Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 Vellykket Årsmøde JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3-4 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 5-6 Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 4 og 7 Goddag og farvel ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen side 7-9 Kunne Hegnsynenes konfliktløsningsmodel udvides til at omfatte andet end hegn? side Medlemmer i kø for at komme på kursus side Når tvang bliver nødvendigt i hegnssager side Evaluering af Årsmødet 2014 side Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen side

3 Fra formanden Endnu en gang velkommen til de mange nye hegnsynsmedlemmer og sekretærer. Jeg håber I vil deltage aktivt i vores forening. Tak for sidst på årsmødet og generalforsamlingen i foreningen den 28. og 29. marts på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Tak for gode debatter og nye ideer, som vi vil arbejde videre med i bestyrelsen. Årsmødet i 2014, var også et årsmøde, hvor der afholdtes valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Det er som bekendt på det første møde i den nye kommunale valgperiode, der er valg til bestyrelsen i foreningen for fire år. Jeg blev her genvalgt til formand, og jeg takker for valget. På årsmødet tog vi afsked med bestyrelsesmedlem Jakob Rohde fra Ålborg Kommune og kasserer Jørgen Nielsen fra Svendborg Kommune, som begge ikke ønskede at fortsætte som hegnsynsmænd, og dermed ikke kunne genopstille til bestyrelsen. De har udført et stort arbejde for foreningen og mange tak for det. Nyvalgt blev Peter Bang Nielsen Svendborg Kommune og Hans Chr. Hansen Holbæk Kommune. De resterende to bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og jeg håber på videreførelse af et godt samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig, og resultatet af dette kan ses et andet sted i bladet, ligesom navne og adresser på bestyrelsen fremgår af bladet. I slutningen af 2013 fik vi en mindre ministerrokade i regeringen. I december overdrog Fødevareminister Karen Hækkerup (S), efter få måneder som minister, Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri til Dan Jørgensen (S). 3

4 Fra foreningen skal der lyde såvel en tak til den afgående minister, som et stort velkommen til den nye minister. Til dig Dan Jørgensen, skal siges, at vi regner med dig som vores minister, og glæder os til et godt samarbejde med dig og dit ministerium. Vi har altid haft et godt samarbejde med dine forgængere og dine medarbejdere, samt med øvrige samarbejdspartnere i Ministerierne. I marts 2014 var der igen en rokade i NaturErhvervstyrelsen. Dette betød at vores mand i styrelsen Morten Ødum Nielsen efter 2 år overdrog sine opgaver til Stig Gunnersen. Fra foreningen skal lyde en stor tak til Morten Ødum Nielsen og velkommen til Stig Gunnersen med ønsket om et fortsat godt samarbejde og stor velvillighed. Nærmere omtale kommer senere her i bladet. Foreningen af Hegnsyn har i foråret 2014 afholdt to begynderkurser for nye hegnsyns m/k er og sekretærer. Der har været en overvældende interesse for begge kurser, og et nyt kursus med et andet indhold er planlagt til den 1. november 2014 på Vissenbjerg Storkro, Fyn. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kurset vil blive nærmere omtalt i næste nummer af Ret og Skel, hvor tilmeldings-blanketten også vil være. Sørg for at få den fornødne bevilling til kurset fra din kommune. Som noget nyt har vi forsøgt at begrænse deltagerantallet på forårets kurser til personer og afholdt det ene af de to identiske kurser på en hverdag altså ikke en lørdag som vanligt. Det ser ud til at disse tiltag har været en succes. Det er vigtigt at I rundt omkring fortæller om jeres arbejde og betydningen af det, så partiorganisationer og kommunalbestyrelser har mulighed for at forstå og støtte udvælgelsen af nye medlemmer og genudpegning af medlemmer til Hegnsynet og forstå, at uddannelse af medlemmerne er nødvendigt. Tidligere minister Mette Gjerskov sagde det på denne måde i 2013: Vi må ikke undervurdere den indsats, der ydes af velkvalificerede hegnsynsmænd. Gode mæglere kan forebygge optrapning af konflikter. Dermed sparer de domstolene for mange sager og borgerne for mange penge. Med ønsket om en fortsat god sommer, skal jeg endnu engang opfordre alle til fremover at deltage i kurser, årsmøder og uddannelser. God sommer! Jens Ernst Nielsen 4

5 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording Tlf / Næstformand: Jørgen Olsen, Egedal kommune Kirkevang 5, 3660 Stenløse Tlf Kasserer: Preben Andersen, Norddjurs Kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Sekretær: Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune Vestervang 2, 4520 Svinninge Tlf Best.medlem: Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune Søndervej 203, 5700 Svendborg Tlf Forretningsfører og redaktør: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf /

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Goddag og farvel ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen Goddag og velkommen til Peter Bang Nielsen og Hans Chr. Hansen, farvel og tak til Jørgen Nielsen og Jakob Rohde og genvalg til Jens Ernst Nielsen, Jørgen Olsen og Preben Andersen. Svendborg Kommune er fortsat repræsenteret i bestyrelsen af Foreningen af Hegnsyn i Danmark, hvor Peter Bang Nielsen på generalforsamlingen overtog pladsen efter Jørgen Nielsen, der selv havde ønsket at afgive den. Den anden nyvalgte, Hans Christian Hansen, kommer til gengæld fra en ny kommune i bestyrelsessammenhæng, nemlig Holbæk. Han overtog bestyrelsespladsen efter Jakob Rohde, Aalborg Kommune, der også selv havde ønsket at stoppe i bestyrelsen. Peter Bang Nielsen. Hans Chr. Hansen. Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1768,- som fordeles med kr. 758,- til formanden og kr. 505,- til hver af de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr ,- som fordeles med kr. 758,- til formanden og kr. 505,- til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr ,- og fordeles som ved et hegnsyn. 7

8 Formanden, der valgtes direkte på generalforsamlingen, Jens Ernst Nielsen (Ikast-Brande Kommune), og bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Olsen (Egedal Kommune) og Preben Andersen (Norddjurs Kommune) blev alle genvalgt. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde har den nye bestyrelse konstitueret sig således: Næstformand: Jørgen Olsen Kasserer: Preben Andersen Sekretær: Hans Chr. Hansen Bestyrelsesmedlem: Peter Bang Nielsen Desuden var der et nyvalg og et genvalg af foreningens revisorer. -benje Den nye bestyrelse Fra venstre: Sekretær Hans Chr. Hansen, næstformand Jørgen Olsen, kasserer Preben Andersen, bestyrelsesmedlem Peter Bang Nielsen og formand Jens Ernst Nielsen. 8

9 Nyvalgte revisor, Henning Danielsen, Randers. Genvalgte revisor, Walther Jensen, Hvidovre. Afsked Formanden overrækker her et årskrus med gravering som tak til hver af de to afgående bestyrelsesmedlemmer. I midten Jørgen Nielsen og til højre Jakob Rohde. 9

10 Kunne Hegnsynenes konfliktløsningsmodel udvides til at omfatte andet end hegn? Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2014 Dette er den første beretning i valgperioden for de nye Hegnsyn. Der skal naturligvis lyde en velkomst til alle, særlig til vore æresmedlemmer Svend G. Kofoed-Dam, som deltager for 39. gang, Holger Engvang og Helge Sølgaard, men også en særlig velkommen til nytilkomne hegnsynsmænd og vurderingsmænd vedr. Mark- og Vejfredsloven. Desuden en tak til afgåede hegnsynsmænd og vurderingsmænd. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er mange nytilkomne hegnssynsmedlemmer iblandt os. Det kan skyldes, der er gået mere politik i udpegningen denne gang end tidligere. Og nogen har måske ment det var tid til nye kræfter. Det er min vurdering, at gennemsnitsalderen er faldet. Som det har været sædvane, vil jeg starte med at nævne foreningens formål, som ifølge vedtægterne er Varetagelse af fælles interesser herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet, Ret og Skel. Varetagelsen af fælles interesser omfatter næsten alle aktiviteter i foreningen. Vi har de konkrete aktiviteter som afholdelse af kurser og udgivelse af bladet Ret og skel, og så opfatter vi vort fællesskab som værende det, der holder gang i en forening. Her støtter og servicerer vi medlemmerne på bedste vis. Dette vil jeg vende tilbage senere i min beretning. Det er vigtigt, at vi løbende har kontakt til alle vores berøringsflader. Dels at vi opsøger og udvikler nye kontakter, men også at vi fastholder de gode kontakter, vi allerede har. Medlemstal og økonomi Af de 97 kommuner, der har Hegnsyn (Københavns Kommune er undtaget), er der 88 kommuner med tilsammen 95 Hegnsyn, der er med i foreningen. Syv kommuner har altså to tilmeldte Hegnsyn. Da det er hvert enkelt Hegnsyn, der er medlem, har vi præcis 95 medlemmer i foreningen (ud af 104 mulige), hvilket må siges at være tilfredsstillende. Der er således status quo i medlemstallet. Økonomien i foreningen er god. Regnskabet fremlægges senere. 10

11 Formanden aflagde beretningen. Årsmødet og generalforsamling 2013 I 2013 var det syvende gang, der blev holdt årsmøde og generalforsamling på Christiansminde i Svendborg, efter mange år på Nyborg Strand. Vi har selvfølgelig taget evt. klagepunkter vedrørende forholdene her på stedet til efterretning, og der er bl.a. blevet arbejdet med at forbedre forholdene, der iblandt lydforholdene. Nu er der således teleslynge i salen. Programmet for 2013, som var foreningens 40 års jubilæumsår: Borgmester i Svendborg Kommune, Curt Sørensen (S), bød velkommen til jubilæums-årsmødet i Svendborg. Særskilt eftermiddagsprogram for ledsagerne. Præsentation og indlæg ved fuldmægtig Morten Ødum Nielsen, NaturErhvervstyrelsen. Generalforsamling. 11

12 Cand. merc. Nils Villemoes om lægmandssystemet, hegn og naboskab, samt oplæg til festaftenen. Jubilæumsfestmiddag. freds-spørgsmål, er bestyrelsen i gang med overvejelser på grund af, at Holger Engvang har ønsket at stoppe som rådgiver. Vi forventer at have en løsning i løbet af foråret. Under middagen underholder sangeren Arne Lundemann. Hegnsynskendelser begrundelser og krav i forhold til anden lovgivning ved dommer Ib Trabjerg. Spørg Bare. Den generelle spørgerunde med spørgsmål og kommentarer Holger Engvang. Næste årsmøde Næste årsmøde bliver den 27. marts og den 28. marts 2015 på Christiansminde i Svendborg. Bestyrelsen Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder som vanligt, og vi tilstræber at afholde møderne i forbindelse med årsmøder og kurser, eller når vi ved andre lejligheder er samlet, således at omkostninger og tidsforbrug minimeres. Vi har, ud over det almindelige driftsarbejde, også arbejdet en del med fornyelse af kursustilbud og bekendtgørelsen ang. vederlag. Angående rådgivning i Mark og Vej- Bestyrelsessekretær Preben Andersen tager sig løbende af indsamlingen af domsafgørelser, men der er desværre ingen garanti for, at vi får dem tilsendt. Vi vil derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domsafgørelser og sender dem til foreningen, eller giver Preben Andersen et praj om dem. Det er naturligvis meget interessant for os at opsamle samtlige domsafgørelser inden for vort felt. Vi arbejder således på at forbedre mulighederne for at få domsafgørelserne. Retskredsene er jo som bekendt meget selvstændige, så selv om vi har en aftale med domstolsstyrelsen og med dommerforeningen om, at vi skal have 12

13 tilsendt domsafgørelser, der vedrører hegnsyn, er det åbenbart svært at overholde aftalen. Dette kan skyldes, at der kun forekommer få afgørelser, så derfor vil vi under alle omstændigheder gerne høre, hvis I som hegnsynsmedlemmer får viden om afgørelser i forbindelse med hegnsyn. Det er bestyrelsens opfattelse, at byretten burde være forpligtiget til at fremsende afgørelserne til NaturErhvervstyrelsen. Dette vil vi fortsat drøfte med styrelsen, for hvis det lykkes NaturErhvervstyrelsen at få tilsendt afgørelserne, vil vi sandsynligvis kunne få dem derfra. Hegnsloven med kommentarer Ny udgave af Hegnsloven med kommentarer, 4. udgave, udkom den 25. marts Kurser Uddannelse er en vigtig del af foreningens arbejde. Der har været afholdt et begynderkursus i februar Der var stor interesse for deltagelse og vi holder allerede et begynderkursus igen den 24. april 2014 på Fyn. Og efterårskurset den 1. november 2014, bliver et kursus med et nyt indhold. 13

14 Ret og Skel og hjemmeside Bladet Ret & Skel er et vigtigt aktiv for foreningen, hvilket også fremgår af formålsparagraffen, og bladet er som planlagt udkommet fire gange i perioden. Det er naturligvis til stadig diskussion, under hvilken form bladet skal udkomme, men bestyrelsen er enige om, at det er et vigtigt ansigt udadtil. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en tak til redaktør Bent Jensen for det store arbejde, han gør med bladet. Det er rart at se, at Brevkassen er blevet mere brugt gennem det sidste år. Også en tak for det til advokat Peter Flint Jensen. Bladet skifter i øvrigt lidt udseende hver gang rent farvemæssigt. Bestyrelsen arbejder også løbende med forbedringer på vores egen hjemmeside www. hegnsyn.dk og gode ideer modtages gerne. I øvrigt ligger publikationen Hegn og et godt naboskab, som foreningen har fået rettighederne over, også på hjemmesiden. Der er ca besøgende pr. år på siden, og det ville være en god ide, hvis der kom link til hjemmesiden på alle kommuners hjemmesider. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en tak til Torben Østerbæk, som er vores Webmaster, for stor velvillighed. Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning er en måde, hvorpå vi kan kompensere for evt. manglende uddannelse hos nogle, og den er derfor en meget vigtig del af vores arbejde. Vi har i mange år været heldigt stillet med Holger Engvang og Svend Gunnar Kofoed-Dam, der står til rådighed for foreningens medlemmer. Desuden har vi også mulighed for at trække på Peter Flint Jensen og Stig Gunnersen, NaturErhvervstyrelsen som afløser Morten Ødum Nielsen om få dage. En stor tak til alle spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis I kommer ud i vanskelige situationer eller helst før I kommer ud i vanskelige situationer. Pressen Som formand har jeg igen i år haft en del henvendelser fra pressen, og det har mest drejet sig om nabokonflikter og spørgsmål om, hvorvidt der er sket en stigning i antallet af hegnsynssager - og om vi opfatter konflikternes omfang og styrke som værende anderledes end tidligere. Pressen vil gerne have statistiske oplysninger om sagstal og sagskarakterer. Jeg vil derfor igen opfordre foreningens medlemmer til at klippe pressestof om Hegnsyn ud og sende det til bestyrelsens forretningsfører Bent Jensen, så vi får et indtryk af sager som 14

15 omtales. Det er prisværdigt, at der er Hegnssyn, der vil påtage sig opgaven at medvirke til TV og anden pressedækning af vores arbejde, og desuden hjælpe med at finde lodsejere, der vil med virke. Statistik Forretningsfører Bent Jensen fremlagde den seneste statistik for generalforsamlingen. Han kunne oplyse følgende vedrørende året 2013: Forretningsfører Bent Jensen kunne oplyse følgende estimerede tal vedr. året 2013: 1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 657 (809 i 2012, hvilket giver en fald på ca. 19 % fra 12 til 13) 2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/sekretæren modtaget: (6.054 i 2012) 3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 452 (541 i 2012, hvilket giver en fald på ca. 16 %) 4. Hvor mange sager endte med forlig: 203 (254 i 2012, hvilket giver en fald på ca. 20 %) 69 ud af 90 medlemskommuner havde indsendt statistik. (56 indsendte for 2012) 15

16 En ny (gammel) ide konfliktløsning Bestyrelsen har ønsket at udbrede ideen om, at Hegnsynene kunne have flere opgaver. Det kunne. f.eks. være konfliktløsning vedr. store træer. I Norge bruges konfliktløsning i nabokonflikter for at undgå dyre retssager, og fordi det er en bedre løsning for alle parter. Det kræver selvfølgelig lovændringer, for at denne ide kan realiseres, men nu er ideen igen lagt frem til overvejelse. Vederlag Det var med stor glæde, jeg i 2013 kunne meddele, at spørgsmålet om vederlagsregulering havde fundet en afslutning. Efter mange års drøftelse om vederlagsløft og årlig regulering 16

17 af hegnsynsvederlaget m. m., kom en hegnsynssag i 2013 til at koste kr., og er reguleret pr. 1. januar i 2014 til kr. (reguleres nu årligt efter statens pris- og lønindeks). Den 15. marts 2013 blev følgende publiceret af Fødevareministeriet: Fødevareministeren har besluttet at forhøje honoraret til såkaldte hegnsynsmænd. Vederlagt til hegnsynsmænd og vurderingsmænd er ikke reguleret siden Det betyder, at vederlaget i dag er så lavt, at kommunerne har vanskeligt ved at tiltrække nye vurderings- og hegn- 17

18 synsmænd. Derfor har Mette Gjerskov besluttet at pristalsregulere honoraret. i en forening, der i det væsentlige må basere sig på frivillig arbejdskraft. Hegnsynsmænd er uvildige personer, der på frivilligt basis kan træde til og mægle i nabokonflikter om hegn og skel. Vi må ikke undervurdere den indsats, der ydes af velkvalificerede hegnsynsmænd. Gode mæglere kan forebygge optrapning af konflikter. Dermed sparer de domstolene for mange sager og borgerne for mange penge, understreger Mette Gjerskov. Vederlaget betales af sagens parter og oftest af den, der taber en hegnsynssag. Med reguleringen stiger betalingen for et hegnssyn fra kroner til kroner i 2013 svarende til 55,5 pct. Tak På dette Årsmøde skal vi tage afsked med bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Nielsen, Svendborg Kommune, og Jakob Rode Ålborg Kommune, som begge ikke har ønsket genudpegning som hegnsynsmedlemmer. De har udført et stort arbejde for foreningen og har flere hundrede hegnsynssager bag sig i deres hjemkommuner. Mange tak for indsatsen i foreningen, og som formand kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at have nogen at trække på Jeg vil derfor slutte med at rette en tak til alle, som er med til at trække læsset. Først og fremmest til mine kolleger i bestyrelsen, det er trods alt os, der i fællesskab har ansvaret for, at det hele fungerer. Men lige så vigtigt er det, at vi har vore specialister og rådgivere. Her vil jeg sige tak til Morten Ødum Nielsen, NaturErhvervstyrelsen, som vi tager afsked med, uden han kunne være her i dag, og Lars Ramhøj, som vi også tager afsked med efter han er gået på pension fra Ålborg Universitet. Tak til advokat Peter Flint Jensen, som er en af specialisterne inden for vores arbejdsområde og er vores brevkasseredaktør. Og endnu engang tak til Svend Gunnar Kofoed-Dam, Holger Engvang og Bent Jensen. Vores æresmedlem og specialist vedr. Mark- og Vejfredsloven, Holger Engvang, stopper jo efter mange års gode råd i Mark- og Vejfreds-spørgsmål endnu engang tak for denne specielle indsats. Og til slut en tak til vore medlemmer tak fordi I bakker os op. Tak for året der gik. 18

19 Medlemmer i kø for at komme på kursus Foreningen af Hegnsyn i Danmark har afholdt 2 begynderkurser i dette forår. Der har været et deltagerantal på 86 i alt på disse 2 kurser, og foreningen har derudover sagt foreløbig nej til over 30 interesserede. 19

20 Hvert fjerde år, lige efter kommunalvalgene er overstået, udnævnes der nye Hegnsyn til en ny fireårs periode. Der sker selvfølgelig udskiftninger hver gang, nogle bliver for gamle (selv om 70 års grænsen for udnævnelse er ophævet, er der alligevel grænser for, hvor længe man kan/vil blive ved) andre har fundet ud af, at hegnsynsarbejdet alligevel ikke var dem, og atter andre har ikke længere tilknytning til det parti, der har indstillet dem osv. Det er foreningens fornemmelse, at der de seneste perioder ikke er sket så store fornyelser, som det har været tilfældet denne gang. Måske var nogle, der tidligere ville falde for 70 års grænsen, benyttet lejligheden til at snuppe et par perioder ekstra. Under alle omstændigheder har vi i foreningen kunnet konstatere, at der var rigtig mange gamle kendinge iblandt deltagere i kurser og årsmøder mv. Denne gang er det anderledes. at man er en vårhare, så kunne man måske have frygtet, at de yngre generationer ikke ville være helt så interesserede i arbejdsområdet, som de lidt ældre har været det. Også kursus på hverdage Vi har forsøgt med et af kurserne på en hverdag nok mest af hensyn til sekretærerne. Det viste sig da også, at der på Kursus 1A, som var henlagt til en lørdag som vi plejer, deltog 4 sekretærer, medens der deltog 11 på det senere kursus 1B, der afvikledes på en torsdag. Udskiftningen kan alene måles på, at over 100 nye hegnsynsmedlemmer, ud af vore 285 medlemmer i alt, ønsker et begynderkursus i foreningen, så er det udtryk for fornyelse og foryngelse. Det sidste er jo ikke mindst glædeligt og vigtigt for Hegnsynenes fremtidsperspektiver. Selv om jobbet ikke kræver, De to kurser, der har haft det samme indhold bestod af en konfliktløsningsdel, en hegnsrelateret del og en skelrelateret. 20

21 KURSUSPROGRAMMET Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v Hegnslovens opbygning. Hegnsynet som institution og hegnslovens regler herom v/bent Jensen Konstruktiv konfliktløsning ved hegnstvister v/lin Adrian Hegnsynets kompetence. Reglerne om hegnsynsforretningerne. v/bent Jensen Regler og fremgangsmåder vedr. skelafsætning/skelforretninger v/peter Flint Jensen Bestyrelsen har naturligvis drøftet, om der her i foråret kunne presses endnu et kursus ind, men har ikke fundet plads til det. I stedet må de mange kursushungrende henvises til vort efterårskursus, den 1. november i Vissenbjerg, hvor såvel nye som erfarne hegnsynsmedlemmer og deres sekretærer er meget velkomne. Der vil blive tilmelding til dette kursus i næste blad. -benje 21

22 Når tvang bliver nødvendigt i hegnssager Hvis man i forbindelse med en hegnssag ikke gør det, man lover at gøre, eller bliver pålagt at gøre, inden udløbet af en fastsat frist, så kommer Hegnsynet efter anmodning igen og så er der garanti for, at der sker noget. Kendelsens eller forligets bestemmelser tvangsfuldbyrdes nemlig. Af Bent Jensen Når Hegnsynet eksempelvis gennem et forlig mellem parterne eller ved en afsagt kendelse pålægger en part i sagen at nedklippe sin hæk til en bestemt højde inden for en fastsat frist, så kan ingen og slet ikke modparten i sagen være tjent med, at der ikke sker noget hvad enten årsagen er manglende vilje eller bare sløseri. Det samme gælder med domme, hvor retten har pålagt en part at udføre en opgave inden for en fastsat frist. I hegnslovens 44 er der nedfældet regler om tvangsfuldbyrdelse, hvorefter det kan ske jfr. retsplejelovens bestemmelser. omkostninger truffet af de nævnte myndigheder. 2) forlig indgået for de under nr. 1 nævnte myndigheder Hegnslovens 44, stk. 1 lyder således: Undlader nogen at udføre et ham ved forlig, kendelse eller dom pålagt arbejde inden den fastsatte frist, eller er det udførte arbejde behæftet med mangler, kan hegnsynet efter naboens begæring ved kendelse bestemme, at det manglende arbejde skal udføres eller manglerne afhjælpes ved formandens eller klagerens foranstaltning på den forsømmeliges bekostning. Tvangsfuldbyrdelse kan nemlig, jfr. retsplejelovens 478, ske på grundlag af: 1) domme og kendelser afsagt af domstole eller af andre myndigheder, hvis afgørelser efter lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, betalingspåkrav med påtegning efter 477e, stk. 2, samt beslutninger om sags- Når nogen, til naboens utilfredshed, ikke overholder et indgået forlig eller et pålæg efter hegnsynskendelse eller dom, kan Hegnsynet altså efter anmodning indlede en sag om tvangsfuldbyrdelse af det, der var bestemt. Forudsætninger En part skal have undladt inden for 22

23 tidsfristen (hvis ikke anden fuldbyrdelsesfrist er fastsat, følges retsplejelovens tvangsregler, der er 15 dage, medmindre andet fremgår af kendelsens eller forligets indhold, jfr. hegnslovens 44, stk. 4), at have udført det, som et forlig, en kendelse eller en dom havde pålagt ham/hende. Begæringen om en tvangsfuldbyrdelse kan først modtages af Hegnsynet dagen efter den i kendelse eller forlig fastsatte fuldbyrdelsesfrist er udløbet. Tvangsfuldbyrdelse af arbejde kan alene ske efter en kendelse fra Hegnsynet på baggrund af en begæring efter hegnslovens 34 og med efterfølgende besigtigelse og forhandlingsmøde som ved enhver anden hegnsynsforretning. Arbejdet, som kendelsen fastlægger, skal så udføres ved formandens eller den klagende parts foranstaltning. Der er ikke hjemmel til at forlænge fristen som fastsat v. den oprindelige hegnsynsforretning eller en evt. dom (gælder uanset om der er tale om kendelser eller forlig). Hegnsynet kan ikke under 44 sagen træffe en ny eller supplerende afgørelse om det materielle hegnsynsspørgsmål, i forhold til det ved den oprindelige hegnsynsforretning besluttede (man kan eksempelvis ikke efterfølgende veksle en bøgehæk til liguster). Andre eventuelle tvister kan ikke påkendes ved en 44 sag, men henvises til en ny hegnssag. Hvis forholdene ved tvangsfuldbyrdelsessagens start er væsentligt ændret i forhold til den tilstand der rådede på tidspunktet for hegnsynsforretningen, eller hvis den oprindelige afgørelse har vist sig uhensigtsmæssig eller lovstridig, kan sagen efter én af parternes begæring genoptages til fornyet vurdering efter hegnslovens 42, stk. 2. Hegnsynets opgave Hegnsynets opgave ved en 44 sag, hvor forholdene ikke er væsentligt ændrede, er alene at kontrollere om det arbejde, som blev bestemt i en tidligere kendelse fra Hegnsynet eller Retten, eller ved et forlig mellem parterne, er udført eller ej. Hvis ja skal kendelse om frifindelse afsiges. 23

24 Hvis nej (evt. efter syn og skøn efter hegnslovens 36,1) anføres nøje i protokollen hvorfor og Hegnsynet skal afsige en kendelse om arbejdets udførelse v. formandens eller klagerens foranstaltning. på grund af ugyldighed, men kan ikke træffe en afgørelse om det materielle hegnsspørgsmål. Der kan aldrig indgås forlig i forbindelse med en 44 sag - men rekvirenten kan aflyse sagen indtil den er optaget til kendelse. Hegnsynet skal således altid i forbindelse med sagen afsige en kendelse og må ikke give ny frist for arbejdets udførelse. Der er ingen fuldbyrdelsesfrist på en kendelse i en 44 sag. Der er heller ingen hjemmel til en suspension af 44 kendelsen, hvis den indbringes for retten, hvorfor den alligevel skal iværksættes uden hensyn til dette. Grundejeren kan inden for 4 uger efter kendelsens afsigelse indbringe sagen for retten, jfr. hegnslovens 43, stk. 2. dels for at få prøvet grundlaget for Hegnsynets tvangsfuldbyrdelseskendelse dels for at få prøvet om kendelsen er behæftet med væsentlige formelle fejl eller mangler. Retten kan i så fald ophæve kendelsen Hvis 44 kendelsen har bestemt, at arbejdet skal udføres ved klagerens foranstaltning, kan den forsømmelige efter reglerne i retsplejelovens kap. 57 få nedlagt fogedforbud (hvis krænkelse af en ret, der ikke kan afvente en retssag). Hvis arbejdet udføres ved formandens foranstaltning, er der tale om myndighedsudøvelse, hvorfor der ikke kan nedlægges fogedforbud politiets og fogedrettens bistand kan tværtimod rekvireres af formanden, om nødvendigt. Hegnsynsformanden skal altid godkende det færdige arbejde efter at have foretaget en besigtigelse. Herefter skal han udstede en erklæring om besigtigelsen, om hvorvidt arbejdet er forsvarligt udført og om udgiften er rimelig. Afgives erklæringen efter udløbet af søgsmålsfristen, kan formandens afgørelse ikke særskilt prøves ved domstolene. 24

25 Politiets bistand Sagerne kan i meget sjældne tilfælde kræve, at et Hegnsyn må bede om politiets bistand. Dels hvis der er tale om hærværk i straffelovens forstand, eksempelvis ved at beskadige eller fjerne et hegn, som er opsat på hegnsynsformanden foranledning. Straffelovens 291, stk. 1: Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold, 4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer, 5) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, 6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret og 7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed. Det kan også komme på tale, at Hegnsynet ikke kan arbejde på grund af en ophidset og modvillig part, så man må bede politiet om beskyttelse under udførelse af hvervet. Lov om politiets virksomhed 2: Politiet har til opgave 1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, 2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, 3) at bringe strafbar virksomhed til Politiets adgang til om fornødent at foretage tvangsindgreb og anvende magtmidler over for borgerne indebærer, at politiet på en række særlovsområder yder bistand til særmyndigheder i forbindelse med, at disse myndigheder udfører kontrol og tilsyn med overholdelse af reglerne på deres område. F.eks. ledsager politiet særmyndigheder i forbindelse med gennemførelse af kontrolbesøg, hvor der kan blive tale om at bruge magt til at skaffe sig adgang til aflåste lokaliteter mv. Heldigvis er der tale om et meget lille antal hegnssager, hvor situationen har været tilspidset i en så alvorlig grad. 25

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 102 MAJ 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Nyborg Strand Årsmødet 2005 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 100 DECEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Regionsmødet i oktober blev holdt på Hejse Kro F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009 LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere