Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier"

Transkript

1 Att: Kopi til: Emdrup den Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier LOS De sociale private tilbud takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier. Nedenfor er vores bemærkninger. De er opdelt således, at vi først kommer med generelle bemærkninger, herefter bemærkninger til bekendtgørelsen, dernæst bemærkninger til de enkelte punkter i vejledningen og til sidst vores bemærkninger til kvalitetsmodellen. Generelt om tilbuddets behandling af personoplysninger herunder videregivelse til socialtilsynet Da der i praksis er uklarhed om, hvorvidt private tilbud skal betragtes som offentlige eller private databehandlere, bør dette afklares inden tilsynsreformen træder i kraft 1. januar Hvis ikke det afklares, bør reglerne for hvad der gælder beskrives både hvis de private tilbud anses som private databehandlere og hvis de ikke gør. Forskellen ligger i, at hvis de private anes som offentlige databehandlere, vil personoplysninger kunne videregives som led i tilsynsopgaven. Hvis de anses som private databehandlere, vil der hver gang skulle indhentes samtykke eller foretages en interesseafvejning. Desuden bør der opstilles eksempler på hvor grænserne går mellem socialtilsynet og det personrettede tilsyn, og socialtilsynet og tilbuddet som almindelig privat kontraktspart. LOS har set eksempler på, at tilsynskommuner har anmodet om at se kontrakter mellem tilbuddet og anbringende kommune, hvilket ikke kan betragtes som et element, der henhører under tilsynskommunen. Generelt om lov om socialtilsyns samspil med kommende udbudsregler Både på lovgivningsniveau og ude i kommunerne er der bevægelser mod en øget brug af udbud for ydelser omfattet af serviceloven. LOS er bekymret for, hvad det kan betyde for det specialiserede socialområde og mener derudover, at de regler der gælder for henholdsvis tilsynet efter serviceloven og udbud ofte ikke spiller sammen. LOS mener, at udbud strider mod servicelovens formålsbestemmelse, der siger, at hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det skyldes, at anbringende kommune kun vil kunne vælge mellem de tilbud, der har vundet udbuddet, hvilket begrænser udvalget betragteligt. I dag kan anbringende kommuner vælge frit mellem alle tilbud, der er på landsplan, og som er registreret på Tilbudsportalen. Emdrupvej 115 A 5. etage 2400 København NV Tlf. nr Fax nr CVR nr

2 LOS mener derudover, at reglerne for socialtilsynet ikke spiller sammen med regelsættet for udbud. Socialtilsynet skal godkende de enkelte steders budget, og på den baggrund fastsættes den takst stedet opkræver de anbringende kommuner. Hvis et sted ønsker at byde ind på et udbud, forudsætter det imidlertid, at de har mulighed for at tilpasse det de ønsker at byde ind med til det konkrete udbud. Det kan betyde, at kvaliteten og dermed taksten bliver en anden end den, der er fastsat på baggrund af det godkendte budget. Bekendtgørelsen og vejledningen om socialtilsyn forholder sig ikke til denne problematik, hvilket LOS mener de bør gøre. Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelsens 10: Overskriften til denne bestemmelse er Socialtilsynets årsrapport. LOS mener, man i stedet bør anvende overskriften Socialtilsynets årsberetning, da der ellers er risiko for at skabe forvirring i forhold til årsregnskabslovens begreb for oversigten over aktiver og passiver. LOS mener endvidere, at det bør være et krav, at årsrapporten offentliggøres således at alle, herunder de der føres tilsyn med, får adgang til oplysningerne i Socialtilsynets årsrapport/årsberetning, uden at de hver især skal søge om aktindsigt. Bekendtgørelsens 11, stk.2, nr.1: LOS vil her gøre opmærksom på, at i og med en revisor ikke har ledelsesbeføjelser bør begrebet revisorgodkendelse udskiftes med begrebet reviderede regnskab. Bekendtgørelsens 12, stk.1: Bekendtgørelsen fastslår i denne bestemmelse, at budgettet skal udarbejdes eksklusiv moms. LOS er uenig i denne formulering, idet sociale ydelser efter serviceloven, for så vidt der er tale om social forsorg og bistand, er fritaget for moms i medfør af momslovens 13, stk.1 nr.2. Det vil således være misvisende at omtale budgettet som værende eksklusiv moms. De poster, som vil være momspligtige, for eksempel de private tilbuds udgifter til revisor og lignende, skal opgøres inklusiv moms, idet de private tilbud ikke er momsregistrerede virksomheder. Hvis man i stedet fastholder at budgettet skal afleveres eksklusiv moms, vil budgettet ikke afspejle taksten korrekt. I og med offentlige tilbud opererer med budgetter eksklusiv moms, og private tilbud på nogle punkter vil arbejde med poster inklusiv moms, vil der være behov for en korrektion af taksterne på tilbudsportalen, således at taksterne mellem offentlige og private tilbud er umiddelbart sammenlignelige. Bekendtgørelsens 13, stk.1: LOS mener, at det er vigtigt, at de skemaer, der skal bruges til indberetninger på Tilbudsportalen skal være de samme for henholdsvis budgetter og årsregnskaber. På den måde kan man sikre gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem budgetter og 2

3 regnskaber. Derudover mener LOS, at det er vigtigt at indføre en mulighed for at kunne tilpasse skemaet til det enkelte konkret tilbud. LOS mener endelig, at skemaerne bør sendes i høring hos de berørte parter, inden de sættes i brug, således at de kommer til at give mening for de, der i praksis skal udfylde dem. Bekendtgørelse 18, stk. 3 I 18, stk. 3 er nævnt, at revisor skal oplyse tilsynet om kritiske forhold. LOS er her bekymret for denne regels samspil med de almindelige regler om revisors tavshedspligt. Herudover fremgår det ikke klart, om henvendelsen skal ske via protokol, særskilt erklæring, årsregnskabet, pr. mail, telefonisk eller andet. Bemærkninger til udkast til vejledning om socialtilsyn Kapitel 2, punkt 5 Under lovens 1 omtales tilsynets almindelige habilitet, ved at det enkelte tilsyn ikke skal føre tilsyn med tilbud i egen kommune. Her kunne det være en fordel at henvise til forvaltningslovens almindelige regler om habilitet, så der også er fokus på tilsynsenhedens deltageres habilitet i relation til de enkelte tilbud. LOS er stødt på, at der i kraft af tidligere ansættelsesforhold har kunnet rejses tvivl om, hvorvidt en tilsynsførende var inhabil eller ej. Kapitel 3, punkt 16 Det fremgår af vejledningens punkt 5, at tilsynets uvildighed sikres ved, at socialtilsynene ikke kan godkende og føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. For så vidt angår koncerner kan man forestille sig, at dette alligevel vil kunne ske, idet valg af tilsynsenhed sker ud fra det sted, hvor koncernen har sit hovedsæde. Hvis hovedsædet ligger i Sorø, er det Holbæk kommune der skal føre tilsyn. Hvis koncernen har oprettet afdelinger i Holbæk Kommune, vil Holbæk kommune i strid med vejledningens punkt 5, skulle føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. LOS mener, at vejledningen bør forholde sig til denne problemstilling. Kapitel 3, punkt 17 LOS mener, at koncernlignende konstruktioner er et diffust begreb, der vil kunne give problemer i praksis. LOS mener derfor, at man for at imødekomme eventuelle problemstillinger, bør udarbejde en mere klar definition i vejledningen. Alternativt bør en mere klar definition udarbejdes og offentliggøres, så snart man på baggrund af konkrete erfaringer kan udarbejde en sådan. Kapitel 3, punkt 45 Socialtilsynet skal underrette det pågældende tilbud eller plejefamilie, når det underretter de visiterende kommuner. LOS mener, at de pågældende tilbud bør høres om de konkrete bekymrende forhold, inden underretningen finder sted og at det fremgår af vejledningen, at en høring af tilbuddet skal finde sted. 3

4 Kapitel 4, punkt 68 Det beror ifølge vejledningens punkt 68 på socialtilsynets vurdering, hvorvidt tilsynet vil udbede sig f.eks. uddannelsesdokumentation, erfaring fra tidligere ansættelse, børneattester eller straffeattester for samtlige medarbejdere, eller om tilsynet vil nøjes med at udtage stikprøver heraf. LOS gør opmærksom på, at oplysninger på medarbejderes straffeattester er følsomme personoplysninger der reguleres af persondatalovens regler. Af persondataloven fremgår, at behandling af personoplysninger, uanset om der foreligger samtykke hertil, skal ske ud fra saglige kriterier, jf. persondatalovens 5. Det betyder, at tilsynet vil skulle lave en konkret vurdering fra gang til gang om nødvendigheden af at foretage en behandling af personoplysningerne. Tilsynet kan derfor ikke uden videre udtage stikprøver, eller indhente samtlige straffeattester. Tilsynet skal i overensstemmelse med persondatalovens regler om god databehandlingsskik, foretage en konkret vurdering af sagligheden for behandlingen hver gang. Sammenholdes ovenstående med punkt 290 i vejledningen, står der i punkt 290 følgende: Det er tilbuddet selv, der tager stilling til, om der skal indhentes straffeattest. Socialtilsynet kan således ikke kræve, at tilbuddet indhenter straffeattest på medarbejdere, der f.eks. er beskæftiget med lønadministration. LOS mener, på baggrund af ovenstående at vejledningen fremstår uklar om, hvem der har kompetencen til at beslutte, om der skal indhentes straffeattester eller ej, og om indhentelsen er i overensstemmelse med persondatalovens regler om behandling af personoplysninger. Kapitel 4, punkt 78 Vejledningen skriver følgende: Det kan forekomme, at et tilbud eller en plejefamilie er godkendt til en bestemt målgruppe eller et bestemt antal børn, og der opstår konkret behov for at afvige fra godkendelsens indhold. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en plejefamilie er godkendt til to børn, men den anbringende kommune ønsker at et tredje barn, som er en søskende til et af de andre børn, gives mulighed for ophold i plejefamilien. Socialtilsynet kan i den situation efter en konkret vurdering fastsætte et vilkår om, at plejefamilien kan fravige godkendelsesgrundlaget i forhold til det pågældende barn. Når et barn senere forlader plejefamilien, bortfalder vilkåret og det maksimale antal af plejebørn i familien vil atter kun være to børn. LOS efterspørger eksempler, hvor godkendelsen kan afviges i relation til de private tilbud efter serviceloven, idet vejledningen kun omtaler plejefamilier. Kapitel 6, punkt 127 Det fremgår under 15 at Lov om fonde og visse foreninger ikke gælder, når en fond har indgået en aftale om opfyldelse af kommunens forpligtelser i henhold til retssikkerhedsloven, hvis fonden ikke varetager andre opgaver. LOS ønsker i den forbindelse afklaring på, om det betyder, at hvis et tilbud oprettet som en fond både varetager opgaver efter serviceloven og 4

5 folkeskoleloven, så er fonden ikke undtaget fra fondsloven og skal oprettes som en erhvervsdrivende fond? Eller må koncernen i disse tilfælde lade sig opsplitte i to fonde? LOS mener det bør være således at det er muligt at oprette én fond, der både omfatter tilbud efter serviceloven og f.eks. folkeskoleloven. Kapitel 6, punkt 136 Civilstyrelsen skal vurdere, om fonden fortsat opfylder betingelserne for at være undtaget fra reglerne i lov om fonde og visse foreninger, hvis der sker væsentlige vedtægtsændringer. LOS mener, det vil være en hjælp for praktikere, hvis der gives eksempler på hvad væsentlige ændringer kan bestå i. Derudover bør det fremgå hvem der træffer afgørelsen om, hvornår en ændring er væsentlig. For så vidt sidstnævnte foreslår LOS, at det i praksis håndteres ved, at stederne sender alle ændringer til Socialstyrelsen, der herefter må afgøre om ændringen skal videregives til Civilstyrelsen. Kapitel 7, punkt 144 Der henvises til punkt 167, men dette punkt eksisterer ikke i vejledningen. Der skal i stedet henvises til punkt (afsnittet om revision). Kapitel 7, punkt 149 Det fremgår at tilbuddene skal indberette deres budgetter til socialtilsynet på særligt udarbejdede skemaer. LOS er skeptisk overfor skemakrav, da dette ikke er særlig fleksibelt. Der skal være mulighed for at tilpasse skemaerne til forskellige individuelle typer af tilbud. Der kan godt anvendes skemaer, blot dette er i hovedposter, med mulighed for individuelle tilpasninger af underspecifikationerne. Der henvises også til vores kommentarer til bekendtgørelsens 13, stk. 1. Kapitel 7, punkt 152 Det fremgår at leje af fast ejendom ikke må overstige normale lejeudgifter for tilsvarende ejendomme. LOS ønsker i den forbindelse afklaring på, hvordan der skal ageres i forhold til en op- eller nedjustering, set i forhold til en opsigelse/justering af en indgået lejekontrakt mellem stedet og udlejer. Ved sædvanligt vederlag til bestyrelsesmedlemmer foreslår LOS, at der ved fastlæggelsen af størrelsen af vederlaget, henvises til principperne for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber. Denne beskriver på fin vis afvejningen mellem at udvise tilbageholdenhed og samtidig at kunne tiltrække kompetente personer. Kapitel 7, punkt 157 Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt de økonomiske nøgletal kunne omfattes af ledelsens beretning i årsrapporten. Det fremgår ej heller tydeligt, hvorvidt nøgletallene skal være i pct. 5

6 eller kr. LOS vil også gøre opmærksom på, at nøgletal kan være misvisende hvis de står alene. Nøgletal bør altid suppleres med en uddybende forklaring. Kapitel 7, punkt 160 Det fremgår, at årsregnskaber der skal aflægges efter årsregnskabslovens klasse B skal indeholde en ledelsesberetning. Dette er ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der mangler således hjemmel til at kræve at årsregnskabet indeholder en ledelsesberetning. Hvis man ønsker at det skal være et krav forudsætter det, at det skrives ind i lov om socialtilsyn. Alternativt kan vejledningen anbefale at der vedlægges en ledelsesberetning. Kapitel 7, punkt 162 LOS mener, der bør tilføjes at Regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven vil dog normalt være tilstrækkeligt. De private tilbud får revideret deres regnskab af en uvildig part, nemlig en revisor. Der bør kunne sættes lid til, at denne person varetager sin opgave korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis revisor ikke har bemærkninger til regnskabet, burde der derfor ikke være behov for yderligere, for at sikre gennemskuelighed i økonomien for det enkelte tilbud. Kapitel 7, punkt 166 Det er uklart om konsekvensen af det, der står er, at revisor hvert år skal undersøge om lejen er i overensstemmelse med markedslejen. LOS mener, det bør være nok, at revisor ved selve indgåelsen af lejeaftalen påser om lejen er i overensstemmelse med markedslejen (med mulighed for eventuelle efterreguleringer af lejen i overensstemmelse med prisudviklingen). Kapitel 8, punkt 189 LOS mener, at det af vejledningen bør fremgå, at ved indhentelse af oplysninger fra borgere bør udgangspunktet være gruppeinterview f.eks. via brugerråd. Dette fordi det enkeltstående interview som udgangspunkt bør høre under det personrettede tilsyn. Kapitel 8, punkt 193 Det fremgår, at andre relevante personer kan være pårørende. LOS mener det bør fremgå eksplicit af vejledningen, at den involverede borger skal give samtykke, såfremt der indhentes oplysninger fra dennes pårørende mv. og at samtykket bør gives i skriftlig form. Dette for at sikre at der ikke er tvivl om, at borgeren har ønsket den pågældende persongruppe inddraget. 6

7 Kapitel 8, punkt 199 LOS mener, at der under forhold, der kan medføre et intensiveret tilsyn, bør tilføjes, at hvis tilbuddet har en væsentlig negativ egenkapital, eksempelvis en større procentdel af det samlede budget, bør dette også kunne begrunde et mere intensivt tilsyn i en periode. Kapitel 8, punkt 208 og punkt 209 Ved begge punkter nævner vejledningen begrebet bod. LOS gør opmærksom på, at der ikke i loven er hjemmel til at ikende en bod, og begrebet derfor ikke bør anvendes. LOS henviser yderligere til, at det i bekendtgørelsen klart fremgår, at tillægstaksten for skærpet tilsyn udgør 50 pct. af årstaksten. Kapitel 8, punkt 244 Vejledningen anfører, at det er socialtilsynet der træffer afgørelse om de driftsmæssige konsekvenser, for eksempel omrokering eller afskedigelse af en medarbejder. LOS gør opmærksom på, at for private kommercielle tilbud gælder, at det er ledelsen, der har de driftmæssige beføjelser og ledelsesretten. Tilsynet kan kontrollere om personalegruppen og driftsforhold (fortsat) kan godkendes. Hvis tilsynet mener, stedet ikke lever op til godkendelsen, kan de påpege dette og bede lederen om en redegørelse for hvordan vedkommende vil løse de problematiske forhold, tilsynet har peget på. Tilsynet kan ikke træffe afgørelser om den konkrete drift herunder om medarbejdere skal flyttes til andre steder eller afskediges. Kapitel 9 overskriften Overskriften bør ikke være Årsrapport idet dette vil kunne forveksles med årsregnskabslovens betydning af brugen årsrapport. LOS anbefaler i stedet, at der anvendes betegnelsen Årsberetning. Kapitel 9, punkt 246 LOS mener igen, at udtrykket Årsrapport er misvisende i denne sammenhæng. Det skyldes at det kan forveksles med Årsregnskabslovens begreber, hvor Årsrapporten er udtrykket for årsregnskabet og ledelsens beretning samlet. Det fremgår at de nævnte nøgletal skal indberettes en gang årligt, men ikke hvordan og i hvilken form. Skal revisor udtale sig om de indberettede tal, og kontrollere at de er korrekte? Kan revisor i så fald udtale sig omkring nøgletallet for sygefravær?.i så fald vil dette medføre en ekstra revisionshandling, som tilbuddet skal betale for. Omvendt hvis indberetningen ikke gennemgås af revisor, risikeres fejlagtige oplysninger. Kapitel 9, punkt 249 For så vidt angår eksemplet opstillet i vejledningen, kan LOS ikke få det til at give 6,2. Kapitel 9, punkt 250 I første sætning står der sygefravær. LOS mener der rettelig bør stå personalegennemstrømningen. 7

8 Kapitel 9, punkt LOS mener, at det bør fremgå, at socialtilsynets årsrapport skal offentliggøres, således at også de der føres tilsyn med, har adgang til oplysningerne uden at skulle gå igennem aktindsigtsprocessen. Kapitel 15, punkt 358 Det fremgår af bekendtgørelse og vejledning at rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter pålægges det enkelte tilbud. LOS mener, at denne udgift bør finansieres objektivt, for at undgå unødigt høje takster for det enkelte skibsprojekt. Skibsprojekter udgør en meget lille andel af de sociale tilbud og ifølge tal fra Ankestyrelsen var der kun 13 unge på skibsprojekter i 4. kvartal Der bliver således tale om et stort beløb for det enkelte skibsprojekt, hvis dette skal stå for finansieringen alene, mens der er tale om en meget lille medfinansiering for øvrige tilbud, hvis rejseudgiften gøres objektiv. Kapitel 15, punkt 359 Det fremgår, at socialtilsynet undtagelsesvist kan fastsætte yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Som eksempel nævnes hvis en koncern er spredt ud over et stort geografisk område og i øvrigt opleves uigennemskuelig. LOS mener, at hvis socialtilsynet pålægger et tilbud at betale takster ud over de fastlagte, bør dette anses som en afgørelse, der kan påklages efter de almindelige regler. LOS kommentarer til Kvalitetsmodellen Overordnet set mener LOS, der er et problem med bedømmelsessystematikken, hvis man efter anvendelsen af de forskellige indikatorer, umuligt kan opnå scoren 5, grundet tilbuddets konkrete målgruppe. Indikator 1 b. Her bør tilføjes:.i overensstemmelse med borgerens evner og de opstillede mål for borgeren. Indikator 2 e. Hvem undersøger dette og hvordan? Skal tilsynet snakke herom med hvert enkelt barn? Det er vel anbringende kommunes opgave. Er begrundelsen herfor, at man ikke mener anbringende kommune sikrer dette? Eller menes der, at man skal spørge ind til dette i dialogen med opholdsstedet. Indikator 7 a. Bør ændres til: Tilbuddets pædagogiske indsats forebygger, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. LOS er ikke bekendt med pædagogiske indsatser, der sikrer, at der ikke forekommer overgreb. Med venlig hilsen Geert Jørgensen Direktør 8

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere