Vejledning fra miljøstyrelsen Nr Vejledning om indberetning af drikkevandsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 4 2001. Vejledning om indberetning af drikkevandsdata"

Transkript

1 Vejledning fra miljøstyrelsen Nr Vejledning om indberetning af drikkevandsdata

2

3 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VANDFORSYNINGENS STRUKTUR 7 3 INDBERETNING AF VANDANALYSER BAGGRUND NAVNGIVNING AF FILER VED ELEKTRONISK INDBERETNING GENERELT OM INDBERETNINGEN Identifikation af amt Anlægsidentifikation Identifikation af ledningsnet Strukturelle sammenhænge DRIKKEVANDSKONTROL PÅ VANDVÆRKET Identifikation af vandprøver Data for hver enkelt parameter DRIKKEVANDSKONTROL PÅ LEDNINGSNETTET Identifikation af vandprøver Data for hver enkelt parameter BORINGSKONTROL AF RÅVAND Identifikation af prøvetagningssted Identifikation af vandprøver Data for hver enkelt parameter OMPRØVER 29 4 INDBERETNING AF INDVINDINGSMÆNGDER BAGGRUND ELEKTRONISK INDBERETNING GENERELT OM INDBERETNING INDVINDINGSMÆNGDER Indvindingstilladelse Oppumpede vandmængder Vandindvindingsboringer i drift 36 5 ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER 37 6 REFERENCER 39 APPENDIKS: EKSEMPELFILER: Eksempler på filer til indberetning af drikkevandsdata og vandressourcedata Eksempler på filer til indberetning af boringskontroldata 3

4 Bilag i vejledningens bilagsdel STANDAT-værdikodelister STD00001 Kommunenummertabel STD00002 Postnummertabel STD00013 Målemetode (vandforbrug) STD00016 Måleenheder STD00017 Lugt STD00018 Målemetoder STD00019 Stofparametre (reduceret liste omfatter udvalgte parametre) STD00024 Prøvetagningsudstyr STD00027 Godkendelsesmyndigheder STD00032 Laboratorier STD00033 Forbehandling STD00078 Indvindingsformål for vand STD00108 Filtrering STD00109 Udførelse af analyse STD00110 Smag STD00111 Udseende STD00112 Farve STD00118 Virksomhedstyper 1992 STD00146 Formål STD00147 Omfang STD00210 Status for omprøver STD00217 Attribut 4

5 1 Indledning I medfør af 29 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg indberetter amtskommunerne oplysninger om indvindingsmængde og kvaliteten af vand fra vandforsyningsanlæg til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) /1-2/. Andre relevante referencer i denne sammenhæng udgøres af /3-4/. Mht. indberetningen af indvundne vandmængder fremgår det af bekendtgørelsen, jf. 25, at anlæggets ejer skal sende indberetning til kommunalbestyrelsen om anlæggets årsindvinding opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden 1. februar det følgende år. Kommunalbestyrelsen fremsender inden 1. april indberetningerne om årsindvinding til amtsrådet. Attester om laboratorieundersøgelser af vandkvaliteten skal, jf. 28, sendes fra det undersøgende laboratorium i digital form og på et af Miljøstyrelsen fastsat format til ejeren af vandforsyningsanlægget, kommunalbestyrelsen og amtsrådet. Hvis kravene til drikkevandets kvalitet ikke er overholdt, skal resultaterne af undersøgelsen også sendes til embedslægeinstitutionen. Indberetningen til amtsrådet skal ske på digital form og på et af Miljøstyrelsen fastsat format. Amtsrådet skal indberette de oplysninger, amtsrådet modtager fra kommunalbestyrelser og laboratorier om indvindingsmængde fra vandforsyningsanlæg og kvaliteten af vand fra vandforsyningsanlæg til GEUS på digital form på et af Miljøstyrelsen fastsat format. Data indberettes en gang årligt fra amterne til GEUS. Deadline for denne indberetning er fastsat til 1. juni. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der for den del af indeværende år (2001), hvor bekendtgørelsen ikke har været i kraft, og hvor der således ikke har været mulighed for at kræve digital indberetning fra laboratorierne, kan der eksistere problemer med at indberette data i overensstemmelse med nærværende vejledning. Vejledning om indberetning af drikkevandsdata fastsætter således det format, som altså jf. bekendtgørelsen anvendes af både amtskommunerne og laboratorierne ved dataindberetningen. Forinden indberetning af data foretager amterne en kvalitetskontrol, der dels består af en datakontrol, omfattende eksempelvis analyseværdier og enheder, og dels en kontrol af STANDAT-syntaksen. De dannede STANDAT-filer kontrolleres med STANDAT Service Programmel SSP. Fejlrapportfilen medsendes datadisketten ved indberetningen. Indberetning sker i dag via fast medie (disketter eller CD-rom). På GEUS foretages der foruden et viruscheck en kontrol af data ved hjælp af SSP. Derefter gennemføres en testindlæsning af datafilerne. Data bliver valideret mod kodelister og indholdet i GEUS database. På denne baggrund bliver der rettet forespørgsler til amterne vedrørende uoverensstemmelser i 5

6 indberetningen. Endelig indlæsning i GEUS' database foretages først når fejlfri filer er modtaget fra amterne. Formålet med denne vejledning er at støtte og vejlede amter, laboratorier og vandforsyninger for derved at minimere antallet af fejl i indberetningen. Det skal dog bemærkes, at vejledningen ikke er udtømmende for de behov, som f.eks. amterne har for indberetning af andre datatyper (såsom forureningsundersøgelser m.v.). Den årlige indberetning udgør grundlaget for Miljøstyrelsens vurderinger af drikkevandets kvalitet i Danmark samt for en videre central indberetning heraf til EU. I forbindelse med indberetningen kontrolleres det, hvorvidt data er fyldestgørende indberettet, og der udarbejdes lister over overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. EU kræver regelmæssige indberetninger om drikkevandets kvalitet i Danmark. Dette medfører, at Miljøstyrelsen skal anvende de regionale data fra drikkevandskontrollen med henblik på hvert 3. år at udarbejde rapporter til EU om drikkevandets tilstand i Danmark. Deadline for indberetningen til EU er 1. oktober. EU er i særlig grad interesseret i, om kvalitetskravene er overholdt, og om der er givet dispensationer, samt hvad der besluttes for at forbedre vandkvaliteten på vandværker, der ikke overholder kvalitetskravene. De indberettede data fra amtskommunerne, og herunder Frederiksberg og Københavns Kommune, samles hos GEUS, som forestår en dataoverførsel til Miljøstyrelsen, således at Miljøstyrelsen kan overholde sine forpligtigelser over for EU. Nærværende vejledning består af tre hovedafsnit. I det første afsnit gives en overordnet beskrivelse af vandforsyningens struktur, og herunder en beskrivelse af, hvem der henholdsvis iværksætter indsamling af data, samt hvem der registrerer de til vandforsyningen knyttede data. Endvidere beskrives, hvorledes data afrapporteres og videresendes til de respektive myndigheder. Herefter følger et afsnit om indberetning af vandanalyser. I dette gives en beskrivelse af, hvilke STANDAT-emner (GROUP) og tilhørende STANDAT-typer (), der indgår i STANDAT-filerne ved indberetningen. Tilsvarende for tredje afsnit om indvindingsmængder. I begge afsnit præciseres, hvilke STANDAT-emner og -typer der indberettes, samt hvad de enkelte typer rummer af data. I sidste afsnit gives en kort opsummering af ændringer og præciseringer i forhold til tidligere års indberetninger. Der er i det tilhørende appendiks vedlagt eksempelfiler på, hvorledes en indberetningsfil kan opbygges. For nogle af de anvendte STANDAT-typer i indberetningen er tilknyttet en værdikodeliste. De anvendte værdikodelister er vedlagt i vejledningens bilagsdel. Det præciseres, at værdikodelisterne løbende opdateres og udbygges med nye koder, hvorfor det er vigtigt at holde sig ajour med de gældende værdikodelister. Dette kan ske på internetadressen: 6

7 2 Vandforsyningens struktur Mindre danske vandforsyninger vil typisk have en enkel struktur bestående af: Kildeplads med få indvindingsboringer og tilhørende indvindingsopland, Vandværk med vandbehandling, Ledningsnet til distribution af behandlet vand til forbrugerne. For langt hovedparten af disse er indvindingen baseret på oppumpet grundvand og efterfølgende behandling af vandet på vandværket ved traditionel beluftning og filtrering i sandfiltre med sigte på iltning og fjernelse af f.eks. metan, svovlbrinte, ammonium, jern og mangan. For især de større vandforsyninger er det almindeligt med en mere kompleks struktur, hvor det enkelte vandværk pumper vand fra flere kildepladser, og hvor også flere vandværker kan levere behandlet vand til samme ledningsnet. Figur 2.1 Eksempler på vandforsyningens struktur Forbruger Kildeplads og indvindingsboringer Vandværk Ledningsnet Indvindingsopland Enkel struktur Boringer Kildeplads Vandværk Ledningsnet Forbruger Kompleks struktur 7

8 Den enkle henholdsvis den mere komplekse struktur for vandforsyningen er illustreret på figur 2.1. Der findes en lang række afvigelser herfra som eksempelvis indvinding baseret på indpumpning af overfladevand og direkte distribution af oppumpet grundvand, som er af en sådan kvalitet, at behandling ikke er nødvendig. Endvidere er det ikke ualmindeligt, at et vandværk af hensyn til forsyningssikkerheden har forbindelsesledninger til andre vandværker. Nærværende vejledning omhandler indberetningen af data, som angår mængde og kvalitet af indvundet vand i Danmark. For så vidt angår mængder indberettes såvel vand indvundet til drikkevand som vand indvundet til andre formål. Med hensyn til kvalitetsdata for drikkevandskontrol og ledningsnetkontrol indberettes kun data for vand, der skal anvendes som drikkevand, henholdsvis vand til visse industrielle anvendelser, typisk vand anvendt til behandling af fødevarer eller fremstilling af lægemidler. Kvalitetsdata fra indvindinger mindre end m 3 /år indberettes i det omfang, de foreligger. Der skal dog altid ske indberetning for de små indvindinger, hvis vandet anvendes til behandling af fødevarer eller rensning af malkeudstyr. For boringskontrol indberettes alle foreliggende kvalitetsdata. Med hensyn til vandkvaliteten dokumenteres denne ved forskellige typer af kontrolanalyser. Hyppighed og omfang af kontrolanalyser fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg: Boringskontrol: Analyser af prøver af råvand udtaget fra de enkelte indvindingsboringer til vandværker. Forenklet kontrol: Analyser af vandprøver fra ikke almene anlæg, typisk private enkeltvandforsyninger. Normal kontrol: Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk. Udvidet kontrol: Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk. Sporstof kontrol: Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk til kontrol af indhold af metaller og andre uorganiske sporstoffer. Kontrol af organiske mikroforureninger: Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk til kontrol af indhold af organiske mikroforureninger. Begrænset kontrol: Analyser af prøver af vand fra tapsteder på ledningsnet. På vandværker udføres der løbende dog alt efter behov driftsprøver med henblik på overvågning af værkets drift. Driftsprøver angår her de stoffer, som ændres eller fjernes ved vandbehandlingen på vandværkerne. Jf. den traditionelle vandbehandling på danske vandværker angår dette parametrene: methan, svovlbrinte, ilt, ph, ammonium, jern, mangan og aggressivitet. Et andet oplagt eksempel på driftsprøver er kimtalsbestemmelser til overvågning af vandkvalitet efter udbedring af ledningsbrud inden ledningen sættes i drift igen. Det understreges, at sådanne driftsprøver ikke ønskes indberettet. I denne sammenhæng fremhæves det, at prøver analyseret for pesticider og andre specialparametre ikke kan betragtes som driftsprøver men som en kontrol med organiske mikroforureninger og sporstoffer. Disse ønskes dermed altid indberettet. Hver type af kontrolanalyser omfatter en gruppe af analyseparametre. Herudover kan der indgå supplerende analyseparametre fastlagt f.eks. af vandforsyningens tilsynsmyndighed. 8

9 Som supplement til ovennævnte udfører amterne endvidere en overvågning af grundvandets kvalitet under Det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet (NOVA-2003) i grundvandsovervågningsområderne (GRUMO) og landovervågningsoplandene (LOOP). Det sker ved regelmæssige analyser af vandprøver fra amternes overvågningsboringer. Indberetning af data fra NOVA-programmet er ikke omfattet af nærværende vejledning, men er beskrevet i en selvstændig teknisk anvisning fra GEUS /3/. Vandkvaliteten dokumenteres generelt ved analyser for følgende parametre: Hovedkomponenter af kationer og anioner såsom calcium og magnesium, samt chlorid og sulfat. Luftarter såsom metan og svovlbrinte. Fysiske og kemiske egenskaber såsom ph og aggressivitet. Bakterier. Uorganiske sporstoffer såsom nikkel, kobber og zink. Organiske mikroforureninger såsom oliekomponenter, klorerede stoffer og pesticider. De enkelte stoffer og parametre fremgår af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser og vejledninger. Hyppigheden for vandforsyningernes udtagning af prøver til kontrolanalyser afhænger af forsyningens størrelse, idet den foreskrevne hyppighed jf. bekendtgørelsen øges med den udpumpede vandmængde. Resultaterne af analyserne jf. de forskellige typer af kontrol afrapporteres af pågældende analyselaboratorium. Laboratoriet afrapporterer samtidigt analyseresultaterne til såvel den aktuelle vandforsyning (vandværk) som til en række myndigheder som illustreret på figur 2.2. Indvundne vandmængder afrapporteres af pågældende vandforsyning til kommunen. Figur 2.2 Indberetning af analyseresultater og vandindvinding Analyselaboratorium Embedslæge EU Vandforsyning (vandværk) Kommune Amt Miljøstyrelsen (GEUS) Analyser Analyser Analyser Drikkevandsfra offentlig kontrol fra offentlig kontrol fra offentlig kontrol database fra egenkontrol Grundvandsfra driftskontrol database Indvundne Indvundne Indvundne Register over vandmængder vandmængder vandmængder indvindinger Pejlinger Pejlinger Pejlinger Tilsynsrapporter Tilsynsrapporter Tilsynsrapporter Driftsrapporter 9

10 For så vidt angår kvalitet af distribueret drikkevand fra vandforsyningerne kontrolleres denne ved analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk, jf. normal kontrol og udvidet kontrol, henholdsvis af prøver af vand fra tapsteder på ledningsnet, jf. begrænset kontrol. Visse parametre indgår dog ikke i kontrolanalyserne af behandlet og distribueret vand, såfremt de pågældende parametre ikke findes ved kontrolanalyserne af råvandet, jf. boringskontrol. Dette gælder f.eks. typisk metan og svovlbrinte. Typisk har også indholdet af organiske mikroforureninger som klorerede stoffer og pesticider indgået i analyserne af behandlet og distribueret vand, såfremt de er påvist i råvandet. Dette forhold er ændret ved den seneste revision af den tidligere bekendtgørelse (nr. 515) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, således at drikkevandet fra vandværkerne nu i større udstrækning kontrolleres for organiske mikroforureninger. Data fra boringskontrollen er stadig væsentlige for dokumentationen af kvaliteten af det vand, som leveres til forbrugerne. For yderligere detaljer henvises til bekendtgørelse nr. 871 af 21. september

11 3 Indberetning af vandanalyser 3.1 Baggrund Med henblik på dokumentation af kvaliteten af vand distribueret fra danske vandforsyninger indberettes resultater af analyser af følgende vandtyper: Råvand fra hver enkelt vandindvindingsboring. Kontrol af behandlet vand (rentvand) udpumpet af vandforsyningerne. Kontrol af vand distribueret i ledningsnet. Den overordnede ramme for drikkevandskontrollen er illustreret i figur 3.1. Den samlede indberetning til GEUS foretages af amterne, hvortil analyselaboratorierne rapporterer. Indberetningen af vandanalyser kan således overordnet opdeles i en hierarkisk struktur med følgende kategorier: Angivelse af anlæg og prøvetype for indberetning. Identifikation af prøvetagningssted. Identifikation af prøve udtaget på prøvetagningsstedet. Angivelse af resultater af analyser for de enkelte analyseparametre. For hvert anlæg kan der således indberettes data fra flere prøvetagningssteder. Fra hvert prøvetagningssted kan der være udtaget flere vandprøver, og hver vandprøve vil være analyseret for en række parametre. Figur 3.1 Overordnet ramme for drikkevandskontrollen Samlet indberetning Kontrol Boringskontrol Drikkevandskontrol Ledningsnetkontrol Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Prøvetype Råvand fra kildeplads Behandlet vand fra vandværk Distribueret vand fra ledningsnet Prøvetagnings- Boring nr. Boring nr. Boring nr. Boring nr. Afgang Taphane Taphane Taphane Taphane steder vandværk Vandprøver Prøve Prøve Prøve Prøve Prøve Prøve Prøve Prøve Prøve Analyseparametre Ledningsevne ph Jern Kimtal ved 21 C 11

12 3.2 Navngivning af filer ved elektronisk indberetning Ved indberetning til Miljøstyrelsen (GEUS) afleveres der 2 forskellige filer med data om vandanalyser, henholdsvis for: Data fra boringskontrol ved råvandsanalyser (BK) 1. Data fra drikkevandskontrol på vandværket og data fra drikkevandskontrol på ledningsnettet (DR). Filerne navngives efter samme princip som datafiler for henholdsvis GRUMO og LOOP overvågningsprogrammerne. Filerne gives et filnavn på 7 karakterer og med filtypen.dat. De første to karakterer i filnavnet beskriver hvilken type vandanalyse filen indeholder (dvs. henholdsvis BK og DR). De næste 3 beskriver, hvilket amt indberetningen stammer fra, og de sidste to karakterer i filnavnet angiver, hvilket kalenderår data stammer fra. Eksempelvis får en fil med data fra boringskontrol af råvandsanalyser fra 1999 fra Viborg Amt (VIB) således filnavnet: BKVIB99.DAT I vejledningens bilagsdel er givet en liste over forkortelser for amterne samt Frederiksberg og Københavns kommuner. I vejledningens appendiks er givet eksempel på opbygning af indberetningsfil. 1 Filen kan indeholde andre typer af data. Det understreges derfor, at det er vigtigt at prøvetagningens formål er korrekt anført jf. afsnit

13 3.3 Generelt om indberetningen I tabel 3.1 er givet en oversigt over de typer af oplysninger, som skal indeholdes i de enkelte STANDAT-filer ved indberetningen. Oversigten viser indberetningens væsentligste komponenter. Der henvises i øvrigt til de mere detaljerede tabeller i de følgende afsnit. Udtagningssteder for vandprøver fra indvindingsboringer til boringskontrol identificeres ved DGU-numrene for de pågældende boringer. Dette omtales nærmere i afsnit 3.6. Udtagningssteder for drikkevandsprøver (rentvandsprøver) fra vandværk og prøver af vand fra ledningsnet identificeres ved anlægsnumre samt for ledningsnet angivelse af prøvetagningssted. Angivelse af anlægsnumre omtales nærmere i det følgende. For så vidt angår data for de enkelte analyseparametre indberettes disse på ensartet vis for prøver fra indvindingsboringer henholdsvis prøver af vand fra vandværker og fra ledningsnet. Tabel 3.1 Oversigt over væsentlige komponenter ved indberetning af vandanalyser til GEUS Boringskontrol Drikkevand Ledningsnet Filnavn BKXXXYY.DAT DRXXXYY.DAT DRXXXYY.DAT Identifikation Amtsnr. Amtsnr. Amtsnr. af amt Amts navn Amts navn Amts navn Anlægsidentifikation Type og navn Identifikation af prøvetagningssted Identifikation af vandprøver Data for hver enkelt parameter DGU-borings nummer Tidspunkt for prøvetagning Indtagsidentifikation Kommunenr. Anlægsnr. Underanlægsnr. Virksomhedstype Navn Tidspunkt for prøvetagning Kommunenr. Anlægsnr. Underanlægsnr. Virksomhedstype Navn Prøvetagningssted Tidspunkt for prøvetagning Formål Formål Formål Omfang Omfang Omfang Analyselaboratorium Analyselaboratorium Analyselaboratorium Analyseparameter Analyseparameter Analyseparameter Analysemetode Analysemetode Analysemetode Analyseværdi Analyseværdi Analyseværdi Enhed Enhed Enhed Detektionsgrænse Detektionsgrænse Detektionsgrænse 13

14 3.3.1 Identifikation af amt Til identifikation af indberetter angives øverst i hver enkelt fil oplysninger om indberetter og indberetningstidspunkt. Endvidere angives en definition af tegnsæt, datoformat, UTM-korttype og -zone. I tabel 3.2 er givet eksempel på opbygning af en fil header for en indberetningsfil. Det bemærkes, at dato jf. tabel 3.2 indberettes i formatet YYYYMMDD eksempelvis Tabel 3.2 Eksempel på oplysninger, der indgår øverst i de filer, der indberettes HEADER V1.1 Version CODE PAGE 850 Tegnsæt YYYYMMDD Datoformat Viborg Amt Afsendervirksomhed GEUS Modtagervirksomhed Udtræksdato 17 Udtrækstime 06 Udtræksminut UTM Kortprojektion 32 Kortzone Bemærkning Gælder for amtets generering af indberetningsfil Anlægsidentifikation Ved indberetning af data for drikkevandsprøver fra vandværker og prøver af vand fra ledningsnet anføres en identifikation af anlæg for prøvetagning, jf. tabel 3.3 og 3.4. Tabel 3.3 Emne for identifikation af anlæg ved virksomhedsnummer GROUP : Virksomhedsregister Parameter Kommune nr. Virksomhedstype Private fælles vandforsyningsanlæg Virksomhedsløbenr. GROUP Kodeliste STD00001 STD00118 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for beliggenheds-kommune vælges fra kodeliste STANDAT-kode: bogstavkode for virksomhedsgruppe samt løbenr. inden for virksomhedsgruppe Eksempel Indhold i fil Værdi af kode 219 Hillerød V02 - Virksomhedens løbenummer Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste Til beskrivelse og identifikation af de enkelte anlæg anvendes nedenstående: Kommunenr. Anlægsnr. Underanlægsnr. 14

15 Kommunenr., Anlægsnr. og Underanlægsnr. anføres altid. Såfremt et anlæg ikke er tildelt et Underanlægsnr. anføres her 00. Derudover kan typerne virksomhedsløbenr. og anlægstype anføres, såfremt dette ønskes. Endvidere indberettes virksomhedstype under GROUP Det bemærkes, at for nogle amter indgår virksomhedstype i anlægsidentifikationen. Dette må opretholdes, såfremt virksomhedstype her sikrer entydig anlægsidentifikation, men i øvrigt bør der arbejdes hen imod, at kombinationen af Kommunenr., Anlægsnr. og Underanlægsnr. udgør den entydige anlægsidentifikation. Det bemærkes, at ved indberetning af indvindingsanlæg i GROUP , jf. tabel 3.4, anføres anlæggets koordinater altid ( og 48). Der anføres f.eks. koordinater relateret til punkt i vandværksbygning. Tabel 3.4 Emne for identifikation af anlæg GROUP : Vandværk Parameter Anlægstype Anlægsnummer Underanlægsnummer Vandværksnavn Vejnavn og husnr. Stednavn Postnummer X-koordinat Y-koordinat GROUP Kodeliste Beskrivelse af STANDAT-type - Anlægstype 20 - Anlægsnummer Underanlægsnummer 01 Eksempel Indhold i fil - Angiver navnet på vandværket Ullerød vandværk - Angiver adresse på vandværket Kæret 3 - Stednavn Gadevang Værdi af kode STD00002 Postnummer 3400 Hillerød - UTM centerkoordinat X-værdi, meter - UTM centerkoordinat Y-værdi, meter Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste Det er vigtigt, at der sikres entydighed i anlægsidentifikationen. Det gøres enklest ved at sikre, at kombinationen af Kommunenr., Anlægsnr. og Underanlægsnr. er entydig og bevares uændret i hele anlæggets levetid. Ændringer i anlægsidentifikationen bør altså så vidt muligt undgås. Hvis et amt alligevel har fundet det nødvendigt at fortage sådanne ændringer, er det uhyre vigtigt, at disse ændringer indberettes til GEUS. Der findes p.t. ikke STANDAT-koder, der kan anvendes i denne forbindelse, så ændringer må indberettes som regnearks-filer eller lignende. 15

16 STANDAT-koderne for virksomhedstype i STD00118 giver mulighed for at benytte 2 forskellige opdelinger af anlæggene: 1. Anvendelse af de generelle koder, der dækker alle typer virksomheder. Her hedder vandforsyning M42, landbrug med blandet husdyrhold L03, privat helårsbolig P01 osv. 2. Anvendelse af de specielle vandindvindingskoder ensbetydende med alle koder der starter med V. Her hedder offentligt fælles vandforsyningsanlæg V01, markvanding V40, husholdning, 1-2 husstande V95 osv. Det anbefales at benytte den sidste mulighed, altså V -numrene. Det er også det system, som benyttes af de fleste amter. Der findes en formel mulighed for at anvende særlige brugerdefinerede virksomhedstyper, der anføres som W01, W02 osv. Da disse kun har lokal gyldighed, kan de ikke anvendes i en landsdækkende database. Derfor henstilles det, at disse W -numre ikke benyttes og at de i givet fald udelades af indberetningen, da de skaber problemer for SSP3. Til angivelse af virksomhedstype er også kodelisten STD00074 blevet anvendt. Det er en ældre, mindre omfattende udgave af kodelisten STD Der er mange forskelle mellem de to lister, men alle V - numrene i STD00074 findes uændret i STD Dette betyder, at amter der bruger V -numrene, uden problemer kan skifte fra STD00074 til STD Der skal blot rettes i STANDAT-filens definitionsdel, således at der benyttes og 1709 i stedet for og 35, jf. også tabel 3.3. Det anbefales derfor, at alle amter fremover indberetter efter den nye kodeliste STD Identifikation af ledningsnet For vandforsyninger med en enkel struktur, hvor vand til et ledningsnet kun udpumpes fra ét vandværk, bør data fra drikkevandskontrol på ledningsnettet henføres til anlægsidentifikationen for det pågældende vandværk. For vandforsyninger med en mere kompleks struktur, hvor flere vandværker leverer vand til samme ledningsnet, bør ledningsnettet oprettes med egen anlægsidentifikation. Data fra drikkevandskontrol på ledningsnettet henføres herefter til ledningsnettets anlægsidentifikation Strukturelle sammenhænge Eventuelle strukturelle sammenhænge mellem vandværker (hovedanlæg overfor underanlæg) kan angives ved anvendelse af typen Underanlægsnr. Hovedanlægget har så Underanlægsnr. 00, mens underanlæggene har numrene 01, 02 osv. Mere komplicerede sammenhænge er det ikke muligt at registrere med STANDAT's nuværende opbygning. Anvendelse af typen Virksomhedsløbenr. til angivelse af strukturelle sammenhænge bør undgås, da der ikke er fastlagt en entydig måde at gøre dette på. Virksomhedsløbenr. benyttes i forvejen på flere forskellige måder af de enkelte amter. 16

17 3.4 Drikkevandskontrol på vandværket Identifikation af vandprøver Drikkevandsprøver udtaget på vandværk identificeres, jf. tabel 3.5, ved: Tidspunkt for prøvetagning: Der anføres dato (i formatet YYYYMMDD) og klokkeslæt (time og minut). Tabel 3.5 Emne for identifikation af drikkevandsprøve udtaget på vandværk GROUP : Vandværk, rentvandsprøver Parameter Udtagningspunkt Dato Time Minut Formål Omfang Prøvetager Laboratorium Prøvejournal nr. Bemærkning GROUP Kodeliste Beskrivelse af STANDAT-type Eksempel Indhold i fil - Prøvetagningssted Afgang vandværk - Dato Timeangivelse: Minutangivelse: STD00146 STD00147 STANDAT-kode der angiver formål vælges fra kodeliste STANDAT-kode der angiver omfang af analysen vælges fra kodeliste - Prøvetager angivet ved initialer eller anden betegnelse for den person eller institution der har udtaget prøven STD00032 STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Værdi af kode 05 Drikkevandskontrol, vandværk 03 Udvidet XXX fra lab.nr. YYYY - Prøvejournalens løbenummer A Bemærkningsblok. Anvendes til fri tekst 0112 Steins Laboratorium A/S Ved udtagning var prøven... Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste Det understreges, at korrekt angivelse af tid for prøvetagning er nødvendig for efterfølgende identifikation af vandprøverne. Denne identifikation suppleres ved angivelse af prøvejournal nr., men det bemærkes, at samme prøvejournal og dermed journal nr. kan indeholde flere prøver For så vidt angår laboratorium angives det laboratorium, som er overordnet ansvarlig for prøven. Det bemærkes, at på parameterniveau angives det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter (se afsnit 3.4.2). Med hensyn til formål præciseres det, at der bør anføres kode 05 (Drikkevandskontrol, vandværk) fra kodeliste STD00146 under 17

18 Dette sikrer angivelse af, at der er tale om kontrol af en drikkevandsprøve udtaget på vandværk. Med hensyn til omfang af analysen præciseres det, at der bør anvendes (og ikke ) for angivelse af omfang af analyse. Til hører kodelisten STD Prøvetager markeres under Endeligt er der et bemærkningsfelt, som giver muligheder for at give en beskrivelse af særlige forhold under vandprøvetagningen. Med hensyn til omprøver henvises til afsnit Data for hver enkelt parameter Nedenfor er listet de data, der skal indgå for hver parameter (jf. tabel 3.6A): Tabel 3.6a Emne for analyse af drikkevandsprøve udtaget på vandværk GROUP : Vandværk, rentvandsprøve analyse Parameter Laboratorium Prøvejournal nr. Analyseparameter Analysemetode Attribut Analyseværdi Enhed Detektionsgrænse Analysested GROUP Kodeliste STD00032 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Eksempel Indhold i fil - Prøvejournalens løbenummer A STD00019 STD00018 STANDAT-kode for analyseparameter vælges fra kodeliste STANDAT-kode for målemetode vælges fra kodeliste STD00217 Attributter til analyseresultater 1). Følgende kan anvendes: > større end; < mindre end;! resultat anvendes ikke - Angivelse af det målte resultat 5 STD00016 STANDAT-kode for måleenhed vælges fra kodeliste - Angivelse af detektionsgrænse 5 STD00109 STANDAT-kode for stedet for udførelse af analyse vælges fra kodeliste Værdi af kode 0112 Steins Laboratorium A/S 1591 Chlorid 0027 DS 249 < 0001 mg/l 02 Laboratorium Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste 1) Attribut: Indtil detektionsgrænser og usikkerheder for alle metoder (f.eks. aggr. CO 2 ) er fastlagt, kan det være nødvendigt at angive 0 som resultat. Dette gøres i pågældende tilfælde ved angivelse af 0 som attribut til analyseresultatet. Laboratoriekode: Kode for det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Prøvejournal nr.: Der angives journal nr. for pågældende prøvejournal fra det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. 18

19 Analyseparameter: Kode for den analyserede parameter. I bilag 2 er givet en liste over udvalgte koder for analyseparametre. Som udgangspunkt bør disse koder anvendes. Analysemetode: Kode for den anvendte analysemetode anføres. Attribut: Kan være: <, > og!. Her angives eksempelvis et < som attribut fulgt af angivelse af detektionsgrænsen under typen analyseværdi, hvis indholdet i prøven har været under detektionsgrænsen, eller et! som attribut, såfremt resultatet skønnes fejlbehæftet. Analyseværdi: Værdien som er målt af laboratoriet svarende til den angivne enhed. Det bemærkes at decimalpunktet i analyseværdier skal være et punktum og ikke et komma. Det bemærkes endvidere, at analyseresultatet 0.00 ikke kan forekomme. I stedet angives et < som attribut fulgt af angivelse af detektionsgrænsen i analyseværdifeltet. Enhed: Kode for enheden tilhørende analyseværdien angives. I listen over udvalgte koder for analyseparametre i bilag 2 er anført tilhørende enheder. Disse eller enheder, der umiddelbart kan omregnes hertil, benyttes ved indberetningen. Detektionsgrænse: Detektionsgrænsen for analysen angives som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger. Der angives detektionsgrænse gældende for den udførte analyse på det pågældende laboratorium. Detektionsgrænsen skal angives i samme enhed som analyseværdien. Analysested: Kode for, hvor analysen er udført (i felten, på laboratorium m.v.). Prøveidentifikationen udgøres jf. ovennævnte af tidspunkt for prøvetagningen. Såfremt der er foretaget en vurdering af vandprøven, kan der også indberettes parametre herfor (jf. tabel 3.6B): Tabel 3.6b Emne for vurdering af drikkevand GROUP : Vurdering af drikkevand Parameter Laboratorium Prøvejournal nr. Lugt Smag Udseende Farve Analysested GROUP Kodeliste STD00032 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Eksempel Indhold i fil - Prøvejournalens løbenummer A Værdi af kode 0112 Steins Laboratorium A/S STD00017 Kode for lugt 01 Ingen lugt STD00110 Kode for smag 02 Normal STD00111 Kode for udseende 01 Klar STD00112 Kode for farve 01 Ingen STD00109 STANDAT-kode for stedet for udførelse af analyse vælges fra kodeliste 02 Laboratorium Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste 19

20 Laboratoriekode: Kode for det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Prøvejournal nr.: Der angives journal nr. for pågældende prøvejournal fra det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Lugt: Kode for registreret lugtbedømmelse. Smag: Kode for registreret smagsbedømmelse. Udseende: Kode for registreret udseende. Farve: Kode for registreret farvebedømmelse. Analysested: Kode for, hvor analysen er udført (i felten, på laboratorium m.v.). 20

21 Parameter Udtagningspunkt Vejnavn og husnr. Stednavn Postnr. Dato Time Minut Formål Omfang Prøvetager Laboratorium Prøvejournal nr. Bemærkning GROUP Drikkevandskontrol på ledningsnettet Det understreges, at bortset fra angivelsen under formål ( ) er indberetningen af data fra drikkevandskontrol på vandværket i princippet helt tilsvarende til indberetningen af data fra drikkevandskontrol på ledningsnettet. Forskel markeres ved, at kode 06 (Drikkevandskontrol, ledningsnet) eller kode 07 (Drikkevandskontrol hos forbruger) fra kodeliste STD00146 anføres under Identifikation af vandprøver Vandprøver udtaget på ledningsnet identificeres, jf. tabel 3.7, ved: Angivelse af prøvetagningssted (udtagningspunkt). Tidspunkt for prøvetagning: Der anføres dato (i formatet YYYYMMDD) og klokkeslæt (time og minut). Tabel 3.7 Emne for identifikation af vandprøve udtaget på ledningsnet GROUP : Vandværk, rentvandsprøver Kodeliste Beskrivelse af STANDAT-type Eksempel Indhold i fil - Prøvetagningssted Taphane i køkken - Adresse på ledningsnet Kæret 7 - Stednavn Gadevang Værdi af kode STD00002 Postnummer 3400 Hillerød - Dato Timeangivelse: Minutangivelse: STD00146 STANDAT-kode der angiver formål vælges fra kodeliste STD00147 STANDAT-kode der angiver omfang af analysen vælges fra kodeliste - Prøvetager angivet ved initialer eller anden betegnelse for den person eller institution der har udtaget prøven STD00032 Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste 06 Drikkevandskontrol, ledningsnet 01 Begrænset XXX fra lab.nr. YYYY - Prøvejournalens løbenummer A Bemærkningsblok. Anvendes til fri tekst - : Ingen kodeliste 0112 Steins Laboratorium A/S Ved udtagning var prøven... 21

22 Det sted på ledningsnettet, hvor prøven er udtaget (udtagningspunktet), angives ved adresse og tapsted, jf. eksempel i tabel 3.7. Det understreges, at korrekt angivelse af tid for prøvetagning er nødvendig for efterfølgende identifikation af vandprøverne. Prøvetagningssted og tidspunkt udgør prøveidentifikationen. Denne identifikation suppleres ved angivelse af prøvejournalnr., men det bemærkes, at samme prøvejournal og dermed journal nr. kan indeholde flere prøver. For så vidt angår laboratorium angives det laboratorium, som er overordnet ansvarlig for prøven. Det bemærkes, at på parameterniveau angives det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter (se afsnit 3.5.2). Med hensyn til formål præciseres det, at der bør anføres kode 06 (Drikkevandskontrol, ledningsnet) eller kode 07 (Drikkevandskontrol hos forbruger) fra kodeliste STD00146 under Dette sikrer angivelse af, at der er tale om kontrol af en vandprøve udtaget fra ledningsnet. De to koder 06 henholdsvis 07 angiver prøvetagning til kontrol af vandforsyningens ledningsnet henholdsvis prøvetagning til kontrol efter husinstallationer hos forbruger. Med hensyn til omfang af analysen præciseres det, at der anvendes (og ikke ) for angivelse af omfang af analyse. Til hører kodelisten STD Prøvetager markeres under Endeligt er der et bemærkningsfelt, som giver muligheder for at give en beskrivelse af særlige forhold under vandprøvetagningen. Med hensyn til omprøver henvises der til afsnit Data for hver enkelt parameter Nedenfor er listet de data, der, jf. tabel 3.8A, indgår for hver parameter: Laboratoriekode: Kode for det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Prøvejournal nr.: Der angives journal nr. for pågældende prøvejournal fra det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Analyseparameter: Kode for den analyserede parameter. I bilag 2 er givet en liste over udvalgte koder for analyseparametre. Som udgangspunkt bør disse koder anvendes. Analysemetode: Kode for den anvendte analysemetode anføres. Attribut: Kan være: <, > og!. Her angives eksempelvis et < som attribut fulgt af angivelse af detektionsgrænsen under typen analyseværdi, hvis indholdet i prøven har været under detektionsgrænsen, eller et! som attribut, såfremt resultatet skønnes fejlbehæftet. Analyseværdi: Værdien som er målt af laboratoriet svarende til den angivne enhed. Det bemærkes at decimalpunktet i analyseværdier skal være et punktum og ikke et komma. Det bemærkes endvidere, at analyseresultatet 0.00 ikke kan forekomme. I stedet angives et < som attribut fulgt af angivelse af detektionsgrænsen under værdi. 22

23 Enhed: Kode for enheden tilhørende analyseværdien angives. I listen over udvalgte koder for analyseparametre i bilag 2 er anført tilhørende enheder. Disse eller enheder, der umiddelbart kan omregnes hertil, benyttes ved indberetningen. Detektionsgrænse: Detektionsgrænsen for analysen angives. Der angives detektionsgrænse gældende for den udførte analyse på det pågældende laboratorium. Detektionsgrænsen angives i samme enhed som analyseværdien. Analysested: Kode for, hvor analysen er udført (i felten, på laboratorium m.v.). Parameter Laboratorium Prøvejournal nr. Analyseparameter Analysemetode Attribut Analyseværdi Enhed Detektionsgrænse Analysested GROUP Tabel 3.8a Emne for analyse af vandprøve udtaget på ledningsnet GROUP : Vandværk, rentvandsprøve analyse Kodeliste STD00032 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Eksempel Indhold i fil - Prøvejournalens løbenummer A STD00019 STANDAT-kode for analyseparameter vælges fra kodeliste Værdi af kode 0112 Steins Laboratorium A/S 1591 Chlorid STD00018 STANDAT-kode for målemetode vælges fra kodeliste 0027 DS 249 STD00217 Attributter til analyseresultater 1). < Følgende kan anvendes: > større end; < mindre end;! resultat anvendes ikke - Angivelse af det målte resultat 5 STD00016 STANDAT-kode for måleenhed 0001 mg/l vælges fra kodeliste - Angivelse af detektionsgrænse 5 STD00109 Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning STANDAT-kode for stedet for udførelse af analyse vælges fra kodeliste - : Ingen kodeliste 02 Laboratorium 1) Attribut: Indtil detektionsgrænser og usikkerheder for alle metoder (f.eks. aggr. CO 2 ) er fastlagt, kan det være nødvendigt at angive 0 som resultat. Dette gøres i pågældende tilfælde ved angivelse af 0 som attribut til analyseresultatet. Prøveidentifikationen udgøres jf. ovennævnte af prøvetagningssted og tidspunkt. 23

24 Såfremt der er foretaget en vurdering af vandprøven, bør der også indberettes parametre herfor (jf. tabel 3.8B): Laboratoriekode: Kode for det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Prøvejournal nr.: Der angives journal nr. for pågældende prøvejournal fra det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Lugt: Kode for registreret lugtbedømmelse. Smag: Kode for registreret smagsbedømmelse. Udseende: Kode for registreret udseende. Farve: Kode for registreret farvebedømmelse. Analysested: Kode for, hvor analysen er udført (i felten, på laboratorium m.v.). Tabel 3.8b Emne for vurdering af drikkevand GROUP : Vurdering af drikkevand Parameter Laboratorium Prøvejournal nr. Lugt Smag Udseende Farve Analysested GROUP Kodeliste STD00032 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Eksempel Indhold i fil - Prøvejournalens løbenummer A Værdi af kode 0112 Steins Laboratorium A/S STD00017 Kode for lugt 01 Ingen lugt STD00110 Kode for smag 02 Normal STD00111 Kode for udseende 01 Klar STD00112 Kode for farve 01 Ingen STD00109 STANDAT-kode for stedet for udførelse af analyse vælges fra kodeliste 02 Laboratorium Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste Det bemærkes, at selvom vandanalyserne for henholdsvis drikkevandskontrol fra vandværker samt drikkevandskontrol fra ledningsnettet normalt ikke har samme analysepakke, er det dog de samme oplysninger, der indberettes sammen med de enkelte parametre. 24

25 3.6 Boringskontrol af råvand Identifikation af prøvetagningssted Indledningsvist under identifikationen indberettes kommune nr. under GROUP Herefter udgøres identifikation af prøvetagningssted for indvindingsboringer for vandprøver til boringskontrol af (jf. tabel 3.9): DGU-borings nummer beskrives ved 3 STANDAT-typer, henholdsvis atlasblad, løbenummer og efterstillet bogstav (kræver således 3 linier i STANDAT-filen). Tabel 3.9 Emne for identifikation af råvandsboring GROUP : Grundvandskontrol Parameter GROUP Kodeliste Beskrivelse af STANDAT-type Eksempel Indhold i fil Værdi af kode DGU-nr Første del af DGU-nr: Atlasblad Anden del af DGU-nr.: Løbenummer Evt. tredje del af DGU-nr.: Stort bogstav eller blank A X-koordinat UTM centerkoordinat X-værdi, meter Y-koordinat Anlægsnummer UTM centerkoordinat Y-værdi, meter Anlægsnummer 0005 Underanlægsnummer Underanlægsnummer 01 Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste Det understreges, at efterstilet bogstav i boringsnummeret skal være stort bogstav eller blank. Til kontrol af at DGU-nr. er korrekt indtastet indberettes boringens UTMkoordinater. Endvidere kan Anlægsnr. og Underanlægsnr. anføres. Såfremt et anlæg ikke er tildelt et Underanlægsnr. anføres her Identifikation af vandprøver Vandprøver udtaget fra indvindingsboringer identificeres ved (jf. tabel 3.10): Indtagsnummer i boringen. Dybde til top af øverste filter i indtaget i m u.t. med to decimaler. Tidspunkt for prøvetagning: Der anføres dato (i formatet YYYYMMDD) og klokkeslæt (time og minut). 25

26 Tabel 3.10 Emne for identifikation af råvandsprøve til boringskontrol GROUP : Grundvand, råvandsprøve Parameter Indtagsnummer Filtertop Dato Time Minut Prøvetager Udtagningsudstyr Laboratorium Prøvejournal nr. Formål Omfang Bemærkning GROUP Kodeliste Beskrivelse af STANDAT-type - Indtagsnummer. Dybeste er nr Filteridentifikation. Angiver top af indtagets øverste filter i m u.t. Eksempel Indhold i fil Dato Timeangivelse: Minutangivelse: Prøvetager angivet ved initialer eller anden betegnelse for den person eller institution der har udtaget prøven STD00024 STD00032 STANDAT-kode for udtagningsudstyr vælges fra kodeliste STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste XXX fra lab.nr. YYYY - Prøvejournalens løbenummer A STD00146 STD00147 STANDAT-kode for formål vælges fra kodeliste STANDAT-kode for omfang vælges fra kodeliste - Bemærkningsblok. Anvendes til fri tekst Værdi af kode 18 Dykpumpe 0112 Steins Laboratorium A/S 12 Boringskontr, drikkevandsindvinding 05 Boringskontrol Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste For indberetning af boringskontroldata for vandindvindingsboringer understreges det, at kode 12 ( Boringskontrol, drikkevandsindvinding ) fra kodeliste STD00146 bør anføres under ( formål ). Dette gøres med henblik på at skelne mellem boringskontroldata fra vandindvindingsboringer henholdsvis data fra analyser af vand fra f.eks. markvandingsboringer og afværgepumpninger. Prøvetager markeres under Udtagningsudstyr kan angives under For så vidt angår laboratorium angives det laboratorium, som er overordnet ansvarlig for prøven. Det bemærkes, at på parameterniveau angives det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter (se afsnit 3.6.3). Endeligt er der et bemærkningsfelt, som giver muligheder for at give en beskrivelse af særlige forhold under vandprøvetagningen. Med hensyn til omprøver henvises der til afsnit

27 3.6.3 Data for hver enkelt parameter Nedenfor er listet de data, der skal indgå for hver parameter (jf. tabel 3.11A): Tabel 3.11a Emne for analyse af råvandsprøve udtaget til boringskontrol GROUP : Grundvand, råvandsprøve, analyse Parameter Laboratorium Prøvejournal nr. Filtrering Forbehandling Analyseparameter Analysemetode Attribut Analyseværdi Enhed Detektionsgrænse Analysested GROUP Kodeliste STD00032 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Eksempel Indhold i fil - Prøvejournalens løbenummer A STD00108 STD00033 STD00019 STD00018 STANDAT-kode for om prøven er filtreret vælges fra kodeliste STANDAT-kode for forbehandling vælges fra kodeliste STANDAT-kode for analyseparameter vælges fra kodeliste STANDAT-kode for målemetode vælges fra kodeliste STD00217 Attributter til analyseresultater 1). Følgende kan anvendes: > større end; < mindre end;! resultat anvendes ikke - Angivelse af det målte resultat 5 STD00016 STANDAT-kode for måleenhed vælges fra kodeliste - Angivelse af detektionsgrænse 5 STD00109 STANDAT-kode for stedet for udførelse af analyse vælges fra kodeliste Værdi af kode 0112 Steins Laboratorium A/S 01 Ikke filtreret 02 Køling 1591 Chlorid 0027 DS 249 < 0001 mg/l 02 Laboratorium Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste 1) Attribut: Indtil fastlæggelse af detektionsgrænser og usikkerheder for alle metoder (f.eks. aggr. CO 2 ) er på plads, kan det være nødvendigt at angive 0 som resultat. Dette gøres i pågældende tilfælde ved angivelse af 0 som attribut til analyseresultatet. Laboratoriekode: Kode for det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Prøvejournal nr.: Der angives journal nr. for pågældende prøvejournal fra det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Filtrering. Kode for, hvorvidt prøven er filtreret på prøvetagningsstedet i forbindelse med prøvetagning. Forbehandling: Kode for forbehandling af prøverne. Analyseparameter: Kode for den analyserede parameter. I bilag 2 er givet en liste over udvalgte koder for analyseparametre. Som udgangspunkt bør disse koder anvendes. Analysemetode: Det angives, hvilken analysemetode, der er anvendt. Attribut: Kan være: <, > og!. Her angives eksempelvis et < som attribut fulgt af angivelse af detektionsgrænsen under typen analyseværdi, hvis indholdet i prøven har været under detektionsgrænsen, eller et! som attribut, såfremt resultatet skønnes fejlbehæftet. 27

28 Analyseværdi: Værdien som er målt af laboratoriet svarende til den angivne enhed. Det bemærkes at decimalpunktet i analyseværdier skal være et punktum og ikke et komma. Det bemærkes endvidere, at analyseresultatet 0.00 ikke kan forekomme. I stedet angives som analyseværdi et < som attribut fulgt af angivelse af detektionsgrænsen i analyseværdifeltet. Enhed: Kode for enheden tilhørende analyseværdien angives. I listen over udvalgte koder for analyseparametre i bilag 2 er anført tilhørende enheder. Disse eller enheder, der umiddelbart kan omregnes hertil, benyttes ved indberetningen. Detektionsgrænse: Detektionsgrænsen for analysen angives som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger. Der angives detektionsgrænse gældende for den udførte analyse på det pågældende laboratorium. Detektionsgrænsen angives i samme enhed som analyseværdien. Analysested: Kode for, hvor analysen er udført (i felten, på laboratorium m.v.). Prøveidentifikationen udgøres jf. ovennævnte af indtagsnummer, dybde til top af øverste filter i indtaget og tidspunkt for prøvetagningen. Såfremt der er foretaget en vurdering af vandprøven, kan der også indberettes parametre herfor (jf. tabel 3.11B): Tabel 3.11b Emne for vurdering af grundvand GROUP : Vurdering af grundvand Parameter Laboratorium Prøvejournal nr. Lugt Smag Udseende Farve Analysested GROUP Kodeliste STD00032 Beskrivelse af STANDAT-type STANDAT-kode for analyselaboratorium vælges fra kodeliste Eksempel Indhold i fil - Prøvejournalens løbenummer A Værdi af kode 0112 Steins Laboratorium A/S STD00017 Kode for lugt 01 Ingen lugt STD00110 Kode for smag 02 Normal STD00111 Kode for udseende 01 Klar STD00112 Kode for farve 01 Ingen STD00109 STANDAT-kode for stedet for udførelse af analyse vælges fra kodeliste 02 Laboratorium Kursiv skrift: Typer som skal være udfyldt ved indberetning - : Ingen kodeliste Laboratoriekode: Kode for det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Prøvejournalnr.: Der angives journalnr. for pågældende prøvejournal fra det laboratorium, der har analyseret den pågældende parameter. Lugt: Kode for registreret lugtbedømmelse. Smag: Kode for registreret smagsbedømmelse. Udseende: Kode for registreret udseende. 28

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Vandforsyninger i Jupiter

Vandforsyninger i Jupiter Vandforsyninger i Jupiter Martin Hansen med hjælp fra Dani Mikkelsen fra Frederikssund kommune og de andre i Jupiter supporten De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings-

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata By- og Landskabsstyrelsen, November 2010 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG BAGGRUND 4 1.2 INDHOLD 4 1.3 SIKRING AF OFFENTLIGHEDENS

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK 2007 TAKSTBLAD 1/1-31/12 2007 1.LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning) Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er således: 1 part a.parcelhus/lejlighed

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Titel: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009 Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram Tårs Vandværk November 2009 1. Beskrivelse af egenkontrolprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet ny drikkevandsbkg. [ Martin Skriver Funktionsleder Nyt EU-direktiv om ændring af Bilag II og II i DVD EU-regler om kontrol af drikkevand i

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Kontaktudvalget for Vandværker i Odense Kommune Aksel Snerlig Groløkkevænget 71 5270 Odense N. Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandkvalitet Kapitel 20, side 76

Vandkvalitet Kapitel 20, side 76 Vandkvalitet Kapitel 20, side 76 Lovgivning Danmark er medlem af EU og skal følge EU s drikkevandsdirektiv, som er udmøntet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Her er der

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel I/S VANDVÆRK V. FORMAND KNUD BYGMARKSVEJ 6 VOJENS.. 4676 Ordrenr. Side 9867 Til kunden, vedlagt analyserapporten.

Læs mere

KOMMUNERNES BEHOV OG OPGAVER (FØR, NU OG I FREMTIDEN) - ET HELIKOPTERPERSPEKTIV. af civilingeniør Dani Mikkelsen

KOMMUNERNES BEHOV OG OPGAVER (FØR, NU OG I FREMTIDEN) - ET HELIKOPTERPERSPEKTIV. af civilingeniør Dani Mikkelsen KOMMUNERNES BEHOV OG OPGAVER (FØR, NU OG I FREMTIDEN) - ET HELIKOPTERPERSPEKTIV af civilingeniør Dani Mikkelsen Disposition FORTIDEN OG NUTIDEN Dataredning Dataansvarsaftalen Behov og opgaver FREMTIDEN

Læs mere

Vandkvalitetsrapport 2014

Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2014 Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Kort om Lyngby-Taarbæks vandforsyningsanlæg... 3 3.1

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Thorning Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Vinding Vandværk a.m.b.a

Vinding Vandværk a.m.b.a Vinding Vandværk a.m.b.a Forbrugerinformation december 2015 www.vindingvand.dk mail@vindingvand.dk Vandværkets bestyrelse: Formand driftsansvarlig Gert Munch Sørensen, Møllevej 8, tlf. 75859400 Næstformand

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav.

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Overskridelser på Hovedbestanddele Tabel 1 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskriterierne for perioden

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1762833-830589

ANALYSERAPPORT 1762833-830589 LUFA-ITL GmbH Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=83589] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Risemarksvej 3 597 Ærøskøbing DOC-7-486-DA-P ANALYSERAPPORT 76833-83589 Ordre Analyse

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vejnavn, husnr Postnr. By Telefonnr. E-mail: af Kommunalbestyrelsen Amtsrådet Miljøstyrelsen Landvæsenskommissionen

Vejnavn, husnr Postnr. By Telefonnr. E-mail: af Kommunalbestyrelsen Amtsrådet Miljøstyrelsen Landvæsenskommissionen SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf. nr. 99 15 55 00 E-mail: tek@skivekommune.dk ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere