FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING"

Transkript

1 166 Sektion 03 FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING Sámal Tróndur Finnsson Johansen Som følge af primært amerikanske militærstrategier anlagdes militære installationer i Færøerne, i form af radar-, navigations- og kommunikationsanlæg. Formålet var at kunne overvåge det nordatlantiske område og anvende Færøerne som del af et fremskudt forsvar eller angreb. Samtidig opretholdt Danmark suverænitet over Færøerne gennem oprettelse af egne stationer, bl.a. til overvågning af farvandene omkring Færøerne. Den militære udbygning af Færøerne under Den Kolde Krig hang sammen med øernes geograþ - ske placering midt ude i Nordatlanten. Skiftende vestlige geopolitiske interesser, kombineret med trusselsbilleder, militære strategier og teknologisk udvikling, var medvirkende årsager til Færøernes vekslende strategiske betydning gennem hele koldkrigsperioden. Under Den Kolde Krig havde færingerne hverken eget militær eller eget hjemmeværn, og sikkerhedspolitikken hørte under de danske rigsmyndigheder. Derfor var de militære installationer i Færøerne enten danske eller under fremmed operativ kontrol. Dansk suverænitet Allerede kort efter 2. Verdenskrig viste amerikanerne og briterne interesse for at overtage eksisterende og etablere nye militæranlæg i Færøerne. De danske myndigheder ønskede imidlertid at begrænse udenlandske magters tilstedeværelse, dels på grund af det til tider øm tålelige forhold mellem Danmark og Færøerne, dels på grund af Danmarks forbehold over for tilstedeværelse af fremmede tropper på dansk jord i fredstid (Jensen 2004). Her til kom danske myndigheders ønske om at bi beholde dansk suverænitet over Færøerne. Disse faktorer var også medvirkende til etableringen af danske, såvel som andre, militære installationer i Færøerne fra begyndelsen af 1950 erne. Nye militære anlæg De vigtigste militære anlæg blev anlagt i Færøerne fra starten af 1950 erne og frem til midten af 1960 erne. Nogle anlæg var danske, andre amerikanske, og andre igen NATO-anlæg. De vigtigste anlæg var: Marinestation (senere Færøernes Kommando), Flåderadio, LORAN C, Flyvestation, NATO-Early Warning, USAF-Troposcatter. Færøerne indgik også som et led i NATOs SOSUS (Sound Surveillance System), og i tilfælde af konß ikt forelå planer for anvendelse af lufthavnen på Vágoy som nødß yveplads og Skálafjørðurin som både ankerplads for skibe og som alternativ NATO-ubådsbase (Thorsteinsson 1999 og Jensen 2004). Hertil kan nævnes, at der også blev bygget faciliteter til et lazaret ved sygehuset i Tórshavn, hvis det skulle komme til krigshandlinger i nærområdet. Integreret i NATO I løbet af 1950 erne blev Færøerne inddraget i amerikanernes strategier for fremskudt forsvar og evt. angreb på Sovjetunionen (Johansen 1999). Samtidig ønskede NATO at forbedre overvågningen af bl.a. russiske aktiviteter i Nordatlanten og at sikre varslingen mod evt. angreb fra øst. NATO ønskede også at sikre kommunikationen mellem Europa og Nordamerika i tilfælde af en eventuel krig mellem Øst og Vest (Johansen 1999 og Jensen 2004). Færøerne blev derfor organisatorisk en integreret del af NATOs forsvarsplanlægning. De vigtigste militære koldkrigsanlæg blev anlagt i Færøerne fra slutningen af 1950 erne og indtil midten af 1960 erne, delvis i Mjørkadalur/ Sornfelli og delvis lige ved bygden Eiði. Disse anlæg var for det meste enten Þ nansieret af amerikanske myndigheder eller NATO, og de var bemandet med dansk personale, NATOpersonale, færøsk personale, og en enkelt (Troposcatteren) var bemandet med amerikansk personale (Johansen 1999 og Jensen 2004). En vejforbindelse blev anlagt mellem Tórshavn og Mjørkadalur. Vejen blev senere forlænget til Kollfjarðardalur, og denne såkaldte NATO-vej forbedrede således hovedstadens forbindelse til bosættelserne nordpå og vestpå. Strategisk betydning Amerikanerne vurderede i 1960, at Færøerne havde næsten samme strategiske betydning som Island, og at Færøerne potentielt kunne vise sig at få samme strategiske værdi som Grønland, når det gjaldt forsvaret af det amerikanske kontinent (Johansen 1999). Færøernes strategiske betydning, set med NATO- og især amerikanske briller, toppede i 1960 erne. Efterhånden som nye teknologier blev introduceret og nye strategier vandt indpas, reduceredes basernes militærstrategiske betydning. Alligevel beholdt man baserne lige indtil Den Kolde Krigs afslutning. Nogle af dem er stadig operative, og i nyere tid har baserne primært været brugt som enten backup for andre militære systemer eller anvendt i civil tjeneste.

2 Færørenes militære udbygning 167 Udsigt over Eiði, hvor LORAN C-stationen blev opført på et fjeld i baglandet. Foto: Til venstre ses radomerne på Sornfelli, til højre Mjørkadalur. Foto: Morten Stenak 2012.

3 168 Sektion Sámal LORAN C I EIÐI OG AMERIKANSKE FLÅDESTRATEGIER Tróndur Finnsson Johansen Umiddelbart syner LORAN C-stationen ved Eiði ikke af meget. Den består af nogle lave bygninger og en høj tynd mast. Alligevel havde stationen central betydning for, at USA s og NATO-landenes maritime styrker kunne navigere i Nordøstatlanten. Stationen blev formelt drevet af danske myndigheder, men var Þ nansieret af amerikanerne. LORAN C-kædens ud - stræk ning i dag. Plakat på stationen. Foto: Morten Stenak Set i et amerikansk maritimt perspektiv var det nordøstatlantiske område, dvs. området mellem Grønland, Island, Færøerne, Skotland, Danmark og Norge, et af de strategisk vigtigste områder. Det var her den russiske ß åde skulle passere for at nå det amerikanske kontinent, og det var herfra, den amerikanske ß åde kunne nå Sovjetunionen. Lige efter 2. Verdenskrig kom denne trussel primært fra området omkring Leningrad via Østersøen. I løbet af 1950 erne ß yttede tyngdepunktet i Nordøstatlanten fra Nordsøen og Østersøen længere nordpå, mod Barentshavet og Norskehavet, fordi en del af russernes ß ådebaser, herunder ubådsbaser, ß yttede til Kolahalvøen (Tamnes 1991). Polaris Det amerikanske søværn ønskede at opbygge en mere ß eksibel ß åde, der kunne anvendes til alt fra offensive strike til begrænset krig, for på den måde at imødekomme den russiske maritime trussel i alle faser af en eventuel konß ikt. I løbet af 1950 erne udviklede det amerikanske søværn maritime strategier, der skulle imødegå russiske trusler. Et af de programmer, amerikanerne udviklede, var det såkaldte Polarisprogram (Johansen 1999). Det gik kort sagt ud på at udvikle krydsermissiler, der kunne affyres fra ubåde og med relativ stor præcision ramme sovjetiske mål. For at kunne realisere Polaris-programmet var det nødvendigt at etablere et navigationssystem, der kunne dække de amerikanske styrkers krav til luft-, overß ade- og underoverß adenavigation. Problemet var, at der ikke fandtes navigationssystemer, der opfyldte kravene til bl.a. Polaris-programmets realisering (Johansen 1999). LORAN A På dette tidspunkt eksisterede der allerede et navigationssystem i området, som var en kæde af LORAN A -stationer ( Standard LORAN ). LORAN A var imidlertid etableret under 2. Verdenskrig, uden nogen form for overordnet koordinering. Dertil kom, at selve teknologien var forældet i forhold til kravene om præcis og effektiv navigation. De britiske okkupationsstyrker havde bygget en LORAN A-station på Suðuroy under krigen, men forlod stationen, da krigen sluttede. Amerikanerne meddelte kort efter, at de gerne ville overtage stationen, men da danske myndigheder ikke ønskede fremmede magters tilstedeværelse, overtog det danske søværn og senere Fyrvæsenet LORAN-stationen på Suðuroy. Station fortsatte med at virke frem til 1973 (Jensen 2004 og Thorsteinsson 1999).

4 Kapitel LORAN-masten er ca. 200 m høj og pga. luftfarten er den afmærket med faste røde lys (obstruction lys) på 3 niveauer samt et blinkende rødt lys (Beacon lys) i top og ca. midt på masten. Foto: LORAN C LORAN A var således ikke i stand til at opfylde de krav, den amerikanske ß åde stillede til effektiv militær navigation i området. Derfor introducerede amerikanerne i sidste halvdel af 1950 erne deres nye radionavigationssystem, det såkaldte LORAN C, et navigationssystem, der både var kraftigere og mere præcist end LORAN A. Anvendelsen af LORAN C gjorde det bl.a. muligt for ubådene at affyre deres missiler med meget større præcision end tidligere. Mindst lige så vigtigt var imidlertid, at LORAN C-signalet kunne bryde igennem havoverß aden, så ledes at det var muligt for de Polaris-bevæbnede ubåde at navigere, uden at de var nødsaget til at komme op til overß aden, hvor de var meget sårbare. Herudover var det også vigtigt for amerikanerne, at det nye system indebar en generel forbedring for alle de amerikanske fartøjers navigation (Johansen 1999). Ud over de nævnte anvendelsesmuligheder blev der også lagt op til, at systemet skulle stå til rådighed for alle civile fartøjer med LORAN-modtagere. LORAN C i Færøerne Tidligt i 1958 forelå planerne over to faser med hver sin kæde i LORAN C-programmet. Fase 1 var den såkaldte TACK-kæde, der dækkede Middelhavsområdet. Fase 2 var den såkaldte RAIL-kæde, der skulle dække det nordøstatlantiske område. Den ene af stationerne i RAIL- kæden skulle placeres i Færøerne. Denne station skulle være hovedstationen, masterstation, i RAIL-kæden, mens de andre var såkaldte slavestationer. For at kunne navigere i det nordøstatlantiske område var man tvunget til at have fat i signalet fra den færøske masterstation samt to slavestationer. Forhandlinger mellem amerikanske og danske myndigheder om den færøske station foregik i løbet af 1958, og samtidig blev der foretaget forundersøgelser af amerikanerne i Færøerne. I forbindelse med udvælgelse og andre praktiske forhold blev færøske myndigheder involveret. Man valgte at anlægge stationen uden for bygden Eiði på den nordlige del af øen Eysturoy (Johansen 1999). I februar 1959 blev aftalen om LORAN C-stationen underskrevet, og man begyndte kort tid efter på anlægsarbejdet. Stationen stod færdigbygget i slutningen af 1959, men blev først fuldt operativ i marts Siden dengang har stationen kørt uafbrudt, med undtagelse af nogle måneder i 1962, hvor sendemasten knækkede, og LORAN-stationen ved Jan Mayen for en tid overtog rollen som masterstation (LORAN History Info). Ankomstvejen til LORAN C-stationen i Eiði. Foto:

5 170 Sektion 03 I dag er mandskabsbygningen forladt. Teknologiudviklingen har reduceret den faste stab fra 32 til 2 personer. Foto: Morten Stenak Stationen fik de første år el fra egne dieselgeneratorer, idet SEV s, det lokale elselskabs, linjer ikke havde kapacitet nok til at forsyne stationen. Når der var strømsvigt fra SEV, kunne stationen levere elforsyning til Eiði og de mindre bygder i området, da de fleste husholdninger dengang kun havde behov for el til belysning. Til venstre: administrations- og timerbygning. Til højre: maskinrum og transformatorrum. Foto: Fyrvæsenet og US Coast Guard Efter at stationen ved Eiði var færdigbygget, blev den overtaget af det danske Fyrvæsen, som stod for drift og vedligeholdelse. Men selvom de danske myndigheder overtog den daglige drift af stationen på Færøerne, beholdt US Coast Guard det overordnede ansvar for drift og koordinering af RAIL-kæden. Hvert halve år refunderede US Coast Guard danskernes udgifter til drift og vedligeholdelse af stationen. Amerikanerne krævede, at personalet på stationen tog et LORAN C-kursus i USA. Alle udgifter vedrørende kurset ville blive refunderet af amerikanerne (Johansen 1999). Ydermere krævede amerikanerne, at der de første år blev tilknyttet en amerikansk forbindelsesofþ cer til stationen. Stationen ved Eiði I 1966, da der var ß est ansatte på stationen, udgjorde det faste personale 32 personer. De fordelte sig som følgende: stationslederen, lederassistenten, seks teknikere, to maskinmestre, Þ re telegraþ ster, tolv vagtmænd, en mekaniker/ chauffør, to håndværkere og tre stationsmedhjælpere (Johansen 1999). Efterhånden som stationen Þ k tilført ny teknologi, og ß ere af funktionerne blev automatiseret, reduceredes antallet af fast personale. Selv om basen ikke var så stor, påvirkede dette lokalsamfundet. F.eks. blev der i løbet af de første 5 6 år opført ß ere embedsboliger, først og fremmest til ledelse og fremmed teknisk personale. Efterhånden som militæret udviklede nye navigationsteknologier, reduceredes LORAN C-stationens militærstrategiske betydning. Alligevel blev LORAN C-systemet anvendt af militæret helt hen imod slutningen af Den Kolde Krig, i hvert fald som backupsystem (Johansen 1999). Amerikanerne trak sig i 1994, og stationen drives i dag af Søfartsstyrelsen. Dette sker på bagrund af en aftale mellem den danske og den franske stat, således at Frankrig refunderer alle udgifter, som Danmark har af driften. Aftalen er godkendt af de færøske myndigheder. Til venstre i billedet ses kommunikationskonsollen, som blev anvendt til telegrafi og radiokommunikation med kontrolstationen på Island samt til kommunikation med andre LORAN-stationer. Til højre ses timerudstyret, der sørgede for, at LORANsignalerne blev udsendt på korrekt tidspunkt. Foto:

6 Kapitel Der blev bygget tjenesteboliger i bygden Eiði til personalet på LORAN C- stationen. Der var opført 3 enkeltstående tjenesteboliger til stationslederen, lederassistenten og maskinmesteren. Derudover var der 4 dobbelthuse, der oprindelig tjente som tjenesteboliger til 2. maskin mester, teknikere og chauffør/automekaniker. Desuden var der anlagt en fælles parkeringsplads, der hørte til boligerne. Foto: LORAN C-anlægget Den 200 m høje sendermast er et markant vartegn på en fjeldtop i udkanten af Eiði. I dag består anlægget af tre bygninger på i alt 1042 m², der indeholder hus med modtage- og sendeudstyr på 185 m², kontor og værksted på 214 m² samt en administrationsbygning på 643 m². Endvidere er der to antenneanlæg for modtagerantenner. Personalet er i dag på to mand. I modsætning til de militære installationer i Mjørkadal og Sornfelli har LORAN C-stationen ved Eiði ikke fyldt særlig meget i den offentlige debat under Den Kolde Krig. Meget sjældent har protester fra færøske grupperinger mod den militære tilstedeværelse på Færøerne direkte inddraget LORAN C-stationen i debatten. En årsag hertil kan være, at færinger ikke udelukkende har anset stationen som et militært anlæg, men også anså den som et aktiv for deres egen civile (Þ sker)ß åde. I forgrunden en af HF-kommunikationsantennerne. I baggrunden timerbygning/administration og maskinbygningen. Foto: I 1970 erne blev den oprindelige timer-/administrations-/maskinbygning udvidet med en garage. I forgrunden ses en LORAN C-modtagerantenne og i baggrunden ses en såkaldt Conical antenne, som anvendtes til HF-kommunikation. Foto:

7 172 Sektion Sámal MJØRKADALUR OG SORNFELLI RADAR OG TROPOSCATTER Tróndur Finnsson Johansen Radarkuplerne på en fjeldtop i 750 m s højde er for mange færinger symbolet på Den Kolde Krig. Stationerne på Sornfelli og i Mjørkadalur blev anlagt som forsvar mod angreb fra sovjetiske bombeß y og missiler. Stationernes opgaver var bl.a. at overvåge, varsle og kommunikere. Desuden medvirkede de til at håndhæve dansk suverænitet over færøsk luftrum. I slutningen af 1950 erne og starten af 1960 erne anlagdes militære installationer i fjeldene ca. 15 km uden for Tórshavn. Installationernes oprindelige anlæggelse hang sammen med USA s og NATOs nukleare strategier (luftstyrkernes strategier). Af militære såvel som politiske årsager blev disse installationer lagt sammen, hvorved man som udefrakommende Þ k indtryk af, at der kun var tale om én base. Distant Early Warning i Færøerne I første halvdel af 1950 erne viste amerikanske efterretningsanalyser, at russerne var i færd med at udbygge deres interkontinentale luftstyrker med store bombeß y. Heraf bredte der sig en forestilling om Bombers Gap, dvs. at russerne måske kunne overhale amerikanerne i atomvåbenkapløbet (Johansen 1999). For at imødegå denne trussel valgte amerikanerne at anlægge en fremskudt varslingslinje, kaldet Distant Early Warning Line (DEW). Denne varslingslinje var oprindelig planlagt kun at skulle gå fra det nordlige Alaska og tværs over Nordcanada, men allerede på et tidligt tidspunkt kom en forlængelse via Grønland på tale. Senere blev også en forlængelse til Europa foreslået, bl.a. via Færøerne. Denne blev anlagt som en del af NATOs europæiske varslingskæde. Anlæggelsen af varslingskæden gjorde det muligt at opnå både taktisk og strategisk varsling af sovjetiske bombeß y. Især for amerikanerne var dette en fordel, idet der hermed blev muligt at angribe de sovjetiske ß y, langt inden de nåede det nordamerikanske kontinent (Johansen 1999). Mjørkadalur Efter forhandlinger og forundersøgelser påbegyndtes bygningsarbejdet i Der blev anlagt en vej fra Tórshavn til Mjørkadalur, hvor kaserneområdet (administration og indkvartering) blev anlagt i ca. 250 m s højde. Kasernen blev tegnet af Forsvarets Bygningstjeneste i begyndelsen af 1960 erne. Det er et meget vellykket eksempel på militærarkitektur, der med græs på taget føjer sig elegant ind i fjeldsiden i tre forskudte plan. Flyverdetachment 605, senere Flyvestation Tórshavn, som blev anlagt i Mjørkadalur, begynder her at tage form i løbet af sommeren Foto: Georg S. Pedersen. Flyvestation Tórshavn, Mjørkadalur. Tegning: Forsvarets Bygningstjeneste 1963.

Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig

Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig De vigtigste militære anlæg på Færøerne blev anlagt i perioden fra slutningen af 1950 erne til begyndelsen af 1960 erne, dvs. de år, hvor

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation.

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Præsenteret af: I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Der er fx sendt mange livsvigtige beskeder af sted via

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

1. Hvad er formålet med dit indlæg?

1. Hvad er formålet med dit indlæg? 1. Hvad er formålet med dit indlæg? 2. Forklaring af vort symbol, der bæres af alle i uniform ved ISK og i Sprogofficerskorpset. Faklen repræsenterer den viden vi har og leverer i form af oplysning og

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Forslag til bevarelse af Grønnedal som turistcenter og en af Grønlands største arbejdspladser

Forslag til bevarelse af Grønnedal som turistcenter og en af Grønlands største arbejdspladser Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kunait bjerget set fra Grønnedal. Foto Jan Bøgsted Forslag til bevarelse af Grønnedal som turistcenter og en af Grønlands største arbejdspladser

Læs mere

Chr. Hansen. virksomheden.

Chr. Hansen. virksomheden. Chr. Hansen Gennem konkrete use cases har man i Chr. Hansen løbende opbygget virksomhedens Big data-kapacitet og samtidig skabt forretningsmæssige resultater. Visionen er at favne alle data i og uden for

Læs mere

Jesper Mailand. Militært ansat i Forsvaret i 21 år. Udsendt til Balkan 3 gange. I dag civilt fleksjob i Forsvaret

Jesper Mailand. Militært ansat i Forsvaret i 21 år. Udsendt til Balkan 3 gange. I dag civilt fleksjob i Forsvaret 45 år gammel Jesper Mailand Militært ansat i Forsvaret i 21 år Udsendt til Balkan 3 gange I dag civilt fleksjob i Forsvaret I Forsvaret bl.a. uddannet følgende: Kampvogn (Tanks..) Brandmand og røgdykker

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

04/11/14. .. mit job var at være vagtsoldat i Vagtsektionen, som var en del af Sikringsdelingen men mere om det lidt senere..

04/11/14. .. mit job var at være vagtsoldat i Vagtsektionen, som var en del af Sikringsdelingen men mere om det lidt senere.. Jesper Mailand 43 år gammel.. Ansat i Forsvaret på 20. år.. Udsendt til Balkan 3 gange.. Jeg er i Forsvaret uddannet følgende: På kampvogn som skytte, hjælper og kører.. Brandmand og røgdykker.. Sygehjælper..

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Aldrig mere fare vild

Aldrig mere fare vild Aldrig mere fare vild i EUROPA KOMMISSIONEN Mennesker har altid villet vide hvor de er... ET FAST HOLDEPUNKT I TID OG RUM Der skal mange enkeltoplysninger til for at bestemme hvor man er i tid og rum.

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Tårnet. indsigt og udsigt. En vision på Flyvestation Værløse

Tårnet. indsigt og udsigt. En vision på Flyvestation Værløse Tårnet indsigt og udsigt En vision på Flyvestation Værløse Formålet med Visionen: Visionen er udarbejdet for at gøre nuværende og fremtidige ejere samt Furesø Kommune opmærksom på en mulighed for at bruge

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Vandet på. gennem 140 år. Indtil 1850 erne er Frederiksberg en landsby ved foden af Frederiksberg Slot. Af militære grunde er det nemlig forbudt

Vandet på. gennem 140 år. Indtil 1850 erne er Frederiksberg en landsby ved foden af Frederiksberg Slot. Af militære grunde er det nemlig forbudt Vandet på Frederiksberg gennem 140 år Indtil 1850 erne er Frederiksberg en landsby ved foden af Frederiksberg Slot. Hvis man oppe fra slottet kigger ind mod København, støder øjet ikke mod ret mange bygninger

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Jesper Mailand 03/11/15. I Forsvaret bl.a. uddannet følgende: Kampvogn (Tanks..) 45 år gammel. Brandmand og røgdykker

Jesper Mailand 03/11/15. I Forsvaret bl.a. uddannet følgende: Kampvogn (Tanks..) 45 år gammel. Brandmand og røgdykker 03/11/15 Jesper Mailand 45 år gammel Militært ansat i Forsvaret i 21 år Udsendt til Balkan 3 gange I dag civilt fleksjob i Forsvaret I Forsvaret bl.a. uddannet følgende: Kampvogn (Tanks..) Brandmand og

Læs mere

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer Gruppearbejde: Opgave A Pax Americana? det amerikanske missilskjold og verdensfred (AT eksamen: Fysik og samfundsfag) Problemformulering Denne opgave vil undersøge, hvordan opbyggelsen af et amerikansk

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

AKTUEL GRAF. Partiernes medlemstal 2010. CVAP Aktuel Graf Serien www.cvap.polsci.ku.dk. Partiernes medlemstal 2010

AKTUEL GRAF. Partiernes medlemstal 2010. CVAP Aktuel Graf Serien www.cvap.polsci.ku.dk. Partiernes medlemstal 2010 C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Partiernes medlemstal 2010 AKTUEL GRAF Partiernes medlemstal 2010 Karina

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Den måske største tekniske bedrift og også af videnskabelig betydning, var nok landsætningerne af mennesker på Månen.

Den måske største tekniske bedrift og også af videnskabelig betydning, var nok landsætningerne af mennesker på Månen. En hel del ubemandede sonder og satellitter er blevet sendt ud i Rummet. Voyager 1 og 2, som blev sendt ud i 1970 erne er stadig på togt, og er i udkanten af vores Solsystem nu, men sender stadig signaler

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen Brug låget i

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år gennem de seneste mere end 100 år 1890 De første officielle danske anvisninger for udførelse af elektriske installationer stod på en rådstueplakat fra 21. april 1890. Det var dengang brandvæsnet som udarbejdede

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Grafisk Design. Komunikation/it. Lavet af Thomas Daugaard. Klasse 1.4, HTX, Roskilde. Side 1

Grafisk Design. Komunikation/it. Lavet af Thomas Daugaard. Klasse 1.4, HTX, Roskilde. Side 1 Grafisk Design Komunikation/it Lavet af Thomas Daugaard Klasse 1.4, HTX, Roskilde Side 1 I denne opgave vil jeg gøre rede for den fremgangsmåde jeg har brugt til, at udvikle et grafisk produkt i forhold

Læs mere

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10 Standplads og Abseil Side 1 af 10 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer: WWW I denne serie findes: Førstemandsklatring

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj 2016 G1 Indledning Europa - en verdensdel Europa er en lille verdensdel sammenlignet med andre verdensdele.

Læs mere

Færøsk under dobbeltpres

Færøsk under dobbeltpres 1 Færøsk under dobbeltpres Jógvan í Lon Jacobsen Tórshavn Færøsk er ligesom i en sandwichsituation mellem dansk og engelsk. Dobbeltheden i titlen på mit indlæg hentyder til, at færøsk påvirkes både fra

Læs mere

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada:

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Værket Wish til Belfast. 4,5 hektar stort værk på industrigrund ved Belfasts havnearealer. Hovedværk under LAND-SHAPE, Land Art North Denmark Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Dette værk vil blive selve

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Projektbeskrivelse Open Water 2015

Projektbeskrivelse Open Water 2015 Projektbeskrivelse Open Water 2015 Rita Wohlfeld Hornbæk (51 91 98 97) rita.wohlfeld.hornbaek@randers.dk Side 1 Hvem er SAM Foreningen SAM Foreningen tilbyder Sociale Aktiviteter og Motion for socialt

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

DET KØLIGE OVERBLIK. Redaktionen

DET KØLIGE OVERBLIK. Redaktionen 8 Sektion 01 01 Redaktionen DET KØLIGE OVERBLIK Det var hver onsdag kl. 12.00, at danskerne for en kort stund blev mindet om, at Danmark var en frontlinjestat, og at Den Kolde Krig kunne risikere at blive

Læs mere

Strukturreformen og fem forandringsbølger.

Strukturreformen og fem forandringsbølger. Strukturreformen og fem forandringsbølger. Med få undtagelser vil strukturreformen ikke direkte påvirke realiseringen af de borgernære succeskriterier. Det vil sige de succeskriterier, som er de væsentligste

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Mere IT i folkeskolen

Mere IT i folkeskolen Mere IT i folkeskolen Om Pædagogisk IT udvikling i skolerne i Syddjurs Kommune 2008-2011 Forord Ved Richard Volander, Formand for udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune vil i 2008 bruge

Læs mere

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl.

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl. Doris Jakobsen SIUMUT Åbningstale 2009 Den. 8. oktober Folketinget FRIVILLIGT FÆLLESSKAB Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier ISBN 87-7857-447-1 9 788778 574473 Kanariefugle findes i mange forskellige varianter, som er fremavlet gennem mange år. Få et overblik over de mange varianter, og læs om hvordan man fremavler særlige former

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 149 Offentligt LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER VINTER 2010 Forslag til genåbning af TØNDER-TINGLEV BANEN og genoprettelse Af direkte togforbindelse TØNDER-TINGLEV-SØNDERBORG

Læs mere