af bygningen. Alle indtægter for leje og forpagtning tilfalder forsamlingshusets drift. Der er behov for en afklaring i forbindelse med det kommunale ældrecenter der bygningsmæssigt hænger sammen med Orø forsamlingshus ved en overdragelse Den 10. oktober fremsender bestyrelsen følgende til kommunen: For mange ubesvarede spørgsmål! Der udestår fortsat svar på vores bemærkninger fra mødet den18. august: 2

3 reparation af konstaterede og accepterede fejl, herunder utæt tag reparation af vindskeder samt maling af vinduer Bygningsinvesteringer foretaget efter overtagelsen eksempel, at vi investerer 1 million og aflevere huset til kommunen 3 år efter. Her skal aftales en afskrivningsmodel der klart beskriver hvor mange % der afskrives pr. år Siden sidst: Huset er tilsyneladende sammatrikuleret med ældrecentret og har også en række fælles faciliteter herunder fælles indgang, toilet, varmecentral og frem for alt ingen brandmur som er et forsikringskrav hvis man deler bygningen op, Tegninger over byggeri og areal Hvad bliver huset vurderet til, og hvad bliver ejendomsskatten i givet fald Forsikringsspørgsmål Forbrugsafgifter Der således en række spørgsmål vi skal tage stilling til hvilket naturligvis kræver et møde hvor forvaltningen har forberedt sig ud fra ovenstående. Endelig er der tidsfaktoren hvor vi skal minde om, at vi nærmer os den 31.december Det skal ligeledes påpeges, at værten har 3 måneders opsigelse hvorfor hverken vi eller kommunen kan smække med døren den 31. december. Dette resulterer i et nyt møde med kommunen den 25. oktober. Den 9.oktober meddeler Clay Green bestyrelsen, at hvis huslejen overstiger max. Kr pr. måned må han opsige sin forpagtningsaftale. Meddeler samtidig citat: Jeg har drøftet det med min revisor og vi har gennemgået budget og forventninger til 2012 og desværre må jeg sige at det ikke hænger sammen for mig med en husleje på minimum ,- kr. om året som John nævnte, allerede nu er de faste udgifter til strøm, varme, m.m. ca ,- kr. om måneden, dvs. det vil fra Januar koste mig minimum ,- kr. om måneden for at drive Orø Forsamlingshus og det er for dyrt. Nu ved jeg jo heller ikke lige hvad de ca ,- kr om året dækker, men det er Orø og vi skal ned på maks ,- kr. pr. måned. 3

4 Nu kan i jo se om det holder stik med de ca ,- kr. om måneden fremover, i så fald må jeg desværre sige aftalen op med udgang af 2011 for så er det ikke længere en god forretning. I må sige til når i ved noget mere og om det beløb holder, i mellemtiden må jeg ligesom arbejde med alternativer på hvordan jeg kan fortsætte med mit koncept Mail fra Clay Green der spørger, i forbindelse med hans opsigelse, hvornår hans bankgaranti frigives citat: I forbindelse med min opsigelse spørger min revisor om hvornår bankgarantien så bliver frigivet? for selvom vi har regnet videre på det, så bliver det for dyrt og når jeg ikke ved hvad de minimum ,- kr. om året indeholder, så er min fremtid i forsamlingshuset alt for usikker og tiden går stærkt så der skal arbejdes på alternativer. Den 15.oktober orienterer bestyrelsen Clay Green om mødet den og beder om hans bemærkninger/spørgsmål om fremtiden Clay Green svarer citat: Han har ingen yderligere bemærkninger og med en husleje på , som nævnt i bestyrelsesmøde må han sige op. Jeg har ikke det store og supplere med til mødet med kommunen, bortset fra det samme som tidligere, hvis huslejen fremover bliver omkring ,- kr. p.a. som der blev nævnt ved sidste bestyrelsesmøde eller måske mere, så kan jeg ikke fortsætte, derfor en opsigelsen som skal sikre at jeg ikke starter januar med at skulle betale en kæmpe husleje i de værste 3 måneder. Forsamlingshuset er såmen en ok forretning men kun sålænge omkostningerne er helt nede på det som det er idag, måske lidt mere. Men det kan også være behovet er ændret, så Orø Forsamlingshus skal drives på en mindre omkostfuld måde, mere frivillig arbejdskraft, flere lukkedage??, i hvertfald bliver det for dyrt for mig som det ser ud nu. Det hele ser efterhånden noget broget ud og bestyrelsen har stor forståelse for værtens usikkerhed i forhold til fremtidens økonomi. Bestyrelsen og Clay Green aftalte derfor, at suspendere opsigelsesvarslet i kontakten således, at Clay Green blot kunne fortsætte i sin nuværende stilling indtil vi kendte betingelserne for den fremtidige økonomi. Var disse ikke tilfredsstillende kunne værten forlade sin stilling uden opsigelse, populært sagt omgående! 4

5 Den 16.november meddeler Clay Green bestyrelsen, at uanset om han fortsætter eller ej bliver det uden bankgaranti citat: Jeg har haft et møde i dag med min revisor og bank, men skal ha et mere med min bank i forbindelse med at jeg skal bruge noget kapital og det var de ikke helt uvillige til, men de stiller et krav, der vil ikke blive stillet nogen bankgaranti fra 2012, de mener den er overflødig og en unødvendig kapiatal at ha stående. Så uanset om vi fortsætter uændret eller der kommer andre løsninger, så bliver det uden en bankgaranti, da jeg ikke vil uden banken. Nu må vi så se hvad løsning kommunen kommer med og så må vi jo forhandle ud fra det. Bestyrelsens notat af mødet med Center for ejendomme. I dette møde deltog også Clay Green. Notatet er sendt til Kultur og Fritid. Vi har i dag den 16. november 2011 haft møde med repræsentanter fra Center for Ejendomme repræsenteret ved Anders Villum Andersen og Henrik Brøns. Det var et meget givtigt og fremkommeligt møde hvor vi nåede fysisk rundt i alle matriklens kroge. Alle parter blev ved denne faktuelle gennemgang meget overraskede over den meget store integration af installationer og bygninger der nærmest synes helt uadskillige i forhold til ønsket om en udmatrikulering. Den foreløbige konklusion er, at den nuværende tidsplan med overdragelse af huset på ingen måde kan holde. Tidsplanen ligger efter Center for Ejendomme mindst et år ud i fremtiden og vi er således fremme ved årsskiftet Vores kontrakt med Holbæk Kommune er som bekendt opsagt til 31. december Lad mig endnu engang nævne, at vi først modtog opsigelsen medio januar 2011 på grund af uorden i kommunens adressekartotek. Dette er formalia, vi har samtidig hensynet og ansvaret for aftalen med vores forpagter at tage vare på! Du anmodes derfor om snarest belejligt og senest den 1. december 2011, at fremsende økonomisk forslag til den fortsatte drift af Orø Forsamlingshus. Vi modtog efterfølgende det svar, at der ikke kunne afgøres noget før efter den 19. december hvor Kultur og Fritid havde møde. 5

6 Den 4. december meddeler Clay Green bestyrelsen, at vi ikke for hans skyld må overtage forsamlingshuset da han ikke kan garantere at han fortsætter, da han har fået barske og konkrete betingelser fra bank og revisor. Clay Green lægger op til en drøftelse af hans vilkår. Nu er det ikke for at ødelægge noget eller være besværlig, men jeg har fået nogle konkrete og barske betingelser for at kunne fortsætte, både af min bank og revisor. Jeg ved ikke om det er noget vi to, formanden, kan drøfte, eller om du vil ha oplysninger her på mail og så vi kan drøfte det bagefter, men uanset hvad bliver det ikke det samme mere og I/bestyrelsen må for gud skyld ikke overtage forsamlingshuset for min skyld for jeg garantere ikke for at jeg fortsætter, jeg vil gerne men ikke for enhver pris. Den 6. december meddeler bestyrelsen Clay Green at han må fremsende en beskrivelse af sin situation så vi har noget at forholde os til. Vi svarer derfor Clay som følger: Som du kan se har Jens videresendt din mail til bestyrelsen, og der er ingen der fatter hvad det er du nu vil. Vi kan læse at du har fået nogle barske betingelser fra din bank og revisor, men kan naturligvis ikke forholde os til disse, uden at have kendskab til dem. Du lægger op til en samtale hvilket forudsætter, at du fremsender en beskrivelse af din situation forud for denne. Du skal også vide, at vi ikke tager Forsamlingshuset for din skyld, men for borgerne på Orøs skyld! Vi finder det ærligtalt også utilstedeligt, at du efterhånden flere gange har sprunget i målet så vi ikke har kunnet agere rationelt såvel udadtil som indadtil. Det er derfor helt nødvendigt at du bekræfter din vilje til at fortsætte ud fra de betingelser som vi var enige om da bygge folkene var på besøg! Dette skal ikke mindst ses i forhold til de svar vi skal af give i næste uge til Kultur og Fritid. Samme dag den 6. december meddeler Clay Green bestyrelsen, at han ikke længere er interesseret i at forlænge nogen aftale med den nuværende bestyrelse. Meddeler at bestyrelsen skal arbejde ud fra at finde en ny bestyrer da han stopper den 2. Jan Samt at han ikke ønsker at tale med den. Skriver til Jens, formanden Det er beklageligt at det skulle stoppe sådan og al det rod der nu følger efter og jeg har da også haft på fornemmelsen, at du nok har været den som mest 6

7 kunne se det fra min siden og jeg håber da også på vi fremover vil kunne snakke sammen, men jeg bliver nød til at gøre dette. Det her bliver den opsigelse jeg sender Torsdag således at den er fremme Fredag: Til Bestyrelsen af Orø Forsamlingshus Hermed min opsigelse som følge af dårlig samarbejdsvilje fra flertallet i forsamlingshusets bestyrelse, og dennes ønske om at fortsætte de aftale der ligger idag, trods det, den ikke kan gennemføres lovligt. Derfor er der følgende ting der vil blive taget op. Ved den førstkommende generalforsamling er der, efter forsamlingshusets egne vedtægter, valg af kasserer og sekretær, her agter jeg at stille med to nye kandidater, der er klar og som har erfaringen indenfor denne branchen og samtidig står for en fornyelse. Ved denne generalforsamling, vil der ligeledes blive taget op den midlertidige kontrakt i 2012 med en evt. ny i forsamlingshuset, da det jo er blevet klar at den forpagtningsaftale der ligger i dag er ulovlig og den rigtig måde at drive for forsamlingshuset på, er den samme som gælder alle de andre forsamlingshuse, at det er bestyrelsen der driver stedet med den pågældende økonomiske risiko og dermed ansætter folk til at styre den daglige drift. Der skal altså ny kontrakt til som er lovlig. Dernæst vil jeg påpege at jeg nu er i tæt kontakt med Holbæk Kommune vedr. en ny måde at drive forsamlingshuset på, som er lovlig og uden tilskud, i det jeg mener at forsamlingshuset og Orøs borger fortjener at det fortsætter som nu og en mulighed for at det bliver endnu bedre, hvilket jo desværre ikke kan ske med flertallet af bestyrelsen i dag. Officielt har jeg hermed sagt op med udgangen af Januar, d , men jeg vil dog fortsætte, den kommende tid med og arbejde på at forsamlingshuset kan fortsætte bare under andre former Endelig opsigelse kommer, hvor Clay Green ligeledes orienterer bestyrelsen om, at han er i forhandling med Holbæk kommune om at drive forsamlingshuset lovligt og uden tilskud. Dette kan Kommunen dog ikke bekræfte 7

8 Den 10. december modtager formanden, Jens Rasmussen følgende mail, citat: Hej Jens Jeg var godt klar over at der sidder en bestemt i bestyrelsen som er kroens mand, for snakken går allerede på kroen at jeg skal være ude af forsamlingshuset d Hvis den pågældende bestyrelsesmedlem alligevel skal sladdre så kunne det jo ligeså godt være sandhedden at det først er d og så kan der jo alligevel nå og ske en massen inden da, som gør jeg ikke behøver at stoppe. Jeg mente ellers at der var en vis fortrolighed i en bestyrelse over hvad der bliver drøftet, men til syndladende ikke, derfor har jeg et møde med en journalist sidst på ugen både for at drøfte min fremtid, men også forsamlingshusets, nu når der skal være nye kontrakter som kræver det er bestyrelsens ansvar at drive forsamlingshuset, eftersom det jo ikke er lovligt og ha en forpagter. Jeg er virkelig ked af at du nu sidder på øretævernes holdeplads, for den eneste jeg har haft respekt for er dig Jens og derfor beklageligt al det der ske nu. Jeg tror på det jeg har igang og vil kæmpe for det fortsætter, men på helt nye forudsætninger og hvor alle er parat til at satse. Hvordan fortæller jeg til journalisten. Hvis du vil vide hvordan så kig gerne forbi og jeg skal fortælle det, men kun dig. Den 16. december fremsender Center for ejendomme notat til brug for Kultur og Fritids møde den 19. december: Ejendommens tagpap trænger til renovering med en skønnet udgift til tagdækker på ca ekskl. moms. Ejendommens ca 11 vinduer ved salen, køkken syd og nord facade trænger til maling til en skønnet udgift til maler på ca ekskl. moms. El-tavle mv. skal lovliggøres og vedligeholdes til en skønnet udgift til elektriker på ca ekskl. moms. Forsamlingshuset og servicearealerne anvendes af både forsamlingshuset, personale og ældrecentret. Forsamlingshuset anvender blandt andet dagligt toiletterne beliggende i servicearealet. Varmeforsyning af ældrecenter, forsamlingshus samt servicearealer sker fra samme oliefyr beliggende i kælder under servicearealer og forsamlingshus. 8

9 En adskillelse af forsamlingshuset på egen grund er ikke realistisk, da dette vil medføre udgifter i millionklassen til om- og tilbygning. Såfremt det ønskes at foretage en adskillelse af Forsamlingshuset fra det øvrige, foreslås det at foretage en opdeling af lokalerne på kommunens grund i ejerlejligheder. Forsamlingshuset vil kunne udskilles i egen ejerlejlighed, som bygning på lejet grund. Hermed vil ejerskab til Forsamlingshusbygningerne kunne udskilles og hermed også vedligeholdelsesforpligtelser med videre til Orø Forsamlingshus. Grunden vil stadig tilhøre Holbæk Kommune. Der vil skulle indgås en lejeaftale for grunden mellem Holbæk Kommune og Orø Forsamlingshus. Det vil også være nødvendigt at få tinglyst en brugsret for Forsamlingshuset til toiletter med videre i servicearealerne, som vil forblive kommunale. Den 19.december svare Holbæk Kommune på bestyrelsens spørgsmål om tilskud i overgangsperioden, hvilket der ikke vil blive givet, men driftsudgifterne på ejendommen afholdes af kommunen. Meddeler efterfølgende at overdragelse skal godkendes på byrådsmødet den 25. januar Bygningstjenesten oplyser den 23. december, at taget bliver renoveret ultimo januar 2012 Som en nytårshilsen modtager bestyrelsen nedenstående mail den 2. januar Bestyrelsen" Orø Forsamlingshus Efter at ha hørt, at bestyrelsen offentlig har sagt de ikke er opsagt og dermed kan fortsætte uhindret på samme betingelser som tidligere, bl.a. med ansøgning efter ny forpagter, har jeg været igennem de aftaler der var i 2011 med bestyrelsen og undertegnede som forpagter. På trods af de ikke overholder loven helt, så må de jo gælde når bestyrelsen ikke mener de er opsagt og derfor fremgår det også at der i min "aftale" faktisk er op til 3 måneders opsigelse, hvilket jeg hermed vil benytte da der fortsat er en masse uafklarede ting omkring forsamlingshuset fremtid. Dette betyder at min opsigelse blev indleveret d. 8- dec og derfor gældende 9

10 til d. 8. marts 2012 og ikke som jeg tidligere har nævnt 31-Januar Dette skulle jo heller ikke være et problem da der ikke er oplyst om nogen ny forpagter og på hvilke betingelser denne evt. skulle fortsætte. Med venlig hilsen Nuværende forpagter Clay Green Orø Forsamlingshus Brøndevej 24,Orø 4300 Holbæk Bestyrelsen fastholder sit tidligere svar til Clay se bilag 5 Dette giver en omgående reaktion den 6. januar: Orø Forsamlingshus Bestyrelses formand Jens Rasmussen Samt resten af den afgående bestyrelse. Svar på brev d Jeg kan jo ud fra Jeres brev forstå, at I ikke kan, eller vil, forlænge min opsigelse, men på den anden side kan jeg godt forstå det da bestyrelsen jo er opløst fra d. 1. Februar Mht. at stille bestyrelsen i et dårligt lyst, så er det kun et spørgsmål om at fortælle hvordan det er, så folk får en mere reel ide om hvordan ting foregår. Så dårligt lys må være baseret på dårlig samvittighed. Jeg venter med at fjerne noget som helst til efter d. 1. Februar hvorefter vi desværre må holde forsamlingshuset lukket indtil der findes en løsning, eftersom en ny forpagter ikke kan tag over før der ligger en godkendt kontrakt. Først derefter vil jeg?pakke? det hele sammen, men det kræver jeg får en skriftlig ønske fra Holbæk Kommune om at forlade forsamlingshuset da den afgående bestyrelse ikke længere er nogen myndighed fra d. 1. Februar. Det vil selvfølgelig være synd at skulle stedet lukket, specielt tror jeg det bliver svært for Orøs Beboer at forstå, at en afgående bestyrelse vil forhindre Orø i at få deres Musik- og Kulturhus som der nu er udsigt til. Dette vil selvfølgelig også blive taget op til det kommende borgermøde i Februar, som jeg synes også pressen skal deltage i, da det vil være spændende og høre på den forklaring der ligger til grund for at en afgående 10

11 og snart opløst bestyrelse finder det mere vigtig at ødelægge det for Orøs Beboer, end at acceptere at nu er tiden inde til at andre overtager, som har mulighederne og midlerne. Orø Musik- Og Kulturforening har allerede 65 betalende medlemmer og den vokser stærkt for opbakningen er stor til den nye forening, selv andre foreninger begynder at støtte op om at Orø nu har mulighed for at få et spændende kulturhus, men desværre vælger den afgående bestyrelse at gøre det personligt og gøre alt for at Øen ikke opnår den bedste løsning, men et eller andet ligegyldigt. For at bruge John Vejgaards egne ord, så finder jeg det, og efterhånden rigtig mange, at det er uanstændigt og smagløst, at den afgående bestyrelse har gjort det personligt, hvor det er vigtigere at blive siddende for enhver pris og forhindre mig eller andre i at fortsætte, frem for at tænke på Orøs beboer. Hvis den afgående bestyrelse tror de står i et dårligt lyst, så er det ingenting i form hvad der er i vente, jeg giver ikke op og det nye forening heller ikke, for det er professionelle folk som også vil kæmpe for ideen, og det burde jo også være Orøs beboer man tænker på og ikke sig selv, eller hvad?.. Holbæk Kommune har fået et kanon tilbud og det samme vil Orøs beboer få ved det kommende borgermøde og til den tid forventer vi at der er over 100 betalende medlemmer og dem kan man ikke se bort fra. Og det er jo også kun en forening som kan fortsætte med forsamlingshuset, og forhandle, iflg. kommunens egne udtalelser og ikke 5 privatpersoner. Jeg synes det ville klæde den afgående bestyrelse at samarbejde og trække sig tilbage, for at lade nye kræfter overtage, giv Orø noget nyt frem for at ødelægge det, og så betød det måske også at folk vil kunne respektere den afgående bestyrelse. Med venlig hilsen Clay Green Nuværende forpagter Orø Forsamlingshus Brøndevej Holbæk Bestyrelsen kan konstatere, at der er kommet en ny pennefører til, men stilen er stadig lige uforskammet og uforsonlig hvorfor vi har besluttet ikke at kommentere dette da vi ønsker at denne Puniske krig må ophører. 11

12 Sidst i dokumentet har vi bilag startende med: Clays opsigelse Kommentarer til Orø Forsamlingshus fremtid Bestyrelsens kvittering på Clays opsigelse Bestyrelsens bemærkninger til artiklerne om Bestyrelsens brev til Clay om fastholdelse af fratrædelsesdag 12

13 13

14 14

15 Bilag 3 Orø Forsamlingshus Clay Green Orø Forsamlingshus Brøndevej Orø 23. december 2011 Opsigelse dateret den 8. december 2011 Det meddeles herved, at bestyrelsen har modtaget og accepteret ovennævnte opsigelse. Den 31. januar 2012 overtager bestyrelsen bygningen i samme stand som du modtog den ved ansættelsen. Vi aftaler tidspunkt for en gensidig gennemgang og accept af forholdene. Med venlig hilsen Jens Rasmussen 15

16 Bilag 4 Bestyrelsens bemærkninger til artiklerne om Orø Forsamlingshus. Bestyrelsen har for at skabe åbenhed og sikre Øens borgere får den rigtige information om samarbejdet i 2011 udarbejdet en redegørelse som kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Dog vil bestyrelsen gerne bemærke: - Bestyrelsen har aldrig udtalt eller haft til hensigt at omdanne Forsamlingshuset til et nøglehus, men har hele tiden ønsket en fuldtids forpagter i huset. - Bestyrelsen har på bedste vis forsøgt at holde Clay Green orienteret om hvordan Holbæk kommune håndterede sagen om bortsalg af huset. - Clay Green er blevet orienteret hver gang der er sket noget nyt i sagen og blevet bedt om at komme med kommentarer og bekræfte han var enig inden vi handlede. - Ved de møder Clay Green har deltaget i, har der altid på møderne været enighed om, hvordan der skulle handles. Desværre er der flere gange hvor han ikke har ønsket at tale med bestyrelsen. - Efterfølgende er der derefter flere gange fremsendt mail fra Clay Green til bestyrelsen om at han ville sige op. - Fra medio oktober har bestyrelsen gjort det klart, at vi ikke ville håndhæve de 3 måneders opsigelse som der står i kontrakten, og har derfor suspenderet denne, da alle er enige om at det er en meget uheldig situation med mange uafklarede spørgsmål. - Bestyrelsen har gjort det helt klart for Clay Green, at de ændringer der ville ske med hans kontrakt, naturligvis ville blive drøftet med ham inden han sagde ja til at fortsætte. Han kunne således fortsatte i sit job til sagen var helt afklaret og vi havde mulighed for at lave en ny kontrakt. - På trods af denne aftale valgte Clay Green selv at opsige sin kontrakt med virkning 16

17 fra den 31. januar 2012, hvilket bestyrelsen har accepteret. Bilag 5 Orø Forsamlingshus Clay Green Orø Forsamlingshus Brøndevej Orø 6. januar 2012 Vedrørende mail fremsendt den 2. januar 2012, angående ændring af tidligere fremsendt opsigelse dateret den 8. dec Tak for ovennævnte mail som jeg på bestyrelsens vegne vil kommentere, men forud for dette kan jeg konstatere at du den 3. januar påstår overfor Holbaekonline.dk, at du har sendt ovennævnte for en uge siden. Det er utroværdigt og opfattes herfra som endnu et forsøg på at sætte bestyrelsen i et dårligt lys! Du har opsagt din stilling som vært / forpagter mange gange sidst skriftligt den 8. december 2011, til fratrædelse den 31. januar Bestyrelsen har efterfølgende taget dette til efterretning og sendt en skriftlig bekræftelse på dette den 23. december Din påstand om at du har 3 måneders opsigelse, har vi ved gensidig forståelse tidligere suspenderet og vi fastholder derfor dit tidligere fremsendte ønske om at fratræde din stilling i Orø Forsamlingshus den 31. januar Med venlig hilsen Jens Rasmussen 17

18 18

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Svendborg, den 17. april 2007 NOTAT Til: Økonomiudvalget Vedr.: Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Økonomiudvalget behandlede d. 23/1 2007 forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

c. JEL kontakter Kemisk Kantine for at reservere til generalforsamlingen Det er gjort.

c. JEL kontakter Kemisk Kantine for at reservere til generalforsamlingen Det er gjort. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 258 Referatet blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde nr. 258 a. JEL afventer svar fra en ejer om eksempler på hvilke vejledninger,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø REFERAT Projekt Øster Søgade 96 Emne Ordinær Generalforsamling Dato 2011-08-30 Sted Tine og Christian, stuen til venstre Møde nr. 01 Referent Christian Østerby Knudsen Deltagere 5 th Thomas Belsø tb@belso.dk

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor Folkeoplysningsudvalget Dansk Bosnisk Forening Izvor Formand Elmedin Jasarevic Søndervej 18 6270 Tønder Sags id.: 18.14.05-K08-1-16 18-08-2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. april Referat. Referat fra bestyrelsesmødet 14. februar 2006 blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmøde 5. april Referat. Referat fra bestyrelsesmødet 14. februar 2006 blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsesmøde 5. april 2006 Referat Indhold: Mødedeltagere... 1 Godkendelse af referat... 1 Havesalg... 1 Byggetilladelser... 1 Opfølgning... 1 Vejbelysning... 2 Generalforsamling... 2 Gaver m.v....

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Haveforeningen Baagø Medlemsmøde 8 oktober Godmorgen alle sammen og vel mødt.

Haveforeningen Baagø Medlemsmøde 8 oktober Godmorgen alle sammen og vel mødt. Haveforeningen Baagø Medlemsmøde 8 oktober 2016 Godmorgen alle sammen og vel mødt. Allerførst: jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi har nogle i blandt os, der ikke tåler tobaksrøg. Derfor skal jeg henstille

Læs mere

Jeg anmoder Advokatsamfundet om se på min klage sag over advokat E. Kramme.

Jeg anmoder Advokatsamfundet om se på min klage sag over advokat E. Kramme. 1 Kramme overtræder de etiske regler mener jeg! Til Fra Advokatsamfundet Palle Flebo-Hansen Dato 12/10/2011 Vedr. Klage over Advokat E Kramme og hans adfærd Påstand: Jeg anmoder Advokatsamfundet om se

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 2. september 2015 Tid: kl. 16:00 17:55 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Annette Arvin Dennis Kragh

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 13. juni 2013 Ekstraordinær generalforsamling 4. juni 2013, kl. 19.00 i Gule Hal. Fremmøde: 20 ejerlejligheder (af 48 mulige) var mødt, heraf 3 ved fuldmagt. Fremmøde ved fordelingstal:

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. september 2015 (J.nr. 2015-1982). Afgift som følge af

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere