Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset."

Transkript

1 Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R R05 6 R06 7 R07 R R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Sektor 2: Dragør Havn pladser for autocampere på Dragør Havn Øget indtægt på kr i 2019 og overslagsårene. Der fremlægges projektbeskrivelse og frigivelse af anlægsbevilling til politisk behandling i 1. halvår Sektor 2: Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje Besparelse og effektivisering i 2020 og overslagsårene på kr Der udarbejdes proces og varsel af grundejerforeninger til udsendelse i første halvår Sektor 2: Takstforhøjelse på havnens driftsområde Øget indtægt (besparelse/ servicereduktion fra 2019 på kr.). Er gennemført og budgettet er tilpasset. Sektor 4: Reduktion af åbningstid i Hollænderhallen og Kongelundshallen Besparelse i 2019 og overslagsårene på kr. Budgettet er tilpasset, og åbningstiden reduceres. Sektor 4: Ophør af tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen Besparelse på kr. Indarbejdes i budget. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 4: Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen Effektivisering på kr. i Budgettet er tilpasset. Sektor 5: Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Status på ved januar mødet i Sektor 5: Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse Besparelse og effektivisering på kr. i 2020 og frem. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Status på ved januar mødet i Sektor 5: Sammenlægning af institutioner (Kornblomsten og Hollænderhus) Besparelse og effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. 1

2 11 R Sektor 6: Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole Besparelse på kr. Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole. Budgettet er tilpasset. Sektor 4: Driftsbesparelse på Biblioteket Besparelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Sektor 4: Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Håndtering af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter, jvf. beslutning i budgetforlig. Status ved -mødet i januar Sektor 4: Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. I 1. kvartal 2019 fremlægges der sag på mødet. 15 R12 16 S 17 R Sektor 3: Forhøjelse af SFO takster Besparelse på kr.er indarbejdet i budgettet. Sektor 3: Kun 3 SFO'er - ledelses- og bygningsbesparelse i alt Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter er tilpasset. Om den konkrete udmøntning fremlægges der sag i 1. kvt. på. får foreløbig status på mødet i januar Sektor 6: Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 6: Repatriering af flygtninge Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Bliver søgt implementeret gennem årene. Sektor 6: Effektivisering af indsatsen på det specialiserede socialområde Effektivisering på Kr i 2019, og kr. i overslagsårene. Implementeres i samarbejde med Handicap og Psykiatri i Tårnby. Budgettet er tilpasset. 2

3 20 R14 21 R15 22 R18 Sektor 7: Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 7: Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Forslaget er implementeret. Sektor 7: Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen Servicereduktion på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Arbejdet er under planlægning og igangsættes primo ØU 23 R19 24 R20 25 R21 26 R S 29 R23 30 Sektor 9: Reduktion af rådhusdrift Servicereduktion og besparelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 9: Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab Servicereduktion på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteten er reduceret. Sektor 9: Effektive indkøb via E-handel og øget compliance Effektivisering på kr. i 2019 stigende med kr. i hvert af overslagsårene til kr. i Budgettet er tilpasset og arbejdet igangsat. Sektor 9: Administration af pensionsmidler Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Sektor 9: Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet) Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Udlejning håndteres af borgmestersekretariatet Afventer udflytning. Der redegøres for status på januar-mødet i. Sektor 9: Generel digitaliserings optimering Servicereduktion og effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Sektor : Rammebesparelse Servicereduktion og effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 9: Mindre forventet P/L på rammen Servicereduktion og effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses 3

4 Driftsudvi delser 31 D D02 35 S 36 D D08 Sektor 2: Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019 Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Den udvidede busdrift er bestilt hos MOVIA. Sektor 9: Tilskud til løn for leder af turistkontoret ved overgang til Amager Museet Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. En del af tilskuddet til Turistrådet skal fremover udbetales direkte til museet. Aftales konkret med museets ledelse. Sektor 2: Regulering af indtægten på Dragør Havn. Mindreindtægt på kr. i 2019 og kr. i Er gennemført og budgettet er tilpasset. Sektor 4: Indkøb af mobil teleslynge til Hollænderhallen Driftsudvidelse på kr. i Budget er tilført og teleslynge indkøbes i 2019 Sektor 7: Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad, når Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet. Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og efterfølgende kr. i overslagsårene. Sektor 6,7 eller 9: Psykologhjælp til årige Driftsudvidelse på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Drøftes i S på møde den 14. januar. Sektor 6,7 eller 9: Drift af Handicaprådet inkl. handicappris Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området og er planlagt med Handicaprådet. Sektor 7: Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion. Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Akutfunktion varetages af Hjemmesygeplejen. Sektor 7: Elcykler til hjemmeplejen Driftsudvidelse på i 2019 og Budgettet er tilført områder, og det er forventningen at elcyklerne indkøbes i løbet af året Sektor 7: Lokal ældrevelfærdspulje til Enggårdens beboere Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Enggården prioriterer anvendelse i samarbejde med BOP. Kan finansiere 4

5 42 43 Anlæg Nr. i afstemnin gsbilag D09 A01 A03 A04 A09 A11 A15 aktiviteter der tidligere lå i den statslige klippekorts ordning. Sektor 7: Årligt ældretopmøde i Dragør Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Forvaltningen er ansvarlig for afholdelse. Sektor 7: Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Lovpligtig funktion fortsætter. Sektor 12: Madsens Krog arealer og faciliteter Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Copenhagen White Water Park (CWWP), undersøgelse og medfinansiering af anlæg. Budget på kr. i 2019 og kr. i Frigivelsessag afventer CWWP henvendelse. Finansieringen forudsætter at der indhentes tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde o.l. Foreningen CWWP står selv for dette, og fremlægger forslaget med finansiering til politisk godkendelse. Sektor 12: Genopretning af Dragør Havn Investering på kr. i 2019 og overslagsårene. Frigivelsessag forventes i løbet af Projektet er igangsat. Sektor 12: Reduktion af genopretningspulje til havnen Besparelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budget reduceret. Sektor 12: Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby Investering på kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af 2020 Sektor 12: Flydespærringer til beredskabet Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Spærringerne planlægges indkøbt. Sektor 12: Materiel til vintervedligehold. Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Projekt udarbejdes. Sektor 12: Udvikling af boligprojekt mv. på Engvejsarealet Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Proces mv udarbejdes til udvalgsbehandling. Forventes pt at ske i første halvår

6 A05 S A06 Sektor 12: Maritime haver til undervisningsbrug Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler Investering på kr. i 2019 og 2020 og kr. i 2021 og Frigivelsessag forventes i 2. kvartal Sektor 12: Friluftstræning, motions- og hjertestier langs sydstranden inkl. vandpost Investering på kr. i 2019, 2020 og Frigivelsessag forventes i 2. kvartal Sektor 12: Projekt for kystbeskyttelse fase II og III Investering på kr. i 2019, kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i Projektet er opdelt i nedenstående fase II og III (beskrevet nedenfor). Fase II: Investering på kr. i 2019 Frigivelsessag forventes i løbet af 2019 Fase III: Investering på kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Dragør Havn byggemodning af vestligt byggefelt Investering på kr. i 2019, i 2020 og kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Genopretning af Enggården. Investering på kr. i 2019, kr. i 2020, kr. i 2021 og i Frigives på KB 22. november og pågår efter genopretningsplan. Sektor 12: Genopretning af kommunens øvrige bygninger. Investering på kr. i 2019 og kr. i hvert af overslagsårene. Frigivelsessag i løbet af Sektor 12: Reduktion i genopretning af veje. Besparelse på kr. i Er gennemført og budget er tilpasset. Sektor 12: Ventilation på Dragør skole udskydes. Besparelse på i 2019, og i stedet investering i 2020 på kr. Er gennemført og budget er tilpasset. Sektor 12: Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur. Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Skift til LED-belysning i kommunale bygninger, fase II Besparelse på kr. i 2019 og i stedet investering af de kr. i Budgettet er tilpasset og dermed flyttet. 6

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012

Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # Forslag fra Beskrivelse af ændringsforslag Ændringer til afstemning 2013 2014 2015 2016 Finansieringsbehov,

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

3 BEPU 2 x Kollektiv trafik reduceret råderum

3 BEPU 2 x Kollektiv trafik reduceret råderum R-skemaer Løbenr. Udvalg Sektor Servicereduktion Effektivisering 1 BEPU 2 x Etablering af eng på græsarealerne ved Dragør Havn -120.000-120.000-120.000-120.000 2 BEPU 2 x Dragør Havn pladser for autocampere

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed 06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema

Læs mere

Vejledning i brug af budgetskabelon

Vejledning i brug af budgetskabelon Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen Sektor Institution Overførelsesbeløb Procent af korrigeret budget Kommentar 3 Dragør skole SFO 654.451 4,88 Ca.

Læs mere

Effekt i budget Status på realisering

Effekt i budget Status på realisering Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget 2017-2020 (Alle beløb i 1.000 kr. og i 2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 Effekt i

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning Alle udvalg

Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning Alle udvalg Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning 2018 - Alle udvalg Bevillingsmæssig effekt: e bevillingsændringer Ikke budgetneutrale bevillingsændringer Påvirkning af servicerammen

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vejledning i brug af budgetskabelon

Vejledning i brug af budgetskabelon Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede

Læs mere

18. Kultur og Fritid - Sektor 4

18. Kultur og Fritid - Sektor 4 18. Kultur og Fritid - Sektor 4 Kultur og Fritids opgaver Kultur- og fritidssektorens opgaver er drift af Hollænderhallen, øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadeanstalten og Kongelundsfortet. Desuden

Læs mere

Referat. Handicaprådet 20. juni 2018 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 20. juni 2018 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 20. juni 2018 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 19.00 Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Peter Læssøe, Flemming Andersen, Henrik Aagaard og Lejla Foric

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering

Læs mere

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Temadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018

Temadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018 Temadrøftelse Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018 Etableret 1. januar 2016 60-fællesskab Bestyrelsen 15 borgmestre/kommunalpolitikere fra de 8 ejerkommuner 2 politidirektører 2 observatører

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Bilag 2. Afstemningsliste i kr. Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Bilag 2. Afstemningsliste i kr. Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance

Læs mere

ØPU/KB Milepæle for større sager december - Revideret den 1. april 2015

ØPU/KB Milepæle for større sager december - Revideret den 1. april 2015 1. Plejehjemmet Enggården kvalitetsudvikling SSU/KB Rammerne for Omsorgscenter Enggården er nu på plads, og arbejdet med faglig kvalitetsudvikling er i gang. Der bliver arbejdet med følgende områder: Ultimo

Læs mere

Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter

Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Brand- og sikkerhedsvagter 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken 2 2600 Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Baggrundsmateriale - Sektor Administration #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne

Læs mere

Referat. Handicaprådet 7. sept St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 7. sept St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 7. sept. 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30-17.00 Medlemmer: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen (T), Morten Dreyer (O), Flemming Andersen Indhold

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod

Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: 1 0146 Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø 2 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer. Behandlet Punkt Sag Beslutning Status 1801-16 2 Beredskabsplan vedrørende viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Byrådet vedtog beredskabsplanen. Planen er implementeret. 1801-16 4 Ændrede rammer

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere