Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi"

Transkript

1 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens anvendelighed som ridehest. 3. Tilhørsforhold: Islandshesteklubben Faxi er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser. 4. Medlemskab: 4.1. Medlemskab kan opnås af alle interesserede Stemmeret opnås efter 1 måneds medlemskab Hvert medlem har 1 stemme Medlemskabet træder i kraft, når klubbens kasserer har modtaget fuldt kontingent for det år hvori medlemskab ønskes Der findes 2 typer medlemsskaber. Junior medlemskab fra 0 21 år. Senior medlemskab fra 22 år og opefter Indmeldelse foregår online via klubbens hjemmeside, alternativt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen Klubben kan beslutte i en periode at udelukke eller helt ekskludere et medlem, når der foreligger restancer til klubben eller når en fuldtallig enstemmig bestyrelse finder det nødvendigt. Side 1 af 5 sider

2 5. Regnskab / Kontingent år: 5.1. Klubbens regnskabsår er 1. november 31. oktober Klubbens kontingentår er 1. januar 31. december. 6. Kontingent: 6.1. Kontingent betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen Kontingentet skal efter opkrævning være indbetalt senest 1. februar Ved indmeldelse i løbet af året, skal kontingent være betalt senest 1 måned efter indmeldelse Ved manglende indbetaling eller overskridelse af betalingsfrister jfr. pkt. 6.2 og 6.3, kan medlemmet betragtes som udmeldt og slettes af medlemslisten. 7. Hæftelse: Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 8. Generalforsamlingen: 8.1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1. oktober det pågældende år, således at medlemmerne ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingen, er gjort bekendt med at det kommer til behandling Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år og har været medlem mindst 1 måned, er stemmeberettigede. Side 2 af 5 sider

3 8.6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor Uanset antallet af fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring, med angivelse af dagsorden, til bestyrelsen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer) 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. (Der fastsættes ligeledes et årligt beløb til afholdelse af bestyrelsesmøder.) 6. Indkomne forslag. (Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober det pågældende år, således at medlemmerne ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling). 7. Forsamlingens bemærkninger angående det kommende års aktiviteter. 8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. (Herunder nedsættelse/konstiturering af udvalg efter bestyrelsens ønsker) 9. Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år ad gangen. 10. Eventuelt. (Under dette pkt. kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.) Side 3 af 5 sider

4 9. Regnskab og revision: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer umiddelbart efter regnskabsårets afslutning d. 31/10 og senest 14. dage før generalforsamlingen. Det godkendte og reviderede regnskab offentliggøres til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. 10. Vedtægtsændringer: Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede til generalforsamlingen. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse. 11. Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter samt 2 revisorer. Alle vælges direkte på generalforsamlingen Formand og 1 bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år ad gangen. Disse er på valg i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen. Disse er på valg i ulige år. 2 suppleanter vælges for 1 år adgangen 2 revisorer vælges for 1 år ad gangen. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen Genvalg kan finde sted Formand og kasserer vælges direkte til deres poster af generalforsamlingen Bestyrelsen konstituerer selv en sekretær blandt de 3 valgte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen sammensætter/konstituerer selv diverse udvalg Klubben tegnes udadtil af formand og kasserer. Bestyrelsen kan inddrage øvrige medlemmer i klubarbejdet Kassereren fremlægger klubbens reviderede og godkendte regnskab på generalforsamlingen Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Side 4 af 5 sider

5 12. Prokura: Klubben tegnes af formanden og kassereren Ved formandens frafald tegnes klubben af kassereren, sammen med 1 medlem af bestyrelsen I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele Formanden og kassereren har prokura til underskrivelse af checks, samt udbetaling af penge. 13. Opløsning Klubben kan kun opløses efter beslutning på 2 generalforsamlinger, afholdt med mindst 21 dages mellemrum. Samme forsamlinger afgør anvendelsen af klubbens eventuelle aktiver. Side 5 af 5 sider

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere