Et kunstprojekt i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et kunstprojekt i praksis"

Transkript

1 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond bidrager med kunstfagligt overblik, analyser og vurderinger i forhold til rammerne for kunstopgaven og kunstnervalg. Endelig bidrager Statens Kunstfond med eventuel kunstfaglig kvalificering af kunstnerens skitseprojekt. Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunsts mission at sikre: 1. at kunstprojektet har høj kunstnerisk kvalitet 2. at valg af kunstnerisk praksis er relevant for stedet og brugerne 3. at der er rum for kunstnerisk udvikling i kunstprojektet En konsulent i Kulturstyrelsen bistår på vegne af Statens Kunstfond modtagerinstitution/bygherre og kunstner med råd og vejledning i alle kunstprojektets faser efter behov. Modtagerinstitution/bygherre Modtagerinstitutionen/bygherre bidrager til kunstprojektet med en given egenfinansiering. Som projektejer varetager modtagerinstitutionen/bygherre projektledelsen af kunstprojektet. Modtagerinstitutionen/bygherre skal udpege en formel projektejer til styregruppen, en projektleder og 2-3 medlemmer til styregruppen for kunstprojektet (ud over projektejer). Projektlederen sekretariatsbetjener styregruppen for kunstprojektet. Ansvaret for værket overdrages af Statens Kunstfond til modtagerinstitutionen/bygherre, når kontrakten er underskrevet af de tre parter: modtagerinstitution/bygherre, kunstneren og Statens Kunstfond. Modtagerinstitution/bygherre har ansvar for kunstprojektets lokale opbakning og forankring gennem planlagte kommunikations- og formidlingsaktiviteter. Kunstner Det er kunstnerens ansvar, at kunstprojektet bliver realiseret i overensstemmelse med det af styregruppen godkendte skitseforslag, det godkendte budget og den godkendte tidsplan, og det er kunstnerens ansvar, at kunstprojektet bliver gennemført i tæt dialog med modtagerinstitutionens/bygherrens projektleder. Kunstneren bliver udpeget af kunstprojektets styregruppe og har til opgave at udarbejde: et realiserbart skitseforslag et budget baseret på indhentede tilbud et estimat af forventede drifts- og vedligeholdelsesudgifter en tidsplan for opgavens løsning Kunstneren kan i forbindelse med skitsering, projektering og realisering af større komplekse kunstopgaver til det offentlige rum have behov for byggefaglig assistance. Kunstneren har ansvar for at inddrage nødvendig byggeteknisk og byggefaglig rådgivning og bistand

2 2 med henblik på byggetekniske undersøgelser, myndighedsgodkendelser med videre samt byggeteknisk præcisering (af kunstnerens detailprojekt ) med henblik på indhentning af priser og tilbud på materialer og udførelse. Den byggefaglige konsulent Statens Kunstfond kan udpege en byggefaglig konsulent til at assistere kunstneren i skitsefasen og dækker i givet fald den byggefaglige konsulents honorar. Konsulenten bistår kunstneren med: at indhente tilbud at opstille budget at afklare holdbarhed af materialer og udførelse at afklare eventuelle myndighedskrav at estimere udgifter til drift- og vedligeholdelse med videre Hvis kunstneren vurderer, at der er behov for byggefaglig assistance i forbindelse med kunstprojektets realisering, kan kunstneren vælge at afsætte et honorar til den byggefaglige konsulent i budgettet for kunstopgaven. Kunstneren skal som minimum budgettere med, at den byggefaglige konsulent udarbejder en tilstandsrapport over værkets tekniske tilstand til modtagerinstitution/bygherre, når kunstprojektet er gennemført. Efter kunstværkets færdiggørelse har konsulenten ansvaret for at udfærdige en tilstandsrapport af værkets tekniske tilstand til godkendelse af styregruppe og kunstner. Denne rapport danner rammen om afleveringsforretningen og garanterer herved for modtagerinstitutionen den tekniske kvalitet af kunstværket og for kunstner en formaliseret godkendelse. Projektorganisation Styregruppen Styregruppens medlemmer er som udgangspunkt: 2 fra Statens Kunstfond 1-2 fra den modtagende institution (inklusiv projektejer) [udpeges af den modtagende institution] 1 repræsentant for lokalområdet [udpeges af den modtagende institution] 1 repræsentant for byggesagen (byggesagens eller anlægsarbejdets sagsarkitekt eller projekteringsleder) [udpeges af den modtagende institution] Kompetencer: Det er afgørende, at de lokale repræsentanter i styregruppen har høj grad af beslutningskompetence, da de skal kunne træffe beslutning om kunstnervalg, skitsegodkendelse og realisering af kunstprojektet og eventuelt sikre politisk opbakning. Hvis modtagerinstitutionen er en kommune, kan det være hensigtsmæssigt for styregruppens arbejde, at de lokalt udpegede medlemmer repræsenterer henholdsvis kulturforvaltningen og plan/byggeafdelingen, så der sikres et godt og bredt miljø for forankring i forvaltningen. Samtidig kan det være befordrende for arbejdet og den lokale forankring, at der i styregruppen sidder en repræsentant for de lokale borgergrupper. Økonomi Det skal særligt bemærkes, at eventuelle udgifter i forbindelse med møder og arbejde for lokalt udpegede styregruppemedlemmer dækkes af modtagerinstitution/bygherre. Ansvar: Styregruppen er opdragsgiver for kunstopgaven. Styregruppen definerer rammerne for kunstopgaven og udpeger kunstner(e). Styregruppen godkender projektets budget, tidsplan og skitseforslag og skal i forbindelse med realiseringen af opgaven godkende eventuelle ændringer i budget, tidsplan samt væsentlige ændringer i forhold til det godkendte skitseforslag.

3 3 Projektejer Projektejer er repræsentant for modtagerinstitution/bygherre og formand for styregruppen. Projektleder referer i sit daglige arbejde til projektejer. Projektleder Er lokalt udpeget og har ansvar for projektledelsen af kunstprojektet. Projektlederen sekretariatsbetjener styregruppen: Indkalder til møder med dagsorden. Skriver beslutningsreferater af møder. Varetager kommunikation i forhold til styregruppen og andre interessenter. Udarbejder kontraktudkast på grundlag af Statens Kunstfonds standardkontrakt, indarbejder ændringsforslag og fremsender kontrakten til underskrivning af parterne. Sikrer lokal opbakning og politisk godkendelse af projektet i det omfang, det er nødvendigt. Bistår kunstneren med eventuelle myndighedsgodkendelser. Koordinerer styregruppens godkendelse af eventuelle ændringer i budget, tidsplan og væsentlige ændringer i forhold til det godkendte skitseforslag. Orienterer Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen løbende om status for projektet ved at fremsende mødereferater med videre. Varetager administration af projektets økonomi. Orienterer Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen, når projektet er endelig afleveret. Fremsender invitationer til indvielsesarrangement til styregruppemedlemmer og Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen. Aflægger regnskab til Statens Kunstfond. Om kunstprojektets proces 1) Rammer for kunstopgaven og kunstnervalg Kulturstyrelsens konsulent for kunstprojektet indkalder på vegne af Statens Kunstfond til 1. møde i styregruppen. Der afsættes ca. 1 ½ time til mødet, som bliver holdt i Kulturstyrelsen. Mødedeltagere: Styregruppemedlemmer, projektleder, Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen Forud for mødet skal repræsentanterne for modtagerinstitutionen have afklaret eventuelle forventninger til kunstopgaven med baglandet. Hvis de lokalet udpegede styregruppemedlemmer har forslag til kunstnere, skal forslagene fremlægges på mødet. Repræsentanterne for Statens Kunstfond fremlægger deres forslag til kunstner. Dagsorden På mødet drøfter styregruppen: intentionerne med kunstopgaven og forventninger til det endelige kunstværk stedets muligheder egnede kunstneriske praksisser Og styregruppen beslutter: 1. opgavebeskrivelse til kunstneren og kriterier for kunstprojektet 2. kunstnervalg 3. model for kunstprojektets gennemførelse (Statens Kunstfond opererer med 2 modeller: 1) Kunstprojektet hører under et overordnet byggeprojekt, hvorfor bygherre tager ansvar for økonomi eller 2) Kunstprojektet er at betragte som et selvstændigt projekt, hvor kunstner har ansvar for projektets økonomi) Hvis styregruppen ikke kan blive enige om grundlag for opgaven, kunstnervalg etc., kan parterne trække sig ud af sagen og bevillingen fra Statens Kunstfond bortfalder.

4 4 Skriver beslutningsreferat med den aftalte opgavebeskrivelse, kriterier for kunstprojektet og kunstnervalg. Sender invitation til kunstneren med den aftalte opgavebeskrivelse, kriterier for kunstprojektet og kunstnervalg (Statens Kunstfonds standardbrev justeres i overensstemmelse med det aktuelle kunstprojekt). Modtagerinstitutionens/bygherrens ansøgning til Statens Kunstfond medsendes som bilag. 2) Kunstnermøde Projektlederen indkalder til møde. Mødedeltagere: Kunstner, de lokale styregruppemedlemmer, projektleder og eventuelt byggefaglig konsulent udpeget af Statens Kunstfond. Dagsorden På mødet går de lokale repræsentanter i dialog med kunstneren om: intentionerne med kunstopgaven og forventninger til det endelige kunstværk kunstopgavens rammer som besluttet på 1. styregruppemøde kunstnerens opgaver og ansvar i forbindelse med skitsearbejdet og den forventede efterfølgende realisering tidspunkt for skitsepræsentation (3 mulige tidspunkter aftales). Kunstneren skal have ca. 3-4 måneder til at udarbejde et skitseforslag. Tidspunktet for skitsepræsentationen fastlægges, når projektlederen har koordineret med Statens Kunstfonds repræsentanter og konsulenten i Kulturstyrelsen. Skriver referat af mødet, hvis der er sket yderligere præciseringer i forhold til opgavebeskrivelse og kriterier for kunstopgaven. Sender referat til mødedeltagere og Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen. Fastlægger mødetidspunkt for skitsepræsentationen efter forudgående koordinering med Statens Kunstfonds styregruppemedlemmer og konsulent i Kulturstyrelsen. 3) Skitsepræsentation Projektleder indkalder til 2. møde i styregruppen, hvor kunstneren præsenterer sit skitseprojekt. Der skal afsættes ca. 1 ½ time til mødet, som bliver holdt lokalt. Mødedeltagere: Kunstner, styregruppemedlemmer, projektleder og eventuelt byggefaglig konsulent udpeget af Statens Kunstfond samt Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen. Dagsorden På mødet fremlægger kunstneren: Visuel dokumentation af kunstopgaven (modeller, skitser, power point præsentationer etc.). En beskrivelse af materialer, dimensioner etc. En kort præsentation af de kunstneriske intentioner og, hvordan skitseforslaget forholder sig til opgavebeskrivelse og kriterier for kunstprojektet (formuleret på 1. styregruppemøde og kommunikeret i invitationsbrevet til kunstneren). Et budget ekskl. moms baseret på indhentede tilbud. En tidsplan, der er udarbejdet i dialog med byggeriets øvrige rådgivere, således at kunstopgavens udførelse bliver koordineret bedst muligt og mest hensigtsmæssig i forhold til bygge- /anlægsprocessen. Styregruppen: Stiller uddybende spørgsmål til det præsenterede materiale. Vurderer skitseforslag ud fra de aftalte kriterier og træffer beslutning om kunstnerens projekt, om: 1. Skitseprojektet er godkendt

5 5 2. Skitseprojektet er godkendt med krav om ændringer 3. Skitseprojektet ikke er godkendt Hvis styregruppen ikke kan blive enige om godkendelse af kunstnerens skitseforslag, budget eller tidsplan, kan parterne trække sig ud af sagen og bevillingen fra Statens Kunstfond bortfalder. Hvis skitseforslaget ikke bliver godkendt til realisering, dækker Statens Kunstfond honorar til kunstneren for det udførte skitsearbejde. Skriver beslutningsreferat Sender beslutningsreferat til styregruppemedlemmernes godkendelse. Statens Kunstfond: Udbetaler skitsehonorar til kunstneren 4) Kontrakt og yderligere godkendelser af projektet Kontrakten skal være underskrevet af alle parter, inden kunstprojektet kan sættes i gang. Kunstneren kan først få udbetalt honorar og godkende fakturaer til udbetaling, når kontrakten er underskrevet. Der kan gå adskillige måneder fra skitsegodkendelse til kontrakten er klar til underskrivning. Der kan være detaljer i projektet, der skal præciseres, og eventuel myndighedsgodkendelser og politiske godkendelser skal være på plads, inden kontrakten kan underskrives. På baggrund af styregruppens beslutning på deres 2. møde varetager projektleder afklaring af kontraktmodel med kunstneren og indgåelse af kontrakt. Projektleder skal være særlig opmærksom på, om kontrakten skal være udformes som en fagentreprise eller en totalentreprise, specificering af forsikringsforhold og risikoovergange (der må hverken være juridiske/forsikringsmæssige overlap eller huller). Kunstner: Indhenter eventuelt reviderede priser og tilbud på materialer og entreprenørarbejder. Udarbejder accepter og kontrakter med leverandører og entreprenører. Har ansvar for eventuel myndighedsbehandling. Udarbejder kontraktudkast. Statens Kunstfonds standardkontrakt for enten fagentreprise eller totalentreprise skal justeres i overensstemmelse med det aktuelle kunstprojekt. Kontraktudkastet fremsendes til kunstneren og Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen til gennemlæsning og eventuelle ændringsforslag. Indarbejder ændringsforslag og fremsender kontrakten til underskrivning af parterne. Sikrer politisk godkendelse af projektet i det omfang, det er nødvendigt. Bistår kunstneren med eventuelle myndighedsgodkendelser. Parterne (modtagerinstitution/bygherre, kunstner og Statens Kunstfond): Skal have særlig opmærksomhed på at have afklaret forsikringsforhold og risikoovergange. Underskriver kontrakten. 5) Realisering Statens Kunstfond: Udbetaler bevilling til modtagerinstitution/bygherre. Kunstner: Realiserer kunstprojektet i overensstemmelse med det af styregruppen godkendte skitseforslag, det godkendte budget og den godkendte tidsplan. Har ansvar for styring af kunstopgavens samlede økonomi, det vil sige overholdelse af budget, herunder gennemgang og attestation af leverandørers regninger og a conto-begæringer.

6 6 Gennemfører kunstprojektet i tæt dialog med modtagerinstitutionens/bygherrens projektleder, således at kunstneren indretter sig efter de nærmere tidsplansmæssige instrukser fra bygherren og udførelsen af kunstværket kan koordineres bedst muligt og mest hensigtsmæssig i forhold til bygge/anlægsprocessen. Forelægger ændringer i godkendt skitseforslag, godkendt budget og godkendt tidsplan til projektleder. Vurderer projektleder, at disse er af væsentlig karakter, vil ændringerne skulle forelægges styregruppen til godkendelse før værkrealiseringen kan fortsætte (projektleder koordinerer kommunikationen til styregruppen). Fungerer som byggeleder i forbindelse med værkrealiseringen (eventuelt kan udgift til særlig byggeledelse budgetteres og indarbejdes i det styrende budget for projektet). Leverer de nødvendige tekniske oplysninger og krav til de entreprenører, der har arbejder og leverancer til den kunstneriske opgave og kontraherer med dem. Kunstneren udarbejder en drifts- og vedligeholdelsesplan for det færdige værk. Kunstneren udarbejder forslag til kunstværkets skiltning (indhold og form) i samråd med Statens Kunstfond. Varetager administration af projektets økonomi ift. bevilling fra Statens Kunstfond og udbetalinger til kunstner. Varetager under produktionsfasen løbende kommunikation med kunstneren Assisterer kunstneren med eventuelle myndighedsgodkendelser. Koordinerer styregruppens godkendelse af eventuelle ændringer i budget, tidsplan og væsentlige ændringer i forhold til det godkendte skitseforslag. Styregruppe: Styregruppen skal godkende ændringer i budget og tidsplan, og styregruppen skal godkende væsentlige ændringer i forhold til det godkendte skitseforslag. 6) Afleveringsforretning Ved afsluttet produktion afholdes et afleveringsmøde med deltagelse af kunstner, modtagerinstitutionens styregruppemedlemmer og den byggefaglige konsulent. Dette møde afholdes lokalt og har til formål at godkende: 1. Drift- og vedligeholdelsesplan 2. Værkets aflevering fra kunstner til modtager Kunstner: Orienterer projektleder, når værket er klar til endelig aflevering til modtagerinstitution/bygherre. Udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplan med udgangspunkt i Statens Kunstfonds standardplan for drift- og vedligeholdelse og sender denne til projektleder. Bestiller den byggefaglige konsulent til at udarbejde tilstandsrapport for værket. Indkalder til formel afleveringsforretning mellem kunstner, byggefaglig konsulent og lokale styregrupperepræsentanter. Fremsender tilstandsrapport og drift- og vedligeholdelsesplan til de lokale styregrupperepræsentanter. Dagsorden for afleveringsmøde Fælles gennemgang af værket Modtagerinstitution/bygherre godkender kunstnerens endelige aflevering af værket på baggrund af tilstandsrapporten Modtagerinstitution/bygherre godkender kunstnerens plan for drift- og vedligeholdelse 7) Indvielsesarrangement

7 7 Orienterer Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen, når værket er endelig afleveret. Arrangerer indvielsesarrangement, herunder kommunikation til pressen. Fremsender invitationer til indvielsesarrangement til styregruppemedlemmer og Statens Kunstfonds konsulent i Kulturstyrelsen. 8) Projektets afslutning Aflægger regnskab til Statens Kunstfond. Statens Kunstfond: sikrer registrering og professionel dokumentation af værket. Ud over det bevilgede beløb til kunstopgaven afsætter Statens Kunstfond midler til og varetager: o formidling af kunstopgaven på o professionelle fotooptagelser af værket o skiltning på stedet 9) Kunstværkets videre liv Det er modtagerinstitution/bygherres ansvar, at værket fremstår for offentligheden i en kunstnerisk forsvarlig stand. Det er modtagerinstitution/bygherres ansvar at sørge for drift og vedligehold af det afleverede kunstværk på grundlag af den endelige drifts- og vedligeholdelsesplan. Ved beskadigelser er modtagerinstitution/bygherre forpligtet til at rette henvendelse til kunstneren. Kunstneren har ret til at følge reparationsarbejdet mod vederlag. Statens Kunstfond anbefaler, at projektleder i minimum et år efter værkets endelige aflevering bibeholder funktionen af projektleder for kunstopgaven, da der efterfølgende ligger arbejde i: At varetage kommunikation omkring kunstværket, så man sikrer dets aktive forankring og positive indspil i lokalsamfundets dynamik særligt i forhold til lokale organisationer, institutioner og interessegrupper. Udfylde og indsender en evaluering af projektet til Statens Kunstfond. Indsender en etårsgennemgang/dokumentation til Statens Kunstfond som endelig afslutning på samarbejdet.

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere