Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier"

Transkript

1 Att: Kopi til: Emdrup den Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier LOS De sociale private tilbud takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier. Nedenfor er vores bemærkninger. De er opdelt således, at vi først kommer med generelle bemærkninger, herefter bemærkninger til bekendtgørelsen, dernæst bemærkninger til de enkelte punkter i vejledningen og til sidst vores bemærkninger til kvalitetsmodellen. Generelt om tilbuddets behandling af personoplysninger herunder videregivelse til socialtilsynet Da der i praksis er uklarhed om, hvorvidt private tilbud skal betragtes som offentlige eller private databehandlere, bør dette afklares inden tilsynsreformen træder i kraft 1. januar Hvis ikke det afklares, bør reglerne for hvad der gælder beskrives både hvis de private tilbud anses som private databehandlere og hvis de ikke gør. Forskellen ligger i, at hvis de private anes som offentlige databehandlere, vil personoplysninger kunne videregives som led i tilsynsopgaven. Hvis de anses som private databehandlere, vil der hver gang skulle indhentes samtykke eller foretages en interesseafvejning. Desuden bør der opstilles eksempler på hvor grænserne går mellem socialtilsynet og det personrettede tilsyn, og socialtilsynet og tilbuddet som almindelig privat kontraktspart. LOS har set eksempler på, at tilsynskommuner har anmodet om at se kontrakter mellem tilbuddet og anbringende kommune, hvilket ikke kan betragtes som et element, der henhører under tilsynskommunen. Generelt om lov om socialtilsyns samspil med kommende udbudsregler Både på lovgivningsniveau og ude i kommunerne er der bevægelser mod en øget brug af udbud for ydelser omfattet af serviceloven. LOS er bekymret for, hvad det kan betyde for det specialiserede socialområde og mener derudover, at de regler der gælder for henholdsvis tilsynet efter serviceloven og udbud ofte ikke spiller sammen. LOS mener, at udbud strider mod servicelovens formålsbestemmelse, der siger, at hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det skyldes, at anbringende kommune kun vil kunne vælge mellem de tilbud, der har vundet udbuddet, hvilket begrænser udvalget betragteligt. I dag kan anbringende kommuner vælge frit mellem alle tilbud, der er på landsplan, og som er registreret på Tilbudsportalen. Emdrupvej 115 A 5. etage 2400 København NV Tlf. nr Fax nr CVR nr

2 LOS mener derudover, at reglerne for socialtilsynet ikke spiller sammen med regelsættet for udbud. Socialtilsynet skal godkende de enkelte steders budget, og på den baggrund fastsættes den takst stedet opkræver de anbringende kommuner. Hvis et sted ønsker at byde ind på et udbud, forudsætter det imidlertid, at de har mulighed for at tilpasse det de ønsker at byde ind med til det konkrete udbud. Det kan betyde, at kvaliteten og dermed taksten bliver en anden end den, der er fastsat på baggrund af det godkendte budget. Bekendtgørelsen og vejledningen om socialtilsyn forholder sig ikke til denne problematik, hvilket LOS mener de bør gøre. Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelsens 10: Overskriften til denne bestemmelse er Socialtilsynets årsrapport. LOS mener, man i stedet bør anvende overskriften Socialtilsynets årsberetning, da der ellers er risiko for at skabe forvirring i forhold til årsregnskabslovens begreb for oversigten over aktiver og passiver. LOS mener endvidere, at det bør være et krav, at årsrapporten offentliggøres således at alle, herunder de der føres tilsyn med, får adgang til oplysningerne i Socialtilsynets årsrapport/årsberetning, uden at de hver især skal søge om aktindsigt. Bekendtgørelsens 11, stk.2, nr.1: LOS vil her gøre opmærksom på, at i og med en revisor ikke har ledelsesbeføjelser bør begrebet revisorgodkendelse udskiftes med begrebet reviderede regnskab. Bekendtgørelsens 12, stk.1: Bekendtgørelsen fastslår i denne bestemmelse, at budgettet skal udarbejdes eksklusiv moms. LOS er uenig i denne formulering, idet sociale ydelser efter serviceloven, for så vidt der er tale om social forsorg og bistand, er fritaget for moms i medfør af momslovens 13, stk.1 nr.2. Det vil således være misvisende at omtale budgettet som værende eksklusiv moms. De poster, som vil være momspligtige, for eksempel de private tilbuds udgifter til revisor og lignende, skal opgøres inklusiv moms, idet de private tilbud ikke er momsregistrerede virksomheder. Hvis man i stedet fastholder at budgettet skal afleveres eksklusiv moms, vil budgettet ikke afspejle taksten korrekt. I og med offentlige tilbud opererer med budgetter eksklusiv moms, og private tilbud på nogle punkter vil arbejde med poster inklusiv moms, vil der være behov for en korrektion af taksterne på tilbudsportalen, således at taksterne mellem offentlige og private tilbud er umiddelbart sammenlignelige. Bekendtgørelsens 13, stk.1: LOS mener, at det er vigtigt, at de skemaer, der skal bruges til indberetninger på Tilbudsportalen skal være de samme for henholdsvis budgetter og årsregnskaber. På den måde kan man sikre gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem budgetter og 2

3 regnskaber. Derudover mener LOS, at det er vigtigt at indføre en mulighed for at kunne tilpasse skemaet til det enkelte konkret tilbud. LOS mener endelig, at skemaerne bør sendes i høring hos de berørte parter, inden de sættes i brug, således at de kommer til at give mening for de, der i praksis skal udfylde dem. Bekendtgørelse 18, stk. 3 I 18, stk. 3 er nævnt, at revisor skal oplyse tilsynet om kritiske forhold. LOS er her bekymret for denne regels samspil med de almindelige regler om revisors tavshedspligt. Herudover fremgår det ikke klart, om henvendelsen skal ske via protokol, særskilt erklæring, årsregnskabet, pr. mail, telefonisk eller andet. Bemærkninger til udkast til vejledning om socialtilsyn Kapitel 2, punkt 5 Under lovens 1 omtales tilsynets almindelige habilitet, ved at det enkelte tilsyn ikke skal føre tilsyn med tilbud i egen kommune. Her kunne det være en fordel at henvise til forvaltningslovens almindelige regler om habilitet, så der også er fokus på tilsynsenhedens deltageres habilitet i relation til de enkelte tilbud. LOS er stødt på, at der i kraft af tidligere ansættelsesforhold har kunnet rejses tvivl om, hvorvidt en tilsynsførende var inhabil eller ej. Kapitel 3, punkt 16 Det fremgår af vejledningens punkt 5, at tilsynets uvildighed sikres ved, at socialtilsynene ikke kan godkende og føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. For så vidt angår koncerner kan man forestille sig, at dette alligevel vil kunne ske, idet valg af tilsynsenhed sker ud fra det sted, hvor koncernen har sit hovedsæde. Hvis hovedsædet ligger i Sorø, er det Holbæk kommune der skal føre tilsyn. Hvis koncernen har oprettet afdelinger i Holbæk Kommune, vil Holbæk kommune i strid med vejledningens punkt 5, skulle føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. LOS mener, at vejledningen bør forholde sig til denne problemstilling. Kapitel 3, punkt 17 LOS mener, at koncernlignende konstruktioner er et diffust begreb, der vil kunne give problemer i praksis. LOS mener derfor, at man for at imødekomme eventuelle problemstillinger, bør udarbejde en mere klar definition i vejledningen. Alternativt bør en mere klar definition udarbejdes og offentliggøres, så snart man på baggrund af konkrete erfaringer kan udarbejde en sådan. Kapitel 3, punkt 45 Socialtilsynet skal underrette det pågældende tilbud eller plejefamilie, når det underretter de visiterende kommuner. LOS mener, at de pågældende tilbud bør høres om de konkrete bekymrende forhold, inden underretningen finder sted og at det fremgår af vejledningen, at en høring af tilbuddet skal finde sted. 3

4 Kapitel 4, punkt 68 Det beror ifølge vejledningens punkt 68 på socialtilsynets vurdering, hvorvidt tilsynet vil udbede sig f.eks. uddannelsesdokumentation, erfaring fra tidligere ansættelse, børneattester eller straffeattester for samtlige medarbejdere, eller om tilsynet vil nøjes med at udtage stikprøver heraf. LOS gør opmærksom på, at oplysninger på medarbejderes straffeattester er følsomme personoplysninger der reguleres af persondatalovens regler. Af persondataloven fremgår, at behandling af personoplysninger, uanset om der foreligger samtykke hertil, skal ske ud fra saglige kriterier, jf. persondatalovens 5. Det betyder, at tilsynet vil skulle lave en konkret vurdering fra gang til gang om nødvendigheden af at foretage en behandling af personoplysningerne. Tilsynet kan derfor ikke uden videre udtage stikprøver, eller indhente samtlige straffeattester. Tilsynet skal i overensstemmelse med persondatalovens regler om god databehandlingsskik, foretage en konkret vurdering af sagligheden for behandlingen hver gang. Sammenholdes ovenstående med punkt 290 i vejledningen, står der i punkt 290 følgende: Det er tilbuddet selv, der tager stilling til, om der skal indhentes straffeattest. Socialtilsynet kan således ikke kræve, at tilbuddet indhenter straffeattest på medarbejdere, der f.eks. er beskæftiget med lønadministration. LOS mener, på baggrund af ovenstående at vejledningen fremstår uklar om, hvem der har kompetencen til at beslutte, om der skal indhentes straffeattester eller ej, og om indhentelsen er i overensstemmelse med persondatalovens regler om behandling af personoplysninger. Kapitel 4, punkt 78 Vejledningen skriver følgende: Det kan forekomme, at et tilbud eller en plejefamilie er godkendt til en bestemt målgruppe eller et bestemt antal børn, og der opstår konkret behov for at afvige fra godkendelsens indhold. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en plejefamilie er godkendt til to børn, men den anbringende kommune ønsker at et tredje barn, som er en søskende til et af de andre børn, gives mulighed for ophold i plejefamilien. Socialtilsynet kan i den situation efter en konkret vurdering fastsætte et vilkår om, at plejefamilien kan fravige godkendelsesgrundlaget i forhold til det pågældende barn. Når et barn senere forlader plejefamilien, bortfalder vilkåret og det maksimale antal af plejebørn i familien vil atter kun være to børn. LOS efterspørger eksempler, hvor godkendelsen kan afviges i relation til de private tilbud efter serviceloven, idet vejledningen kun omtaler plejefamilier. Kapitel 6, punkt 127 Det fremgår under 15 at Lov om fonde og visse foreninger ikke gælder, når en fond har indgået en aftale om opfyldelse af kommunens forpligtelser i henhold til retssikkerhedsloven, hvis fonden ikke varetager andre opgaver. LOS ønsker i den forbindelse afklaring på, om det betyder, at hvis et tilbud oprettet som en fond både varetager opgaver efter serviceloven og 4

5 folkeskoleloven, så er fonden ikke undtaget fra fondsloven og skal oprettes som en erhvervsdrivende fond? Eller må koncernen i disse tilfælde lade sig opsplitte i to fonde? LOS mener det bør være således at det er muligt at oprette én fond, der både omfatter tilbud efter serviceloven og f.eks. folkeskoleloven. Kapitel 6, punkt 136 Civilstyrelsen skal vurdere, om fonden fortsat opfylder betingelserne for at være undtaget fra reglerne i lov om fonde og visse foreninger, hvis der sker væsentlige vedtægtsændringer. LOS mener, det vil være en hjælp for praktikere, hvis der gives eksempler på hvad væsentlige ændringer kan bestå i. Derudover bør det fremgå hvem der træffer afgørelsen om, hvornår en ændring er væsentlig. For så vidt sidstnævnte foreslår LOS, at det i praksis håndteres ved, at stederne sender alle ændringer til Socialstyrelsen, der herefter må afgøre om ændringen skal videregives til Civilstyrelsen. Kapitel 7, punkt 144 Der henvises til punkt 167, men dette punkt eksisterer ikke i vejledningen. Der skal i stedet henvises til punkt (afsnittet om revision). Kapitel 7, punkt 149 Det fremgår at tilbuddene skal indberette deres budgetter til socialtilsynet på særligt udarbejdede skemaer. LOS er skeptisk overfor skemakrav, da dette ikke er særlig fleksibelt. Der skal være mulighed for at tilpasse skemaerne til forskellige individuelle typer af tilbud. Der kan godt anvendes skemaer, blot dette er i hovedposter, med mulighed for individuelle tilpasninger af underspecifikationerne. Der henvises også til vores kommentarer til bekendtgørelsens 13, stk. 1. Kapitel 7, punkt 152 Det fremgår at leje af fast ejendom ikke må overstige normale lejeudgifter for tilsvarende ejendomme. LOS ønsker i den forbindelse afklaring på, hvordan der skal ageres i forhold til en op- eller nedjustering, set i forhold til en opsigelse/justering af en indgået lejekontrakt mellem stedet og udlejer. Ved sædvanligt vederlag til bestyrelsesmedlemmer foreslår LOS, at der ved fastlæggelsen af størrelsen af vederlaget, henvises til principperne for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber. Denne beskriver på fin vis afvejningen mellem at udvise tilbageholdenhed og samtidig at kunne tiltrække kompetente personer. Kapitel 7, punkt 157 Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt de økonomiske nøgletal kunne omfattes af ledelsens beretning i årsrapporten. Det fremgår ej heller tydeligt, hvorvidt nøgletallene skal være i pct. 5

6 eller kr. LOS vil også gøre opmærksom på, at nøgletal kan være misvisende hvis de står alene. Nøgletal bør altid suppleres med en uddybende forklaring. Kapitel 7, punkt 160 Det fremgår, at årsregnskaber der skal aflægges efter årsregnskabslovens klasse B skal indeholde en ledelsesberetning. Dette er ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der mangler således hjemmel til at kræve at årsregnskabet indeholder en ledelsesberetning. Hvis man ønsker at det skal være et krav forudsætter det, at det skrives ind i lov om socialtilsyn. Alternativt kan vejledningen anbefale at der vedlægges en ledelsesberetning. Kapitel 7, punkt 162 LOS mener, der bør tilføjes at Regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven vil dog normalt være tilstrækkeligt. De private tilbud får revideret deres regnskab af en uvildig part, nemlig en revisor. Der bør kunne sættes lid til, at denne person varetager sin opgave korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis revisor ikke har bemærkninger til regnskabet, burde der derfor ikke være behov for yderligere, for at sikre gennemskuelighed i økonomien for det enkelte tilbud. Kapitel 7, punkt 166 Det er uklart om konsekvensen af det, der står er, at revisor hvert år skal undersøge om lejen er i overensstemmelse med markedslejen. LOS mener, det bør være nok, at revisor ved selve indgåelsen af lejeaftalen påser om lejen er i overensstemmelse med markedslejen (med mulighed for eventuelle efterreguleringer af lejen i overensstemmelse med prisudviklingen). Kapitel 8, punkt 189 LOS mener, at det af vejledningen bør fremgå, at ved indhentelse af oplysninger fra borgere bør udgangspunktet være gruppeinterview f.eks. via brugerråd. Dette fordi det enkeltstående interview som udgangspunkt bør høre under det personrettede tilsyn. Kapitel 8, punkt 193 Det fremgår, at andre relevante personer kan være pårørende. LOS mener det bør fremgå eksplicit af vejledningen, at den involverede borger skal give samtykke, såfremt der indhentes oplysninger fra dennes pårørende mv. og at samtykket bør gives i skriftlig form. Dette for at sikre at der ikke er tvivl om, at borgeren har ønsket den pågældende persongruppe inddraget. 6

7 Kapitel 8, punkt 199 LOS mener, at der under forhold, der kan medføre et intensiveret tilsyn, bør tilføjes, at hvis tilbuddet har en væsentlig negativ egenkapital, eksempelvis en større procentdel af det samlede budget, bør dette også kunne begrunde et mere intensivt tilsyn i en periode. Kapitel 8, punkt 208 og punkt 209 Ved begge punkter nævner vejledningen begrebet bod. LOS gør opmærksom på, at der ikke i loven er hjemmel til at ikende en bod, og begrebet derfor ikke bør anvendes. LOS henviser yderligere til, at det i bekendtgørelsen klart fremgår, at tillægstaksten for skærpet tilsyn udgør 50 pct. af årstaksten. Kapitel 8, punkt 244 Vejledningen anfører, at det er socialtilsynet der træffer afgørelse om de driftsmæssige konsekvenser, for eksempel omrokering eller afskedigelse af en medarbejder. LOS gør opmærksom på, at for private kommercielle tilbud gælder, at det er ledelsen, der har de driftmæssige beføjelser og ledelsesretten. Tilsynet kan kontrollere om personalegruppen og driftsforhold (fortsat) kan godkendes. Hvis tilsynet mener, stedet ikke lever op til godkendelsen, kan de påpege dette og bede lederen om en redegørelse for hvordan vedkommende vil løse de problematiske forhold, tilsynet har peget på. Tilsynet kan ikke træffe afgørelser om den konkrete drift herunder om medarbejdere skal flyttes til andre steder eller afskediges. Kapitel 9 overskriften Overskriften bør ikke være Årsrapport idet dette vil kunne forveksles med årsregnskabslovens betydning af brugen årsrapport. LOS anbefaler i stedet, at der anvendes betegnelsen Årsberetning. Kapitel 9, punkt 246 LOS mener igen, at udtrykket Årsrapport er misvisende i denne sammenhæng. Det skyldes at det kan forveksles med Årsregnskabslovens begreber, hvor Årsrapporten er udtrykket for årsregnskabet og ledelsens beretning samlet. Det fremgår at de nævnte nøgletal skal indberettes en gang årligt, men ikke hvordan og i hvilken form. Skal revisor udtale sig om de indberettede tal, og kontrollere at de er korrekte? Kan revisor i så fald udtale sig omkring nøgletallet for sygefravær?.i så fald vil dette medføre en ekstra revisionshandling, som tilbuddet skal betale for. Omvendt hvis indberetningen ikke gennemgås af revisor, risikeres fejlagtige oplysninger. Kapitel 9, punkt 249 For så vidt angår eksemplet opstillet i vejledningen, kan LOS ikke få det til at give 6,2. Kapitel 9, punkt 250 I første sætning står der sygefravær. LOS mener der rettelig bør stå personalegennemstrømningen. 7

8 Kapitel 9, punkt LOS mener, at det bør fremgå, at socialtilsynets årsrapport skal offentliggøres, således at også de der føres tilsyn med, har adgang til oplysningerne uden at skulle gå igennem aktindsigtsprocessen. Kapitel 15, punkt 358 Det fremgår af bekendtgørelse og vejledning at rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter pålægges det enkelte tilbud. LOS mener, at denne udgift bør finansieres objektivt, for at undgå unødigt høje takster for det enkelte skibsprojekt. Skibsprojekter udgør en meget lille andel af de sociale tilbud og ifølge tal fra Ankestyrelsen var der kun 13 unge på skibsprojekter i 4. kvartal Der bliver således tale om et stort beløb for det enkelte skibsprojekt, hvis dette skal stå for finansieringen alene, mens der er tale om en meget lille medfinansiering for øvrige tilbud, hvis rejseudgiften gøres objektiv. Kapitel 15, punkt 359 Det fremgår, at socialtilsynet undtagelsesvist kan fastsætte yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Som eksempel nævnes hvis en koncern er spredt ud over et stort geografisk område og i øvrigt opleves uigennemskuelig. LOS mener, at hvis socialtilsynet pålægger et tilbud at betale takster ud over de fastlagte, bør dette anses som en afgørelse, der kan påklages efter de almindelige regler. LOS kommentarer til Kvalitetsmodellen Overordnet set mener LOS, der er et problem med bedømmelsessystematikken, hvis man efter anvendelsen af de forskellige indikatorer, umuligt kan opnå scoren 5, grundet tilbuddets konkrete målgruppe. Indikator 1 b. Her bør tilføjes:.i overensstemmelse med borgerens evner og de opstillede mål for borgeren. Indikator 2 e. Hvem undersøger dette og hvordan? Skal tilsynet snakke herom med hvert enkelt barn? Det er vel anbringende kommunes opgave. Er begrundelsen herfor, at man ikke mener anbringende kommune sikrer dette? Eller menes der, at man skal spørge ind til dette i dialogen med opholdsstedet. Indikator 7 a. Bør ændres til: Tilbuddets pædagogiske indsats forebygger, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. LOS er ikke bekendt med pædagogiske indsatser, der sikrer, at der ikke forekommer overgreb. Med venlig hilsen Geert Jørgensen Direktør 8

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere