VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter"

Transkript

1 VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter

2 Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale VAOB. Den har hjemsted i Holbæk Kommune og er stiftet lørdag d. 7. oktober Stk. 2: Foreningens aktiviteter / virke vil fortrinsvis finde sted i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Foreningens vision: Dysleksi skal ikke være en hindring. 2: Vision & Formål. Foreningens formål: At oplyse om dysleksi og dens konsekvenser for ordblinde, deres pårørende og samfundet i forbindelse med skolegang, uddannelse, arbejdsmarkedet og fritid. At yde rådgivning vedr. dysleksi. At lave aktiviteter for ordblinde, pårørende og andre interessenter. At udøve lobbyisme for at påvirke beslutninger vedr. dysleksi i en positiv retning. At udvikle, påvirke og producere produkter og ydelser der afhjælper dysleksi. 3: Tilknytning & Samarbejde. Stk. 1: Bestyrelsen afgør tilknytningen til andre foreninger, dette skal godkendes på førstkommende generalforsamlning. Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med deltagelse af interessenter, der ikke er medlem af foreningen. Disse udvalg har kun rådgivende karakter. 4: Medlemmer, Indmeldelse & Kontingent. Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter. Stk. 2: Foreningen tilbyder valg mellem 3 typer medlemskaber: a) Personligt medlemskab b) Støttemedlemskab c) Organisations- og/eller institutionsmedlemskab. Stk. 3: Ind- og udmeldelse sker pr. mail til en dertil anvist mailadresse eller brev. Side 1 af 6

3 Stk. 4: Indmeldelse kan ske hele året. Et årskontingent gælder fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse betales et forholdsvist årskontingent svarende til det antal måneder, der er i restperioden frem til 31. december. Herefter indbetales et årskontingent senest 1. bankdag i marts måned hvert år. Ved udmeldelse af foreningen kan medlemmet ikke gøre krav på indbetalt kontingent. Stk. 5: Kontingent indbetales til foreningens NemKonto. Stk. 7: Medlemskab er gyldigt, når indbetalingen er registeret på foreningens NemKonto. Stk. 8: Generalforsamlingen fastsætter med henblik på den kommende kontingentperiode en gang om året størrelsen af de forskellige kontingenter og øvrige vilkår knyttet hertil. Stk. 9: Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling. 5: Generalforsamling & Valg. Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og varsles via til hvert enkelt medlems adresse. Det er til enhver tid det enkelte medlems eget ansvar at oplyse korrekt adresse. Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 30 dages varsel. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen kan invitere ikke-medlemmer (gæster) til at deltage uden stemmeret. Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til foreningens formand senest 15 dage før generalforsamlingen. Forslaget kan være i form af skrift, lydfil eller video. Stk. 5: En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 6: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal. Blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen. Stk. 7: Til ændringer af vedtægterne samt til udelukkelse af et medlem kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer. Side 2 af 6

4 Stk. 8: Et personligt medlemskab giver 1 stemme. Et støttemedlemskab, organisations- eller institutionsmedlemskab giver ikke stemmeret. Stk. 9: Personer med gyldigt personligt medlemskab, der er fyldt 18 år, er valgbare til foreningens bestyrelse. Stk. 10: Det forventes at medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal tilkendegive deres kandidatur til formanden via mail senest 15 dage før generalforsamlingen afholdes. Kandidaten bør indsende en motiveret beskrivelse for sit ønske om at blive valgt ind i bestyrelsen. Beskrivelsen sendes til formanden, der udsender den sammen med dagsordenen. Den motiverede beskrivelse kan være i form af skrift, lydfil eller video. 6: Generalforsamlingens dagsorden. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende: Velkomst og valg af dirigent. Valg af referent. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Godkendelse af budget. Fastlæggelse af kontingent. Orientering om det kommende års målsætninger. Behandling af indkomne forslag. Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år). Valg af suppleanter (vælges for 1 år). Valg af revisor (vælges for 1 år). Eventuelt. Stk. 2: Referatet underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed. 7: Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 9 uger efter, at kravet er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling. Side 3 af 6

5 8: Bestyrelsen. Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 9 medlemmer. Disse vælges for 2 år af gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år, og den anden halvdel i ulige år. Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær. Stk. 3: Om muligt vælges der 2 suppleanter for 1 år. De 2 suppleanter kan ud fra bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Stk. 4: Bestyrelsen tegnes ved underskrift af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden. Stk. 5: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Stk. 6: Der skrives referater af bestyrelsesmøder. Hvert enkelt referat skal til godkendelse på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 7: Ethvert medlem kan uden begrundelse bede om referat med tilhørende bilag. Dette skal medlemmet have senest 20 hverdage efter anmodningen. Personfølsomme oplysninger samt oplysninger som er følsomme for foreningen vil dog blive tilbageholdt. Det er bestyrelsen alene der afgør, hvad der er følsomme oplysninger. På sigt vil referater og bilag være tilgængelige på en hjemmeside, adgang dog kun for medlemmer. Stk. 8: Kassereren bemyndiges til at fortage hævninger på foreningens konto op til kr Udgifter over kr., samt ved køb og salg af fast ejendom, og ved optagelse af lån, kan kun ske efter udgiften har været forelagt for bestyrelsen til godkendelse. Formanden og kassereren underskriver i forening. 9: Bestyrelsesmøder. Stk. 1: Det forventes, at bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder pr. kalenderår (såfremt ikke andet taler herfor). Stk. 2: Som minimum skal dagsordenen indeholde følgende: Valg af ordstyrer. Valg af referent. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Status og opfølgning på trufne beslutninger. Økonomi. Side 4 af 6

6 Nyt fra formanden. Kommende aktiviteter. Næste møde. Evt. 10: Indtægtsgrundlag. Midler til drift og aktiviteter i foreningen tilvejebringes ved kontingenter samt gaver / donationer / sponsorater fra private personer og virksomheder. Desuden ved tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, foreninger, organisationer samt ved salg af ydelser. 11: Hæftelser & Formue. Stk. 1: Foreningens medlemmer / bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Stk. 2: Foreningens medlemmer / bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Stk. 3: Foreningens medlemmer / bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 12: Regnskab. Stk. 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stk. 2: Efter godkendelse af regnskabet i bestyrelsen revideres det af den valgte revisor. Stk. 3: Der skal føres en kritisk revision af regnskabet. 13: Ophør. Stk. 1: Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Beslutning herom skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Stk. 2: Ved sammenlægning med en anden forening skal de nærmere forhold aftales mellem parterne. Stk. 3: I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue m.m. Denne skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål fortrinsvis til gavn for ordblinde. Stk. 4: Foreningens bestyrelse sørger for afviklingen af foreningen gennemføres. Side 5 af 6

7 14: Overgangsordning. Stk. 1: Nuværende medlemmer tilknyttet kredsen, Ordblinde / Dysleksiforeningen i Vestsjælland, er automatisk medlem af Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB), indtil den 31. december Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter kontingenterne for Således vedtaget den 30. oktober Jan Østergaard Dirigent Side 6 af 6

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere