Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier"

Transkript

1 Att: Kopi til: Emdrup den Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier LOS De sociale private tilbud takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier. Nedenfor er vores bemærkninger. De er opdelt således, at vi først kommer med generelle bemærkninger, herefter bemærkninger til bekendtgørelsen, dernæst bemærkninger til de enkelte punkter i vejledningen og til sidst vores bemærkninger til kvalitetsmodellen. Generelt om tilbuddets behandling af personoplysninger herunder videregivelse til socialtilsynet Da der i praksis er uklarhed om, hvorvidt private tilbud skal betragtes som offentlige eller private databehandlere, bør dette afklares inden tilsynsreformen træder i kraft 1. januar Hvis ikke det afklares, bør reglerne for hvad der gælder beskrives både hvis de private tilbud anses som private databehandlere og hvis de ikke gør. Forskellen ligger i, at hvis de private anes som offentlige databehandlere, vil personoplysninger kunne videregives som led i tilsynsopgaven. Hvis de anses som private databehandlere, vil der hver gang skulle indhentes samtykke eller foretages en interesseafvejning. Desuden bør der opstilles eksempler på hvor grænserne går mellem socialtilsynet og det personrettede tilsyn, og socialtilsynet og tilbuddet som almindelig privat kontraktspart. LOS har set eksempler på, at tilsynskommuner har anmodet om at se kontrakter mellem tilbuddet og anbringende kommune, hvilket ikke kan betragtes som et element, der henhører under tilsynskommunen. Generelt om lov om socialtilsyns samspil med kommende udbudsregler Både på lovgivningsniveau og ude i kommunerne er der bevægelser mod en øget brug af udbud for ydelser omfattet af serviceloven. LOS er bekymret for, hvad det kan betyde for det specialiserede socialområde og mener derudover, at de regler der gælder for henholdsvis tilsynet efter serviceloven og udbud ofte ikke spiller sammen. LOS mener, at udbud strider mod servicelovens formålsbestemmelse, der siger, at hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det skyldes, at anbringende kommune kun vil kunne vælge mellem de tilbud, der har vundet udbuddet, hvilket begrænser udvalget betragteligt. I dag kan anbringende kommuner vælge frit mellem alle tilbud, der er på landsplan, og som er registreret på Tilbudsportalen. Emdrupvej 115 A 5. etage 2400 København NV Tlf. nr Fax nr CVR nr

2 LOS mener derudover, at reglerne for socialtilsynet ikke spiller sammen med regelsættet for udbud. Socialtilsynet skal godkende de enkelte steders budget, og på den baggrund fastsættes den takst stedet opkræver de anbringende kommuner. Hvis et sted ønsker at byde ind på et udbud, forudsætter det imidlertid, at de har mulighed for at tilpasse det de ønsker at byde ind med til det konkrete udbud. Det kan betyde, at kvaliteten og dermed taksten bliver en anden end den, der er fastsat på baggrund af det godkendte budget. Bekendtgørelsen og vejledningen om socialtilsyn forholder sig ikke til denne problematik, hvilket LOS mener de bør gøre. Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelsens 10: Overskriften til denne bestemmelse er Socialtilsynets årsrapport. LOS mener, man i stedet bør anvende overskriften Socialtilsynets årsberetning, da der ellers er risiko for at skabe forvirring i forhold til årsregnskabslovens begreb for oversigten over aktiver og passiver. LOS mener endvidere, at det bør være et krav, at årsrapporten offentliggøres således at alle, herunder de der føres tilsyn med, får adgang til oplysningerne i Socialtilsynets årsrapport/årsberetning, uden at de hver især skal søge om aktindsigt. Bekendtgørelsens 11, stk.2, nr.1: LOS vil her gøre opmærksom på, at i og med en revisor ikke har ledelsesbeføjelser bør begrebet revisorgodkendelse udskiftes med begrebet reviderede regnskab. Bekendtgørelsens 12, stk.1: Bekendtgørelsen fastslår i denne bestemmelse, at budgettet skal udarbejdes eksklusiv moms. LOS er uenig i denne formulering, idet sociale ydelser efter serviceloven, for så vidt der er tale om social forsorg og bistand, er fritaget for moms i medfør af momslovens 13, stk.1 nr.2. Det vil således være misvisende at omtale budgettet som værende eksklusiv moms. De poster, som vil være momspligtige, for eksempel de private tilbuds udgifter til revisor og lignende, skal opgøres inklusiv moms, idet de private tilbud ikke er momsregistrerede virksomheder. Hvis man i stedet fastholder at budgettet skal afleveres eksklusiv moms, vil budgettet ikke afspejle taksten korrekt. I og med offentlige tilbud opererer med budgetter eksklusiv moms, og private tilbud på nogle punkter vil arbejde med poster inklusiv moms, vil der være behov for en korrektion af taksterne på tilbudsportalen, således at taksterne mellem offentlige og private tilbud er umiddelbart sammenlignelige. Bekendtgørelsens 13, stk.1: LOS mener, at det er vigtigt, at de skemaer, der skal bruges til indberetninger på Tilbudsportalen skal være de samme for henholdsvis budgetter og årsregnskaber. På den måde kan man sikre gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem budgetter og 2

3 regnskaber. Derudover mener LOS, at det er vigtigt at indføre en mulighed for at kunne tilpasse skemaet til det enkelte konkret tilbud. LOS mener endelig, at skemaerne bør sendes i høring hos de berørte parter, inden de sættes i brug, således at de kommer til at give mening for de, der i praksis skal udfylde dem. Bekendtgørelse 18, stk. 3 I 18, stk. 3 er nævnt, at revisor skal oplyse tilsynet om kritiske forhold. LOS er her bekymret for denne regels samspil med de almindelige regler om revisors tavshedspligt. Herudover fremgår det ikke klart, om henvendelsen skal ske via protokol, særskilt erklæring, årsregnskabet, pr. mail, telefonisk eller andet. Bemærkninger til udkast til vejledning om socialtilsyn Kapitel 2, punkt 5 Under lovens 1 omtales tilsynets almindelige habilitet, ved at det enkelte tilsyn ikke skal føre tilsyn med tilbud i egen kommune. Her kunne det være en fordel at henvise til forvaltningslovens almindelige regler om habilitet, så der også er fokus på tilsynsenhedens deltageres habilitet i relation til de enkelte tilbud. LOS er stødt på, at der i kraft af tidligere ansættelsesforhold har kunnet rejses tvivl om, hvorvidt en tilsynsførende var inhabil eller ej. Kapitel 3, punkt 16 Det fremgår af vejledningens punkt 5, at tilsynets uvildighed sikres ved, at socialtilsynene ikke kan godkende og føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. For så vidt angår koncerner kan man forestille sig, at dette alligevel vil kunne ske, idet valg af tilsynsenhed sker ud fra det sted, hvor koncernen har sit hovedsæde. Hvis hovedsædet ligger i Sorø, er det Holbæk kommune der skal føre tilsyn. Hvis koncernen har oprettet afdelinger i Holbæk Kommune, vil Holbæk kommune i strid med vejledningens punkt 5, skulle føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. LOS mener, at vejledningen bør forholde sig til denne problemstilling. Kapitel 3, punkt 17 LOS mener, at koncernlignende konstruktioner er et diffust begreb, der vil kunne give problemer i praksis. LOS mener derfor, at man for at imødekomme eventuelle problemstillinger, bør udarbejde en mere klar definition i vejledningen. Alternativt bør en mere klar definition udarbejdes og offentliggøres, så snart man på baggrund af konkrete erfaringer kan udarbejde en sådan. Kapitel 3, punkt 45 Socialtilsynet skal underrette det pågældende tilbud eller plejefamilie, når det underretter de visiterende kommuner. LOS mener, at de pågældende tilbud bør høres om de konkrete bekymrende forhold, inden underretningen finder sted og at det fremgår af vejledningen, at en høring af tilbuddet skal finde sted. 3

4 Kapitel 4, punkt 68 Det beror ifølge vejledningens punkt 68 på socialtilsynets vurdering, hvorvidt tilsynet vil udbede sig f.eks. uddannelsesdokumentation, erfaring fra tidligere ansættelse, børneattester eller straffeattester for samtlige medarbejdere, eller om tilsynet vil nøjes med at udtage stikprøver heraf. LOS gør opmærksom på, at oplysninger på medarbejderes straffeattester er følsomme personoplysninger der reguleres af persondatalovens regler. Af persondataloven fremgår, at behandling af personoplysninger, uanset om der foreligger samtykke hertil, skal ske ud fra saglige kriterier, jf. persondatalovens 5. Det betyder, at tilsynet vil skulle lave en konkret vurdering fra gang til gang om nødvendigheden af at foretage en behandling af personoplysningerne. Tilsynet kan derfor ikke uden videre udtage stikprøver, eller indhente samtlige straffeattester. Tilsynet skal i overensstemmelse med persondatalovens regler om god databehandlingsskik, foretage en konkret vurdering af sagligheden for behandlingen hver gang. Sammenholdes ovenstående med punkt 290 i vejledningen, står der i punkt 290 følgende: Det er tilbuddet selv, der tager stilling til, om der skal indhentes straffeattest. Socialtilsynet kan således ikke kræve, at tilbuddet indhenter straffeattest på medarbejdere, der f.eks. er beskæftiget med lønadministration. LOS mener, på baggrund af ovenstående at vejledningen fremstår uklar om, hvem der har kompetencen til at beslutte, om der skal indhentes straffeattester eller ej, og om indhentelsen er i overensstemmelse med persondatalovens regler om behandling af personoplysninger. Kapitel 4, punkt 78 Vejledningen skriver følgende: Det kan forekomme, at et tilbud eller en plejefamilie er godkendt til en bestemt målgruppe eller et bestemt antal børn, og der opstår konkret behov for at afvige fra godkendelsens indhold. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en plejefamilie er godkendt til to børn, men den anbringende kommune ønsker at et tredje barn, som er en søskende til et af de andre børn, gives mulighed for ophold i plejefamilien. Socialtilsynet kan i den situation efter en konkret vurdering fastsætte et vilkår om, at plejefamilien kan fravige godkendelsesgrundlaget i forhold til det pågældende barn. Når et barn senere forlader plejefamilien, bortfalder vilkåret og det maksimale antal af plejebørn i familien vil atter kun være to børn. LOS efterspørger eksempler, hvor godkendelsen kan afviges i relation til de private tilbud efter serviceloven, idet vejledningen kun omtaler plejefamilier. Kapitel 6, punkt 127 Det fremgår under 15 at Lov om fonde og visse foreninger ikke gælder, når en fond har indgået en aftale om opfyldelse af kommunens forpligtelser i henhold til retssikkerhedsloven, hvis fonden ikke varetager andre opgaver. LOS ønsker i den forbindelse afklaring på, om det betyder, at hvis et tilbud oprettet som en fond både varetager opgaver efter serviceloven og 4

5 folkeskoleloven, så er fonden ikke undtaget fra fondsloven og skal oprettes som en erhvervsdrivende fond? Eller må koncernen i disse tilfælde lade sig opsplitte i to fonde? LOS mener det bør være således at det er muligt at oprette én fond, der både omfatter tilbud efter serviceloven og f.eks. folkeskoleloven. Kapitel 6, punkt 136 Civilstyrelsen skal vurdere, om fonden fortsat opfylder betingelserne for at være undtaget fra reglerne i lov om fonde og visse foreninger, hvis der sker væsentlige vedtægtsændringer. LOS mener, det vil være en hjælp for praktikere, hvis der gives eksempler på hvad væsentlige ændringer kan bestå i. Derudover bør det fremgå hvem der træffer afgørelsen om, hvornår en ændring er væsentlig. For så vidt sidstnævnte foreslår LOS, at det i praksis håndteres ved, at stederne sender alle ændringer til Socialstyrelsen, der herefter må afgøre om ændringen skal videregives til Civilstyrelsen. Kapitel 7, punkt 144 Der henvises til punkt 167, men dette punkt eksisterer ikke i vejledningen. Der skal i stedet henvises til punkt (afsnittet om revision). Kapitel 7, punkt 149 Det fremgår at tilbuddene skal indberette deres budgetter til socialtilsynet på særligt udarbejdede skemaer. LOS er skeptisk overfor skemakrav, da dette ikke er særlig fleksibelt. Der skal være mulighed for at tilpasse skemaerne til forskellige individuelle typer af tilbud. Der kan godt anvendes skemaer, blot dette er i hovedposter, med mulighed for individuelle tilpasninger af underspecifikationerne. Der henvises også til vores kommentarer til bekendtgørelsens 13, stk. 1. Kapitel 7, punkt 152 Det fremgår at leje af fast ejendom ikke må overstige normale lejeudgifter for tilsvarende ejendomme. LOS ønsker i den forbindelse afklaring på, hvordan der skal ageres i forhold til en op- eller nedjustering, set i forhold til en opsigelse/justering af en indgået lejekontrakt mellem stedet og udlejer. Ved sædvanligt vederlag til bestyrelsesmedlemmer foreslår LOS, at der ved fastlæggelsen af størrelsen af vederlaget, henvises til principperne for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber. Denne beskriver på fin vis afvejningen mellem at udvise tilbageholdenhed og samtidig at kunne tiltrække kompetente personer. Kapitel 7, punkt 157 Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt de økonomiske nøgletal kunne omfattes af ledelsens beretning i årsrapporten. Det fremgår ej heller tydeligt, hvorvidt nøgletallene skal være i pct. 5

6 eller kr. LOS vil også gøre opmærksom på, at nøgletal kan være misvisende hvis de står alene. Nøgletal bør altid suppleres med en uddybende forklaring. Kapitel 7, punkt 160 Det fremgår, at årsregnskaber der skal aflægges efter årsregnskabslovens klasse B skal indeholde en ledelsesberetning. Dette er ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der mangler således hjemmel til at kræve at årsregnskabet indeholder en ledelsesberetning. Hvis man ønsker at det skal være et krav forudsætter det, at det skrives ind i lov om socialtilsyn. Alternativt kan vejledningen anbefale at der vedlægges en ledelsesberetning. Kapitel 7, punkt 162 LOS mener, der bør tilføjes at Regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven vil dog normalt være tilstrækkeligt. De private tilbud får revideret deres regnskab af en uvildig part, nemlig en revisor. Der bør kunne sættes lid til, at denne person varetager sin opgave korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis revisor ikke har bemærkninger til regnskabet, burde der derfor ikke være behov for yderligere, for at sikre gennemskuelighed i økonomien for det enkelte tilbud. Kapitel 7, punkt 166 Det er uklart om konsekvensen af det, der står er, at revisor hvert år skal undersøge om lejen er i overensstemmelse med markedslejen. LOS mener, det bør være nok, at revisor ved selve indgåelsen af lejeaftalen påser om lejen er i overensstemmelse med markedslejen (med mulighed for eventuelle efterreguleringer af lejen i overensstemmelse med prisudviklingen). Kapitel 8, punkt 189 LOS mener, at det af vejledningen bør fremgå, at ved indhentelse af oplysninger fra borgere bør udgangspunktet være gruppeinterview f.eks. via brugerråd. Dette fordi det enkeltstående interview som udgangspunkt bør høre under det personrettede tilsyn. Kapitel 8, punkt 193 Det fremgår, at andre relevante personer kan være pårørende. LOS mener det bør fremgå eksplicit af vejledningen, at den involverede borger skal give samtykke, såfremt der indhentes oplysninger fra dennes pårørende mv. og at samtykket bør gives i skriftlig form. Dette for at sikre at der ikke er tvivl om, at borgeren har ønsket den pågældende persongruppe inddraget. 6

7 Kapitel 8, punkt 199 LOS mener, at der under forhold, der kan medføre et intensiveret tilsyn, bør tilføjes, at hvis tilbuddet har en væsentlig negativ egenkapital, eksempelvis en større procentdel af det samlede budget, bør dette også kunne begrunde et mere intensivt tilsyn i en periode. Kapitel 8, punkt 208 og punkt 209 Ved begge punkter nævner vejledningen begrebet bod. LOS gør opmærksom på, at der ikke i loven er hjemmel til at ikende en bod, og begrebet derfor ikke bør anvendes. LOS henviser yderligere til, at det i bekendtgørelsen klart fremgår, at tillægstaksten for skærpet tilsyn udgør 50 pct. af årstaksten. Kapitel 8, punkt 244 Vejledningen anfører, at det er socialtilsynet der træffer afgørelse om de driftsmæssige konsekvenser, for eksempel omrokering eller afskedigelse af en medarbejder. LOS gør opmærksom på, at for private kommercielle tilbud gælder, at det er ledelsen, der har de driftmæssige beføjelser og ledelsesretten. Tilsynet kan kontrollere om personalegruppen og driftsforhold (fortsat) kan godkendes. Hvis tilsynet mener, stedet ikke lever op til godkendelsen, kan de påpege dette og bede lederen om en redegørelse for hvordan vedkommende vil løse de problematiske forhold, tilsynet har peget på. Tilsynet kan ikke træffe afgørelser om den konkrete drift herunder om medarbejdere skal flyttes til andre steder eller afskediges. Kapitel 9 overskriften Overskriften bør ikke være Årsrapport idet dette vil kunne forveksles med årsregnskabslovens betydning af brugen årsrapport. LOS anbefaler i stedet, at der anvendes betegnelsen Årsberetning. Kapitel 9, punkt 246 LOS mener igen, at udtrykket Årsrapport er misvisende i denne sammenhæng. Det skyldes at det kan forveksles med Årsregnskabslovens begreber, hvor Årsrapporten er udtrykket for årsregnskabet og ledelsens beretning samlet. Det fremgår at de nævnte nøgletal skal indberettes en gang årligt, men ikke hvordan og i hvilken form. Skal revisor udtale sig om de indberettede tal, og kontrollere at de er korrekte? Kan revisor i så fald udtale sig omkring nøgletallet for sygefravær?.i så fald vil dette medføre en ekstra revisionshandling, som tilbuddet skal betale for. Omvendt hvis indberetningen ikke gennemgås af revisor, risikeres fejlagtige oplysninger. Kapitel 9, punkt 249 For så vidt angår eksemplet opstillet i vejledningen, kan LOS ikke få det til at give 6,2. Kapitel 9, punkt 250 I første sætning står der sygefravær. LOS mener der rettelig bør stå personalegennemstrømningen. 7

8 Kapitel 9, punkt LOS mener, at det bør fremgå, at socialtilsynets årsrapport skal offentliggøres, således at også de der føres tilsyn med, har adgang til oplysningerne uden at skulle gå igennem aktindsigtsprocessen. Kapitel 15, punkt 358 Det fremgår af bekendtgørelse og vejledning at rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter pålægges det enkelte tilbud. LOS mener, at denne udgift bør finansieres objektivt, for at undgå unødigt høje takster for det enkelte skibsprojekt. Skibsprojekter udgør en meget lille andel af de sociale tilbud og ifølge tal fra Ankestyrelsen var der kun 13 unge på skibsprojekter i 4. kvartal Der bliver således tale om et stort beløb for det enkelte skibsprojekt, hvis dette skal stå for finansieringen alene, mens der er tale om en meget lille medfinansiering for øvrige tilbud, hvis rejseudgiften gøres objektiv. Kapitel 15, punkt 359 Det fremgår, at socialtilsynet undtagelsesvist kan fastsætte yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Som eksempel nævnes hvis en koncern er spredt ud over et stort geografisk område og i øvrigt opleves uigennemskuelig. LOS mener, at hvis socialtilsynet pålægger et tilbud at betale takster ud over de fastlagte, bør dette anses som en afgørelse, der kan påklages efter de almindelige regler. LOS kommentarer til Kvalitetsmodellen Overordnet set mener LOS, der er et problem med bedømmelsessystematikken, hvis man efter anvendelsen af de forskellige indikatorer, umuligt kan opnå scoren 5, grundet tilbuddets konkrete målgruppe. Indikator 1 b. Her bør tilføjes:.i overensstemmelse med borgerens evner og de opstillede mål for borgeren. Indikator 2 e. Hvem undersøger dette og hvordan? Skal tilsynet snakke herom med hvert enkelt barn? Det er vel anbringende kommunes opgave. Er begrundelsen herfor, at man ikke mener anbringende kommune sikrer dette? Eller menes der, at man skal spørge ind til dette i dialogen med opholdsstedet. Indikator 7 a. Bør ændres til: Tilbuddets pædagogiske indsats forebygger, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. LOS er ikke bekendt med pædagogiske indsatser, der sikrer, at der ikke forekommer overgreb. Med venlig hilsen Geert Jørgensen Direktør 8

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27 Til Socialministeriet Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt ændring af lov om social service. Selveje Danmark støtter helt overordnet den aftale, der er indgået mellem

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den 15. april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Tilsynspolitik For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1.

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn 2012/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1074 Fremsat den 10. april 2013 af social-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og 23, stk. 5, i lov om socialtilsyn samt 14, stk. 5, 66 a, stk. 7, 123, stk. 4,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Socialtilsyn Nord Budget 2017

Socialtilsyn Nord Budget 2017 Socialtilsyn Nord Budget 2017 Regler og Ankestyrelsens praksis v/ Sarah Sieker Juhlert, jurist Ankeafgørelser Konkret vurdering >< Generel læring En ankeafgørelse er ikke en principafgørelse En principafgørelse

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

KL vil også anbefale, at det kommer til fremgå, hvorledes det sikres, at et 85-tilbud henvender sig til socialtilsynet.

KL vil også anbefale, at det kommer til fremgå, hvorledes det sikres, at et 85-tilbud henvender sig til socialtilsynet. B i lag Høringssvar med konkrete bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn inkl. bilag med kvalitetsmodellen, bekend t- gørelse om plejefamilier og vejledning om socialtilsyn KL har følgende

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Overskrift Hvorfor er det en barriere? Muligheder (hvordan kan problematikken imødekommes?) Ansættelsesforhold

Overskrift Hvorfor er det en barriere? Muligheder (hvordan kan problematikken imødekommes?) Ansættelsesforhold Juridiske barrierer og muligheder i forhold til kommissoriet: Fælles Ledelse af Akut Døgntilbud På baggrund af to videomøder mellem regional og kommunale jurister, hvor ovenstående kommissoriums juridiske

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere