KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT"

Transkript

1 KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

2 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse til standardkontrakt for out-sourcet IT-drift. Konkurrenceudsættelsen er ikke omfattet af Tilbudsloven, da det er ordregivers kvalificerede skøn, at anskaffelsen samlet set ikke overstiger tilbudslovens tærskelværdi. Derfor indhentes tilbud fra i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Der findes i dag ingen statslig standardkontrakt for it-drift. Digitaliseringsstyrelsen gennemførte i starten af 2014 en høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten, der viste, at der både blandt de statslige myndigheder, leverandørerne og it-brancheorganisationerne er et stort ønske om en standardkontrakt for it-drift. Digitaliseringsstyrelsen igangsætter derfor arbejdet med udarbejdelse af en statslig standardkontrakt for it-drift (herefter kaldet Standardkontrakten). Digitaliseringsstyresen ønsker forud for udarbejdelsen af Standardkontrakten at få udarbejdet en foranalyse, der aktivt belyser muligheder og udfordringer i forhold til Standardkontraktens indhold: - Scope - Bilagsstruktur - Ydelseskatalog Foranalysen skal også aktivt belyse muligheder og udfordringer i forhold til arbejdsprocessen. - Plan for interessentinddragelse og kommunikation - Proces for arbejdet med at koncipere Standardkontrakten - Forslag til samarbejdsorganisation for arbejdet med at udarbejde Standardkontrakten - Vurdering af forholdet til øvrige kontraker af lignende karakter på markedet - Proces for løbende vedligeholdelse af Standardkontrakten. 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed er: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K

3 Tlf. nr Internetadresse: Alle henvendelser vedr. konkurrenceudsættelsen, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Thomas Schou Eistrup Ved henvendelse anføres følgende i emnefelt på Tilbud på foranalyse til itdriftskontrakt. Al kommunikation skal være skriftlig og foregå på dansk. 3. KONKURRENCENS GRUNDLAG OG MATERIALE Det samlede konkurrencemateriale består af: Konkurrencebetingelser (nærværende dokument) Kontrakt Bilag til kontrakt (Bilag 1-4) Skabelon til Tro og love erklæring Konkurrencens grundlag og genstand er beskrevet i nærværende konkurrencebetingelsers punkt 7, i kontrakten, samt i kontraktens bilag 1-4. Opgavebeskrivelsen findes i Kontraktens bilag 1. Kontrakten med bilag fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af den konkurrenceudsatte opgave. Kontrakten med den valgte leverandør underskrives i forlængelse af konkurrenceudsættelsens afslutning. Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til konkurrencegrundlaget, såfremt Digitaliseringsstyrelsen bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Sådanne eventuelle korrektioner vil blive offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade vil indgå som en del af konkurrencegrundlaget. 4. TIDSPLAN FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 4.1 Anmodninger om yderligere oplysninger Tilbudsgiver kan stille uddybende spørgsmål til konkurrencegrundlaget. Spørgsmål, der modtages senest torsdag den 16. april 2015 kl vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest i rimelig tid inden

4 udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmålene skal være skriftlige og rettes til Digitaliseringsstyrelsen. Spørgsmål skal fremsendes pr til Alle spørgsmål bedes starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i konkurrencegrundlaget, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål og svar vil løbende blive lagt på i anonymiseret form. Spørgsmål skal fremsættes på dansk, og spørgsmål vil blive besvaret på dansk. 4.2 Frist for modtagelse af tilbud Sidste frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 23. april 2015 kl lokal tid i Danmark. Tilbud skal afgives pr. til Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt eller på en anden adresse, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal være anført: Tilbud på foranalyse til it-driftskontrakt i emnefeltet. Tilbud inklusive bilag skal afleveres på dansk. 4.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 4 måneder efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakten, dog senest indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgiver allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud. 4.4 Samlet tidsplan Det er Digitaliseringsstyrelsens forventning, at konkurrenceudsættelsen afvikles efter nedenstående tidsplan: Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Offentliggørelse af konkurrencegrundlag 16. april 2015 Frist for indlevering af skriftlige spørgsmål til konkurrencegrundlag Digitaliseringsstyrelsen Tilbudsgiver 23. april 2015 Tilbudsfrist Tilbudsgiver Uge Eventuel forhandling Digitaliseringsstyrelsen

5 Medio uge Ultimo uge Forventet tidspunkt for meddelelse om kontrakttildeling Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen og den til budsgiver, der får tildelt kontrakten 5. ERKLÆRING OM GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Ifølge bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger skal tilbudsgiver afgive en erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark. Tilbudsgiver kan som et alternativ til en tro og love erklæring vedlægge autoritativ dokumentation fra relevant myndighed(er) i det pågældende land. Som dokumentation for betaling af skatter og afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark kan således vedlægges en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal være udstedt senest 4 måneder før tilbudsfristens udløb. 6. FORHANDLING Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig ret til at afholde forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere. Eventuelle forhandlinger vil blive gennemført ud fra temaer, der på forhånd er meddelt tilbudsgiverne, og på baggrund af en disposition, som meddeles af Digitaliseringsstyrelsen. I forhandlingen vil alle aspekter af tilbudsgivers tilbud kunne drøftes. Forhandlingen sker på dansk. Der kan eventuelt ske en reduktion i antallet af tilbudsgivere, der forhandles videre med på grundlag af de i pkt. 7 opstillede tildelingskriterier. Digitaliseringsstyrelsen er forpligtet til at sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens under forhandlingen. Der udøves således især ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Digitaliseringsstyrelsen er desuden uberettiget til over for andre deltagere at afsløre de løsninger, som en deltager har foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, som en deltager har meddelt under forhandlingen, uden at der på forhånd er givet samtykke hertil. 7. TILDELINGSKRITERIUM

6 Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Digitaliseringsstyrelsen vil i den forbindelse lægge følgende vægtede underkriterier til grund: Pris 30 pct. Kvalitet 70 pct. Pris Ved vurderingen af underkriterier pris lægges vægt på det laveste samlede vederlag for gennemførelse, udarbejdelse og levering af foranalysen, som angivet i bilag 4. Bemærk, at der er tale om en fastprisaftale. Kvalitet Ved vurderingen af kvalitet lægges vægt på hvorvidt og i hvilket omfang tilbudsgiver kan løse den opgave, der er beskrevet i bilag 1. Hvorvidt kvalifikationerne for de tilbudte ressourcer kan matche den konkurrenceudsatte opgave. Tilbudsgivers proces for udførelsen af opgaven herunder: Beskrivelse af tilbudsgivers opgavestyring Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetssikringsproces Beskrivelse af tilbudsgivers realistiske tidsplan med tilhørende milepæle 8. MINDSTEKRAV OG FORBEHOLD Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav: Tilbudsgiver skal, som en del af sit tilbud, afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet. Skabelon til tro og love erklæringen kan anvendes. Alternativt kan tilbudsgiver vedlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 5 ovenfor. Ovenstående er mindstekrav og skal overholdes, og tilbudsgiver kan ikke tage forbehold herfor Såfremt mindstekravet ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke indgå i tilbudsvurderingen. 9. ALTERNATIVE TILBUD Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.

7 10. UKLARHEDER Tilbudsgiver skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. ovenfor. Såfremt tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål, jf. pkt. 4.1, bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund. 11. BEHANDLING AF TILBUD MV. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere kan ved tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud. Digitaliseringsstyrelsen er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende konkurrenceudsættelse er Digitaliseringsstyrelsen uvedkommende. 12. FORTROLIGHED Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende konkurrenceudsættelse. Konkurrencegrundlaget skal behandles strengt fortroligt, og tilbudsgiver er uberettiget til at anvende dette materiale eller den viden, der opnås, i enhver anden sammenhæng. Efter afslutning af konkurrenceudsættelsen er Digitaliseringsstyrelsen berettiget til at kræve, at tilbudsgiver tilintetgør og sletter enhver kopi af konkurrencegrundlaget på nær én, der vedvarende skal opbevares sikkert af tilbudsgiver. 13. AKTINDSIGT Digitaliseringsstyrelsen er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder reglerne om aktindsigt i offentligheds- og forvaltningsloven. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet der af tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter. Digitaliseringsstyrelsen er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en

8 eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i Digitaliseringsstyrelsens vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 14. TILBUDDETS UDFORMNING Tilbuddet skal bestå af de dokumenter, der fremgår nedenfor. Dokumenterne bør fremgå af tilbuddet i den anførte rækkefølge. Tilbudsgiver bør følge nedenstående disposition for tilbuddet: 1. Resumé af tilbuddet 2. Kontaktoplysninger 4. Bilag til kontrakt 5. Tro og love erklæring 1. Resumé af tilbuddet Denne del af tilbuddet skal overordnet beskrive indholdet af det tilbudte, herunder gerne overordnede prisoplysninger. Punktet vil ikke indgå i den endelige kontrakt, men tjener alene til at give Digitaliseringsstyrelsen et samlet overblik. 2. Kontaktoplysninger Dette afsnit bedes indeholde følgende kontaktoplysninger: Navn på kontaktperson Stilling Adresse Tlf. nr. Direkte tlf. nr. adresse 3. Bilag til kontrakt Det fremgår af de enkelte bilag og vejledninger til bilag, hvorledes tilbudsgiver skal forholde sig hertil ved tilbudsgivningen og hvilke felter, tilbudsgiver skal udfylde i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet. 4. Tro og love erklæring I nærværende afsnit skal tilbudsgiver vedlægge underskrevet tro og love erklæring eller serviceattest.

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere